💀 تعبیر خواب جنازه، جسد و مرده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ج ۹ دیدگاه
 • تعبیر خواب جنازه، جسد و مرده💀

  برای تعبیر خواب مرده و جنازه حالات متفاوتی وجود دارد که طبق جزئیات خواب شما تعبیر می شود. حالت چهره مرده نیز بسیار امر مهمی در تعبیر رویای شماست.

  جنازه، جسد و مرده در دنیای حقیقی برای ما صحنه ای خوشایند نیست. حتی فکر کردن به مرگ کسی هم باعث ناراحتی ماست، چه بسا که بخواهیم با جنازه وی نیز رو به رو شویم.

  بر خلاف باور عمومی مرده به معنای هراس و وحشت و تعابیر منفی نیست. طبق نظر معبران اسلامی مرده در خواب نشانه خوبی است.

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  اسماعیل ابن اشعث

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  نشستن مرده در کنار شما

  دعوت کردن مرده از شما

  دست بر گردن انداختن مرده

  لباس دادن به مرده

  گرفتن لباس از مرده

  جنازه و جسد ناشناس

  حرف زدن با یک مرده

  آب گرفتن از دست مرده

  پول گرفتن از مرده

  زنده شدن مادری که فوت شده است

  زنده شدن پدری که فوت شده است

  در آغوش کشیدن یک مرده و جنازه

  تعبیر خواب جنازه جسد مرده

  تعبیر خواب جنازه، جسد و مرده بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) جنازه و جسد در عالم رویا سه تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، رسیدن به بزرگی و بزرگواری است.
  ✅تعبیر دوم، رسیدن به مقام و رهبری و ریاست است.
  ✅تعبیر سوم، مرتبه و جایگاه والا و همچنین احترام و تکریم بسیار را نشان می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ای شما را در آغوش گرفت و بغل کرد، این رویا نشانه سلامتی و تندرستی برای شماست.
  ✍️اگر مرده ای از آشنایان خود را دیدید که بسیار شاداب و خوشحال بود، تعبیرش بالعکس بالاست و نشانه بیماری و کسالت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده با روی گشاده و خندان به سمت شما می آمد، این خواب نشان می دهد که این شخص کافر و بی دین و ایمان بوده است.
  ✍️اگر در خواب شخصی مرده از نزدیکان و خویشاوندان تان را دیدید که در حال بحث و گفت و گو و یا دعوا مرافه با شما بود و یا حتی از شما روی برگرداند و با شما خیلی صمیمی نبود، این خواب نشان می‌دهد که او به شما وصیتی کرده است و یا از شما خواسته ای داشته که تاکنون به آن عمل نکرده اید. بهتر است فکر کنید و ببینید که به کدام خواسته و وصیت وی عمل نشده و هرچه سریع تر درصدد انجام خواسته وی برآیید.
  ✍️اگر در عالم رویا کسی که سال ها پیش مرده است را دیدید که وی در حال جان کندن و جان سپردن بود، این خواب نشان می دهد که این شخص در دنیای اخروی در عذاب الهی می‌باشد و گرفتار آتش و سوختن شده است.
  ✍️اگر دیدید که با زن مرده ای آمیزش و نزدیکی داشتید، این رویا خوب است و به شما از رسیدن به خواسته و نیت تان مژده می دهد. همچنین سود و منفعت زیادی به دست خواهید آورد. البته در رابطه با این تعبیر باید ذکر کنیم این تعابیر تنها در صورتی صدق می کند که مایع منی از شما خارج نشده باشد. اگر غیر از این صورت باشد و منی خارج شود، تعبیرش کاملا برعکس و بد و منفی است.
  ✍️اگر مادر و یا خواهر شما در قید حیات نیست و در عالم رویا دیدید که با یکی از آنها در حال نزدیکی و آمیزش هستید، تعبیر این خواب رسیدن به اموال و دارایی از جانب این شخص است. امکان دارد مقداری از میراث وی به شما برسد.
  ✍️اگر در عالم رویا دید که یکی از مرده های آشنا شما زنده شده بود و دوباره در قید حیات بود این خواب تعبیرش عمل و رفتار وی را نشان می دهد.
  ✍️اگر شخصی صاحب مقام مثل یک حاکم و یا رئیس چنین خوابی ببیند، این خواب نشان می‌دهد که وی دوباره به یاد گرفتن علم و حکمت می پردازد و یا اگر از انجام کاری قطع امید کرده است، دوباره به دنبال آن می رود و مشغول می شود، همانطور که همانطور که در قرآن کریم آمده: فَاَمَاتَهُ اللّهُ مِئَهَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ _ پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده‌اش کرد (بقره-۲۵۹).
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ای را از روی شهوت و هوای نفس بوسیدید، این خواب تعبیرش ازدواج است. با زنی ازدواج خواهید کرد که شما را به تمام آرزو ها و خواسته هایتان می رساند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ای در حال نماز خواندن بود، این خواب نشان می دهد که این شخص فوت شده زمانی که در قید حیات بوده است، بسیار از خدا طلب بخشش و استغفار و توبه می‌کرده است.

