👩‍ تعبیر خواب بارداری و حامله بودن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب ۸۷ دیدگاه
 • تعبیر خواب بارداری و حامله بودن 👩‍

  همان گونه که در بیداری بارداری و مادر شدن بسیار لذت بخش است، در خواب هم باردار بودن تعبیر بسیار نیکویی دارد. یکی از تعابیر بارداری مال و ثروت خواهد بود. رسیدن به آرزوهای قلبی نیز از تعابیر این خواب است. اگر زن دیگری را باردار ببنید، در این مورد برخی از معبران تعابیر منفی آورده اند.

  اگر خودتان باردار هستید و در این دوران بسیار خواب زایمان می بینید، چنین خواب هایی بسیار معمول و رایج است. این رویاها ناشی از هیجان و یا استرس شما برای زایمان و رسیدن به نوزادتان می باشد. چنین خوابی به طور کلی نمادی از توانایی های خاص شما که در حال گسترش و تقویت هستند، می‌باشد‌. همچنین طرح های نو و یا ایده های جالب را نشان می دهد.

  هر انسانی با هر جنسیتی حداقل یک بار یا خود و یا دیگران را در خواب باردار مشاهده کرده است. در برخی موارد این خواب ها به دغدغه شما درباره تولید مثل و یا به دنیا آوردن نوزاد اشاره دارد.

  بارداری در خواب می تواند نماد پیگیری اهداف جدید و یا رشد معنوی نیز باشد. دیدن خوابی با موضوع بارداری اشاره به مسائلی دارد که شما در حال کسب آگاهی بیشتر درباره آنها هستید. در خواب بارداری شخصی که میبینید تعبیرش نیز با افکار شما در ارتباط خواهد بود.

  حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  لیلا برایت

  تام چت ویندرا

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  به دنیا آوردن نوزاد

  به دنیا آوردن دختر

  به دنیا آوردن پسر

  رفتن به بیمارستان برای زایمان

  سقط کردن بچه

  باردار بودن خودم

  باردار بودن مادرتان

  حامله بودن دیگران

  بارداری بدون اطلاع

  تلاش برای بارداری

  بچه مرده در شکم

  شوکه شدن بعد از خبر بارداری

  عصبانی شدن بعد از خبر بارداری

  خوشحال شدن بعد از خبر بارداری

  تست بارداری

  حمام بارداری

  درد بارداری

  زایمان کردن

  بارداری و بی خانمانی

  شکم نداشتن در بارداری

  بارداری بعد از تجاوز

  بارداری در خواب فرد صاحب مقام

  بارداری در خواب کودک نابالغ

  باداری در خواب دختر مجرد

  بارداری در خواب خانم متاهل

  بارداری در خواب خانم باردار

  بارداری در خواب مرد

  تعبیر خواب بارداری

  تعبیر خواب بارداری و حاملگی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  به دنیا آوردن دختر:

  از نظر امام صادق اگر در خواب دیدید که فرزند دختری به دنیا آورده بودید، تعبیر چنین خوابی این است که از نسل شما فرزندی به دنیا خواهد آمد که بزرگتر خانواده خودش خواهد بود.

  به دنیا آوردن پسر:

  اگر در خواب دیدید که فرزند پسری به دنیا آوردید و همان لحظه پس از تولد این نوزاد با شما سخن میگفت، تعبیر این خواب نشان از روزهای پایانی عمر شما خواهد داشت.

  از نظر محمد ابن سیرین

  اگر در خواب دیدید که شکم شما مانند یک زن باردار بزرگ شده بود، تعبیر چنین خوابی رسیدن به مال و اموال و دارایی خواهد بود. هرچقدر در این خواب شکم خود را بزرگتر ببینید یعنی مال بیشتری به دست خواهید آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  به دنیا آوردن تخم:

  اگر در خواب دیدید که به جای نوزاد یک تخم از شکم شما بیرون آمد، این خواب نماد یک فرزند ناصالح و کافر خواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ… _ … [خداوندا] زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی… (آل عمران-۲۷).

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  دیدن زن باردار:

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی اگر در خواب زنی باردار دیدید، تعبیر چنین خوابی روبرو شدن با گناهان و سنگینی یک غم بر دوش شما خواهد بود.

  اگر به عالم خواب زنی حامله را دیدید که از کوچه می‌گذشت، چنین خوابی نماد یک خبر ناخوشایند و ناگهانی خواهد بود.

  از نظر جابر مغربی

  اگر دیدید که از شکم شما فرزندی بیرون آمد، این خواب یعنی در نسل تو نوزادی به دنیا خواهد آمد که قدمش شکوه و عظمت برای خانواده شما به همراه دارد.

  از نظر آنلی بیتون

  اگر دختر باکره و پاکدامن در خواب ببیند که باردار شده بود، چنین خوابی بیانگر این است که این دختر بخاطر رسوایی و بی عفتی، به منجلاب بدبختی و درماندگی کشیده خواهد شد.

  اگر شما یک زن متاهل هستید و در خواب دیدید که باردار بودید، تعبیر چنین خوابی این است که شما با همسر خود زندگی آرام همراه با آسایش و رفاه خواهید داشت. همچنین این خواب نماد فرزندان اطاعت گر و صالح می باشد.

  اگر شما یک خانم باردار هستید و چنین خوابی دیدید، تعبیرش برای شما زایمان آسوده و بدون خطر است. شاید این خواب ناشی از ترس بسیار شما در این باره باشد.

  از نظر لوک اویتنهاو

  زایمان کردن در خواب می تواند از رسیدن به آرزوها و مراد قلبی شما نوید دهد.

  همچنین بخوانید:  🐅 تعبیر خواب ببر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت

  از نظر لیلا برایت اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که باردار بودید، این خواب نماد پول و ثروت و دارایی برای شماست.

  از نظر تام چت ویندرا

  بارداری در خواب نشان دهنده یک زندگی عالی و جدید خواهد بود.

  اگر کسی در خواب حیوان یا انسان و یا همسر خود را باردار دید، چنین خوابی تعبیرش این به افکار شما بازمی‌گردد. احتمالا اخیرا آرزوی یک زندگی جدید و نو را در ذهن می‌پرورانید. این زندگی در ذهن شما سرشار از امیدها و امکانات خواهد بود.

  این خواب به طور کلی برای شما مقدمه ای به حساب می آید که اگر افکاری دارید وارد عمل شوید که قطعا به نتیجه خواهید رسید. این خواب به شما می گوید که شرایط به زودی مهیا خواهد شد نگران نباشید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  سقط جنین:

  اگر در خواب دیدید که ناخواسته باردار شده بودید و به سقط جنین فکر می‌کردید، این خواب نشان می دهد که شما در زندگی بیداری به دنبال کنار گذاشتن افکار و اهدافی هستید. این افکار و اهداف می توانند در زمینه شغلی و یا تحصیلی باشند که با ارزش های شما اصلا هم‌خوانی‌ ندارد.

  تعبیر خواب بارداری و حاملگی بر اساس موضوع آن 📋

  به دنیا آوردن نوزاد

  این خواب نشانگر این است که شما کاری و یا طرحی را به تازگی آغاز کرده اید و این پروژه تغییرات زیادی را در زندگی شما ایجاد خواهد کرد. ایده ها و تفکرات جدید در خواب خود را به شکل زایمان و نوزاد نشان میدهند.

  به دنیا آوردن دختر

  اگر در خواب دیدید که فرزند دختری را به دنیا آورده اید، تعبیرش بالعکس خواهد بود و شما صاحب یک فرزند پسر خواهید شد.

  به دنیا آوردن پسر

  اگر زنی در خواب دید که فرزند پسر به دنیا آورده است، این خواب یعنی برای چند صباحی را با غم و ناراحتی سپری خواهد کرد.

  رفتن به بیمارستان برای زایمان

  اگر در خواب دیدید که در حال رفتن به بیمارستان برای زایمان بودید،این خواب نشان دهنده این است که شما از زیر بار مسئولیت در می روید و می ترسید.

  سقط کردن بچه

  این خواب نشان می دهد که مسئله و یا طرحی که وقت و انرژی بسیار را برای آن مصرف کرده بودید، نتیجه مطلوبی به شما نداده است. همچنین خواب سقط شدن نوزاد می تواند اشاره به این داشته باشد که شما قصد انجام کاری را داشتید؛ ولی اکنون از آن صرف نظر کرده اید.

  اگر در خواب دیدید که فرزند شما به طور ناخواسته سقط شد، چنین خوابی تعبیرش منفی خواهد بود. این خواب نشان می دهد که تمام پروژه هایی که روزها برایشان تلاش کردید، اکنون نقش بر آب شدند. شما اکنون سردرگم هستید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. قوی باشید و مثبت فکر کنید، شما باز سرپا خواهید شد.

  اگر در خواب دیدید که از روی عمد و به طور آگاهانه جنین خود را از بین بردید،تعبیر چنین خوابی به بن بست رسیدن رشد شماست. بسیار ترسیده اید و آشفته حال هستید. همچنین اگر شما یک خانم هستید و تا به حال تجربه ی سقط جنین را داشته اید، این خواب می تواند ناشی از درد و خاطره بدی از این اتفاق باشد.

  اگر در خواب دیدید که شخص دیگری جنین خود را از بین برده بود، تعبیر این خواب این است که ارتباط شما با این فرد خیلی خوب پیش نخواهد رفت.

  اگر در خواب دیدید که فردی به خاطر سقط جنین مرده است،این خواب تعبیرش این است که کارهایی که اکنون انجام می‌دهید تماماً نادرست و اشتباه خواهد بود. هرچه زودتر راهی که پیش گرفته اید را ترک کنید.

  اگر در خواب دیدید که شما را به سقط مجبور کردند،این خواب به معنای این است که اکنون به موضوعی فکر می کنید که اگر انجام دهید و عملی شود، برای شما رسوایی و گرفتاری به همراه دارد.

  اگر شما یک دکتر هستید و در خواب دیدید که برای خانمی سقط جنین انجام دادید،این خواب نشان می دهد که شما در امور کاری و حرفه تخصصی خودتان کمی کوتاهی و کم لطفی می کنید. همین موضوع باعث به زحمت افتادن و دوباره کاری می شود.

  باردار بودن خودم

  از نظر کارل گوستاو یونگ اگر در خواب دیدید که خودتان باردار بودید این خواب نمادی از جنبه زندگی شخصی شماست که در حال دگرگونی و تغییر به سمت رشد و توسعه است. هرچند شما اکنون آمادگی برای صحبت و یا اقدامی در این‌ باره ندارید ولی خود به خود انجام خواهد شد.

  همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ایده ها و هدف های جدید در ذهن شما باشد.

  باردار بودن مادرتان

  اگر در خواب دید که مادرتان باردار بود،چنین خوابی یک هشدار و اخطار جدی درباره سلامتی اوست. امکان دارد مادرتان در وضعیت خطرناک و بسیار استرس‌زایی قرار بگیرد، که حتی به مرگ وی منجر شود.

  حامله بودن دیگران

  اگر در خواب دیدید که شخص دیگری باردار بود، اگر این فرد را می شناسید تعبیرش این است که شما ارتباط خود را با این شخص نزدیکتر و صمیمی تر خواهید کرد.

  همچنین بخوانید:  🦃 تعبیر خواب بوقلمون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب دیدید که یکی از اشخاص مهم زندگیتان باردار بود، این خواب به معنای این است که این شخص به سمتی متفاوت از قبل پیش می رود و شما مانند قبل به یک دیگر اهمیت نمی دهید. در واقع اهداف شما از یک دیگر جدا شده است.

  بارداری بدون اطلاع

  اگر در خواب شما نفهمیدید که باردار بودید، چنین خوابی بیانگر یک انکار از سمت شماست. این خواب نشان می دهد که شما حاضر به قبول کردن برخی مسائل نیستید؛ مگر اینکه با چشم خود با آنها رو به رو شوید.

  تلاش برای بارداری

  اگر در خواب دیدید که شما در تلاش بودید تا باردار شوید، این خواب از رسیدن به یک آرزو و خواسته ی دیرینه خبر می دهد.

  بچه مرده در شکم

  اگر در خواب دیدید که باردار بودید ولی بچه مرده در شکم داشتید، تعبیر این خواب این است که پروژه و طرحی که مدت ها برایش زحمت کشیده بودید اکنون خراب شده و در حال نابودی است. در واقع همه چیز بر خلاف میل و پیش بینی شما شده است.

  شوکه شدن بعد از خبر بارداری

  اگر در خواب دیدید که اطرافیان از شنیدن خبر بارداری شما شوکه و شگفت زده شدند، چنین خوابی تعبیرش به شما باز می گردد. احتمال دارد که اخیراً مسئولیت‌هایی را به گردن گرفته باشید که اکنون احساس می کنید با شخصیت و زندگی شما هماهنگ نیستند و شما از پس آنها بر نخواهید آمد.

  عصبانی شدن بعد از خبر بارداری

  اگر در خواب دیگران با شنیدن خبر بارداری شما عصبانی و یا اندوهگین شدند، چنین خوابی نشان میدهد که اهداف انتخابی شما آنطور که باید شما را راضی نمی‌کند.

  خوشحال شدن بعد از خبر بارداری

  اگر در خواب دیدید که اطرافیان از شنیدن خبر بارداری و شما بسیار خوشحال و خشنود شدند، تعبیر این خواب این است که شما اکنون در مسیر اهداف مورد علاقه تان قرار گرفته اید و با میل و علاقه درونی آنها را دنبال می کنید.

  تست بارداری

  اگر در خواب دیدید که تست بارداری انجام می دادید، تعبیر این خواب این است که شما در زندگیتان وارد مرحله جدیدی خواهید شد. این مرحله می تواند با یک شغل جدید، ازدواج و… شروع شود.

  حمام بارداری

  اگر در خواب دیدید که در حال حمام بارداری هستید،این خواب مبارک نخواهد بود. این خواب با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بارداری در ارتباط است که می‌تواند باعث سقط جنین، زایمان زودرس، و یا مرگ کودک و مادر شود.

  درد بارداری

  اگر در خواب دیدید که باردار بودید و درد داشتید،این خواب می تواند بیانگر ترس شما از مرحله زایمان باشد. همچنین نشان می‌دهد که ممکن است شما در زندگیتان شریک یا همدم احساسی ندارید و یا اگر هم دارید ثبت به شما و احساسات تان، بی تفاوت است.

  زایمان کردن

  اگر شما باردار نیستید اما در خواب دیدید که زایمان می کردید، این خواب اشاره به نگرانی ها و استرس درباره نتیجه طرح ها و تصمیمات شماست. شما بر پیشرفت تمرکز کرده اید و نمی خواهید که در مقابل سختی ها سر خم کنید.

  بارداری و بی خانمانی

  اگر در خواب دیدید که باردار بودید و جایی برای زندگی کردن نداشتید، این خواب تعبیرش ناامیدی و مایوس شدن درمقابل زندگی شخصی و خانوادگی تان است. همچنین می تواند اشاره به مشکلات پنهان در روابط شما داشته باشد که این مشکلات مانع از رسیدن شما به فرد مورد علاقه تان می شود.

  شکم نداشتن در بارداری

  اگر باردار هستید و در خواب دیدید که شکم ندارید،تعبیر چنین خوابی کاملاً برعکس خواهد بود. این خواب به شما میگوید که دوران بارداری و زایمان شما بدون دردسر و به آسانی به اتمام خواهد رسید. پس نگران نباشید.

  بارداری بعد از تجاوز

  اگر در خواب دیدید که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و بعد از آن باردار شده بودید، این خواب برخلاف ماهیت منفی اش کاملاً روشن و نیکو خواهد بود. تعبیر این خواب این است که شما تمامی موانع و روزهای سخت خود را پشت سر گذاشته اید و اکنون اوضاع در شرف بهبودی است. همچنین این خواب بیانگر یادگیری یک دانش و مهارت جدید است، که به سبب آن زندگی شما به ثبات می‌رسد و کاملا از این موضوع رضایت خواهید داشت.

  بارداری در خواب فرد صاحب مقام

  اگر شما همسر یک پادشاه و یا یک فرد صاحب مقام هستید و در خواب دیدید که فرزند دختر به دنیا آورده بودید، این خواب به معنای پیدا کردن یک گنج و رسیدن به دارایی های بسیار است.

  بارداری در خواب کودک نابالغ

  اگر کودک نابالغ در خواب دید که حامله و باردار شده بود، اگر این کودک پسر باشد تعبیر این خواب، مال و ثروت برای پدرش خواهد بود؛ و اگر دختر‌بچه‌ای چنین خوابی دید، یعنی مادرش به ثروت خواهد رسید.

  باداری در خواب دختر مجرد

  بارداری دختر مجرد در خواب، تعبیر نیکویی دارد. اگر شما یک دختر باکره و مجرد هستید و در خواب دیدید که نوزادی به دنیا آورده بودید، این خواب به معنای این است که کار خوبی انجام خواهید داد که تا مدت ها از نام شما به خوبی و کردار نیک یاد خواهند کرد.

  همچنین بخوانید:  🌬️ تعبیر خواب باد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  بارداری در خواب خانم متاهل

  اگر شما یک خانم متاهل هستید و در خواب احساس کردید که خودتان باردار بودید، تعبیرش این است که غمی گریبان شما را خواهد گرفت که سنگین بودن این غم بر دوش شما به مانند سنگینی یک جنین در شکم یک زن حامله است.

  چنین خوابی یا می‌تواند اشاره به تمایل شما به بارداری و یا ترس از باردار شدن باشد. بستگی به روحیه و شخصیت شما تعبیر می شود.

  بارداری در خواب خانم باردار

  اگر شما باردار هستید و چنین خوابی دیدید، این خواب ناشی از استرس های این دوران است.

  اصولاً در ۳ ماهه اول بارداری خواب هایی درباره مخلوقات ریز حیوانات پشمالو گل ها میوه ها و آب بسیار عادی خواهد بود.

  در سه ماهه دوم بارداری، خواب ها انعکاسی از نگرانی های مادر در مورد فرزند خود، چگونگی زایمان و… می‌باشد‌. از خوابهای رایج ترین سه ماه به دنیا آوردن بچه غیر از بچه انسان می‌باشد.

  در سه ماهه سوم بارداری خواب ها بیشتر شامل زحمت کشیدن، کارگری کردن، مورد حمله واقع شدن و یا اتفاق ناخوشایندی برای نوزاد می باشد. هر چقدر به سمت زایمان نزدیک تر می شوید، خواب های شما هم شامل حیوانات بزرگ مثل فیل دایناسور نهنگ و … خواهد بود.

  اگر شما باردار هستید و خواب دیدید که به دنبال فهمیدن جنسیت بچه بودید، چنین خوابی ناشی از حس کنجکاوی شما در بیداری است. این دغدغه فکری بسیار عادی است چرا که هم شما کنجکاوید که بدانید فرزندتان جنسیتش چیست و هم اینکه دیگران بسیار این سوال را از شما خواهند پرسید.

  این خواب ناشی از اضطراب و استرس خود فرد درباره بارداری و تولد نوزادش می باشد.

  زن باردار در خواب میتواند نشانی از روبرو شدن با غم و مصیبت باشد.

  همچنین اگر خودتان را در دوران بارداری و یا حاملگی دیدید این خواب نشانه تلاش شما برای امکانات و رفاه بیشتر است.

  خواب بارداری نیز می تواند اشاره به فکر و ایده باشد که شما هنوز جسارت عنوان کردن آن با اطرافیان تان را ندارید. مثلا اگر در خواب تان دو ماهه باردار بودید ممکن است از دو ماه پیش این فکر به ذهن شما رسیده باشد ولی تاکنون آن را بیان نکرده اید.

  اژدها:

  اگر شما باردار هستید و در خواب اژدها دیدید، این خواب بسیار خوب و خوشی خواهد بود. آینده فرزندِ در راه شما بسیار روشن و درخشان است. ممکن است فرزند شما به چهره های معروف، قابل احترام و تاثیرگذار تبدیل شود.

  ستاره:

  اگر شما باردار هستید و در خواب ستاره دیدید، این خواب نشان دهنده این است که شما دوست دارید نوزادتان دوقلو و یا بیشتر باشد. همچنین این خواب نشان دهنده رمز و راز های موجود در زندگی هستند و نشان می دهد که همه چیز را نمی توان کنترل کرد. ممکن است غافلگیر شوید.

  خورشید:

  اگر باردار هستید و در خواب خورشید دیدید، تعبیر این خواب نمایانگر یک فرزند دختر خواهد بود. همچنین می تواند اشاره به خوش بینی شما درباره آینده داشته باشد. به طور کلی این خواب نمایانگر این است که شما مادر خوبی برای فرزندتان خواهید شد و بسیار ذوق زده هستید.

  خوردن انگور:

  اگر شما یک خانم و باردار هستید که در خواب دیدید انگور میل می کردید،این خواب به شما از یک شانس بزرگ خبر می دهد. به تعبیر دیگر چون انگور از دسته میوه های هسته دار است، می تواند نماد باروری نیز باشد. در تعابیر دیگر اگر از درخت انگور خوشه ای چیدید، نشان می دهد که فرزند شما پسر خواهد بود.

  لگد زدن فرزندتان:

  اگر در خواب حرکت و لگد زدن فرزندتان را احساس کردید، این خواب منفی خواهد بود و یک هشدار محسوب می‌شود. نگران نباشید اگر زود دست به کار شوید، زمان کافی برای تغییر این سرنوشت شوم و یا برگشت از این مسیر خواهید داشت.

  بارداری در خواب مرد

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که فرزند دختری زاییده بودید، این خواب برای شما نماد غم و اندوه خواهد بود.

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که فرزند پسری از شکم شما زاییده شده بود، چنین خوابی به این معناست که شما بخاطر انجام کاری نیکو، خوش نام خواهید شد و از این سبب معروف می شوید.

  اگر شما یک مرد هستید و در خواب دیده که همسرتان باردار بود، تعبیرش این است که مسئولیت سنگین و سختی را به شما واگذار خواهند کرد. این کار انجامش به تعبیری سخت و طاقت فرسا خواهد بود. بهتر است قبول نکنید، زیرا شما با میل خودتان این کار را قبول نخواهید کرد و همچنین از پس آن برنخواهید آمد، پس از ابتدا این کار را گردن نگیرید.

  باردار بودن نامزدتان:

  تعبیر این خواب به رابطه شما باز می گردد. احتمال دارد برای مدتی نسبتاً طولانی رابطه شما در شرایط بحرانی و تنش‌زایی قرار بگیرد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  87 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۷:۳۹

  من دختر مجردی هستم که در خواب دیدم موقعی که آزمایش خون میدم برای ازدواج با دوست پسرم متوجه حامله بودنم میشم و قصد سقط کردنش رو دارم و لگد زدن بچه رو به مادرم نشون میدم چه تعبیری داره

  bano
  ۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۳۴

  سلام خداقوت من ۲۴ سالمه و نامزد دارم دیشب خواب دیدم یهو دکتر بهم گفت که خودم خبر نداشتم دو قولو باردارم چند روز دیگه زایمان میکنم نامزدم و خالم و دوستام خیلی خوشحال بودن ولی من استرس خانوادم رو داشتم شکمم رو قایم میکردم گفتم چجوری بچم رو بدنیا بیارم بگم بچه رو قبل ازدواج از کجا اوردم نامزدم میگفت خودمون بزرگش میکنیم یواشکی بدنیاش بیار بعد دیگه من زایمان کردم بعد زایمان پاشدیم رفتیم برای خودمون خونه میساختیم بخاطر بچه

  ناشناس
  ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۰۱:۴۷

  من چندباری خواب دیدم بچه ای که به دنیا اوردم بغلم نمیاد انگار مادرش نیستم اطرافیان هم در خواب اجازه نمیدادن بغل کنن در خواب خیلی ناراحت بودم.

  ناشناس
  ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۳۹

  من یه دختر ۱۵ ساله ام و خب با کسی در مورد وضعیت بدم که بخاطر معده ام و استرس چهار بار بالا آوردم صحبت کردم و اولین کاری که کسی که باهاش حرف میزدم کرد این بود که بپرسه حامله هستم یا نه و خندید و بعد همون شب اش خواب دیدم که حامله ام…. خودم باور نداشتم و انکار میکردم ولی مادرم مجبورم کرد تست بدم و خب مثبت در اومد…این چه تعبیری دارد؟…

  Nil
  ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۰۱

  سلام، من تو خواب دوستم رو دیدم که حامله هست و جشن گرفته ولی من نگرانم چون هنوز با نامزدش عقد نکرده و نامزدش هم تازه موهاش رو زده بود و میخواست بره سربازی
  و از این بابت که این همه مدت (چهارماه) ازم مخفی میکرد و الکی وانمود میکرد پریود شده ناراحت بودم که بهش هم گفتم شروع کرد به گریه کردن
  از وقتی از خواب پاشدم هم اعصابم خورده
  میشه لطفا تعبیرش کنید

  1 3 4 5