🩸 تعبیر خواب خون از نظر معبران معروف جهان

خ ۱۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب خون🩸

  در بیداری چه دیدن و چه شنیدن کلمه خون برای ما خوشایند نیست. در تعبیر خواب هم تعبیر اصلی خون، غم و ناراحتی است. در ادامه تعابیر این خواب را دسته بندی کرده ایم.

  تعبیر خواب خون

  تعبیر خواب خون از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  در عالم رویا ما بیشتر اوقات بعضی رنگ ها را نمی بینیم. یعنی بسیار پیش آمده که ما در خواب خون دیدیم اما سرخی رنگ خون را ندیده ایم، فقط احساس کرده ایم که خون است. مثل سرخی دست و به خصوص سرخی خون! اکنون در ذهن شما تداعی می شود که چندین بار در خواب خون دیده اید اما سرخی خون را خیر.
  پس ما در خواب رنگ خون را نمی بینیم ولی می دانیم که این خون است. همین نکته، علت وجود تعبیرهای متفاوت است. در هر صورت دیدن خون در خواب، طبق گفته های بالا؛ آزمایش، گرفتاری، گناه و آلوده شدن است به خصوص اگر در خواب دست، پا و یا لباس خود را خون آلود دیدید!
  ✍️اگر در خواب دیدید که از دهان و دندان شما خون آمده بود، از طرف همسر، فرزندان و یا دیگر افراد خانوادتان، ناراحت و دل آزرده خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از بینی شما خون می آمد، به لحاظ اجتماعی دچار گرفتاری هایی خواهید شد و حتی ممکن است که شخصیت و آبروی شما در خطر قرار بگیرد.
  ✍️اگر از بدنتان خون می رفت، از یک غم و دلخوری خبر می دهد.
  ✍️اگر دیدید که از چشمانتان خون می آمد، از جانب فرزندان یک ناراحتی به وجود خواهد آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در اثر یک دعوا و درگیری جایی از بدنتان زخمی و خون آلود شده بود، مردم پشت سر ما بد خواهند گفت؛ اما اگر در خواب شما کسی را زخمی کردید، بیان گر این است که بین شما و اطرافیانتان یک ناراحتی و دلگیری به وجود می آید.
  ✍️اگر در خواب لباس هایتان را خونی دیدید، دچار یک بدنامی و تهمت خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که خون بر زمین ریخته بود، در یک غم و مصیبت پیش آمده شما سهیم خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که پایتان در یک گودال پر از خون فرو رفت، به طور ناخواسته در کاری دخالت می کنید که برایتان گرفتاری و دردسر به همراه خواهد داشت.

  تعبیر خواب خون از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که بدون اینکه زخمی شده باشید از بدن شما خون می رفت، تعبیرش این است که اگر شما عادت رشوه گیری دارید، یک رشوه از یک شخص خواهید گرفت ولی اگر اهل این کار نیستید تعبیرش برای شما یک زیان و خسارت است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما زخمی بود و این زخم ها خونریزی داشت، تعبیرش نیز یک خسارت، ضرر، و مصیبت و ناراحتی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی با چاقو و یا یک وسیله تیز شما را زخمی کرد و از این زخم بلافاصله خون ریخت، تعبیرش این است که دیگران به شما کنایه می زنند ولی بهتر است سکوت کنید تا به نفع شما تمام شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از یک زخم قدیمی خون آمد و لباس شما را کثیف کرد، تعبیرش مالی است که از راه حرام به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر دیدید که در خواب گریه می کنید و به جای اشک، از چشمان شما خون می آمد، نماد پشیمانی و حسرت است. ممکن است مرتکب خطا و اشتباه جبران ناپذیری شوید.
  ✍️اگر دیدید که کسی پیشانی شما را زخمی کرده بود و خون می آمد، تعبیرش این است که مقام و منزلت شما بالاتر می رود.
  ✍️اگر در خواب از چانه شما خون جاری شده بود، تعبیرش این است که به همان مقدار که خون از شما رفت، یکی از بزرگان فامیل به شما ضرر و زیان می رساند.
  ✍️اگر دیدید که استفراغ همراه با خون داشتید، از یک خسارت مالی خبر می دهد.
  ✍️اگر شما یک مرد هستید و دیدید که از آلت شما خون جاری بود، با یک زن که در دوران قاعدگی است مقاربت خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال ختنه شدن بودید و خونریزی داشتید، نماد توبه از گناهان و بازگشت به سمت خداست.

  تعبیر خواب خون از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که خون می خوردید، تعبیرش یا مال حرام و یا ریختن خون به ناحق است.
  ✍️اگر در خواب یکی از اندام های بدن شما از بین رفت و این عضو از بدن شما جدا شد، شخصی که با شما این کار را کرد راهی سفر خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که در بدن شما سوراخی ایجاد شده و از این سوراخ خون جاری شده بود و لباس تان را نیز کثیف کرد، تعبیرش این است که به مقدار آن خون روی لباس، به یک مال و پول حرام خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک زخم تازه بر بدن شماست اما هیچ خونی وجود نداشت، تعبیرش این است که در کار و درامد شما خللی ایجاد خواهید شد و یا از شخصی یک حرف سنگین و سخت می شنوید که به نفع شماست. چون این زخم خونریزی نداشته است.
  ✍️اگر دیدید که از ناحیه تناسلی شما خون می آمد، تعبیرش فرزندی است که سقط می شود و در رحم مادر نمی ماند.
  ✍️اگر دیدید که از مقعد شما خون می آمد طوری که بدن شما نجس شد، تعبیرش رسیدن به مال حرام اندازه همان مقدار خون است.
  ✍️اگر دیدید که از لثه و پایه دندان شما خون می آمد، تعبیرش این است که از اقوام یک ناراحتی و دلخوری خواهید داشت.
  ✍️اگر دیدید که در خون افتادید، تعبیرش این است که دست شما به خون یک ناحق آلوده خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در خیابان و کوچه ها خون جاری بود، تعبیرش این است که در آن ناحیه و منطقه کسانی را کشته اند و خون ریخته شده است.
  ✍️اگر دیدید که دست و پایتان را نبسته اند و شما را شلاق می زنند و از جای شلاق ها خون روان می شود، تعبیرش رسیدن به مال و اموال از راه حرام و نادرست است.
  ✍️اگر چهره خود را خون آلود دیدید، نماد ضرر در امور مالی است. بهتر است این روزها مراقب باشید و ریسک نکنید.
  ✍️اگر دیدید که سر شما زخم شده و خونریزی داشت، تعبیرش این است که کار شما با یک شخص نیاز به یک قضاوت و نظر پیدا می کند. ممکن است کار دادگاهی داشته باشید و این خواب تعبیرش نظر و رای یک قاضی باشد!
  ✍️اگر دیدید که از دهان شما خون جاری بود، تعبیرش این است که یک شخص از روی دشمنی با شما به بحث و جنگ و جدل می پردازد. با آرامش می توانید این کینه را خاتمه دهید!
  ✍️اگر در خواب شلوار خود را خونی دیدید، نماد بحث و درگیری و مرافه با زن و یا تعدادی زن باشد.
  ✍️اگر دیدید که از گلوی خود خلط خون آلود بیرون انداختید، نماد ضرر و زیان مالی است.
  ✍️اگر عطسه کردید و خون از دماغ شما روان شد، تعبیرش این است که در حق شما یک حرف بد و نادرست می زنند و این به گوش شما خواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که در خواب به پس گردن شما زدند و از جای این ضربه خون روان شد، نماد دشمنی و خصومت با کسی است که در نهایت به ضرر و زیان منجر می شود.

  همچنین بخوانید:  🐰 تعبیر خواب خرگوش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب خون از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب خون دیدید، به شما هشدار می دهد که از دوستان ناباب و نا به کار دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب دست خود را خونی دیدید، نشان دهنده این است که اگر به درستی حواستان به کردار خود نباشد، به زودی در یک بدشانسی خواهید افتاد.
  ✍️اگر در خواب بر روی لباس خود لکه خون دیدید، نماد دشمن در خیطه شغلی و کاری شماست. در اطراف شما کسانی هستند که از موفقیت کاری شما خشنود نیستند.

  تعبیر خواب خون از نظر کارل گوستا و یونگ🔮

  از نظر گوستا و یونگ، خون در خواب نماد زندگی، عشق و محبت، شوق هیجان، ناامیدی و دلسردی است.
  ✍️اگر شما در عالم خواب کلمه نوشته شده خون را دیدید، اشاره به یک موقعیت ثابت و غیر قابل تغییر در زندگی شما دارد.
  ✍️اگر چیز دیگری با خون نوشته شده بود، نشان دهنده انرژی، وقت و تلاشی است که شما صرف یک پروژه کرده اید و قصد تسلیم شدن ندارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی دیوار خون ریخته است، این خواب یک اخطار و هشدار برای شماست. زمان فرار کردن از واقعیت ها به اتمام رسیده و زمان آن رسیده که با این حقایق روبه رو شوید!
  ✍️اگر خون روی دیوار دستشویی بود، نشان می دهد که موقعیت احساسی در پیش است و نیاز دارید که این مشکل را با خود و یا دیگری حل کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خونریزی داشتید، نشان دهنده این است که شما از یک خستگی و تخلیه نشدن به لحاظ روحی بسیار رنج می برید. این خواب می تواند حتی ناشی از یک اختلاف و درگیری بین شما و دوستانتان باشد و یا اینکه بیش از حد به گذشته و شکست هایتان فکر می کنید.
  اصولا خانم ها در زمان قاعدگی و بارداری بیش از هر زمانی خواب خون و یا کسی که خونریزی می کند را می بینند. برای یک زن باردار، خون در خواب دیدن، نشان از بار زندگی است که بر دوش اوست. در واقع این خواب به شما می گوید که کمی زندگی و مسائل اطرافتان را آسان تر بگیرید.
  ✍️اگر دیدید که دیگران خونریزی می کردند، نشان گر یک گریه و زاری از روی احساسات و به منظور درخواست کمک است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خون را به عنوان نوشیدنی مصرف می کردید، شما از نظر شور و اشتیاق و شادابی شکوفا می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سرفه همراه با خون بود، نماد وقت و انرژی هدر رفته شماست. شما برای فعالیت هایتان وقت زیادی صرف می کنید ولی اغلب نتیجه خوبی نمی گیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خون می دهید و یا خون اهدا می کنید، نشانگر این است که شما به لحاظ جسمی، احساس خستگی و کوفتگی می کنید.
  ✍️اگر خون همه جا پاشید، نماد احساس استرس شدید است که حس می کنید دارید منفجر می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خون روی زخم شما لخته شده بود، نماد بهبودی و شفاست.
  ✍️اگر روی زخم خشک شده را می کَندید، هشدار می دهد که ممکن است در طی بهبودی برای شما مشکلی به وجود آید. پس بهتر است استرس نداشته باشید و اجازه دهید که بهبودی روند خود را طی کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به شما تزریق می کردند، شما نیاز دارید که یک مدت استراحت کنید تا احیا شوید. اگر اکنون هیچ آرزو و علاقه ای به زندگی ندارید، کمی به خود نیرو و امید بدهید.

  همچنین بخوانید:  🐓 تعبیر خواب خروس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب خون از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  یوسف نبی دیدن خون در خوا ب را، اندوه و آزردگی تعبیر کرده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خون از شما می رفت و احساس کردید که خون بدنتان کم می شود، تعبیرش سلامتی و تندرستی است. به شما مژده می دهد که دوران سختی و ناراحتی به پایان رسیده است.

  تعبیر خواب خون از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر شتری هستید ولی از پستان او به جای شیر خون بیرون می آمد، تعبیرش این است که از یک صاحب مقام و منسب پولی حرام به دست شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از بینی شما خون زیادی رفت ولی دچار ضعف نشدید، تعبیرش تنگ دستی است. مخصوصا اگر لباس شما نیز آلوده شده بود؛ ولی اگر نیروی شما برعکس مضاعف شد نماد مال و ثروت اما غیرشرعی است.
  ✍️اگر دیدید که به جای ادرار خون دفع می شد، یعنی صاحب فرزند ناسالم به لحاظ جسمی خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که از بینی شما خون به حالت لخته خارج شد، یعنی همسر شما نوزاد و جنین خود را سقط می کند.
  ✍️اگر خون دماغ شده بودید و این خون تمام بدن شما را نجس کرده بود، نماد مال حرام است؛ ولی اگر نجس نشده بودید، تعبیرش این است که شما همسر و یا فرزندی را از خانه خود بیرون خواهید کرد و یا اینکه به آنها آسیب می رسانید.
  ✍️اگر دیدید که آب رودخانه خون آلود بود، تعبیرش این است که بین پادشاهان آن سرزمین جنگ و خونریزی در خواهد گرفت.
  ✍️اگر دیدید که از آب رودخانه ای خون آلود، آب نوشیدید، تعبیرش این است که بخاطر حرص و طمع خود شما گرفتار یک دادگاه و قضاوت یک قاضی خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب شما را طوری شلاق می زدند که جای ضربه ها باقی مانده بود و یا با دست و پای بسته شما را شلاق می زدند و بدنتان خون آلود شده بود، تمام این تفاسیر تعبیر بدی دارد. تعبیرش نیز می تواند رنجش از حرف شخصی باشد.

  تعبیر خواب خون از نظر لیلا برایت🧕

  ✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از بدن شما خونریزی می کرد، نماد یک فرصت خوب است که در اختیار شما قرار می گیرد.
  ✍️اگر در خواب خون بالا آوردید، نماد یک بیماری است که شما را تهدید می کند.
  ✍️اگر در خواب از شما خون می گرفتند، نماد یک درگیری و مشاجره است.

  تعبیر خواب خون از نظر جابر مغربی🔮

  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس و پیراهنی آلوده به خون در دست شما بود، یعنی شما همیشه اندوهگین و افسرده خواهید بود.
  ✍️اگر دیدید که از چشمان شما خون میریخت، تعبیرش یا غم و اندوه به خاطر فرزندتان می باشد و یا ممکن است در کار و امور مالی شما، یک خسارت و ضرر پیش آید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از ناحیه تناسلی دچار خونریزی شده اید، تعبیرش مقاربت به هنگام حیض است.
  ✍️اگر شما یک مرد هستید و دیدید که آلت شما شکافته شده و خونریزی داشت، نماد یک ضرر مالی و یا به دنیا آمدن یک فرزند است.
  از نظر جابر مغربی اگر کسی که برای تعبیر خوابش مراجعه کرده، بگوید” از دماغم خون می آمد” تعبیرش مال و اموال زیاد است؛ ولی اگر بگوید” از دماغم خون می رفت” تعبیرش از دست دادن مال و اموال است. پس نحوه بیان فرد خواب بیننده نیز تعبیر را متمایز می کند.
  ✍️اگر دیدید که باسن شما شکافته و شما خون آن قسمت را مکیدید، به همان مقدار مال و اموال جمع خواهی کرد.
  ✍️اگر دیدید که روی باسن خود دارو و مرهم گذاشتید و لباس خود را از پاک می کردید، یعنی از کار و مال حرام به دست آوردن توبه خواهید کرد و دیگر انجام نخواهید داد.

  همچنین بخوانید:  🌋 تعبیر خواب خاکستر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب خون از نظر خالد بن علی العنبری👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که انگشت سبابه شما زخمی شده و خون می چکد، تعبیرش این است که شما با مادر خود به کارهای فاسد و نادرست می پردازید.

  تعبیر خواب خون از نظر فرهنگ تفسیر رویا

  تعبیر خواب خون قاعدگی🩸

  ✍️اگر در خواب خون قاعدگی دیدید، اولین تفسیرش این است که نگرانی های شما از بین خواهند رفت و از شر تنش های زندگی خود خلاص خواهید شد. این خواب نیز می تواند نوید از یک آرامش در آینده باشد. شاید هم شما ذات و غریزه زنانه خود را سرکوب می کنید.
  از آنجایی که خون قاعدگی یک چرخه منظم در زندگی زنانه است، اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن آن خون هستید، یعنی در چرخه و یک محیط بسته ای گیر کرده اید که لازم است سریعا از آن خارج شوید.

  تعبیر خواب صحنه های خون آلود🩸

  ✍️اگر در خواب خون بر در و دیوار و یا صحنه و جایی را پر از خون دیدید، تفسیرش این است که شما از زندگی عاطفی و احساسی خود رضایت چندانی ندارید و خسته شده اید. بر افکار منفی بسیار غلبه می کنید و این افکار خود را در قالب این خواب نشان می دهد. اگر به طور مداوم و تکراری این خواب را می بینید، پس بهتر است احساسات و امور عاطفی خود را به درستی مدیریت کنید. سعی کنید به مسائل منفی زیاد فکر نکنید.
  اتاق ها و دیوار های پر از خون، نماد تهدید است. تهدید هایی که شما از آنها اطلاع ندارید.

  تعبیر خواب کلمات خونی🩸

  ✍️اگر در خواب کلماتی را دیدید که با خون نوشته شده بود، نماد تلاش واقعی برای رسیدن به اهدافتان است. این خواب نیز می تواند به معنای مشغله های فکری شما باشد که در خواب به صورت کلمات خونین به تصویر کشیده شده است. خون یک نماد و سمبل قدرتمند است و باعث پایداری و دائمی بودن کلمات است.
  اگر در خواب خود کلمه خون را نوشته شده دیدید، تفسیرش این است که شما درگیر یک شرایط و موقعیت هستید و نمی توانید برای تغییر آن کاری کنید.

  تعبیر خواب دست خونی🩸

  ✍️اگر در خواب بر روی دستان خودتان خون دیدید، تعبیرش به این معناست که شما بر احساس گناهی که داشته اید غلبه کرده اید و دیگر خودخوری نخواهید کرد. اگر کسی را آزار داده اید و یا از برخی کارهایی که انجام داده اید پشیمانید، این خواب ناشی از آن است.
  ممکن است خواب دیدن دست های خونی، به شما می گوید که از احساس مقصر بودن و گناه کاری دست بردارید.

  تعبیر خواب خون و خونریزی🩸

  ✍️اگر در خواب دیدید که زخمی شده اید و از بدنتان خون می رود، ممکن است به این معنی باشد که از زندگی و مشکلات خود خسته اید. احساس درماندگی و ناتوانی می کنید. این خستگی ها ممکن است جسمی، روحی و در تمامی ابعاد زندگی شما باشد. امکان دارد در یک موقعیت، خلاف میل خود قرار گرفته باشید که توانایی حل و فصل آن را ندارید. با اینکه سعی می کنید و انرژی بسیار هم صرف می کنید ولی به نتیجه نمی رسید. از بدن خون رفتن می تواند نشان گر فشار زیاد بر روی شما باشد که باعث خستگی و بی حالی شما شده است. خونریزی در خواب، انعکاسی است از افرادی که دوروبر شما هستند مثل همسر، دوستان، خانواده و… .
  اگر در خواب خون اهدا می کردید، نماد انرژی و اتفاقات مثبت است. معمولا بیانگر انرژی است که از دست داده اید.
  اگر در خواب دیدید که سرفه همراه با خون داشتید، نماد این است که برای موضوعات پیش پا افتاده و کم اهمیت، تلاش زیادی کرده اید و انرژی خود را از دست داده اید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  13 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  نازنین
  ۱۴ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۰۹:۰۴

  عالی بود از همه جا کامل تر

  زهرا
  ۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۵:۵۳

  سلام، من خواب دیدم روی دیوار یه موجود ژله ایی حرکت میکنه هر بار یه شکل از خودش رو نشون میده، ناخودآگاه افتاد روی مادرم یعد چند دقیقه متوجه شدم که اون موجود وارد بدن مادرم شده و داره حرکت میکنه از سر و گردن و شانه مادرم خار بیرون اومد و خونریزی کرد و مرد تعبیرش چیه ؟

  روشن
  تاریک