👶 تعبیر خواب بچه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب ۵ دیدگاه
 • تعبیر خواب بچه👶

  بچه در خواب دیدن بسته به محتوای خواب شما تعبیر گوناگونی دارد. در برخی خواب ها تعبیرش غم و اندوه و در برخی دیگر به شادی و خوشی تعبیر شده است. اگر شما باردار هستید و یا همسرتان باردار است و در خواب بچه می بیند، این خواب ناشی از افکار دوران بارداری است؛ اما معبران برای جنسیت آن بچه نیز تعبیر آورده اند.

  ابن سیرین می گوید بچه دختر در خواب تعبیرش بالعکس است و فرزند در راه شما پسر می باشد. برای رسیدن به تعبیر خواب خود، بایستی تمام جزئیات کودک را در ذهن داشته باشید تا بتوانید تعبیر دقیق و درستی بیابید.

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران معروف اسلامی و غربی و موضوعات مختلف خواب شما، دسته بندی کرده ایم. پس با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  سرپرست کودک شدن

  بازگشتن به دوران کودکی

  معلم کودکان بودن

  دیدن بچه خود

  بچه حیوانات

  بچه لاغر و ضعیف

  بچه چاق و فربه

  بچه خوابیده

  کشتن بچه

  بازی کردن با بچه

  پرستاری کردن از بچه

  بچه بیمار

  بچه جذاب و بانمک

  بچه های در حال کار کردن یا درس خواندن

  بچه مرده

  چندین بچه

  بچه معلول و فلج

  نجات دادن بچه از خطر

  بچه شدن

  به دنبال بچه گشتن

  افتادن بچه

  گریه کردن برای کودک مرده

  کودک یتیم و بی سرپرست

  بچه و یا فرزند یک دوست

  تعداد زیاد بچه داشتن

  گریه کردن کودک

  بازی کردن کودکان با هم

  کودک بازیگوش

  غذا دادن به کودک

  دیدن تصویر و عکس کودکی خودتان

  کودک به شکل عجیب و غریب، و غیر عادی

  از دست دادن کودک

  مراقبت کردن از کودک

  کودک ناشناس

  تنبیه و مجازات کردن کودک

  تعبیر خواب بچه

  تعبیر خواب بچه بر اساس معبر آن

  از نظر محمد ابن سیرین👳‍♂️

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که صاحب یک دختر بچه شده بودید، این خواب بسیار نیکوست. شما در طول زندگی از سلامت کامل برخوردار خواهید بود و همچنین از سمت اطرافیان شادی و خوشحالی خواهید داشت.
  ✍️اگر دیدید که صاحب یک پسر بچه شده اید، تعبیرش بالعکس خواهد بود. این خواب از به دنیا آمدن یک فرزند دختر خبر می دهد. در تعبیر دیگری، بچه پسر را به غم و اندوه نیز تعبیر کرده اند.
  ✍️در برخی تعابیر داریم که اگر ببینید صاحب دختری شده باشید، پس فرزند در راه شما، پسر است.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که خودتان تبدیل به یک کودک شده بودید، تعبیرش گرفتار یک غم و اندوه و ناراحتی شدن است. علت این تفسیر بر اساس این عقیده می باشد که بچه نمی تواند خوب و بد را از هم جدا سازد، پس در اثر این ناتوانی ناراحت و اندوهگین می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فرزند برادر، و یا خواهر خودتان را با یک اره از وسط نصف کردید، این خواب از تولد یک عضو جدید در خانواده خبر می دهد. این نوزاد تازه متولد شده می تواند فرزند شما باشد و یا اینکه صاحب یک خواهر و برادر جدید خواهید شد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که فرزندتان را جایی گرو و امانت گذاشتید، مورد ظلم و بی عدالتی قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه تان را گم کرده بودید و به دنبال او می گشتید، این خواب از گرفتار شدن به ضرر و خسارت خبر می دهد. این روزها در هر کاری، الخصوص سرمایه گذاری و معاملات خود، دقت و احتیاط را فراموش نکنید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👳‍♂️

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که نوزادی را در جایی رها کرده بودند و شما او را پیدا کردید، تعبیر چنین خوابی این است که از جایی و یا کسی که اصلا انتظار ندارید، به شما سود و منفعتی خواهید رسید.
  ابراهیم کرمانی بچه زیبا و معصوم در خواب را به یک فرشته تعبیر کرده است. برعکس کودک زشت و کودکی که به دل نشیند را ثروت و دارایی می داند.
  ✍️اگر دیدید که بچه ای را در آغوش گرفته بودید، این خواب نشان می دهد که در دنیای بیداری نیاز شدیدی به محبت و لطف فرزندان تان پیدا کرده اید. شاید اکنون بیشتر همدلی آنها را می خواهید تا از تنهایی و دلسردی بیرون بیایید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال شیر دادن به نوزادی بودید، تعبیر چنین خوابی اتهام و زندانی شدن برای شخص شماست. اگر کار خلاف قانونی انجام داده اید، مجازات خواهید شد. اگر سابقه ندارید و جرمی نیز مرتکب نشده اید، پس این یک اتهام است.
  ✍️اگر به عالم خواب دیدید که کودکی در حال اذان گفتن بود، این خواب می تواند هم برای شما تعبیر داشته باشد و هم آن کودک که در خواب دیدید. اگر آن بچه را می شناختید، پس تعبیرش اینگونه است که به زودی از خانواده اش جدا خواهد شد. اگر نمی شناختید، پس بخاطر موضوعی مجبور می شوید که از خانواده خود خداحافظی کرده و فاصله و جدایی بین شما ایجاد خواهد شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که بچه شما مرده بود، به زودی صاحب ثروت و دارایی بزرگی خواهید شد. برخی دیگر از تعبیرگران در تفسیر این خواب نوشته اند: این خواب می تواند به مصون شدن شما از شر و خیانت دشمن نیز خبر دهد. در واقع این خواب به شما می گوید که خداوند مراقب شماست!

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👳‍♂️

  منوچهر مطیعی در این باره معتقد است که اگر در بین فرزندان خودتان، دختر بچه ای دیدید و در دنیای بیداری شما اصلا دختر نداشته باشید، تعبیر این خواب خیر، برکت و رزق و روزی برای شماست.
  ✍️اگر در دنیای بیداری، شما فرزند دختر دارید؛ ولی دختری که در خواب دیدید دختر خودتان نبود، تعبیر چنین خوابی برای دختر شماست. در واقع بخت و اقبال دختر شما بسیار روشن و بزرگ است و در زندگی اش به بلند مرتبگی و بزرگواری خواهد رسید. ستاره بخت وی بسیار نورانی و درخشنده است.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  لوک اویتنهاو نیز دختر بچه در خواب را سمبلی از شادی و فرح، نشاط و شادمانی در دنیای واقعی می داند. همچنین وی معتقد است که دیدن پسر بچه بسیار نیکو تر از دختر است. در واقع پسر بچه در خواب را نماد سعادت و کامروایی می داند.
  ✍️اگر به عالم رویا ببینید که بچه مال شماست و شما حکم والدین وی را دارید، این خواب نشانه سعادت و کامروایی برای شماست.
  ✍️اگر در خواب بچه ای را به همراه مادرش دیدید، این خواب نیز از لحظات و اتفاقات خوش و لذت بخش خبر می دهد.
  ✍️اگر تعدادی بچه کوچک را در مکانی جمع دیدید، این خواب خوب نیست. ممکن است در روزهای آینده گرفتار یک غم و اندوه شوید.
  ✍️اگر تعداد بسیار زیادی بچه که قابل شمارش نبودند را دیدید، این خواب از به زحمت و دردسر افتادن خبر می دهد. درگیر یک مصیبت و بدبختی خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم خواب کودکانی را دیدید که بسیار زیبا رو و با نمک بودند، این خواب می تواند سمبلی از تندرستی و شادابی باشد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که خودتان و یا دیگری مشغول کتک زدن بچه ای بودید، این خواب تعبیرش بی عدالتی و نا برابری است. یا خود شخص شما در حق کسی کم لطفی می کنید و یا این خود شخص شما هستید که مظلوم واقع می شوید.
  ✍️اگر در خواب ناظر دویدن کودکی بودید، سعادت و کامروایی در انتظار شماست.

  همچنین بخوانید:  👩‍❤️‍💋‍👨 تعبیر خواب بوسه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب خود بچه ای را دیدید، این خواب به شما می گوید که نگران کارهای عقب مانده و نیمه تمام خود نباشید. به زودی فرصت و زمان کافی برای انجام امورتان به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر بچه ای که در خواب دیدید به لحاظ جسمانی و ظاهری بسیار لاغر و ضعیف بود، این خواب تعبیرش برعکس است. کارهای شما با مشکل و خلل رو به رو می شود.
  ✍️اگر بچه تپل و چاق به نظر می رسید، با وجود سختی ها و مشکلات در راه رسیدن به اهداف تان، در نهایت موفق و شادکام خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کودکی خوابیده بود، شما از زندگی خوبی، سرشار از لذت و رفاه، برخوردار خواهید بود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که بچه ای را به قتل رسانده بودید، در دنیای بیداری به یکی از اشتباهات خودتان پی خواهید برد و قبول می کنید که مقصر شما بودید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول بازی کردن با بچه ها بودید، دست به هر کاری بزنید با موفقیت و پیروزی رو به رو می شوید.
  بچه شیرخوار و نوزاد در خواب، نمادی از موفقیت و پیروزی دائم است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که نوزاد و بچه ای تازه به دنیا آمده بود، این خواب از یک فرصت مجدد خبر می دهد. شاید برای جبران کاری یک شانس دوباره به شما تعلق گیرد.
  ✍️اگر در خواب شاهد شیرخوردن بچه ای بودید، این خواب یک آینده سرشار از آرامش و اتفاقات خوب را نشان می دهد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  آنلی بیتون دیدن یک بچه پسر را در خواب، به ازدواج و شروع زندگی مشترک تعریف کرده است. به زودی ازدواج می کنید و صاحب همسر و خانواده خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه همراه با یک دختر بچه به بیرون می رفتند، این خواب به شما گوشزد می کند که انضباط و نظم را فراموش نکنید. شاید اخیرا یکم اوضاع خانه بهم ریخته و در هم باشد، پس این خواب اشاره می کند که لازم است دوباره شرایط را به قبل باز گردانید.
  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب بچه بازیگوش و شیطانی را دیدید، این خواب در واقع یک هشدار در زندگی واقعی است. ممکن است شما شخصی باشید که بسیار در خوش گذرانی و تفریح کردن افراط می کنید. اگر تعادل را برقرار نسازید، مشکلات غیر قابل جبرانی برای خود ایجاد می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص خودتان به یک کودک شیطان و سر به هوا تبدیل شده بودید، باید هرچه سریع تر دست از نادانی و بی فکری بردارید. این راهی که در پیش گرفته اید، شما را به زوال، نابودی و فقر می کشاند.
  ✍️اگر در خواب یک پسر بچه را در حال کار کردن در مغازه ای دیدید، چنین خوابی از خوب و روی برنامه پیش رفتن کارهای شما خبر می دهد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ بچه و کودک در خواب را به محبت و صمیمت و شروع برنامه های جدید تعبیر کرده است.پ
  از نظر یونگ اگر شما در خواب دیدید که بچه ای به شما می خندید، این خواب از لذت و لحاظات خوش بسیار به شما خبر می دهد. تجربه ای خواهید داشت که تا مدت ها یادآوری آن در ذهنتان خوشایند خواهند بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که اصلا فراموش کرده اید که شما صاحب یک بچه هستید، شما از اینکه دیگران نقطه ضعف هایتان را بدانند، چندان راضی نیستید. همیشه سعی می کنید که نا توانی ها و نقص هایتان را از چشم دیگران دور نگه دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه ای را در آغوش داشتید، یونگ این خواب را به در آغوش کشیدن یک دوره قدیمی از زندگی تان که دوست ندارید فراموش کنید، تشبیه کرده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال رفتن به بیمارستان بودید ولی در راه بچه به دنیا آمد، یونگ این خواب را به تعلقات و وابستگی های شما که همیشه و در همه حالت مراقبش بودید، تعبیر کرده است. علاوه بر این می تواند اشاره به بی مسئولیت بودن شما هم اشاره کنید. برخی اوقان سعی می کنید که از زیر بار وظایف و مسئولیت های شخصی تان، در بروید.
  ✍️اگر شما در زندگی واقعی در حال بچه دار شدن هستید، پس دیدن خواب هایی با این محتوا، ناشی از نگرانی ها و استرس شما برای زایمان و یا پدر شدن است.
  دیدن گریه کردن بچه در خواب، بخشی از وجود شما را به تصویر می کشد که مورد توجه و اهیمت قرار نگرفته است و آنطور که باید برای آن وقت نگذاشته اید. در واقع این خواب صدای آن بخش وجودتان است که احساس نا رضایتی خود را در قالب یک خواب به شما می گوید. خودتان را وارسی کنید و ببنید از کدام بُعد روحی خود غافل شده اید؛ سپس به پرورش و بهبود آن بپردازید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که از بچه خود غافل شده بودید، این خواب بدین معناست که شما به همه بیش از خودتان اهمیت می دهید و در واقع به خودتان توجه کافی را ندارید. اینگونه اگر پیش بروید برای زندگی فردی تان مشکلات جدی به بار خواهید آورد.
  به تعبیر دیگر این خواب می تواند نمادی از ترس ها و اضطراب های شما در ارتباط با سرنوشت و آینده فرزندان تان باشد. شما مدام فکر می کنید که آیا من می توانم از پس هزینه ها و تأمین نیاز های زندگی آنان بر آیم یا خیر؟.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کودکی گرسنه بود، چنین خوابی تعبیرش نمایانگر حس وابستگی بیش از اندازه شماست. نسبت به زندگی تان احساس رضایت کافی ندارید و در این دوره از زندگی تان حس نیاز به لذت و رفاه و توجه را بیشتر احساس می کنید.
  ✍️دیدن راه رفتن و یا رقضیدن بچه ای در خواب، نماد نیرو و موقعیت هایی است که زندگی برای شما ایجاد خواهد کرد. اگر در زندگی حقیقی تان صاحب بچه ای هستید، پس این خواب نشانگر امید ها و آرزو های شما برای آن کودک است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در حال تلاش برای زنده کردن یک بچه مرده هستید، این خواب نشان می دهد که شما هنوز برای ورود به یک دوران جدید از زندگی تان آمادگی لازم را ندارید و از هر فرصتی استفاده می کنید تا از این کار فرار کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما یک بچه را در آب فرو می بردید و سپس مجددا از آب خارج می کردید، چنین خوابی نماد پسرفت و عدم پویش زندگی شماست. شاید اخیرا یاد گذشته، مانع از انجام اهداف تان شده و در واقع به جای پیشرفت، دچار پسرفت شده اید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه ای را از غرق شدن نجات دادید، این خواب نشان می دهد که شما باعث آسیب پذیری و شکنندگی روحیتان هستید؛ به همین علت درخواست کمک از سمت دیگران را سریع می پذیرید.
  ✍️اگر در خواب خودتان یک بچه را پیدا کردید، شما از نیرو و استعداد نهایی در وجود خودتان بسیار سپاس گزار هستید و از این بابت رضایتمند و خوشنودید.

  همچنین بخوانید:  🤒 تعبیر خواب بیماری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در کتاب سرزمین رویاها📘

  ✍️اگر در خواب تعداد زیادی بچه دیدید، این خواب نشان دهنده کثرت و فراوانی در هر زمینه ای است. رزق روزی، مال و دارایی، خوشی و لذت در زندگی شما افزایش پیدا می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک بچه در خواب بود، در چهارچوب خانه و منزل شما خوشی و سعادت خواهد آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان صاحب بچه ای بودید، از جایی و یا شخصی لطف و کمک بزرگی به شما خواهد شد که تا مدت ها برای آن شکر گزار خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب کودکان اقوام و خویشاوندان تان را دیدید، به طور نا خواسته و ناگهانی در یک خوشی و لذت وصف ناپذیر قرار خواهید گرفت.
  ✍️دیدن فرزند و بچه افراد متفرقه و غریبه در خواب، تعبیرش بحث و جدل های خانوادگی و کشمکش های فامیلی است.

  تعبیر خواب بچه بر اساس موضوع👶

  ✅ سرپرست کودک شدن

  اگر در خواب دیدید که بچه ای را برای سرپرستی به شما سپردند و این کودک یک دختر بچه بود، شرایط مالی و کاری شما به سمت مثبت و پیشرفت خواهد رفت. اگر این بچه پسر بود، در حرفه و شغل فعلی تان ارتقاء خواهید یافت و دیگران نیز از شما حمایت و پشتیبانی خواهند کرد.

  ✅ بازگشتن به دوران کودکی

  اگر در خواب دیدید که به دوران طفولیت و بچگی خود بازگشته بودید، این خواب تعبیرش خوب نخواهد بود. در واقع چنین خوابی از دگرگونی و آشوب شدن حال و اوضاع شما خبر می دهد. ممکن است طی رزوهای آینده، شرایط زندگی و کار شما با نقص و خلل رو به رو شود.

  ✅ معلم کودکان بودن

  اگر به عالم رویا دیدید که معلم کودکان شده اید و به آنها درس می دادید، در بین مردم و دیگران سخن شما مقبول واقع خواهد شد. در واقع حرف و سخن شما بر همگان موثر واقع شد؛ به طوری که هرچه به هرکس بگویید بدون چون و چرا پذیرا خواهد بود.

  ✅ دیدن بچه خود

  اگر در خواب دیدید که والدین بچه ای بودید و در واقع به عالم رویا می دانستید که این بچه فرزند شماست، تعبیرش خنده و خوشحالی برای کودکان و همسایه های اطراف شماست. شاید در محله و یا کوچه شما به مناسبتی جشن و شادی برگزار شود و از این بابت همه شاد و خوشحال خواهند شد.

  ✅ بچه حیوانات

  دیدن توله و بچه های حیوانی در خواب، می تواند نماد کثرت و فزونی در زمینه شادی و نشاط روحی و در نهایت رسیدن به سعادت باشد.

  ✅ بچه لاغر و ضعیف

  اگر کودکی که در خواب دیدید به لحاظ ظاهری لاغر و ضعیف بود، این خواب یک هشدار است. مشکلات جدی و حائز اهمیتی در راه است.

  ✅ بچه چاق و فربه

  چنین خوابی موفقیت و پیروزی شما در هر زمینه ای را تضمین خواهد کرد.

  ✅ بچه خوابیده

  اگر در خواب دیدید که بچه ای خوابیده بود، چنین خوابی نشان می دهد که زندگی شما رضایت بخش و خوب می باشد.

  ✅ کشتن بچه

  اگر به عالم رویا دیدید که بچه ای را کشتید و به قتل رساندید، در واقع این خواب نشان می‌دهد که شما به اشتباهات و خطاهای خودتان پی بردید و پذیرفته اید که مقصر شما بودید.

  ✅ بازی کردن با بچه

  اگر در خواب دیدید که مشغول بازی کردن با بچه ای بودید، تعبیر چنین خوابی این است که شما در تمامی امور و تمام کارهایتان موفق و پیروز خواهید بود.
  به تعبیر دیگر امکان دارد که از شغل فعلی تان ناراضی باشید و بخواهید که تغییر شغل دهید.

  ✅ پرستاری کردن از بچه

  اگر در عالم رویا دیدید که از بچه های کوچک پرستاری میکردید، تعبیر چنین خوابی این است که احتمال دارد کسی که شما بسیار به او اعتماد دارید و دوستش دارید به شما خیانت کند و شما را فریب دهد. این روزها بیشتر مراقب کار های پنهانی اطرافیان تان باشید.

  ✅ بچه بیمار

  بچه بیمار دیدن به خواب، نشانه خوبی نخواهد بود و بسیاری از معبران این خواب را ناخوشایند و بد یمن دانسته اند. با این حال این خواب از موضوع نگران کننده‌ای خبر نمی دهد.
  در خواب دید که بچه بیماری را در آغوش گرفته بودید، در این صورت این خواب از یک غم و اندوه و مصیبت بسیار بزرگ در آینده ای نزدیک خبر می دهد. قوی باشید و تحمل کنید، زیرا پس از این سختی روزهای خوشی خواهید داشت.

  ✅ بچه جذاب و بانمک

  اگر در خواب کودکی را دیدید که بسیار جذاب و بانمک بود و شما دوست داشتید که با او بازی کنید، این خواب بسیار نیکوست. نشان می دهد که شما در آینده، فردی موفق و بهره مند از روحیه شاد و با نشاط، خواهید شد.

  ✅ بچه های در حال کار کردن یا درس خواندن

  اگر در خواب بچه ای را در حال کار کردن و یا درس خواندن دیدید، چنین خوابی سمبلی از پیروزی و موفقیت، و سعادت و کامیابی خواهد بود.

  ✅ بچه مرده

  تعبیر این خواب خوب نیست و نشان می دهد که خطری شما را تهدید می کند. در واقع این خطر مربوط به امنیت و آرامش شماست. در واقع خبر می‌دهد که ممکن است برای مدتی روال عادی و معمول زندگی شما به هم بریزد.

  ✅ چندین بچه

  دیدن تعدادی بچه در کنار یکدیگر در عالم رویا به این معناست که شما درگیر چند موضوع جزئی و کوچک خواهید شد؛ اما همین موضوعات کوچک، زمان و انرژی زیادی را از شما تلف خواهد کرد.

  ✅ بچه معلول و فلج

  اگر در خواب خود بچه ای را با چنین ویژگی های ظاهری دیدید، شما عادت های بسیار بد و ناخوشایندی دارید که در آینده هم برای خودتان هم اطرافیان تان دردسر ها و مشکلات بزرگی به بار می آورد. تعبیر دیگر این خواب می تواند از یک اتفاق جهانی در روزهای نزدیک خبر دهد. در واقع این حادثه بیشتر در حوزه محیط زیست است.

  ✅ نجات دادن بچه از خطر

  اگر به عالم رویا بچه را از خطری نجات دادید (مثل آتش و یا خفگی در آب) تعبیر این خواب نشانه علاقه شما به بچه‌ها و سرپرستی از بچه ها است.

  همچنین بخوانید:  🌬️ تعبیر خواب باد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅ بچه شدن

  اگر در خواب دیدید که تبدیل به یک بچه شده اید، این خواب به رفتارها و مال بچه گانه شما اشاره می کند. در واقع دلیل گرفتاری ها و آسیب هایی که به نزدیکان شما وارد شده است، امکان دارد همین رفتارهای شما باشد.
  اگر در خواب دیدید که به دوران کودکی تان بازگشته بودید و در حال شیر خوردن بودید، این خواب به شما از ناکامی و برآورده نشدن خواسته هایتان خبر می دهد. با این حال باز هم ناامید نشوید و به تلاش و کوشش ادامه دهید. خداوند هیچ تلاشی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

  ✅ به دنبال بچه گشتن

  اگر به عالم رویا به دنبال بچه می گشتید، این خواب نشان میدهد که شما در تلاش هستید تا راهی پیدا کنید که بتوانید از شر مشکلات و گرفتاری‌های خودتان خلاص شوید. امکان دارد که در این راه با مشکل جدی رو به رو شوید.

  ✅ افتادن بچه

  اگر در خواب خود دیدید که بچه ای در حال افتادن بود و یا بر زمین افتاد، چنین خوابی می تواند نشانه ای از معصومیت از دست رفته و نابود شده شما باشد.

  ✅ گریه کردن برای کودک مرده

  اگر در خواب دیدید که شما و افرادی برای کودکی که مرده بود گریه می کردید، در واقع چنین خوابی نشان می‌دهد که شما به لحاظ روحی و درونی بسیار خسته و کسل هستید. شاید شما بیش از اندازه در مورد اتفاقات و حوادث زندگی که تحت کنترل تان نیستند، نگران و مضطرب هستید. بیشتر مسائلی که ما درباره آنها نگران و مضطرب هستیم به وقوع نمی‌پیوندند؛ پس این افکار را رها کنید و به دنبال علایق و اهداف خودتان قدم بردارید. این نکته را فراموش نکنید که شما هیچ کدام از اتفاقات را نمی توانید کنترل کنید و جلوی وقوع آن را بگیرید، پس بیهوده خود را آزار ندهید و گاهی اوقات نظاره گر باشید.

  ✅ کودک یتیم و بی سرپرست

  کودک یتیم در خواب دیدن سمبل احساس انسان دوستانه و لطف به هم نوع خودتان است.

  ✅ بچه و یا فرزند یک دوست

  اگر به عالم رویا فرزند یکی از دوستانتان را دیدید، می‌تواند به این معنا باشد که امکان دارد دعوا و مشاجره ای بین شما و شریک عاطفی تان رخ دهد. این دعوا و مشاجره می تواند به خاطر حسادت اطرافیان باشد که باعث می‌شوند رابطه شما از هم گسسته شود. در جمع ها و مهمانی ها مراقب شوخی های تان با دیگران باشید؛ چرا که می تواند همین موضوع باعث حساس شدن شریک عاطفیتان و منشاء دعوا و مشاجره شود.

  ✅ تعداد زیاد بچه داشتن

  اگر در خواب دیدید که بیش از یک کودک داشتید در واقع این خواب نمادی از اضطراب و نگرانی شما در مورد مسئله ای است. شما انسان سخت‌کوش و پرتلاشی هستید و برای زندگی که اکنون دارید زمان بسیاری را صرف کرده اید. این خواب می‌تواند به شما این پیام را بدهد که با توجه به شرایط سنی تان، بهتر است کمی تواضع بیشتری داشته باشید و دست از بلندپروازی های قبل بردارید.

  ✅ گریه کردن کودک

  اگر عالم رویا دیدید که کودکی در حال گریه کردن بود، در واقع این خواب نشانه هدف‌ها و خواسته های غیر معقول شما در زندگی واقعی تان است. انتظار شما بسیار بالا و در برخی اوقات محال است و در صورت رسیدن به آنها حس ناکامی و شکست خواهید کرد. این رویا به شما این پیام را می دهد که بهتر است کمی واقع بین تر باشید تا بتوانید به اهداف اصلی زندگی تان دست یابید.

  ✅ بازی کردن کودکان با هم

  اگر در خواب خود شاهد بازی کردن چندین کودک با یکدیگر بودید، در واقع این خواب نمادی از شادی و شادمانی، و هیجان و شعت در وجود شماست. اگر بتوانید به خوبی زندگی عاطفی خود را مدیریت کنید در زندگی فردی و کاری خود هم به پیشرفت های قابل توجه و چشمگیری خواهید رسید.

  ✅ کودک بازیگوش

  کودک بازیگوش و شیطان در خواب سمبل آرامش خاطر و صمیمیت در بین اعضای خانواده می باشد. شما از خانواده ای برخوردار هستید که تمام اعضای خانواده به خوبی یکدیگر را درک می‌کنند و باعث رشد و نمو در کنار هم خواهند بود. به تعبیر دیگر چنین خوابی می تواند نشان دهد که شما نزد دیگران بسیار محبوب اید و احترام بسیاری برای شما قائلند.

  ✅ غذا دادن به کودک

  اگر در عالم رویا در حال بازی کردن و غذا دادن به کودک بودید، این خواب برخلاف حس لذت بخشی که به انسان می دهد، تعبیرش می‌تواند مشکلات و درگیری در بین خانواده باشد.

  ✅ دیدن تصویر و عکس کودکی خودتان

  اگر در خواب مشغول تماشای عکس و تصاویر دوران کودکی خودتان بودید، چنین خوابی تصویری از جنبه های آسیب زا در شخصیت شماست. در واقع این جوانب از شخصیت تان، نه تنها به خودتان اجازه رشد و پیشرفت نمی دهد بلکه باعث عقب رفت و پسرفت شما در زندگی حقیقی می شود.

  ✅ کودک به شکل عجیب و غریب، و غیر عادی

  دیدن کودکی در خواب با چنین ویژگی ظاهری نشان از این دارد که روابط شما گرفتار مشکلات و دردسر های عمیقی شده است که حتماً باید هر چه سریع تر برای رفع آنها پیش قدم شوید.

  ✅ از دست دادن کودک

  اگر در خواب خود دیدید که کودکی را از دست دادید، در واقع این خواب ناشی از فشار زیادی است که بر دوش خود احساس می کنید. به تعبیر دیگر ممکن است اجبار هایی از سمت اطرافیان داشته باشید که شما را آزار می دهند.

  ✅ مراقبت کردن از کودک

  اگر در خواب دیدید که از کودک مراقبت می کردید ولی آن کودک ناراحت و اندوهگین بود، چنین خوابی به شما این پیغام را می دهد که باید رفتار فعلی تان را تغییر دهید چرا که بر روی دیگران تاثیر گذار است و باعث می شود که آنها در مورد شخصیت شما قضاوت های غلطی بکنند.

  ✅ کودک ناشناس

  اگر به عالم رویا کودکی را دیدید که اصلا نمی شناختید، این خواب نشان می دهد که دیگران اکنون به کمک شما نیاز دارند اما نمی دانند که چگونه درخواست کمک شان را با شما مطرح کنند. در واقع این فرد یا افراد به لحاظ اقتصادی و یا به لحاظ عاطفی به شما نیازمندند اما به خاطر غرور شما آنها نمی توانند به سمت تان بیایند.

  ✅ تنبیه و مجازات کردن کودک

  اگر در خواب دیدید که شما در حال مجازات و تنبیه کردن یک کودک بودید، تعبیر چنین خوابی نشان می‌دهد که از کاری که اکنون انجام می‌دهید رضایت کافی را ندارید. ممکن است شغلی داشته باشید که آن را دوست ندارید، شریک عاطفیتان و یا زندگی خودتان را دوست نداشته باشید. زندگی کوتاه تر از آن است که شما بخواهید چند روز عمرتان را با چیزی که دوست ندارید سپری کنید؛ پس هرچه زودتر تمام چیزهایی که شما را آزار میدهد از اطرافتان حذف کنید.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  5 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  مهرانگیز
  ۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۵۰

  خواب دیدم کودکی ۱۰ساله کاملا غیرعادی دست و پاش فلج بود اندازه نوزاد بود همراه مادرش مادرش گفت اسمش نوروزه اصلا رشد نکرده همینجوری مونده ولی زیاد جست و خیز میکرد با همون اندام غیرعادی .. برام خیلی عجیبه اگه میشه راهنمایی کنید

  هاجر
  ۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۲۱:۳۹

  سلام من خواب دیدم از یه مرد که دوستش دارم یه نوزاد دارم خواب من تعبیری داره

  طاهره
  ۲۳ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۰۲:۲۶

  خواب دیدم که من و بچه هام داریم از یک جای باریک رد میشیم که پایانش آب هست. بچم یک بار افتاد تو آب ولی من نجاتش دارم بعد اون یکی بچه ام خیلی تند داشت رد میشد که من خیلی ترسیدم که میوفته

  عسل
  ۱ شهریور ۱۴۰۱ ساعت: ۱۸:۰۲

  ببخشید من کودکی دیدم که سمت چپ بدنش به جای یک دست، دوتا دست بود تعبیر خوابش چیه؟

  محمدرضا
  پاسخ به  عسل
  ۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۱۶

  من خواب دیدم که دخترم در رختخواب خوابیده و دوتا شدن شبیه هم دوباره یک نفر شدن تعبیرش چیست

  روشن
  تاریک