💍 تعبیر خواب خواستگاری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

خ ۷ دیدگاه
 • تعبیر خواب خواستگاری💍

  مراسم خواستگاری یکی از رسم و رسومات قدیمی و نیک در بین ایرانیان و برخی دیگر از ملت هاست. در این مراسم خانواده نقش مهم و اولیه ای دارند. این جلسات برای آشنایی بیشتر صورت می گیرد و طبق یک اصول و منش خاصی باید رعایت شود. تعبیر خواب خواستگاری ممکن است با احساسات درونی شما در ارتباط باشد.

  برخی از معبرین این خواب را به غم و اندوه و نزول مقام تعبیر کرده اند. ما نیز برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران معروف جهان دسته بندی کرده ایم.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  لیلا برات

  آنلی بیتون

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  امام صادق (ع)

  دانیال نبی

  شیخ طوسی

  علامه طباطبایی

  علامه مدنی

  کارل گوستاو یونگ

  روان شناختی

  تعابیر بر اساس موضوع

  خواستگاری زن متأهل

  خواستگاری از مرد متأهل

  خواستگاری دختری از یک پسر

  خواستگاری از یک زن بیوه و یا مطلقه

  جواب منفی و رد شدن پیشنهاد ازدواج

  خواستگاری یک شخص مرده

  تمایل و قصد ازدواج در خواب

  خواستگاری بدون حلقه

  آمدن خواستگار برای شخص شما

  خواستگاری اجباری

  صحبت های خواستگاری

  خواستگاری رفتن برای فرزند

  خواستگار آمدن برای فرزند دخترتان

  صحبت کردن شما با خواستگاری

  دیدن صحنه خواستگاری

  تعبیر خواب خواستگاری

  تعبیر خواب خواستگاری بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر لیلا برات👵

  ✅اگر در خواب خود دیدید که کسی به شما پیشنهاد ازدواج داد، چنین رویایی از خوشبختی و سعادت در آینده به شما خبر می دهد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✅اگر شما دختر هستید و در خواب دیدید که پیرمرد و یا مرد مسنی از شما خواستگاری کرد، چنین خوابی برای یک دختر مجرد نشانگر دست و پنجه نرم کردن با مشکلات متعدد خواهد بود.

  ✅اگر در خواب دیدید شخصی که از شما درخواست ازدواج کرد یکی از اقوام و خویشاوندان بود، چنین خوابی رسیدن یک عذاب و اندوه به شما خواهد بود.

  ✅اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که زنی از شما خواستگاری و به شما در خواست ازدواج داد، شما به لحاظ رفتاری و شخصیتی لیاقت و شایستگی ارتباط دوستانه ندارید.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ابن سیرین در مورد خواب خواستگار و یا پیشنهاد ازدواج دریافت کردن، می گوید که اگر شما یک اقا هستید و در خواب دیدید که خود شخص شما خواستار ازدواج با دختری هستید، تعبیر این خواب این است که مقام و مرتبه خود را از دست خواهید داد.

  ✅اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید شخصی که سال هاست مرده به خواستگاری شما آمده بود، از مال و دارایی شخص شما چیزی کم خواهد شد.

  ✅اگر کسی در خواب دید که قصد و نیت ازدواج دارد ولی همسر آینده خود را نه دیده و نه می شناسد، حتی اسم او را نمی دانست؛ چنین خوابی تعبیرش بسیار بد و نامبارک است. این رویا از روزهای پایانی عمر شما خبر می دهد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✅اگر شما یک خانم متأهل هستید و در خواب دیدید که شخصی به جز همسر خودتان از شما در خواست ازدواج کرد که تا به حال او را ملاقات نکرده اید، چنین خوابی از نجابت و شرافت شما می گوید. به بیانی دیگر شما زن اصیل و پاکدامنی هستید.

  از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

  امام صادق خواستگار داشتن برای زنان را به چهار تعبیر آورده اند:

  همچنین بخوانید:  💥 تعبیر خواب خرابی و ویرانی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅اولین تعبیر، شرافت و بزرگواری برای خواب بیننده می باشد.

  ✅دومین تعبیر، افزایش درآمد و ازدیاد اموال و دارایی شماست.

  ✅سومین تعبیر، شادابی و نشاط در روح شماست. اگر اکنون به لحاظ روحی کسل و کلافه اید، این خواب از تغییر حالت شما خبر می دهد.

  ✅چهارمین تعبیر، پرباری و رونق در زندگی و لذت بردن از لحظات زندگی است.

  از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  ✅اگر در خواب دیدید که به خواستگاری زن متأهل و شوهر داری رفته اید این خواب از سه نشانه می گوید:

  ✅اولین تعبیر، شما دوستان و همراهان جدیدی پیدا خواهید کرد.

  ✅دومین تعبیر، ممکن است با برخی از دشمنان قدیمی تان و یا افرادی که خیلی وقت است با آنها در ارتباط نیستید، مجدد صلح و سازش داشته باشید.

  ✅سومین تعبیر، در هیمن چند روز آینده اخبار بسیار مهم و سرنوشت سازی به شما خواهد رسید.

  از نظر شیخ طوسی👳‍♂️

  ✅اگر شخصی در خواب ببیند که برای امور خیری مثل خواستگاری و ازدواج وعده و روز تعیین می کردید، این خواب از اتفاقات خوشایند و رضایت بخش در روزهای آینده خبر می دهد.

  ✅اگر شما یک زن متأهل هستید و در خواب دیدید که مجددا برای شما قرار خواستگاری می گذارند، این خواب تعبیرش بر طلاق و جدایی، غم و اندوه و دل آزردگی خواهد بود.

  ✅اگر آقا و متأهل هستید و در خواب دیدید که در حال ازدواج مجدد بودید، همسر شما از دنیا خواهد رفت.

  از نظر علامه طباطبایی👳‍♂️

  از نظر علامه طباطبایی خواستگاری برای یک زن مجرد نشانگر یک بخت و اقبال بلند است که به زودی شامل حال وی می شود.

  از نظر علامه مدنی👳‍♂️

  ✅اگر شما یک زن مطلقه و بیوه هستید و در خواب دیدید که برای شما خواستگار آمده بود، چنین رویایی به این معناست که طی چند وعده نامعلوم در آینده، یک اتفاق به شدت غافلگیر کننده برای شما پیش می آید که باعث تجربه یک احساس لذت بخش در شما می شود.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ در این باره نوشته است که خواستگار داشتن و یا خواستگاری رفتن، نمانگر بُعدی از شخصیت خودتان است، که تاکنون کشف نشده و یا اینکه شما نسبت به آن بی تفاوت هستید.

  ممکن است که حتی در بیداری کسی به شما پیشنهاد ازدواج داده باشد، و یا اینکه یک قرار داد و پروژه بلند مدت در روزهای اخیر داشته اید.

  لازم به ذکر است که بگوییم که عکس العمل و واکنش شما در خواب، نسبت به خواستگار و ازدواج در واقع حس حقیقی شما درباره این مسائل است.

  از نظر روان شناختی📚

  اول از همه باید این نکته را یادآور شویم که احساس و واکنش شما در هنگام این خواب مهم است. این که شما در هنگام مواجه شدن با چنین صحنه و موردی چه حسی دارید، برای رسیدن به تعبیر خواب تان خیلی مفید است.

  تمام انسان هایی که در این مراسم حضور دارند، نشان از عقاید و افکار شماست که این افراد چه حس و خاطره ای را در یاد شما زنده می کند و چه نقشی در مسیر زندگی تان دارند.

  بسیاری عقیده دارند که دیدن این مراسم در خواب، بیان کننده احساس شما نسبت به خودتان و اطرافیان خودتان است.