  همچنین امام صادق برای کفن مرده در عالم رویا، سه تعبیر جداگانه آورده اند:

  ✅تعبیر اول، نشانگر مال و ثروت و دارایی است.
  ✅تعبیر دوم، از پیدا شدن یک مشکل و مانع در زندگی و سر راهتان خبر می دهد.
  ✅تعبیر سوم، نیز فساد و سستی در امور معنوی و دینی است.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی اگر در خواب دیدید که شما را درون یک قبر گذاشتند، نشان می دهد که در امور زندگی و امرار معاش در زندگی تان با یک تنگنا و مضیقه رو به‌ رو خواهید شد. امکان دارد برای مدتی شرایط آن طور که می‌خواهید پیش نرود و همه چیز خلاف میل شما باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما را در قبر گذاشتند و بر روی شما خاک ریختند، این خواب می‌تواند ناشی از این باشد که امکان دارد در امور دینی و معنویتان دچار یک ضعف و سستی و کاستی بشوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک مرده یک جنس، کالا و یا هر چیز مادی و معنوی دیگری را به شما داد، این خواب نشان می‌دهد که از جایی که اصلا انتظار ندارید به شما سود و منفعتی بزرگ خواهد رسید.
  ✍️اگر شخص مرده به شما یک چیز خوراکی داد، تعبیرش این است که شما از راه حلال روزی کسب می کنید و زندگی می گذرانید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مردید و دوباره مجدد زنده شدید، این خواب نشان می دهد که از انجام گناه و تکرار خطا توبه خواهید کرد و عمرتان نیز با برکت و طولانی خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ای یک قرآن و یا کتاب دینی به شما داد، این رویا نشانگر توفیق پیدا کردن شما برای مورد لطف خداوند قرار گرفتن می باشد. پیش خداوند جایگاه خوبی پیدا خواهید کرد.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که در جمع مردگان نشسته بودید و آنها به شما از چیزهای خوبی نوید می‌دادند و سخنان نیکو به زبان می‌آوردند، این خواب نشان می‌دهد که خداوند از شخص شما بسیار راضی و خشنود می باشد.
  ✍️اگر بالعکس این خواب را دیدید یعنی مردگان حرف‌های بسیار ناخوشایند و ناسزایی به زبان می‌آوردند، تعبیرش هم دقیقاً برعکس حالت قبلی می باشد. خداوند از شما راضی نیست و شما هم بنده خوبی برای او نیستید. به طور کلی اگر شما دوست دارید که بدانید خداوند چقدر از شما راضی و خشنود است، باید ببینید مردگان درباره شما چگونه صحبت می‌کند و در عالم رویا با شما چه برخوردی دارند.
  ✍️اگر در خواب کسی را دیدید که مدت هاست مرده اما در خواب شما زنده بود و همچنین شما از او پرسیدید: “تو که مرده بودی و فوت شده ای” اما گفت: “من زنده‌ام و نمرده ام”، این خواب نشان می‌دهد که احوال و حال و روز این مرده در عاقبت اخروی بسیار خوب و نیکو می باشد و خداوند از او راضی و خشنود است، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ _ البته نپندارید که شهیدان راه خدا مرده‌اند، بلکه زنده به حیات ابدى شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود (آل عمران – ۱۶۹).
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که جان و روح شما از یکدیگر جدا شد، تعبیر خواب تان خوب نیست و نشانگر نابودی و از بین رفتن شما می باشد. به تعبیر دیگر امکان دارد همسر و یا فرزند شما نیز از دنیا برود یا دچار ضرر و خسارت مالی بسیار بزرگ و غیرقابل جبرانی بشوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روح و بدن شما از یکدیگر جدا شدند و روحتان به سمت آسمان رفت، این خواب نشان می‌دهد که اجل شما نزدیک است و در فاصله زمانی بسیار کوتاهی دار فانی را وداع خواهید گفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما جسد بودید و درون یک قبر گذاشته شدید، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد به خاطر عملی که مرتکب شده اید برای مدتی زندانی شوید و مدتی از عمرتان را در حبس به سر ببرید.
  ✍️اگر در خواب کسی که مرده را دیدید و وی حال احوال خوبی نداشت و مدام ناله و زاری می کرد، این خواب نشان می‌دهد که این شخص فوت شده در زمان حیات و زنده بودنش بسیار بد عمل و بد کردار بوده است. به طوری که اگر در خواب دیدید از درد ناحیه سر ناله میکرد، یعنی در زمان زندگی اش در دنیا با مردم بسیار با غرور و تکبر رفتار می‌کرده است. اگر از درد دندان مینالید، یعنی در زمان زندگی و حیاتش به مردم بسیار فحش و ناسزا و سخنان بد می گفته است. اگر دیدید که از درد شکم ناله میکرد یعنی این مرده در دنیا و در زمان حیات خود تمام اموال و دارایی اش حرام بوده و لقمه ای که به دهان می گذاشته است از راه حرام به دست می آمده است.
  ✍️اگر کسی را در خواب دیدید که مرده است و در عالم رویای شما لباس های بسیار مجلل و خوبی به تن داشت، این خواب نشان می دهد که این شخص بسیار با ایمان بوده و در لحظه مرگش نیز با ایمان و اعتقادات نیکویی فوت شده است.
  ✍️اگر دیدید این شخص لباس‌های سفید رنگی به تن داشت، یعنی آخرتش بسیار خوب و نیک می باشد.
  ✍️اگر لباس سیاه پوشیده بود، بر عکس می باشد و آخرت بد و ناخوشایندی دارد.
  ✍️اگر دیدید لباس های زرد و یا تیره پوشیده بود، این خواب نشانگر این است که در زمانی که زندگی می‌کرده بسیار گناهکار بوده و اعمال خطا و معصیت های بسیار کرده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر تن مرده لباس می‌پوشاندید، این خواب خوب نیست و نشان می‌دهد که به زودی از دنیا خواهید رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید لباس خودتان را به مرده ای دادید، این خواب هم خوب نیست و نمادی از غم و اندوه و ناراحتی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده در حال فروختن لباس بود، این خواب نشان می‌دهد که دقیقاً همان لباسی که این شخص می فروخت، گران و با ارزش خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که شخص مرده ای به شما یک کتاب قرآن و یا یک کتاب دینی داد، این خواب نشان می دهد که شما توفیق عبادت و اطاعت خداوند را به دست خواهید آورد. از این فرصت استفاده کنید و بیشتر به خداوند خود نزدیک شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با زنی مرده ازدواج کردید و همچنین با او آمیزش و نزدیکی داشتید، این خواب نشان می دهد که از دارایی و اموال وی چیزی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که با مردی مرده ازدواج کردید، و در خانه خودتان با او نزدیکی داشتید، این خواب نشانگر ضرر و زیان و خسارت می باشد. همچنین امکان اینکه احوال و شرایط زندگی شما کامل بهم بریزد بسیار بالاست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با شخص مرده ای در یک سبزه زار و دشت بودید، این خواب نشان می دهد که این شخص عاقبت به خیر شده است و در آن دنیا جای خوب و راحتی دارد، پس نگران نباشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ای از شما درخواست کرد یا به شما غذا داد و یا دیدید که با وی در حال غذا خوردن بودید، تمام این رویا ها تعبیرش رزق و روزی حلال و ثروت و دارایی زیاد می باشد.

  همچنین بخوانید:  🦉 تعبیر خواب جغد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر در عالم رویا دیدید که فرزند شما مرده و از دنیا رفته است، این خواب نشانگر ثروت و دارایی است. به زودی در زندگی تان تبدیل به فردی بسیار ثروتمند و توانگر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از پدر و مادر شما فوت کرده بودند، این خواب برعکس ماهیت دردناک آن تعبیرش بسیار نیکوست. کار شما رونق خواهد گرفت و بهتر و بهتر از قبل خواهد شد.
  ✍️اگر شما یک فرد صاحب مقام هستید که در جامعه جایگاه بسیار بالایی دارید و در عالم رویا دیدید که در حال مردن و جان کندن بودید، این خواب نشان می‌دهد که احوال شما پریشان می‌شود و احتمال اینکه دیوانه شوید بسیار بالاست.
  ✍️اگر شما باردار هستید و در خواب دیدید که در حال غسل میت شما هستند، این خواب می تواند جنسیت فرزند شما را تعیین کند. به احتمال بسیار زیادی فرزند شما پسر خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده بودید و شما را درون تابوت گذاشتند، خواب بسیار خوب و مثبتی دیده اید، اما اگر شما را دفن کردند و درون قبر گذاشتند، تعبیرش دقیقاً بالعکس می‌باشد و بسیار بد و منفی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده بودید و دوباره مجدداً زنده شدید، این خواب تعبیرش بسیار بسیار خوب و عالی می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که باعث شدید مرده ای زنده شود و یا دیدید که قابلیت این را داشتید که مردگان را احیا کنید، این خواب نشان می‌دهد که شما باعث می‌شوید شخصی دین اسلام را انتخاب کند و به مسلمانان بپیوندد.
  ✍️اگر شما در زندگی حقیقی یکی از پسران خود را از دست داده اید و فوت شده است، اما شما در عالم رویا دیدید که زنده شده است؛ این خواب نشان می‌دهد که از شر تمام غم ها و ناراحتی های زندگی تان خلاص خواهید شد و از تمام اندوه ها فاصله خواهید گرفت.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و پسرتان مرده است اما در خواب دیدید که پسر شما زنده و شاداب بود، این خواب می‌تواند به شما تضمین دهد که مسافری دارید و به زودی از سفر برمی گردد و شما از این بابت بسیار خوشحال می شوید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید که همسرتان را از دست داده اید اما در خواب دیدید که دوباره زنده است و در کنار شما بود، این خواب تعبیرش خوب نیست و از فقر و تنگدستی خبر می دهد.
  به طور کلی اگر شما یکی از مردگان خود را در عالم رویا زنده ببینید، می تواند نشان دهد که حال و روز و احوال او در آن جهان خوب می باشد و در جایگاه خوبی است. مخصوصا اگر این فرد خنده رو، گشاده رو، و بسیار خوشحال و شاداب باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مرده بر شما بوسه زد، این خواب نشان می‌دهد که از جانب این فرد یا از علم و حکمت وی و یا از اموال و دارایی آن چیزی به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فردی صاحب مقام مثل یک رئیس بادشاه و یا رهبر مرده اما او را کفن نمی کنند و حتی جنازه‌اش را برنمی دارند که دفع کنند و افرادی هم که برایش گریه کنند وجود ندارد، این خواب تعبیرش به خود این شخص بازمی‌گردد. امکان دارد قسمتی از خانه و کاشانه این فرد خراب شود و احوال و حال او کمی بهم ریخته و دگرگون شود.
  ✍️اگر در عالم رویا مرده و جنازه ای را دیدید که در حال شستن خود بود، این خواب می تواند اشاره به این داشته باشد که اقوام و بستگان این فرد از غم و اندوه و ناراحتی فاصله خواهند گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده و جنازه را روی پشت خود گذاشته بودید، این رویا نشان می دهد که خرج و مخارج خانواده این مرده از این پس به عهده شما خواهد بود. در واقع سرپرستی آنها را به شما واگذار خواهند کرد.
  ✍️اگر دیدید که جنازه ای را بر پشت خود گذاشته بودید و در حال حمل آن بودید، چنین خوابی نمادی از مال حرام و نامشروع است. راهی که شما برای امرار معاش و کسب ثروت انتخاب کرده اید راه درستی نیست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که پشت سر کسی که فوت شده و از دنیا رفته است در حال راه رفتن هستید، اگر این شخص در زمان حیات خود شخص درستکار و مومن بوده باشد، این خواب نشان می‌دهد که شما نیز راه و روش او را پیش خواهید گرفت و شخصی مانند او می شوید. اما اگر در زندگی شخصی مفسد و بدکار بوده است، تعبیرش برای شما یک بیماری موقت می باشد که در نهایت به شفا بهبودی ختم خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید اگر پدر شما فوت شده است و شما در خواب او را زنده دیدید که لباسهای بسیار زیبا و مجلل به تن داشت، این خواب تعبیرش برای شماست و نشان می دهد که کسب و کارتان رونق نخواهد گرفت و همچنین بزرگی و بزرگواری شما نیز پیش چشم دیگران بیشتر از قبل خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  👻 تعبیر خواب جن از نظر معبران معروف جهان

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر دیدید که شما فرزند خودتان را کشتید و یا مرگ او به خاطر شما بود، این نشان می‌دهد که شما از راه حلال و مشروعی روزی به دست می آورید و برای امرار معاش خود راه صحیح و خدا پسندی را انتخاب کرده اید، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَلاَ تَقْتُلُواْ اَوْلاَدَکُم مِّنْ امْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُکُمْ… _…و فرزندان خویش را از بیم فقر مکشید که ما شما و ایشان را روزی می‌دهیم… (اسراء-۱۵۱).
  ✍️اگر شما فردی مومن هستید و در خواب دیدید که به طور ناگهانی و بی دلیلی فوت شدید، این خواب از آسایش و راحتی به شما نوید می دهد، اما اگر در زندگیتان فردی هستید که از خدا روی گردانید و دین درستی ندارید. برای شما تعبیرش بلعکس می باشد و عذاب و دردسرهای بزرگی در انتظارتان خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده بودید و افرادی در حال غسل شما بودند، این خواب از دین و ایمان و اعتقادات ثابت و محکم شما خبر می دهد. شما فردی هستید که بسیار به عقاید خود پای بندید و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستید که آنها را زیر سوال ببرید.
  ✍️اگر در عالم رویا مردی را دیدید که از درد ناحیه پشت بدن خود می نالید، این خواب تعبیرش این است که این فرد در مدت حیات خود با زنان بسیاری رابطه نامشروع داشته و همچنین با خانواده خود به خصوص پدرش رابطه خوبی نداشته و بدی های زیادی به آنان روا داشته است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ها به مردم دانه می دادند، این خواب نشان می دهد که دقیقا این دانه ها ارزان و فراوان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما در بین مردگان خوابیده بودید و کسی شما را از خواب بیدار کرد، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد در بین مردم دست به عملی بزنید که به خاطر انجام آن در چشم دیگران مشهور و معروف شوید، همانطور که همانطور که در قرآن کریم آمده: وَتَحْسَبُهُمْ اَیْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ… _ چنان بودند که بیدارشان پنداشتی ولی خفتگان بودند… (کهف-۱۸).
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص مرده ای از غذای شما خورده بود، این خواب نشانگر گران شدن غذا و خوراک است.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که مرده ای در حال ضرب و شتم شما بود، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد عازم سفری شوید که برای شما حامل سود و منفعت های بسیاری است و یا اینکه این سفر باعث می‌شود چیزی را که از دست داده اید دوباره به دست بیاورید.
  ✍️اگر مرده ای را در خواب دیدید که شما او را می زدید و او از کتک خوردن گلایه ای نداشت و راضی بود، این رویا نشان می‌دهد که در آن دنیا جایگاه خوبی دارد و از اوضاعش راضی است و عذاب نمی کشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما مرده بودید و افرادی شما را می‌زدند، این خواب نشانگر قوت و استحکام شما در دین و ایمان تان می‌باشد. اعتقادات بسیار قوی دارید و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستید که نظرتان را عوض کنید.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری اگر در خواب دیدید که بالای سر تعدادی جنازه نماز می خواندید، تعبیرش این است که در راه خداوند با گروهی پیوند برادری و برابری خواهید بست. شاید تصمیم بگیرید که از ظلم و کینه و دشمنی بازگردید و زین پس با صلح و سازش ادامه دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گروهی شما را بر دوش گذاشته بودند و می بردند، تعبیرش نشان می دهد که به مقام بسیار بلند و عالی خواهید رسید که به سبب این مرتبه دیگران را زیر سلطه و امر خود خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان جنازه ای بودید که دیگران بر سر آن شیون و زاری می کردند، عاقبت کار شما بسیار نیکو و خیر است.
  ✍️اگر دیدید که کسی بالای سر شما نه تنها گریه نمی کرد بلکه به شما ناسزا و سخنان بد می گفتند، تعبیرش دقیقا بالعکس بالاست و عاقبت شما تعریفی نخواهد داشت.
  ✍️اگر دیدید که شما به همراه گروهی قصد داشتید جنازه ای را بلند کنید و بر پشت خود حمل کنید، کسی از اطرافیان شما قصد دارد به سفر برود و برای خداحافظی و طلب حلالیت به زودی پیش شما می آید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  در کتاب نفایس الفنون نوشته شده است که جنازه و مرده در خواب، نمادی از اموال و دارایی های حرام در زندگی تان است. از نظر مرحوم علامه مجلسی، اگر در خواب جنازه و مرده دیدید، پس از جانب شخصی که مرده است و یا از شما دور است و از او خبری ندارید، به شما خبر هایی خواهید رسید. ابن سیرین نیز در این باره گفته است که اگر کسی در خواب دید که گروهی جنازه ای را با خود می بردند، پس تعبیرش این است که خداوند به تعداد افرادی که دنبال این جنازه برای تشییع می رفتند، اموال و دارایی و نیز مقام و قدرت خواهد داد. امام صادق (ع) نیز عقیده دارند که جنازه در عالم رویا بسیار نیکو و مثبت است زیرا برای کسی که خواب دیده است از بزگواری، مقام، ثروت و قدرت خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب جنازه ای را بر دوش کسانی دیدید، این خواب یکی از خواب های نیکو و مثبت می باشد. به این خاطر نیکوست که نمادی از فراغت و دور شدن از غم و ناراحتی است. همچنین اگر شما خودتان یا کسی از اطرافیان تان بیمار است، بهبود می یابد. حتی اگر دینی به کسی داشته باشید و یا قرض و بدهکاری دارید هم ادا خواهد شد.
  ✍️اگر در عالم رویا شما خودتان را مرده و بی جان مثل یک جنازه دیدید، عمر شما بسیار طولانی و با برکت خواهد بود. در ارتباط با این تعبیر تمام معبران اسلامی و معبران غربی و سایر معبران اتفاق نظر دارند و در این مورد با یک دیگر موافق و معتقد هستند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مرده بیمار و مریض و احوال بود، این رویا خوب نیست. پس از دیدن چنین رویایی باید بیشتر مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشید. همچنین تا چند وعده کوتاه از کار های خطرناک و تهدید آمیز و حتی ریسک کردن خودداری کنید. از عصبانیت و خشم نا به جا، سفر کردن و جا به جایی و دخالت و مداخله در اعمالی که به شما مربوط نیست و نظر دادن شما الزامی ندارد، نیز باید پرهیز کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا خود را در حال کندن یک قبر برای یک جنازه و مرده دیدید، تعبیرش خوب است مگر اینکه شما به بدن این جسد دست بزنید و یا او را لمس کنید که در این صورت تعبیرش کاملا برعکس و منفی خواهد شد.
  ✍️اگر در عالم رویا از کسی که می دانید مدت زمانی است فوت کرده و زنده نیست، چیزی گرفتید و یا چیزی به او دادید،؛ خواب خوب و نیکویی می باشد. این رویا نشانگر این است که مقداری پول و ثروت به شما خواهد رسید و دارایی هایی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر دیدید که جنازه و مرده ای از جای خود بلند شد و از شما خواست که همراه او به جایی بروید، خواب خوبی نیست و تعبیرش بد است.
  ✍️اگر جسد و جنازه ای را دیدید که لباس های بسیار مجلل و گران بها و خیلی شیک و تمیز به تن داشت، خواب خوبی است و تعبیرش مثبت و نیکوست. به زودی از ته دل خوشحال و خوشنود خواهید شد.
  ✍️اگر بالعکس بالا دیدید یعنی دیدید که لباس های وی بسیار کثیف و بهم ریخته و یا پاره و بد بود، تعبیرش نیز بد خواهد بود. شما از بابت مسأله ای ناراحت و دلشکسته خواهید شد و در روز های آینده غم و اندوه بزرگی خواهید دید.

  همچنین بخوانید:  🐥 تعبیر خواب جوجه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️اگر در عالم رویا جسد های سوخته زیادی دیدید، تعبیرش این است که دشمنان و رقبای شما با دسیسه ها و برنامه های از قبل ریخته شده باعث می شوند نفوذ و قدرت شما در محیط کاری تان از بین برود و حتی جایگاه خود را از دست بدهید.
  ✍️اگر در خواب جسد خودتان را دیدید که سوخته بود، این رویا به شما پیامی می دهد‌. بهتر است تنها با نظر و عقیده خودتان پیش بروید و اجازه دخالت و اظهار نظر به دیگران ندهید. چرا که ایده های آنها نه تنها به شما کمک نمی کند بلکه باعث شکست و خسارت نیز می شود.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ جسد و جنازه در عالم رویا نمادی از قسمت های وجودی تان است که بخاطر رسیدگی نکردن و کم توجهی شما به این موارد باعث مرده و بی انگیزه بودن آنها شده اید. در برخی از موارد می تواند نشانگر این باشد که شما نمی توانید مقصود و خواسته خود را به طور آشکار و واضح به دیگران بفهمانید. به بیان دیگر شخصیت گُنگ و مبهم دارید. شما فردی هستید که بیش از اندازه درون گرایید و این خصلت کنترل نشده شما باعث خفه کردن غلیان های درونی تان می شود.

  کتاب سرزمین رویاها📙

  اغلب رویا هایی که محتوایی مثل مرگ و یا جنازه و جسد دارند، تعبیرشان سخت و پیچیده است و برای فردی که به دنبال تعبیر رویای خود است کمی گمراه کننده می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا یک جنازه و جسد را دیدید، این رویا دقیقا تعبیرش مرگ است و در دنیای بیداری تان هم کسی از بین شما خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اطرافیان شما مرده است و شما در حال تماشای جسد وی بودید، این رویا ناشی از این است که شما در دنیای بیداری و زندگی حقیقی تان همیشه در حال مبارزه با ناامیدی و افکار منفی هستید.

  تعبیر خواب جنازه، جسد و مرده بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️نشستن مرده در کنار شما

  اگر در عالم رویا دیدید که یک مرده و یا جسد بلند شد و در کنار شما نسست، تعبیر این خواب نیکو و مثبت می باشد.

  ✔️دعوت کردن مرده از شما

  اگر در خواب دیدید که مرده از شما دعوت کرد که با او به جایی بروید، این رویا تعبیرش خوب نیست و بسیار تعبیرش منفی خواهد بود.

  ✔️دست بر گردن انداختن مرده

  اگر در خواب دیدید که مرده ای دست خود را بر گردن شما انداخت، باز هم خواب خوبی ندیده اید و تعبیرش اصلا مبارک نیست.

  ✔️لباس دادن به مرده

  اگر در خواب دیدید که لباسی از خودتان را به مرده ای دادید، این رویا اصلا نیکو نیست و بهتر است برای رفع بلا و گرفتاری صدقه ای کنار بگذارید. این رویا نشانگر بیماری و در خطر افتادن تندرستی و سلامتی شماست. حتی در برخی موارد به خسارت و ضرر و زیان، و همچنین ریختن آبرو و لکه دار شدن حیثیت نیز تعبیر شده است.

  ✔️گرفتن لباس از مرده

  اگر در خواب دیدید که از یک مرده لباس گرفتید، خواب خوب و مبارکی است. در بیشتر موارد این رویا نمادی از احترام، عذت، مقام و مرتبه عالی است. شاید اوضاع تان تغییر کند و بخاطر این دگرگونی پیش دیگران فردی شرافتمند باشید.

  ✔️جنازه و جسد ناشناس و یا کسی که قبلا مرده

  بیشتر معبران در این باره گفته اند که دیدن یک جسد و جنازه در خواب، نشان می دهد که شما نسبت به زندگی که اکنون در آن هستید احساس خوب و احساس پیروزی ندارید و می دانید که فرصت های زیادی را بیهوده از دست دادید. شاید در زمینه شغلی باشد و شما نتوانسته باشید ارتقا پیدا کنید و یا اینکه از یک شخص ناامید باشید. هر چه تلاش کردید نتوانستید این فرد را به دست آورید. به تعبیر دیگر زمانی که شما بیش از حد در افکار منفی و ناامیدی و افسردگی غرق شوید، این حالات در عالم رویا با تصاویری مثل جسد و مرده ظاهر می شوند. هر گونه شکست و ناامیدی که در وعده های اخیر داشته اید، باعث دیدن چنین رویا هایی می شود.

  ✔️حرف زدن با یک مرده

  اگر در خواب دیدید که با یک جنازه و مرده در حال صحبت و گپ زدن بودید، این رویا نشان می دهد که در زندگی حقیقی با افرادی معاشرت دارید که اصلا مناسب شما نیستند و افکار و حالاتی بسیار منفی دارند. حتی از این رویا می توان فهمید که این افراد باعث خسارت های بزرگی به شما شده اند اما شما تمام عصبانیت و خشم و حتی ناراحتی تان را در خودتان فرو ریخته اید. این احساس ناخوشایند درونی در عالم رویای شما به شکل مرده و جنازه خود را نشان می دهد. شما دوست دارید با کسی حرف بزنید و درد دل کنید تا کمی از این احساس سنگینی درونی تان کم کنید.

  ✔️آب گرفتن از دست مرده

  اگر در خواب دیدید که یک مرده برای شما آب آورد و یا خودتان از وی درخواست آب کردید، خواب مثبتی است و نشانگر افزایش رزق و روزی و برکت در زندگی حقیقی تان است.

  ✔️پول گرفتن از مرده

  اگر در عالم رویا دیدید که از کسی که مرده است مقداری پول گرفتید حال یا به عنوان قرض یا تحت هر عنوان دیگری، این خواب نشان می دهد که در دنیای واقعی زکات مالی خود را پرداخت نمی کنید.

  ✔️زنده شدن مادری که فوت شده است

  مادر در عالم رویا نمادی از پروش و تربیت، مراقبت و نگهداری، هدایت و راهنما و امنیت و پناه است. مادر در دنیای حقیقی کسی است که بدون هیچ انتظار و چشم داشتی با نهایت مهربانی و فداکاری همه چیز را برای فرزندش فراهم می کند و در صورت نیاز راهنمایی های خود را به فرزندش می کند. او مصداق بارز حس آرامش است. حال اگر شما این نعمت را از دست داده اید و در خواب دیدید که مادرتان دوباره زنده است و پیش شماست، این رویا ناشی از حس دلتنگی و کمبود جای خالی مادرتان است. شما بخاطر این غم و اندوه از خودتان دور و غافل شده اید. بهتر است به خودتان بیایید و بدانید که زندگی شما ادامه دار است.

  ✔️زنده شدن پدری که فوت شده است

  اگر در عالم رویا دیدید که پدر مرحوم شما دوباره زنده شده بود، چنین رویایی حامل چندین پیام به شماست. پدر در عالم خواب نماد حفاظت و نگهداری، حمایت و پشتیبانی، قدرت و نفوذ، استقلال و عدم وابستگی، تصمیم گیری و انتخاب است. یکی از ویژگی هایی که این رویا به شما گوشزد می کند، این است که شاید به لحاظ درونی نیاز شدیدی به این ویژگی ها دارید. دومین مورد می تواند ناشی از حس دلتنگی و بی قراری شما برای وجود دوباره پدرتان باشد. حتی اگر سال های زیادی از این اتفاق می گذرد، شما هنوز با خیلی از خاطرات پدرتان زندگی می کنید و تمام آنها در ناخودآگاه شما هک شده اند. به طور اتفاقی ممکن است این خاطرات در رویای شما اینگونه پدیدار شوند و یا اینکه در دنیای بیداری نیاز به حمایت پدرتان دارید و وقتی به یادتان می آید که دیگر وجود ندارد، در غم سنگینی فرو می روید.

  ✔️در آغوش کشیدن یک مرده و جنازه

  برخی از فرهنگ ها عقیده دارند که در آغوش گرفتن و بغل کردن یک مرده در خواب اگر برای مدتی کوتاه و یا چند لحظه باشد، نماد طول عمر و برکت زندگی است. در فرهنگ های اسلامی، آغوش کشیدن طولانی بلعکس قبل است و نشانه این است که شما مرگ خود را در آغوش گرفته اید و به زودی اجل شما می رسد.
  به تعبیر دیگر بغل کردن طولانی یک جنازه می تواند نشانگر نیاز شدید شما به عشق ورزیدن و دوست داشتن خودتان است. اخیرا احساس می کنید نه خودتان می توانید کسی را دوست داشته باشید و نه از جانب دیگران عشق می بینید و همین مسأله خود را به تصویر یک جنازه نشان می دهد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  9 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  علی
  ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۱۵:۰۰

  خواب دیدم مرده با لباس مرد عنکبوتی افتاده و کسی هم بلندی نمیکنه

  ناشناس
  ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۵۱

  سلام من خواب دیدم که برادرم جنازه ی پدربزرگم رو از یه شهر دیگه که دفن شده بود و مدت زمانی هم از دفنش می گذره با خودش آورده که نزدیک به محل زندگی خودمون دفن کنیم در حالی که جنازه در عالم واقع شهر دیگه ای نیست و نزدیک، و اینکه جنازه مدت زمان کوتاهی درمنزل بنده بود و تکون می خورد و پدرم اومد و جنازه ی پدرشون رو دوباره داخل کفن گذاشت و برد برای دفن ولی جنازه انگار تو خواب و بیدار بود حرف میزد و تکون می خورد

  افسانه زیودار
  ۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۲:۳۹

  خواب دیدم که برادرم که قبلا فوت شده در لباس آخرت بود اما دانش با بندهای سفیدی بسته بود اما جوانتر از گذشته اش بود

  ناشناس
  ۲۶ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۲:۰۷

  سلام من دیشب یه خوابی دیدم و هنوز فکرم مشغولشه، کمی ممکنه خنده دار بنطر برسه اما میخواستم ببینم تعبیرش چیه. خواب مردن یکی از اقوام نزدیک که در عالم واقعیت زندست و در خواب مرده ها ولی زنده بود یعنی مراسم گرفتن و همچی ولی زنده بود و همه میگفتن که ۴۸ ساعت بعد دفنش میکنیم و کاملا تحرک داشت و عادی بود حالتش

  نازنین
  ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۱۶

  خواب دیدم پدرم فوت شده و بصورت دمر خوابوندنش و دمپایی پاشه تعبیرش چیه؟

  سارا خلیلی
  ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۰۹

  سلام من خواب دیدم که مادر شوهرم را پوست بدنش کامل کندن و گوشت قرمز بدنش دیده میشد و آویزان کردن و بوی بد میداد تعبیرش چیه

  حميد
  ۱۱ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۸:۵۵

  خواب دیدم عمه من تو حیاط که یک جنازه ناشناس رو زمین بود را میگفت زود باش دفنش کن

  Mary
  ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت: ۱۶:۱۱

  من خواب دیدم که جنازه های خیلی زیادی رو زمین ریخته و یسری افراد دارن جمعشون میکنن تو‌ مدرسه که بالای کوه هست و در آخر هم یه خانواده که داشتن با جنازه خداحافظ میکردن

  سحر
  ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۲۸

  من هزاربار این خواب را دیدم اما تعبیر نشد 🥺

  روشن
  تاریک