👰‍ تعبیر خواب عروسی و ازدواج از نظر معبران معروف جهان

الف ۱۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب عروسی و ازدواج👰‍♀️🤵‍♂️

  معبران برای عروسی و ازدواج در خواب، تعبیر متفاوتی آورده اند. تعابیری مانند ثروت، مقام و به تعبیری مرگ و سوگواری نیز تعبیر شده است. به لحاظ روان شناسی عروسی در خواب نماد محقق شدن اهداف شما خواهد بود. در ادامه تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران معروف جهان برای شما عزیزان دسته بندی کرده ایم.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس موضوع

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  امام جعفر صادق (ع)

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  لیلا برایت

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کتاب سرزمین رویاها

  از نظر روان شناختی

  تعابیر دیگر بر اساس موضوع خواب

  پیراهن عروسی

  دیدن لکه روی لباس عروسی

  پوشیدن و یا پرو لباس عروس

  دوختن لباس عروس

  تماشا کردن عکس های عروسی

  دیدن حلقه ازدواج در دست دیگران

  عروسی در مسجد

  برنامه ریزی برای ازدواج با فردی ناشناس

  عروسی بدون مهمان

  نقش مهم در عروسی کسی داشتن

  مانع شدن از عروسی

  کیک عروسی

  لباس عروس بزرگ و یا کوچک

  عروسی شلوغ

  آواز در عروسی

  رقص در عروسی

  مهمان ناخواسته

  سیاه پوش بودن مهمان ها

  تعبیر خواب ازدواج

  تعبیر خواب عروسی از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب عروسی همراه با رقص و آواز دیدید تعبیرش یک گرفتاری و بلا خواهد بود که گریبان شما را می گیرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ازدواج کرده اید ولی نه همسر خود را دیده اید، و نه حتی نامش را می دانستید، به بیانی اصلاً او را نمی شناختید، تعبیرش این است که احتمال دارد از دنیا بروید و فوت کنید. به تعبیری این خواب می تواند ناشی از ترسیدن از مرگ هم باشد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید اگر در خواب دیدید که همسرتان ازدواج کرده است و آن مرد را به خانه آورده بود، چنین خوابی به شما می گوید که به زودی به مال و اموال زیادی دست پیدا خواهی کرد.
  ✍️اگر شما یک زن متاهل هستید در خواب دید که ازدواج کرده اید ولی مراسم عروسی را ندیدید، تعبیرش افزایش اموال و دارایی‌، بزرگواری و عزت و احترام برای شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با زنی بد عمل و بدکردار ازدواج کرده بودید و یا حتی با او نزدیکی و مقاربت داشتید، تعبیر چنین خوابی این است که اگر اکنون درگیر امور سخت و دشواری هستید، در نهایت به آسانی و راحتی حل خواهند شد؛ ولی اگر آمیزش و مقاربت نداشتید، امور شما خیلی راحت و آسوده نخواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بیمار بودید و با یک زن غریبه و ناآشنا ازدواج کرده بودید، تعبیر این خواب رسیدن به اموال و دارایی های بسیار خواهد بود.

  تعبیر خواب عروسی از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر شما یک آقا و متاهل هستید و در خواب دیدید که با یک زن ازدواج کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما رسیدن به بزرگواری و مرتبه و مقام است.
  ✍️اگر شما یک آقا و مجرد هستید و دیدی که با زنی ازدواج کرده اید، تعبیرش یک زن و ازدواجی همراه با ثروت و پول خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ازدواج کرده اید ولی اصلاً همسر خود را نمی شناختید، چنین خوابی نشان از یک مرگ ناگهانی و فوت کردن شخص شما خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با یک شخص مرده ازدواج کرده بودید و با این مرد در خانه خودتان نزدیکی داشتید، تعبیر این خواب این است که یا به لحاظ مالی گرفتار و تنگدست خواهید شد و یا اینکه به طور کلی زندگی و احوالات شما دستخوش تغییرات و دگرگونی هایی خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با زنی که مرده بود ازدواج کردید و در خواب با او نیز آمیزش و مقاربت داشتید، چنین خوابی تعبیرش این است که شما از اموال و دارایی های آن زن چیزی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر به عالم خواب دید که با یک زن مرده ازدواج کردید ولی با او نزدیکی نداشتید، این خواب یعنی مقدار کم و اندکی از اموال او به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد زن گرفتن داشتید، تعبیر این خواب دورشدن از اصالت خویش و زیر سوال رفتن مرتبه و مقام شما خواهد بود.
  ✍️اگر زنی که در خواب برای ازدواج و یا نزدیکی دیدید، زنِ معروف و سرشناسی بود؛ تعبیرش به خسارت و ضرر و زیان مالی برای آن زن خواهد بود.

  تعبیر خواب عروسی از نظر جابر مغربی👨

  جابر مغربی گوید اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که عروس شده اید شما را به خانه شوهر می بردند، این خواب نشان دهنده روزهای پایانی عمر شماست و به زودی مرگ شما فرا خواهد رسید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که با یک دختر باکره ازدواج کرده بودید و در عالم خواب با او آمیزش داشتید و دوشیزگی او را از بین بردید، این خواب به معنای این است که شما در همین سال با یک بانو و یا دخترک خردسالی ازدواج خواهید کرد و همچنین از یک فرد صاحب مقام و مرتبه سود و منفعتی به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که حکم عاقد داشتید و بین دو نفر خطبه عقد میخواندید، چنین خوابی به شخصیتِ خوب شما اشاره می کند. شما فرد بسیار درستکار و مهربانی هستید که فقط کارهای خیر انجام می دهید، و نیکی کردن به دیگران را بسیار دوست دارید. همچنین در انجام کارها بسیار مصلحت اندیشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باکرگی دختری را به حرام از بین بردید، تعبیرش رسیدن به مقداری مال حرام و نادرست خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که مراسم ازدواج شما بهم خورد و از هم پاشید، این خواب به معنای بیماری های روحی، بی اعتمادی و در برخی موارد نشان دهنده خیانت خواهد بود.
  ✍️اگر شما متأهل هستید و چنین خوابی دیدید، این خواب برای شما به اختلاف با همسرتان اشاره می کند. مراقب باشید که حرمت ها از بین نرود.

  همچنین بخوانید:  ⚪ تعبیر خواب آینه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب عروسی از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق ازدواج و عروسی در خواب ۴ تعبیر دارد:
  ✒️تعبیر اول، اصالت و بزرگواری خواهد بود.
  ✒️تعبیر دوم، کثرت اموال و افزایش دارایی های شماست. در این روزها دست به معاملات سودمندی خواهید زد و یا اینکه ارث و میراثی به شما خواهد رسید.
  ✒️تعبیر سوم، رفاه و آسایش و همچنین آرامش خاطر است.
  ✒️تعبیر چهارم، شادابی و نشاط در روح شما خواهد بود. همچنین می تواند اشاره به اتفاقات خوشایند همراه با شادی بسیار داشته باشد.

  تعبیر خواب عروسی از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو عروسی و جشن نامزدی در خواب دیدن، تعبیرش محقق شدن و دست یابی به اهداف خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص شما ازدواج کرده بودید، تعبیرش در وهله اول خوشبختی و سعادت است؛ اما در برخی تعابیر اختلاف و سوءتفاهم نیز معنا می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با فرد خارجی ازدواج می کردید، نشان دهنده درگیری و نزاع با اطرافیان است.‌ احتمالا در بحث هایی با دیگران به توافق نرسید.
  ✍️اگر شما یک دختر مجرد هستید و در خواب دیدید که شوهر داشتید، این خواب نمادی از امیدها و آرزوهای پوچ و محال است. دست از رویاپردازی و خیالاتی بودن بردارید زیرا ممکن است از این بابت ضربه بخورید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که زن داشتید، چنین خوابی به شما می گوید که تمامی مشکلات اکنون شما در هر زمینه ای که هست، رفع خواهد شد. شما با دوره ای طلایی از زندگی رو به رو خواهید شد که همه چیز در زمینه های مالی، کاری، عاطفی و… عالی پیش خواهند رفت.

  تعبیر خواب عروسی از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر شما یک دختر باکره هستید و خواب دیدید که با پیرمردی ازدواج کردید، این حواب نماد مشکلات و درگیری هایی در زندگی شما خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به هنگام جشن عروسیتان مردی با لباس سیاه از مقابل شما گذشت و نگاه نا خوشایندی به شما کرد، این خواب می گوید رفتار سرد و بی میل یک دوست شما را ناراحت و نا امید می کند.
  دیدن مراسم عروسی اشخاص دیگر در خواب همراه با مهمان هایی که لباس های زیبا و تمیز به تن داشتند، این خواب نماد یک زندگی پر از لذت و رضایتمندی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مهمان های عروسی لباس های مشکی و تیره پوشیده بودند، چنین خوابی خبر از یک مراسم عزاداری و سوگواری در آینده می دهد.
  ✍️اگر در خواب خود را در حین عقد و امضای سند ازدواج دیدید، این خواب به شما از شنیدن خبر های ناگوار و ناراحت کننده خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جشن عروسی دعوت شده بودید و شرکت کردید، این خواب تعبیرش این است که امور کاری و شغلی شما به یک باره رونق خواهد گرفت و این موضوع باعث امیدواری بیشتر شما خواهد شد. به تعبیر دیگر اشاره به این دارد که شما به افراد مورد علاقه خود زیاد فکر می کنید و از این کار لذت می برید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در جشن عروسی اتفاق بدی افتاد و به اصطلاح عروسی خراب شد، تعبیر این خواب از یک بیماری خبر می دهد و یا اینکه از مرگ ناگهانی یکی از اعضای خانوادتان برای مدتی رنج خواهید کشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عروس شده بودید و از این بابت اصلا احساس خوبی نداشتید، تعبیرش این است که در مسائل احساسی و زندگی خود ناامید و دل شکسته خواهید شد.
  ✍️لباس عروس در خواب دیدن نماد دوستی های صمیمی و ارتباطات نزدیک است. به زودی دوست های خوبی پیدا خواهید کرد و همچنین در کارهای شادی بخش و دوست داشتنی شرکت خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب لباس عروس کثیف و بسیار چروکی را دیدید، تعبیر این خواب قطع ارتباط با یک فرد لایق و والا به لحاظ شخصیتی است. شخصی اطراف شماست که به لحاظ موقعیت اجتماعی و شخصیتی فرد بزرگواری است، ولی ارتباط شما با این فرد به دلایلی بهم خواهد خورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که عروس خود شما بودید، این خواب شما تعبیرش ارث و ارثیه خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسانی در حال آماده کردن عروس هستند و شما از این بابت خوشحال بودید، این خواب به معنای رسیدن به آرزوها و مراد‌های قلبی تان است.
  ✍️اگر در خواب عروسی را بوسیدید و به او تبریک گفتید، شما با دوستان خود صلح و سازش خواهید داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در جشن عروسی شرکت کرده بودید، شما به زودی در شرایط و موقعیت خوبی قرار خواهید گرفت و از غم ها و دلسردی هایتان فاصله خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باید پنهانی و دور از چشم دیگران با مردی عروسی کنید، تعبیر آن خواب این است که شما در زندگیتان با اتفاقات و حوادث تلخی رو به رو می شوید ولی به خوبی از تمامی این بحران‌ها عبور خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با مردی ثروتمند در حال ازدواج بودید، چنین خوابی به معنای این است که شما مقامی والاتر و بلند تر از اطرافیان به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که نامزدتان با دیگری ازدواج می‌کند، این خواب تعبیرش کاملا بالعکس خواهد بود و نشان می‌دهد که نامزد شما صادقانه به وعده های خود عمل خواهد کرد و بسیار با شما روراست خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در مراسم عروسی خود فردی را با لباس عزا و مشکی دیدید، تعبیرش درباره زندگی زناشویی و همسرداری شماست. شما همیشه دعوا و اختلاف نظر دارید و یا خواهید داشت.

  همچنین بخوانید:  ⛷️ تعبیر خواب اسکی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب عروسی از نظر لیلا برایت👵

  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی به شما پیشنهاد ازدواج داد، این خواب نماد یک ازدواج موفق، خوشبختی و سعادت خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید ازدواج کرده بودید، این خواب نماد رفاه و آسایش از نظر مالی است.

  تعبیر خواب عروسی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی، عروسی و عروس شدن در خواب به هیچ عنوان تعبیر خوبی نخواهد داشت. تمامی معبران عروسی را به عزا و سوگواری تعبیر کرده‌اند و عروس را نیز مصیبت، گرفتاری، خسارت و آشوب می‌دانند.
  تمامی تعابیر از خواب جشن عروسی و عروس بد خواهد بود؛ مگر اینکه عروس را درخواب به طور کامل بشناسید. نام و مشخصات او را اگر می دانستید تعبیرش خیلی بد نخواهد بود.‌ تازه در این باره هم کلی شک و عدم یقین وجود دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که داماد شده بودید ولی عروس را نمی شناختید و نامش را هم‌ نمی‌دانستید، این خواب بسیار بد خواهد بود. تعبیر این خواب این است که شما در حال سپری کردن روزهای آخر عمرتان هستید و پایان زندگی شما نزدیک خواهد بود.
  زن هم همین‌گونه‌ خواهد بود؛ اگر دید که در خواب شوهر خود را نمی شناخت، تعبیرش مرگ خودش است.

  تعبیر خواب عروسی در کتاب سرزمین رویاها📙

  ✍️اگر در خواب دیدید که ازدواج کرده بودید و یا در حال ازدواج کردن بودید، تعبیر این خواب از رسیدن روزها و ایام خوش و لذت بخش است. در این روزها شما طعم زندگی کردن را خواهید چشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در مراسم ازدواج و عروسی کسی شرکت کرده بودید، تعبیرش رسیدن به سود و موفقیت های مالی و کاری است. اکنون زمان به نتیجه رسیدن معاملات است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی از خانواده و یا اقوام ازدواج کرده بود، تعبیرش یک دشمنی و اختلاف بین افراد خانواده شما خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همسر شما در حال ازدواج بود، این خواب یک سود، بُرد و پیروزی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خواهرتان ازدواج کرده بود، یک خطر و حادثه را نشان می‌دهد‌‌. صدقه بدهید تا رفع بلا شود.
  ✍️اگر دیدید که برادرتان ازدواج کرده بود، این خواب نماد پول و دارایی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید و می‌دانستید که دختری که دارد ازدواج می‌کند باکره است، این خواب تعبیرش عذت و احترام شما در بین مردم خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب عروسی فرزندتان را چه دختر و چه پسر دیدید، چنین خوابی به شما از رسیدن به مال و ثروت خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در مراسم ازدواج مجدد یک زن بیوه شرکت کرده بودید، این خواب تعبیرش یک ثروت بزرگ خواهد بود.

  تعبیر خواب عروسی از نظر روان شناختی📚

  ✍️اگر در خواب دیدید که در مراسم ازئواج و عروسی خودتان حضور داشتید، این خواب به شما می گوید که در آینده ای نزدیک باید تصمیم بسیار سرنوشت سازی را بگیرید. این تصمیم بسیار در زندگی شما تاثیر خواهد داشت. قبل از گرفتن هر تصمیم اساسی، بهتر است با افراد دانا و آگاه مشورت کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در عروسی کسی به عنوان مهمان حضور داشتید، چنین خوابی فرصتی را نشان می دهد که شما اگر درست عمل کنید، می توانید عضوی از یک دورهمی و یک گروه اجتماعی باشید. شما از این طریق می توانید کسب و کار و حرفه خودتان را تاسیس کنید و دوستان جدیدی را داشته باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در عروسی کسی یک مهمان ویژه و خاص بودید، تفسیر این خواب نشان می دهد که شخصی در اطراف شما نیاز به کمک و راهنمایی دارد. این فرد در حال گذر از شرایط سخت و دشواری است، پس بهتر است که در این شرایط او را تنها نگذارید و کمک کنید تا باز به زندگی عادی بازگردد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در عروسی یکی از دوستان نزدیک و صمیمی خود شرکت کرده بودید، این خواب نشان می دهد که در آینده ای نزدیک شما با این دوست پیرامون رفاقت و ارتباط¬تان صحبت هایی را خواهید داشت. ممکن است درباره حد و حدود این دوستی باشد که آیا می خواهید این ارتباط را گسترش دهید و یا نه!
  ✍️اگر در خواب دیدید که با همسر کنونی خودتان مجدد ازدواج کردید، این خواب تفسیر خوشایندی دارد و از تصویری از ارتباط و پیوند محکم بین شما و همسرتان را نشان می دهد. حتی ممکن است اشاره به یک مرحله تازه درزندگی شما باشد مثل یک کودک، یک خانه جدید و… .
  ✍️اگر در خواب دیدید که مراسم نامزدی و یا ازدواج شما بهم خورد، این خواب نشان می دهد که شما در گذشته مرتکب خطا و اشتباهی شده اید که هنوز عذاب وجدان شما را راحت نمی گذارد. به طور کلی هر خوابی که در آن مراسم های شادی از هم بپاشد، نشان دهنده کارهای اشتباه ما در زندگی واقعی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که غریبه ها و کسانی که نمی شناختید، مراسم شما را بهم زدند، این به این معناست که یکی از زوجین اطراف شما بخاطر اختلافات و عدم سازگاری با یک دیگر برای طلاق آماده خواهند شد.
  ✍️اگر دیدید که عروسی شما بود و در این عروسی جنگ و دعوای بزرگی به پا شد، این خواب نماد خبرهای بد و نتیجه ندادن برنامه های شماست.

  تعابیر دیگر بر اساس موضوع خواب💍

  پیراهن عروسی👰‍♀️

  پیراهن و لباس عروسی در عالم رویا نمادی از میزان مشارکت و علاقه شما به کارهای داوطلبانه و گروه های اجتماعی است. اگر در این گروه ها عملکرد خوبی داشته باشید، می توانید ترفیع مقام و پاداش نیز دریافت کنید. با بقیه اعضای گروه در تعامل باشید تا به موفقیت های بیشتری برسید.

  همچنین بخوانید:  🦌 تعبیر خواب آهو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  دیدن لکه روی لباس عروسی👰‍♀️

  اگر در خواب لکه ای روی لباس عروسی خود دیدید، این خواب نماد قطع شدن و خاتمه ارتباط با یکی از عزیزان شماست. علت این قطعی ارتباط درگیری ها و اختلافات شدید و مداوم است. اگر شما مقصر هستید و این فرد از جایگاه بالایی نزد شما برخوردار است، برای درست شدن اوضاع پیش قدم شوید.

  پوشیدن و یا پرو لباس عروس👰‍♀️

  اگر در خواب خود را در حال انتخاب لباس عروس و آماده شدن برای عروسی دیدید، چنین خوابی نشان دهنده مضطرب بودن و استرس داشتن، درباره داستان ها و ماجراهایی در زندگی شخصی شماست. به همان اندازه که در خواب برای عروسی ذوق داشتید، در دنیای واقعی مضطرب و عصبی هستید.
  بهتر است بیشتر کنار عزیزان خود باشید و با آنها صحبت کنید تا به آرامش برسید. فکر بیهوده را کنار بگذارید، و سعی کنید تا روح و زندگی خود را سروسامان ببخشید. وقتی دقیق ببینید متوجه می شوید که این همه استرس و عذاب واقعا بی اساس است.

  دوختن لباس عروس👰‍♀️

  اگر در خواب دیدید که در حال دوختن لباس عروسی بودید، چنین خوابی نشان می دهد که شما قصد دارید که نقشه ها و برنامه هایتان را قبل از زمان مقرر پیاده کنید. شما همیشه بدون فکر کاری را انجام می دهید و تمام برنامه و نقشه هایتان را برای همه بازگو می کنید.
  اینگونه باعث ضرر به خودتان خواهید شد. بهتر است تا قبل از انجام طرح ها و برنامه ها با کسی در این باره حرف نزنید.

  تماشا کردن عکس های عروسی👰‍♀️

  چنین خوابی از پیش آمدن مشکلات و موانع ناگهانی، در زمانی دور از انتظار خبر می دهد. شاید در زمانی که احساس می کنید بین شما و همسرتان همه چیز عالی پیش می رود، به یک باره تبدیل به مشاجره و دعوا شود.
  شاید در ابتدا خیلی بزرگ و جدی نباشند، اگر بخواهید سر مسائل بیهوده و پیش پا افتاده بحث کنید، شرایط به کل تغییر خواهد کرد. در این بحث ها مراقب حرف هایی که از روی عصبانیت به زبان می آورید، باشید.

  دیدن حلقه ازدواج در دست دیگران👰‍♀️

  دیدن حقه نامزدی در دست دیگران نمادی از حیله و پاپوش است. اگر در ارتباطی هستید، متعهد و پای بند باشید. علاوه بر این می تواند یک خیانت از سمت شریک عاطفی¬تان باشد. این مسأله ناراحتی و اندوه زیادی را برای شما به همراه خواهد داشت.

  عروسی در مسجد👰‍♀️

  این خواب نماد مأیوس شدن و حالتی از افسردگی خواهد بود. این حالت روحی ممکن است برای مدت زمانی طول بکشد ولی در نهایت بیرون خواهید آمد.

  برنامه ریزی برای ازدواج با فردی ناشناس👰‍♀️

  چنین رویایی به شما می گوید که باید بین زندگی و روحیه عاطفی¬تان با عصبانیت و پرخاشگر بودن خود یک تعادل و برابری را ایجاد کنید.

  عروسی بدون وجود هیچ مهمانی👰‍♀️

  این خواب تفسیر خوبی نخواهد داشت. این خوب نشان می دهد که با اطرافیان نزدیک خود درگیر خواهید شد. به تعبیر دیگر نیز اشاره به پیامدهای بد و ناگوار، حتی خاتمه برخی از روابط دارد.

  نقش مهم در عروسی کسی داشتن👰‍♀️

  این خواب نیکو و مبارک است. این خواب به شما از وارد شدن به یک رابطه عاشقانه با کسی که شما او را بسیار دوست دارید، نوید می دهد.

  مانع شدن از عروسی👰‍♀️

  اگر در خواب دیدید که سعی داشتید مانع از ازدواج کسی شوید، این خواب به معنای این است که شخصی که بسیار به او اعتماد دارید، همین نظر را درباره شما ندارد. شاید این شخص بخواهد از این اعتماد سوء استفاده کند و تلافی چیزی را در آورد. به هرحال مراقب این افراد باشید.

  کیک عروسی👰‍♀️

  کیک عروسی همان طور که در واقعیت هم دوست داشتنی و خوشمزه است، در عالم رویا نیز تعبیرش شادی ها و چیزهای لذت بخش در زندگی شما خواهد بود. شما از زندگی خود بسیار راضی خواهید بود به طوری که خودتان انتظار چنین تغییراتی را نداشتید!

  لباس عروس بزرگ و یا کوچک تر از سایز شما👰‍♀️

  اگر دیدید که هر لباسی می پوشیدید یا بسیار بزرگ و یا کوچک تر از سایز شما بود، این خواب می گوید که اگر اکنون در فکر ازدواج کردن هستید، کمی دست نگه دارید و بیشتر در این باره بیندیشید. ممکن است اگر دقیق تر تأمل کنید، بفهمید که برای تشکیل زندگی هنوز زود باشد.

  عروسی شلوغ👰‍♀️

  عروسی شلوغ و پر از مهمان در خواب، این خواب به یک دوره خوب و رضایت بخش مالی اشاره می کند. به شما پیشنهاد شغل خوبی خواهد کرد و یا اینکه خودتان در فکر راه اندازی کسب و کاری باشید.

  آواز در عروسی👰‍♀️

  اگر در خواب دیدید که در عروسی کسی مشغول آواز خواندن بودید، این خواب نشان دهنده مسائلی در مورد سلامتی و صحت جسمانی شماست.

  رقص در عروسی👰‍♀️

  رقصیدن در عروسی کسی نماد یک رقیب است که اگر حواستان را جمع این شخص نکنید، شما را در برنامه خودتان شکست خواهد داد.

  مهمان ناخواسته در عروسی👰‍♀️

  اگر در خواب دیدید که به طور ناخوانده و بدون دعوت به عروسی کسی رفتید، این خواب تعبیر خوبی ندارد. این خواب تعابیر منفی مثل مرگ، بیماری، حادثه و… را نشان می دهد.

  سیاه پوش بودن مهمان ها در عروسی👰‍♀️

  اگر در خواب جشن عروسی و نامزدی را دیدید که تمام مهمان ها در آن لباس مشکی پوشیده بودند، این خواب هم تعبیرش خوب نخواهد بود و نمادی از اتفاقات ناگوار در روزهای نزدیک است.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  12 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  زهرا
  ۱۰ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۱۲

  سلام میشه خواب منو تعبیر کنید
  خواهش میکنم
  خواهرم چند ماه پیش عقد کرد بعد بهم خورد امشب خواب دیدم عروسی خواهرم هست و هر کسی که دعوت نکرده بودیم اومدن بعد که ما مشغول بودیم و هنوز مهمونا و خانواده دوماد داشتن میومدن فهمیدیم خواهرم لباس عروسشو در آورده فرار کرده بعد چند دقیقه دیدم جسد خواهرمو آوردن و ما هی جیغ میزدیم

  Ah Omid mahmoodi
  ۱۰ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۰۶

  سلام اگر زن شوهر داری خواب ببیند که شوهرش ازدواج کرده و خودش در مراسم ازدواج شوهر خود اشتراک کرده چه تعبیر دارد

  کیمیا میرزا مطلق
  ۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۱۵

  من خواب دیدم که عروس شدم و داماد رو نمیشناسم، الان همه تعبیرای معبران مختلفو خوندم دیدم که نوشته روزای پایانی عمرمه و روز مرگم داره میرسه😭 وای یعنی میشه الکی باشه؟

  مرگل
  پاسخ به  کیمیا میرزا مطلق
  ۱۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۵

  سلام حالا مردی یا زنده ای؟ برا منم همینه تعبیرش😂

  ای بابا
  پاسخ به  مرگل
  ۲۰ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۲۲

  وای من امروز تولدمه و همین خوابو دیدم.😐😂 قراره بمیرم؟

  سیمون
  پاسخ به  کیمیا میرزا مطلق
  ۲ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۲۱

  سلام و درود
  چندروز پیش خواب دیدی و آسا هنوز زنده هستید

  Kmh
  ۶ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۳۳

  سلام من چند ماهی میشه عقد کردم خواب دیدم که دارم عروسی میکنم با همسرم یعنی فقط اسما یک مراسم داشتیم قرار بود بیان و من اصلا عجله ای نداشتم همش میگفتم الان میرم کارامو انجام میدم و یک جور حالت مانعی بود انگار همش عقب مینداختم
  پشت سر اون صبح زودم خواب دیدم که داریم نذری میدیم ولی اتفاقات خیلی ناخوشایندی افتاد مثل مرگ یکی بعد ترس و دعوا و … و دشمن منم خونمون بود قبل همه اینا من بهش سلام کردم اما توجه نکرد منم بهش گفتم اگه جواب منو نمیدی چرا اومدی خونمون این دقیقا همون آدمیه که چشم زخمش به من رسیده

  پروانه
  ۱ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۵۲

  خواب خیلی وحشتناکی دیدم
  همتون بودین تو خواب
  عروسی پروانه بود
  هممون رفتیم
  لباس سفید پوشیده بودیم
  کل دوستا بودیم
  چقد خوش بودیم چقد خندیدیم و رقصدیم
  خیلی طولانی بود
  بعد موقع کادو دادن
  نوبت مامان پروانه شد نیومد
  پری گریه کرد منم رفتم با زور و حرف مامانشو آوردم یهو کادو رو پرت کرد تو صورتشون و دست پری رو گرفت هی بهش میگفت بی آبرو بی شرف و حرف زشت میزد
  و پری و وحید از یک بلندی پرت کرد پایین……….
  این خوابی که دو نفر همزمان برام دیدم دوستم و زن عموم این خوابو دیدن
  و البته بگم که من عقد هستم

  Moohi
  ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۹:۰۲

  سلام خسته نباشید. من خواب دیدم خانواده من و خواستگارم با هم هماهنگ کردن و صحبتاشونو کردن و قرار عقد گذاشتن برای ما. در صورتی که من به شخصه نه داماد رو دیده بودم نه باهاش حرف زدم منو تو عمل انجام شده گذاشتن و هر چی بحث میکردم بی فایده بود و مامانم مرتب بهم میگفت باید بریم خونه اماده شیم شب برنامه داریم. منم کوتاه اومدم داشتم جلوتر از بقیه خانواده به خونه میرفتم و پسر خالم مدام ازم میپرسید چرا کوتاه اومدی چرا رد نمیکنی و … انگار که اونم به من علاقه داشت (ناگفته نماند تو بچگی من پسرخالمو خیلی دوست داشتم و رویای ازدواج با اونو داشتم) . بعد جدا شدن از پسرخالم جلو در خونمون واسه اولین بار خواستگارم یا همون داماد رو دیدم البته تا وقتی خودشو معرفی نکرد نمیدونستم خواستگار اونه‌. برخورد خیلی خوبی نداشتیم و خب بعد اومدن خانوادش سریع رفت و من خانواداش رو که دیدم شناختم چون دقیقا تو واقعیت میشناسمشون اما اون خانواده پسر مجردی نداره. به هر حال اومدن خونه و من هرجور خواستم رد کنم نتونستم و متوجه شدم همون شب قرار خرید و بیرون رفتن ما رو هم گذاشتن و چند روز بعدم روز عقده.. هر چی گفتم من نمیشناسمش باید یک مدت در ارتباط باشیم اگه اوکی شد بعد عقد کنیم اما کسی به حرف من گوش نمیداد. تصمیم گرفتم وقتی دوباره پسر رو دیدم به خودش بگم شاید اون بتونه کاری کنه و بقیه خوابم یادم نیست پریدم ازخواب… تعبیری داره؟

  فاطمه
  ۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۹:۴۴

  با سلام من خواب دیدم که در مجلس عروسی بودم اما نه شلوغ بود و نه رقصی نه آهنگی عروس رو نشناختم ولی دیدم که زندایم داره تو کارا عروسی کمک میکنه خودم هم توی اون عروسی بودم

  علی محسنی
  ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۰۴

  سلام این خواب من خیلی واجبه و التماس می‌کنم زود جواب بدهید، من زود زود خواب دختر خالمو میبینم عاشقشم ولی نمیتونم بهش بگم دفعه اول دیدم ازدواج کردیم دفعه دوم دیدم باردار هست داریم اسم انتخاب می‌کنم واسه بچه
  اونم انگار از من زیادی خوشش نمیاد
  خواهشمندم زود تند جواب بدهید التماس میکنم

  علی محسنی
  پاسخ به  علی محسنی
  ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۰۲

  پاسخ نمی دهید؟ من انقدر التماس کردم و دوباره التماس میکنم لطفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پاسخ دهید

  روشن
  تاریک