⚰️ تعبیر خواب تابوت از نظر معبران معروف جهان

ت بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب تابوت⚰️🥀

  در علم تعبیر، ترس تعبیرش شادی است. بنابراین هرخوابی که محتوایش ترسناک باشد تعبیرش بالعکس شادی است. خواب تابوت و جنازه و مرگ، هم یکی از خواب های ترسناک است که اکثرا می ترسند و فکر می کنند که یکی می میرد! اما این گونه نیست. تعبیر خواب تابوت نماد شادی است.

  تعبیر خواب تابوت

  تعبیر خواب تابوت از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب دیدید که مرده اید و شمارا در تابوت می گذارند، تعبیر خوب و نیکویی دارد ولی اگر شما را دفن کردند، تعبیرش بد است.
  اگر دیدید که عده ای تابوت تورا می برند، به این معنی است که شما در حد توان و ظرفیت وجودی خودتان، به بزرگی و مقام می رسید!
  اگر دیدید که شخص زنده ای را در تابوت گذاشتند و می برند ولی کسی تابوت اورا همراهی نمی کند، یعنی آن شخص در مقام و کارش دچار خسارت و عیب می شود ولی اگر مردم تابوت اورا همراهی کردند تعبیرش خلاف این است و فرد در کار و مقامش احترام و پیشرفت بیشتری کسب می کند.
  اگر در خواب روی تابوت سنگینی قرار گرفته بودید، تعبیرش این است که به اطرافیان و زیردست خود ظلم می کنید. این گونه رفتار کردن برای خداوند خشنود نیست. اگر در خواب تابوت سبک بود، یعنی شما با مردمان و اطرافیان خود بسیار رفتار نیکویی دارید و لطف شما بی جواب نمی ماند.
  اگر در خواب دیدید که روی تابوت افتاده اید و یا کسانی که شما را می بردند انداختند، به این معناست که مقام و جایگاه شما از بین رفته و در کارتان خلل ایجاد می شود. به نوعی بستگی دیده می شود.

  تعبیر خواب تابوت از نظر علامه طباطبایی👳‍♂️

  از نظر علامه طباطبایی خواب تابوت، تعبیرش ملکی بزرگ و وسیع است ولی مرده در تابوت نشان گر مال حرام است، اما کلا مرده را خیر و برکت تعبیر می کند.

  تعبیر خواب تابوت از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  ✍️از نظر امام جعفر صادق تابوت در خواب سه تعبیر دارد:
  اول بزرگی و مقام است. در چشم مردم عزیز خواهی شد.
  دوم حکومت است. ممکن است ترفیع بگیرید و ریاست قسمتی به شما واگذار شود.
  سوم عزت و جاه است. اطرافیانتان بیشتر از قبل به شما احترام خواهند گذاشت.

  تعبیر خواب تابوت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  ✍️مطیعی تهرانی می گوید اگر در خواب تابوت دیدید نترسید! عمر یک فرایند طبیعی در چرخه حیات است. دیدن تابوت در خواب هیچ رابطه و تفسیر مستقیمی با مرگ و زندگی ندارد.
  اگر دیدیدخودتان در حال تابوت ساختن هستید، ساختمانی خواهی ساخت که سالیان طولانی باقی خواهد ماند و خودتان نیز بهره مند خواهی شد.
  اگر د رخواب دیدید که تابوتی را بر دوش می برند و شما هم جز تشییع کنندگان هستید، خبری از فردی که اکنون از آن بی خبرید به شما می رسد و یا اگر در گذشته از چیزی یا کسی دل بریده بودید اکنون به آن امیدوار می شوید.
  اگر در خواب دیدید که تابوتی پوشیده است و نمی دانید در آن چیست و کیست، با چیزی و یا مسأله ای رو به رو می شوید و برخورد می کنید که دچار سردرگمی می شوید و نمی دانید که سود دارد یا زیان است.
  به طور کلی این خواب نه تعبیرش بد است و نه وحشتناک! به فال نیک بگیرید که اتفاقات خوبی رقم بخورد.

  همچنین بخوانید:  📿 تعبیر خواب تسبیح و ذکر گفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب تابوت از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️از نظر آنلی بیتون دیدن تابوت در خواب، بیان گر یک اتفاق ناگوار و نا خوشایند است. این اتفاق غیر منتظره و به طور ناگهانی پیش خواهد آمد.
  اگر جنازه در تابوت دیدید، تفسیرش غم و ناراحتی است. ان شاالله که چیز جدی نیست!
  اگر خودتان را در تابوت دیدید، تعبیرش این است که یک بیماری سلامتی شمارا تهدید می کند. بهتر است مراقب خود باشید!

  تعبیر خواب تابوت از نظر لیلا برایت🧕

  ✍️اگر در خواب تابوت خالی دیدید، نشانه ی نگرانی درباره موضوعی است. نگران نباشید و هرچیزی که هست به خداوند بسپارید!
  اگر در خواب زیر تابوت کسی را گرفتید، خواب نیکویی است و تعبیرش شنیدن اخبار خوش و مسرت بخش است.

  تعبیر خواب تابوت از نظر لوک اویتنهاو👨

  ✍️تعبیر تابوت از نظر لوک اویتنهاو ب دو صورت است:
  تابوت در خواب دیدن نشانه زندگی خوش و طولانی است.
  دراز کشیدن در یک تابوت، بیان گر موانعی است که سر راهتان قرار می گیرد. بهتر است این روزها قوی باشید و خود را نبازید.

  تعبیر خواب تابوت در کتاب سرزمین رویاها📘

  ✍️در این کتاب آمده است که اگر در تابوت دراز کشیدید، تمام ارزوهایی که اکنون دارید به یاری خداوند و تلاش خودتان برآورده می شود. ان شاالله!
  اگر کسی نزدیک شما در یک تابوت خوابیده بود، مقدار پول زیادی به دست می آورید. مغرور نشوید و به فکر مستضعفان نیز باشید تا مالتان برکت یابد!
  اگر دوستی و آشنایی را در یک تابوت دیدید، در کارتان شانس بسیار بزرگی به دست می آورید.
  تعبیر خواب تابوت در کتاب تفسیر رویا
  این خواب ها و کلا خواب های در ارتباط با مرگ و میر، یادآور فانی بودن و ناپایداری جهان و شخص خواب بیینده است. به شما یادآور می شود که این دنیا فانی است و ارزش غم خوردن ندارد. افکار و احساسات پیرامون این داستان ها همیشه در ذهن ما جا خوش کرده است.
  اگر کسی را در تابوت دیدید ممکن است که نگران سلامتی او باشید و حتی ترس و استرس از دست دادن او را دارید.

  همچنین بخوانید:  🌚 تعبیر خواب تاریکی از نظر معبران سرشناس

  تعبیر خواب تابوت از نظر تعبیرگری📙

  ✍️اگر در خواب عده ای را در حین بردن تابوت دیدید، شخصی که تابوتش را می برند فرد ظالم و بی رحمی بوده است و ناجوانمردانه با دیگران رفتار می کرده است.
  اگر دیدید که خودتان مرده اید و مردم شما را در تابوت قرار داده اند و تابوت شما را همراهی کردند، تعبیرش این است که شما به شرافت و مقام بزرگی می رسید ولی صالح نیستید! و یا به تعبیر دیگر بر آن گروه که در تشییع ما شرکت کردند حکومت می کنید.

  تعبیر خواب تابوت به لحاظ تفاسیر روان شناسان📖

  تابوت در خواب شما ناشی از واقعیت و افکار درونی شماست. معمولا چنین خوابی به شما پیام می دهد که باید سبک زندگی و عادات روانی خود را تغییر دهید.

  اگر تابوت را در خانه خودتان دیدید، ⚰️

  به شما می خواهد بگوید که زندگی اکنون خود را همان گونه که هست بپذیرید و مدام چرا چرا نکنید! قسمت تاریک وجودی شما ممکن است باعث به خطر افتادن سلامت شما شود.تعبیر دیگر تابوت در خواب می تواند ناشی از درگیر طلاق و جدایی بودن باشد. اگر در روند طلاق هستید مربوط به آشفتگی های روانی شماست؛ اما اگر هنوز اقدام به جدایی نکردید و جنگ و دعوا زیاد دارید، بهتر است این روزها از بحث و دعواها جلوگیری کنید. چرا که اگر شدید شود کارتان به طلاق می کشد.

  اگر یک زن بی سرپرست و مطلقه در خواب خود تابوت ببیند، ⚰️

  تعبیرش ازدواج مجدد است؛ اما این ازدواج ازدواج موفقی نیست. بهتر است بیشتر فکر کنید تا دچار پشیمانی نشوید.

  اگر زن متاهلی در خواب تابوت ببیند، ⚰️

  تعبیرش شنیدن خبر ازدواج از نزدیکان و دعوت شدن به مراسم عروسی و شادی است.

  اگر در خواب خود دیدید که بر روی تابوت خاک می ریختید،⚰️

  تعبیرش این می باشد که ممکن است این چندروز یا اخبار بدی بشنوید و یا شنیده اید. به حال به حال خود مسلط باشید. خداوند یاور شماست!

  اگر در خواب دیدید که درون تابوتی مرده گذاشتند و یا بود، ⚰️

  شما به مراسم تشییع کسی دعوت می شوید و یا ممکن است شرایط نا خوشایندی و برخلاف میلتان را تجربه کنید. حتی می تواند تعبیرش به پایان یک رابطه نیز باشد.

  همچنین بخوانید:  🏹تعبیر خواب تیر و تیراندازی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر در خواب آن مرده ای که در تابوت بود را می شناختید، ⚰️

  تفسیرش این است که در زندگی با تغییرات جدی رو به رو می شوید ولی اگر اورا نمی شناختید، آن فرد ممکن است به زودی وارد زندگیتان شود.

  دیدن تابوت در خواب تفسیر دیگری نیز دارد، ⚰️

  این خواب نشان دهنده آغاز یک دوره پر از تنش و استرس می باشد. در این دوره ممکن است جدایی و فاصله را نیز تجربه کنید.

  اگر در عالم رویا دیدید که کنار تابوت ایستاده اید و یا در مراسم خاکسپاری هستید، ⚰️

  به زودی کسالت های روحی و جسمی شما رفع می شود.

  اگر در خواب فقط به تابوت نگاه می کردید و به آن خیره شده بودید، ⚰️

  تعبیرش مرگ است. ممکن است خبر فوتی را بشنوید. ان شاالله که غم آخر است!

  اگر در خواب سعی داشتید تابوتی را مخفی کنید،⚰️

  تعبیر خوبی دارد. به زودی خبر عروسی و مزدوج شدن کسی را می شنوید که خوش حال می شوید!

  اگر در خواب دیدید که تابوت افتاد،⚰️

  این خواب بیان گر توانایی شما در برابر مشکلات و جلوگیری از اتفاقات بد است.

  اگر در خواب دیدید که با تبری و یا چکشی سعی بر شکستن تابوت دارید، ⚰️

  تفسیرش این است که از شر بدی ها و استرس و تنش های زندگی خلاص خواهی شد. اگر اکنون شرایط خوبی ندارید به زودی همه چیز درست می شود!

  اگر در خواب تابوتی را بر شانه گذاشتید و حمل کردید، ⚰️

  تعبیرش این است که به زودی یکی از اعضای خانوادتان مریض می شود و چند روزی در بستر بیماری می خوابد. ان شاالله که رفع خواهد شد.

  اگر در خواب تابوت خالی دیدید،⚰️

  بیان گر این است صاحب زمین و املاک می شوید. ممکن است حتی این املاک ارثیه شما باشید.

  اگر در خواب دیدید که خودتان در تابوت خوابیده اید، ⚰️

  تفسیرش ترس و نگزرانی در آینده است. ممکن است شما از مرگ بترسید و یا از هرچیزی دیگر؛ حتی می تواند ترس از بیماری نیز باشد.

  اگر در خواب مشغول به ساختن تابوتی بودید، ⚰️

  تعبیرش این است که شما به خاطر چیزهایی که از دست داده اید، ناراحتید. متوجه شده اید کارهایتان اشتباه بوده است. حس می کنید عمر و وقت خود را هدر داده اید. بهتر است که بپذیرید و خود را سرزنش نکنید! اگر اشتباه نمی کردید اکنون در این مرحله عقلی قرار نداشتید؛ پس گذشته را رها کنید و در حال زندگی کنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک