💥 تعبیر خواب خرابی و ویرانی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

خ ۶ دیدگاه
 • تعبیر خواب خرابی و ویرانی💥

  رویا و خواب خرابی و یا خراب شدن چیزی از دسته خواب های رایج می باشد. اغلب معبران در اولین نگاه این رویا را به گمراهی تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: رفاه، عقاید و اعتقادات محکم، خسارت و زیان، غم و اندوه، مصیبت و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر رویای خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  تعبیر خواب خرابی و ویرانی

  تعبیر خواب خرابی و ویرانی بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که در حال ویران کردن یک مسجد، مدرسه و یا عبادتگاه هستید، تعبیرش منفی است. هم امور دینی و هم امور دنیوی شما با نقص و ایراد رو به رو خواهد شد. امکان دارد موانع بسیار بزرگی یکی پس از دیگری سر راهتان قرار بگیرد. فراموش نکنید که مشکلات بزرگ امتحانی از سوی خداوند است.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال آباد سازی و ترمیم یک مکان خراب شده هستید، تعبیرش به ایمان و درستی اعمال شما باز می گردد. فردی هستید که عقاید و اعتقادات بسیار محکمی دارید و در نهایت به سبب این نیکویی کردار تان به ثواب اخروی دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زمینی از اموال تان خراب شده است و شما در حال مرمت و ساختن مجدد آن هستید، تعبیرش نشان می دهد که تا پایان عمرتان از نعمت های دنیوی بهره مند خواهید بود و رفاه نسبی خواهید داشت.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که مکان آباد و درستی را خراب و نابود کردید، تعبیرش بسیار منفی است و نشانه ای از گمراهی و آشفته حالی است. شاید راه درست را گم کرده اید و نمی توانید تصمیم درستی برای خود بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جلوی چشم تان یک مکان آباد و ساخته شده، ناگهان ویران شد و بر زمین ریخت، تعبیرش سهمگین و منفی است. به زودی مردم این سرزمین گرفتار مصیبت و بلا خواهد شد. باید بسیار شکر گزاری کنند تا خداوند از شدت عقوبت آنها بکاهد.

  همچنین بخوانید:  🌴 تعبیر خواب خرما از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که در مکانی بسیار آباد و سر سبز اقامت داشتید و زندگی می کردید، به همان میزان که این مکان سرسبز و خرم بوده است، شما هم به خیر و بهره و سود دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در مکانی ویران و خراب زندگی می کردید، تعبیرش دقیقا بالعکس بالاست. به میزان خرابی و ویرانی این مکان، زندگی تان بهم می ریزد و درگیر شر، فساد و خسارت و زیان خواهید شد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  اگر در خواب دیدید که ناگهان از مکانی سر سبز و آباد وارد مکانی خراب و ویران شدید، تعبیرش خوب نیست و به شما خبر از رنج، سختی، گرفتاری و در مضیقه قرار گرفتن می دهد.
  در این تعبیر اگر از مکان خوب و دلنشین به مکان بد وارد شوید، تعبیرش منفی است، ولی اگر بالعکس این رویا را مشاهده کنید، یعنی از جای ویران و آشفته به مکانی خوب و آباد برید؛ تعبیرش بسیار نیک و مثبت می باشد.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  از نظر اشعث اگر در عالم رویا زمین شخصی تان را بسیار آباد و خرم مشاهده کردید، تعبیرش مثبت است. کار های شما با نتایج خوبی رو به رو خواهد شد. رونق و برکت وارد زندگی تان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دقیقا بالعکس بالا را دیدید، یعنی زمین شخصی تان را بهم ریخته و آوار و ویران دیدید؛ تعبیرش منفی است. در کارها و برنامه هایتان با مانع رو به رو خواهید شد. ضعف و نقص و اوضاع بد را نشان می دهد. حتی می تواند اشاره به دشمنی و خصومت و قهر هم اشاره داشته باشد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نطر العنبری اگر در عالم رویا دیدید که سرزمین آباد و ساخته ای تبدیل به مکانی ویران شده و تمام خانه های این منطقه فرو ریخته بودند، تعبیرش مربوط به صاحبان این سرزمین و یا منطقه است. برای آنان گمراهی، پریشان حالی و گرفتاری و مصیبت دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب مکانی را دیدید که قبلا خراب بود اما اکنون تبدیل به آبادی و مکان خوبی شده بود، این رویا اشاره به امور معنوی و میزان دینداری اهل این سرزمین دارد. اگر قومی هستند که گمراه شده اند و مسیرشان را گم کرده اند، پس تعبیرش بازگشت مجدد آنها به سمت خداوند و سمسیر الهی هدایت است.

  همچنین بخوانید:  🌱 تعبیر خواب خاک از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی دیدن خرابه و یا ویرانی در عالم رویا، نشانه ای از فرو رفتن در گمراهی و تاریکی است. نکته ای که در تعبیر چنین رویایی حائز اهمیت است، احساسی است که بیننده خواب در هنگام دیدن این رویا داشته است.
  ✍️اگر در خواب جایی ویران شده را دیدید و بدون اینکه بدانید متعلق به کیست، از خسارت وی خوشحال شدید؛ این رویا تعبیر خاصی ندارد.
  ✍️اگر در هنگام دیدن این ویرانی احساس غم و اندوه سنگینی شما را فرا گرفت، تعبیرش هم اشاره به غم و اندوه بزرگ دارد. در هیچ شرایطی خدا را از یاد نبرید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون ویرانی در عالم رویا می تواند اشاره به ایجاد شدن مشکلات بسیار بزرگ و غیر قابل حل داشته باشد. این موانع می تواند در هر زمینه ای ایجاد شود.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب شاهد مکانی خراب و ویرانه بودید، تعبیر این رویا از بهتر شدن ارتباط شما با نزدیکان و اطرافیان تان است. سعی کنید با دوستان تان مهربان تر باشید.
  ✍️اگر در خواب لحظه ویران شدن یک آبادانی را دیدید، تعبیرش منفی است و اشاره به غم و اندوه در زندگی تان دارد. قوی باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حا ل دیدن کردن از مکانی خراب و ویران بودید، تعبیرش نیک و مثبت می باشد. به زودی به مرتبه و مقام بسیار بالایی دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در میان یک خرابه و یا مکانی ویران خوابیده بودید، تعبیر این رویا منفی است و از خسارت خوردن و ضرر دیدن خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  🍈 تعبیر خواب خربزه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📘

  ✍️اگر در خواب دیدید که چیزی را خراب کردید، این رویا تعبیرش منفی است و اشاره به شرمساری و خجالت و یا اندوه و غم دارد. شاید به ناخواسته کاری انجام دهید که برای شما حامل شرمساری و دل گرفتگی باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران در حال خراب کردن چیزی هستند، تعبیرش منفی و سخت است. یک مصیبت و اتفاق غیر قابل پیش بینی در پیش دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی اموالی که متعلق به شما بوده است را خراب و ویران کرده است، تعبیرش مثبت است و آینده بیشتر به نفع و همراه با بخت شماست. خوشحال باشید، چرا که بهترین لحظات در پیش است.
  ✍️اگر در عالم رویا یک مکان خراب و ویران را مشاهده کردید، این رویا تعبیرش نیک است. به لحاظ مالی در شرایط خوبی قرار خواهید گرفت و شانس های بزرگ و منفعت های بسیار عالی در مسیرتان پیش خواهد آمد.

  تعبیر خواب خرابی و ویرانی بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️خراب شدن خانه همسایه

  اگر در خواب دیدید که خانه همسایه تان بر سر ساکنان خراب شده بود، تعبیرش برای وی مثبت است. به زودی ثروت هنگفت و کلانی به این شخص خواهد رسید.
  اگر در خواب دیدید که صاحبان خانه جان باختند، تعبیرش برعکس است. به تنگ دستی خواهد افتاد و زندگی اش برای مدتی در مضیقه قرار خواهد گرفت.

  ✔️خراب شدن خانه پدری

  اگر در خواب دیدید که منزل پدرتان خراب شده است، تعبیرش اشاره به مقداری از اموال تان دارد که به زودی ضایع می گردد و از دست شما خارج خواهد شد.

  ✔️خراب شدن خانه ای قدیمی

  اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که یک خانه قدیمی خراب شد و فرو ریخت، تعبیر این رویا به احتمال زیاد ازدواج و تعهد است. اگر بخواهیم تعابیر منفی هم برای این رویا بیان کنیم، باید بگوییم که شاید به مرگ، نابودی و خرابی، گرفتاری ها و سختی های شدید مالی و رفاهی هم اشاره دارد. به فال نیک بگیرید، ان شاء الله که خیر است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  6 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  آذر
  ۲ بهمن ۱۴۰۲ ساعت: ۲۱:۳۵

  تصویر سایه ای روی زمین که در پنج نقطه از آن قطره‌های آب هست، کف دستها و آرنج ها و پهلوی راست است

  leilanouri
  ۲۴ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۵:۵۵

  سلام من خواب دیدم که یک جایی مثل خونه خودمون هستم و در حال جارو کردن خونه هم مهمون زیاده یهویی شیئ از جارو برقی در میره و با صدای بلند میخوره به در و دیوار و همه چیز رو خراب میکنه و ما پر سرعت از خونه فرار می کنیم اما تمام وسیله ها تقریبا خراب شدن و بلافاصله دیدم خونه رو مرتب کردیم اما وسایلمون خراب شده وسایل قدیمی آوردیم به جای وسایلی که خراب شده بود چیندیم تو خونه. ممنون میشم تعبیرش کنید

  سارا
  ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۴:۳۰

  سلام ببخشید خواب دیدم پدرم که فوت شده آمده میکه من دوماه فوت شدم بعد زنده شدم آمد خونه خودشون تو آشپزخونه نشسته بودیم که یک ماشین رودل آمد نصف آشپزخونه را خراب کرد به بابام گفتم چرا اینجوری میکنه گفت ولش کن بزار کوچیک کنه مرده هم زبانش خیلی بزرگ دهان بزرگی داشت که خون را خراب می‌کرد بعد به بابام گفتم بابا از اون دنیا رفته بودی چه خبر گفت من جام از اول خوب بود ولی هواست به مو باشه مو خیلی مهم میشه برام تعبیر کنید ممنون میشم 🥺

  عبدالله
  ۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت: ۲۱:۴۴

  در خواب دیدم در طبقه ی بالای خونه یه قسمتیش داره میریزه و از بالا یه آب روشن سرازیر شد و بعدش از همون قسمت طبقه پایین خراب شد و کمی آب کف خونه جمع شد سپس تعدادی از فامیلامون در خواب دیدم که که در جای دیگر نشسته بودیم و من رو سرزنش میکردن که برو خونه رو درست کن تعبیر این خواب چی میشه؟؟؟

  جولیا
  ۱۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۴۲

  من خواب دیدم کف آشپزخونم از سمت کابینتها کاشیهاش خراب شده و حالت گود شده تو خواب انقدر ترسیده بودم تعبیرش چیه