🏕️ تعبیر خواب باغ از نظر معبران معروف جهان

ب بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب باغ🏕️

  بیشتر معبران باغ در خواب را به یک زن عاقل و در عین حال ثروتمند تعبیر می کنند. باغ مصداقی از نمای بهشت خواهد بود، پس به تعبیری با بهشتی بودن افراد نیز در ارتباط است. اگر باغ در خواب شما مانند یک بیابان با درختان خشک و بدون برگ باشد تنها در همین صورت تعبیر خواب باغ منفی است. در ادامه برای شما عزیزان نظر معبران معروف در این باره را جمع اوری کرده ایم.

  تعبیر خواب باغ

  تعبیر خواب باغ از نظر امام جغفر صادق (ع)👨

  از نظر امام صادق دیدن باغ در خواب هفت تعبیر دارد:
  اولین تعبیر، یک زن نیکو سرشت و مهربان است. این زن می تواند همسر، خواهر، مادر و یا یک دوست باشد. این زن بسیار دلسوز و نسبت به شما وفادار است.
  دومین تعبیر، یک فرزند صالح و درستکار است. شما از خیر این فرزند به سعادت خواهید رسید.
  سومین تعبیر، خوشگذرانی و گذراندن زندگی با سرخوشی است.
  چهارمین تعبیر، رسیدن به مال و ثروت است. در آینده نزدیک صاحب اموالی خواهید شد.
  پنجمین تعبیر، رسیدن به مقام و مرتبه بالا است. در بین مردم عزیز خواهید شد و پست و مقام والایی را به شما واگذار خواهند کرد.
  ششمین تعبیر، شادی و خوشحالی است. خبرهای تازه و اتفاقات جدیدی در راه است و شما از این بابت بسیار خوشحال می شوید.
  هفتمین تعبیر، یک دختر کم سن و سال است که می تواد تحت عنوان پرستاری و یا خدمتکاری به خانه و زندگی شما وارد شود.

  باغ در خواب دیدنبه طور کلی نماد یک سرپرست زن است. یک زن به مانند یک سرپرست از شما حمایت خواهد کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که صاحب باغی بودید، این خواب نماد یک زن ثروتمند با اموال بسیار می باشد. شما با چنین زنی ازدواج خواهید کرد و در کنار او زندگی خوب و خوش، سرشار از آرامش را تجربه خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که باغبانی یک باغ را انجام می دادید، تعبیرش ازدواج با یک زن توانا و بسیار عاقل، با اموال بسیار است. شما با این زن ازدواج می کنید و در شغلی که او دارد، مشغول به کار خواهید شد. شما با هم بسیار سازگار خواهید بود و کمتر ناسازگاری و مشاجره خواهید داشت.

  ✍️اگر در خواب خود را میان باغ انگور دیدید ولی انگورهای این باغ همه آفت زده و خراب شده بود، این خواب یعنی صاحب این باغ گرفتار یک مصیبت و بیماری خواهد شد که زندگی او را برای چند صباحی مختل خواهد کرد.

  از نظر امام صادق باغ انگور خود سه تعبیر دارد:
  اولین تعبیر، یک زن در زندگی شماست. این زن یا اکنون در زندگی شما حضور دارد و یا در آینده وارد زندگی شما خواهد شد.
  دومین تعبیر، یک زن باعث رسیدن شما به سود و منفعت خواهد شد. این زن می تواند از خانواده شما و یا یک دوست صمیمی و همکار باشد.
  سومین تعبیر، گرفتار رنج و غم، و مصیبت شدن است.

  تعبیر خواب باغ از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین باغ انگور نماد یک زن دلسوز و فداکار، مهربان و بخشنده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما صاحب این باغ انگور نبودید، هر تعبیری چه خوب و یا چه بد به صاحب باغ مربوط می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک باغ انگور تمیز و پر از درخت انگور داشتید، به شرط اینکه در فصل تابستان که فصل خود انگور است چنین خوابی ببینید، این خواب یعنی شما با یک زن نیکو اخلاق و درست کردار ازدواج خواهید کرد.و به لطف این زن به خیر و برکت بسیار زیاد خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب درختان این باغ بدون برگ و میوه بود، تعبیرش کاملا بالعکس خواهد بود. شما با زنی بد فطرت و بدجنس ازدواج خواهید کرد که جز شر و مکافات برای شما چیزی به همراه ندارد.
  ✍️اگر برگ درختان این باغ را زرد و پژمرده دیدید، تعبیرش یک بیماری و مشکل جسمانی است.

  تعبیر خواب باغ از نظر جابر مغربی👨

  باغ در خواب دیدن تعبیرش مربوط به شغل و کسب کار مردان است. اگر در خواب این باغ پر از درخت و میوهف و سرسبز باشد، اگر شما یک آقا هستید تعبیرش پربار شدن کسب و کار شماست.
  سبز بودن باغ در خواب یعنی که کارها و امور شما به خوبی و خوشی پیش می رود و نظم و سر و سامان خواهد گرفت.
  ✍️اگر در فصل تابستان خواب باغ دیدید ولی این باغ هیچ درخت و گیاهی نداشت، و خشکیده و مرده به نظر می رسید، این خواب یعنی که یک پادشاه و یا یک فرد صاحب مقام بر مردم ظلم و ستم روا می دارد.
  اگر در خواب دیدید که باغی را می ساختید و درخت های آن را تمیز و مرتب می کردید، و یا درختی کاشتید و میوه داد، این خواب نماد یک زن دانا و عاقل است. شما به سبب این زن صاحب فرزندان، اموال و دارایی های خواهید شد.
  اگر باغ بی درخت و برگ و میوه دیدید، این خواب نماد نیکو شدن و رو به راه شدن اوضاع شماست.
  اگر در خواب باغی را زیبا و لذت بخش دیدید، از میوه این باغ خوردید و شخصی به شما گفت که صاحب این باغ فلان کس است، تعبیرش این است که به همان اندازه از خداوند مال و برکت، و منفعت دریافت خواهید کرد.
  اگر در خواب باغی را آبیاری می کردید، یعنی به وسیله مالی که به شما خواهد رسید، تصمیم به ازدواج می گیرید و یا اینکه یک خدمتکار و پرستار خرد سال برای خود میگیری. اگر در این باغ میوه وجود داشت، یعنی صاحب یک فرزند خواهید شد.
  اگر در خواب دیدید که در یک باغ مشغول نماز و عبادت بودید، تعبیرش این است که از کارهای بد خود پشیمان خواهید شد و توبه می کنید.
  باغ بسیار خشک و به مانند بیابان نیز نماد ظلم و ستم توانمدان و صاحبان قدرت به زیردستان خود و ضعیفان است.

  همچنین بخوانید:  🤒 تعبیر خواب بیماری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب باغ از نظر دانیال نبی👨

  باغ در خواب نماد یک زن است.
  اگر در خواب دیدید که یک باغ را آبیاری می کردید، تعبیرش نزدیک و مقاربت با همسرتان است.
  اگر در خواب دیدید که باغ را هرچه آب دادید زمین خیس نمی شد، باز هم تعبیرش نزدیکی است.
  اگر در خواب دیدید که گل و ریحان می کاشتید، تعبیرش صاحب یک فرزند نیکو و صالح شدن است.
  اگر در خواب باغی پر از شفتالو (نوعی هلو) دیدید، تعبیرش این است که صاحب یک فرزند خواهید شد که هوش و ذکاوت بالایی دارد؛ به طوری که خیلی زود و سریع دانش و علم و ادب را فرا خواهد گرفت.
  اگر در خواب دیدید که ریحان و یا هر گیاهی (به جز گل سرخ) کاشته بودید، این گیاهان رشد کرده بود و کامل رسیده بود و بوی آن به مشام می رسید، تعبیرش این است که صاحب یک فرزند شجاع و عاقل خداوند به شما عطا خواهد کرد. به طور کلی بوی گل و بوی ریحان تعبیرش فرزند است.
  اگر در خواب باغ خود را سرسبز و آباد و مانند یک کاخ دیدید، این باغ انواع میوه ها داشت و از این میوه ها می خوردید و یا با همسر خود مشغول تماشای این باغ بودید، تعبیرش این است جد شما از اهل بیت و معصومین بوده است. به تعبیر دیگر شما یکی از بهشتیان خواهید بود.
  اگر دیدید که در میان یک باغ سرسبز و خرم بودید و از میوه های تازه می خوردید، تعبیرش این است که یک بانوی ثروتمنمد و قدرتمند می خواهید. به خواسنه خود خواهید رسید و از مال و دارایی این زن استفاده بسیار خواهید کرد.
  اگر در فصل پاییز وارد باغی شدید که صاحب آن را نمی شناختید و برگ های این باغ در حال ریختن بود، تعبیرش یک غم و مصیبت غیر منتظره خواهد بود.
  اگر در خواب باغی با عمارت ها و درختان خرم و سرسبز دیدید و یک زن زیبارو نیز شما را پیش خود می خواند، تعبیرش بهشت و حوری ها در آخرت شماست.
  خوردن میوه از باغ و صاحب باغ بودن در خواب نماد یک زن ثروتمند و توانگر است که مال خود را در اختیار شما خواهد گذاشت.
  اگر در خواب دیدید که در میان یک باغ هستید و از درختان بالا بلند این باغ بر سر شما میوه میریخت، تعبیر این خواب اشاره به یک خصومت بین شما و یک مرد بزرگوار و والامقام دارد. همنیطور نشان می دهد که شما بر این مرد مسلط و پیروز خواهید شد.
  اگر دیدید که در باغ بر بالای یک درخت خوابیده بودید، تعبیرش بر بیشتر شدن فرزندان و ادامه یافتن نسل شماست.
  اگر در باغ پرنده های زیادی دیدید، یعنی که تمام افراد نزدیک شما مورد اعتماد هستند ولی شما به نمی توانید به کسی اعتماد کنید. به تعبیر دیگر، اگر شما یک حاکم هستید و دارای زیردستان و خدمتکاران زیاد هستید پس این تعبیر برای شما می تواند عدم اعتمادتان به این افراد باشد.

  تعبیر خواب باغ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  طبق گفته امام جعفر صادق، دیدن باغ در خواب یک زن نیکو، فرزند صالح و با برکت، خوش گذرانی و رسیدن به مقصود و اهداف است.
  معبران باغ را یک زن تعبیر کرده اند. چنان که در خواب باغ سرسبز و خرم دیدید، نماد این است یک نجیب با روی نیکو و پاک، و دانا نصیب شما خواهد شد ولی اگر شما متاهل هستید و خواب باغ دیدید، تعبیرش برای شما یک فرزند است. اگر از این دو حالت هم خارج است، پس به مال و نعمت های دنیوی تعبیر می شود.
  قدم زدن و تماشای باغ در خواب، از یک زندگی رضایت بخش و سالم خبر می دهد که چنین زندگی بدون وجود یک زن ممکن نخواهد بود.
  اگر در عالم خواب دیدید که از یک باغ سرسبز و زیبا خارج شدید و به حالت حسرت و دریغ به پشت خود نگاه می کردید، این خواب یعنی از یک زن در زندگیتان که بسیار نیکو و دوست داشتنی است ، دور خواهید شد.
  اگر دیدید که یک رود و یا نهر وارد این باغ می شد اما آب این رود گل آلود بود، تعبیر این خواب این است که یک اتفاق، یک واقعه و یا حتی یک عامل ناشناخته باعث آلوده شدن و تیره شدن افکار شما خواهد شد. به همین علت خوشحالی و خوشگذرانی شما کم خواهد شد. ممکن است برای چند صباحی افسار زندگی از دست شما خارج شود.
  به طور کلی باغ در خواب خوب خواهد بود مگر اینکه این باغ ظاهر خوب و زیبایی نداشته باشد.

  تعبیر خواب باغ از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که در بهار و یا تابستان باغ پربار و سرسبز شده بود، میوه ها رسیده و گل ها باز شده، آب روان در جوی ها و شما نیز در این باغ نشسته بودید، تعبیرش بر چگونگی مرگ شماست. شما در اثر یک شهادت جان می دهید که بسیار نیکوست و از صفات بهشتی می باشد.

  ✍️اگر در فصل تابستان باغ معروفی را دیدید (چه این باغ را می شناختید و چه ناآشنا بود) میوه های این باغ شیرین و رسیده ولی درختان هیچ برگی نداشت، این خواب به شما می گوید که با یک بزرگی و یا رئیس تان صحبت خواهید کرد و این دیدار در حالی است که این فرد دیگر مانند قبل قدرتمند نیست و به تعبیری شکست خورده است.

  همچنین بخوانید:  🌬️ تعبیر خواب باد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در در خواب دیدید که در فصل تابستان، باغ شما خرم و با میوه های فراوان بود، اما ناگه سیل آمد و تمام این باغ را خراب و نابود کرد، تعبیرش بر حاکم این شهر است. این شخص از ترس نابود خواهد شد و یا اینکه از مقام خود برکنار خواهد شد. برای شخص شما اگر مقام بالایی دارید می تواند به برکناری و یا ورشکستگی شما اشاره کند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که باغ آتش گرفت و تمام درختان سوخت، تعبیرش مرگ ناگهانی برای حاکم و یا یکی از بزرگان این شهر است.

  ✍️اگر در باغ شتر های زیادی دیدید، تعبیر این خواب این است که صاحب این ملک و زمین بر دشمنان خود پیروز و غالب خواهد شد.

  ✍️اگر در باغ گوسفندهای زیادی دیدید، تعبیرش دریافت اموال و امکانات بسیار از یک شخص بالامقام است. درواقع به عظمت و بزرگی یک شخص اشاره دارد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که از باغی میوه جمع می کردید و به خانه بردید، به همان اندازه که میوه بردید به شما سود و نفع خواهد رسید.

  ✍️اگر در خواب از باغی هیزم و چوب جمع می کردید، تعبیرش این است که از یک فرد صاحب مقام چیزی به شما خواهد رسید ولی این منفعت بسیار با سختی و زحمت به دست خواهد آمد.

  تعبیر خواب باغ از نظر علامه مجلسی👨

  بارها اتفاق افتاده که ما در خواب وارد باغ سبز و خرمی شده ایم و این باغ را شناختیم.
  باغ خرم و پر از گل با درختان پر بار و و سرسبز در خواب می تواند نماد رفاه و آسایش، رضایت خاطر و آرامش باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و چنین خوابی دیدید، محیط خانه و خانوادگی شما لبریز از شادی و خوش شانسی خواهد شد. شما به شهرت خواهید رسید و بر سر زبان ها خواهید افتاد.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب به همراه نامزد خود در یک باغ پر از گل قدم میزدید، شما به مال و ثروت همراه با خوشی و شادی خواهید رسید.

  تعبیر خواب باغ از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب یک باغ پر از سبزیجات و گیاهان سبز دیدید، این خواب تعبیرش از دست دادن مال و در خطر افتادن آبروی شماست.

  ✍️اگر شما یک خانم هستید و چنین خوابی دیدید، این خواب نماد شادی های خانوادگی و رسیدن به شهرت و معروف شدن است.

  باغ پر از گل با درختان سبز نماد آرامش روحی و رفاه خواهد بود.

  ✍️اگر در خواب باغی پر از سیب و درختان سیب تنومند دیدید، این خواب یک هشدار به شماست. بهتر است از بلندپروازی دست بکشید و نسبت به مسائل و اتفاقات اطراف واقع بین باشید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که همراه با یک دوست از میان باغی پر میوه گذر می کردید، این خواب از تمام شدن و خاتمه یک عشق طولانی و کهن خبر می دهد. اگر در خواب درختان این باغ نیز پر از میوه های رسیده و آماده چیدن بود، تعبیرش این است که شما بخاطر وفاداری زیردستانتان به آنها پاداش و هدیه خواهید داد؛ چرا که بخاطر وفاداری این افراد شما به موفقیت و پیروزی رسیده اید.

  ✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که از یک باغ پر میوه عبور می کنید، شما صاحب یک همسر و زوج وفادار و متهعد هستید، همچنین فرزندان مطیع و با ادب دارید. این دو نعمت زندگی راحتی را برای شما رقم خواهند زد.

  ✍️اگر درون یک باغ دیدید که خوک هایی مشغول خوردن میوه های کف زمین بودند، این خواب از یک ثروتی یاد می کند که از اول هم به شما تعلق نداشته و اکنون زمان پس دادن این ثروت است.

  ✍️اگر در خواب مشغول چیدن میوه های رسیده بودید، نماد فراوانی نعمت و رفاه، و آسایش خواهد بود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که میوه های باغی در اثر باد از بین رفت، از اتفاقات بد پیش رو می گوید که باعث می شود زندگی شما بهم بریزد. به تعبیر دیگر مال اندک نیز تعریف می شود.
  اگر در خواب دیدید که هنگام عبور به بوته های خار داری گیر کردید، این خواب نشانه یک رقیب حسود و بد طینت است. پس بهتر است مراقبش باشید.

  ✍️اگر در خواب باغ میوه ای با درختان بدون برگ و میوه دیدید، یعنی فرصت های مناسب در زندگیتان را نادید می گیرید.

  ✍️اگر در فصل سرد زمستان خواب باغ میوه دیدید، از بی اعتنایی و بی تفاوتی شما نسبت به آینده خبر می دهد.

  ✍️باغ میوه ای که طوفان محصول آن را خراب کرده است، یعنی یک سری مسئولیت های سنگین و پر زحمت را باید بر گردن بگیرید.

  تعبیر خواب باغ در کتاب سرزمین رویاها📗

  تماشای باغ همسایه در خواب، نماد خوشبختی و رسیدن به سعادت است.
  ✍️اگر در خواب در باغ یکی از دوستانتان بودید، تعبیرش رسیدن یک دوره بد و آشفته حالی برای شماست.

  ✍️اگر باغی که دیدید که بسیار زیبا بود و از دیدن آن سیر نمی شدید، این خواب نماد افزایش ثروت و دارایی های شماست.

  ✍️اگر باغ دیده شده باغ خشک و بی آب و علفی بود و به زبان عامه باغ لخت و عریان بود، خبر از یک مرگ در آینده نزدیک می دهد.

  ✍️اگر باغ شما در خواب مانند بهشت بود و یا شخصی در خواب به شما گفت اینجا مانند بهشت است، این خواب به شما می گوید که اکنون زمان عملی کردن برنامه هاست. اگر خیلی وقت است به ایده هایتان فکر می کنید، پس اکنون زمان وارد میدان شدن می باشد.
  دیدن باغ مرتب و بسیار تمیز در خواب، نماد پیشرفت در زمینه های مالی و اقتصادی است.
  باغ آشفته و بهم ریخته از یک خطر بزرگ در رابطه با رازهای مخفی شده شما خبر می دهد. همچنین می تواند به دوره بی پولی و کسادی و بدبختی و درماندگی اشاره کند.

  همچنین بخوانید:  🧖 تعبیر خواب برهنگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب مشغول رسیدگی به درختان و گیاهان باغ بودید و به نحوی از آن مراقبت می کردید، این خواب نماد ثروت و اموال است.

  ✍️قدم زدن در باغ به شما می گوید که در روزهای آینده شادی و خوشحالی به زندگی شما سرازیر خواهد شد.

  ✍️باغ با درخت های زیاد نماد خوشبختی و سعادت است.

  ✍️باغ با گل های بسیار زیبا می تواند نشان دهنده یک ازدواج سریع باشد که باورتان نشود.
  اگر در خواب در باغ یکی از آشناها و اقوام خود بودید، این خواب یعنی اگر اکنون در شرایط خوبی نیستید و کاملا مأیوس و دلسرد هستید، در عین ناباوری روزهای خوب و موفقیت های پیاپی منتظر شما هستند.

  ✍️اگر در خواب باغ انار دیدید، این خواب از یک ثروت بزرگ و درشت به شما خبر می دهد.

  ✍️اگر در خواب درخت های انار با شکوفه های زیاد دیدید، این خواب نماد رسیدن به خوشبختی و سعادت است.

  ✍️اگر در خواب باغ درخت انار را پر از انار های رسیده و شیرین دیدید، یعنی شادی و خوشحالی در راه است.

  تعبیر خواب باغ از نظر لیلا برایت🧕

  از نظر لیلا برایت باغ نشان دهنده آشنایی و دیدار و ملاقات های جدید است. در این دوره از زندگی خود با افراد تازه ای برخورد خواهید کرد و این موضوع باعث تغییر دیدگاه شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب خود را مشغول کار در یک باغ دیدید، خبر از تجربه لحظات و احساسات خوب و لذت بخش می دهد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که صاحب یک باغ میوه بودید، این خواب نماد ثروت و دارایی است.
  باغ سیب در خواب به شما می گوید که در تمام کارهایتان با پیشرفت و موفقیت رو به رو خواهید شد.

  تعبیر خواب باغ از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  ✍️اگر در خواب یک باغ تاریک، دور افتاده، و یا نیمه سوخته دیدید، این خواب به این معناست که روح شما گرفتار یک عذاب شده است. از یکنواختی و یکسان بودن لحظات خود خسته اید و احساس می کنید باید تغییراتی را ایجاد کنید. برخی مواقع انتظارات ما در زندگی براورده نمی شوند. ناکامی ما در رسیدن به رویاهایمان باعث دلسردی خواهد شد. زمانی که شما امیدتان را از دست می دهید این خواب می تواند ناشی از همین مسأله باشد.

  ✍️باغ سیب از نظر کارل یونگ نماد پاداش ها و هدایای خوب است. همچنین نماد عظمت و جلال نیز خواهد بود.

  تعبیر خواب باغ از نظر معبران دیگر📚

  ✍️اگر در خواب دیدید که شما را به مهمانی در یک باغ بزرگ و پر از میوه دعوت کردند، یعنی در جنگ با دشمنان دینی و برای دفاع از عقاید خود شهید خواهی شد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که در یک باغ بودید و یک بلبل هزار دست گرفتید، یعنی با انسان هایی که ارتباط برقرا می کنید که از نظر روحی و شخصیتی، انسان های شاد و شوخ طبعی هستند. همچنین به لحاظ مالی و جایگاه اجتماعی ثروتمند و از قشر مرفه خواهند بود.به تعبیر دیگر برخی باغ را مرد و سرپرست یک خانوار می دانند. حتی این سرپرست می تواند زن هم باشد.

  ✍️برخی دیگر باغ را ، فرزند نور چشم و فرزندی که شما بیش از همه دوستش دارید می دانند.

  تعبیر خواب باغ از نظر روانشناختی📙

  باغ سرسبز و پر گل

  ✍️دیدن باغ خرم با گل های بسیار به شما می گوید که خیلی آرام و با ملاطفت، روابط بین خویشان نزدیک خود را بهبود می بخشید. باغ نماد صلح و اشتی و آرامش خاطر است. اگر با نزدیکانتان در جنگ و خصومت بوده اید، از این به بعد روابط بوی دیگری خواهند گرفت و به سمت مثبت پیش خواهند رفت.

  باغ بهم ریخته با درختان انبوه و تنومند و یا یک باغ تاریک و مخوف

  ✍️این خواب از غم و ناراحتی، و رنجش های روحی شما می گوید. شاید اکنون د رحال گذر از یک دوره سخت هستید که احساس می کنید هیچ همدم و دلسوزی ندارید و از سمت همه طرد شده اید. سعی کنید سر خودتان را گرم کنید تا از این حالات و افکار منفی فاصله بگیرید.

  باغ بیمار با درختان و میوه های آفت زده

  ✍️این خواب ناشی از ناراضی بودن شماست. شما غرق در افکار سمی و منفی هستید که اجازه نمی دهند زیبایی زندگی را حس کنید. گذشته و هرچیزی که شما را آزار می دهد رها کنید و در حال زندگی کنید.

  باغی با میوه های خوش طعم و لذت بخش

  ✍️این خواب نماد خوشبختی، خوش شانسی، رفاه و آسایش مادی و مقام و جایگاه رهبری است. ارتقاء شغلی در راه دارید.

  باغ بدون برگ و میوه و به اصطلاح عریان و لخت

  ✍️این خواب به شما می گوید که اکنون زمان خلوت کردن اطرافتان است. نگرش و ارزش های خود را تغییر دهید. زمانی را به استراحت و ریکاوری اختصاص دهید تا نیروی مجدد به دست آورید.

  اگر شما یک دختر مجرد هستید و خود را در حال میوه چینی دیدید، شما به زودی ازدواج خواهید کرد.
  اگر متاهلید و خواب باغ دیدید، شما نتیجه همه تلاش هایتان چه مادی، چه معنوی و … را خواهید گرفت.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک