🚽 تعبیر خواب ادرار از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف یک دیدگاه
 • تعبیر خواب ادرار🚽

  همان طور که همگان می دانیم کلیه های ما سیستم تصفیه کننده بسیار پیچیده دارند و به دلیل وجود این عضو حیاتی در بدن این خواب را کثیف و مشمئز کننده ندانید. در واقع تعبیر خواب ادرار به شما یادآوری می کند که از ابراز احساسات خود و شرایط مالی تان غافل نشوید. همچنین این خواب نمادی از یک هراس و استرس اجتماعی ناشی از کمبود اعتماد به نفس نیز می باشد.
  به طور کلی اگر این خواب را بخواهیم تفسیر کنیم، باید بگوییم که ادرار کردن در خواب نمادی از نداشتن کنترل بر زندگی تان است. این خواب تعبیر منفی و ناخوشایندی ندارد.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  دانیال نبی

  ابراهیم کرمانی

  اسماعیل ابن اشعث

  جابر مغربی

  لیلا برایت

  عبانژاد

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  منتظر ادرار کردن بودن

  ادرار کردن روی کسی

  ادرار کردن در خیابان

  دیدن سگ در حال ادرار

  تماشای ادرار دیگران

  تماشا کردن مردی در حال ادرار کردن

  دیدن زنی در حال ادرار کردن

  خیس کردن خود با ادرار

  نوشیدن ادرار

  درد گرفتن مثانه هنگام ادرار

  ادرار کردن در مکان های عجیب و غریب

  ادرار در پارک

  دیدن کودکی در حال ادرار کردن

  ادرار در توالت

  ادرار خونی

  ادرار کردن بر روی زمین

  ادرار کردن در مکان عمومی و ملأ عام

  بوی ادرار

  پیدا نکردن مکانی برای ادرار

  ادرار کردن فواره ای

  دیدن ادرار کردن حیوان

  ادرار کردن همراه با فرد دیگری

  ادرار کردن روی وسایل خانه

  ادرار کردن در حیاط خانه

  ادرار کردن روی پای خود

  در صف دستشویی ایستادن برای ادرار کردن

  ادرار پسر بچه

  ادرار کردن مرده

  نگه داشتن ادرار

  ادرار کردن به منظور انجام تست بارداری

  ادرار کردن کسی روی صورت شما

  پاک کردن ادرار

  حمل کردن یک بطری و یا کیسه پر از ادرار

  دست زدن به ادرار

  ادرار قهوه ای رنگ

  ادرار آبی رنگ

  تعبیر خواب ادرار کردن

  تعابیر معبران از خواب ادرار کردن📋

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق ادرار کردن در خواب نُه تعبیر دارد:
  ✔️اولین تعبیرش برای مردان به قدرت رسیدن و پیدا کردن نفوذ می باشد.
  ✔️دومین تعبیر، اگر شما به لحاظ معیشتی درویش و تنگ دست هستید، این خواب به شما از آزادی و رها بودن تان می گوید.
  ✔️سومین تعبیر، اگر بیمار هستیدف به زودی شفا و بهبودی پیدا می کنید.
  ✔️چهارمین تعبیر، اگر در بند و حبس هستید، در وعده های نزدیک برای شما آزادی و گشایش دیده می شود.
  ✔️پنجمین تعبیر، اگر مسافر دارید، این مسافر به زودی باز خواهد گشت.
  ✔️ششمین تعبیر، اگر کارمند و شاغل هستید، احتمال دارد از این مقام و مرتبه بر کنار شوید.
  ✔️هفتمین تعبیر، اگر حاکم، رئیس و یا خلیفه و رهبر گروهی هستید، مرگ و اجل شما را پیش بینی می کند.
  ✔️هشتمین تعبیر، اگر شغل شما قضاوت و داوری در محاکمه است، ممکن است بخاطر یک قضاوت نادرست و یا رشوه خواری از کار خود اخراج شوید.
  ✔️نهمین تعبیر، اگر به شغل تجارت و بازرگانی مشغول هستید، دز کار شما خسارت و زیان دیده می شود.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که در مکانی که درست نیست و نباید ادرار کردید، چنین خوابی نشان می دهد که اگر اکنون در زندگی تان دل شکسته و بدهکار هستید، به زودی از شر این دلسردی ها و قرض ها خلاص خواهید شد و زندگی تان در وادی آرامش قرار خواهد گرفت.
  ✔️اگر به لحاظ مادی ثروتمند محسوب می شوید و این خواب را دیدید، تعبیرش برای شما این است که به مقداری که ادرار از شما خارج شد، از مال و دارایی شما کاسته می شود.
  ✔️اگر در عالم خواب دیدید که در دستشویی و توالت در حال ادرار بودید، شما برای کاری مقداری از مال و اموال خود را خرج خواهید کرد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی ادرار کردن و بول (همان ادرار و آبی که از مثانه خارج می شود) در خواب دو حالت دارد؛ یا خود ببینده خواب در حال ادرار کردن بوده است و یا در خواب دیگری را در حال ادرار کردن دیده است.
  به هرحال دیدن ادرار در خواب تعبیر بدی ندارد. اگر دیدید که خودتان در حال ادرار کردن بودید، به زودی با غم و اندوه های زندگی تان خداحافظی خواهید کرد و تمام دل آزردگی های کنونی شما از بین خواهد رفت.
  البته این تعبیر با میزان ادراری که از شما خارج می شود، ارتباط مستقیم دارد. بدین معنا که هرچه مقدار ادرار و بول شما زیاد تر باشد، زودتر و بیشتر از غم و ناراحتی ها فاصله می گیرید.
  ✔️اگر در خواب نظاره گر ادرار کردن دیگری باشید، این خواب نیز تعبیرش نیک است. تعبیر چنین خوابی شادی، نشاط، لذت و صفا در زندگی شما را نشان می دهد. البته باید ذکر کنیم که این تعبیر هم برای شخص شما و هم شخصی که در خواب دیدید می باشد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که کسی ادرار می کرد و ادرار وی لباس شما را نجس و آلوده کرد، طی بحثی شما دل آزردگی مختصر و کمی از ایشان پیدا خواهید کرد ولی در نهایت رفع می شود و موقتی است.
  ✔️اگر در خواب دیدید که حین ادرار کردن، مقداری از ادرار شما به لباس و کفشتان ریخت، زندگی شما از نعمت و برکت، و رفاه و آسایش لبریز خواهد شد. همچنین به شادمانی و شادی بسیار خواهید رسید.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی اگر به عالم رویا دیدید که در مکانی نا آشنا که نمی دانستید کجاست ادرار می کردید، برای آقایان اختیار کردن همسر از دیار و سرزمین و غریب است. همچنین برای خانم ها نیز تعبیرش شوهر کردن است.
  ✔️اگر در ادرار خود خون مشاهده کردید، فرزندی ناقص و بیمار عاید و نصیب شما خواهد شد.
  ✔️اگر به جای ادرار چرک و عفونت خارج می شد، فرزند شما از نظر جسمی و فیزیکی مشکل و بیماری دارد. اگر این گونه نیست احتمالا در آینده بخاطر آسیبی که به او وارد می شود، عضوی از بدنش دچار عیب و نقص می شود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که از ادرار خود می نوشیدید، چنین خوابی سمبل مال حرام و نامشروع است.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که در چاه مشغول ادرار بودید و یا اینکه ادرار خود را در چاهی می ریختید، مال حلال و مشروعی به دست خواهید آورد.
  ✔️اگر دیدید که در آب ادرار می کردید، خداوند فرزندی به شما عطا خواهد کرد که به سبب علم و دانشی که به دست می آورد، خردمند و فرزانه خواهید شد.
  ✔️اگر در خواب مقداری از ادرار خود را دفع کردید و باقی را نگه داشتید، از غم و ناراحتی و دل آزردگی تها فاصله می گیرید و کمی از بار دل تنگی شما کاسته می شود.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که خودتان یا شخص دیگری ادرار به خودش می مالید و یا با ادرار شما مسح می کردند، تعبیر چنین خوابی فرزندی است که به خاطر علم و دانایی اش مردم را جذب کرده و به بیانی رهبر مردم خواهد شد.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  اسماعیل ابن اشعث عقیده دارد که اگر در خانه و منزل خودت و همچنین در جای مخصوص این کار ادرار کردی، بخشی از اموال و دارایی تان را برای همسرتان خرج می کنید ولی به همان مقدار این مال به شما باز می گردد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَمَا اَنفَقْتُم مِّن شَیْءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وَهُوَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ _ … و آنچه که انفاق کنید او جایش را پر می‌کند، و او بهترین روزی دهندگان است (سبا-۳۹).

  از نظر جابر مغربی👨

  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که لباس و جامه شما نجس و آلوده به ادرار شده بود، برای فرزندان خود هزینه می کنید و از اموال خود خرج خواهید کرد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در مسجدی ادرار کردید، مقداری از مال و ثروت خود را برای سرمایه گذاری و یا معامله ای خرج خواهید کرد.

  همچنین بخوانید:  😔 تعبیر خواب آبروریزی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که در حال نوشیدن ادرار هستید، از درد مریضی و بیماری نجات خواهید یافت و به بهبودی کامل می رسید.

  از نظر عبانژاد👨

  عبانژاد معتقد است که اگر در خواب دیدید که نمی توانستید ادرار کنید (مثلا دیگران نگاه می کردند و شما خجالت زده می شدید) تعبیر چنین خوابی نشان می دهد که شما نمی توانید حق دیگران را پرداخت کنید و نمی خواهید از اموال خود برای ادای این دین استفاده کنید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✔️اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن بودید، چنین خوابی از سختی ها و رنج هایی که شما در راه رسیدن به عشق تان باید تحمل کنید، می گوید.
  ✔️ادرار دیگران در خواب، تعبیرش این است که ممکن است درگیر بیماری و مریضی سختی شوید و به همین خاطر دوستان تان ترجیح می دهند که از شما فاصله بگیرند.

  کتاب سرزمین رویاها📙

  در کتاب سرزمین رویاها، ادرار به طور کلی سمبلی از تحقیر شدن و خرد شدن شما به لحاظ شخصیتی است.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در تخت و جای خواب خود ادرار کرده بودید، در حوضه مالی و کاری سود و منفعت های بسیار نصیب شما خواهد شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که به دیوار ادرار می کردید، یک معامله و قرارداد کاری برایتان پیش خواهد آمد.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که دیگران به دیوار ادرار میکنند و شما نیز نظاره گر بودید، شما در تمام امور زندگی خود به رضایتمندی و خرسندی کامل خواهید رسید.
  ✔️دیدن ادرار کردن بچه در خواب، نشانه تندرستی و سلامتی شماست.
  ✔️اگر در خواب دیدید که برای ادرار کردن ظرف مخصوصی داشتید، چنین خوابی از آینده روشن و بسیار عالی برای شما می گوید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ عقیده دارد که ادرار در خواب نماد احساسات و غرایز سرکوب شده شماست.
  با توجه به جزئیات و محتوای خوابی که شما دیده اید، ادرار می تواند نشان دهنده این باشد که شما کنترل و اختیار کافی را در زندگی تان ندارید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که به خودتان ادرار می کردید، شما نمی توانید خودتان و ذهنتان را کنترل کنید و مدام دلشوره و نگرانی دارید. به بیانی در شرایط سخت سریع دست پاچه می شوید.
  ✔️اگر به عالم رویا خود را در حال ادرار کردن دیدید، چنین خوابی نشان دهنده پاک سازی روح تان از افکار و عقاید منفی و سرکوب شده است.
  ✔️اگر در خواب دیدید که از روی سهو و تصادفا خود را خیس کردید، شما به زودی در شرایط انفجار و طوفانی از احساس قرار خواهید گرفت. ممکن است در این دوران احساسی را تجربه کنید که تا به حال در این موقعیت نبودید.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که جلوی جمع و عموم در حال ادرار کردن بودید، چنین خوابی نیز نشان می دهد که شما در رابطه با مسائل شخصی، از حریم خصوصی و چهارچوب فردی برخوردار نیستید. به تعبیر دیگر ممکن است که شما همواره تلاش می کنید تا محدوده و قلمرویی برای خودتان ایجاد کنید و کنترل زندگی تان را دست بگیرید.
  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که کسی روی شما ادرار می کرد، چنین خوابی نشان می دهد که که این شخص برای شما حامل یک بار عاطفی است و بسیار به وی علاقه مند هستید. شاید شما نسبت به خودتان احساس ارزشمندی ندارید که این بار را بر دوش تحمل می کنید. به تعبیری این احساس شما به این فرد یک طرفه و اشتباه است.

  تعابیر موضوعی از خواب ادرار کردن📋

  ✔️ منتظر ادرار کردن بودن

  اگر در خواب خود دیدید که برای ادرار کردن منتظر هستید، این خواب تعبیرش این است که باید دست از فداکاری و حفاظت از دیگران بردارید و کمی بیشتر روی زندگی خود تمرکز کنید. این خواب نشان می دهد که به لحاظ درونی شما هم می خواهید که خود را اصلاح کنید ولی تا کنون اقدام جدی نکرده اید.

  ✔️ ادرار کردن روی کسی

  این خواب از تجربه های ناخوشایند و رضایت بخشی به شمار نمی رود و نشان می دهد که اختیار و کنترل زندگی خود را از دست داده اید. اگر به طور دقیق و جزئی مشکلات زندگی تان را وارسی کنید، متوجه خواهید شد که برای تمام مشکلات می توانید راه حلی بیابید. به تعبیر دیگر این خواب نمادی از مشکلات است که اثر بسیار منفی روی اعتماد به نفس شما گذاشته است. اگر در این خواب نیز شما حس شرمندگی و خجالت زدگی داشتید، نشان گر وجود یک استعداد و نیروی نهان در زندگی شماست.

  ✔️ ادرار کردن در خیابان

  اگر در خواب دیدید که شما برای رسیدن به توالت نتوانستید تحمل کنید و در کنار خیابان ادرار کردید، این خواب سمبلی از درک شما نسبت به دیگران است. در واقع این خواب به شما گوشزد می کند که بیشتر از قبل مراقب حریم خصوصی و چهارچوب زندگی تان باشید.

  ✔️ دیدن سگ در حال ادرار

  دیدن چنین خوابی نیز تصویری از یک دوست صمیمی و نزدیک که می تواند از اعضای خانواده تان نیز باشد، است. این دوست در روزهای آینده بیش از قبل به شما نزدیک خواهد شد و دوست دارد تا وقت بیشتری را با هم بگذرانید. فرصت مناسبی است تا با یک دیگر درباره مسأله و یا موضوعی بحث کنید.

  ✔️ تماشای ادرار دیگران

  این خواب از یکی از خصوصیات شما خبر می دهد. معمولا در مواقعی که کسی می خواهد به شما کمک کند و همراه شما باشد، بالعکس تبدیل به یک فرد غیر قابل مهار و بسیار لجباز می شوید.
  اگر در خواب چنین صحنه ای را دیدید، این خواب نشان می دهد که حالا زمان ارتباط برقرار کردن و تعامل بهتر و صحیح تر با اطرافیان است. در واقع باید زمانی را برای گوش دادن و در کنار دیگران بودن اختصاص دهید. از دیگران فاصله گرفتن برای شما می تواند خطر آفرین باشد.
  شاید اصلا به ذهنتان خطور نکند ولی تعبیر این خواب یک پیام و اعلان از سمت روح تان به شماست. روح تان می گوید که باید اعتماد به نفس خود را بهبود ببخشید و به درجه بالایی برسانید. تنها در این صورت است که به اهداف خود نزدیک تر می شوید. به تعبیر دیگر دیگران بسیار تأثیر به سزایی در عدم کنترل شما دارند و همیشه باعث شده اند تا افسار زندگی از دست شما در برود.

  ✔️ تماشا کردن مردی در حال ادرار کردن

  در تعبیر این خواب فرقی ندارد که جنسیت شما مرد باشد و یا زن. اگر در خواب با چنین صحنه ای مواجه شدید، شما باید با جنبه ای از وجودتان که بیشتر خوی مردانه دارد، ارتباط برقرار کنید. باید یاد بگیرید که چگونه انتخاب های درست و مثبت داشته باشید و خودتان باعث ایجاد خوشحالی و حال خوب تان باشید.
  اگر دیدید چندین مرد در حال ادرار کردن بودند، درباره مسأله ای یک مرد به شما راهنمایی ها و نصیحت هایی خواهد کرد که اگر به او گوش دهید، نتایج بسیار خوبی را برای خود رقم خواهید زد.

  ✔️ دیدن زنی در حال ادرار کردن

  اگر شما یک آقا باشید و چنین خوابی ببنید، بر اساس یافته ها و نظر فروید، روانشناس معروف، شما به نوعی ناامیدی و یأس جنسی گرفتار شده اید. حال اگر شما یک خانم هستید و در عالم رویا زنی در حال ادرار کردن ببینید، تعبیرش برای شما این است که باید بیشتر به جنبه زنانه و حساس خودتان توجه کنید و در صدد رفع مشکلات روحی خود برآیید. شاید هم این خواب ناشی از استرس و اضطراب موجود در شما باشد. اگر بخواهیم به طور کلی این خواب در خانم ها را بررسی کنیم، باید بگوییم که چنین خوابی با این محتوا سراسر با احساسات و عواطف شما رابطه دارد.
  این خواب نیز نمادی از شکست و عدم موفقیت در روابط دوستانه تان است.
  اگر در حین دیدن این صحنه نیز خجالت زده و شرمسار نیز بودید، این خواب از نیاز بیشتر شما به حریم شخصی و خصوصی است.

  همچنین بخوانید:  👁 تعبیر خواب ابرو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️ خیس کردن خود با ادرار

  خواب ادرار با چنین محتوایی با ثروت و پول در ارتباط است. در واقع پس از دیدن این خواب شما باید کمی قناعت پیشه کنید و مقداری از اموال و سرمایه خودتان را پس انداز کنید. تعبیر دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد مشکلاتی در زمینه اجتماعی خواهید داشت.این روزها سعی کنید که از چالش و بحث کردن با اطرافیان و دوستان خود پرهیز کنید.
  اگر در خواب دیدید که رخت خواب و یا تشک خود را با ادرار خیس و نجس کرده اید، به زودی شرایط زندگی شما رو به زوال و سقوط خواهد رفت و به لحاظ مالی نیز اوضاع خوبی نخواهید داشت.
  در این بین نیز یک نکته مثبت را یادآوری می کند. این خواب تصویری از توانایی شما در ارتباط برقرار کردن با افراد گوناگون است؛ اما دیدن خواب خیس کردن رختخواب در خواب، به شما متذکر می شود که در رفتار و رابطه خود با همکاران و نزدیکان تان تجدید نظر کنید.

  ✔️ نوشیدن ادرار

  چنین خوابی اگرچه در دنیای بیداری کار ناشایست و چندش آوری است، اما این خواب می تواند به لحاظ معنوی نکات مثبت و خوبی را برای سلامتی انسان یادآوری کند. اگر در خواب دیدید که از ادرار می نوشیدید، مال و اموال شما آنقدر زیاد خواهد شد که همگان را متعجب و حسرت زده خواهد کرد. به تعبیر دیگر، این خواب می تواند از سلامتی و تندرستی در دنیای واقعی خبر دهد.

  ✔️ درد گرفتن مثانه هنگام ادرار

  این خواب نشان دهنده بداخلاقی و نداشتن آداب و معاشرت با دیگران است. چه در خانواده و چه در برخورد با اطرافیان و دوستان، شما تلخ رو و بسیار حساس هستید که نمی توانید با هر چیزی کنار آیید.

  ✔️ ادرار کردن در مکان های عجیب و غریب

  اگر در خواب ببینید که در جای ناآشنا و غریب در حال ادرار هستید، به زودی در مشکلی خواهید افتاد که برای حل کردن و گذر از این معزل، باید از غریزه هایتان کمک بگیرید. اگر در چنین خوابی مشاهده کردید که ناگهان و به یک باره شلوار خود را باز کرده و در یک مکان ناآشنا ادرار کردید، این خواب به شما می گوید که لازمه مشخص کردن یک چهارچوب برای زندگی تان، ابراز و بیان کردن جنبه های مختلف شخصیت و افکارتان است. تا زمانی که عقاید و مقررات وجودی خود را برای دیگران به زبان نیاورید، آنها نیز برای شما احترامی قائل نخواهند بود.

  ✔️ ادرار در پارک

  این خواب نشان می دهد که طی انجام یک سری از وظایف و مسئولیت ها، استعداد و نیرویی زیبا و جالب را در وجود خودتان کشف خواهید کرد.

  ✔️ دیدن کودکی در حال ادرار کردن

  شاید برایتان جالب باشد که بدانید تعبیر چنین خوابی یک تعبیر معنوی و غیر مادی است. این خواب نشان می دهد که شما برای رسیدن به تولد نو و حیات مجدد، احساسات خود را رها می کنید. در واقع این خواب به شما می گوید که دست از افکار و احساسات منفی بردارید و احساسات خوب و مثبت را جایگزین آن کنید.
  اگر در عالم رویا دیدید که کودکی در هوا ادرار می کرد و ادرار خود را به هر سمتی می پاشید، این خواب تعبیرش نیکوست. در وعده های نزدیک به آرامش خاطر و خوشحالی غیر قابل وصفی خواهید رسید.
  دیدن ادرار کردن یک نوزاد و یا کودک خردسال، سمبلی از شروع یک دوران جدید، پاکی نیت و خلوص، تزکیه و پاکسازی رفتار و کردار تان است.

  ✔️ ادرار در توالت

  اگر به عالم رویا دیدید که در توالت ادرار می کردید، چنین خوابی نماد احساسات اخیر شماست. ممکن است در روزهای گذشته، نسبت به احساس و عاطفه خودتان بی تفاوت شده باشید و سعی در انکار و نادیده گرفتن آن دارید. علاوه بر این نشان می دهد که شما بر تمامی جوانب زندگی تان کنترل کامل دارید و چیزی از چشم شما دور نمی ماند. چنین شرایطی شاید خوب و رضایت بخش باشد، اما از طرفی می تواند یک مانع برای دریافت زیبایی های نهفته و نهان در اتفاقات و مسائل پیش آمده برایتان باشد.
  این خواب نشان می دهد که شما برای ابراز و نشان دادن خود حقیقی تان کمی با مشکل مواجه هستید و به همین علت دیگران فکر می کنند که شما خودتان را پشت یک نقاب و ماسک پنهان کرده اید. ناگفته نماند که شاید خودتان نیز بر این باور غلط هستید که اگر اینگونه رفتار کنید، در برابر خطرات و نیت های بد و ناپسند دیگران از خودتان حفاظت می کنید.
  با تمام مراقبت شما از چهارچوب زندگی تان، این خواب به شما می گوید که در آینده نزدیک شخصی به شما اثبات می کند که همیشه این طور نخواهد بود و شما مجبور می شوید که با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنید. پس تا دیر نشده روش و کردار خود را تغییر دهید.

  ✔️ ادرار خونی

  ادرار همراه با خون و قرمز رنگ در خواب، نشان دهنده از دست دادن شور و هیجان تان در زندگی است. چنین اتفاقی در بیداری می تواند یکی از علائم سنگ کلیه و یا کم خونی باشد.
  دیدن چنین خوابی در علم تعبیر، نشانه یک لحظه بسیار ناراحت کننده و دردناک برای شما باشد. فراموش نکنید که تمام اتفاقات نا خوشایند در زندگی، تجربه ای بسیار خوب در راه رسیدن به اهداف است.

  ✔️ ادرار کردن بر روی زمین

  اگر در خواب دیدید که روی زمین ادرار می کردید، این خواب از وجود افرادی در زندگی تان خبر می دهد که اصلا برای شما مناسب نیستند. این اشخاص تنها منتظر زمین خوردن و شکست و زوال شما هستند؛ اگر مراقب نباشید کنترل زندگی از دست شما خارج خواهد شد. اگر بخواهیم از جنبه آشنا و یا غریب بودن این افراد بررسی کنیم؛ این خواب نشان می دهد که شاید به لحاظ معنوی و ندای درونی خود، این افراد را می شناسید و می توانید آنها را تشخیص دهید. پس به شهود و صدای درونی خود توجه کنید و از آنها فاصله بگیرید.
  به تعبیر دیگر دیدن زمین آغشته به ادرار، نشان می دهد که دیگران و اطرافیان نزدیک شما بسیار دوست دارند که شما به آنها راهکار و مشاوره دهید. به خوبی از صحبت ها و پیشنهادات شما استفاده می کنند.

  ✔️ ادرار کردن در مکان عمومی و ملأ عام

  دیدن چنین صحنه ای در خواب، از بی مسئولیتی و بی خیالی، و از نبود یک زندگی محرمانه و شخصی می گوید. شاید هم یکی از اطرافیان و نزدیکان شما، علاقه زیادی به مرکز توجه قرار گرفتن دارد و مدام می خواهد که دیگران از او تعریف و تمجید کنند.
  اگر بخواهیم به طور کلی این خواب را بررسی کنیم، باید بگوییم که این خواب سمبلی از عدم حفاظت حریم خصوصی و شخصی زندگی تان است. خیلی وقت است که شما احتیاط و محتاط بودن در رفتارتان را از یاد برده اید. باید ذکر کنیم که اگر در خواب دیدید که دیگران هم شما را تماشا می کردند، تعبیر این خواب بسیار جدی تر و مشکل تر است. در واقع این خواب برای شما یک هشدار به حساب می آید که باید بیشتر مراقب حریم و خط قرمز های خود باشید.

  ✔️ بوی ادرار

  بوی بسیار بد و تهوع آور ادرار در خواب، پیامی در زندگی بیداری به شما می دهد. احتمالا آب بدن خود را از دست داده اید. بو کردن بوی تند و ناخوشایند ادرار در عالم رویا، پیامی از سمت بدن به شماست که باید میزان مصرف آب خود را افزایش دهید.
  اگر در خواب دیدید که در یک توالت بدبو و مشمئز کننده راه می رفتید، موقعیت کاری و مالی خوبی برای شما پیش خواهد آمد که باید دقیق اوضاع را کنترل کنید.
  از نظر معنوی این خواب و بوی ادرار در خواب، می تواند سمبلی از حس ششم و دیدگاه بسیار قوی شما باشد.

  همچنین بخوانید:  🧶 تعبیر خواب ابریشم از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️ پیدا نکردن مکانی برای ادرار

  اگر به عالم رویا دیدید که حس ادرار داشتید ولی جایی برای ادرار کردن پیدا نمی کردید، چنین خوابی می تواند از یک رهایی و آزاد شدن در حوزه مسائل عاطفی و احساسی خبر دهد. شما شخصا دوست دارید که احساساتی را که مدت هاست سرکوب کرده و نادیده انگاشته اید را آشکار و برملا سازید. احساس واقعی خود را به دیگران نشان دهید و بگویید که شخصیت اصلی و واقعی شما چیست. ممکن است اعتماد به نفس پایین شما مانع از این اقدام باشد. باید هرچه سریع تر این مشکل را در خودتان حل کنید، چرا که ممکن است شما را از راه رسیدن به اهداف و خواسته هایتان باز دارد.
  به تعبیر دیگر این خواب، می تواند یک پیام از دنیای بیداری به شما باشد که مغز می گوید اکنون باید به دستشویی بروید!

  ✔️ ادرار کردن فواره ای

  اگر در خواب دیدید که به این صورت ادرار می کردید، شما اعتماد به نفس لازم را ندارید و بسیار فرد بی مسئولیتی هستید. فروید در این باره نوشته است که این خواب نمادی از احتیاج به آزادی بیشتر در مسائل جنسی دارید. شاید آنطور که باید به این جنبه غریزی خود رسیدگی نمی کنید و همین موضوع باعث کاهش اعتماد به نفس شما شده است.

  ✔️ دیدن ادرار کردن حیوان

  چنین خوابی در علم تعبیر از رو به رو شدن با یک دوره ناکامی و سختی خبر می دهد که ناشی از بی دقتی و غفلت یک شخص دیگر است. در واقع ضرر این بی احتیاطی را شما باید پرداخت کنید. این روزها بیشتر مراقب رفتار و حرف زدن خود باشید.

  ✔️ ادرار کردن همراه با فرد دیگری

  اگر در عالم رویا دیدید که با شخص دیگری مشغول ادرار کردن بودید، در واقع این خواب نشانی از ارتباط عمیق و با ارزش شما با این فرد خواهد بود.

  ✔️ ادرار کردن روی وسایل خانه

  اگر در خواب دیدید که بر روی وسایل خانه تان ادرار می کردید، تعبیرش این است که شما در تلاش و تکاپو هستید تا بتوانید از بار مشکلات مالی خانواده تان کاهش دهید. اگر در چنین خوابی دیدید که بر روی هر چیزی که دم دست بود ادرار می کردید، تعبیرش برای شما رسیدن به ثروت و دارایی فراوان است.

  ✔️ ادرار کردن در حیاط خانه

  این خواب در تعبیر یک هشدار و اعلام خطر خواهد بود. این روزها مراقب سرقت و دزدی باشید که مبادا در دام شیادان بیفتید.

  ✔️ ادرار کردن روی پای خود

  چنین اتفاقی در خواب افتادن، نشان می دهد که شما در مسیر درست و موفقیت آمیزی قدم گذاشته اید. در همه زمینه ها با پیرزوی رو به رو خواهید شد . اگر شاغل هستید، موفق تر از قبل خواهید شد با حقوق بیشتر!
  به تعبیر دیگر این خواب سمبلی از روابط عاطفی تازه و نیز مسیر یک ازدواج موفقیت آمیز نیز می باشد.

  ✔️ در صف دستشویی ایستادن برای ادرار کردن

  در واقع این رویا از نیاز شما به مراقبت دیگران خبر می دهد. شاید اکنون گرفتاری هایی دارید و از تنها مقابله کردن، می ترسید و نیاز به حمایت دارید. به تعبیر دیگر شما نیاز و کمبود شدید عاطفی دارید. از اینکه طرد شوید و یا دیگران شما را درک نکنند، دائما واهمه دارید.

  ✔️ ادرار پسر بچه

  این خواب در علم تعبیر، نشانه رفتار کودکانه و نابالغانه شماست. در برخی مواقع رفتار هایی از خود بروز می دهید که در جایگاه و مقام شما نیست. در رفتار خود تجدید نظر کنید و آنطور که در شأن شماست رفتار کنید.

  ✔️ ادرار کردن مرده

  اگر در خواب شخصی که از دینا رفته را در حال ادرار کردن دیدید، این خواب نشان می دهد که شما فاقد جنبه های لازم برای جذب کردن افراد و مورد دوست داشتن واقع شدن، هستید. این خواب نیز نمادی از نیاز شما به حمایت و پشتیبانی بیشتر از قبل است. اصولا در شرایط و مواقع خاص این نیاز را بیشتر احساس می کنید.
  مشاهده کردن ادرار یک فرد مرده در خواب، نشان می دهد که ممکن است پایه ها و اساس زندگی شما کمی سست و متزلزل شده باشد. تعبیر دیگری از این خواب نیز وجود دارد که از اخبار بد و ناگوار مثل شنیدن خبر بیمار شدن کسی، مرگ ناگهانی و… خبر می دهد.

  ✔️ نگه داشتن ادرار

  چنین خوابی از احساسات و عواطف سرکوب شده شما خبر می دهد؛ اما این سرکوب کردن بسیار خوب و منطقی است زیرا که شما بیشتر افکار و نیروهای منفی که به سراغتان می آیند را سرکوب و خفه می کنید.

  ✔️ ادرار کردن به منظور انجام تست بارداری

  اگر در خواب دیدید که برای انجام تست بارداری در حال ادرار کردن بودید، شما برای انجام و یا انجام ندادن برخی امور، نیاز به یک نشانه و علامت برای یک دل شدن دارید.

  ✔️ ادرار کردن کسی روی صورت شما

  اگر به عالم رویا دیدید که روی صورتتان پر از ادرار شده بود، این خواب از شخصی می گوید که قصد دارد با تخلیه احساس و عواطف منفی خودش، ذهن و حال شما را بهم بریزد. فرار و دوری کردن از این شخص تقریبا کار غیر ممکنی است. در واقع این فرد از هیچ تلاش و کاری برای عذاب دادن شما دست بردار نیست. پس تنها راه، هشیار بودن و مواظبت از خودتان می باشد.

  ✔️ پاک کردن ادرار

  اگر به عالم رویا سعی داشتید که مقداری ادرار را از سطحی پاک و تمیز کنید، شما در قبال کاری که انجام می دهید انتظار پرداخت کامل و جامع دست مزد خود را دارید ولی برعکس انتظار شما، پول بسیار ناچیز و کمی را به شما پرداخت می کنند.

  ✔️ حمل کردن یک بطری و یا کیسه پر از ادرار

  اگر در خواب دیدید که یک بطری و یا کیسه ادرار را بی علت به همراه خود می بردید، این خواب تعبیرش این است که شما وقت و انرزی بسیاری را برای ترک و تغییر ایده های نامناسب و منفی در ذهنتان خرج می کنید. در واقع این باورهای شما باعث شده که آن طور که باید نتوانید به آزادی های روان شناختی برسید.

  ✔️ دست زدن به ادرار

  اگر در خواب به ادرار خود یا کس دیگری دست زدید، این خواب از روزها و شرایط بد در وعده های نزدیک خبر می دهد. این موقعیت و لحظات نا خوشایند ممکن است مربوط به شخص شما باشد و یا برای یکی از اطرافیان تان پیش آید. تنها راه مقابله در این شرایط، یادگیری نحوه برخورد و مقابله با افکار و عواطف منفی است.

  ✔️ ادرار قهوه ای رنگ

  ادرار به رنگ قهوه ای در خواب، سمبلی از رفتار های گذرا و ناشی از هوس شماست. گاهی اوقات از سر هیجان کاذب، خودتان باعث ایجاد مسأله و مشکل برای خودتان می شوید.

  ✔️ ادرار آبی رنگ

  اگر در عالم رویا دیدید که ادرار شما به رنگ آبی بود، این خواب نشانه این است که در مدت زمان کوتاه و نزدیکی، ایمان و دینداری شما به چالش کشیده خواهد شد و از سمت خداوند در وادی آزمایش و امتحان الهی قرار خواهید گرفت.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۷ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۶:۳۳

  احسنت سعی کنید انواع اقصام بیشتر توضیح بدین

  روشن
  تاریک