⚪ تعبیر خواب آینه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب آینه ⚪

با توجه به استفاده ای که انسان ها از آینه انجام می دهند برای ارزیابی و تشخیص زیبایی و زشتی و پیدا کردن ایراد های احتمالی در ظاهر خودشان، شاید به همین دلیل است که بسیاری از معبرین دیدن آینه در عالم خواب و رویا را به ارزیابی که شخص از خود و نظر و بینشی که در رابطه با عادت ها و رفتارهای خود دارد، تعبیر می کنند. برای مشاهده توضیحات کاملتر در مورد تعبیر خواب آینه با تاروت رنگی همراه شوید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

امام جعفر صادق (ع)

محمد ابن سیرین

جابر مغربی

ابراهیم کرمانی

کارل گوستاو یونگ

جی. اچ. میلر

منوچهر مطیعی تهرانی

لوک اویتنهاو

آنلی بیتون

کتاب سرزمین رویاها

تعابیر بر اساس موضوع

پاک کردن آینه

عدم مشاهده چیزی در آینده

مشاهده شخص دیگر در آینه

افتادن آینه بر روی زمین

آینه ترک خورده یا شکسته

آینه مه آلود

آینه کثیف

نگاه کردن به آینه عقب ماشین

دیدن تصویر تیره و سیاه در آینه

دیدن اشباح یا ارواح در آینه

آینه حمام

آینه ای بزرگ مانند آینه قدی

آینه به شکل مارپیچ

آینه ی دو طرفه

هدیه دادن آینه

هدیه گرفتن آینه

آینه ای از قاب نقره

پنهان کردن آینه

خرید آینه

فروش آینه

آینه بخار گرفته

دیدن بدن عریان و برهنه در برابر آینه

دیدن حیوان در آینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه بر اساس نظر معبر 👴

به روایت امام جعفر صادق (ع)👳

از نظر امام صادق (ع) دیدن آینه در خواب شش وجه دارد.

اولین وجه آن برای شما ازدواج است.

دومین وجهی که به آن اشاره شده این است که شما دارای فرزندی پسر خواهید شد.

سومین وجه آن این است که شما ترفیع درجه و رتبه پیدا کرده و صاحب مقام و منزلت می شوید.

چهارمین وجه آن این است که شما از دیدن دوستی که خیلی وقت است او را ملاقات نکرده اید، خوشحال خواهید شد.

پنجمین تعبیر آن به هم دست و همکار شما و مشارکتی که با او انجام می دهید ارتباط دارد، برای متوجه شدن جزئیات و چند و چون کارتان با شریکتان باید به جزئیات دیگری که در خوابتان وجود دارد، توجه کنید و

آخرین تعبیر آن مربوط به تغییر شغل و یا ترفیع درجه و جایگاه حرفه ایتان ارتباط دارد.

به روایت محمد ابن سیرین👴

دیدن آینه در خواب به افزایش اعتبار و آبروی شما تعبیر می شود. اگر در عالم خواب آینه تان را به شخص دیگری هدیه دادید، این خواب شما حکایت از آن دارد که به شخص دیگری پول قرض خواهید داد و یا چیزی را به شخصی دیگر به عنوان ضمانت می دهید.

به روایت جابر مغربی👴

اگر چهره شخص دیگری را در آینه دیدید و آن شخص از چهره نیکویی برخوردار بود و هم چنین شما آن شخص را می شناختید به این معنا است که شما دارای بزرگی و عزت و احترام خواهید شد، ولی اگر آن شخص را نشناختید خواب شما تعبیر خاصی ندارد و خوب و بد بودن خواب شما به عامل دیگری در خواب شما بستگی دارد مثل تمیز و یا کثیف بودن آینه.

تعبیر دیدن آینه در عالم رویا به هر آن چیزی که شما در آینه مشاهده کرده اید بر میگردد. مثلا اگر تصویر خود را صاف دیدید یک معنی دارد، اگر کدر دیدید یک معنی دارد ، واگر شخصی در آینه را ندیده اید یک معنی و به همین منوال ادامه دارد.

به روایت ابراهیم کرمانی👴

اگر شما مذکر باشید و در آینه آهنی به خود نگاه کنید تعبیر آن این است که اگر همسر شما باردار باشد، شما صاحب پسری می شوید که از همه لحاظ ، چه از لحاظ ظاهری و چه از لحاظ باطنی شبیه به پدرش می باشد.

اگر شما (مونث) در خواب به آینه نگاه کنید و باردار باشید تعبیر آن این است که شما صاحب دختری خواهید شدکه ازلحاظ ظاهری و باطنی به خودتان شباهت دارد. اگر باردار نباشید این خواب به معنای این است که شما به زودی از همسرتان جدا می شوید و مدتی پس از آن به عقد مرد دیگری در می آیید.

اگر شما (پسر مجرد) در خواب ببینید که در آینه نگاه می کنید تعبیر آن این است که شما صاحب برادری خواهید شد ولی اگر شما دختر باشید تعبیر آن این است که صاحب خواهر خواهید شد.

اگر شما مسئول و یا صاحب منصبی باشید و در عالم خواب به آینه نگاه کنید تعبیرش این است که به زودی مقام و منصب خود را از دست خواهید داد و شخص دیگری به جای شما صاحب آن منصب خواهد شد.

به روایت کارل گوستاو یونگ👴

دیدن آینه در عالم خواب نشانگر کسی است که شما به او علاقه مند هستید، این شخص می تواند دوست شما باشد، می تواند همسر شما باشد و یا هر شخص دیگری مانند پدر یا مادر.

اگر آینه غبارآلود بود به معنای آن است که شمابه درستی خود را نمی شناسید و از احوالات و اهداف خود به خوبی باخبر نیستید و دچار سردرگمی و پریشانی هستید.

به روایت جی. اچ. میلر👴

اچ میلر دیدن آینه در خواب را به خودشناسی تعبیر می کند. او معتقد است که اگر در خواب شما آینه ای که مقابل شما قرار دارد مات و کدر بود و به درستی نمی توانستید تصویر خود را مشاهده کنید، یعنی شما خود را شخصی محترم و فرهیخته تصور میکنید.

اگر در عالم رویا خود را در حالی خریدن و سفارش دادن آینه مشاهده کردید به معنی این است که شخصی از اطرافیان شما در حال کشیدن نقشه ای شوم برای ضربه زدن به شما می باشد.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی👴

دیدن آینه در خواب بطور کل برای شما به معنای دوست و همدم و یار و مونس شما معنی می دهد.

به روایت لوک اویتنهاو👴

دیدن آینه در عالم رویا از اتفاقات و خبر های ناخوشایند برای شما در آینده حکایت دارد.

اگر در عالم رویا آینه شکسته ای را مشاهده کردید این امر حکایت از آن دارد که به زودی دچار یاس و ناامیدی و سردرگمی خواهید شد.

به روایت آنلی بیتون👵

اگر آینه ای که در عالم خواب مشاهده می کنید شکسته باشد به معنی از دست دادن یکی از نزدیکان و عزیزان شما می باشد. اگر شما(دختر مجرد) در عالم رویا ببینید که آینه در برابر شما می شکند به ازدواجی که منجر به طلاق خواهد شد، برایتان تعبیر می شود.

اگر شخص دیگری را در آینه مشاهده کردید نشان دهنده آن است که شخصی بخاطر منفعت و خودخواهی خودش با شما رفتاری به دور از عدالت و انصاف خواهد داشت.

اگر در آینه حیوان یا حیواناتی را مشاهده کردید به دل سردی و ناکامی و ضرر و زیان مادی تعبیر می شود.

اگر شما (دختر) در آینه نامزد خود را با رنگ و رویی زرد ببینید به خبر فوت یکی از عزیزان و نزدیکان شما تعبیر می شود و اینکه به زودی کار شما با نامزد خود به جدایی می انجامد. اما اگر چهره نامزد خود را در آینه سرحال و خوشحال مشاهده کردید این امر حکایت از آن دارد که اختلافات شما با نامزدتان به زودی به پایان خواهد رسید.

کتاب سرزمین رویاها📗

اگر شما (زن متاهل)، در آینه به خود نگاه می کنید به معنای آن است که دوستانتان با دوز و کلک و نیرنگ شما را فریب می دهند.

اگر شما(یک مرد)، خود را در حال نگاه کردن به آینه دیدید این امر حکایت از آن دارد که در شغل و حرفه خود از تمرکز و توجه کمی برخوردار هستید و باید دقت و توجه خود را بالا ببرید.

اگر شما یک شخصیت برجسته و فرهیخته و دارای مقام و منصب بالا باشید و در عالم رویا خود را در آینه مشاهده کنید به از دست دادن حمایت و طرفداری اشخاصی که از نظر مقام و مرتبه پایینتر از شما قرار دارند و به گونه ای زیر دست شما محسوب می شوند، تعبیر می شود.

اگر شما (یک دختر جوان)، خود را درحال نگاه کردن به آینه دیدید این امرهشداری در رابطه با دوست یا نامزدتان می باشد و شما باید مراقب روابطتان با او باشید و حتی اگر می توانید آنها را تغییر بدهید.

اگر شما (یک زن متاهل)، در آینه به خود نگریستید این امر به پیمان شکنی، بد قولی و بی وفایی شما به همسرتان اشاره دارد.

اگر شما عاشق کسی هستید و در عالم رویا خود را در حال نگاه کردن به آینه دیدید این امر دلالت بر این دارد که شخصی را که به او علاقه مند هستید نسبت به شما وفادار نیست و بدقول و پیمان شکن است.

شکستن آینه در عالم رویا به معنای آن است که اتفاقی ناگهانی شما را دچار سردرگمی و نا آرامی خواهد کرد.

تعبیر خواب آینه بر اساس موضوع آن 📚

✔️پاک کردن آینه

اگر در عالم رویا خود را درحال پاک کردن آینه دیدید، به این معنی است که شما می خواهید برخی عادات و رفتار های خود تان را تقویت کنید یا تغییر بدهید.

✔️عدم مشاهده چیزی در آینده

اگر در عالم رویا به آینه نگاه کردید ولی هیچ چیزی را مشاهده نکردید این امر به معنای سردرگمی و پریشانی درونی شما و نشناختن درست برخی جنبه های شخصیتی شما است و یا به محیطی که در آن قرار دارید مرتبط است و شما احتیاج دارید تا خود را از آن محیط خارج کنید و ارتباطاتتان را با دیگران بیشتر کنید.

✔️مشاهده شخص دیگر در آینه

اگر در آینه نگریستید ولی شخص یا چیز دیگری را در آن به جای خود مشاهده کردید، به معنای تغییر و تحولی است که شما اخیرا در عالم واقعیت در رفتار و منش خود داده اید که مطابق با شخصیت اصلی و حقیقی شما نیست.

✔️افتادن آینه بر روی زمین

اگر در عالم خواب آینه را در حال افتادن روی زمین ببینید، تعبیر آن این است که در روز های اخیر برخی خصوصیات و رفتار های غلط خود را شناخته اید و به جنبه هایی از منش و شخصیت خود که آن ها را دوست ندارید دست یافته اید ولی قادر به پذیرش این بخش از وجود خود نیستید و می خواهید که آن را پنهان کرده و یا به گونه ای از ذهن تان خارج کنید.

✔️آینه ترک خورده یا شکسته

اگر در عالم خواب آینه را ترک خورده یا شکسته مشاهده کردید این امر بیشتر به تصور ذهنی شما از خودتان ارتباط دارد، یک تصور ذهنی تحریف شده و یا غلط، مثلا شما در حال مقایسه با شخصی هستید که خود را از او بالاتر و یا پایین تر می دانید. به طور کلی این امر نشان دهنده این است که شما از خودتان و شخصیتتان اطلاعات دقیق و زیادی ندارید و تنها چیز های کمی را در مورد خودتان می دانید و به این ترتیب قدر خیلی از توانایی های خود را نمی دانید. این تکه های آینه نشان دهنده تکه های شخصیت وجودی شما است که با کنار هم قرار دادن آن، شما می توانید از شخصیت تان و درون تان به طور کامل آگاه شوید و جایگاه خودتان را در زندگی شخصی تان و در اجتماع بدانید و برای خود ارزش و احترام بیشتری قائل شوبد.

✔️آینه مه آلود

دیدن آینه مه آلود در عالم خواب از آشفتگی و پریشان حالی شما و ناآرامی های تان حکایت دارد و حکایت از نا آگاهی شما از شخصیت تان دارد، شما نه خود را می شناسید و نه اهدافی که دارید و بسیار سردرگم هستید و حتی قدم بعدی در زندگی تان را نمی دانید و متوجه نیستید که برای چه چیزی حرکت و تلاش می کنید.

✔️آینه کثیف

اگر در عالم خواب آینه را کثیف یافتید این امر حکایت از رفتار ها و اشنباهات شما دارد که باعث سقوط شما به مراحل پایین تر می شود، این اشتباه باعث برداشت ذهنی غلط شما از خودتان می شود. شما به خاطر داشتن این نوع رفتار ها و اشتباهات نمی توانید به درستی شخصیت خود را بشناسید و دچار خود کم بینی هستید و دائماً خود را از بقیه عقب تر و پایین تر می دانید.

✔️نگاه کردن به آینه عقب ماشین

اگر خود را در حال رانندگی و نگاه کردن به آینه عقب ماشین مشاهده کردید، نشانه ی آن است که شما بیش از اندازه در گذشته تان زندگی می کنید و دائما ذهن تان درگیر گذشته است و آنقدر که به گذشته تان اهمیت می دهید اصلا به فکر آینده و حال تان نیستید. اما اگر خود را در ماشینی ساکن و بدون حرکت دیدید و به آینه عقب آن نگاه کردید، بیانگر آن است که شما باید قبل از انجام هر عمل و یا کاری ابتدا مقدمات آن را فراهم کنید و در خود آمادگی لازم را ایجاد کنید.

✔️دیدن تصویر تیره و سیاه در آینه

اگر در آینه تصویری تیره و یا سیاه دیدید این امر نشان دهنده حس یأس و سرخوردگی در شما است. این خواب می تواند به معنای سردرگمی شما در مسیر آینده تان است، اینکه از اهداف تان اصلا اطلاعی ندارید و نمی دانید برای چه امری در حال تلاش هستید و می خواهید به کجا برسید و عملا خود را شخصی بیهوده می دانید.

✔️دیدن اشباح یا ارواح در آینه

اگر در آینه اشباح یا ارواح را مشاهده کردید این امر به معنای حضور چیزی از گذشته در زندگی فعلی تان است. آن چیز می تواند شخصی که در گذشته به او علاقه مند بوده اید باشد یا یک دوست، همکار یا شریک و یا حتی عملی که در گذشته انجام داده اید، ولی اکنون از یادآوری آن نادم، پشیمان و خجالت زده می شوید.

✔️آینه حمام

دیدن آینه حمام در خواب به معنای وقتی است که شما برای خودتان می گذارید تا در خلوت و تنهایی خودبه عادات و رفتارهایتان و چیزهایی که باعث ضعف و قدرت شما می شود بپردازید.

✔️آینه ای بزرگ مانند آینه قدی

اگر در خواب آینه ای بزرگ مانند آینه قدی مشاهده کردید یا خود را مقابل آن آینه دیدید این امر به معنای عادات و رفتار ها و عملکرد شما در زندگی و در برابر اشخاص دیگری که در زندگیتان وجود دارد است و شاید لازم است که به عملکرد خود در این زمینه بیشتر از قبل دقت و توجه نمایید. اگر خود را در حال لباس پوشیدن در برابر آینه بزرگ دیدید در حالی که در حال تماشای ظاهر خود هستید تعبیر آن است که شما به پوشش ظاهری خود در برابر دیگران بسیار اهمیت می دهید و برایتان این امر خیلی مهم است که چگونه و با چه لباسی در برابر دیگران ظاهر می شوید. اگر در عالم خواب آینه دستی یا آینه کوچک بیبیند این امر می تواند نشان دهنده آن باشد که شما به ظاهرتان بسیار اهمیت می دهید و می خواهید که همیشه در بهترین حالت خود و آراسته باشید. و این یک حالتی در ذهن شما هست که سعی در راهنمایی شما در رابطه با ابعاد وجودیتان دارد و به این شیوه می خواهد شما را متوجه این کند که به خودتان بیشتر اهمیت بدهید.

✔️آینه به شکل مارپیچ

اگر آینه را به شکل مارپیچ در خواب خود مشاهده کردید به معنای بی توجهی شما به ضمیر ناخودآگاهتان است. اگر هم به احساسات درونتان توجه داشته باشید معتقد به این هستید که آنها به شدت پیچیده هستند و مانند کلاف سردرگم می باشند و شما رسیدگی به احساسات درونیتان را بسیار کار دشواری می دانید و شناسایی احساسات واقعی خودتان را امری می دانید که به این راحتی ها از پس آن بر نمی آیید .

✔️آینه ی دو طرفه

اگر در عالم خواب خود را در آینه ی دو طرفه نگاه کردید این امر نشانه ی آن است که شما درگیر مسأله ای مادی هستید. این خواب به شما هشدار می دهد که هر چیز و هر شخصی را که در آینه دوطرفه مشاهده کردید، چه خودتان، چه شخص دیگری، باید به طور ویژه مورد جست و جو و بررسی قرار بگیرد و شما باید به آن بیشتر از قبل دقت کنید. اما اگر فقط شخص خودتان را در آینه دو طرفه ببینید به معنای آن است که شما دائما در حال بررسی خودتان و شخصیتتان هستید و دائما در حال پرسش و پاسخ از خودتان می باشید و این مسئله اشاره به آن دارد که بین ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه شما ارتباط نزدیکی وجود دارد.

✔️هدیه دادن آینه

اگر در عالم رویا خود را در حالی مشاهده کردید که صاحب آینه ای هستید و آن آینه را به شخص دیگری هدیه می دهید نشانه آن است که در عالم واقعیت از دارایی خود به آن شخص می بخشید و شرایطی را به وجود می آورید که آن شخص به ثروت و مال و دارایی فراوانی برسد. علاوه بر این تعبیر اگر در خواب ببینید که شما در خواب به کسی آینه هدیه دادید به این معنا هست که شما خودتان را با شخصی مقایسه می کنید و حتی نسبت به آن شخص دچار حس کمبود و حسادت هستید و دوست دارید که در برخی از جنبه ها چه ظاهری چه باطنی همانند آن شخص باشید.

✔️هدیه گرفتن آینه

اگر در عالم خواب آینه ای را به عنوان هدیه به شما دادند؛ نشانه ی احساس کمبود توجه در وجود شما هست و شما از نزدیکان و اطرافیانتان انتظار دارید تا شما را موردلطف و توجه خود قرار دهند. گاهی هم به این مورد تعبیر می شود که شما بیش از حد از اطرافیانتان انتظار دارید.

✔️آینه ای از قاب نقره

چنانچه در عالم خواب صاحب آینه ای از قاب نقره باشید این امر به بی اعتباری و بی آبرویی شما در عالم واقعیت تعبیر می شود. چون تقریبا تمامی معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه دانستند.

✔️پنهان کردن آینه

اگر در عالم خواب خود را در حالی دیدید که آینه را از نظر بقیه پنهان می کنید، نشانه ی آن است که شما در عالم واقعیت مشکلات و ایرادات خود را از نظر بقیه پنهان می کنید.

✔️خرید آینه

اگر در خواب ببینید که آینه ای را خریده اید این موضوع نشان دهنده این است که شما در حال پردازش ابعادهای اخلاقی و رفتاری خود هستید و خودتان را مورد نقد و بررسی قرار می دهید و بعد از پیدا کردن ایرادات خود شروع به اصلاح و تغییر آن ویژگی ها می کنید.

✔️فروش آینه

اگر در عالم خواب خود را در حال فروش آینه دیدید، نشانه ی آن است که برخی از اطرافیان شما با تعاریف بیجا، شخصیت شما را به گونه ای غیر از آنچه الان هست به معرض نمایش گذاشته اند و خودتان هم این تعاریف و تمجید ها را باور کرده بودید. اما در اثر اتفاقی متوجه شده اید که آن شخصیت، شخصیت کاذب بوده و همه حقیقت درباره شما بیان نشده و مایوس و سرخورده شده اید.

✔️آینه بخار گرفته

دیدن آینه بخار گرفته در عالم خواب که قادر به مشاهده خودتان در آن نیستید نشانه استرس و ناراحتی شما برای آینده تان است برای اینکه شما به درستی نمیدانید که قرار است در آینده برای شما چه اتفاقی می افتد و برایتان بسیار پیچیده و خطرناک است یا نمیدانید در مسیر درستی گام بر میدارید یا در مسیر غلطی در حال گام برداشتن هستید و دائما در حال تغییر مقصودتان هستید. اگر آینه در حمام را نیز در خوابتان ببینید، نیز می تواند تعبیری همانند آینه بخار گرفته داشته باشد.

✔️دیدن بدن عریان و برهنه در برابر آینه

اگر خود را در حال تماشای بدن عریان و برهنه تان در برابر آینه ببینید این موضوع به خیر و نیکی تعبیر نمی شود و حکایت از آن دارد که شما احساس بیماری می کنید و دائما در حال عیب و ایرادگیری از ظاهر و بدنتان هستید به گونه ای که در این زمینه دچار وسواس فکری شده اید.

✔️دیدن حیوان در آینه

اگر در خواب دیدید که به آینه خیره شده اید ولی به جای دیدن خودتان یک حیوان در آینه مشاهده کردید، نشان دهنده بیماری های روحی و روانی شماست و اشاره به آن دارد که شما به شدت احساس یأس و سرخوردگی می کنیدو به هیچ عنوان از عملکرد خودتان در زندگیتان راضی نیستید.

رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها