🔥 تعبیر خواب آتش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب آتش🔥

  آتش از آن قبیل عناصر است که خاصیت دوگانه دارد؛ هم نمادی از شور و شوق زندگانی و هم سوزاننده و نابود کننده! در زندگی واقعی هم آتش هم می تواند مرگبار باشد و هم عامل گرما و لازمه برای ادامه زندگی. در عالم رویا نیز چنین حالتی دارد. بسته به خوابی که شما دیده اید، تعابیر متفاوتی نیز وجود دارد. آتش می تواند نمادی از خشم و مشقت باشد و یا نویدی از اخبار و اتفاقات خوش.
  در ادامه برای شما عزیزان تعابیر مختلف از خواب آتش را دسته بندی کرده ایم.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  جی. اچ. میلر

  لوک اویتنهاو

  اسماعیل ابن اشعث

  آنلی بیتون

  خالد بن علی العنبری

  شیخ طوسی

  یوسف نبی

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  زیگموند فروید

  روان شناختی

  تعابیر بر اساس موضوع

  آتش سوزی جنگل

  خانه آتش گرفته

  سوختن خانه قدیمی

  سوختن خانه زیبا و جذاب

  شعله های آتش

  آتش گرفتن یک خانه خالی

  آتش گرفتن ردیفی از خانه ها

  گیر کردن در خانه آتش گرفته

  خانه ای که آتش از کف آن بیرون میزد

  خانه محو شده در دود و آتش

  اتاق های یک خانه در حال سوختن بود

  زیر زمین یک خانه آتش گرفته و شما در آنجا گیر افتاده اید

  در حال فرار از خانه آتش گرفته ای هستید

  خانه دیگری آتش گرفته بود

  تعبیر خواب آتش

  تعبیر خواب آتش بر اساس نظر معبر

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) آتش در خواب دیدن بیست و چهار تعبیر دارد:

  ۱-آشوب و حیله است. شخصی در اطراف شما در پی بهم ریختن اوضاع است.
  ۲-جنگ و جدال، و خصومت با شخصی خواهد بود.
  ۳-فساد و کردار ناشایست است.
  ۴-رنج و زحمت در زندگی شما خواهد بود.
  ۵-اختلاف و بگومگو با اطرافیان است.
  ۶-ناسزا و سخنان ناروا خواهد بود.
  ۷-وجود مانع در راه رسیدن به خوشبختی و مرادهای قلبی تان است.
  ۸-مورد خشم و تنبیه از سمت یک شخص پر قدرت قرار خواهید گرفت.
  ۹-سزای اعمال خود را چه خوب و چه بد به زودی خواهید دید.
  ۱۰-دورویی و ریا است. یا خودتان چنین کرداری دارید و یا شخصی اطرافتان است که با ریا و تزویر قصد آسیب رساندن دارد.
  ۱۱-گمراهی و سردرگمی در زندگی است. نمی‌دانید چه تصمیمی بگیرید.
  ۱۲-رسیدن به درجه ای از علم و آگاهی و دانش است.
  ۱۳-هدایت شدن به راه درست و در مسیر تقرب قرار خواهید گرفت.
  ۱۴-یک مصیبت و دردسر ناگهانی است که برای چند روزی گریبان شما را خواهد گرفت.
  ۱۵-هراس و وحشت از موضوعی خواهد بود.
  ۱۶-حریق و سوختن اموال شما است.
  ۱۷-خدمت کردن و کار کردن برای یک حاکم و یا یک شخص صاحب اموال و مقام است.
  ۱۸-بیماری های سخت برای شماست. بیماری های مثل طاعون، وبا، آبله و…
  ۱۹-سر درد و درد در قسمت سر شما است.
  ۲۰- گشایش در امور و رسیدن به مراد قلبی خواهد بود.
  ۲۱-شما بخاطر داشتن کردار نیک و صفات اخلاقی خوب، برتری پیدا خواهید کرد.
  ۲۲-به دست آوردن مال از راه حرام و نادرست خواهد بود.
  ۲۳- نعمت و رزق و روزی شما افزایش پیدا می‌کند.
  ۲۴-در معامله ای به سود و منفعت بزرگی دست پیدا خواهید کرد.

  ✍️اگر در عالم رویا آتش در راهی دیدید که قبلا این راه را ندیده اید، این خواب به معنای بدبین بودن و منفی بافی شماست.

  ✍️از نظر امام صادق (ع) اگر در خواب دیدید که تکه تکه از آتش می خوردید، تعبیر این خواب یعنی که شما مال یتیمی را به ناحق از او می‌گیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: اِنَّ الَّذِینَ یَاْکُلُونَ اَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا اِنَّمَا یَاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا _ آنان که مال یتیمان را به ستمگری می‌خورند در حقیقت آن‌ها در شکم خود آتش جهنم فرو می‌برند و به زودی به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد (نساء-۱۰).

