☁️ تعبیر خواب ابر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف ۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب ابر ☁️

  بطور کلی آنچه معبرین از مشاهده ابر در خواب و رویا بیان کرده اند، تعبیر به آمال و آرزوهایی است که خواب بیننده رویای آن را در سر پرورانده و به اهداف کوچک و بزرگی به زندگی بدل گشته اند. همچنین ابرها در خواب به منزله تدبر و تفکری است که شخص در زندگی واقعی داشته و نمایانگر درک عمیقی است که در هنگام مواجهه با موانع و مسائل از خود بروز می دهد. هنگامی که کسی در خواب ابرها را ببیند، به معنای میزان اعتقاد و ایمانی است که در وجود اوست.‌ اینکه ابرها را در خواب ببینید، سمبلی از میزان شفقت و عنایتی است که خداوند بزرگ در زندگی جاری می کند. چنین بصیرتی موجب افزایش برکت و رحمت الهی در همه ابعاد زندگانی می شود. همچنین مشاهده ابرها در رویا بیانگر عقل فهیم، حکمت و اندیشه اشخاص در واقعیت می باشد.

  برای آشنایی کامل با تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  تعبیر خواب ابر

  تعبیر خواب ابر بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  ایشان دیدن ابر در خواب را به ۹ قسم تعبیر می کنند:

  یکم: به معنای حکمت و دلیلی است که در پس وقوع و انجام امری نهفته است.

  دوم: به منزله برعهده گرفتن مدیریت مجموعه یا عده‌ای از افراد می باشد.

  سوم: تعبیر به رسیدن به جایگاه رفیع پادشاهی و فرماندهی حکومت می باشد.

  چهارم: بیانگر بخشش، مهربانی و رحمت الهی در زندگی است.

  پنجم: نشان دهنده زهد، تقوا و پرهیزکاری خواب بیننده است که به آن پایبند بوده و عمل می نماید.

  ششم: به معنای رنج و عذابی است که موجب اندوه و سختی می شود.

  هفتم: به منزله هشداری است که از وقوع خشکسالی و قحطی خبر می دهد.

  هشتم: بیانگر وقوع بلیه و آسیبی بزرگ از جانب خداوند می باشد

  نهم: نشان دهنده شورش و بلوایی است که در جامعه بروز می کند.

  به روایت محمد ابن سیرین

  چنانچه در خواب ببیند که ابر در میان آسمان در حال حرکت هستند، تعبیر به این معناست که با دانشمندان و اشخاص فرهیخته آشنایی و معاشرت پیدا می کند. در صورتی که این خواب را حاکم یک جامعه یا امیر کشور ببیند، تعبیر به آن است که اشخاصی را به عنوان نماینده رسمی به نقاط مختلف کشور و شهرهای تحت سرپرستی خود راهی می کند.

  اگر در خواب دید که ابر را در بر گرفته و به همراه خود به زمین آورد، به منزله آن است که در کسب و کار و شغلی که در دست دارد پیشرفت شایانی کرده و به دولت و اعتبار می رسد.

  هنگامی که در رویا ببیند در جایگاهی که ایستاده بود سایه بر او قرار داشت تعبیر آن چنین است، سالی که پیش رو دارد سرشار از اتفاقات مبارک و فرخنده ای است که رونق و ثروت فراوانی بر زندگی و کسب و کار او وارد میشود.

  زمانی که در خواب مشاهده کند ابر را همچون پارچه ای دوخته و لباسی بر تن نمود، به این معناست در تحصیل علم و دانش چنان همت گمارده و به حکمت و دانایی میرسد که عالمی چون او یافت نشود.

  اگر ببیند که همه دنیا را ابرهایی بدون باران و خشک فرا گرفت، خواب نیکو و مبارکی نبوده و بهتر است صدقه ای برای دفع شر آن بپردازد.
  در حالت کلی به روایت ابن سیرین دیدن ابرها در خواب، به منزله بصیرت و روشن بینی ویژه ای است که خیرات بسیاری را به ارمغان می آورد.

  به روایت جابر مغربی

  چنانچه در خواب ابر را ببیند که از آن باران می بارد، تعبیر به منزله عنایت و رحمت الهی بوده که بر او نازل می شود.

  اگر دیدید که در خواب ابر را همچون خوراکی می خورد به این معناست که در آمد و روزی که به او میرسد به سبب فرزانگی و دانایی است که به کار می بندد.

  زمانی که در رویا ابر سیاهی را ببیند که در بالای منطقه معینی از زمین قرار دارد، بیانگر غضب و قهر الهی بر مردم آن سرزمین می باشد. به هر میزان که فاصله آن ابر به زمین کمتر باشد، بلای الهی در زمان نزدیک تری صورت می گیرد.

  هنگامی که مشاهده کند بارانی که از ابر می بارید، مقداری از آن می نوشد، به همان میزان نعمت و برکاتی در زندگی دریافت می‌کند. در صورتی که ببینند به همراه ابر باران و رعد شدیدی جریان داشت به معنای بیم و نگرانی از رفتاری است که والدین و پدر و مادرش در قبال او انجام داده و یا واکنشی که جمعی از مردم و مسلمانان نشان می دهند.

  چنانچه به همراه رعد، برق نیز جریان داشته باشد این بلا و گرفتاری سخت تر و مشکل تر خواهد بود و همچنین در صورتی که صاعقه نیز از آن ساطع شود به معنای عذاب بزرگتری است که نازل می شود.

  اگر دید در داخل منزل و مکانی که همیشه در آنجا می نشیند ابری پهن شده بود، به این معناست که خانواده و فرزندانش با تحصیل علم و دانش و کسب فرزانگی و دانایی بر کمبودها و استیصال حاکم بر زندگی غلبه کرده و پیشرفت و ترقی می یابند.

  اگر ببینید که ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و روی آن را پوشاند، تعبیر آن چنین است که احوال ناخوشایندی بر پادشاه زمان گذشته و او را پریشان و آشفته خاطر نموده است. علی الخصوص زمانیکه خورشید در کسوف قرار گرفته و به رنگ سیاه در آمده بود.

  اگر در خواب ببینید که هوا صاف و روشن بوده ولی به یکباره ابرها چنان هوا را دگرگون و ظلمانی می کنند که رنگ آسمان تاریک می شود، به مفهوم بروز بلاهای سخت و ناگهانی است که باعث ازدیاد مرگ و میر مردم آن سرزمین می گردد.

  همچنین بخوانید:  🔴 تعبیر خواب انار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  چنانچه ببینید که امواج خروشان با ارتفاع بسیار بلند از میان دریا برخواسته و ابرهای تیره عالم را تیره و تار کرده اند، به این معناست که مردم آن سرزمین دچار گمراهی شدید شده و گناهانی سخت و نابخشودنی مرتکب میشوند.

  همانطور خداوند در قرآن مجید سوره نور آیه ۴۰ می فرماید: … مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ… _ … (یا چون ظلماتی است به دریایی ژرف که) موجی آن را گرفته و بالای آن موجی دیگر و بالاتر از آن ابری قرار دارد… .

  به روایت اسماعیل ابن اشعث

  تعبیر مشاهده ی ابر به رنگ سیاه در خواب، به معنای اندوه نگرانی و مصائب سختی است که ممکن است با آن مواجه شوید.

  ابری که درخواب با باران همراه بوده، به منزله رونق، نعمت و فراوانی می باشد. البته گاها چنین ابری تعبیر به مشکل و پریشانی نیز می شود.

  همچنین ابری که ببینید از ساحل دریا به جانب شما می آید که در زبان عربی به نام گندم خطاب می شود، به منزله رسیدن مال یا پولی به رایگان و راحت بوده و به هر میزان ابر بزرگتر باشد، مقدار مال بیشتر خواهد بود.

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  از نظر معبرین و مفسرین اسلامی دیدن ابر در خواب، تعبیر به حکما و افراد فرهیخته در جامعه می شود. گرفتن ابر نیز به تعمیم آنچه بیان شد، مفهومی در خصوص تمایل و رغبت به ازدواج و پیوند با شخصی تحصیلکرده و عالم داشته و یا حشر و نشر و معاشرت با چنین فرد با اشخاصی دارد. در عین حال به معنای رسیدن و کسب هرآنچه که آرزو و خواسته بوده ولی در حال حاضر مالک آن نیستیم، خواهیم رسید.

  چنانچه کسی در خواب ببیند که قسمتی از ابر را جدا کرده و مانند خوراکی آن را میل کرده و یا در جیب و میان لباس خود مخفی نمود، چنین مفهومی دارد که میزان درک، شعور و علم او افزایش می یابد.

  همچنین ممکن است مال یا ثروتی به او برسد که شخص بانفوذی مسبب و واسطه آن شود.

  اگر ببینید که ابری از سمت دریا به جانب شما حرکت کرد، یعنی مال و ثروتی بدون هیچ زحمت و به راحتی عایدتان می شود. این مال به یکباره و از جایی که حتی به ذهنتان هم خطور نمی کرده، برایتان مهیا می شود.

  در خواب دیدن ابری که خشک بوده و باران زا نیست نیکو نیست. علی الخصوص زمانی که رنگ آن تیره و کدر بوده و وسعت آن بسیار باشد.
  دیدن ابری که به رنگ قرمز و نیلگون باشد، از گرفتاری و شرایط سخت خبر می دهد.

  به روایت دانیال نبی

  هنگامی که در خواب ببینید در زیر ابری به رنگ سفید و بارانی ایستاده اید، تعبیر به این معناست که به لطف و عنایت خداوند متعال دانش و فرزانگی به او اعطا می شود که خیر و منفعت آن به مردم و خلق الله خواهد رسید.

  ولی اگر ببیند که ابری به رنگ زرد و بارانی در بالای سر او قرار دارد، نشان دهنده کسالت و بیماری است که به آن مبتلا می شود. گروهی از مفسرین درخصوص خواب مذکور، معتقدند که خانمی به عنوان همسر به زندگی او وارد می شود که موجب پریشان حالی و اندوه او می شود.

  چنانچه ببیند که ابری به رنگ نیلگون در بالای سر او است، یعنی دچار گرفتاری و شرایط سختی می شود که رنج و درد بر او وارد می شود. این تعبیر برگرفته از آیات قرآنی است که در آن به اقوامی اشاره دارد که خداوند با فرستادن ابری به رنگ سرخ نزول بلا را به ایشان هشدار داده است.

  اگر در رویا ببینید که برفراز ابری به رنگ سبز قرار دارید، مفهوم آن چنین است که به اندازه مدتی که بر آن بوده اید، حکومت و فرمانروایی می کنید.

  چنانچه ببیند که ابری از بالای سرش عبور می کند، یعنی با شخصی والا مقام که شهرت و محبوبیت بسیاری دارد آشنا شده و معاشرت می کند. در نتیجه به آنچه که مد نظر او در این معاشرت بوده دست یافته و حاصل می شود.

  اگر ببیند که تکه های ابری را که جدا شده جمع آوری نموده و آنها را خورد، به این معناست که در میان دانشمندان و افراد فرهیخته به جایگاه و منزلتی دست می یابد.‌ همچنین به مهارتی بی نظیر در اندیشه و خرد خواهد رسید.

  دیدن ابر نیلگون در خواب به منزله گرفتاری و آسیب می باشد.

  ابر به رنگ سبز به منزله خشنودی، شکوه، منزلت و حاکمیت بیان می شود.

  چنانچه ابری به رنگ سیاه باشد، به معنای قهر و غضب الهی بوده و شرایط نامساعدی را همراه دارد.

  اگر ابری صرفاً با برق نمایان بود، بیانگر خشم و عذاب الهی است که نازل می شود.

  در صورتی که ابر، رعد هم از خود ساطع نمود، نشان دهنده ترس و نگرانی است که بروز می کند.

  به روایت ابراهیم کرمانی

  اگر کسی در خواب ببیند که در میان ابر ها قسمت هایی از آن را جمع آوری نموده و اقدام به خوردن آن نمود، تعبیر بدین معناست که به تحصیل علم و دانش پرداخته و چنان به این امر همت گمارد که به درجات بالای علمی دست می یابد. در میان دانشمندان و فقهای ردیف اول صاحب کرسی شده و در علوم و فنون ممتاز می شود.

  از دیدگاه آنلی بیتون

  زمانی که در خواب ببینید از پس ابر هایی به رنگ سفید، امواج فروزان آفتاب درافشانی می کند، تعبیر به این معناست که پس از طی مدت های مدید و پشت سر گذاشتن شرایط سخت و ناهموار، سرانجام این دوران به پایان رسیده و خوشبختی و شادکامی همنشین ایامتان میشود.

  اگر در رویا مشاهده کنید که در لابلای ابرها ستارگان کوچک و بزرگی نورافشانی میکنند، مفهوم آن چنین است که اوقاتی شاد و دلپذیر هرچند کوچک و گذرا در پیش دارید و احتمالاً موفقیتهای ریز و درشتی نصیبتان می شود.

  چنانچه دیدید آسمان مملو از ابر هایی به رنگ تیره و سیاه بود، به منزله شرایط ناخوشایند و سختی است که در نتیجه عدم مدیریت و تدبیر صحیح بر زندگیتان وارد می شود.

  تعبیر خواب ابر بر‌ اساس موضوع آن 📋

  عموما تعبیر مشاهده ابر در رویا و خواب، سمبلی از آرزوها و امیالی است که شخص اغلب آنها را در سر پرورانده و بهشان فکر می کند. در تعابیر از آنها به اعتقاد، ایمان و یقین نیز یاد می شود.

  همچنین بخوانید:  👁 تعبیر خواب ابرو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  علی الخصوص زمانی که ابرها در کنار انوار درخشان خورشید نمایان شوند، بیانگر آن است که لازم است دقت و کنترل مضاعفی بر برنامه ها و اصول خود داشته باشید تا سرانجام به نتیجه خوبی منتهی شود. در عین حال چنین خوابی تحولاتی دلنشین و خوشایند را خبر می دهند.

  ابرو و مه

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید جایی که در آن قرار دادید پوشیده از مه فراوان بوده و در فاصله ناچیزی با ابر ها هستید، تعبیر به این معناست که شما از اعتماد به نفس خیلی پایین رنج برده و توانایی ها و مهارت هایی که در وجودتان هست را نادیده میگیرید. بدین سبب در انجام امورات تان با مشکلاتی مواجه شده و نمی توانید آنها را به سرانجام برسانید.

  ابر بزرگ

  تعبیر دیدن ابر های بزرگ در خواب، به منزله انتخاب های مهمی است که به تصمیمات بزرگی در زندگی منجر می شوند. شما دارای شخصیتی بلند پرواز هستید که همیشه برای رسیدن به اهدافتان گام های بلند و حساب شده ای را برمی دارید.

  چرخش ابر

  زمانی که در خواب ببینید ابرها در میان آسمان به طور ناهماهنگ در حال حرکت و چرخش به دور خود هستند، به این معناست که شما با شک و تردید به امورات و اهدافتان نگریسته و از صحت برنامه ها و اهدافتان اطمینان ندارید. به همین ‌دلیل سرگشته، پریشان و بی هدف در زندگی درجا میزنید.

  ابر و خورشید

  اگر در خواب ببینید که تکه های ابر در مقابل خورشید قرار گرفته و مانع تابش نور خورشید شده بودند، تعبیر به این معناست که شما بسیار کم اراده بوده و عزت نفس پایینی دارید. به طوری که در مواجهه با کوچکترین مانعی به سرعت دلسردی و یاس شما را فرا گرفته و آن را رها می کنید. بهتر است به خودتان، قابلیت ها و مهارت هایی که در وجودتان هست اعتماد کرده و با سعی و تلاش مستمر به انجام امور بپردازید.

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید، با تابش انوار خورشید از لابه لای ابرها مناظر دل انگیز و فوق العاده ای نمایان بود، یعنی عشقی پاک و زیبا در زندگیتان جاری شده و ایامتان به شادکامی و لذت سرشار می شود.

  پرواز روی ابر

  زمانی که در خواب ببینید در ارتفاعی بالاتر از ابر ها در حال پرواز بودید، تعبیر به آن است که شما قابلیتهای ماورایی و حس ششم خیلی قوی دارید و قادر هستید ادراکات خاصی در این زمینه دریافت کنید.

  شما این توانایی را دارید که ایده های بزرگی را در سر پرورانده و به پروژه های موفقی تبدیل کنید. در عین حال خوش اخلاقی و شفقت از صفات خوبی است که به آن زیبنده بوده و محبوب دلها هستید.

  ابر بزرگ

  تعبیر مشاهده ابر های با جثه عظیم در خواب، به منزله تصمیمات اساسی و مهمی است که شما در زندگی اتخاذ کرده و در نتیجه آن تغییر و تحولات اساسی در مسیر زندگی شما رخ می دهد و در جهت پیشرفت و ترقی سوق پیدا میکنید.

  شما با تغییر باورها و اهدافی که در زندگی تعیین نموده اید، زندگی ایده آل و فوق العاده ای را برای خود و خانواده مهیا کرده و عشقی در روابطتان جاری می شود که اشتیاق و دلگرمی را برایتان به ارمغان می آورد.

  حرکت ابر

  چنانچه در خواب ابر هایی را در حال حرکت ببینید، تعبیر بیانگر نهاد پر انرژی و فعالی است که در درون تان وجود دارد. چنین چیزی همواره شما را به تکاپو و تحرک وا داشته و بدین ترتیب شرایط جدید و فرصت های خاصی خاصی را برای خود مهیا می‌کنید.

  ابر سفید

  زمانی که ابرهایی به رنگ سفید در رویا دیدید، چنین تعبیری دارد که شما از لحاظ فکری و شخصیت به کمال رسیده و با افکار مثبت و الهی سعی در ارتقای ذهن و چشم انداز خود نسبت به هستی و زندگی می نمایید. خواب مذکور را می توان به منزله پیامی جهت هوشیاری باطن و توجه به ناخودآگاه قلمداد کرد.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  اگر کسی در خواب دید در زیر ابر سفیدی که از آن باران می بارد ایستاده است، تعبیر به این معناست که بزودی شاهد اتفاقات خوشایند، اوقاتی دلنشین و ارتقاء سطح علمی و فکری در زندگی اش خواهد بود.

  زمانی که در خواب مشاهده کنید ابرهایی به رنگ سفید در حال نزدیک شدن به شما هستند، تعبیر به اضطراب و دلهره ای است که از موضوعی در ذهن شما رخنه کرده است.

  چنانچه خانمی که دارای همسر و زندگیست ابرهای سفیدی را در خواب ببیند، بیانگر وقوع بارداری ناخواسته ای است که از آن مطلع می شوند.

  اگر خانمی که فرزندی را باردار است در خواب ابرهای سفیدی را ببیند، مفهوم آن چنین است که وضع حملی راحت و خیلی سریع خواهد داشت.

  زمانی که در خواب ببینید ابرهای سفید با فاصله زیادی از شما قرار دارند، زندگی زیبایی را به شما نوید می دهد. چرا که معاش و روزی فراوان و بی حد و حصری برایتان جاری می شود.

  دانیال نبی گوید:

  هنگامی که کسی در رویا ببیند در زیر ابر سفیدی در حال بارش قرار دارد، تعبیر آن چنین است که به لطف و مرحمت خدای متعال چشمه ای از معرفت و دانش در وجود او می تراود که مردم نیز از خیر و منفعت آن بهره می برند.

  ابر سیاه

  اینکه ببینید در خواب ابر هایی به رنگ سیاه و حامل باد و طوفان های عظیم قرار دارد، تعبیر به منزله موانع، شرایط سخت و ناهمواری است که مدت هاست به مقابله با آنها پرداخته و سعی در رتق و فتح آن نموده‌اید.

  شما به انحاء مختلف و از دیدگاه های متفاوتی موضوع را بررسی کرده و به دنبال راه حلی برای باز کردن گره کور آن بوده اید. بهتر است مدتی در افکار، احوال و رفتارهای خود دقیق شده و در آرامش به تحلیل عملکرد تان بپردازید.

  چنانچه اجحافی در حق کسی داشته اید سعی کنید تا در صلح و صفا رضایت او را جلب کرده و در صورتی که شخصی حق شما را پایمال نموده آرامش خود را حفظ کرده و واکنش سریع از خود نشان ندهید.

  همچنین بخوانید:  🤲 تعبیر خواب امام جماعت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی

  مشاهده ابر سیاه مبارک نبوده و مفهومی در خصوص قهر و غضب الهی خواهد داشت. زمانی که ابر سیاه صرفاً با برق همراه بود، به منزله نزول عذاب الهی بر آن دیار می باشد. ولی اگر ابر توأم با تندر و آذرخش مشاهده شد، بیانگر ترس و رعبی است که در مردم آن سرزمین بروز نموده است.

  چنان چه خانومی که صاحب همسر و زندگی است در خواب ابر سیاهی ببیند، تعبیر بیانگر احساس ناامنی و نگرانی است که او از شرایط پیش رو دارد.

  معنای دیگری که برای این خواب متصور است، به مفهوم زندگی سرشار از بحث، ناراحتی، اختلاف و عدم امنیت در مواجهه با همسر و زندگی خانوادگی می باشد.

  چنانچه ابر سیاه سرشار از باران بود، این خواب معنای زیبایی دارد. چرا که نشان دهنده محو شدن سختی ها و و ناراحتی هایی است که در حال حاضر عرصه را تنگ نموده است و پس از آن دوران آسایش و خوشی فرا می رسد.

  معنای دیگری که برای دیدن ابر سیاه در رویا بیان می شود، به منزله بارداری و تولد فرزند می باشد که قطعا خدا بر همه چیز آگاه و بیناست.

  ابر زرد

  منوچهر مطیعی تهرانی:

  تعبیر ابر زرد در خواب و رویا به منزله کسالت و ناخوشی می باشد. برخی از مفسرین اینگونه بیان کرده‌اند که خانمی به عنوان همسر وارد زندگی خواب بیننده می شود که او و زندگی اش را متحمل آسیب و سختی می کند. چنانچه آن شخص متأهل بود به طرق دیگری ضرر و زیان هایی را به او تحمیل می‌کند.

  دانیال نبی گوید:

  اگر کسی در خواب دید که در زیر ابر زرد ایستاده بود، یعنی به مرضی مبتلا می شود. معنای دیگر آن خانمی است که خسارات و ضرر هایی را بر او وارد کرده و موجب اندوه و ناراحتی می شود.‌

  ابر سبز

  منوچهر مطیعی گوید:

  تعبیر دیدن ابر سبز در خواب به منزله طراوت و زندگی تازه است که سرشار از جاه و جلال، منصب و داشتن خانه ای چون کاخ می باشد.‌

  دانیال نبی بیان می کند:

  اگر در رویا دید که بر بالای ابری به رنگ سبز تمام قد ایستاده بود، تعبیر به آن است که به همان اندازه حکومت و ریاست شهر یا کشوری را در دست میگیرد.

  خوردن ابر

  تعبیر خوردن ابر در خواب از جمله خواب های نیکویی است که آینده ای زیبا سرشار از اتفاقات خیر و سعادتمندی را به ما نوید می دهد. اگر کسی در خواب دید که در حال ابر خوردن می باشد، به معنای اطلاعات سازنده و علم پرفایده ای است که آموزش دیده و از آن بهره می برد.

  معنای دیگر چنین خوابی، رسیدن به پول زیاد و مال فراوان تعبیر می شود که به راحتی به دست او میرسد.‌

  چنانچه در خواب دیدید غذا می خورید و ابرها را بر فراز خود مشاهده کردید، بیان کننده مهارت و قابلیت هایی است که شما در وجودتان داشته و به نحو احسنت از آن استفاده می‌کنید. بدین ترتیب مطابق با جمله «فایده ی علم به عمل آن است» شما نیز از دانش خود بهره گرفته و لذت می برید.‌

  افتادن ابرها روی زمین

  اگر در رویا ببینید که ابرها در قطعات کوچک بر روی زمین می بارند، به معنای بارانی است که بر زمین نازل می شود.

  هنگامی که ببینید همراه با بارش تکه های ابر بر روی زمین، حشراتی همچون عقرب، یا تکه هایی از سنگ و یا شراره هایی از آتش نیز فرود می آیند، به منزله مواجهه با مسائل ناخوشایند و منفوری است که همه از آن روی گردانده اند. خواب مذکور به منزله هشداری است که فاجعه و آسیبی در آن سرزمین و دیار خبر می دهد که شرایط سختی را با خود به همراه دارد.

  هنگامی که ببینید تکه های ابر در کنار عقرب ها یا هر موجود سمی و آسیب زننده دیگری بر روی زمین قرار می گیرند، نشان دهنده وقوع یک نبرد و نزاع بزرگ می باشد.

  خانه ای بر روی ابرها

  اگر در خواب ببینید که خانه ای بر روی ابر ها به شما تعلق دارد، تعبیر چنین مفهومی دارد شما انسان مقاوم و با اراده هستید که با وجود موانع و مشکلاتی که مواجه می شوید از خواسته ها و اهداف تان دست نکشیده و برای آنها تلاش می کنید. این سعی و تلاش وافر به شادکامی و موفقیت بدل می شود.

  ساخت خانه ای بالای ابر

  زمانی که در رویا ببینید در حال بنای خانه ای بر فراز ابرها هستید، خبر از رویدادهای شیرین و خوش یمنی می دهد که برایتان اتفاق می افتد. شما منزلت و ارج و قربی در میان خانواده و دوستانتان کسب کرده و عزت می یابید.

  اگر خانه ای به شکل عمارت بر بالای ابرها ببینید که متعلق به شماست، به این معناست که شما تشکیل خانواده داده و ازدواجی مبارک و پربرکت انجام می دهید.

  معنای دیگر چنین خوابی به منزله انجام رفتارهای شایسته و اخلاق پسندیده ای است که به آن پرداخته و تبحر و تخصصی که در شغل و حرفه شما را متمایز نموده است.

  اگر در خواب عمارت و بنای عظیمی را بر روی ابر ها مشاهده کنید، تعبیر احتمالاً به منزله سفری است که شما به آن عازم می شوید.‌

  تبدیل شدن شخصی به ابر

  اگر در خواب مشاهده کنید شخصی تبدیل به ابر شد، تعبیر زیبایی دارد که نشان دهنده نیکبختی و سعادتی است که در زندگی روی نمایان می کند.

  چنانچه در خواب ببینید خودتان به ابر تغییر شکل داده و همچون باران بر سر و روی مردم می بارید، بیان کننده میزان سخاوت و دست و دلبازی است که شما در زندگی از خود نشان داده و انجام می دهید.

  تعبیر دیگر چنین خوابی به این معناست که احتمالا در آینده در جایگاهی همچون روحانی دلسوز و معتمد شهر و یا حاکمی دلسوز قرار خواهید گرفت.

  تعبیر دیگری که برای خواب مذکور متصور است، به معنای آن است که خواب بیننده در اکثر مواقع در حال یاری و کمک به مردم بوده و در حال خدمت رسانی به عموم جامعه می باشد و به همین سبب محبوبیتی نزد خدا یافته است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  5 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  موژان
  ۱۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۵۲

  خواب خوردن ابر سفید چیه؟

  مهتاب
  ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۰۹

  تعبیر خواب دیدن ابرها بسیار پایین آمدن چیست ؟

  بهار
  ۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۶:۱۱

  سلام خواب دیدم ابرهایی بسیار به زمین نزدیک شده اند طوری که دستمان به راحتی به ابرها میرسد دست در داخل ابرها میکنم و در حال عبور بر روی زمین هستیم که همین نزدیک بودن ابرها مانع دید میشوند اما فقط خودم دید دارم و به برادرهام میگویم من دید دارم میتونیم حرکت کنیم

  ناشناس
  پاسخ به  بهار
  ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۰۲

  خواب دیدم توی یک خانه ای بودم در حیاط که غیر از خودم افراد دیگه ای هم بودن که یکدفعه یه چیز موج مانندی سمتمون اومد البته هوا و زمین زیر پامون یه مقدار لرزید و بعدش صدای جیغ و داد مردم که اصلا معمولی نبود و انگار از سر دیوانگی بود شنیدم که دیدم ابرها درحال تیره شدن هستن اما بجای بارش ابرها به همون شکلی که بودن تبدیل میشدن به یک چیز جامد و سخت و سنگین میشدن و سقوط می کردن رو سر مردم یعنی عین سنگ میشدن با همون شکلُ شمایل ابری که بعضی ها بزرگ بودن بعضی ها خیلی بزرگ و بعضی ها کوچیک که در همین حین بالای سر خودمونُ نگاه کردم ابر زیادی نبود خیالم راحت شد ولی یکدفعه دیدم ابری که بزرگ هست ولی اونفدر نزدیک که از ترس اینکه موج برخوردش بهمون برسه از خواب پریدم روی سرمون سقوط نمی کرد اما توی خواب اینجور فکر کردم که وای اگه این بی افته خرابی که در اثر برخورد ایجاد می کنه به اینجا هم میرسه که از خواب پریدم

  ناشناسین
  پاسخ به  بهار
  ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۰۳

  ببخشید اشتباهی نظرمُ در پاسخ به نظر شما نوشتم

  روشن
  تاریک