🕊️ تعبیر خواب پرنده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

پ یک دیدگاه
 • تعبیر خواب پرنده 🕊️

  پرندگان از جمله حیوانات بی آزاری هستند که علاوه بر این دوست داشتنی هم هستند. برخی پرندگان را ما به عنوان حیوان خانگی نگه می داریم و پس از مدتی به آنها حس وابستگی پیدا می کنیم. در قدیم از نوعی کبوتر برای نامه رسانی استفاده می کردند. از دید معبران نیز پرنده نمادی از حاجت روایی و رسیدن به آرزو می باشد. معبران فقط دیدن پرندگان حرام گوشت و بدیمن را در خواب خوب نمی دانند. به طور کلی پرنده خوب است. در ادامه ما برای شما عزیزان تعبیر دقیق از پرنده در خواب را از نظر معبران معروف جهان دسته بندی کرده ایم. برای تعبیر خواب خود، با تاروت رنگی همراه شوید.🌹

  تعبیر خواب پرنده

  تعبیر خواب پرنده بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق، شنیدن صدای پرندگان در خواب نشانه خوبی است؛ مگر پرندگانی که در همه جا آنها را بد یمن و شوم می دانند. سر وصدای این پرندگان در خواب، نمادی از ناراحتی، دلسردی و دردسر است.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  اگر به عالم رویا دیدید که مثل پرنده ای از جایی به جای دیگر پرواز می کردید، شما به زودی عازم یک سفر خواهید شد. همچنین به میزان بلندی و فاصله شما از زمین، به بزرگواری و شرافت خواهید رسید.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که پرنده ای داشتید و این پرنده از دست شما پرید ولی باز به سمت شما برگشت، چنین خوابی به شما خبر از حاجت روایی و رسیدن به نیت قلبی تان می دهد.
  ✔️اگر دیدید پرید و به آسمان رفت و دیگر برنگشت، شما به زودی در اثر یک خسارت، مقداری از دارایی خود را از دست خواهید داد.
  ✔️اگر دیدید که تعداد زیادی پرنده در جایی سر وصدای بسیار می کردند، این خواب نشان می دهد که به زودی در یک دردسر و گرفتاری خواهید افتاد.
  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که پرنده ای از آسمان با شما حرف می زد، شادی و خوشحالی بزرگی در راه است.
  ✔️اگر دیدید که مانند پرندگان پر و بال داشتید، به اندازه بال هایتان در خواب، به بزرگی و پست و مقام خواهید رسید. ممکن است ترفیع مقام داشته باشید و رئیس قسمتی شوید.
  ✔️اگر دیدید که به هوا پریدید و پرنده ای را گرفتید، از همسر خود جدا خواهید شد و عیال دیگری اختیار خواهید کرد.
  ✔️اگر دیدید که سر و کله پرنده ای را می خوردید، از مال و دارایی یک شخص مقام دار و صاحب منصب استفاده خواهید کرد.
  در خواب به لحاظ جثه هرچه پرنده را بزرگ تر ببینید، تصویری از اراده و پشت کار شما برای رسیدن و دست یابی به خواسته و هدفتان است.

  از نظر جابر مغربی👨

  ✔️اگر در خواب دیدید که از سوراخ بینی شما پرنده ای خارج شد، شما صاحب چهارپایی خواهی شد و یا هستید که به زودی حامله شده و توله به دنیا خواهد آورد.
  ✔️اگر دیدید که پرنده کباب شده و بریان شده می خوردید، شما با استفاده از نیرنگ و کلک، دارایی و ثروت زنی را تصاحب خواهید کرد.
  ✔️اگر دیدید که پرنده ای تکه ای از گوشت بدن شما را کند و با خود برد، یعنی مقداری از اموال و دارایی شما را با زور و تهدید از چنگ تان بیرون خواهد آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی اگر دیدید که در خواب پرنده ای با شما صحبت می کرد، شما در کسب و کار و حرفه خودتان پیشرفت و بهبود خواهید داشت.
  ✔️اگر در خواب دیدید که صاحب یک الاغ بودید و این الاغ همراه یک پرنده شده بود، تعبیر این خواب بر اساس نوع پرنده است. مثلا اگر این پرنده عقاب بود، شما از طریق یک شخص صاحب مقام و قدرتمند روزی به دست می آورید.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که با پرنده ای نزدیکی داشتید به طوری که پرنده مفعول باشد، شخصی که تعبیرش با آن پرنده مرتبط است را شکست خواهید داد.
  ✔️اگر دیدید که از گوشت بدن خودتان تکه ای را بریدید و برای پرنده ای به عنوان غذا گذاشتید، شما بخشی از دارایی خودتان را به کسی خواهید بخشید.

  همچنین بخوانید:  💸 تعبیر خواب پول و اسکناس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  مطیعی نوشته است که دیدن پرنده در خواب رسیدن به آرزو و خواسته قلبی تان است؛ مگر اینکه پرندگان از دسته مکروه گوشت مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و دو نوع از مرغانی که در مرداب زندگی می کنند و مردخوار باشند. پرندگان حلال گوشت خیلی بهتر و از پرندگانی هستند که در اسلام گوشت آنها حرام اعلام شده است.
  همچنین پرنده زنده به خواب دیدن بسیار نیکو تر از پرنده مرده و یا کشته شده است. در این بین می توان گفت که حتی پرنده ای که در خواب می بینید اگر به لحاظ نقش و نگار زیبا باشد، بهتر از پرندگان یک رنگ و یا با رنگ های تیره و غیر طبیعی است. پس با این تفاسیر باید جزئیات شکل و ظاهر پرنده در ذهن شما باشد.
  اگر در خواب دیدید که پرنده ای داشتید و صاحب آن شما بودید، پس حتما به آرزو و نیت دل خود خواهید رسید؛ به خصوص اگر این پرنده طبق خصوصیات ظاهری گفته شده، خوش نقش و خوش صدا باشد. چنین خوابی نشان می دهد که به یکی از بزرگ ترین خواسته هایتان می رسید و تعبیر بسیار نیکویی دارد.
  ✔️اگر در عالم خواب دیدید که در یک پرنده فروشی بودید و هیچ یک از این پرندگان نه مال شما بود و نه می توانستید که بخرید، چنین خوابی نشان می دهد که طی یک اتفاقی که پش خواهد آمد، شما با دیدن خوشبختی و خوشحالی کسی در حسرت و ناراحتی فرو می روید.
  ✔️کبوتر در خواب نمادی از عشق و دوست داشتن، محبت و سازگاری، دوستی و ارتباط است. کبوتر ماده نیز نشان از زنی درست کار، فداکار، نجیب، و خوش اخلاق و رفتار است.
  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که کبوتری ماده داشتید، زنی با این خصوصیات در زندگی شما حضور پیدا خواهد کرد و با ورود این زن زندگی شما دست خوش تغییراتی خواهد شد.
  ✔️اگر در خواب پرنده ای را همراه با جوجه هایش دیدید، شما به زودی صاحب یک فرزند خواهید شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که چندین پرنده داشتید، ب چندین نیت خود به طور همزمان خواهید رسید و از چند جهت زندگی تان مساعد خواهد شد.
  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که پرنده ای داشتید، این پرنده پرید و شما هم به دنبالش رفتید؛ تعبیر این خواب جذب شخصی شدن و یا راهی یک سفر شدن است. ممکن است شخصی سر راهتان قرار گیرد که به لحاظ اخلاقی بسیار جذب او شوید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرنده تان پرید و برنگشت، مجلسی در این مورد می گوید که در یک دردسر مالی و خسارت خواهید افتاد.
  ✔️کشتن پرنده در خواب نماد شوم و بد یمنی است و اصلا تعبیر خوبی ندارد.
  ✔️اگر دیدید که جغد و یا کرکسی از دست شما پرید و دور شد، یک خطر و بلا از سر شما رفع خواهد شد.
  ✔️اگر کبوتری از قفس خود بیرون آمد و رفت، در یک رابطه احساسی شکست خواهید خورد و عشقتان را از دست می دهید.
  ✔️گنجشک در خواب، سمبل یک دوست مزاحم و بسیار پر حرف است. حذف شدن این فرد از زندگی تان بسیار به نغع شما خواهد بود.
  در آخر بایستی نکته ای را یادآور شویم که این تعبیر کلی از خواب پرنده است و هر پرنده ای با توجه به جزئیات خواب شما، تعبیر خاص و جداگانه دارد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ نیز معتقد است که پرنده در خواب نشانه آرزو، امید و اهداف شما در عالم بیداری است. دیدن پرنده ای که در حال آواز خواندن و پرواز در آسمان باشد، تعبیرش در خواب نشانه لذت و خوشی، و همچنان اعتدال و عشق و محبت می باشد.
  ✔️اگر در خواب پرنده مرده و یا پرنده ای را در حال جان کندن و مردن دیدید، این خواب نمادی از یأس و ناامیدی برای شماست. علاوه بر این، این خواب می تواند نشان دهنده تشویش و نگرانی شما در ارتباط با مسائلی در ذهن و فکرتان باشد.
  ✔️اگر کسی در خواب ببیند که پرنده های زیادی با حالت حمله و تهاجم به سمت او می آمدند و وی نیز دست پاچه شده و نمی توانست تصمیم بگیرد، چنین خوابی از یک تضاد و نا همخوانی در روحیه اوست. ممکن است بین چندین راه مانده باشید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرندگانی در تلاش اند تا به خانه شما وارد شوند، چنین خوابی به شما یک تذکر می دهد که مسیر انتخابی شما در زندگی درست نیست و باید سریعا تجدید نظر کنید. همچنین نشان می دهد که دیگران نیز بسیار در امور زندگی شما دخالت دارند و شما اختیار کافی برای کنترل زندگی تان را ندارید.
  دیدن تخم پرنده در خواب، سمبلی از ثروت و اموالی است که به زودی وارد زندگی شما خواهد شد.
  ✔️لانه پرنده دیدن در خواب، سمبل امنیت و مصونیت، استقلال و متکی به خود بودن است. به تعبیر دیگر لانه پرنده در خواب را شروع یک فصل و دوران جدید در زندگی می دانند. چنین خوابی نیز می تواند به خواب بیننده بگوید که باید بین زندگی و امور دنیوی با امور معنوی و روحانی خود، اعتدال و هماهنگی ایجاد کند و برای بهبود و ترقی این بُعد وجودی خود تلاش کند.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که نوک و یا منقار پرنده ای در گردن شما فرو رفته و یا گیر کرده بود، این خواب نشان می دهد که شما بسیار پشت دیگران بدگویی و غیبت می کنید؛ به طوری که این خصلت بد در رفتار شما تثبیت شده است.
  ✔️قفس پرنده در خواب دیدن، می تواند از محدود شدن و از دست دادن آزادی تان خبر دهد. ممکن است در اثر غفلت و یا لجبازی این شرایط را خودتان ایجاد کنید.

  همچنین بخوانید:  🐆 تعبیر خواب پلنگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  اویتنهاو دیدن پرنده در خواب را به یک ملاقات و دیدار خوشایند تعبیر می کند که یادآوری آن تا مدتی باعث لبخند و رضایت خاطر شما خواهد شد.
  ✔️پرنده در حال پرواز در خواب، نمادی از شنیدن اخبار خوب و عالی در هر زمینه ای است.
  ✔️به دام انداختن و گرفتن پرنده در خواب، تعبیرش اندوه و ناراحتی برای شماست.
  ✔️تخم پرنده نیز در خواب از رسیدن به یک ارث و میرتث خبر می دهد.
  ✔️پرنده در قفس در عالم رویا می تواند نشان دهنده این باشد که به زودی از سمت فرزندان تان خبری به شما خواهد رسید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرنده ای نشسته بود، برای چندروزی عزادار خواهید شد و در سوگ کسی خواهید نشست.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرنده ای در دستان شما بود، شانس و اقبال بزرگی در انتظار شماست.
  ✔️دانه دادن به پرندگان در خواب، نمادی از داشتن یک دوست و همراه با نشاط و شادمان است که در هر حالتی به شما انرژی می دهد.
  ✔️دیدن پرندگان دریایی که بر روی آب ها پرواز می کردند و به دنبال ماهی بر روی اب بودند، چنین خوابی از غم و ناراحتی در چند وعده نزدیک خبر می دهد.
  ✔️اگر در خواب دسته ای گذرا از پرندگان در آسمان را دیدید، آرزوهای شما یکی پس از دیگری برآورده خواهد شد.
  ✔️پرنده ای که کاکل داشته باشد در خواب، نمادی از عشق دو طرفه و متقابل خواهد بود. همچنین به تعبیر دیگر می تواند به پیشرفت های سریع و پشت سرهم نیز اشاره کند.

  از نظر آنلی بیتون👨

  پرنده با پر و بال زیبا و خوش نقش در خواب نمادی از کامروایی و سعادت است. درهای رحمت خداوند به روی شما گشوده خواهد شد.
  ✔️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب پرندگانی زیبا و خوش صدا دیدید، به زودی ازدواج خواهید کرد و همسر شما شما دقیقا با ایده آل های ذهنی تان هماهنگ است. همچنین این فرد به لحاظ مادی و ثروت بسیار بالا است.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرنده ها پر و بال ریخته و مریض گونه هستند، چنین خوابی نشان دهنده رفتار و عمل افراد ثروتمند و قدرتمند با افراد فقیر و زیر دست است. ممکن است شما کسی باشید که اینگونه با ضعیفان رفتار می کنید و یا اینکه شما هم یکی از زیر دستانید که مورد ظلم واقع شده اید.
  ✔️پرنده زخمی و مجروح در خواب نیز تعبیرش این است که اگر شما متأهل هستید و فرزند نا خلف و سرکشی دارید، اخیرا بسیار غصه این فرزند را می خورید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که در حال تماشای پرواز پرندگان در آسمان بودید، این خواب به شما از تمام شدن روزهای بد و شروع یک دوره آرامش و لذت بخش خبر می دهد.
  ✔️گرفتن پرنده در خواب، رسیدن به نتیجه دلخواه و مراد و حاجت روایی است.
  ✔️اگر شما کسی هستید که حرفه تان کشاورزی و یا شغلی مرتبط با کشاورزی است و در عالم رویا دیدید که پرندگان را با تفنگ شکار می کردید، نشانه این است که محصول و بازده شما با رکود و کاهش رو به رو خواهد شد. از این بابت ممکن است که برای مدتی گرفتار و تنگ دست شوید، پس تدابیر لازم را در فکر داشته باشید.

  همچنین بخوانید:  🍼 تعبیر خواب پستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  برات نیز پرنده در خواب را نشانه ای از موفقیت و پیروزی در انجام امور می داند.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرنده ای روی تخم های خود خوابیده بود، چنین خوابی رسیدن به اهداف و خواسته هایتان را تضمین می کند. پس نترسید و شجاع باشید!

  از نظر تونی کریسپ👴

  تونی کرسیپ عقیده دارد که پرنده می تواند نمادی از تخیل، درک و استدلال، رها شدن از محدودیت ها، افکار و ایده ها، امید و آرزو های پنهانی، شوق و هیجان برای درک فراسوی اصول و مرز ها، آگاهی توسعه یافته و همه این موارد در خواب های ما، خود را به صورت یک پرنده بزرگ و بالغ که قابلیت پرواز کردن در اوج آسمان ها را دارد، نشان می دهند.
  چرا که آگاهی و بیداری وسیع، مثل زماینی است که ما منظره و صحنه زمین را از بالا بنگریم. باید ذکر کنیم که نزدیک شدن به این حالت برای کسانی ممکن است که ترسناک و یا درد ناک باشد.
  گسترش و توسعه دیدگاه های ما می تواند یک راه ارتباطی بین حواس پنج گانه و جهانی باشد که ما در آن زندگی می کنیم.

  تعبیر خواب پرنده بر اساس موضوع آن 📋

  پرنده در قفس🕊️

  اگر چندین پرنده را در قفس دیدید، تعبیرش این است که شما با عمل و رفتارتان باعث گرفتاری و به زحمت افتادن افراد بی گناه و مظلوم خواهید شد. اگر در این قفس باز بود و پرندگان آزاد، پس قطعا به مراد و خواسته دل خود خواهید رسید.
  اگر یک پرنده را در قفس دیدید، احتمالا شما احساس کنترل شدن و نداشتن آزادی در زندگی می کنید.
  اگر دو پرنده به صورت جفت در قفس دیدید، شاید در یکی از روابط خود چه عشقی و چه دوستانه، با یک سری مشکل رو به رو شوید.

  غذا دادن به پرندگان🕊️

  اگر در خواب خود را در حال غذا دادن به پرندگان دیدید، این خواب می تواند نشانی از اعلام شدن و انگیزه و اشتیاق است.

  پرنده در لانه🕊️

  پرنده در لانه دیدن، سمبلی از استقلال یافتن و در امان بودن است. چنین خوابی نیز ممکن است که از فرصت ها و موقعیت های طلایی به شما خبر دهد.

  پرنده سیاه🕊️

  پرنده به رنگ سیاه و تیره در خواب، نشان می دهد که شما این روزها از انگیزه کافی برخوردار نیستید. به تعبیر دیگر حسادت و حرص را نیز نشان می دهد.

  پرنده سفید🕊️

  پرنده به رنگ سفید در خواب، نشان می دهد که یکی از بزرگ ترین آرزوهای شما این است که بر تمام موقعیت ها و افکار منفی غلبه کنید و در این افکار غرق نشوید. اگر روی شخصیت و ذهن خود کار کنید حتما به این خواسته خود خواهید رسید.

  سر و صدا و هیاهوی پرندگان🕊️

  اگر در خواب دیدید که میزان و تعداد پرندگان، عدد فردی بود؛ تعبیرش خیر و نیکوست. برعکس این تعبیر اگر عدد فردی نباشد، مکن است برای چند روزی در بستر بیماری باشید ولی در نهایت شفا پیدا خواهید کرد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  آسیه
  ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۰۳

  سلام بر شما من خواب دیدم خواهرم یک پرنده کوچولوی بنفش رو دستم میده خیلی یه پرنده شیرین است و اون اصلا از سر چشمام پس نمیشه یعنی تو دست هر کی ام که بره از سر چشماش پس نمیشه اصلا اذیت کننده نیست خیلی خوشایند استش

  روشن
  تاریک