🌾 تعبیر خواب جو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ج بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب جو 🌾

  تعبیر دیدن جو در خواب اشاره به پول و تندرستی در وجود خواب بیننده داشته و در برخی اوقات به منزله وجود پسری است که عمر کمی دارد. از جمله نمادهای جو در خواب تعبیر به نیکی‌هایی است که در وجود خواب بیننده و یا زندگی او حاکم است.

  حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  اسماعیل بن اشعث

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی

  ابن شاهین

  تعابیر بر اساس موضوع

  کاشتن جو

  برداشتن جو

  خوردن جو

  سوزاندن جو

  خاموش کردن آتش جو

  کیسه جو

  خوشه جو

  دانه جو

  نان جو

  جو و گندم

  سوپ جو

  آش جو

  جو در خواب دختر مجرد

  جو در خواب خانم متاهل

  جو در خواب خانم باردار

  جو در خواب خانم مطلقه

  جو در خواب مرد

  "</p

  تعبیر خواب جو بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین

  محمد ابن سیرین نقل کرده در اختیار داشتن جو در رویا تعبیر به داشتن سلامتی شده و در مفاهیمی که برای آن آورده‌اند از وفور نعمت یاد شده است. همچنین خوابی که در آن دانه‌های جو را بر روی خوشه‌های آن نظاره کنید، به منزله ثروت و دارایی است که برای رویابین حاصل می‌شود.

  پرورش جو:

  چنانچه در خواب نظاره کنید جو را در داخل کشتزارها پرورش می‌دهند، تعبیر آن اشاره به شخصیتی اندیشمند و متنفذ داشته که منفعتی از او برایتان ایجاد می‌شود.

  جو خرمنی:

  اگر در خواب مشاهده کنید از جو خرمنی را فراهم کردید، به این معناست از جایی که گمانتان نمی رسد مبالغی پول برایتان مهیا می‌شود.

  آرد جو:

  دیدن آرد جو در خواب اشاره به ثابت قدم بودن در دین و اعتقادات صحیح دارد.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  امام جعفر صادق (ع) در خصوص مشاهده جو در رویا فرموده‌اند:

  تعبیر دیدن جو در خواب به منزله مکنت و دارایی است که بدون هیچ زحمتی برای خواب بیننده حاصل می‌شود.

  فروختن جو:

  مفهومی که برای فروختن جو در رویا ذکر کرده‌اند، به منزله وجود شخصی است که کوچک‌ترین ارزش و اهمیتی برای مذهب و دنیای آخرت قائل نبوده و تنها به مال اندوزی و جاه و مقام دنیا می‌پردازد.

  از نظر دانیال نبی

  چنانچه در خواب مشاهده کنید در زمینی که متعلق به خودتان بوده اقدام به کاشت جو کردید، نشان دهنده آن است به میزان جو کشت شده به دولت و سعادت رسیده و اعتبار و منزلت کسب می‌کنید.

  از نظر ابراهیم کرمانی

  در اختیار داشتن جو:

  زمانی که در خواب ببینید جو در اختیار داشته و یا آن را کسی به شما عطا کرده بود، بدانید که به همان میزان سود و منفعتی شامل حالتان می‌شود. مفهوم دیگر آن تعبیر به سلامت جسم می‌شود.

  خواب که در آن متوجه شوید رمه‌ای متشکل از تعداد زیادی شتر که بار جو و گندم را با خود حمل می‌کردند در یک محوطه و یا قریه‌ای قرار گرفته‌اند، تعبیر به این معناست که برخی از رقبای شما در آنجا گرد هم می‌آیند که خیر و بهره‌ای از سوی آنها شامل حالتان می‌شود.

  اگر در خواب نظاره کنید با استفاده از آرد جو خمیری مهیا کرده یا خریداری نموده و یا اینکه کسی آن را به شما بخشیده بود، یعنی به نسبت آرد جو و خمیری که در خواب دیده اید، مال و ثروتی از راه مشروع و صحیح کسب کرده و یا با داد و ستد برایتان حاصل می‌شود.

  کشت جو:

  هنگامی که در رویا نظاره کنید در حال کشت جو بر روی زمین بودید، تعبیر به آن است که به مکنت و دارایی خوبی رسیده و با انجام رفتار نیکوکارانه رضایت و خوشنودی خدا را برای خود مهیا می کنید.

  خوردن جو:

  چنانچه در رویا شاهد خوردن جو مرطوب، خشکیده و یا طبخ شده توسط خودتان بودید، به منزله منفعت ناچیزی است که به شما می‌رسد.

  از نظر جابر مغربی

  نان جو:

  جابر مغربی معتقد است تعبیر دیدن نان جو در خواب به منزله داشتن تقوا و پارسایی می‌باشد.

  کاشت جو:

  اگر در خواب خودتان را در حال کاشت جو نظاره کنید، به این معناست که مکنت و ثروت زیادی را کسب می‌کنید.

  از نظر اسماعیل بن اشعث

  چنانچه در رویا مشاهده کنید دانه‌های جو و گندم از آسمان به روی زمین همچون باران نازل می‌شود تعبیر به آن است که در آن دیار برکات و خیرات کثیری نمایان می‌شود. همچنین ساکنان آن در امنیت کامل به سر برده و روزی فراخ و وفور نعمت بر آنها نثار می‌شود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  از جمله نعمت‌هایی که از جانب خدای بلند مرتبه و رزاق برای بشر نازل شده جو و گندم بوده که قوت اصلی مردمان در عصر قدیم بوده است. اگر در خواب ببینید که دارای مقداری جو بودید، آن را به هر نسبتی که در رویا مشاهده کنید، تعبیر آن خوش یمن می باشد. چرا که به معنی نزول رونق و وفور نعمت بوده و منفعتی کسب می‌کنید.

  هنگامی که در رویا متوجه شوید جویی که اقدام به کاشت آن کرده بودید، رنگ آن به سبز در نیامده و یا اینکه رویش خوبی نداشت، احتمالاً در زندگی با برخی مسائل و چالش‌ها مواجه می شوید.

  اگر در رویا نظاره کنید جوهایی که کاشته بودید غذای پرندگان گردیده و در صدد آن هستید تا پرندگان را از روی آنها متفرق کنید، به منزله رفتار و یا کاری است که در واقعیت انجام داده و حرف و سخن زیادی در آن خصوص بین مردم بیان شده و در اطراف شما گرد هم می‌آیند.

  از نظر آنلی بیتون

  از نظر آنلی بیتون مشاهده جو در خواب، به منزله مواجهه با رویدادهای خوشایند و مطلوب می‌باشد.

  دیدن جو در خواب توسط شخصی که در زندگی به کار باغبانی و زراعت مشغول بوده، تعبیر به این معناست که به زودی در اثر رونق و پیشرفت اقتصادی که برایش حاصل می‌شود، رفاه و آسایش زیادی را برای خود و اعضای خانواده‌اش فراهم می کند.

  دختری که در رویا جو نظاره کند، به مفهوم آن است که مراودات و معاشراتی با برخی افراد متمول و معتبر انجام می‌دهد.

  جو فاسد و خراب:

  اگر در خواب جوهایی فاسد و خراب ببینید، تعبیر به آن است که به عللی دچار ناراحتی و پریشانی خواهید شد که احوالتان را در جهت منفی تغییر می‌دهد.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  به مقدار فراوانی جو دارید:

  به منزله داشتن مبالغ چشمگیری پول و ثروت می‌باشد.

  جو می خورید:

  در صحت و سلامتی وجودتان چاش‌هایی ایجاد شده و دچار کسالت می‌شوید.

  جو می خرید:

  به منزله اختلاف و اندوهی است که در بین اقوام و بستگان رخ می‌دهد.

  جو می فروشید:

  یعنی انسانی بد سرشت و خبیث در پیرامون شما حضور دارد.

  با جو چیزی درست می کنید:

  تعبیر به سرور و شادمانی زیادی است که از جهت مطلبی حاصل می‌شود.

  نان جو می خورید:

  به معنای برخورداری از تندرستی و سلامت کامل و خشنودی از اوضاع و امورات زندگی است.

  کاشت بذر جو:

  شخصی که در خواب مشاهده کند مشغول به کاشت بذر جو بوده و یا اینکه اقدام به درو کردن خوشه‌های جو می‌کرد، به تعبیر فایده و بهره‌ای است که به دست می‌آورد.

  خوردن جو:

  اگر کسی در رویا نظاره‌گر خوردن جو طبخ شده توسط خودش بود، تعبیر به یک ناراحتی موقت بوده که در اندک زمانی رفع می‌شود.

  جو نپخته:

  در صورتی که اقدام به خوردن جو نپخته کند تعبیر به داشتن توان و استطاعت بسیار می شود. چنانچه او خودش را به شکل یک فروشنده جو ببیند، اشاره به ارزش اندکی است که برای مذهب و اعتقادات خود قائل بوده و آن را بی‌اهمیت می‌داند.

  همچنین بخوانید:  🖊️ تعبیر خواب جوهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی

  در این میان عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی معتقد است تعبیر و مشاهده جو در خواب به منزله قرار گرفتن در تنگدستی و مضیقه مالی است. دیدن جو از صحت و سلامت جسمی سخن گفته و خوابی که در آن اقدام به خرید جو نمایید، به مفهوم منفعتی است که از سوی پادشاهی مقتدر برایتان مهیا می‌شود.

  برداشت جو:

  اگر در رویا ببینید که در موسم مقرر در حال برداشت جو بودید، از افزایش مال و دارایی شما خبر می‌دهد و لازم است که در پرداخت زکات استمرار داشته باشید. یکی از مفاهیم کاشتن جو در رویا به منزله منفعتی است که از یک سرمایه‌گذاری مطلوب حاصل می‌شود. همچنین دیدن گندم و جو در خواب اشاره به شخصی دارد که قرآن را از یاد برده و به سرودن شعر پرداخته است.

  از نظر ابن شاهین

  ابن شاهین چنین نقل کرده مشاهده جو در خواب به معنای رسیدن به پول و سود زیاد بوده و خوردن جو در رویا نشان از رسیدن به خیرات و حسنات دارد.

  تعبیر خواب جو بر‌ اساس موضوع آن 📋

  کاشتن جو

  شخصی که در خواب مشاهده کند دانه‌های جو را در زمین کاشته و یا در حال برداشت محصول رسیده آن بود، تعبیر به فایده و سودی است که دریافت می‌کند.

  رویایی که در آن نظاره‌گر کاشت جو در زمین باشید، به منزله رفتار و یا اقداماتی است که در جهت خوشنودی خداوند متعال انجام داده و در برخی مواقع مشاهده جو تعبیر به انجام پیوند ازدواج و یا مجالست و همنشینی با سایر مردم می‌شود.

  کسی که در خواب مشاهده کند دانه جو در زمین کاشته و یا محصول آن را درو می‌کند، تعبیر به آن است که فایده و بهره‌ای برایش مهیا می‌شود.

  کاشت بذر جو:

  اگر در خواب ببینید که بذر جو را در میان باغچه کاشتید، به این معناست که سعی و تلاش وافری در امور اقتصادی انجام داده که به منفعت خوبی منجر می‌شود. ولی اگر نظاره کنید جو را در باغی که در مجاورت منزلتان قرار داشته شته‌اید، تعبیر به شکرو سپاس و فرمانبرداری از خداوند رحمان می‌شود. ولی چنانچه متوجه شوید در زمینی که متعلق به شخص دیگری بود اقدام به کاشت جو نمودید، بیانگر آن است که در پول و یا دارایی شخص دیگری دست اندازی کرده آید.

  کاشت جو سبز:

  هنگامی که در رویا در حال کشت جو سبز رنگ بودید، به مفهوم رونق و روزی کثیری است که بر زندگیتان جاری می‌شود.

  کاشت بذر جو نامرغوب:

  اگر در خواب بذر جو نامرغوبی را برای کشت انتخاب کرده و آن را بکارید، چنین مفهومی دارد که در یک سرمایه‌گذاری شرکت می‌کنید که منجر به آسیب و زیان می‌شود. چنانچه در زمانی غیر از موسم کشت آن مشغول کاشتن جو باشید، تعبیر به تن دادن به ازدواجی است که احساس و منطق شما راضی به آن نبوده و به ناچار پذیرفته آید. همچنین کاشتن جو در زمینی که مرغوب نبوده و برای کشت آن مساعد نیست، به منزله انجام عملی تبهکارانه و گناه آلود است. در عین حال نقل کرده‌اند کاشتن جویی که خراب بوده در خواب، احتمالا اشاره به شرارت و ناشایستی فرزندان دارد. اگر کسی در خواب مشاهده کند اقدام به شخم زدن زمین نموده و آن را مهیای کاشت جو نمود، به این معناست که در پرورش فرزندان شایسته بسیار موفق عمل کرده که در زمان بزرگسالی مایه عزت و افتخار او می‌شوند.

  برداشتن جو

  برداشتن جو در خواب و رویا به تعبیر افزودن بر مال و دارایی و داشتن درآمد خوب می‌باشد. مشروط بر آنکه در موسم مناسب خود انجام گردد. همچنین مفهوم دیگر برداشت جو در رویا اشاره به فایده و بهره‌ای دارد که به او می‌رسد.

  برداشت جو سبز:

  اگر در خواب مشغول برداشت جو سبز رنگ بودید، به این معناست که پسر جوانی از میان بستگان و فامیل دار فانی را وداع می‌گوید.

  برداشت کردن با داس:

  شخصی که در رویا مشاهده کند جو را با استفاده از داس برداشت می کند، به منزله برخورداری از روزی فراخ بوده و از اخباری مسرت بخش مطلع می‌شود. لاکن چنانچه در خواب با دستانش در حال برداشت جو بود، نشان دهنده کامیابی و پیروزی او در اموراتی است که در واقعیت به آن مشغول بوده است.

  برداشت جو فاسد و خراب:

  زمانی که در خواب اقدام به برداشت کردن جو فاسد و خراب نموده و آن را اندوخته کند، به مفهوم آسیب و لطمه‌ای است که از جهاتی به او وارد می‌شود.

  دزدیدن پس از برداشت کردن:

  چنانچه در خواب متوجه شوید پس از برداشت کردن جو، آنها توسط شخص یا اشخاصی دزدیده شد، تعبیر به آن است که اقدامات و فعالیتی را انجام می‌دهید که فایده و نتیجه‌ای در بر نداشته و یا اشاره به عواقب منفی یک درگیری و نزاع می کند.

  خوردن جو

  اگر در خواب ببینید از جویی که طبخ شده در دهان گذاشته و میل می‌کنید، به مفهوم آن است که محنت و رنج موقتی به شما وارد می‌شود.

  مفهومی که برای خوردن جو در خواب بیان شده از پایدار بودن صحت و سلامت در بدن سخن می‌گوید.

  سوزاندن جو

  خوابی که در آن نظاره‌گر سوزاندن جو باشید، به منزله رفتار و اقدامات ناپسند می‌باشد. در اغلب موارد دیدن رویای سوزاندن جو به منزله قرار گرفتن کسب و کار در مسیری است که زیان‌ها و آسیب بسیاری را متحمل می‌شود. همچنین به آتش کشیدن گونی‌هایی که مملو از جو بوده است، تعبیر به ورشکستگی و زیان به همه مال و دارایی شخص می‌شود. معنای دیگری که برای جو سوخته شده در رویا بیان شده، به این معناست که همه شرایط به سود او تغییر می‌کند.

  اگر در خواب اقدام به سوزاندن محصولات جو نمایید، تعبیر به این معناست که دچار حسد و خساست بسیار هستید. چنانچه در حین سوختن جو ببینید که دودی از آن به هوا برخاست، به منزله بدنامی خواب بیننده بوده که به علت ارتکاب رفتارهای ناشایست بی اعتبار شده است.

  آتش زدن مزرعه جو:

  کسی که در خواب مشاهده کند مزرعه جو را که متعلق به دیگری بود به آتش کشید، یعنی در واقعیت ضررهایی را به دیگران وارد می‌کند. لکن دیدن خوابی که در آن متوجه شود در یک مزرعه جو حضور داشته و در همان لحظه آن را سوزاند، به این معناست که به قدری امکانات و اوقات خود را به بطالت سپری می‌کند که لطمه زیادی به معاش خود می‌رساند. در عین حال این رویا نشان دهنده آن است که استنباط و برداشت صحیحی از شرایط ندارد.

  سوزاندن خوشه جو:

  زمانی که شخصی در رویا یک خوشه از جو را بسوزاند، تعبیر به آن است که عمر و اوقات خود را به شدت بیهوده سپری می‌کند.

  خاموش کردن آتش جو

  هنگامی که در خواب ببیند آتشی که در مزرعه جو شعله می‌کشید را خاموش نمود، تعبیر آن به مفهوم رفتار نیک و اعمال صالحی است که در زندگی انجام می‌دهد.

  کیسه جو

  مشاهده کیسه‌های مملو از جو در رویا، تعبیر به خیر و منفعت می‌شود.‌ مفهوم دیگری که برای مشاهده کیسه جو در خواب بیان شده به معنای پرداختن به شغل و حرفه و یا معاشی است که از آن حاصل می‌شود. اگر در خواب ببینید به کارگاه تولید کیسه‌های جو رفته‌اید، یعنی بر دارایی و اموالتان افزوده می‌شود. خوابی که در آن شلتوک جو را نظاره کنید، اشاره به رونق و برکتی است که شامل حالتان می‌شود. حتی ممکن است اشاره به پول و ثروتی باشد که از راه ارث به دست می‌آورید.

  همچنین بخوانید:  🐥 تعبیر خواب جوجه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  فروش کیسه جو:

  اگر در خواب ببینید که در حال فروش کیسه های جو بودید، نشان دهنده آن است که همه هم و غم شما در حیطه مسائل مادی و دنیایی قرار دارد.

  پر کردن کیسه جو:

  کسی که در خواب مشاهده کند در حال پر کردن گونی های جو بود، تعبیر آن به منزله رفتار خیر و خداپسندانه مهمی است که انجام می‌دهد. چنانچه اقدام به چیدن گونی‌های جو نمایدژ به مفهوم مبالغی پول بوده که آنها را کنار گذاشته و می‌اندوزد.

  از جمله معانی که برای پر کردن کیسه‌های جو در رویا بیان شده، به مفهوم فراخی در روزی و مال رویاببن می شود.‌ در این میان اگر گونی‌های جو را به شکل خالی نظاره کنید، هشداری است که از قرار گرفتن در یک توطئه و نیرنگ خبر می‌دهد.

  سوراخ در کیسه جو:

  چنانچه در خواب سوراخ هایی را در کیسه جو ایجاد کنید، به معنای آن است که بخشی از مال و دارایی شما تباه می‌شود. خوابی که در آن خودتان را در حال دوختن کیسه‌های جو ببینید، تعبیر به حفظ احتیاط و دقت در صرف درآمد و مخارج می‌شود.

  خوشه جو

  مشاهده خوشه های جو در حواب و  رویا، تعبیر آن به منزله تندرستی و سلامتی در جسم خواب بیننده بوده و اگر خوشه‌های جو را به رنگ سبز نظاره کنید، تعبیر به دولتمندی و جلال و شکوه می‌شود.

  خوشه جو سبز:

  همچنین خوابی که در آن خوشه‌های سبز رنگ جو را در دیاری ناشناخته مشاهده کرده و یا از آن چیده و میل شود، به این معناست که رویابین خیانتی در مال و پول سایر اشخاص انجام داده است.

  خوشه جو خراب و فاسد:

  اگر در خواب ببینید که از خوشه‌های جو فاسد و خراب می خورید، تعبیر به کسالت و ابتلا به مرض می‌شود. در صورتی که متوجه شوید خوشه‌های زرد رنگ جو را میل کردید، یعنی از نظر مالی در مضیقه قرار گرفته و درآمد تان زایل می‌شود.

  خوردن خوشه جو:

  همچنین نقل کرده‌اند خوردن سنبل و خوشه جو در رویا، به منزله سعی و تلاشی است که از روی صدق دل در جهت کسب معاش و رسیدن به درآمد حلال انجام می‌دهد.

  دانه جو

  اگر دانه‌های جو را در خواب ببینید به منزله لطمه و آسیبی است که به میزان زیاد بر شما وارد می‌شود. کسی که در رویا مشغول قدم زدن در میان مزرعه جو باشد، در زندگی همچون یک مجاهد رفتار می‌کند.

  نان جو

  برخی معتقدن تعبیر دیدن نان جو در خواب و رویا اشاره به زندگی فلاکت بار دارد. علی الخصوص در زمانی که خواب بیننده تجربه و رغبتی به خوردن نان جو نداشته باشد.

  نان جو داغ:

  کسی که در خواب نان جو داغ را مشاهده کنند، تعبیر به مال و یا پولی می‌شود که از راه ربا کسب شده و یا در پاکی و حلال بودن آن تردید وجود دارد.

  خریدن نان جو:

  اگر در رویا اقدام به خرید نان جو نمایید، یعنی در واقعیت مسئله‌ای موجب ناراحتی و اندوه شما می شود.

  پختن نان جو:

  زمانی که کسی در رویا مشغول پختن نان جو بود، به این معناست که از راهی نادرست و ناپاک درآمدی را کسب می‌کند. در اغلب موارد مفهومی که برای دیدن یک نان جو کامل بیان شده از طول عمر اندک سخن می‌گوید.

  نان چو نرم:

  هنگامی که در خواب نان جو را بسیار نرم و لطیف نظاره کنید، تعبیر آن نشان دهنده درگیری و مشاجراتی است که در واقعیت رخ می‌دهد.

  نان جو خشکیده:

  همچنین خوردن نان جوی خشکیده در رویا، اشاره به تنگدستی و فقر مالی داشته و در صورتی که مشاهده کند جهت معالجه مرض و بیماری به خوردن نان جو روی آورد، یعنی از حال و روز نزار و تنگدستی مالی خلاص می‌شود.

  مشاهده نان جو خشک شده در رویا، به مفهوم روزگاری است که در شرایط سخت و ناهموار سپری می‌شود.

  نان جو خراب و فاسد:

  اگر در خواب نان جو را فاسد و خراب ببینید، تعبیر به آن است که از نظر خلق و خو و رفتار دچار انحطاط و شرارت می شود.

  جو و گندم

  اگر در رویا گندم و جو را همزمان با هم نظاره کنید، اشاره به وجود دسیسه و و توطئه در زندگیتان دارد. چنانچه در خواب دانه‌های گندم و جو را با یکدیگر مخلوط نموده و آن را مهیای فروش نمودید، تعبیر به همدم و همنشین نیک و ناپسند می‌شود. در صورتی که در رویا دانه‌های گندم و جو را با یکدیگر در یک جا قرار نداده و مخلوط نکنید، مفهوم بهتری داشته و به منزله خیر و ثروت می‌باشد.

  کاشت گندم و جو:

  کسی که در خواب مشاهده کند در حال کاشت گندم و جو بود، بداند که پول و دارایی خود را بدون کوچک‌ترین ولخرجی و با روشی درست و اصولی برای جامعه و مردم صرف می‌کند.

  زمانی که شخصی در خواب متوجه شود پس از کاشتن گندم در زمین جو از آن حاصل شد، تعبیر به آن است که ظاهر و رفتار اجتماعی او بسیار زیباتر از افکار و اندیشه‌هایی است که در وجود او قرار دارد.

  برداشت گندم و جو:

  اگر کسی در خواب مشاهده کند با وجود آنکه در حال جمع آوری خوشه‌های گندم بود، ولی جو را در میان دستانش نظاره کند، اشاره به حیله و نیرنگی است که در آن واقع می‌شود.

  مزرعه گندم و جو:

  رویایی که در آن خود را مشغول قدم زنی در یک مزرعه جو و گندم ببینید، به مفهوم تلاش و استمراری است که در انجام رفتارهای خداپسندانه داشته‌اید.

  چنانچه در خواب کشتزارهایی که در آن گندم و جو روییده است را نظاره کنید، نشان دهنده بهره بردن از عمر طولانی برای شما است. در این میان رویایی که در آن شاهد به آتش کشیده شدن محصولات گندم و جو باشید تعبیر به وقوع قحطی و گرسنگی در بین مردم یک سرزمین شده و یا اینکه گرانی در آن به اوج می‌رسد.

  سوپ جو

  رویایی که در آن اقدام به طبخ سوپ جو نمایید، به معنای پیروزی و محقق شدن اهداف و خواسته های شماست. همچنین زمانی که در خواب آش جو پخته شده را نظاره کنید، بدانید که مسائل و چالش‌ها در زندگی‌تان حل و فصل می‌شود.

  اگر در خواب ببینید که سوپ جو را به یکی از مهمان‌هایتان تعارف می‌کنید، تعبیر آن اشاره به بخشش و سخاوتمندی شما دارد. کسی که در خواب مشاهده کند برای همه اعضای خانواده در حال پختن آش یا سوپ جو بود، تعبیر به آن است که آنها را به تبعیت از خود فراخوانده و ارزش و اهمیت ویژه‌ای برایشان قائل است.

  آش جو

  شخصی که در واقعیت دچار دلنگرانی و استرس زیادی باشد، اگر در خواب اقدام به پختن آش جو نماید، به این معناست که ناراحتی‌های او به پایان می‌رسد و البته طبخ آش و یا سوپ جو در رویا برای انسان نیازمند و تنگدست، به این معناست که بر دارایی و درآمد او افزوده می‌شود.

  جو در خواب دختر مجرد

  دختر مجرد که در خواب مقداری جو مشاهده کند، به این معناست که با افرادی متمول و معتبر آشنا شده و دیدار و گفتگو می‌کند.‌

  نان جو:

  دختر مجردی که در خواب نان جو ببینند، تعبیر آن به منزله احوال نزار و شرایط وخیمی است که در آن گرفتار هستند. همچنین مفهوم دیگری که برای این خواب بیان شده از دنبال کردن برنامه‌هایی سخن می‌گوید که عواقب نامساعدی برایشان در پی دارد.

  دختر مجردی که در خواب خودشان را مشغول پخت نان جو ببینند، به این معناست که بر روی موضوعی بی‌ثمر تلاش کرده و یا از ناکامی در دستیابی به خواسته‌هایشان خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب جنین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  همچنین دیدن نان جو برای دختر های مجرد، بیانگر آن است که درآمد و معیشت آنها به سختی حاصل می‌شود.

  خوابی که در آن دختر مجردی ببیند شخص دیگری نان جو به او بخشید، بداند که در یک حیله یا نیرنگ واقع می‌شود.

  دختر مجردی که پارتنر و یا کیس احساسی خود را در حال بردن نان جو مشاهده کند، تعبیر به آن است که او به پریشانی و رنج بسیار دچار شده و در شرایط سختی قرار دارد. ولی اگر او در خواب جو را نظاره کند، چنین مفهومی دارد که خواسته‌ها و آرزوهایش در زندگی محقق شده و به موفقیت می‌رسد. همچنین نظاره کردن خوشه‌های سبز رنگ جو در رویا، به منزله فایده و بهره‌ای است که برایش حاصل می‌شود.

  آرد جو:

  زمانی که دختر مجرد در خواب و رویا آرد جو را مشاهده کند، تعبیر به قرار گرفتن در راه صحیح می‌شود. در این میان اگر نوشیدنی تهیه شده از جو را میل کند، چنین مفهومی دارد که از بیماری و کسالتی که سلامت او را در خطر انداخته بود، شفا می‌یابد.

  سوپ جو:

  در صورتی که او در رویا مشغول طبخ سوپ جو باشد به منزله اقدامات مفیدی است که در جهت کسب و کار انجام داده و مطالعات و آموزشی که در این زمینه کسب می‌کند.

  کیسه جو:

  خوابی که در آن دختر مجرد کیسه جو ببیند، از رسیدن به مالی خبر می‌دهد که از طریق ارث مهیا می‌شود.

  سوزاندن جو:

  چنانچه او در خواب ببیند جو را به آتش کشید، به منزله فاصله و متارکه از کیس احساسی و معشوقش بوده و یا اینکه پیمان نامزدی آنها باطل می‌شود.

  خوردن جو:

  دختر جوانی که در خواب خود را در حال خوردن جو دیده و طعم آن را کاملاً احساس کند و یا اینکه عطر و مزه آن بسیار دلپذیر و مطبوع به نظر رسیده، به طوری که با ولع و اشتیاق بسیار به خوردن ادامه دهد، تعبیر آن به این معناست که به زودی اسباب و شرایط ازدواج او فراهم می‌شود.

  جو در خواب خانم متاهل

  دیدن جو در رویای زن متاهل به این معنا است که در زندگی به رونق و برکت زیادی دست یافته و برای افراد مجرد به منزله تحقق اهداف و مقاصد آنها در زندگی است.

  نان جو:

  خانم متاهلی که در خواب نان جو ببیند، نشان دهنده شرایط سخت و چالش‌های زیادی است که در زندگی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. به طوری که از عهده و ظرفیت او خارج است.

  خوابی که در آن خانم متاهل نان جو را نظاره کند، بداند که از نظر مالی در مضیقه قرار گرفته و در انجام کارهایش با موانع و مشکلاتی روبرو می‌شود.

  اگر خانم متاهل در خواب اقدام به خرید نان جو نماید، تعبیر آن به منزله کسب و کاری است که در واقعیت به آن پرداخته و تنها آسیب و زیان را برایش به همراه دارد. در صورتی که در خواب متوجه شود همسرش نان چویی را برایش خریداری کرده است، بداند که او از نظر مالی و تامین نیازهای زندگی تحت فشار و مضیقه است.

  آرد جو:

  هنگامی که در خواب آرد جویی را ببیند که قصد تهیه نان از آن را داشت، نشان دهنده رویکرد ناصواب و اشتباهی است که در زندگی به آن می‌پردازد.

  جو در خواب خانم باردار

  خوردن جو:

  خوابی که در آن خانم حامله و باردار نظاره کند از شدت گرسنگی به خوردن جو روی آورده است، خبر از تندرستی و امنیتی می دهد که او و فرزندش در آن به سر می‌برند.

  پخش کردن جو:

  چنانچه خانم حامله و باردار در خواب خود را مشغول پخش کردن جو ببیند، تعبیر به آن است که وضع حمل او به سهولت و با آرامش انجام می‌شود.

  جو در خانه:

  اگر در رویا جو را در داخل منزلش نظاره کنند، به مفهوم رونق و برکت خوبی است که در زندگی او جریان دارد.

  نوشیدن آب جو:

  زمانی که خانم حامله و باردار در خواب اقدام به نوشیدن آب جو نماید، تعبیر آن بیانگر آینده‌ای دلپذیر در انتظار او بوده و به سرور می‌رسد.

  جو در خواب خانم مطلقه

  خانمی که در گذشته از همسر خود متارکه نموده و جدا شده، اگر در خواب جو ببیند اشاره به شایستگی ها و رفتارهای نیکی دارد که از آن برخوردار است. خوابی که در آن مشاهده کنید این خانم در یک کشتزار جو به قدم زدن مشغول است، به منزله همت و کوششی است که در جهت احقاق حق انجام می‌دهد. اگر در خواب خانم مطلقه در حال کشت جو باشد، نشان دهنده سرمایه‌گذاری مفیدی است که به آن اقدام می‌کند.

  سوازندن جو:

  اگر در خواب ببینید محصولات جو توسط او سوزانده شده، به این معناست که از دستیابی به حقوق مسلمی که سزاوار آن است محروم می‌شود.

  سوراخ کردن کیسه جو:

  خوابی که در آن خود را در حال سوراخ کردن کیسه های جو ببیند، تعبیر به آن است که پول یا قسمتی از دارایی خود را زایل می‌کند.

  فروش جو:

  هنگامی که در خواب نظاره کند در حال درو کردن جو بوده و سپس آن را به فروش می‌رساند، تعبیر آن به منزله معاش و درآمدی است که در زندگی حاصل کرده و بدون حساب و کتاب آن را خرج می‌کند.

  خرید جو:

  در صورتی که در خواب اقدام به خریداری جو نماید، تبدیل به آن است که به زودی با شخص مناسبی ازدواج می‌کند.

  نان جو فاسد و خراب:

  مشاهده نان جو فاسد و خراب در رویا برای خانم مطلقه، نشان دهنده آن است که او در مذهب و دین دچار انحراف می‌شود. لکن زمانی که خوشه‌های جو را به رنگ زرد ببینند، اشاره به احتیاج و نیاز مبرم او به مقداری پول دارد.

  جو در خواب مرد

  از جمله معانی که برای دیدن جو در رویای مرد ذکر شده به منزله عشق و علاقه وافری است که نسبت به همسر و فرزندانش داشته، به طوری که هراس و نگرانی زندگی کردن بدون آنها وجودش را می‌ازارد.

  هنگامی که مرد در رویا جو را به روش‌هایی تحت فشار قرار داده، به طوری که عصاره‌ای از آن به دست آورد، تعبیر به نتایج مفید و سودمندی است که در زندگی به دست آورده است.

  همچنین تعبیر و مفهوم دیگر جو در خواب به منزله ارزش و اهتمام ویژه‌ای است که او برای همسر و فرزندانش قائل است.

  مشاهده جو در منزل یک مرد، تعبیر به فراخی نعمت و وفور برکت داشته و خیر زیادی در زندگی به دست می‌آورد.

  خوردن جو:

  مردی که در رویا خود را در حال خوردن جو نظاره کند، تعبیر به آن است که پولی برایش حاصل می‌شود. در صورتی که در واقعیت به داد و ستد مشغول بوده، بداند که منفعت و سود زیادی کسب خواهد کرد.

  بخشیدن جو:

  اگر مردی در رویا نظاره کند که جو را به شخص دیگری بخشید، نشان دهنده آن است که به زودی مسکنی فراخ و با عظمت برای خود فراهم می‌کند. همچنین از نظر کسب و کار و حرفه‌اش به اعتبار و منزلت زیادی می‌رسد.

  جمع کردن جو:

  چنانچه در خواب خود را مشغول جمع کردن جو ببیند، به این معناست که بیماری او از بین رفته و اتدوه و پریشانی‌اش پایان می‌یابد.

  نوشیدن آب جو:

  چنانچه مرد در رویا خود را در حال نوشیدن آب جو نظاره کرده و مزه آن را مطبوع و شیرین حس کند، تعبیر به مفهوم آن است که ایام دلپذیر و خوشایندی در انتظار او بوده که شادمانی را برایش به همراه دارد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها