🍇 تعبیر خواب انگور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

الف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب انگور🍇

  انگور جزء یکی از پنج میوه های بهشتی است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. خواب انگور، تعبیر های نیکویی دارد. معبران، انگور شیرین و رسیده را مال و ثروت، شادی و پیروزی و حتی بهبودی و شفا نیز تعبیر کرده اند. اولین تعبیر برای انگور مال و خیر و برکت در این دنیاست. در ادامه برای شما عزیزان تعبیر خواب انگور را از نظر معبران معروف جمع آوری کرده ایم.

  تعبیر خواب انگور

  تعبیر خواب انگور بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ابن سیرین خود درخت انگور را زن مهربان و بخشنده تعبیر کرده است.
  ✍️اگر در خواب انگور سفید و رسیده می خوردید، تعبیرش مال و پولی است که با کمی سختی و مشقت به دست خواهد آمد.
  ✍️اگر دیدید انگور قرمز و رسیده می خوردید، تعبیرش سود و منفعت کم است. ممکن است به تازگی در کاری وارد شده باشید که سود چندانی برای شما نخواهد داشت!
  ✍️اگر انگوری که می خوردید پوست سفت و زخیم داشت، تعبیرش رسیدن به مال و ثروت است ولی انی مال و ثروت کمی شما را به زحمت خواهد انداخت.
  ✍️اگر انگوری که می خوردید پوست روشن و شفافی داشت، تعبیرش مال و پول حلال است.
  ✍️اگر انگوری که دیدید تیره و همینطور آب این انگور هم تیره بود، تعبیرش اموال حرام خواهد بود.
  ✍️اگر انگوری که میخوردید و یا دیدید به رنگ قرمز بود، تعبیرش این است که مقام و احترام در بین مردم پیدا خواهید کرد.
  ✍️اگر انگوری که دیدید به رنگ سیاه بود، تعبیرش غم و ناراحتی خواهد بود. انشاالله که ختم به خیر می شود!
  ✍️اگر در خواب انگور تازه و بسیار شیرین بود، تعبیرش این است که مقام و مرتبه شما بیشتر از قبل خواهد شد.
  ابن سرین درباره شراب انگور در خواب می گوید که شراب هایی که طعم تلخ و یا ترش دارند و یا بوی بد داشته باشند، نماد غم و ناراحتی است و به طور کلی تعبیر خوبی ندارد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق (ع) اگر در خواب انگور را چه سیاه و چه سفید، چه در فصل خودش و در فصول دیگر ببینید سه تعبیر دارد:
  اولین تعبیر، فرزند درست کار و صالح است که از این فرزند شما خیر بسیاری خواهید دید.
  دومین تعبیر، آگاه و عالم شدن نسبت به وظایف دینی و دستورات خداوند است. شما به خداوند نزدیک تر خواهید شد.
  سومین تعبیر، مال، پول و کسب درآمد از راه حلال است.

  امام صادق نیز می فرمایند: که اگر در خواب انگور را له می کردید و فشار می دادید تعبیر این خواب متفاوت خواهد بود.

  از نظر ایشان این خواب هم سه تعبیر دارد:
  اولین تعبیر، مال با برکت و خیر است. پولی به شما خواهد رسید که بسیار خیر و منفعت در آن است.
  دومین تعبیر، افزایش و زیاد شدن نعمت ها بر شماست. لطف الهی شامل شما خوهد شد پس شکرگزار باشید.
  سومین تعبیر، در امان بودن و مصونیت از قحطی، بلا و مصیبت است. خطر رفع خواهد شد!

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  منوچهر مطیعی درباره خواب انگور نوشته است که انگور در خواب های ما بسیار نیکو و خوب می باشد و به امید و آرزو تعبیر شده است. ریشه امیدی که در خاک فرو می کنیم و منتظر می مانیم تا از بر و میوه، و ثمره آن برای سال های طولانی بهره ببریم.
  همان طور که ابن سیرین درخت انگور را زن بخشنده و مهربان و برخی دیگر از معبران مرد سخاوتمند و بزرگوار می دانند، درخت اتگور نیز می تواند نمادی از فرزندان ما باشد که به آنها دل بسته و به نوعی امید زندگی برای ما هستند.
  برای افرادی که نسبت به مسائل پیرامون خود، بیخیال و بی تفاوت هستند؛ انگور تعبیر میراث و یا ملک وقفی است. ممکن است ارثیه به شما تعلق گیرد که این ارث ملک وقف شده است و یا می تواند تعبیرش بر این باشد که ارثی که به شما خواهد رسید تصمیم بگیرید که وقف کنید.
  برای کسی که بیمار است این خواب نشانه بهبودی و شفا است و برای کسی که به لحاظ مالی در فقر و تنگ دستی است، نوید از مال و ثروت دارد. به طور کلی این بستگی دارد که ما در بیداری چه موقعیتی داشته باشیم.
  انگور نیز نماد شیطنت، سرمستی، ناآگاهی و دوراندیش نبودن است.
  اگر کسی که خواب انگور دیده است فرد مرفه و ثروتمندی باشد و در خواب ببیند که در خانه اش درخت انگور روییده است، این خواب به شما هشدار می دهد که دست از سرمستی و مدهوشِ نعمت های دنیوی بودن بردارید. شما احتمالا باید شخص تند خو و تندروی نیز باشید، چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی دارد، مستی نیز علت انحراف و تباهی در زندگی است؛ بنابراین امکان دارد این خواب هشدار باشد.

  همچنین بخوانید:  ☁️ تعبیر خواب آسمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به روایت دانیال نبی👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی اگر در فصل انگور شما خواب انگور دیدید تعبیرش اندوه و ناراحتی می باشد ولی اگر در فصول دیگر دیدید تعبیر آن ترس و هراس از چیزی و یا اتفاقی خواهد بود.
  از نظر معبران دیگر نوشته شده است که به هر تعداد دانه انگوری که خوردید، شلاق و تازیانه به شما خواهند زد.
  ✍️اگر در فصل انگور، در خواب دیدید که انگور سفید می خوردید، تعبیرش نعمت و خیر برکتِ این دنیا بیشتر از چیزی که انتظار دارید خواهد بود.
  ✍️اگر در فصول دیگر چنین خوابی دیدید، چه انگور سفید و چه قرمز تعبیرش بر این است که خداوند به شما نظر خواهد کرد و تعبیرش سخن و ثروت است.

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که انگور از درخت می چیدید، نشانه این است که بعد از دردسرهای بسیار شما به شادی و خشنودی خواهید رسید و در آینده به اقداماتی دست خواهید زد.
  ✍️اگر در خواب انگور سبز می خوردید، نشانه آن است که شما برای رسیدن به لذت های دنیوی مرتکب خطا و اشتباهاتی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خود خواهید سپرد.
  دیدن انگور در خواب به طور کلی نشان دهنده این است که شما از سختی و دشواری کاری فرار می کنید و نمی خواهید زیر بار مسئولیت بروید.
  ✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب انگور می خوردید، این خواب نشان دهنده این است که شما نسبت به آرزوهای قلبی خود کمی دلسرد و ناامید خواهید شد. اگر اکنون درگیر مشکلاتی هستید هیچ گاه خدا را از یاد نبرید و نا امید نباشید!

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی انگور سفید در خواب، نشان دهنده روزی و پول حلال است.
  همانطور که در آیه ۳۶ و ۴۱ سوره یوسف آمده است:
  و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب ] دیدم که [انگور برای] شراب می فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب ] دیدم که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیم. سوره یوسف آیه «۳۶»
  ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می شود و پرندگان از [مغز] سرش می خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «۴۱»
  دیدن شراب انگور در خواب نماد روزی حلال است و شراب های دیگر روزی با منفعت بسیار خواهد بود.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  ✍️اگر در خواب انگور می خوردید، تعبیرش تب کوتاه و مختصر است که خطری ندارد. رفع خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب انگور می چیدید، تعبیر آن یک جدایی ناگهانی و به دور از انتظار خواهد بود.
  انگور سفید در خواب نماد شادی و خوشحالی است. چیزی پیش خواهد آمد که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.
  انگور سیاه نماد غصه و اندوه است. بخاطر مسائلی ناراحت و دل آزرده خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب فقط انگور را تماشا می کردید، خبر از رسیدن به اهداف می دهد. شما به اهداف و نیت های خود خواهید رسید و از این بابت بسیار رضایتمند خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب شخصی به شما انگور داد و تعارف می کرد، نماد ارتباطات و آشنایی های جدید است. شما با افراد تازه ای ملاقات خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب کشمش دیدید و یا می خوردید، در بین همسایه های شما دعوا و مشاجره رخ خواهد داد.

  از نظر جابر مغربی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که انگور را در معصر (آنچه در آن شیره انگور می گیرند) و یا ظرفی از جنس چوب فشار می دادید، تعبیرش این است که شما برای شخص ظالم و بی رحمی کار می کنید و یا در آینده به خدمت چنین شخصی در خواهید آمد.
  ✍️اگر آن ظرف و یا معصر از جنس خشت و یا گل بود، تعبیرش بالعکس خواهد بود. یعنی شما برای فردی صادق و مومن کار خواهید کرد.
  ✍️اگر این معصر و ظرف از جنس آجر ، گچ، سنگ و یا آهک بود، تعبیرش این است که برای شخص سیاستمدار و آبرومند خدمت خواهید کرد.
  ✍️اگر انگور را در ظرف بزرگ و یا طشت فشار می دادید، یعنی که شما برای زن بزرگ و پر قدرتی کار خواهید کرد.
  ✍️اگر در کاسه انگور را له می کردید، نشان دهنده این است که شما برای فرد خسیس و حقیر خدمت می کنید.
  ✍️اگر دیدید که انگور را له می کردید و شیره آن را در خمره هایی ( ظرف سفالی بزرگ) جمع می کردید، تعبیرش این است که بخاطر تلاش و کار خودتان از رئیس خود مال زیادی دریافت می کنید.
  ✍️اگر دیدید که خانوادگی مشغول گرفتن شیره انگور در معصر هستید، تعبیرش این است که به همراه خانوادتان مورد لطف یک بزرگواری قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر شما که چنین خوابی دیده اید مورد ظلم رئیس خود نیستید، تعبیرش این است که به سبب مردانگی و جوانمردی خودتان به کاری خواهید رسید.

  همچنین بخوانید:  ☁️ تعبیر خواب ابر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  ✍️اگر در خواب انگور دیدید، تعبیرش رزق و روزی دائمی و مداوم است.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  ✍️اگر در خواب انگور دیدید و یا از آن انگور خوردید، این خواب نشان دهنده رسیدن به ثروت و موفقیت است. در نهایت شما پاسخ تمامی تلاش ها و پاداش سخت کوشی خود را خواهید گرفت.
  به تعبیری دیگر انگور در خواب نماد جاودانگی و پایداری، فداکاری و از خودگذشتگی نیز می باشد. ممکن است شما برای یکی از عزیزانتان حاضر شوید که از حق خود بگذرید.
  درخت انگور در خواب نماد نعمت فراوان، ثروت و سقوط و زوال است. می تواند بیانگر شکیبایی شما برای شادی و خوشحال کردن دیگران باشد.
  همچنین درخت انگور در خواب، نماد افکار بلند پروازانه، امید و آرزوهای شما، و ایده هایتان است.
  تعبیر دیگر از درخت انگور این است که برخی معتقدند درخت انگور نماد یک رابطه زجر آور و چسبنده است. شاید حس می کنید که در قفس هستید و احساس خفگی در این رابطه وجود دارد. دوست دارید رها شوید ولی احساسات شما مانع از این می شوند.
  دیدن باغ انگور در خواب نماد تجربه ها و نتیجه ی تلاش هایتان است. تلاش ها و برنامه ریزی های شما در بلند مدت جواب خواهد داد.
  دیدن یک خوشه انگور در خواب، نماد پاداش، سعادت، و معنویت است. خوشه انگور می تواند بیانگر تمایلات درونی و احساسی شما باشد.

  در کتاب تفسیر رویاها📘

  انگور در خواب دیدن نشانه این است که شما از کاری که سخت باشد فرار می کنید و راحت طلب هستید.
  انگور خوردن در خواب نماد یک دوره از استرس و اضطراب است که بر شما غلبه خواهد کرد و شما نمی توانید اوضاع را در دست بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه ها در حال انگور خوردن بودند، نشان دهنده این است که شما بر دیگران مسلط خواهید شد و قدرت نفوذ بالایی به دست خواهید آورد.
  انگور سفید در خواب نماد پیروزی بر دشمنان و بدخواهان است.
  دیدن و یا خوردن انگور سیاه در خواب به شما هشدار می دهد که در کارهایتان باید بسیار محتاط تر باشید. اگر مراقب نباشید یک غفلت کوچک باعث مشکل خواهد شد.
  دیدن یک درخت مو پر از انگور، نماد یک عمر طولانی و با عذت است.
  ✍️اگر در خواب انگور را له کردید، این خواب به شما می گوید که باید طریق و روش زندگیتان را سریعا تغییر دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از درخت انگور می چیدید، نماد یک شانس بزرگ و اقبال بلند است.
  ✍️اگر در خواب انگور ها را از درخت می چیدید و جمع می کردید، نماد سود و منفعت و درک شدن تمایلات شماست.
  ✍️اگر در خواب انگور می خریدید، نشانه یک هشدار و احتیاط برای شماست.
  ✍️اگر در خواب انگور می فروختید، این خواب به شما می گوید که تمام نگرانی ها و استرس هایتان برطرف خواهد شد و کارهایتان با موفقیت به پایان می رسد.
  دیدن خوشه های انگور در خواب، تعبیرش افزایش دارایی های شما به مقدار قابل توجه است.
  جابه جا کردن و حمل انگور در خواب، نماد پول و ثروت است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال کشمش درست کردن هستید، این خواب به شما می گوید که شرایط برای موفقیت جور نیست!
  کشمش خوردن در خواب نماد از دست دادن پول است.

  تعبیر خواب انگور بر اساس موضوع آن 📋

  خوشه انگور🍇

  ✍️اگر در خواب دیدید که یک خوشه انگور داشتید و انگورهای آن درهم فشرده و آبدار و پوست طرد دارد، شما به شادی و پول خواهید رسید؛ اما این رسیدن مستلزم سعی و تلاش بسیار خواهد بود.
  ✍️اگر این خوشه بهم فشرده نبود و انگورها دانه دانه بودندف نشانگر مقدار کم ثروت است.
  ✍️اگر درخواب دیدید که ناگهان خوشه انگوری از بالای درخت روی سر شما افتاد و یا کبوتری خوشه را چید و بر سر شما انداخت، تعبیرش این است که لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید یک شانس بزرگ به شما رو خواهد آورد.

  چیدن انگور از درخت🍇

  ✍️اگر دیدید که از یک باغ انگور می چینید و این انگور ها را به کسی بخشیدید، از شما خیر و منفعتی به کسی خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از باغ انگور شخصی انگور می چیدید و این انگورها را برای خود برمی داشتید و یا اینکه صاحب باغی به شما گفت که انگور های این باغ را بچین برای خودت، تعبیرش رسیدن به ثروت و شادکام شدن است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در یک باغ انگور به عنوان یک کارگر مشغول به کارید و خودتان چیزی از این انگور ها استفاده ندارید، تعبیرش این است که دیگران به وسیله شما صاحب ثروت و دارایی می شوند.
  ✍️اگر مجانی و مفت برای کسی انگور میچیدید، این خواب بیانگر این است که شما کاری انجام خواهید داد که به سبب این عمل شما، شخصی به شادکامی خواهد رسید.
  ✍️اگر در ازای کار کردن در باغ انگور پول دریافت کردید، شما باعث ثروتمندی دیگران خواهید شد ولی خودتان در زندگی به مشکل بر می خورید. چون پول گرفتن در در خواب تعبیرش سختی و مشقت است. صدقه بدهید!
  ✍️اگر در خواب دیدید که در کمال آرامش و شادی در باغ زیبای انگور قدم میزنید و از انگور ها می خوردید، تعبیرش این است که زندگی شما روی روال خواهد افتاد و سرشار از شادی و اتفاقات خوب خواهد شد. اگر صاحب این باغ خود شما بودید این شادی و ثروت دو چندان خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🌡️ تعبیر خواب آبله از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  انگور یاقوتی🍇

  انگور یاقوتی در خواب نماد رسیدن به ثروتی است که باعث خشنودی و شادکامی شما خواهد شد ولی این ثروت جزئی و کوچک خواهد بود؛ همان گونه که دانه های انگور یاقوتی ریز هستند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لا به لای انگور عنکبوت بود، تعبیرش این است که دیگران برای مال و ثروت شما برنامه ریخته اند و برای شما طمع کرده اند.
  ✍️اگر در خواب شاخه های درخت انگور یاقوتی را دیدید که پر بار و سنگین هم بود، نماد ثروت زیاد است؛ اما گر کم و بیش انگور به شاخه ها بود، نماد ثروت اندک است.

  خوشه انگور قرمز🍇

  انگور در خواب به طور کلی نماد نعمت و شادی و روزی فراوان است.
  ✍️اگر در خواب صاحب انگور قرمز و شیرین و آبدار بودید، شادی و نعمت به شما خواهد رسید.
  انگور پوست نازک نشان از رسیدن آسان به این مال و ثروت است ولی اگر پوست این انگور سفت و ضخیم بود بالعکس.
  ✍️اگر انگوری که می خوردید ترش مزه بود، تعبیرش این است که حرف هایی خواهید شنید که بسیار شما را آزرده خواهد کرد.
  ✍️اگر دیدید که خوشه انگوری که داشتید آفت نشسته بود، تعبیرش این است که عده ای به مال و دارایی شما چشم دوخته اند و در کمین هستند تا موذیانه به شما آسیب برسانند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب انگور قرمز می گیرید، نشان دهنده مالی است که با آمدنش شما خوشحال خواهید شد. اگر در خواب با این آب انگور قصد شراب درست کردن داشتید، تعبیرش حرام بودن این مال است.
  ✍️اگر در خواب به کسی انگور قرمز و شیرین دادید، نشان دهنده این است که شما به دنبال خیر رساندن به دیگران هستید و همیشه از دیگران خوبی می گویید؛ اگر این انگور ترش بود تعبیرش بر این است که نا خواسته به کسی حرفی می زنید که ناراحت می شود.
  ✍️اگر انگوری که به شخصی دادید پوست ضخیم داشت، مالی را بر خلاف میل خودتان به کسی خواهید بخشید که بخاطر همین نارضایتی شما آن فرد هم از این مال خیر نخواهد دید.
  ✍️اگر انگوری که میل می کردید اینقدر قرمز بود که به چشم مشکی می آمد و طعم خوبی هم نداشت، نماد سختی و رنج بسیار در ارتباط با امور مالی شماست.

  انگور دادن به مرده🍇

  ✍️اگر در خواب دیدید که از یکی از اقوام خود که مرده است انگور گرفتید، تعبیرش رسیدن به آرزوهایتان می باشد.
  ✍️اگر در خواب او از شما انگور گرفت، حتما صدقه بدهید چون احتمال داردبه همان اندازه که او از شما انگور گرفت، مقداری مال از دست بدهید و گرفتار خسارت شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در کنار یکی از اقوام خودتان که مرده نشسته اید و او به شما می گفت که به من انگور بده و شما نداید، تعبیرش این است که این شخصِ از دنیا رفته طلب خیرات دارد و از شما انتظار دارد که به یادش باشید.
  ✍️اگر در خواب مرده با زور از شما انگور گرفت، حتما صدقه بدهید تا رفع بلا شود.

  باغ انگور🍇

  ✍️اگر در خواب دیدید که در باغ انگوری قدم می زدید و صاحب این باغ شما نبودید، نماد دریافت کردن خبرهای خوش است.
  ✍️اگر در این خواب صاحب باغ شما بودید، نماد ثروت و مال کلان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی از باغ انگور شما دزدی می کند، نماد این است که کسی به طور آشکار چشمش دنبال اموال شماست.
  ✍️اگر انگورهای باغ را آفت زده و اطراف آن ها حشره بود، نماد دشمنانی است که قصد دارند در حیطه مالی به شما ضرر بزنند.

  خرید انگور🍇

  ✍️اگر در خواب انگوری که خریداری کردید شیرین و رسیده بود، تعبیرش مالی همراه با شادی است؛ اما فروختن انگور شیرین نماد سختی و ناراحتی است.
  ✍️اگر در خواب انگور ترش به دیگران می فروختید، حرف های شما نیش دار است و باعث رنجش خاطر مردم خواهد شد؛ اگر خودتان انگور ترش خریدید، تعبیرش به خود شماست، یعنی دیگران درباره شما حرف های بدی خواهند زد.

  دیدن و یا خوردن شراب انگور 🍷

  از نظر آیت الله مجلسی دیدن و یا خوردن شراب انگور مال حرام است.
  از نظر مولف نفایس الفنون همه شراب ها نشانه مال و پول، علم و آگاهی است؛ البته اگر شیرین باشد چرا که شربت ها با طعم مختلف تعابیر مختلف نیز دارد.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک