🏠 تعبیر خواب خانه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

خ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب خانه🏠

  تعبیر خواب خانه می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد. خانه و منزل در دنیای بیداری یکی از مهم ترین نیاز های بشر است. همچنین خانه یکی از اموال شخصی می باشد و هر شخصی خانه ای را می خواهد که تنها متعلق به او باشد. طبق این قاعده دیدن خانه در عالم رویا و خواب می تواند تعبیر به جنبه های وجودی شخصیت و زندگی شما داشته باشد.

  همانطور که در دنیای حقیقی دوست نداریم کسی به خانه و منزل ما دست درازی کند، در عالم رویا نیز همین گونه است. یکی از تعابیر این خواب نشانگر عدم رضایت شما از بابت دخالت ها و اظهار نظر های دیگران می باشد. برای این رویا تعابیر متفاوتی هم داریم اما بیشتر معبران غربی معتقدند که تعبیر این رویا بیشتر به شخصیت و روان هر فرد مربوط می شود.

  برخی از تعابیر دیگر این خواب، شادی و شادمانی، فارغ شدن از غم و اندوه، مال حرام و نامشروع، ثروت و دارایی و … می باشد. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  خانه و عمارت بزرگ

  خرید خانه

  احساس خوب از زندگی در خانه خودتان

  آوارگی و بی خانمان شدن

  خانه دیگران

  خانه بدون وسایل

  ترک کردن خانه

  خانه بدون دیوار

  به خانه جدید رفتن

  خانه زیبا و خوش منظره

  خانه زشت و به هم ریخته

  خانه کهنه و قدیمی

  خانه کثیف

  تمیز کردن خانه

  ساختن خانه

  خانه جنگلی

  خانه زیر آب رفته

  قفل شدن در خانه

  خانه خراب و ویران شده

  خانه دزد زده

  خانه سوخته

  تعمیر کردن خانه

  دیدن موش در خانه

  کرم در خانه

  تعبیر خواب خانه

  تعبیر خواب خانه بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) خانه در خواب هشت تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، برای آقایان نشانه‌ای از همسر و ازدواج می باشد و برای خانم ها نیز نمادی از شوهر و مزدوج شدن است.
  ✅تعبیر دوم، نشانگر ثروتمند شدن، توانگری و به قدرت و نفوذ رسیدن می باشد.
  ✅تعبیر سوم، در امان بودن، مصونیت و امنیت شما را نشان می دهد.
  ✅تعبیر چهارم، نیز نمادی از زندگی، خوش گذرانی، معیشت و شادی و خوشحالی می باشد.
  ✅تعبیر پنجم، نمادی از اموال، دارایی و ثروت است.
  ✅تعبیر ششم، نشانه‌ای از رهبری و سرپرستی بر دیگران است. امکان دارد مقامی به شما بسپارند که بایستی گروهی را اداره کرده و نظم و انضباط را در بین آنها برقرار کنید.
  ✍️در خواب دیدید که خانه ای ساخته اید و در آن سکونت گزید انتخاب نشان می‌دهد که به لطف پرودگار یگانه تان سود و منفعت و همچنین خیر و برکت زیادی به زندگی شما جاری خواهد شد.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی خانه و منزل در عالم رویا، نشانگر معیشت و زندگانی می باشد. در واقع ظاهر این خانه تصویری از شیوه معیشت شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه ساختید، این خواب نشانگر شادی و شادمانی است. به زودی از بابت مساله ای بسیار خوشایند می شوید.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که خانه نو و جدید شما آتش گرفته بود و همچنین تمام بدن تان به خاطر این آتش سوخت و همچنین شعله‌های آتش زبانه های بلند می کشید ولی شما هیچ اضطراب و نگرانی نداشتید، این خواب نشان می دهد که به خاطر ضعف بدنی تان و یا دچار شدن به بیماری هایی مثل سرمازدگی، طاعون، آبله، سرخچه و… برای چند روزی با رنج و سختی و مصیبت رو به‌ رو خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری از این آتش را برداشتید و در دستانتان گرفتید، این خواب نشان می‌دهد که به همان مقداری که از این آتش بزرگ، آتش بر داشتید؛ مال و اموال حرام و نامشروع به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر دیدید این آتش دود بسیاری داشت، این خواب نشان می دهد که این مال حرام و نادرست را با رنج و سختی زحمت و جنگ و درگیری های بسیار سخت به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وارد یک خانه شدید اما هیچکس را در آنجا نمی شناختید، تنها می دانستید که آنها سال هاست مرده اند؛ این خواب تصویری از سرای اخرت و دنیای باقی می باشد. اجل و مرگ شما بسیار نزدیک است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سریع از این خانه خارج شدید، این خواب نشان می دهد که بیمار خواهید شد و این بیماری از شدت دشواری شما را تا مرز نابودی و مرگ خواهد کشید ولی در نهایت شفا و بهبودی دارید.
  ✍️اگر دیدید که وارد خانه بسیار معروف و شناخته شده ای شدید که از گِل ساخته شده بود، این خواب نشان می دهد که اموال شما از طریق حلال و درست به دست می آید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما از گچ و خشت ساخته شده بود، این خواب تعبیرش بیانگر این است که شما در زندگی حقیقی تان به دنبال کسب مال حرام و دزدی می باشید.
  ✍️اگر دیدید که از چنین خانه ای خارج شدید، پس از کسب مال حرام و اعمال ناپسندتان توبه خواهید کرد.
  خانه ای که بسیار دلباز و وسیع باشد، نشانه وسیع بودن رزق و روزی و برکت در زندگی تان می باشد. اگر بالعکس بالا دیدید، پس رزق و روزی تان نیز کم و تنگ خواهد شد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در خانه ای به صورت مجرد و تنها زندگی می کردید و همچنین صاحب این خانه خودتان بودید، چنین خوابی تعبیرش می‌تواند نشانه‌ای از وجود یک زن و همسر باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه را یا ستون های درون خانه تان را جابجا کردید و یا از جا کندید، تعبیرش این است که تصمیم خواهید گرفت، ازدواج کنید و همسری برای خود اختیار خواهید کرد. شما بسیار با این زن رابطه خوبی خواهید داشت و همچنین در حق او بسیار جوانمردی و بزرگی خواهید کرد. همچنین به زودی او باردار خواهد شد و فرزندی برای شما به دنیا می‌آورد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که وارد خانه نو و تازه سازی شدید ،تعبیر این خواب نشان می دهد که زنی را به همسری خواهید داشت که بسیار به شما کمک خواهد کرد و باعث ثروتمند و توانگر شدن تان می شود.
  ✍️اگر در خواب خانه ای را دیدید که بسیار در آن احساس اندوه و غم داشتید و همچنین نمی دانستید که صاحب آن خانه کیست، این رویا بسیار تعبیر بدی دارد. این خواب نشانگر مرگ و وفات شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به داخل خانه خودتان فرار کرده بودید و درِ خانه‌ تان را قفل نکردید و علاوه بر این خانه شما به خانه دیگری متصل شده بود، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از غم و ناراحتی و اندوه فاصله خواهید گرفت‌. همچنین اگر بیمار باشید به زودی شفا و بهبودی برای شما دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که درِ خانه خودتان را شکستید، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخصی مقداری پول و ثروت به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که از پشت بام خانه خودتان به پشت بام خانه شخص دیگری پریدید، این خواب نشان می دهد که به زودی همسر خود را طلاق خواهید داد و مجددا با زنی دیگر ازدواج خواهید کرد. به تعبیر دیگر می تواند یک کنیز و نوکر خردسال را نیز نشان می دهد.
  ✍️اگر دیدید که بر پشت بام خانه ای پریدید و ناگهان سقف زیر پای تان فرو ریخت اما شما صدمه ندیدید و جان سالم به در بردید، این خواب هم تعبیرش جدایی و متارکه از همسرتان می باشد ولی امکان برگشت او بسیار بالا می باشد.
  ✍️اگر دیدید که از پشت بام خانه غریبه ای به پشت بام خانه دیگری که تا کنون ندیده اید پریدید، رویای خوبی نخواهد بود. تا مرز نابودی و هلاکت کشیده خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که خانه شما از اندازه قبلی اش بزرگ تر و وسیع تر شده بود، این خواب نشان می دهد که برکت و رزق و روزی در زندگی تان بیشتر خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که خانه شما بسیار خاکی و غباری بود، این رویا نشان می دهد که بدون اینکه باعث زحمت و رنج خود شوید، اموال و دارایی زیادی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شخص دیگری را جارو می کشیدید، این رویا نشانه ای از ثروت و اموال و دارایی می باشد. اگر در خواب دیدید که خاک های جارو شده تان را به مکان و منزل تان آوردید، ارزش و بهای این ثروت بسیار بیشتر است.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که خانه تان خراب شد و تمام آوار بر سر شما ریخت، تعبیر این خواب برعکس ماهیتش بسیار خوب و مثبت می‌باشد. مال بسیار درشتی به دست شما خواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که خانه شما از اندازه قبلی اش بسیار بزرگ تر و وسیع تر شده بود، تعبیر این خواب برعکس ماهیت آن بلعکس می باشد. ثروت و رزق روزی در زندگی شما کم خواهد شد و دست و بالتان کمی تنگ میشود.
  ✍️اگر دید که در خانه شما از جنس آهن بود، تعبیر خوبی دارد و نشان می دهد که ثروتمند و توانگر تر از قبل خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که در خانه شما از جنس نقره بود، چنین خوابی در واقع یک پیام به شما می دهد که بیش از اندازه در گناه و معصیت غرق شده اید. هر چه زودتر توبه کرده و به سمت خداوند بازگردید، چرا که او همیشه دست شما را خواهد گرفت. به تعبیر دیگر اگر شما در زندگی حقیقی خود فردی بسیار ثروتمند و توانگر هستید پس این خواب نشان می‌دهد که ثروت شما بسیار زیاد تر از قبل خواهد شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که در یک محدوده فقط خانه شما وجود داشت و خانه دیگری به چشم شما دیده نمی‌شد، تعبیر این خواب بسیار بد و ناگوار می باشد. حال و احوال و زندگی شما بسیار تباه و دگرگون خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از خانه خودتان به سقف خانه دیگری پریدید که تا به حال ندیده بودید و نمی شناختید، این خواب شاید یک هشدار به شماست. عمر شما رو به رو پایان است و باید هرچه زودتر از گناهان خود توبه کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که خانه کسی آتش گرفته بود، این خواب تعبیرش برای صاحب خانه صدق می کند. این شخص در زندگی فردی اش گرفتار آشوب و جنگ و همیچنین آزار و اذیت از جانب یک شخص صاحب مقام خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پشت بام و یا دیوار خانه تان بر سر شما خراب شد، این خواب نشان می دهد که از جایی که انتظار ندارید اموال و دارایی هنگفتی به شما خواهد رسید. به خاطر این اتفاق بسیار خوشحال خواهید شد و گره از کارتان گشوده خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از خانه و منزل تان گرد و غبار خارج می کنید و یا در حال گردگیری هستید، این خواب نشانگر خرج کردن و هزینه کردن مقداری از اموال تان برای موضوعی و یا خرید چیزی می باشد.

  همچنین بخوانید:  🐰 تعبیر خواب خرگوش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری خانه در عالم رویا، نمادی از همسر شما و یا شخصی که با او همبستری و نزدیکی دارید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که از خانه کوچک و نقلی بیرون رفتید، این خواب نشانی از رهایی از غم و غصه و ناراحتی می باشد. به زودی لب هایتان خواهند خندید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما از اندازه حقیقی اش بزرگتر شده بود، این خواب خوب است. خیر و برکت و رزق و روزی شما بیشتر خواهد شد و درهای رحمت خداوند به روی شما باز می شود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی خانه و آشیانه در خواب، تعبیرش نشانگر نحوه زندگی و گذراندن و معیشت شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که درون خانه بسیار بزرگ و شیک و مجلل بودید و همچنین صاحب این خانه خودتان بودید، این رویا نشان می دهد که شما در زندگی حقیقی بسیار در رفاه و آسایش و همچنین از زندگی خوبی برخوردار هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه ای بسیار کم ارزش و خرابه داشتید، این خواب به شما از تنگدستی و در مضیقه قرار گرفتن خبر می‌دهد. زندگی و امرار معاش شما با مشکلات زیادی رو به رو خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از اتاق های خانه تان بسیار خراب و به هم ریخته بود، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد بخشی و یا قسمتی از زندگی شما نیز دچار خرابی و ویرانی شود. برای مدتی روز های تان را با آشفتگی و پریشان حالی سپری می کنید و غم و خسارت های متعدد و بزرگ خواهید دید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که درِ خانه شما از جنس آهن بود، زندگی پایدار و ثابتی دارید.
  ✍️اگر درِ خانه را از جنس نقره دیدید، خواب خوبی ندیده اید و تعبیرش منفی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما در منطقه ای بود که هیچ خانه دیگری وجود نداشت و اطراف شما تا چشم کار می‌کرد زمین خالی بود، خواب خوبی نیست. تعبیر این خواب از تنهایی، غربت، بی کسی و ناراحتی و دلتنگی خبر می دهد.
  ✍️اگر آقایی در خواب دید که مشغول جارو کشیدن خانه خود بود، این رویا سمبلی از خیر و برکت و ثروت و پول می باشد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر اویتنهاو اگر در خواب دیدید که یک خانه خریداری کردید، این خواب می‌تواند سمبلی از رسیدن به سعادت و خوشبختی باشد.
  خانه ای که ظاهر ویران و خرابی داشته باشد، نشان می‌دهد که یک مانع و سختی بسیار بزرگ را از سر راه خود بر می دارید و در مقابل مشکلات ایجاد شده ایستادگی و مقاومت می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول تعمیر خانه بودید، یک مسئله بسیار مبهم و پیچیده که مدت‌ها به دنبال حل کردن و فهمیدن آن بودید، بالاخره برای شما روشن و آشکار می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا خانه ای را در بیابان دیدید، این خواب نشان می دهد که شما به لحاظ زندگی فردی و اجتماعی تان بسیار بالاتر و برتر از دیگران هستید.
  ✍️خانه ای که خالی از سکنه و وسایل باشد، نمادی از امید ها و خیالات پوچ و واهی می باشد. بهتر است دست از این افکار بردارید و بیشتر واقع بین باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال ترک کردن خانه تان بودید، این رویا نشانگر یک سود و منفعت بسیار بزرگ و غیر منتظره است. از جایی و یا کسی که حتی فکرش را نمی کنید، یک سود و فایده به شما می رسد.
  ✍️اگر در حال ساختن یک خانه بودید، این رویا از خوشبختی و سعادت در زمینه مسائل عشقی و عاطفی خبر می دهد.
  ✍️خانه و کلبه ای که در جنگل قرار دارد، نشان می دهد که افرادی که با شما آشنا و صمیمی نیستند، بیشتر از نزدیکان تان از شما حمایت و استقبال می کنند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که خانه تان در آتش می سوخت، این رویا نشانگر بدبختی و بدبیاری می باشد. پس این خواب از اتفاقات بد و منفی به شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که صاحب خانه منزلی شما بودید، تعبیر این خواب نشان می دهد که شما به خاطر تلاش و زحمت خودتان به سعادت و خوشبختی بزرگی می رسید و از این بابت به خود بسیار افتخار می کنید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  خانه قدیمی و کهنه در عالم رویا، نشانگر این است که به زودی شخصی اخباری به شما خواهد رساند که شنیدن آنها باعث ایجاد شور و نشاط و هیجان در وجود شما می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه قدیمی داشتید که اکنون ویران و مخروبه است، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد یک خبر بد مثل خبر یک بیماری یا مرگ از جانب یکی از نزدیکان تان بشنوید. اگر شما یک دختر خانم هستید و چنین رویایی دیده اید این خواب برای شما نشانگر این است که یکی از دوستان بسیار عزیز و با ارزش تان را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما زیر آب رفته بود و یا آب تمام خانه‌تان را فرا گرفته بود، این خواب نشان می‌دهد که شما برای پیروزی و موفق شدن جبهه شر و بدی و ظلم تلاش بسیاری می کنید. در واقع در زندگی تان بیشتر طرفدار افراد شرور و بدخواه می باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که وارد خانه تان شدید و همه وسایل و اسباب خانه بسیار مرتب و در جای خود قرار داشت، این خواب به علاقه خانواده به شخص شما اشاره دارد. آنها بسیار شما را دوست دارند. همچنین امور کاری و شغلی تان بسیار خوب و رضایت بخش پیش خواهد رفت.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  یونگ معتقد است که اگر کسی در خواب خود خانه ببیند، این تعبیر تصویری از روح خواب بیننده و در اصل شخصیت او می باشد.
  ✍️اگر در خواب خانه بسیار کهنه و قدیمی را دیدید، این خواب می‌تواند به باورها عقاید و نگرش های قدیمی شما اشاره کند و نشان دهد که چگونه از آنها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کرده اید. تنها یک موقعیت می‌تواند به شما نشان دهد که کدام نگرش ها و احساسات های شما قدیمی و ناکارآمد می باشند. به تعبیر دیگر خانه قدیمی و کهنه می تواند به شما این هشدار را بدهد که باید هرچه سریعتر افکار و نگرش‌های قدیمی تان را حذف کرده و کمی به روز تر باشید.
  ✍️اگر در خواب خانه جدید و نو دیدید و یا اینکه شما خانه جدیدی ساختید و نقل مکان کردید، این خواب به شما از اتفاقات تازه و بسیار بهتر و همچنین موفقیت های بزرگ و چشمگیری خبر می دهد. نکته ای که در مورد این رویا شما باید به یاد داشته باشید این است که درون این خانه چه رنگهایی و چه جزئیاتی دیدید. در صورتی که در عالم رویا خانه ای را دیدید، که رنگ خاص داشت؛ باید برای تعبیر آن به قسمت رنگ‌ها نیز مراجعه کنید و بستگی به رنگ ها این خواب را برای خودتان تعبیر کنید.
  برخی از معبران غربی معتقدند که خانه در عالم رویا می‌تواند نشانه‌ای از درک شما نسبت به خودتان و آینده تان باشد. شاید این رویا می‌خواهد نشان بدهد که شما در زندگی حقیقی به دنبال شروع کاری تازه و یا زندگی جدید می باشید.
  ✍️اگر در خواب خانه ای را دیدید که ظاهر بسیار شلوغ و به هم ریخته داشت یا ویران بود، این خواب دقیقاً اشاره به همان جنبه از زندگی‌تان دارد که بسیار شلوغ و دره و به هم ریخته می باشد. شاید شما اخیراً از به هم ریختگی ها و آشفتگی های عاطفی و روانی تان رنج می‌برید، اما کاری از دست تان ساخته نیست. نیاز دارید که از شر این احساسات رها شوید تا دوباره بتوانید به روال قبل برگردید و کنترل خود را به دست آورید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه شما صدمه دیده بود و یا قسمتی از آن خراب شده بود، این خواب می‌تواند نشانگر نگرانی ها و تشویش های شما در زندگی بیداری تان باشد. بیشتر این نگرانی ها در حوزه مسائل مسکونی و خانه و منزل تان می باشد. شاید در فکر خرید خانه هستید و یا اینکه قصد دارید جابجا شوید.
  ✍️همچنین یونگ خانه را به بخش‌های مختلفی تقسیم بندی کرده و برای هر قسمتی تعبیر جداگانه آورده است:
  اتاق های خاصی در خانه می تواند نشانه ای از جنبه های خاص روانی شما باشد. برای مثال اتاق های زیر شیروانی می‌تواند تصویری از آگاهی و خرد ما باشد و همچنین زیر زمین تصویری از ضمیر ناخودآگاه و حس ششم است.
  ✍️اگر خانه خالی باشد، یعنی هیچ اسباب وسیله و هیچ شخصی در آن وجود نداشته باشد؛ این خواب نشانگر احساس ناامنی و در خطر بودن است. شاید اخیرا احساس می کنید که چیزی یا کسی می‌خواهد شما را در خطر و دردسر بیندازد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه خود به خود در حال تغییر کردن بود، این خواب نشان می دهد که تغییرات و دگرگونی هایی در زندگی فردی و شخصی شما رخ خواهد داد و باعث می شود که سیستم باور، اعتقادات، و نگرش شما تغییر پیدا کند. این تغییرات می‌تواند مثبت و منفی باشد، پس بستگی به دید و شخصیت شما دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خانه دیوار نداشت، این خواب تعبیرش نشانگر نبود حریم شخصی و خط قرمز در زندگی شما می باشد. همه دوست دارند در کار شما دخالت کنند و شما نیز در این مساله تقصیر کار هستید. این شما هستید که اجازه می دهید هر کسی به زندگیتان سرک بکشد و در تمام کارهایتان اظهار نظر و دخالت کند.
  ✍️خانه متروکه و دورافتاده در خواب نمادی از گذشته شماست. شما گذشته خیلی پر بار و پر از سختی و دشواری را رد کرده اید و اکنون می خواهید که تمام آن روزها را فراموش کرده و تمرکزتان را روی آینده بگذارید. بسیار برای اتفاقات خوب آماده اید و برای رسیدن به اهداف خود لحظه شماری می کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مشغول تمیز کردن خانه خودتان بودید، این خواب هم مانند تصویری که دیده اید نشان می دهد که باید افکارتان را هم تمیز کنید و از افکار منفی و پوچ جلوگیری کنید. افکاری که بسیار قدیمی و مخرب هستند را دور بریزید و به دنبال بهبود شخصیت خودتان باشید، چرا که این شما هستید که فقط می توانید به خودتان کمک کنید.
  ✍️اگر شما کسی هستید که در زندگی حقیقی و بیداری تان با دیگران زندگی می کنید، اما در عالم خواب دید که تنها و به صورت مجرد زندگی می‌کردید؛ این خواب نشان می‌دهد که شما باید گام ها و قدم های جدید و مثبتی به سمت مستقل شدن بردارید. باید یاد بگیرید که مسئولیت های خودتان را پذیرا باشید و سعی کنید که به کسی وابسته و متکی نباشید.

  همچنین بخوانید:  💔 تعبیر خواب خیانت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که بیرون از خانه بودید و یک گروه از مهاجمان به شما حمله کردند، این خواب می‌تواند ناشی از یک فشار و تنش اجتماعی و یا واکنشی به یک انتقاد، طعنه و کنایه باشد. شاید در زندگی بیداری اتفاقی افتاده است که رسانه‌های اجتماعی بسیار شما را اذیت می کنند و یا گروهی نیز قصد دارند با سخنان کنایه آمیز و طعنه زدن به شما زخم زبان بزنند و بیشتر آزارتان دهند. بهتر است نسبت به این مسائل بیخیال باشید و خودتان را کنترل کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا در حال تماشا کردن اتاق خواب خانه بودید، این خواب می تواند نمادی از زندگی خصوصی و شخصی شما، آمیزش های جنسی، نزدیکی صمیمیت و ارتباطات دوستانه شما، فراغت و استراحت، میل و تمایل شما به پناه بردن از شلوغی ها و جای خلوت و یا دور نگهداشتن خودتان از دیگران باشد.
  ✍️‏اگر در عالم رویا دیدید که خانه آتش گرفت و یا فرو ریخت، این خواب می‌تواند از تحولات و دگرگونی های بزرگ در نگرش، دید، عقاید و طرز رفتار تان خبر دهد. همچنین شما عادت هایی را ترک خواهید کرد و عادت های جدیدی برای خودتان ایجاد می کنید. این خواب حتی می تواند به هنجارها و بایدها و نبایدها، دلبستگی ها و وابستگی های قدیمی تان و همچنین یک بیماری و کسالت اشاره داشته باشد.
  ✍️سقف خانه در عالم رویا، نشان می دهد که شما از برخی از رفتارها و باورهای تان برای حفاظت و مراقبت از هویت خودتان استفاده می کنید. همچنین نشان می دهد که شما فردی بسیار تخیلی و رویاپرداز می باشید. محدوده ذهنی شما بسیار وسیع است و شخصییت بسیار بلند پرواز دارید.
  خانه ای که به لحاظ وسعت کوچک باشد و همچنین ساکنانش به خاطر کوچیکی در آن خانه اذیت بشوند، نشانگر احساس نیاز به تغییر و تحول، احساس اسارت و خفگی در محیط خانه و یا در حوزه قید و بندها نگرش ها و رفتارهای کنونی خودتان است.
  ✍️اگر دیدید که بخشی و یا قسمتی از خانه دچار اشکال و خراب شده بود، این خواب به اشکال و عیب در حوزه شخصیت شما اشاره می کند. همچنین می تواند از آسیب ها هم خبر بدهد شاید پیوند شما با برخی از افراد عزیز زندگیتان گسسته شده است و یا اینکه به بیماری‌های سخت جسمانی دچار شده باشید.
  اتاق غذاخوری نمادی از میل، شتیاق، هیجان، ارتباطات خانوادگی، اجتماعی، دوستانه و برنامه‌های غذایی ذهنی و روانی تان می باشد.
  ✍️طبقات میانی خانه می‌تواند سمبلی از نیازهای درونی و شخصیتی، استراحت، فراغت، خواب، عطشش ها و اشتیاق های فردی و همچنین تصویری از بالاتنه شما باشد.
  ✍️کف خانه و یا طبقه اول خانه اشاره به نگرش های پایه و اعتماد و اطمینان های شما و به هر آنچه که شما احساس می کنید از شما باعث حمایت و تکیه‌گاه شماست، دارد، مثل سلامتی و تندرستی و نیز حسن نیت و نیک نیتی شما نسبت به دیگران. در بسیاری از رویا ها کف خانه دیده می شود و خیلی بر آن تاکید خاصی نداریم. این موضوع می‌تواند تفسیری از وضعیت کنونی شما و یا محیطی باشد که در آن زندگی می کنید، برای مثال طبقه اول و دوم یک خانه نشان دهنده وضعیت های متفاوتی هستند که در آن رویدادهای مختلفی رخ خواهد داد.
  ✍️جلوی خانه و یا حیاط خانه، می‌تواند یک نقاب و ظاهرسازی را نشان دهد. شاید شما آنچه که هستید را به دیگران و جامعه نشان می دهید و مدام سعی می کنید که آن چیزی که در ذهن تان هست را به دیگران نشان بدهید. در هر شرایطی سعی کنید که خودتان باشید چراکه اگر بخواهید ادای دیگران را در بیاورید، پس از مدتی برای همه خسته کننده و جذابیت خود را از دست خواهید داد.
  ✍️طبقه همکف خانه می تواند تصویری از روزمرگی شما باشد. به تعبیر دیگر می‌تواند به پاها و پایه‌های زندگیتان هم اشاره داشته باشد.
  ✍️محیط داخل خانه تصویری از درون شما می باشد. این که در ذهن تان و در فکر شما چه چیزی می گذرد، همگی شامل تعبیر داخل خانه می باشد.
  ✍️آشپزخانه در عالم رویا می تواند از خلاقیت و ابتکار و یاری رساندن به شخص خودتان خبر دهد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب محیط آشپزخانه تان را دیدید، این خواب می‌تواند به غرور شما در مورد امور خانه اشاره کند و یا اینکه شما چیزی ارزشمند را به خانواده خودتان خواهید بخشید.
  ✍️انباری و یا گنجه در خانه باز نمادی از عطش ها، اشتیاق ها، رسیدن به امیال و خواسته های دنیوی و همچنین خاطرات و احساساتی است که شما را بسیار خوشحال و خشنود می‌کند و به نوعی خوراک و تغذیه روح شما هستند، می باشد.
  ✍️اتاق پذیرایی و نشیمن، نشانگر تفریحات شخصی شما، فضایی برای خلوت فردی و نیز تصویری از زندگی روزمره شما می باشد.
  ✍️اتاق کودک و بچه ها بیانگر احساسات شما نسبت به کودکان و نوزادان می باشد. اگر از تماشای این اتاق لذت می بردید، پس شما بسیار کودکان را دوست دارید و اگر بالعکس این اتاق برای شما جذابیتی نداشت، شما هم خیلی رابطه خوبی با کودکان ندارید.

  تعبیر خواب خانه بر اساس موضوع آن 📋

  ✅خانه و عمارت بزرگ

  اگر در عالم رویا خانه و یا عمارتی را دیدیر که بسیار بزرگ و مجلل بود، چنین خوابی می تواند تصویری از امیال و انتظارات شما از دیگران باشد. شاید فردی هستید که انتظار دارید همه برای شما همیشه در خدمت باشند و هر چیزی که از آنها تقاضا می کنید بدون ذره ای مکث قبول کنند. همچنین به تعبیر دیگر این خواب می تواند از یک دگرگونی و تغییر در خصوص شخصیت تان خبر دهد.

  همچنین بخوانید:  🌴 تعبیر خواب خرما از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅خرید خانه

  اگر در خواب دیدید که مشغول معامله کردن و یا خرید خانه بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما بسیار تلاش می کنید تا به چیزی که می‌خواهید برسید. در واقع برای رسیدن به اهدافتان از هیچ چیز دریغ نمی‌ کنید و از هر فرصتی به نحو احسن استفاده می کنید. شما شخصی نیستید که فرصت‌های تان را به این آسانی از دست بدهید.

  ✅احساس خوب از زندگی در خانه خودتان

  اگر در عالم رویا دیدید که در خانه خودتان بودید و از این که در خانه شخصی خودتان زندگی می کنید احساس بسیار خوبی داشتید، این خواب می‌تواند تعبیرش نشانگر این باشد که شما به لحاظ درونی احساس می کنید باید مستقل شوید و به زودی از خانواده خودتان جدا شوید. تعبیر دیگر این خواب می تواند به شما بگوید که لازم است تا اعتماد به نفس خود را بالا ببرید تا بتوانید پذیرای مسئولیت‌های سنگین تر باشید.

  ✅آوارگی و بی خانمان شدن

  اگر در عالم رویا دیدید که شما دیگر خانه ای برای زندگی نداشتید و به صورت آواره ها در کوچه و خیابان بودید، این خواب خوب نیست. تعبیرش نشانگر بدبختی، مصیبت، بیچارگی، مشکلات و دشواری‌ها، شرایط بد و مشکلات مالی و رفاهی در وعده‌های نزدیک می باشد. پس از دیدن چنین خوابی باید خود را برای دیدن هر اتفاقی آماده کنید.

  ✅خانه دیگران

  اگر در خواب دیدید که وارد خانه ای شدید که صاحب آن شما نبودید، این خواب نشان می‌دهد که اگر در زندگی حقیقی شما مستاجر کسی و به صورت همسایه با کسی زندگی می کنید، این خواب می‌تواند به مشکلاتی با صاحب خانه خودتان اشاره کند. اتفاقاتی خواهد افتاد که از خداوند می خواهید که به زودی شما را صاحب خانه و زندگی شخصی خودتان کند.

  ✅خانه بدون وسایل

  اگر در خواب خانه ای را دیدید که هیچگونه اسباب و اثاثیه ای در آن نبود، این خواب می‌تواند سمبلی از ناامنی و در خطر بودن و همچنین عدم آرامش و آسایش در زندگیتان باشد. اگر در دنیای حقیقی چهارچوب خانه شما همیشه به هم ریخته و ناآرام است، پس باید سعی کنید که مجددا آسایش و امنیت را به خانه خودتان بازگردانید.

  ✅ترک کردن خانه

  اگر در عالم رویا دیدید که قصد داشتید خانه خودتان را ترک کنید و به جای دیگری بروید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی هستید که گذشته چندان خوشایندی نداشته اید و لحظات بسیار تلخ و دشواری را پشت سر گذاشته و اکنون می خواهید که تمام آن لحظه های بد و زجر هایی که کشیدید را فراموش کنید تا حس کنید که از نو متولد شده اید. گاهی مواقع دیدن این خواب نشان می‌دهد که مشکل و مانع بزرگی پیش روی تان دارید و هیچ کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که بتواند مشکل شما را حل کند.

  ✅خانه بدون دیوار

  اگر در عالم رویا خانه ای را دیدید که دیوار نداشت، این خواب نشان می‌دهد که زندگی شما از هیچگونه حریم خصوصی و چهارچوب شخصی برخوردار نیست و هر کسی که از راه می رسد در تمام امور شما دخالت و اظهار نظر می‌کند. این شرایط باعث شده است که شما نتوانید خودتان باشید و افسار زندگی از دستتان در رفته است. سعی کنید به آنها بفهمانید که این زندگی شماست و هیچ کس به جز شما حق دخالت در آن را ندارد. خود را از قید و بندها آزاد کنید و بدانید که با این تغییر بزرگ روحیه تان نیز تغییر خواهد کرد.

  ✅به خانه جدید رفتن

  اگر در عالم رویا دیدید که به خانه دیگری اسباب کشی کردید، این خواب می‌تواند نشانگر اخبار مهمی باشد که در وعده‌های نزدیک به گوش شما خواهد رسید. این اخبار آن قدر مهم و حیاتی هستند که می‌تواند آینده شما را به طور کلی از این رو به آن رو کنند. همچنین این خواب می تواند نشانگر یک سفر غیر منتظره باشد که شما مجبور به رفتن این مسافرت خواهید بود.

  ✅خانه زیبا و خوش منظره

  اگر در عالم رویا خانه ای را با این ویژگی های ظاهری دیدید، تعبیر این رویا اخبار خوب و لذت بخش را نشان می دهد. به تعبیر دیگر می تواند از لحظات و اتفاقات خوب و به یاد ماندنی خبر دهد.

  ✅خانه زشت و به هم ریخته

  اگر در عالم رویا خانه ای را دیدی که ظاهر آن بسیار زشت و کثیف و با شرایط بسیار بدی بود، این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که شما در زندگی حقیقی تان در موقعیت بسیار بد و طاقت فرسایی قرار خواهید گرفت. شرایطی در آینده پیش می‌آید که باید بسیار قوی باشید.

  ✅خانه کهنه و قدیمی

  خانه ای که ظاهر آن بسیار قدیمی و فرتوت باشد، می تواند ناشی از باورها و الگوهای قدیمی در ذهن شما باشد. شاید همین باورها و الگوهای قدیمی شماست که باعث فاصله و جدایی با دیگران شده است. عادت های غلط و آسیب زننده را از خود دور کنید و این افکار قدیمی را از از روح خود پاکسازی کنید.

  ✅خانه کثیف

  خانه ای که چه ظاهر و چه داخل آن کثیف و به هم ریخته باشد، می تواند به برخی از جوانب بد و آشفته در زندگیتان اشاره کند. همچنین می تواند نشانگر هرج و مرج و بی‌نظمی باشد. بهتر است که شرایط را تغییر دهید تا آرامش مجدداً به زندگی شما بازگردد.

  ✅تمیز کردن خانه

  اگر در عالم رویا دیدید که مشغول تمیز کردن خانه بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما خودتان هم دوست دارید که از شر عادت های قدیمی و کهنه در زندگیتان فرار کنید. همچنین تعبیر و مرتب کردن خانه می تواند نشانگر ارتباطات جدید شما با افراد جدید باشد.

  ✅ساختن خانه

  اگر در خواب دیدید که مشغول ساخت خانه جدیدی بودید، این خواب می تواند از یک تحول بسیار بزرگ و حیاتی در آینده ای نزدیک خبر بدهد. این تغییرات الزاما منفی و بد نیست و حتی بالعکس بسیار مثبت و سازنده هستند. وضعیت مالی شما بهبود پیدا می‌کند و به زودی در شغل خود ارتقا و پیشرفت‌هایی داشت.

  ✅خانه جنگلی

  خانه ای که در جنگل باشد، نشان می‌دهد که برخی از مشکلات احساسی و عاطفی شما حل نشده اند و بسیاری از آزارهایی که اکنون می بینید به خاطر همین مشکلات می باشند. شاید حتی این مشکلات از دوران کودکی تا به کنون همراه شما باشند و هیچ گاه عمل جدی در ارتباط با آنها انجام نداده‌ اید.

  ✅خانه زیر آب رفته

  اگر در عالم رویا دیدید که خانه پر از آب شده بود، این کار می‌تواند سمبلی از احساسات پاک و خالص شما باشد. به زودی در آینده ای نزدیک اتفاق و موقعیتی پیش خواهد آمد که شما به خاطر رفتار انسانی و درست تان باعث می‌شود که دیگران از شما تقدیر و تکریم کنند.

  ✅قفل شدن در خانه

  اگر در خواب دیدید که در خانه شما قفل شده بود و هرچه تلاش می کردید نمی توانست آن را باز کنید، این خواب نشان می‌دهد که فعلاً قدرت مالی شما برای خرید خانه جدید کافی نیست و همچنین از سمت دیگر بسیار دوست دارید که مستقل باشید. برای رسیدن به این هدف باید یک برنامه بسیار دقیق و تلاش مضاعف داشته باشید.

  ✅خانه خراب و ویران شده

  اگر در عالم رویا خانه ای را دیدید که خراب شده بود و هیچ چیزی از آن باقی نمانده بود، این خواب تعبیر خوبی ندارد. در واقع تعابیر منفی مثل طلاق، جدایی، متارکه، ورشکستگی، نابودی و مرگ و اخبار بد را نشان می دهد.

  ✅خانه دزد زده

  اگر در خواب دیدید که خانه شما را دزدی زده بود و هیچ چیز در خانه باقی نگذاشته، این خواب نشان می‌دهد که دشمنی بسیار بزرگ اطراف شماست که متاسفانه بیش از اندازه به او اعتماد دارید. به زودی خیانت بزرگی از جانب این شخص خواهید دید و از کرده خودتان پشیمان خواهید شد. بهتر است این روش که در پیش گرفته‌اید را کنار بگذارید و به هرکسی اعتماد تام نداشته باشید.

  ✅خانه سوخته

  خانه ای که در آتش سوخته باشد، می تواند نمادی از بدبختی، مصیبت و بی‌خانمانی باشد. برخی از معبران نیز اعتقاد دارند که چنین خوابی علامتی از عدم توانایی و استعداد در هر حوزه ای می باشد.

  ✅تعمیر کردن خانه

  اگر در خواب دیدید که خانه شما خراب شده بود و یا قسمتی از آن صدمه دیده بود و همچنین شما در حال تعمیر رو بازسازی آن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما نگرانی های بسیار زیادی نسبت به آینده خود دارید. از شرایط کنونی زندگی تان راضی نیستید و می خواهید هر طور شده این اوضاع را تغییر دهید. برخی مواقع دیدن این خواب می‌تواند از یک بیماری و کسالت جسمی نیز خبر دهد.

  ✅دیدن موش در خانه

  اگر در عالم رویا یک موش در خانه خودتان دیدید، خواب خوبی ندیده اید. این خواب می تواند از یک داستان تهدید آمیز و علائمی از ترس و نگرانی و بی حوصلگی را نشان دهد.

  ✅کرم در خانه

  اگر در عالم رویا دیدید که کرمی و یا کرم هایی درون خانه شما بودند، این خواب نشان می‌دهد که به لحاظ درونی و زندگی دوره ای پر از استرس و تشویش را می‌گذرانید. چیز هایی اطراف شماست که بسیار روح شما را خدشه‌دار می‌کند و باعث شده است که به ادامه زندگی تان امیدی نداشته باشید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک