🤮 تعبیر خواب استفراغ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف ۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب استفراغ🤢🤮

  استفراغ کردن در عالم بیداری یکی از علائم بیماری است. قطعا هیچکس دوست ندارد که در این شرایط قرار گیرد. دیدن چنین حالتی در خواب نیز تعابیر متفاوتی دارد. برخی از معبران این خواب را به ضرر و زیان، عده ای به توبه و استغفار از گناه، گشایش، پایان عمر و… تعبیر کرده اند. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  خالد بن علی العنبری

  شیخ طوسی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  استفراغ کردن دیگران

  استفراغ مرده

  استفراغ کردن بیننده خواب

  خون در استفراغ

  استفراغ به مقدار زیاد

  حالت تهوع

  مصرف کردن داروی ضد استفراغ

  تمیز کردن استفراغ

  استفراغ در حمام

  بالا آوردن هسته میوه

  استفراغ کردن جواهر

  استفراغ کردن نقره

  مانع شدن از استفراغ

  استفراغ گروهی و دسته جمعی

  شستن استفراغ

  استفراغ کودکان

  استفراغ قرمز

  استفراغ سبز

  استفراغ به رنگ سیاه یا نارنجی

  استفراغ آبی رنگ

  تعبیر خواب استفراغ

  تعبیر خواب استفراغ بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  امام صادق (ع) دیدن استفراغ کردن و بالا آوردن در خواب را به شش صورت تعبیر کرده اند:
  ✅تعبیر اول، استغفار و توبه کردن از گناه و معصیت می باشد.
  ✅تعبیر دوم، ندامت و پشیمانی از بابت مسأله ای است. قبل از انجام هر کاری و یا زدن هر حرفی بسیار فکر کنید و نسنجیده اقدام نکنید.
  ✅تعبیر سوم، متحمل یک ضرر و زیان شدن را نشان می دهد. این خسارت می تواند در هر زمینه ای باشد چه مادی و چه معنوی!
  ✅تعبیر چهارم، گشایش و رهایی از شر غم و افکار مأیوس کننده است. اگر این روز ها حال دلتان خوب نیست و منتظر یک معجزه و یا خوشحالی هستید، این اتفاق خواهد افتاد.
  ✅تعبیر پنجم، پس دادن یک امانت و یا قرض و بدهکاری می باشد. در هر صورت چیزی که مال شما نبوده و بایستی روزی باز پس می دادید، اکنون زمان آن است.
  ✅تعبیر ششم، باز شدن در های بسته و رسیدن به مقصودتان را نشان می دهد. خوشحال باشید، چرا که لطف خداوند شامل حال شما شده است.
  اگر به عالم رویا دیدید که استفراغ کردید ولی مجددا آن ماده را خوردید، این خواب تعبیرش باز پس گرفتن چیزی است که خودتان بخشیده بودید. به هر علتی تصمیم می گیرید که آن را پس بگیرید.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  ✅اگر در خواب دیدید که در حال بالا آوردن و استفراغ کردن هستید و هیچ درد و زجری بابت این احساس نداشتید، این خواب خوب است. شما متوجه اشتباهات خود خواهید شد و از گناه توبه می کنید.
  ✅اگر می خواستید استفراغ کنید ولی نمی توانستید، تعبیرش این است که به شما ضرر و زیانی خواهد رسید. بیشتر مراقب باشید و تدابیر لازم را بیندیشید. برخی دیگر از معبران این خواب را به گناه کردن و نیز ضرر مالی تعبیر کرده اند. در هر صورت دیدن خواب استفراغ کردن با این حالت، خوب نیست.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  محمد ابن سیرین درباره دیدن استفراغ در خواب نوشته است:
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که استفراغ می کردید و از شدت استفراغ خون بالا آوردید، این خواب نشانه ضرر و زیان در زندگی تان است.
  ✅اگر در خواب دیدید که حالت تهوع و استفراغ داشتید ولی علت آن را نمی دانستید، یکی از اطرافیان و آشنایان شما دچار یک بیماری و کسالت جسمی خواهد شد.

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  ✅اگر در عالم رویا دیدید که در استفراغ شما ماست وجود دارد، این خواب نشانه منحرف شدن شما از دین اسلام و فطرت انسانی می باشد. اخیرا آلوده به کار های ناصواب و ناپسندی شده اید.
  به بیانی دیگر استفراغ کردن در خواب را می توان به پس دادن یک امانت به صاحب آن، افشا و برملا سازی راز و سر دیگران، رها شدن از افکار منفی و غصه های درونی تان نیز تعبیر کرد.
  ✅اگر فرد بیمار و ناسالمی در خواب دید که در حال استفراغ کردن بود، این خواب نشانه بدی است و نشان می دهد که به زودی عمر وی به پایان می رسد.
  ✅اگر در خواب دیدید که خون بالا می آوردید و یا استفراغ شما همراه با خون بود، این خواب بیانگر توبه و بازگشت به سمت خداست. از مال حرام خوردن و انجام اعمال گناه توبه خواهید کرد.

  از نظر شیخ طوسی👴

  از نظر شیخ طوسی اگر در عالم رویا دیدید که شخص مرده ای به شما می گفت که حالت تهوع دارد و یا اینکه از شدت تهوع به خود می پیچید، این خواب از به دست آمدن یک مال و دارایی حرام در زندگی شما خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  👉 تعبیر خواب انگشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب خود را در حال بالا آوردن و استفراغ دیدید، این خواب به معنای بخت و اقبال بلند و نیز شانس بزرگ است. هشیار باشید و از این موقعیت به نحو احسن استفاده کنید.
  ✅اگر در خواب دیدید که حالت تهوع دارید و برای بالا آوردن محتویات معده هیچ درد و زجری ندارید، این خواب نشانه شفا و بهبودی است. اگر خودتان بیمارید پس به زودی شفا می یابید.
  ✅اگر بالعکس بالا دیدید یعنی برای بالا آوردن مشکل داشتید، هم به لحاظ جسمی و سلامتی، و هم به لحاظ مالی و دارایی امکان ضرر و خسارت دیدن بسیار زیاد است.
  ✅اگر دیدید که استفراغ شما همراه با مایه زرد رنگ بود، تعبیرش دور شدن و فاصله گرفتن از غم و ناراحتی است.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✅اگر در عالم رویا دیدید که استفراغ کردید و یا بالا آوردید، تعبیر این خواب خوب نیست . ممکن است گرفتار یک بیماری و کسالت شوید که از شدت درد زمین گیر و بستری شوید.
  ✅اگر دیدید که دیگران در حال استفراغ کردن هستند، این خواب تعبیرش روشن یک حقیقت برای شماست. اتفاقی خواهد افتاد که شما متوجه می شوید تمام حمایت و پشتیبانی دیگران از شما فقط زبانی و از روی ظاهر بوده است. از همه ناامید خواهید شد.
  ✅اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که خوراک جوجه ای که خورده بودید را تماما بالا آوردید، این خواب بیانگر این است که شما مشغول انجام کاری می شوید که نه در شأن شماست و نه انجامش امکان پذیر است. کمی بالغانه تر فکر کنید.
  ✅اگر در خواب دیدید که خون بالا می آوردید، این خوا بیانگر وجود تشویش و نگرانی در دل شماست. شما به خاطر نداشتن آرامش به فردی ناراحت و غمگین تبدیل شده اید. در واقع این افراد خانواده تان هستند که آرامش و آسایش را از شما گرفته اند.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که استفراغ کردید و چیزی بالا آوردید، این خواب نشان می دهد شما زمان زیادی است که می خواهید یک قسمت و یا جنبه ای منفور و چندش آور از زندگی خودتان را رد کنید و یا حداقل بتوانید فراموش کنید. شما در وجود خود احساسات و باور هایی دارید که اکنون بایستی با آن ها رو به رو شوید و تصمیم بگیرید که واقعا آن ها را رها کنید و به سمت آینده حرکت کنید.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که کسی بالا می آورد و یا استفراغ می کرد، این خواب یک هشدار به شما می دهد. افرادی را اطراف خود جمع کرده اید که در باطن مانند ظاهر نیستند. همواره در تلاش اند تا از شما سوء استفاده کنند و زندگی تان را به نابودی بکشانند.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها📙

  در کتاب سرزمین رویاها درباره دیدن خواب استفراغ کردن نوشته شده است:
  ✅اگر در خواب دیدید که استفراغ می کنید، این خواب از حوادث و وقایع بسیار مهم و سرنوشت ساز آینده خبر می دهد. اتفاقاتی خواهد افتاد که زندگی شما را دستخوش تغییراتی خواهد کرد.
  ✅اگر شما به لحاظ مالی در سطح پایینی هستید و در خواب دیدید که خون بالا می آوردید، این خواب برای شما نشانه مال و ثروت است. اوضاع مالی تان رو به رو خواهد شد.
  ✅اگر ثروتمند هستید و اوضاع مالی خوبی دارید و در خواب دیدید که خون استفراغ می کنید، ممکن است از یک زخم و یا درد رنج بسیاری بکشید.
  ✅اگر دیدید که تمام هرچه که خورده بودید را استفراغ کردید، آوازه و شهرت شما در دنیای واقعی، کمی کدر و رو به سقوط و زوال خواهد رفت.
  ✅اگر در خواب دیدید که دیگران در حال استفراغ هستند، این خواب تعبیرش ازدواج دوم است. از شخص سومی در زندگی تان درخواست ازدواج خواهید کرد.

  تعبیر خواب استفراغ بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️استفراغ کردن دیگران

  اگر در خواب دیدید که کسی غیر از شخص خودتان در حال استفراغ کردن بود، مخصوصا اگر این فرد یکی از آشنایان و اطرافیان شما باشد، تعبیر این خواب نشان می دهد که شخص ناخوش احوال مرتکب یک خطا و اشتباه شده است. علاوه بر این مممکن است شما متوجه شوید که شناخت درستی از این فرد نداشته اید و وی آنطور که به نظر آمده، نیست.
  اگر شما در خواب خود چنین صحنه ای را دیدید، بهتر است در ارتباط و رفت و آمد خود با این فرد محتاط تر باشید. امکان دارد یک موضوع منفی و ناخوشایند، یا رازی پنهان در مورد این شخص وجود داشته باشد.
  به بیانی دیگر اگر بخواهیم این خواب را مورد بررسی قرار دهیم، دیدن استفراغ دیگران و یا خود شما در خواب می تواند بیانگر تخلیه و رهایی از احساسات و افکاری باشد که روح شما را آزار می دهد و به لحاظ درونی سعی دارید که از شر آن ها خلاص شوید.
  برای چنین خوابی تعبیر دیگری نیز آورده شده است که اگر در خواب دیدید کسی در حال استفراغ کردن است؛ این خواب نشانه آزار و اذیت شدن از سمت آن فرد است. یا با رفتار و یا با حرف هایش شما را اذیت می کند و یا اینکه قصد دارد به شما تهمت بزند. به طور کلی دوستانی که برای معاشرت انتخاب کرده اید، افراد درستی نیستند.

  همچنین بخوانید:  ⚪ تعبیر خواب آینه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️استفراغ مرده

  اگر در عالم رویا دیدید که یک شخص از دنیا رفته، در حال استفراغ کردن و بالا آوردن بود، این خواب از رسیدن یک ثروت و دارایی نا مشروع و حرام خبر می دهد. پولی وارد زندگی شما خواهد شد که حلال بودن آن مجهول است.
  اگر دیدید که در محتویات استفراغ وی ماست دیده می شود، این خواب نشانه انحراف و روی گردانی او از اسلام و احکام شیعه می باشد.
  اگر شما در دنیای واقعی از نعمت سلامتی محروم هستید و بیماری خاصی دارید، دیدن چنین خوابی برای شما نشانه مرگ و فوت می باشد.

  ✔️استفراغ کردن بیننده خواب

  اگر دیدید که شخص خودتان در حال استفراغ کردن و بالا آوردن بودید، این خواب به شما می گوید نباید اجازه دهید که ترس هایتان مانع از خلاص شدن از برخی چیز ها بشود. این خواب به شما گوشزد می کند که چه رابطه، چه شغل، چه دوست و.. نباید به شما آسیب بزند و همچنین در خور و لایق شما باشد. هرچه زودتر از این مسائل دور شوید تا راه زندگی و آرامش را پیدا کنید. اگر این موضوع یک شخص است، پس در اسرع وقت این رابطه را تمام کنید.
  فراموش نکنید که عمر ما کوتاه و گذراست، پس این چند صباح را با احساس ناخوشایند و افراد سمی هدر ندهید. رد شوید و به فکر آینده و اتفاقات خوب پیش رو باشید.

  ✔️خون در استفراغ

  دیدن لخته های خون در استفراغ و یا بالا آوردن خون به جای استفراغ، یک اخطار به شماست. هرچه سریع تر باید به پزشک مراجعه کنید و یک چکاپ کامل کنید. سلامتی و تندرستی شما در معرض خطر و آسیب است. برای اطمینان از سلامت خود آگاهی کامل پیدا کنید.
  همچنین این خواب را می توان از جهت دیگری نیز بررسی کرد. این خواب نشانه شور و هیجان شما نیز می باشد. در واقع زمانی این خواب را می بیند که دیگر مانند قبل برای فعالیت های خود شور و انگیزه ندارید. هرچه می نگرید چیزی برای امیدواری و ادامه دادن پیدا نمی کنید. حس می کنید عمر و زندگی تان در حال تلف شدن است و ذهن خلاق و مفید خود را از دست داده اید.

  ✔️استفراغ به مقدار زیاد

  اگر در عالم رویا دیدید که به مدت زیادی در حال استفراغ بودید و برای بند آوردن آن هیچ کاری جواب گو نبود، این خواب تصویری از چالش ها و سختی های پیش رو در زندگی شماست. ممکن است در این دوره با مشکلات و موانع متعددی دست و پنجه نرم کنید و ندانید که چگونه باید به این اوضاع آزار دهنده پایان دهید. شرایط ممکن است روز به روز بیشتر از قبل شود و شما گرفتار احساس یأس و ناامیدی شوید.

  ✔️حالت تهوع

  اگر در خواب دیدید که فقط حس و حالت تهوع داشتید اما بالا نیاوردید، ممکن است کسی به ناحق شما را متهم سازد و دروغ های بی اساسی را به شما نسبت دهد. شما بسیار متعجب و حیرت زده خواهید شد و نمی دانید که برای چه این اتفاق دامن گیر شما شده است. این شرایط آنقدر برای شما باور نکردنی است که ممکن است استفراغ کنید!

  ✔️مصرف کردن داروی ضد استفراغ

  اگر در عالم رویا دیدید که دارویی برای جلوگیری از استفراغ استفاده می کنید، این خواب نشان می دهد که اگرچه اکنون شرایط سخت و دشواری را می گذرانید ولی در نهایت برای شما پیروزی و موفقیت به همراه دارد. پاداش این روز های سخت و درد هایتان را خواهید گرفت. شما فقط بایستی صبور باشید و تمرکز خود را بر روی طرح ها و برنامه هایتان بگذارید.

  ✔️تمیز کردن استفراغ

  اگر در خواب دیدید که در حال تمیز کردن جایی که آلوده به استفراغ شده است بودید، این خواب مثبت و تعبیر خوشایندی دارد. شما در آینده ای نزدیک با سود ها و منفعت های مالی بسیار بزرگی رو به رو خواهید شد. اما رسیدن به این مرحله نیازمند تلاش و کوشش پیوسته شماست.
  به تعبیر دیگر این خواب به ویژگی های شخصیتی شما هم اشاره می کند. شما شخصیتی دقیق دارید که متوجه پیرامون خود است و مراقب و مواظب هر چیزی می باشید. برای کمک کردن به دیگران همیشه داوطلب هستید و بسیار مهربان و دلسوز می باشید. اما یک نکته را فراموش نکنید که همه آدم ها شبیه هم نیستند و قبل از کمک به دیگران سنجیده عمل کنید تا متحمل ضرر و خسارت نشوید.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب آب از نظر معبران معروف جهان

  ✔️استفراغ در حمام

  اگر در عالم رویا دیدید که در حمام بودید و استفراغ می کردید، تعبیر این خواب کمی ماهیت جنسی دارد. استفراغ در حمام نشانگر جنبه ای از شخصیت شماست که باعث شده حس خوبی به خود نداشته باشید و حتی از خودتان متنفر و بیزار شوید.
  شاید این خواب به شما می گویدکه دست از این افکار منفی بردارید و منتظر یک شانس و اقبال بزرگ باشید.

  ✔️بالا آوردن هسته میوه

  اگر در عالم رویا دیدید که هسته میوه های خورده شده را بالا می آوردید، این خواب از احساس گناه بابت یک اشتباه و خطا در گذشته تان خبر می دهد. مدام خود را سرزنش می کنید و دوست دارید که زمان بازگردد و این عمل را مرتکب نشوید.
  شاید در گذشته با کسی بدرفتاری کرده اید و یا با حرفی دل کسی را شکسته اید. برای رهایی از این احساس پیش قدم شوید و از وی دلجویی کنید.

  ✔️استفراغ کردن جواهر

  اگر در خواب دیدید که جواهر و سنگ های قیمتی بالا می آوردید، این خواب نشانه یک شانس و بخت بسیار بزرگ و غیر منتظره می باشد. در زمانی که اصلا به ذهنتان خطور نمی کند، ناگهان شرایط خوب می شود و اتفاقی پیش خواهد آمد که برای شما یک معجزه به حساب می آید. پس منتظر یک شوک بزرگ باشید.

  ✔️استفراغ کردن نقره

  اگر به عالم رویا دیدید که تکه های نقره بالا می آوردید، این خواب سمبل بارداری و تولد یک نوزاد جدید است. یا شخص خودتان و یا یکی از اطرافیان شما در آینده باردار خواهد شد.

  ✔️مانع شدن از استفراغ

  اگر در خواب دیدید که از استفراغ کردن خود جلوگیری می کردید، تعبیرش این است که شما اصلا دوست ندارید عقاید، نظرات و یا ایده های خود را بیان کنید و پس از بیان کردن با انکار، نقد و یا مخالفت رو به رو شوید. در واقع شما از شرمساری و خجالت زدگی در جمع، فرار می کنید. هیچ اشکالی ندارد! عقاید و نظرات خود را بروز ندهید و سرتان را به کار خود گرم کنید.

  ✔️استفراغ گروهی و دسته جمعی

  اگر در خواب دیدید که شما به همراه عده ای دیگر باهم استفراغ می کنید، این خواب تعبیر خوبی ندارد. این رویا از کاذب و دروغین بودن محبت اطرافیان و دوستان شما می باشد. هر لحظه امکان دارد از پشت به شما خنجر بزنند و شما را نابود کنند.

  ✔️شستن استفراغ

  اگر در عالم رویا دیدید که استفراغ را از روی لباس خود و یا دیگری پاک می کنید، این خواب به شما می گوید که نباید دیگران را در شرایط سخت و تحت فشار قرار دهید. شما نمی توانید کسی را به انجام عملی مجبور و یا منع کنید. فراموش نکنید که همان قدر که شما از این کار بدتان می آید، دیگران نیز احساس خوشایندی ندارند.
  طبق عقیده برخی از تعبیرگران، این خواب نیز می تواند تلاش پیوسته شما برای رسیدن به درآمد بیشتر و اموال زیاد تر را نشان دهد.

  ✔️استفراغ کودکان

  اگر در خواب دیدید که یک کودک در حال استفراغ کردن بود، این خواب نشان می دهد که شاید کودک شما مشکل و یا مسأله ای دارد اما نمی تواند درباره آن با شما صحبت کند. در واقع این خواب به شما گوشزد می کند که بیشتر مراقب او باشید و نیاز هایش را جدی بگیرید.

  ✔️استفراغ قرمز

  اگر در خواب دیدید که استفراغ شما به رنگ قرمز بود، این خواب سمبلی از خشم و عصبانیت شماست. این روزها به لحاظ روحی کمی بهم ریخته اید و حوصله ندارید. یک مسافرت کوتاه برای شما عالیست!

  ✔️استفراغ سبز

  اگر در خواب دیدید که استفراغ شما به رنگ سبز بود، هدایت و کنترل زندگی شخصی تان را از دست داده اید. نمی توانید موقعیت ها و شرایط های پیش آمده را مدیریت کنید.

  ✔️استفراغ به رنگ سیاه یا نارنجی

  دیدن استفراغ به رنگ سیاه و یا نارنجی، نشانگر گروه ها و انجمن هایی است که در آنها عضو هستید. در واقع این خواب به شما تذکر می دهد که اگر مراقب نباشید و از این گروه ها استفاده صحیح نکنید، در زندگی بسیار آسیب می بینید.

  ✔️استفراغ آبی رنگ

  اگر در خواب دیدید که استفراغ شما به رنگ آبی بود، این خواب سمبلی از تفکر و تأمل، عقل و منطق، و در برخی موارد احساس گناه و یا بی گناهی می باشد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  5 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  سعید
  ۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۰۴:۲۰

  سلام سعید هستم من خیلی خواب میبینم و هر خوابی میبینم تعبیر میشه
  دیشب خواب دیدم یک تیک غده بالا آوردم این خواب یعنی چی ؟

  مهدیه
  ۲۶ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۴۵

  سلام خواب دیدم با داداشم با هم استفراغ میکنیم او خون بالا آورد من نه من هی بالا میآوردم بلند شدم راه رفتم یهو بیهوش شدم فقط صدا رو می شنیدم هر کاری می کردم چشمام باز نمیشود یهو از خواب پریدم

  سمیه
  ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۳۶

  سلام همسر من دید در خواب من پسرش که الان ۳۰ سال دارد. بچه بود و من بهش تو جمع زنونه بهش غدا دادم بعد خوردن غدا رفت سمت پدرش بالا آورد
  البته پسرم از همسر اولی هست
  تعبیرش چیست؟

  فاطمه
  ۲۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۳۵

  خب آخه من دونفرو از نزدیکانم دیدم یکیش پسر خالم یکیش برادر خودم
  خیلییییی بالا آوردن اصلا تمومی نداشت بعدش تموم شد دیگه

  فاطمه
  ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۰۳:۰۲

  با سلام و خسته نباشید
  من خواب پدر مرحومم که حدود ۷ ماهه فوت کرده رو دیدم پدر من بر اثر سرطان روده فوت شد
  دقیقا تو خواب من هم انگار دچار همون مشکل بود
  ولی باحال وخیم تر و توی خواب من این عجیب بود که پدرم بالا آورد و دوباره همون رو خورد
  یعنی جوری این خواب من رو تحت تاثیر قرار داده که همین الان از خواب پریدم دارم این پیام رو میزارم😭😭😭😭😭😭

  روشن
  تاریک