  به نوعی شما برای دیگران و اطرافیان خود همواره دوست دارید که شادی و هیجان ایجاد کنید و آنها را با تجربه های جدید و تازه آشنا کنید. همچنین این خواب به شما خبر می دهد که از فرصت پیش آمده به نحو احسن انجام دهید.

  همچنین بخوانید:  💔 تعبیر خواب خیانت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  احتمالا شما در عالم بیداری در حال گذر از یک مرحله نو و ماجرایی هستید و دیدن خواستگاری در خواب نمادی از قدرت و توانایی بالا شما برای این مرحله از زندگی تان است.

  تعبیر خواب خواستگاری بر اساس موضوع آن 📋

  به طور کلی دیدن خواستگاری و خواستگار در خواب نشانگر پیشنهاد های جدید در حوزه عاطفی و احساسی، کاری و شغلی و تغییر و تحول است. همچنین خواستگاری کردن از یک دختر، می تواند تصویری از تصمیم های مهم زندگی شما باشد که نتیجه این تصمیم ها شما را با چالش های بزرگی رو به رو سازد.

  علاوه بر این موارد، ما تعابیری دیگری هم داریم که برخی معتقدند این خواب می تواند منشأ یک شادی و پای کوبی همراه با مشکل و دردسر باشد.

  در جای دیگر نیز خواستگاری را تحت عنوان اخطار و هشدار تعبیر کرده اند. بهتر است شما به فال نیک بگیرید!

  خواستگاری زن متأهل

  اگر پسر یا دختر جوانی که به تازگی وارد وادی رابطه عاشقانه و عاطفی شده است، خواب خواستگاری از یک زن متأهل را ببیند، این خواب یک اخطار برای اوست. احتمال دارد به زودی از طرف شریک عاطفی خود خیانت و بی وفایی ببنید و یا به هر دلیل دیگری شما به رابطه خود خاتمه دهید. این جدایی برای شما یک شکست و ضربه سختی خواهد شد.

  به تعبیر دیگر چنین خوابی، می تواند از آشنایی شما با دوستان جدید و نیز صلح و سازش با دشمنان و بدخواهان است.

  خواستگاری از مرد متأهل

  اگر مردی که صاحب همسر و خانواده است در خواب ببیند که به زن دیگری درخواست ازدواج می دهد، شما در زندگی مرتکب خطا و گناهی خواهید شد که در آخر منجر به ناراحتی شریک عاطفی شما خواهد شد.

  خواستگاری دختری از یک پسر

  اگر شما یک دختر جوان هستید و در خواب دیدید که به پسر مورد علاقه تان درخواست ازدواج دادید، اگر در عالم بیداری در رابطه اید و معشوقه دارید، ارتباط شما بسیار محکم تر و عالی خواهد شد.

  خواستگاری از یک زن بیوه و یا مطلقه

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که از یک زن مطلقه و بی شوهر خواستگاری کردید، این خواب سمبل یک شانس و بخت بزرگ و نیکوست.

  اگر خود شما بیوه و مطلقه اید و در خواب دیدید که برای شما خواستگار آمده بود، طی چند ماه تا چند سال آینده یک سوپرایز و اتفاق ناگهانی برای شما پیش خواهد آمد.

  جواب منفی و رد شدن پیشنهاد ازدواج

  اگر شما یک آقا هستید و به عالم در مراسم خواستگاری خود جواب رد و منفی شنیده اید، شما صاحب یک کسب و کار پر خطر ولی با سود فراوان می شوید. با وجود اینکه می دانید این شغل ریسک فراوان دارد ولی رسیدن به ثروت باعث بی باکی شما شده است.

  به تعبیر دیگر مممکن است که شما در دنیای واقعی از تنهایی و رد شدن در روابط احساسی خود بسیار استرس دارید و همچنین ریسک کردن برای شما بسیار سخت است.

  خواستگاری یک شخص مرده

  اگر در خواب ببنید شخصی که سال ها پیش فوت شده به خواستگاری شما یا زنی در قید حیات آمده بود، شما در آینده نزدیک صاحب مال و اموال فراوان خواهید شد.

  تمایل و قصد ازدواج در خواب

  اگر در خواب دیدید که می خواهید ازدواج کنید و قصد خواستگاری رفتن داشتید، شرافت و مقام شما در جامعه از بین خواهد رفت.

  همچنین بخوانید:  🏠 تعبیر خواب خانه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  خواستگاری بدون حلقه

  اگر در خواب دیدید که از شخصی خواستگاری کردید ولی حلقه ای نداشتید، این خواب نشان می دهد که شما برای شروع کردن و وارد شدن به یک رابطه بلند مدت را ندارید. در واقع شما هنوز نمی توانید به یک شخص پای بند باشید.

  به تعبیر دیگر ممکن است که شما به لحاظ مالی هم هنوز توانایی مسئولیت های مالی، برای گرداندن یک زندگی را نداشته باشید.

  آمدن خواستگار برای شخص شما

  اگر شما در خواب دیدید که به خواستگاری شما آمده بودند، چنین خوابی تصویری از یک موقعیت تازه و برنامه ریزی جدید برای رسیدن به اهداف تان است. شاید بخواهید راه و روش دیگری را برای رسیدن به خواسته هایتان پیش بگیرید. همچنین شما آینده و عاقبت بسیار روشن دارید.

  خواستگاری اجباری

  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که بی میل شخصی و از روی اجبار و تهدید در مجلس خواستگاری حضور دارید و یا اینکه خواستگار شما با چنین حالتی در این مجلس حضور یافته بود، شما هنوز برای ازدواج و زندگی متأهلی، دچار شک و تردید هستید.

  به تعبیر دیگر ممکن است کشمکش های ذهنی و درونی شما و ترس از طرد شدن و از دست دادن شریک عاطفی تان، خود را به این صورت در خواب شما نشان دهد.

  صحبت های خواستگاری

  اگر در خواب خود ببنید که پدر و مادر و یا اعضای خانوادتان در مجلس خواستگاری حضور دارند ولی شما اجازه تصمیم گیری و حرف زدن ندارید، این خواب به این معناست که شما از قضاوت شدن بی مورد و اشتباه از سمت دیگران خسته و دل آزرده اید. دوست دارید که مستقل باشید ولی اطرافیان چنین اختیاری را به شما نمی دهند.

  خواستگاری رفتن برای فرزند

  اگر شما پدر و یا مادر هستید و در خواب دیدید که برای پسر خود به خواستگاری رفته اید و یا اینکه شخصی دخترتان را خواستگاری می کرد، این خواب به این معناست که شما باید پذیرای این باشید که فرزندان شما بالغ و عاقل شده اند و دیگر می توانند برای سرنوشت خود تصمیم بگیرند. به آنها اعتماد کنید و فرصت اثبات را به آنها بدهید.

  خواستگار آمدن برای فرزند دخترتان

  از نظر معبرین غربی چنین خوابی با شرط اینکه دخترتان نیز قبول کرده باشد این وصلت را، تعبیرش این است که شما بسیار دوست دارید که این اتفاق رخ دهد و فرزندتان ازدواج کند.

  به تعبیر دیگر این خواب نماد واگذاری مسئولیت های جدیدی است که در آینده نزدیک به آنها واگذار خواهد شد.

  صحبت کردن شما با خواستگار

  اگر در خواب دیدید که خودتان با خواستگارتان در حال صحبت و گفت و گو بودید، تعبیر چنین خوابی ممکن است این باشد که در روزهای آینده در مراسم ازدواج و یا طلاق کسی حضور پیدا کنید. استرس نداشته باشید و مطمئن باشید که شما از پس هر مسئولتی برخواهید آمد.

  دیدن صحنه خواستگاری

  اگر شما یک دختر هستید و در خواب یکی از حاضرین در مجلس خواستگاری بودید اما عروس را نمی شناختید، این خواب به شما هشدار و اخطار می دهد که مراقب هیجان خود نسبت به یک فرد باشید. این احساسات و شور و داغی شما کاملا اولیه و ابتدایی است.

  ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه

  براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدن

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  7 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  گلاره
  ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۲۲

  سلام لطفا خواب مرا تعبیر کنید
  خواب دیدم همسرم به خواستگاری همکارش که دختری مجرد است میرود
  من در خواب بسیار منزجر و ناراحت بودم‌ ولی ایشان اصرار به این کار داشت …

  م .م
  ۱۰ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۲۲

  سلام
  من در حال جدا شدنم
  در رویا و خواب دیدم که با خاله ام صحبت میکردم به خاله ام گفتم که من هنوز تکلیفم مشخص نیست انگار خالم منو برای پسرش میخواست (اینو بگم که پسر خالم قبلا خواستگار من بود و من تمایلی به ازدواج نداشتم هنوزم ندارم) میخواستم تعبیر شو بدونم

  فرشته
  ۴ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۴۷

  کامل ترین تعبیر خواب دست میرزاد

  نرگس
  ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ ساعت: ۰۹:۲۳

  سلام من متاهل هستم خواب دیدم برام خواستگار اومده و من اون رو از قبل میشناختم مرد خوبی هست من لباسم آماده نیست و‌ مرتب نیستم و دستپاچه هستم و همه خانوادمم حضور دارن حتی مادرم که فوت کرده وقتی وارد خونه میشن تازه یادم میاد به مادرم میگم من که شوهر دارم در ضمن کسی که خواستگاری اومده بود متاهل هست ولی تو خواب یادم نبود

  تینا
  ۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۴۷

  سلام من ۱۵ سالمه خواب دیدم دو خانم واسه یه پسره اومدن خواستگاریم یه نخ آوردن مامانم با خوشحالی اونو بست به دست انگشت راستم من نه خوشحال بودم نه ناراحت فقط متعجب بودم تعبیرش چیه؟؟

  مهشید
  ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۰۹:۵۱

  سلام من خواب دیدم چند تا خواستگار برام اومده یکی از اون یکی متفاوت تر یعنی هر کی میومد از من خواستگاری می‌کرد منم جواب نمی‌دادم نه میگفتم اره یا نه. جوابی نداشتم چون بین خواستگارا گیر کرده بودم نمیدونستم کدوم یکی خوبن یا دلمو میگره همه اونا رو می‌شناختم خانواده شون همه از فامیلای پدرم و یکی از همکاران مادرم بودم پسر دم بخت بودن میخواستن منو برای پسرشون انتخاب کنند ولی من هیچکدوم دوست نداشتم خودم مونده بودم که چیکار کنم بین این خواستگارا. باید کی رو انتخاب کنم چی بگم که اون یکی ناراحت نشه لطفا این خواب منو تعبیر بگید چیه زود پیام بدید که مطلع شم مهمه برام ممنون

  نگین
  ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۰۸

  با سلام خدمت شما عزیزان
  اول از هر چیز ممنونم بخاطر مطالب جالبی که میزارید. خیلی مفید اند
  در مورد تعبیر خواب‌… من خواب دیدم که مشتاق هستم که برایم خواستگار بیاید ولی برای ازدواج جواب رد بدهم و پدرم یکی را بهم پیشنهاد داد که من نمی‌شناختم… قرار بود به خواستگاری بیاید که من فهمیدم از یک نفر دیگر خوشش می‌آید پس من خواستگاری رو کنسل کردم
  بعد از اون من وارد خونه یک زن و شوهر شدم و در من و مرد آشپزی میکردیم…. شوهر هی از زن و خانواده زن گله میکرد و می‌گفت با اینکه من همه کار میکنم باز از من ایراد میگیرن
  من این خواب بسیار با جزئیات کامل و دقیق می‌دیدم و خیلی با واقعیت فرقی نداشت اگر میشه در تعبیر این خواب کمکم کنید ممنونتون میشم🤍🤍

  روشن
  تاریک