  ✍️اگر در خواب دیدید که از دهان شما آتش بیرون می آمد، شما شخصی هستید که از دروغگویی و تهمت زدن به دیگران ترسی ندارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به هر کجا که نگاه می کردید آتشی سوزان همه جا را گرفته بود، تعبیر این خواب این خواهد بود که شما در بین جامعه و مردم و حاکم و صاحبان مقامِ سرزمین خود، به درجه قابل توجهی خواهید رسید. به طوری که شما هم کم از قدرت پادشاه نخواهید داشت.
  ✍️اگر به عالم خواب دید که در کنار شما آتش روشن شده بود ولی شما را نمی سوزاند، این خواب به شخصیت خوب و صالح شما اشاره دارد. هرجا که می روید همه از نیکی و خوبی شما یاد می‌کنند‌.
  ✍️اگر در خواب آتش بسیار بزرگی را دیدید که تمام هیزم های این آتش شعله داشت، این خواب نشان دهنده جنگ و درگیری و آشوب خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به سمت مردم آتش پرت میکردید، توسط اطرافیان بر دشمنان غلبه خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش شما را میسوزاند ولی نوری نداشت، ممکن است در چند روز آینده دچار سردرد و یا بیماری میگرن شوید.
  ✍️اگر در خواب آتش بزرگ و نورانی شما را سوزاند، یکی از نزدیکان و اقوام شما صاحب فرزندی خواهد شد که بخاطر این فرزند اطرافیان بسیار به او تبریک خواهند گفت. همچنین به اندازه آن آتش شما به مقام و مرتبه و ثروت خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در میدان جنگ بودید و اطراف شما پر از آتش بود، این خواب نشان از بیماریهای سخت و طاقت‌فرسا مانند طاعون، وبا، آبله و سکته خواهد بود.
  ✍️اگر در میدان جنگ آتش همراه با دود دیدید، این خواب تعبیرش ترس از یک شخص بلند مرتبه و با نفوذ خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب بازاری را در حال سوختن و آتش گرفتن دیدید، این خواب نشان می دهد که در این بازار به جای عدالت و انصاف، دروغ و کلاهبرداری غالب است. همچنین کاسبان این بازار برای سود بیشتر قسم ناروا و دروغِ بسیار می‌گویند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دریای آتش گرفت، تعبیر این خواب به حاکم سرزمین باز می گردد.این حاکم بسیار ظالم است و اموال مردم را با ظلم و ستم از آنها می گیرد.
  ✍️اگر در خواب راهی را زیر آتش شدید و نمی دانستید به کجا می رسد، تعبیرش این است که میزان اخلاق و کردار نادرست شما بیشتر از دینداری و صالح بودن است. در اعتقادات خود تجدید نظر کنید.
  ✍️اگر در خواب دید که لباس کسی بر بدن او آتش گرفته بود، این خواب به این معناست که این شخص گرفتار یک غم و مکافات و یا استرس و وحشت از موضوعی خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که میان آتش ایستاده بودید، این خواب تعبیرش رنج و عذاب و به زحمت افتادنِ شما است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید آتشی روشن کنید ولی موفق نمی شدید، چنین خوابی به این معناست که شما برای رسیدن به کسب و کار خودتان و مال، راه های زیادی را امتحان کرده اید ولی هیچکدام با موفقیت روبرو نشده اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هیزم های آتشی بسیار شعله ور و سوزان بود، این خواب نشان دهنده مصیبت و آشوب خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: …کُلَّمَا اَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ… _ …هر وقت آتشی برای جنگ افروختند… (مائده-۶۴).
  ✍️اگر در خواب دیدید که از همه جا یک پاره آتش داغ و سوزان بر میداشتید، تعبیرش این است که هرجا باشید بین مردم و صاحبان قدرت واسطه و نقش میانجی خواهید داشت.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  ✍️اگر در خواب آتشی را بدون دود دیدید، شما در زندگی به مقام رتبه بالایی خواهید رسید و تمامی درهای بسته به روی شما باز خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما را در آتش انداختند و در آن سوختید، شما از سمت صاحبان قدرت مورد ظلم و بی عدالتی قرار خواهید گرفت اما به زودی نجات پیدا می‌کنید. همچنین در فاصله کمی با این اتفاق مورد لطف و بشارت از سمت خداوند قرار خواهید گرفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُلْنَا یَا نَارُ کُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِیمَ _ گفتیم: ای آتش بر ابراهیم خنک و سالم باش (انبیاء-۶۹).
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آتش افتادید اما نسوختید، به مسافرت خواهید رفت اما خیلی مایل به این سفر نیستید.
  ✍️اگر در عالم خواب حرارت و سوزنده بودن آتش را احساس کردید، برای چند روزی تب خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش تمام بدن شما را سوزاند، به همان میزان که بدن شما سوخت احتمال دارد که گرفتار یک رنج و عذاب شوید.
  ✍️اگر در عالم رویا دید که خانه تان در حال سوختن بود و همینطور بدن شما هم می سوخت اما این سوختن برای شما وحشتناک نبود، چنین خوابی به این معناست که شما گرفتار یک رنج و دردسر خواهید شد اما این مصیبت بیشتر در مورد سلامتی شماست. به بیماری گرفتار می‌شوید که این مرض طاقت فرساست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آتش مقداری برداشتید، این خواب نشان از یک مال حرام و نادرست است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آتش برداشتید و آن قسمتی که برداشتیید همراه با دود بود، این رویا نشان می‌دهد که شما به یک مال حرام خواهد رسید اما رسیدن به این مال با جنگ و خصومت و درگیری و در نهایت با زور با دست خواهد آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتشی که مقابل شما بود، جرقه و گرما به شما می‌‌رساند، این خواب به این معناست که کسی پشت سر شما غیبت خواهد کرد و از شما بدگویی می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش را می پرستیدید و مقابل آن سجده می‌کردید، تعبیر این خواب این است که شما برای حاکم و یا یک فرد مقام دار خدمت خواهید کرد. خدمت برای این فرد، برای شما بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
  ✍️اگر به عالم خواب دیدید که آتش را می بوسید و آن را می پرستیدید، تعبیرش این است که یک فرد خبرچین و فضول اطراف شما احتمال دارد به قدرت برسد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آتش غلط زدید و آسیب دیدید، تعبیرش مانند بالا خواهد بود، با این تفاوت که سرانجامِ این فرد بسیار خطرناک و نافرجام خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در آتش غلط می زدید اما آتش به شما صدمه ای نزد، تعبیرش این است که به خاطر خدمت گذاری به یک فرد قدرتمند شما به امنیت آسایش و رفاه مالی خواهید رسید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که وارد آتش شدید، تعبیر چنین خوابی این خواهد بود که به اندازه زمانی که در آتش حضور داشتید از یک فرد صاحب مقام سود و منفعت به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که به شما گفتند در کنار آتش خودتان را گرم کنید و یا از شما دعوت کردند تا به کنار آتش بروید، این خواب نشان می دهد که شما بسیار مراقب هستید تا به تنگ دستی و درماندگی دچار نشوید.شما به خوبی از اموال و دارایی خود حفاظت خواهید کرد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از ناحیه تناسلی شما آتش زبانه می کشید، این خواب یعنی فرزندانی خداوند به شما عطا خواهد کرد که تمام دنیا را فتح و تحت سلطه در می-آورند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دست و صورت شما آتشین بود و نورِ دست و صورتِ شما آنقدر زیاد بود که همه را حیران کرده بود، چنین خوابی نشان می دهد که شما تمام دشمنان خود را شکست خواهید داد و در این دنیا به تمام نیت های قلبی و آرزوهای نهفته در سینه تان می رسید، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ… و دستت را در گریبانت داخل کن که سپید و روشن بدون رنج درآید… (نمل-۱۲) که یکی از معجزه‌های حضرت موسی (ع) برای فرعون بود.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب آب از نظر معبران معروف جهان

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✍️اگر در عالم خواب دیدید که به سمت مردم آتش پرت می‌کردید، تعبیر این خواب این خواهد بود که شما باعث پراکنده شدن، دشمنی، فتنه و آشوب در میان مردم می‌شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شخص دیگری در آتش می سوخت، چنین خوابی به این معناست که صاحب این خانه به خاطر فتنه و آشوب از سمت صاحبان قدرت گرفتار و مصیبت زده خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش لباس شما را سوزاند، تعبیر این خواب این خواهد بود که شما با اقوام و نزدیکان خود به درگیری و نزاع خواهید پرداخت. به تعبیر دیگر بخاطر یک خسارت و زیان مالی ممکن است مقداری از اموالتان را از دست بدهید.
  ✍️اگر به عالم خواب دیدید که سرزمینی در آتش می سوخت، تعبیر این خواب این است که این سرزمین در آینده ای نزدیک به درگیری و آشوب گرفتار می شود.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیء سوخته ای دیدید، تعبیر چنین خوابی این خواهد بود که شما بر سر یک زن با دیگران به دشمنی و جنگ خواهید پرداخت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شهر و یا محل های در آتش می‌سوخت، شعله های آن سوزان و صدای مهیب و ترسناکی از آن به گوش می رسید، به این معناست که این سرزمین به زودی دچار جنگ سخت و یا بلایی ناگهانی خواهد شد. می تواند حتی شیوع یک بیماری خطرناک نیز باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آسمان آتش به زمین می افتاد، به این معناست که این سرزمین گرفتار یک بلای طبیعی از سمت خداوند خواهد شد. بلایی مثل زلزله، سیل، طوفان و…
  ✍️اگر در خواب دیدید که زمین شکافته بود و از دل زمین آتش به سمت آسمان می ‌رفت، تعبیرش به مردم این سرزمین باز می‌گردد. این مردم به تهمت و افترا زدن علاقه دارند. منظور کرمانی بیشتر تهمت و مبارزه با حکم اولیاء و انبیاء است.
  ✍️اگر به عالم خواب دیدید که آتش از جایی به جای دیگر می‌افتاد ولی صدمه‌ای به کسی یا چیزی نمی زد، این رویا نمادی از طالع خوش خواهد بود. اگر اکنون گرفتار هستید گره از کار شما باز خواهد شد، و اگر درست گرفتار فقر هستید است دست و بال شما باز میشود.
  ✍️اگر دیدید آتش انقدر بزرگ شد تا بتواند مردم آن سرزمین را بسوزاند، پشت سر این مردم غیبت و بدگویی می کنند.
  ✍️اگر به عالم خواب حس می کردید که آتش زبانه می‌کشد اما به چشم روشنایی نداشت، اگر در زمینه ای دانش تخصصی دارید اکنون به کار شما خواهد آمد و از این طریق بهره مند خواهید شد. همچنین اگر شما حاکم و یا صاحب مقام هستید این خواب به شما می گوید که قدرت و مرتبه شما استحکام خواهد یافت و برای مدت طولانی بر این مقام باقی خواهید ماند.
  ✍️اگر در خواب لحظه روشن شدن آتش را دیدید، اگر عالم و حکیم هستید مردم از شما بهره مند خواهند شد. اگر تاجر و کاسب هستید به مردم نیکی و خوبی خواهید کرد. اگر به لحاظ مالی در سطح پایینی قرار دارید، مردم بخاطر اخلاق نیکو و روی خوش از شما تقدیر خواهند کرد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  آتش در خواب یک نماد بسیار پیچیده و دشوار است که تعابیر منفی و مثبت دارد. برای تعبیر چنین خوابی باید تمام جزئیات و واکنش خودتان در حین خواب را به یاد بیاورید.
  آتش می‌تواند یک سمبل معنوی و غیرمادی باشد که نشان‌گر‌ تغییر، صیقل روح، روشن‌فکری‌ و خوش بینی است.
  از سوی دیگر آتش از یک خطر، خشم و غضب، عشق و عاطفه، علاقه، هیجان، اشتیاق، عذاب وجدان، و استرس و اضطراب خبر می‌دهد.
  آیا آتش در خوابتان چیزی را سوزاند و از بین برد؟ یا وسیله ای برای گرم شدن شما بود؟ آیا این روزهای اخیر افکار منفی بر شما غالب شده و یا از روی آگاهی دست به تصمیمات غلط می‌زنید؟ چنین خواب هایی نشان می‌دهد که ضمیر ناخودآگاه به شما یک هشدار و اخطار می‌دهد و در عین حال به تغییر مسائل خطرناک و حامل ضرر شما را تشویق می‌کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چه خودتان و چه دیگران، یا یک فرد ناشناس آتش را به قصد روشنایی روشن کرده بودند، به طوری که اتاق را از نور آتش کاملا روشن دیدید، این خواب نشان دهنده این است که شما به جستجو و کنجکاوی درباره موضوعی و یا شخصی می پردازید. به خاطر این وارسی و پیگیری شما رازهایی را خواهید فهمید و این ماجرا باعث بیداری و باز شدن چشمان شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با آتش لباس شما سوخت، این خواب نشان دهنده یک خسارت و زیان مالی است.
  ✍️اگر دستتان در آتش سوخت، به یکی از اعضای بدنتان آسیبی می‌رسد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کنار آتش نشسته بودید و از شدت گرما و حرارت آنقدر گرم شده بودید که حس کردید دارید می‌سوزید، این خواب به معنای غیبت و بدگویی پشت سر شماست. بخاطر موضوعی سر زبان ها خواهید افتاد و دیگران مدام از شما عیب جویی و شما را سرزنش می‌کنند.
  معبران سنتی گفته اند که اگر از آتش چیزی برداشتید، مال حرام و نامشروعی به دست می‌آورید و یا اینکه مال یتیم و مظلوم را ناجوانمردانه می‌گیرید.
  ✍️آتش سوختگی و حرارت دارد. اگر در خواب دیدید که به آتش نزدیک شده و دست در آن کردید که بردارید؛ اما به شما آسیبی نرسید، این خواب از رسیدن به یک کامروائی و موفقیت بزرگ نوید می‌دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما را میان آتش انداختند و از خواب از وحشت و هراس بیدار شدید، تعبیرش یک ظلم و ناعدالتی از یک منبع نفوذ و قدرت خواهد‌ بود.
  ✍️اگر در این خواب آتش شما را نسوزاند، تعبیرش یک سفر و مسافرت از روی اجبار و یا بی‌میلی خواهد بود.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین آتش روشن شدن و یا روشن کردن در خوابِ یک پادشاه، تعبیرش این است که رسیدن به نفوذ و قدرت برای او بسیار آسان خواهد شد.
  آتش بدون دود و بدون نور در خواب نیز برای حاکمان و صاحب مقامان، نشان سلطه و نیرو و قدرت است.
  ✍️اگر در خواب آتش همراه با دود دیدید، و اگر یک پادشاه چنین خوابی ببیند تعبیرش غم و ناراحتی و خسارت است. همچنین این حاکم بسیار ستمگر و ناجوانمرد است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش را برای گرم شدن خودتان و یا شخص دیگری روشن کردید، تعبیر این خواب این است که شما به دنبال چیزی هستید تا از آن سود و نفعی به دست آورید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش را بی دلیل و بدون هدف، برای سرگرمی روشن کردید، یعنی که بی دلیل و بدون علت یک جنگ و خصومت در خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای پختن غذا و یا سرخ کردن چیزی آتش روشن کردید، شما برای آگاهی از احوال کسی که مردم پشت سرش غیبت می کنند، دست به کاری خواهید زد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش روشن بود و شما از غذای در حال پخت روی آتش، تکه ای میل کردید، به همان اندازه که از غذا خوردید رزق و روزی شما تنگ و با غم و اندوه مواجه خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی آتشِ روشن یک دیگ غذای گوشت وجود داشت، تعبیرش این است که شما کاری انجام می‌دهید که به سبب این کار همسر و بانوی شما نیز به سود و بهره مندی خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید روی آتش روشن یک دیگ خالی وجود داشت، این خواب به این معناست که در کاری که اکنون به آن مشغول هستید با غم و اندوه روبه‌رو خواهد شد و این کار شما را دل آرزده خواهد کرد.
  ✍️اگر به عالم رویا دید که به قصد پختن حلوا آتش روشن کردید، به زودی صحبت های دلنشین و نیکویی درباره شخص شما خواهد شد که به گوشتان می‌رسانند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای روشن شدن فضا و رفع تاریکی آتش را روشن کردید، وارد کاری می شوید که آن را با دلیل و علت شروع می‌کنید و ابهامات و مجهولات آن را برای دیگران روشن می سازید.
  ✍️اگر در خواب دیدید آتشی روشن بود ولی ناگهان خاموش شد، این خواب طالع خوبی نخواهد داشت و به زودی منتظر یک شکست و نابودی باشید.
  بازی کردن با آتش در خواب نشان از گفتن ناسزا و سخنان ناپسند است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با نور آتش و مشعل راه می رفتید، این به معنای این است که شما طریق پارسایی و پاکدامنی را پیش خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در خانه شما خرده آتش وجود داشت ولی همین خرده آتش فضای خانه را روشن کرده بود، چنین خوابی به شما از رسیدن به خوشبختی و خواسته قلبی تان خبر می دهد.
  ✍️اگر دیدید این آتش را در خانه خاموش کردید، به این معناست که در اقوام و بین خویشاوندان شما جنگ و خصومتی در خواهد گرفت که برای حل اختلاف به دادگاه و رأی یک قاضی نیاز پیدا خواهید کرد.
  ✍️اگر دیدید که از آلت مردانه شما آتش زبانه می کشید، به طوری که نیمی از این آتش به سمت شرق و نیم دیگر به سمت غرب کشیده می شد، این خواب یعنی شما صاحب یک فرزند خواهید شد که این فرزند بر تمام جهان حکمرانی خواهد کرد. (مانند ذوالقرنین).

  همچنین بخوانید:  🧎‍♂️ تعبیر خواب اعتکاف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که در میان یک بیابان آتش روشن کردید و مردم از نور آن آتش راه را پیدا کردند و هرکس به سمت مقصد خود رفت، تعبیرش این است که افرادی شما را الگوی خود خواهند کرد. این افراد از علم و دانش شما بهره مند می شوند و راه درست را پیش خواهند گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش در حال خاموش شدن بود و نورش کمتر و کمتر می شد، این خواب به شما می‌گوید که به زودی احوالات و زندگی شما دگرگون خواهد شد. به تعبیر دیگر ممکن است از دنیا بروید و زمان مرگ شما نزدیک باشد.
  ✍️اگر چنین خوابی را در یک بیابان دیدید، به این معناست که راهنمایی ها و سخنان شما باعث گمراهی و انحراف بقیه خواهد شد.
  ✍️اگر شما یک تاجر هستید و در خواب دیدید که از روی عمد برای سوختن جایی، آتشی را روشن کردید، تعبیرش این است که راه کاسبی شما حرام است و برای سود بیشتر دروغ زیاد می‌گویید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از خانه همسایه آتش می آوردید، این خواب نشان از یک مال حرام و نامشروع است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پاره‌ای از آتش سوزان و پر نور در دست شما بود، تعبیرش این است که به مقامی خواهید رسید که کم از مقامِ پادشاه و حاکم ندارد.
  آتش همراه با دود در خواب تعبیرش هراس و وحشت در کارهایتان خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتشی که در دستان شما بود خاموش شد، تعبیرش این است که از سمت صاحب کار و رئیس خود یک مال حرام به دست می‌آورید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آتش موجود در دستانتان به مردم هم می دادید، تعبیرش این است که رفتار و کردار شما باعث رنجیدن و ناراحتی مردم می‌شود؛ به طوری که همه با شما دشمن خواهند شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از غذای در حال پختِ روی آتش میل می‌کردید، این خواب نشان دهنده صحبت های دلنشین و تمجید از شخص شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سر شما آتشین بود و شعله ور شده بود، این خواب نشان دهنده پیشرفت و موفقیت در امورتان است.

  از نظر جی. اچ. میلر👴

  از نظر اچ میلر دیدن آتش در خواب نماد فریب و نیرنگ،و همچنین مایوس و ناامید شدن است.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  آتش در خواب به شما هشدار می دهد که مراقب باشید. دزدی در اطراف شماست.
  تماشا کردن آتش در خواب یعنی که به زودی به یک جشن و سرور دعوت خواهد شد.
  شعله های اتش در خواب نماد مبلغ پول درشت است که به زودی وارد حساب شما خواهد شد.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال پرستش آتش بودید، تعبیرش نگهداری و مراقبت از چیزی یا کسی خواهد بود.
  ✍️اگر این آتش در خواب شما به حالت خاکستر و خرده آتش بود، شما با تظاهر به مومن بودن و دینداری، قصد به دست آوردن مال حرام دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در کنار آتش بزرگی نشسته بودید تا گرم شوید، این خواب به معنای این است که به حاکم و یا صاحب مقامی نزدیک می شوید و ارتباط دوستانه ای بین شما شکل خواهد گرفت.
  ✍️اگر دیدید که مانند باران از آسمان، آتش می بارید ولی کسی نمی سوخت، تعبیر این خواب به شما هشدار می دهد که ممکن است مورد عذاب الهی خداوند قرار بگیرید، همانطور که در قرآن کریم آمده: … ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِی کُنتُم بِهِ تُکَذِّبُونَ _ … عذاب جهنمی را که تکذیبش می‌کردید بچشید (سجده-۲۰).
  به تعبیر دیگر این خواب می تواند یک دردسر از سمت شخص صاحب مقامی را به شما اخطار می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در اثر بارش آتش از آسمان، خوراکی ها و تنقلات شما سوخت و از بین رفت، چنین خوابی نیکوست. این خواب نشان می دهد که عبادات و دعاهای شما نزد خداوند یگانه مورد قبول است. همانطور که در قرآن کریم آمده: … بِقُرْبَانٍ تَاْکُلُهُ النَّارُ… _ … او قربانی آورد که در آتش بسوزد… (آل عمران-۱۸۳).
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر روی آتش چیزی می ریختید، تعبیرش این است که مشغله های فانی و دنیوی شما به پایان خواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که از آسمان آتش می بارید و تمام درختان و گیاهان زمین را از بین برد و خاکستر کرد، مردمان این سرزمین به یک باره و به طور ناگهانی با مرگ رو به رو خواهند شد.
  ✍️اگر دیدید که آتش عظیمی قبه و یا مناره یک بنا را سوزاند، تعبیرش این است که حاکم و مالک این سرزمین نابود خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که جایی آتش گرفته بود اما در این حریق و آتش سوزی کسی جان خود را از دست نداده بود، این خواب نشان می‌دهد که با وقوع یک اتفاق آرامش خاطر و نشاط به زندگی شما سرازیر خواهد شد.
  ✍️اگر در آتش نسوختید، این خواب نماد سعادت و خوشبختی است. این موفقیت و پیروزی دائمی خواهدبود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما در آتش می سوخت، این خواب نمادی از یک همسر مهربان و فداکار و فرزندانی صالح و مطیع است.
  ✍️اگر در خواب آتش روشنی را دیدید،این خواب از رسیدن روزهای خوش و اتفاقات دلپذیر خبر می-دهد.

  از نظر خالد بن علی العنبری🔮

  از نظر خالد بن علی العنبری اگر درخواب دیدید که از انگشت شصت شما جرقه و خرده های آتش بیرون می-زد، این خواب یعنی که با مادر خودت به کارهای نامشروع و خلاف انسانیت خواهید پرداخت.

  از نظر شیخ طوسی👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه دیگری آتش گرفته بود و افراد این خانه در حال سوختن بودند، به شما خبر فوت و رحلت یک شخص بزرگوار را خواهند داد.
  شما این فرد را می شناسید و برای مدتی از این خبر آشفته و پریشان حال خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که افراد این خانه در آتش مردند، این خواب نشان می دهد که شخصی از اطرافیان شما با یک ضرر و خسارت بزرگ مالی رو به رو خواهد شد.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما آتش گرفته بود، از سمت یک حاکم و یا رئیس به زحمت و سختی خواهید افتاد.
  خود آتش خبر از یک آشوب می دهد.
  سوختن یک آتش گرفتاری و اندوه است.
  ✍️اگر ببنید در میان آتش هستید، تعبیرش بینابین است. نه تعبیر خوبی دارد و نه تعبیر منفی.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه ای آتش گرفته بود، این خواب به شما می گوید که باید هرچه سریع تر در روش زندگی خود تغییرات اساسی ایجاد کنید. اگر به طور مکرر این خواب را می بینید، تعبیرش این است که برای تغییر هنوز آمادگی روحی را ندارید. همچنین این خواب نشان دهنده ذوق و هیجان شما نسبت به یک شخص است.
  همینطور یونگ عقیده دارد که خواب آتش به محتوای آن بستگی دارد. طبق محتوای خواب می توان به تخریب و نابودی، میل و اشتیاق، و هیجان تعبیر کرد.
  این خواب به نوعی یک هشدار هم محسوب می شود؛ این روزها بهتر است ریسک نکنید.
  ✍️اگر در خواب چه خودتان و چه دیگری را مشغول شعبده بازی با آتش دیدید، این خواب نمادی از میزان کنترل خشم شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتش را خاموش می کردید، با تمام موانع و مشکلات پیش رویتان کنار خواهید آمد و بر سختی ها پیروز خواهید شد.

  در کتاب سرزمین رویاها📙

  ✍️اگر به عالم خواب دیدید که در حال بازی با آتش بودید، این خواب از به دنیا آمدن یک نوزاد خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال تماشای یک آتش بازی بودید، این خواب به شما می‌گوید که بهتر است کمی محتاط تر باشید. اگر این گونه ادامه بدهید به خاطر بخاطر تصمیم های شما دردسرهایی را به وجود خواهد آمد.همچنین از یک شادی و هیجان در آینده ای نزدیک نیز خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب در آتش سوختید، این خواب نماد شکست و ضرر مالی است.
  ✍️اگر در خواب در حال تماشای سوختن خانه دیگران بودید، شما بین مردم و در محیط کار و حتی خانواده، عزیزتر از قبل خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که خانه شما آتش می سوخت، اگر این شعله ها روشن و واضح دیده می شد تعبیرش یک موقعیت شغلی عالی خواهد بود؛ اما اگر شعله ها تیره بود شما با ورشکستگی رو به رو می شوید.
  ✍️آتش با شعله های ریز و یکنواخت نماد پول درشت و مبلغ سنگین است.
  ✍️خواب دود بسیار ولی بدون آتش، می تواند خبر از یک غم و گرفتاری است. همچنین آتش بدون دود نیز نماد پول و دارایی فراوان است.
  ✍️بارش آتش از آسمان، ناراحتی و رنجش خاطر از اطرافیان خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هیزم های آتش را جا به جا می کردید و هم می زدید، این خواب نشان می-دهد که شما به هنگام عصبانیت نمی توانید خودتان را کنترل کنید.
  ✍️اگر در خواب خودتان در حال روشن کردن آتش بودید، به زودی جذب شخصی خواهید شد و دلباخته او می شوید.
  ✍️یک آتش با شعله های سوزان و گرمازا، نماد یک شادی و پای کوبی خوب است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جایی در حال سوختن بود ولی شما اصلا توجه نکردید، اطرافیان شما را بسیار دوست می دارند.
  ✍️اگر مأموران آتش نشانی را در حال خاموش کردن آتش دیدید، نماد رسیدن خبرهای خوش و هیجان انگیز به شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی به درون اتش افتاد، با یک بدشانسی و اتفاق ناگهانی رو به رو می-شوید.
  ✍️اگر در خواب یکی از اقوام و یا خویشاوندان خود را در حال سوختن در آتش دیدید، به زودی در روزهای آینده بیماری تب شما را درگیر خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب لحظه خاموشی آتش را دیدید، درماندگی و ناکامی در رسیدن به اهداف است.
  ✍️اگر خودتان را در آتش دیدید، موفقیت و یک شادمانی بزرگ در انتظار شماست.
  ✍️آتش خاموش و خاکستر شده، نشان می دهد که شما در هیچ زمینه ای شانس خوبی ندارید.
  ✍️آتش بزرگ و بسیار عظیم، نماد دگرگونی و تغییرات اساسی در امور زندگیتان است.
  ✍️شعله کم و ملایمِ آتش، از خبرهای دلپذیر که تا مدت ها شما را خوشحال نگه می دارد، نوید می دهد.
  ✍️اگر به عالم رویا روی آتش آب می ریختید، در اثر یک اتفاق کاملا منترل و خون سردی خود را از دست می دهید.
  ✍️اگر در خواب چیزی را با دست از دل آتش بیرون آوردید، شما از تمام مشکلات و موانع کنونی سر راهتان عبور خواهید کرد.
  ✍️اگر آتش را کامل خاموش کردید، مزد و پاداش خوبی برای کارهایتان می گیرید.
  ✍️اگر در خواب آتش غیرواقعی دیدید، به زودی در آینده ای نزدیک صاحب یک فرزند خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید زمین آتش گرفته، در زندگیتان تغییری پدید خواهد آمد که شما زیاد از آن خرسند نخواهید بود.
  ✍️دیدن آتش سوزی روی سطح دریا در خواب، از نتیجه دادن ماجراهایی خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  🐴 تعبیر خواب اسب از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  نظر زیگموند فروید 🏘️🔥

  خانه نمادی از درک و شعور، و روح و روان شما خواهد بود. این خواب به شما می‌گوید که چگونه باید وارد راه روشن و هدایت در زندگی شوید.
  ✍️اگر در خواب سوختن خانه ای را دیدید، احتمالا شما با جنبه هایی از شخصیت خودتان که آنها را دوست ندارید و یا نگرانی‌های روزانه درباره آینده زندگی تان خداحافظی خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حین آتش گرفتن خانه شخصی تان داخل خانه بودید، چنین خوابی نشان میدهد که شما بین دو جنبه و بُعد، از شخصیت تان در حال درگیری و کشمکش هستید. شاید در تلاش هستید تا دو حالت از شخصیت خود را با هم هماهنگ کنید. همچنین نشان دهنده ارزش و لیاقت شما خواهد بود.
  ✍️اگر به عالم رویا از آتش گرفتن خانه آگاه بودید، این خواب نمادی از دنیا و جهان بیرونی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که داخل خانه ای که آتش گرفته بود گیر کرده بودید، این خواب به شما می‌گوید که چه برونگرا باشید و چه درونگرا، برای گرفتن یک تصمیم درست و آگاهانه نیاز به مشورت و راهنمایی شخصی دارید.

  از نظر روان شناختی📚

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که هوا سرد بود و شما درون خانه آتش روشن کردید، این خواب تفسیر مثبتی دارد. شما دوستان نزدیک بسیار خوبی دارید و همین روزها به دیدار شما خواهند آمد. همچنین خبر از یک نوزاد و بارداری از اطرافیان می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که برای شخص دیگری آتش روشن می کردید، شما از کمک کردن و وقت گذرانی با دوستان صمیمی خود لذت می برید. همینطور علاقه زیادی به پیدا کردن دوست جدید دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آتشی با امنیت کامل در اجاق در حال سوختن بود، نشان می دهد که شما بسیار از زندگی خودتان راضی هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باران گرفت و آتش شما را خاموش کرد، این خواب تفسیر بد و شوم دارد. به زودی در روزهای آینده موقعیت شغلی و مالی شما به خطر خواهد افتاد و حتی ممکن است شغل تان از دست بدهید.
  ✍️اگر در خواب برای نابودی و مرگ کسی آتش روشن می کردید، چنین خوابی میزان حسادت و نفرت شما را نشان می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شغل آتش نشان دارید، این خواب از استرس و فشار کاری شما خبر می دهد. با مشکلات رو به رو شوید و راه حلی برای بهبودی اوضاع بیابید.
  خاموش کردن آتش می تواند یک هشدار به شما بدهد که کمی مراقب اوضاع مالیتان باشید. ممکن است در روزهای آتی به پول نیاز پیدا کنید و یا مقداری پول از دست بدهید. بهتر است لز کسی نه قرض بگیرید و نه قرض بدهید.
  دیدن چیزی در حال سوختن، نشان می دهد که این روزها بیش از حد احساساتی شده اید. احساسات جنسی خود را نیز کنترل کنید.
  ✍️اگر در خواب از آتش سوختید، یک مشکل شما را از درون آزار می دهد.
  ✍️اگر دیدید که آتش به طور طاقت فرسایی شما را می سوزاند، شما تغییر را دوست ندارید و همیشه به نحوی مانع می شوید. در اصل شما از برخورد کردن با شرایط و ارتباطات جدید می-ترسید.
  ✍️اگر در خوبا از آتش فرار می کردید، تفسیرش مثبت است. موفقیت های بزرگی را تجربه خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب کسی را از آتش نجات دادید، شما از داشتن دوستان واقعی در کنارتان بسیار خوشنود هستید. قدر این دوستان را بدانید چرا که هرجا زمین خوردید آنها به داد شما خواهند رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با دستانتان میتوانستید آتش روشن کنید، شما در حال سرکوب کردن یک خشم قدیمی در اعماق وجودتان هستید.
  ✍️آتش نامرئی در خواب نشان می دهد که شما در حال پاکسازی روح خودتان هستید. اکنون زمان رد شدن از گذشته و شروع یک دوران جدید است.
  ✍️دیدن آب و آتش در کنار هم، نشان می دهد که شما یک مسأله بزرگ در زندگی دارید. می تواند یک چالش از نظر احساسی و عاطفی باشد.

  تعبیر خواب آتش بر اساس موضوع

  آتش سوزی جنگل🔥

  ✍️اگر در خواب دیدید که جنگلی در حال سوختن بود این خواب تعبیرش بد و نامبارک خواهد بود. زندگی شما آنگونه که می‌خواهید پیش نمی‌رود و با خسارت ها و آشفتگی های بسیاری رو به رو خواهید شد‌.

  خانه آتش گرفته🔥

  این خواب از خواب های جالب و هیجان انگیز است. این خواب از دیدگاه های متفاوتی بررسی می‌شود.
  گاهی اوقات افراد در خواب می‌بینند که اموال و داراییشان در آتش نابود شده است و یا اینکه خانه شخصی خود را در حال سوختن دیده اند.
  گاهی حتی این خانه کاملا غریب و ناشناخته است. با این تفاسیر می‌توان خانه آتش گرفته را شروعی جدید و دگرگونی زندگی شما دانست.
  همچینین شما باید ببینید که در زندگی واقعی اگر خانه تان آتش گرفت چه چیزهایی برایتان ارزشنمد است و نمی خواهید بسوزد؟
  پاسخ این سوال اطلاعات خوبی درباره تعبیر خواب شما می‌دهد.
  برای هر شخصی چیزی از اهمیت بالایی برخوردار است. کسی یادگاری هایی که در خانه نگاه داشته و یا شخصی لوازم خانه اش را بسیار دوست دارد.
  دیدن آتش گرفتن خانه، می تواند اشاره به ارزش ها و افکار عمومی داشته باشد. شما در این دوران از زندگی خصوصیتان تغییرات خوبی را تجربه خواهید کرد و به سطح رضایت بخشی از رفاه خواهید رسید.

  سوختن خانه قدیمی🔥

  این خواب از یک شکست در امور کاری و تجاری و یا تلاش برای گذراندن روزمرگی هایتان خبر دهد.

  سوختن خانه زیبا و جذاب🔥

  چنین خوابی نشان دهنده این است که شما به ترک کردن و یا عوض کردن محل سکونت خود فکر می‌کنید.

  این خواب نشان دهنده میزان هشیاری و آگاهی روح شماست.
  اگر خودتان را در یک خانه زیبا ولی کوچک یا بزرگ تر از خانه خودتان دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما باید به روح خود بهای بیشتری دهید و برای بهبودی آن تغییرات لازمه را انجام دهید. زمانی را به تنهایی و مدیتیشن اختصاص داده تا بتوانید مجدد انرژی لازم را به دست آورید.
  به تعبیر دیگر خانه کوچک تر از خانه واقعی شما، نشان می دهد که شما در کودکی به لحاظ امنیتی تامین نشده اید و یا اینکه دیگران برای سپردن وظایف و مسئولیت ها به شما اعتماد ندارند و حس می‌کنند که از پس آن بر نخواهید آمد.
  خانه بزرگ تر از واقعیت و همچنان در حال سوختن، نمادی احساسات است. وظایف زیادی را برعهده گرفته اید که اکنون برای شما یک دردسر شده اند.

  شعله های آتش🔥

  شعله آتش نمادی از زندگی معنوی و مسائل مربوط به نفس شماست.
  شعله های نارنجی در خواب نشان می‌دهد که شما در یک ارتباط معنوی و یا احساسی تغییراتی را ایجاد خواهید کرد. همچنین تعهد و قدرت شما در زندگی را یادآور می‌شود.

  آتش گرفتن یک خانه خالی🔥

  خانه خالی نمادی از امنیت و احساس در امان بودن است.
  اگر در خواب دیدید که چنین خانه ای آتش گرفته بود، شخصیت شما در حال بلوغ و تثبیت است. در این دوره باورهای شما کاملا تغییر خواهد کرد.

  آتش گرفتن ردیفی از خانه ها🔥

  چنین خوابی نشان میدهد که شما برای بیان کردن و شفاف سازی افکارتان و همچنین خلاص شدن از روش های قدیمی نیاز به یک نیروی مشوق دارید. اگر چند مدت است که به تنها زندگی کردن و استقلال فکر می کنید، بهتر است هر چه سریع تر برای عملی ساختن این رویا اقدام کنید.

  گیر کردن در خانه آتش گرفته🔥

  چنین خوابی نشان می‌دهد که شما شرایط کنونی زندگی و روابط خود را قبول نکرده اید و کنار نخواهید آمد. همچنین نشان می‌دهد که شما سعی می کنید که احساسات را نادیده بگیرید و یا اینکه احساس خشونت نسبت به چیزی و یا شخصی دارید.

  خانه ای که آتش از کف آن بیرون میزد🔥

  اگر در خواب دیدید که خانه آتش گرفته و آتش از کف آن به اطراف بیرون میزد، این خواب یک رابطه عاطفی ناتمام و یا مشکلاتی بین شما و اعضای خانواده تان را نشان می دهد.

  خانه محو شده در دود و آتش🔥

  این خواب تفسیرش این است که شما از زندگی اکنون خودتان احساس بسیار خوبی دارید و حس می کنید که روی زمین زندگی نمیکنید. احتمال دارد رابطه عاشقانه اب برای شما پیش بیاید، که نهایت لذت را برای شما فراهم آورد.

  اتاق های یک خانه در حال سوختن بود🔥

  انتخاب ضمیر ناخودآگاه شماست.

  زیر زمین یک خانه آتش گرفته و شما در آنجا گیر افتاده اید🔥

  ذهن ناخودآگاه شما سعی دارد تا افرادی را که سالهاست فراموش کرده اید، باز به شما یادآوری کند.

  در حال فرار از خانه آتش گرفته ای هستید🔥

  چنین خوابی نشان میدهد که شما پس از گذر از تغییرات و سختی ها بر آنها غلبه می کنید و بعد از آن موفقیت و پیروزی خود را جشن خواهید گرفت. به تعبیر دیگر شما از شرایط سخت زندگی تان در حال فرار هستید.

  خانه دیگری آتش گرفته بود🔥

  یک خسارت و یا مصیبت بزرگ برای شما در راه است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک