🐐 تعبیر خواب بز از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب ۲۴ دیدگاه
 • تعبیر خواب بز 🐐

  تعبیر دیدن بز در خواب اشاره به خواسته ها و نیازهای جسمی دارد. دیدن بز در رویا نشان دهنده خواسته ها و نیازهای جسمانی انسان در زندگی بوده و حتی ابعاد روحانی آن را نیز شامل می شود که برحسب جزییات خواب، مفهوم متفاوتی دارد.

  همچنین بز اشاره به دیدار و ملاقاتی است که به یکباره با خانومی صورت گرفته و در اثر آن حیرت زده می شوید. گاها دیدن بز در خواب تعبیر به ضرر و زیان می شود، زمانی که در رویا تصویر منفی از رفتار و یا جزئیات خواب رویت شود.

  حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  ابراهیم کرمانی

  امام جعفر صادق (ع)

  منوچهر مطیعی تهرانی

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  ابن شاهین

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  بز ماده

  شاخ های بز

  حمله بز

  مراقبت از بز

  کشتن بز

  به دنیا آمدن بز

  داشتن بز

  قربانی کردن بز

  بز مرده

  کندن پوست بز

  گاز گرفتن بز

  بز روی کوه

  بز در دشت

  بز سفید

  بز سیاه

  بز قهوه ای

  وارد شدن بز به خانه

  خوردن گوشت بز

  بلند شدن موهای بز

  ادرار بز

  مدفوع بز

  بز در خواب دختر مجرد

  بز در خواب خانم متاهل

  بز در خواب زن باردار و حامله

  بز در خواب همسر خانم باردار

  خوردن محصولات شما توسط بز

  تعبیر خواب بز

  تعبیر خواب بز بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین

  دیدن بز در خواب تعبیر به وجود مرد بوده و ماده بز اشاره به زن می باشد. کسی که در خواب ببیند بز ناشناخته ای را کشت، نشان دهنده غلبه بر انسان مشهور و مقتدر است.

  اگر کسی در خواب اقدام به کندن پوست بز نماید، به معنای ثروت و مال بسیاری است که کسب کرده و آن را مصرف میکند.

  زمانی که در خواب مشغول خوردن گوشت بز بود، به مفهوم استفاده و مصرف مال و دارایی اش دارد.در صورتی که بر پشت بز سوار شده و به هر جانبی که دوست داشت آن را هدایت می کرد، به این معناست که نسبت به مردی صاحب نام و جاه و جلال هدعه و نیرنگی به کار برده و او را به میل خود وادار به انجام کار میکند.

  چنانچه در رویا متوجه شد بز او را از پشتش به زمین پرتاب کرد، بداند که آن مرد خواب بیننده را از ارزش و اعتبار ساقط می کند.

  در صورتی که بز سر او را نیز بشکند، تعبیر به آن است که آن مرد را از انجام کاری ممانعت می کند. هنگامی که در رویا مشاهده کند شاخ های بز رشد یافته و بلند و تیز گشته و یا اینکه بر تعداد آنها افزوده شد، نشان دهنده کارایی مناسب و مطلوبی است که در اموراتش ایجاد کرده و به نتایج خوب و موفقیت بسیار دست می یابد.

  زمانی که ببیند موی بز پرپشت و زیاد شده بود، خبر از افزایش مال و ثروت دارد.

  زمانی که در خواب اقدام به چیدن و کوتاه کردن موی بز نماید، نشان دهنده پول یا دارایی است که به نسبت موی چیده، از جانب فرزندش دریافت می کند.

  اگر در خواب ببیند صاحب بز ماده شده و یا کسی به او داد، اشاره به میل و خواسته او بر ازدواج با خانومی است.

  از نظر جابر مغربی

  هنگامی که در خواب مشاهده کند از گوشت بز ماده تناول می کرد، تعبیر به ابتلا به مرض و بیماری دارد که در مدت کوتاهی شفا یافته و بهبود می یابد. دیدن پوست، موی باز و شیر آن در خواب نشان دهنده رونق و وفور نعمت و دارایی است که حاصل می کند.

  در صورتی که در خواب نظاره کند به طرق مختلف صاحب بزغاله ای بود، من جمله آن را پیدا کرده، خریده و یا اینکه به وی بخشیده بودند، به منزله تولد فرزند نامدار و شایسته ای برای او است که طالع و اقبال بلندی دارد.

  چنانچه در خواب بز غاله را بکشد، بیانگر نابودی فرزندش می باشد.

  زمانی که مشغول خوردن گوشت بزغاله بود، نشان دهنده استفاده و خرج کردن مال و دارایی همان فرزندش است.

  خوابی که در آن بز ماده دیده و یا از گوشت آن خورده شود، به منزله فایده و سودی است که به او میرسد. چرا که بر ماده طعمی دلپذیر و خوب دارد.

  در صورتی که در خواب کم نامطلوبی از آن احساس کرد، خبر از رنج و ناراحتی در زندگی دارد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  اگر کسی در خواب ببیند شیر بز ماده ای را دوشیده و آن را سر کشید، به منزله مال و یا پولی است که از یک خانوم به او میرسد.

  زمانی که در خواب اقدام به کشتن بز ماده نموده و گوشت آن را میل کند، بداند که به توسط آن زن به مقصود خود رسیده و خواسته اش اجابت می شود.

  هنگامی که در رویا متوجه شود هدف از کشتن بز ماده استفاده از گوشت آن نبوده، تعبیر به آن است که خانمی را به عقد و ازدواج خود درآورده، ولی خیری عایدش نمیشود.

  زمانی که در خواب شاهد بیرون رفتن بز از منزلش بود، به مفهوم جدایی و متارکه آن خانوم از او است.

  خوابی که در آن مشاهده کند گله ای از بز در خانه داشته و یا در مکان دیگری که متعلق به او بوده نگهداری می کرد، نشان دهنده مال و دارایی است که به میزان گله بز ها بدست می آورد.

  چنانچه در خواب مشاهده کرد گله بز و گوسفند در میان دشت و صحرا برای خوردن علف برده و یا به هر جایی که دوست داشت آنها را هدایت میکرد، نشان دهنده سروری و فرماندهی او بر عده‌ای از مردم عرب و یا غیر عرب می باشد.

  دیدن بز ماده در رویا و خوردن گوشت آن، تعبیر به پس انداز داشته و عده‌ای از معبربن آن را به منزله دریافت مالی می دانند که مدت ها برای رسیدن به آن پول اندوخته بود.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  تعبیر بز نر در خواب نشان دهنده تدارک لشکر و سپاه میباشد.

  همچنین بخوانید:  🌬️ تعبیر خواب باد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  هنگامی که کسی در رویا مشاهده کند بز نری پیدا کرده و بر روی آن سوار شد، به منزله برعهده گرفتن فرماندهی لشکر است. ولی اگر او شخصی از مردم عادی بود، به منزله گفتگو و مذاکراتی است که با فرمانده لشکر نموده و بدین طریق به قدرت میرسد.

  از جمله فرمایشات امام جعفر صادق (ع) در خصوص بز بدین گونه است: «از پیغمبر (ص) شنیدم هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد، چهل سال درویشی از وی دور گردد.»

  اگر در خواب شخصی که در حال فروش بز بود ببینید، نشان دهنده مردی است که خانم ها و آقایان بسیاری را دعوت کرده و گردهمایی از آنها تشکیل می داد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  بز از جمله حیوانات اهلی زرنگ و چست و چابکی است که منفعت بسیاری برای انسان داشته و می توان از شیر آن در مصرف روزانه و گوشتش در تهیه غذا استفاده نمود.

  مشاهده بز در خواب و رویا همچون گوسفند و بره بسیار خیر و نیک بوده و در این میان با در نظر گرفتن برخی جزئیات تغییر می کند. چنانچه کسی که به طور معمول از فعالیت و تحرک کمی برخوردار بوده و یا با سستی اجرای برنامه های خود را همواره به تعویق می اندازد، دیدن بز در خواب پیامی است که او را دعوت به پویایی و جنب و جوش بیشتر نموده که بودن در این مسیر فایده و خیر بیشتری برای او دارد.

  اگر در خواب مشاهده کنید بزی در کنار شما بوده و آن را در میان بازوان خود داشتید، نشان دهنده خیر و منفعتی است که به شما ارزانی شده و لازم است برای تملک و استفاده از آن ذکاوت، تدبیر، دقت نظر و تحرک چاشنی برنامه های تان باشد.

  از نظر منوچهر مطیعی خوردن گوشت بز در رویا به مفهوم مرض و بیماری بوده و خوابی که در آن ببیند گوشت کباب نموده و میل می کند که مختص بز بوده، خبر از ابتلا به بیماری دارد.

  زمانی که در خواب از شیر بز خورده و یا مشغول دوشیدن آن باشید، مفهوم نیک و خیری با خود دارد.

  هنگامی که در خواب گله ای از برها را متعلق به خود دانسته که نظاره گر آن هستید، به این معناست که دولت و وفور نعمت در زندگی شما جاری گشته و در همه لحظات و ایام زندگی شما مملو از منفعت، سود، رونق و برکت می باشد که با شکرگزاری و احساس خوب می توانید از آنها بهره بگیرید.

  تعبیر خواب که در آن مشغول چیدن پشم بز باشید، خوش یمن بوده و از بروز اتفاقات خوشایند در زندگیتان اطلاع می‌دهد.

  معنایی که از ریسیدن و یا تابیدن موی بز در رویا استنباط میشود، بسیار خیر بوده و دلالت بر برخورداری از روزی فراخ و امکانات بسیار در زندگی دارد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  مشاهده بز نشان دهنده عدم قابلیت در تحلیل و ریشه یابی مسائل و ساده اندیشی افکار و ذهن شما است.

  اگر در خواب ببینید بز نر با شاخ هایش ضربه ای به شما وارد می کند، زنگ خطری است که از یک توطئه، ریا کاری و یا مسئله ای در خفا اطلاع میدهد.

  زمانی که در رویا بزکوهی نظاره کنید، تعبیر به آن است که اهداف و آرمانهای مهم زندگیتان با عملکرد صحیح و تلاش و کوشش به تحقق می رسند. بدین ترتیب که دستاوردهای مضاعفی را در قبال اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های مستمر کسب می‌کنید.

  مفهوم دیگر خواب مذکور توصیه ای است که شما را به خودداری از عکس العمل نسبت به برخی رفتارها و یا سکوت در بعضی شرایط دعوت می کند.

  هنگامی که نظاره گر سقوط بز کوهی از نقطه ای مرتفع به زمین بودید، به منزله قصور و اشتباهاتی است که مرتکب شده و در نتیجه منجر به خاتمه یافتن یک رابطه احساسی و رمانتیک میشود.

  از نظر آنلی بیتون

  زمانی که در خواب بزهایی متحیر و بلاتکلیف را ببینید که در حواشی مزرعه مشغول خوردن علف هستند، بیانگر آب و هوای معتدل و رسیدن به نتیجه مطلوب و حتی محصولات بسیار دارد. ولی اگر نظاره گر آنها در منطقه دیگری بودید، خبر از انجام داد و ستد و قراردادهایی است که با دقت و احتیاط بسیار انجام شده و سود و منفعت زیادی در پی دارد.

  خوابی که در آن بز نر شاخ به بدنتان وارد کرد، هشداری است که نسبت به رفتار و برنامه های تان خبر داده چرا که افراد بدخواه و کینه توز در صدد اطلاع از امورات و موضوعات شما هستند.‌

  خانمی که در خواب خود را سوار بر بز نر ببینند، تعبیر به کاهش منزلت و مقام او در میان اطرافیان و یا جامعه بوده که به علت انجام رفتارهای ناخوشایند و دور از ادب ایجاد می شود.

  اگر خانمی در رویا در حال نوشیدن شیر بز بود، نشان دهنده پیوند ازدواجی است که با هدف رسیدن به مال و دارایی به آن مبادرت می کند. این امر نتایج خوبی برای او در بر دارد.

  از نظر ابن شاهین

  از نظر ابن شاهین دیدن بز در رویا حلالت از وجود زنی مقتدر و صاحب ناماز نژاد عرب بوده و مشاهده گوسفند در خواب چنین احتمالی را افزایش میدهد.

  دیدن بز در خواب تعبیر به مال و منال و روزی و برکت است. علی الخصوص زمانی که در رویا از گوشت بز تناول شود.

  هنگامی که در خواب شاهد به دنیا آمدن بز بودید، بشارتی است که از اجابت حاجات و آرزوهایتان در زندگی خبر می دهد.

  به گفته ابن شاهین دیدن بز جوان و یا مارمولک در رویا، نشانه وجود دختری در زندگی دارد. اگر در خواب از طریقی گوساله به او داده شود، نشان دهنده وسیله نقلیه ای است که در اختیار همسرش قرار داده و بسیار مناسب و درخور می باشد و یا احتمالا چشمانش دچار ناراحتی و یا ضعف دید بشود.

  گاهاً مشاهده حیوان های مختلف و یا بر نوپا را در خواب، تعبیر به وجود ناراحتی و رنج و نگرانی در زندگی می دانند. در این میان اگر بز و شتر در اندازه های بیش از حد معمول در حال خوردن علف ببینید، از بروز مشکل و یا مسئله ای در زندگی خبر میدهد.

  همچنین بخوانید:  👩‍ تعبیر خواب بارداری و حامله بودن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  خواب یک بز:

  به منزله رسیدن به مال و منال و دارایی است.

  تعداد بسیاری بز:

  از وفور نعمت و برخورداری از امکانات بسیار خبر میدهد.

  بزها با یکدیگر می جنگند:

  دچار اندوه و پریشانی می شوید.

  شما صاحب گله بز هستید:

  درهای دولت و ثروت به زندگی شما باز می‌شود.

  بزهایتان را دریک محوطه نگهداری می کنید:

  اشاره به شخص و یا اشخاصی دارد که از کنار شما می روند.

  یک بز به شما شاخ می زند:

  موضوع و یا امری موجب شادی حریفان و بدخواهان تان می شود.

  بزهای سفید:

  هوشیار باشید که در مواقعی شانس به شما روی می آورد، فقط لازم است که با بی توجهی از آن گذر نکنید.

  بزهای سیاه:

  اشخاصی در پیرامون شما با نقابی دوستانه حضور دارند. بهتر است آنها را بشناسید.

  بزهای سفید و سیاه:

  احتیاط و مراقبت بیشتری در امورات تان لحاظ کنید.

  یک بز را می کشید:

  به منزله برخورداری از نیکبختی و سعادت در زندگی است.

  شاخهای یک بز:

  خبر از گرفتاری یا بدبختی دارد.

  یک بزغاله:

  در آزمون و یا رویدادی بر حریفان تان غلبه کرده و پیروز می‌شوید.

  خواب ببینید که از بزها نگهداری می کنید:

  با رفتار و کارهای برخی اشخاص، حرمت و ارزش شما به زیر پا گذاشته می شود.

  مردم فقیر خواب ببینند که از بزها نگهداری میکنند:

  مبالغ قابل توجهی پول کسب می کنند.

  تعبیر خواب بز بر‌ اساس موضوع آن 📋

  بز ماده

  تعبیر مشاهده بز ماده در خواب و رویا اشاره به فرزندآوری و زایش دارد. نظاره کردن بالا رفتن بز از مناطق مرتفع، تعبیر به رشد و ارتقا است که از جنبه ویژگی های فردی و مرتبط با کار و شغل ایجاد میشود.

  برخورداری از ویژگی قدرت و تحمل زیاد بز جهت زنده ماندن در شرایط سخت در طبیعت، اشاره به امیال و غرایز جسمی خواب بیننده داشته که با رفتاری اشتباه و شیطانی آن را گسترش می دهد.

  شاخ های بز

  در این میان آسیبی که بز از طریق شاخ هایش به شما وارد کند، دلالت بر وجود حیله و نیرنگ و یا شخص دروغگو در اطرافتان است.

  حمله بز

  اگر بز در رویا آماده حمله به جانب شما می شد، در واقعیت با کسی دچار اختلاف می شوید. حمله ای که از جانب بز به سمت شما انجام شود، بیانگر تنبیه و مجازاتی است که از جانب اشخاصی که در مقام ارشد و یا ولی شما قرار گرفته همچون پدر و یا معلم اعمال می شود.

  همچنین مفهوم دیگر یورش و حمله بز به خواب بیننده در رویا، دلالت بر اختلاف نظر و بحثی است که رویابین با همسر و یا دخترانش انجام میدهد.

  یکی از معبرین عرب رویای حمله بز در خواب و یا اینکه جنگ و جدال با بز را به منزله ثروت و نعمت قلمداد می کند. در عین حال مشاهده آمیزش بزها در خواب را دلالت بر رسیدن به مبالغ خوبی از پول می داند.

  مراقبت از بز

  مراقبت و رسیدگی از بز در خواب تعبیر ان بیانگر عزمی راسخ و نترسیدن از مسائل و مشکلات زندگی است. حتی می‌توان آن را به عنوان تعهد پذیری و اخترامی دانست که نسبت به اطرافیان تان قائل هستید.

  کشتن بز

  اگر با رفتار و یا اعمالی در رویا بز ها را نابود و هیچ کدام از آنها را زنده نمی گذاشتید، تعبیر به نیروی فرزندآوری شما دارد.

  به دنیا آمدن بز

  خوابی که در آن شخصی شاهد به دنیا آمدن بز از خودش بود، در صورتی که باردار بود، لام است آزمایشهایی برای سلامت جنین انجام دهد.

  داشتن بز

  در حقیقت داشتن بز در رویا به معنای دولت و برکتی است که صاحب آن بوده و میتوانید با ذکاوت و هوشیاری از آن بهره گرفته و یا افزایش دهید.

  قربانی کردن بز

  قربانی کردن بز در خواب نشان دهنده پیوند ازدواج پسر مجردی است که با دوشیزه‌ای از فرزندان دختر خواب بیننده و یا خویشاوندان او وصلت میکند. در عین حال مفهوم دیگر ذبح بز در رویا به منزله مال یا مبلغی است که از جانب خانومی به او رسیده و یا این که شخص صالح و نیکوکاری به او می دهد.

  خوابی که در آن مشاهده شود بز ها را درون خانه اش قربانی می کند اشاره به بلا و گرفتاری در خصوص فرزندانش می باشد به ویژه این موضوع در مورد ذبح گوساله نیز صدق می کند.

  بز مرده

  اگر در خواب بز را به شکل مرده ببینید، تعبیر ان به معنای درگذشت و از بزرگان فامیل و یا سرشناسان جامعه می باشد. از مفاهیم دیگر مرگ بز نشان دهنده موقعیت ناهموار، تنگدستی در معاش و روزی و یا این که قحطی در جامعه است.

  چنانچه در خواب با لاشه بیجان بزی مواجه شوید، تعبیر به پریشانی و مشکلی است که برای شما ایجاد شده و یا اینکه در مسئله‌ای بغرنج قرار می گیرید.

  کندن پوست بز

  از نظر برخی از مفسرین کندن پوست بز مذموم شمرده شده و انجام این عمل در خواب و رویا اشاره به سحر و جادویی است که در زندگی شما وجود دارد.

  گاز گرفتن بز

  خوابی که در آن ببینید بز شما را گاز گرفته ولی برای تان لطمه ای نداشت، تعبیر به سود و منفعتی است که از جانب خانومی به شما می رسد ولی اگر در اثر گاز گرفتن بز در خواب آسیب و یا زخمی بر بدن تان به جای ماند به معنای مسائل و مشکلاتی است که با کسی از اعضای خانواده رخ داده و یا می توان آن را به منزله بحث و جدالی با همکار و یا شریک کاری تان در نظر گرفت.

  بز روی کوه

  اگر بز را بر روی کوه مشاهده کنید، به معنای قدرت بدنی و پایداری رویابین جهت رسیدن به رونق و برکت در مال می باشد. علی الخصوص زمانی که بزها از نژاد کوهی و به رنگ سیاه بودند.

  بز در دشت

  نظاره کردن بزی که در میان دشت و دمن قرار دارد، خبر از معاش کثیر و رونق زیادی است که به سهولت دریافت می کند.

  همچنین بخوانید:  🧖 تعبیر خواب برهنگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  بز سفید

  اگر در خواب بز هایی به رنگ سفید ببینید، تعبیر ان اشاره به خانومی صالح و پاکدامن دارد. مشاهده بزهای سفید برای پسران مجرد خبر از پیوند ازدواج برای ایشان دارد.

  از جمله معانی بز سفید در رویا دلالت بر داشتن روزی فراخ و رونقی پر برکت در زندگی است. گاها ممکن است به منزله اشتغال در حرفه و کسب و کار جدید بوده و یا بستگان و خویشان همسرش برای مهمانی به منزلشان وارد شوند.

  بز سیاه

  خوابی که در آن بزهایی به رنگ سیاه ببینید، به منزله شکیبایی و پایداری است که در مواقع مختلف از خود بروز می دهید. در عین حال دیدن بز کوهی نیز چنین تعبیری دارد. عده ای از معبربن مشاهده بز سیاه در خواب را تعبیر به جن می کنند.

  مشاهده بز سیاه رنگ در خواب همچون پیامی است که از اخبار خوش خبر می دهد. حمله بز سفید در صورتی که آسیبی به جای نگذارد، بشارتی از اتفاقات خوب است.

  بز قهوه ای

  دیدن بز قهوه ای در خواب به منزله برخورداری از روزی فراخ و یا مال و مکنتی است که با رنج و زحمت بسیار حاصل می شود. همچنین برخی از معبرین صرفاً دیدن بز را نمادی از وجود مردمی غیور و ارجمند می دانند که بدون در نظر گرفتن رنگ بزها بیان می شود.

  وارد شدن بز به خانه

  زمانی که در آن نظاره گر وارد شدن بز به داخل خانه تان باشید، به معنای رونق و بوفور نعمتی است که در زندگیتان جریان می یابد. در این امر رنگ بز تاثیری ندارد.

  خوردن گوشت بز

  خوابی که در آن گوشت بز طبخ شده و خورده شود، به این معناست که در واقعیت رزق و روزی کثیر و رونق و برکت زیادی در زندگیتان جریان دارد. ولی اگر گوشت بز به صورت نپخته و خام بخورید، نشان دهنده فقدان و نبود مردی بزرگوار در زندگی است. شیر بز در رویا چه آن را دیده و یا از آن بنوشید، تعبیر به آن است که با وجود ملالت و کسالتی که از کار حاصل شده، پول خوبی از آن عایدتان می شود.‌

  بلند شدن موهای بز

  هنگامی که در خواب و رویا مشاهده کنید موهای بز بلند شده بود تعبیر به برخورداری از صبح پایداری و آسایش خاطر در زندگی است این موضوع نشأت گرفته است آن است که عرب ها با استفاده از موی بز اقدام به ساختن به بافتن چادر می نمایند همچنین مفهوم دیگر موی بلند بود به منزله درآمدی است که به راحتی به دستتان میرسد در برخی مواقع چنین رویای را اشاره به وجود خانومی می دانند. این امر مشروط بر آن است که موی بز بسیار بلند، خوش شکل و شمایل و تمیز و آراسته باشد. در این حالت تعبیر به نیک بختی و سعادت آن خانوم میشود.

  ادرار بز

  ادرار حیوانات در خواب اصلاً مناسب نبوده الا در موارد استثنا. اگر در خواب بزی را ببینید که در میان زمین و ملک شما یا اطراف منزل تان ادرار می کرد، چنین مفهومی دارد که با قوم و طایفه ای از انسان های صالح و درستکار وصلت کرده و پیوند ازدواج می بندید.

  مدفوع بز

  روایت مدفوع یا فضولات گوسفند در خواب خبر از اتفاقات خوش و پول و مال در زندگی دارد همچنین مشاهده مدفوع بز نشان دهنده دادایی و مالی است که پایدار بوده و در زندگی باقی می ماند و این امر بر حسب مقدار مدفوع در خواب دارد. در عین حال مفهوم دیگر فضولات بز در رویا، تعبیر به مبلغ پولی است که گروهی از آن بهره مند می شوند.

  بز در خواب دختر مجرد

  خوابی که در آن دختر مجردی بز ببیند، اشاره به وجود زنی با صلابت و مقتدر در میان خانواده او دارد. این خانوم بسیار فهمیده و با کمالات بوده که ممکن است مادر و یا مادر بزرگ باشد. معنای دیگری که از بز در رویای دختر مجرد بیان می شود خبر از تنبیه و مجازات دارد. حتی خوابی که در آن بز اقدام به حمله و یا گاز گرفتن او نماید، تعبیر به ملامت و نصیحتی است که خانوم بزرگتر نسبت به او انجام میدهد.

  همچنین از معانی دیگر آن اشاره به پیوند ازدواجی است که به یکباره صورت گرفته و متعاقبا به سرعت پس از ازدواج باردار میشود.

  همچنین این رویا برای خانم های مجرد به مفهوم پیوند ازدواجی است که در آینده‌ای نزدیک به آن مبادرت می‌کنند.

  بز در خواب خانم متاهل

  تعبیر دیدن بز برای خانم متاهل در خواب در صورتی که واجد شرایط باشد، به معنای بارداری و فرزندآوری بوده و همچنین به منزله روزی و برکت زیادی است که در زندگی او و همسرش جریان دارد.

  اگر خانم متاهلی در خواب خود را در حال درگیری و نزاع با بز دیده و یا اینکه به او حمله می کرد، نشان دهنده اختلاف و مشاجرات ای است که بین او و بستگان همسرش رخ می دهد.

  بز در خواب زن باردار و حامله

  زمانی که خانوم حامله و باردار در خواب مشغول خوردن گوشت بز بود، به معنای وفور نعمت و مال زیادی است که به او رسیده و همچنین تعبیر به ویژگی دست و دلبازی و سخاوتمندی فرزندی است که پا به این دنیا می گذارد.

  بز در خواب همسر خانم باردار

  کسی که در واقعیت همسرش باردار بوده و در خواب بز سفید رنگی ببیند، به معنای فرزند دختری است که برای او متولد می شود. در این میان اگر بیش از یک بز سفید نظاره کند، نشان دهنده جنسیت پسر برای فرزندش دارد.

  خوردن محصولات شما توسط بز

  اگر در خواب شاهد بز باشید که در حال خوردن از محصولات مزرعه و یا برگ های درختی بود که تعلق به شما داشته و یا از میان باغ و بستان شما چیزی می خورد، تعبیر ان به معنای زیان و آسیب است. چرا که خوابی که در آن بزها از مواد و گیاهان روییده شده از زمین بخورند، مفهوم خوبی ندارد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  24 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ستاره
  ۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۷:۳۳

  خواب دیدم مادربزرگم یه بزغاله رو میخواست قربونی کنه بعد دلم سوخت که اون هنوز کوچیکه بعدشم فک میکنم گوشتاش رو تو یه پلاستیک به من داد که نمیدونم براش حمل کنم یا چی تعبیرش چیه

  محمد
  ۱۳ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۲۰

  خواب دیدم که در دستشویی قدیمی مادربزرگم هستم ولی یه بز سیاه بزرگ با شاخ های بزرگ اومد و من سریع شاخ هایش را گرفتم و بیرونش کردم و خودم هم بیرون رفتم و دیدم یک بز دیگر با همین مشخصات دارد از حیات بیرون میروند با اینکه میترسیدم ولی هردو را به حیات آوردم