🍼 تعبیر خواب پستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

پ ۶۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب پستان🍼

  اغلب معبران پستان و سینه زن را به دختر وی و پستان در دیدن در خواب مردان را به همسر او نسبت داده اند. هرگونه تغییر در نوک سینه را نیز مرتبط با فرزند دختری تعبیر می کنند. مک زدن سینه در خواب را نیک نمی دانند و به خلل در امور تعبیر می کنند. در ادامه برای شما عزیزان، تعابیر دقیق از خواب پستان را از نظر معبران معروف جهان دسته بندی کرده ایم. برای تعبیر این خواب با تاروت رنگی همراه شوید.

  تعبیر خواب پستان

  تعبیر خواب پستان بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق دیدن پستان در خواب پنج تعبیر دارد:
  اولین تعبیر، به فرزندان و کودکان شما باز می گردد.
  دومین تعبیر، مربوط به دختران است. حال این دختران می توانند جزء از اعضای خانواده شما باشند و یا اینکه تعدادی دختر در اطراف شما وجود داشته باشد.
  سومین تعبیر، خدمه و خدمتکاران را نشان می دهد.
  چهارمین تعبیر، دوستان و اطرافیان شما هستند.
  پنجمین تعبیر، برادران و هم خون های شما را نشان می دهد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال مکیدن پستان یک مرد بودید، به زودی بیمار خواهید شد و برای چند صباحی در بستر خواهید بود.
  اگر مانند بالا دیدید با این تفاوت که همسر شما نیز آبستن باشد، تعبیرش یک فرزند پسر است.
  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید پستانی را مک می زدید، تعبیر چنین خوابی برای شما این است که در امور دنیوی و کارهای خود با بن بست و رکود رو به رو خواهید شد.
  اگر در خواب روی پستان خود مو مشاهده کردید، به کسی بدهکار خواهید شد.
  اگر به عالم رویا دیدید که مو از روی پستان خود بر می داشتید، قرض و بدهکاری خود را تمام و کمال پرداخت خواهید کرد.
  اگر در خواب سینه خود را با دست گرفته بودید، در امور معنوی و دینی خودتان باید تجدید نظر کنید و در صورت لزوم مشکل را بر طرف کنید.

  همچنین بخوانید:  🤾 تعبیر خواب پریدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ابن سیرین نیز پستان در خواب را به دختر تعبیر می کند. همچنین معتقد است که هر گونه تغییر مثل زیاد شدن، کوچک شدن، بزرگ شدن و … در ظاهر سینه، نیز تعبیرش بر دختر شماست.
  اگر در عالم خواب دیدید که از پستان تان شیر جاری شد، تعبیر چنین خوابی برای دختر شماست. فرزند دخترتان زندگی اش لبریز از رفاه و برکت خواهد شد و از راه حلال امرار معاش خواهد کرد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  نظر العنبری نیز در این باره مانند سایر معبرین است و پستان را به دختر و یا همسر شما نسبت می دهد.
  اگر به عالم رویا زنی را دیدید که از سینه هایش آویزان کرده بودند، این زن مرکتب زنا و گناه کبیره شده است.
  بزرگ شدن و یا بزرگ بودن پستان در خواب، نماد و سمبل گناه و خطا می باشد.
  اگر در خواب احساس کردید که شیر در پستان شما وجود دارد، تعبیرش یا افزایش دارایی و اموال است و یا اینکه خداوند فرزند پسری به شما خواهد داد.

  از نظر جابر مغربی👴

  جابر مغربی پستان مرد را نشانی از همسر و عیال وی می داند و پستان برای زنان را به دختر وی نسبت می دهد.
  اگر زنی در خواب ببیند که پستان او را بریده اند، تعبیرش بر مرگ فرزند دختری اوست.
  اگر یک آقا چنین خوابی ببیند، مرگ همسرش نزدیک است.
  اگر شما یک خانم هستید و ببنید که از زیر پستان شما پستان دیگری رشد کرده است، تعبیرش به دنیا آوردن یک فرزند دختر است. اگر باردار هستید فرزندتان دختر خواهد بود، در غیر این صورت به زودی باردار خواهید شد و دختری خداوند به شما عطا خواهد کرد.
  اگر به عالم رویا دیدید که دو پستان شما بزرگ شده بود، تعبیر این خواب برای فرزندان شماست. فرزندان تان از حال و روز مادی و روحی خوبی برخوردارند و اصلا جای نگرانی نیست. همچنین اگر هنوز دختری در خانه دارید که مجرد است، به زودی ازدواج خواهد کرد.
  اگر در خواب دیدید که خودتان از دو پستان خودتان در حال شیر خوردن بودید، به زودی یک ناراحتی و مصیبت شما را درگیر خواهد کرد.
  اگر به عالم رویا دیدید که شیر از پستان شما بر روی شکم تان می ریخت، دچار یک ضرر و زیان خواهید شد.
  اگر یکی از پستان های شما سوخت و از بین رفت، تعبیر چنین خوابی برای دختر شماست. به زودی صاحب یک شغل بسیار عالی با واسطه گری شخصی صاحب مقام خواهد شد.
  اگر دیدید که شما را در خواب از پستان تان آویزان کرده بودند، تعبیرش این است که در نتیجه یک رابطه نا مشروع و غیر قانونی، صاحب یک فرزند پسر خواهید شد.
  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که تمام بدن شما پستان دارد، تعداد اعضای خانواده و فرزندان شما افزایش خواهد یافت. اگر صاحب فرزندی نیستید، پس اموال و دارایی شما زیادتر خواهد شد اما از سمت مردم طرد خواهید شد و سرزنش های فراوان خواهید شنید.

  همچنین بخوانید:  🛌 تعبیر خواب پتو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  اغلب معبران پستان دیدن در خواب را به فرزند دختر تعبیر کرده اند. همچینن شیری که از پستان خارج می شود را نعمت و برکت می دانند که این تعبیر نیز با دختر در ارتباط است.
  اگر دیدید که خون به جای شیر خارج می شد، تعبیرش مال حرام و نا مشروع خواهد بود که از راه و روش نا درست به دست خواهد آمد و برخی دیگر از معبران نوشته اند که مال و یا چیز با ارزشی است که به زحمت و دردسر فراوان به دست خواهد آمد. همچنین به تعبیر دیگر داریم که ممکن است از سمت فرزند دخترتان گرفتار و دل شکسته خواهید شد.
  اگر مردی مجرد در خواب دید که سینه هایش حامل شیر و آماده شیر دادن شده است، به زودی عاشق شخصی خواهید شد و با او ازدواج خواهید کرد. اگر متأهلید و این خواب را دیدید، تعبیرش برای شما رسیدن به مال و اموال و ثروت خواهد بود.
  اگر پیرزنی این خواب را ببیند، پس دچار فقر و تنگدستی می شود و زندگی اش مختل خواهد شد. اگر دختری این خواب را دید، عمرش کوتاه خواهد بود و در سنین کم از دنیا خواهد رفت.
  برای دختران و زن جوان مجرد دیدن این خواب کاملا عادی و طبیعی است و نشانه سلامتی و تندرستی، و عمر با برکت و با عذت است.
  برخی دیگر از معبران نوشته اند پستان مردان مرتبط با عیال وی و پستان زنان را به دخترش باز می گردد. همچنین پستان دختر مجرد، نشانه تندرستی، عشق و عواطف اوست.
  اگر زنی در خواب دید که پستان او را بریده بودند، زندگی و سلامتی دختر او در خطر و تهدید است و این خواب از یک حادثه ناگهانی و بد خبر می دهد.
  اگر دختری چنین خوابی ببنید، در رابطه عاطفی و در مقابل عشق زندگی اش دچار شکست و ناکامی خواهد شد. ممکن است برای مدتی در این زمینه ناکام بمانید اما امید خود را از دست ندهید.

  همچنین بخوانید:  🧀 تعبیر خواب پنیر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👵

  آنلی بیتون دیدن پستان حیوانات شیر ده در خواب را به زیان و ضرر مالی تعبیر کرده است. ممکن است برای مدتی اوضاع شما بهم بریزد ولی در نهایت مجددا نظم خواهد گرفت.

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا، پستان و سینه زن را به سمبلی از فداکاری و از خود گذشتگی تعبیر کرده اند.
  دیدن پستان در خواب زنان را ناشی از نوعی کارکرد جسمانی دانسته اند.
  برعکس چنین خوابی برای مردان را به رجوع به دوران کودکی و طفولیت، و همچنین میل ها و آرزوهای جسمی نسبت داده اند. شاید شما ظاهر خود را دوست نداشته باشید و بخواهید که چیزی را در درون خود تغییر دهید.

  تعبیر خواب پستان بر اساس موضوع آن 📚

  ✔️نشان دادن پستان

  اگر در عالم رویا دیدید که زنی بدون خجالت و شرم پستان خود را به شما نشان می داد، تعبیرش به دست آوردن ثروت و اموال زیاد است.

  ✔️شیر دادن همسر

  اگر در عالم رویا دیدید که همسر شما نوزادی در آغوش دارد و مشغول شیر دادن به اوست، خیر و برکت و رزق . روزی در کار شما افزایش پیدا خواهد کرد.

  ✔️مکیدن پستان

  اگر دیدید که در خواب پستان کسی را می مکیدید (مرد و زن فرقی ندارد)، این خواب نشان گر احتیاجات و نیاز های شما از طرف مقابل تان است که انتظار دارید توجه کند و رفع سازد. باید انتظارات خود را به زبان بیاورید و با گفت و گو حل کنید.

  ✔️کوچک شدن پستان

  اگر در خواب دیدید که سینه شما تغییر سایز داده و کوچک تر به نظرتان می رسید، رزق و روزی و برکت در زندگی شما کم خواهد شد و کمی در انجام و گذراندن امور با سختی و زحمت رو به رو می شوید.
  به تعبیر دیگر آمده است که چنین خوابی می تواند ناشی از یک نقص و ضعف در امور دینی و معنوی شما باشد. همچنین به غم و ناراحتی نیز تعبیر شده است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  63 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ترانه
  ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۱:۵۳

  سلام من خواب دیدم اطراف سینه چپ چند تا دیگه سینه در آورده با اندازه های مختلف، تعبیرش چیه،؟؟

  ناشناس
  ۱۸ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۵۰

  سلام من خواب دیدم برادرشوهرم سینم رو میخورد و خانومش هم نشسته بود و خوشحال بود سینه سمت چپم رو که خورد از اون آب بیرون میومد و سینه سمت راستم رو که خورد سفت بود آن را برید و دیدم که از ان آشغال بیرون میاد تعبیرش چیه

  شیما
  ۱۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۱:۴۳

  سلام. من خواب دیدم همسرم همزمان سینه های من رو با یه دستش گرفته و من وقتی سرم سمت دستش و نوارهایش پرت شد، یکدفعه دیدم با دست دیگرش از روی لباس با سینه های یه زن که فامیل هم هست و میشناسمشون و ایشون متاهل ولی (بدکار هستن) داره بازی میکنه و کاملا جذب اون شده و نگاه هاشون بهم گره خورده بعد من عقب عقب رفتم فاصله گرفتم و هرچه صدا کردم شوهرم رو، نمیشنید انگار نسخ شده بود و هم اون خانم و هم شوهرم بیشتر پیشروی می کردن.
  تعبیرش چیه؟

  علیرضا
  ۹ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۰:۲۰

  سلام ممنون میشم بفرمایید
  خواهری دارم که رابطه خوبی باهم نداریم و سال ها است همو ندیدیم خواب دیدم سینه هاش به شدت و غیر طبیعی بزرگ شده بود

  رزی
  پاسخ به  علیرضا
  ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۷:۴۴

  با سلام
  نظر تعبیر که برای ایشون شده با توجه به مشکلات مطرح شده هست که این خانم مطرح نمودند ولی به نظر این خواب فقط یه نوع استرس و تشویش افکار این خانم محترم نسبت به شوهر هست و اینکه این خانم باید در زندگی خود توجه و عاطفه خود را نسبت به همسر بیشتر از قبل نماید تعبیر خواب انشاالله خوب و پر منفعت است