🐷 تعبیر خواب خوک از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

خ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب خوک🐷🐖

  خوک در دنیای واقعی حیوان کثیف و تنبل است. این حیوان در مدفوع خودش غلت می خورد و این موضوع یکی از علل حرام گوشت بودن این حیوان است. به طور کلی خوک حیوان مورد علاقه عام نیست. در سمبل شناسی خوک، حیوان پول دوست و شومی است. برای تعبیر خواب خوک هم نیز از همین نماد استفاده شده و خوک را به افکار شوم و پول تعبیر کرده اند. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را گردآوری کرده ایم.🌹

  تعبیر خواب خوک

  تعبیر خواب خوک از نظر محمد ابن سیرین👴

  ✍️خوک در خواب دیدن نماد مردی است که بسیار قدرتمند و صاحب اموال بسیار است اما سست اراده و بی فایده است.
  ✍️خوک خانگی در خواب نماد یک مرد شیردل و شجاع، اما به لحاظ شخصیتی بسیار ناپاک و بدکردار، و از دین و ایمان درستی برخوردار نیست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تعدادی خوک را در جایی نگه داشته بودید و نمی‌گذاشتید که آزاد باشند، تعبیر این خواب این است که به مقدار زیادی مال حرام جمع خواهید کرد.

  تعبیر خواب خوک از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که با خوکی نزدیکی داشتید، تعبیر این خواب برای این دنیا خوب و در دین و آخرت بد خواهد بود.
  ✍️بچه خوک در خواب نماد غم و اندوه است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه خوک شیر میخورد، یک دردسر و درگیری مالی به طور اتفاقی پیش خواهد آمد. به همان مقدار که بچه خوک شیر خورد، بدر بیداری خسارت مالی پرداخت خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گوشت خوک می خوردید، تعبیرش به دست آوردن روزی از مال حرام خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب کسی که خوک آن را از جایی به جای دیگر انتقال می‌دادید، تعبیرش این است که به خاطر مالی که با ظلم و ستم به دست خواهید آورد بسیار شادمان و خوشحال خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در میان خوک ها نشسته بودید، تعبیرش این است که بر دشمنان و بدخواهان تان پیروز خواهید شد و به سبب این پیروزی به بزرگواری و سرافرازی می‌رسید.
  ✍️اگر به عالم خواب دید که خوکی از پشت وارد بدن شما شد و از جلوی شما خارج شد، تعبیرش این است که یک نیت قلبی پلید و نادرست در ذهن شما پدیدار خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب اینکه کسی پوست خود به شما داد، تعبیرش به دست آوردن مال حرام و نامشروع خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گله ای از خوک ها را داشتید و شما چوپان آنها بودید، تعبیرش این است که سرپرستی گروهی بدکردار و خدانشناس را قبول خواهید کرد و به بیانی شما رهبر این گروه خواهید شد.

  تعبیر خواب خوک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  خوک در خواب نمادی از مال فراوان ولی حرام و نادرست است. این پول از راه نامشروع و حتی در قبال یک جنایت جمع‌آوری شده است.همچنین شخصی که این خواب را دیده است، به لحاظ شخصیتی بسیار کثیف و پلید است. با وجود اینکه ثروت دارد باز هم از راه کثیف می خورد و زندگی می کند. گذشته او بسیار آلوده است و همین طور آینده اش بد تر از گذشته خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوک داشتید، تعبیرش رفاقت و صمیمی شدن با کسی است که چنین شخصیتی دارد. به تعبیر دیگر می‌تواند به پس انداز کردن مال، از راه حرام اشاره کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوک را در خانه خودتان و یا جای دیگر نگه می داشتید، از رسیدن پول زیاد به شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صاحب تعداد زیادی خوک هستید و یا اینکه در محل نگهداری خوک ها به عنوان صاحب بودید، ثروت از راه حرام به دست خواهید آورد که از این اتفاق هم بسیار شاد و خوشحال خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گله خوکی را هدایت می کردید، چنین خوابی نیز به دست آوردن مال حرام، پول نادرست و عیش و خوشگذرانی به طریق خوکان نشان می‌دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گوشت خوک می خوردید، تعبیر این خواب چنین است که شما پولی را به دست خواهید آورد که می دانید پولت درستی نیست، اما نمی دانید منبع و خزانه آن از کجاست.

  تعبیر خواب خوک از نظر جابر مغربی👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر خوک می‌خوردید، یعنی عقلتان را از دست خواهید داد و به بیراهه و نادانی کشیده خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با یک خوک صحرایی در حال جنگیدن بودید، تعبیرش این است که شما با یک فرد بزرگ تر و نیرومند تر از خودتان، که بسیار هم فرومایه و ستمگر است، به دشمنی و خصومت خواهید پرداخت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که موی یا پوست و استخوان خوکی را نگه داشته اید، تعبیرش مال حرام به همان اندازه خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  💔 تعبیر خواب خیانت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب خوک از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️خوک چاق در خواب نشان دهنده تغییرات سریع و دگرگونی‌ در زمینه های متفاوت زندگی شماست.
  ✍️خوک لاغر در خواب نشانه این است که شما با فرزندان خود دچار سوء تفاهم و اختلاف خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب خوک تازه زایمان کرده و یا ماده دیدید، چنین خوابی نماد پیشرفت و ترقی برای شماست.
  ✍️اگر در خواب صدای خود را شنیدید، تعبیرش این است که به خاطر مرگ کسی برای چند روزی در زندگی مایوس خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به خوک ها غذا می دادید، چنین انتخابی بیانگر این است که به دارایی ها و تعلقات شخصی شما اضافه خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوک خرید و فروش میکردید، تعبیرش این است که شما در زندگی دست به کارهای سختی خواهی زد که در نهایت ثروت بسیاری را برای شما به بار خواهد آورد.
  ✍️خوک چاق و سالم در خواب نشانه توفیق و موفقیتی است که برای شما خیلی خوشایند خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوکی در حال غلط زدن در گل و لای بود، چنین خوابی نشان می‌دهد که شما با افرادی معاشرت دارید که بسیار مردم را آزار میدهند.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که خوکی در گل و لای حرکت می کرد، تعبیر چنین خوابی این است که شما دوستی حسود پیدا خواهید کرد که به لحاظ مالی ثروتند و توانگر است.

  تعبیر خواب خوک در کتاب سرزمین رویاها📘

  تعبیر کلی خوک در خواب، نشانه در آمد مالی برای بیننده خواب است.
  ✍️اگر خوکی که خواب دیدید بسیار چاق و سالم بود، این خواب نمادی از پول و خوشبختی است.
  ✍️خوک لاغر و ضعیف در خواب، نشان دهنده تنگدستی بی پولی و عذاب خواهد بود.
  ✍️تعداد زیادی خوک در خواب، تعبیرش این است که بعد از مرگ یکی از اعضای فامیل شما، مبلغی پول به عنوان ارثیه به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوکی خریدید، چنین خوابی از یک شادی بزرگ در آینده نزدیک خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوکی را می فروختید، تعبیرش این است که یکی از دوستان تان از شما متنفر و بیزار خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب یک خوک وحشی دیدید، یکی از دوستانتان در پی این است که شما را آزار دهد و باعث رنجش خاطرتان شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری صاحب یک خوک بود، این روزها باید بیشتر مراقب رقبای خود باشید. ممکن است ناگهانی به شما ضربه بزنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک خوک شکار می‌کردید، شما تلاش بیهوده و بی نتیجه می‌کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک خوک شما را دنبال و تعقیب می‌کند، این خواب از یک جدایی و فاصله در روابط احساسی‌تان خبر می‌دهد.
  ✍️اگر در خواب خوکی را کشتید، در زندگی پیشرفت و ترقی خواهید داشت.
  ✍️اگر در باغ وحش خوک دیدید، رازی از زندگی شخصی شما فاش خواهد شد.

  تعبیر خواب خوک از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  ✍️خوک در خواب نمادی از ناپاکی، طمع، سماجت و یا خودخواهی خواهد بود. به تعبیر دیگر خوک نمادی از شکم پرستی ناز و نعمت و افراط هم است. ممکن است اشاره به شخصی با چنین خصوصیات اخلاقی و رفتاری داشته باشد.
  ✍️اگر شما شخصاً خوک‌ها را دوست دارید و فکر می کنید که حیوانات بامزه ای هستند و در خوابتان هم یک خوک چاق و تپل را دیدید، چنین خوابی برای شما نشانگر تصورات اشتباه در مورد مسائل خاص است. چیزی که شما در ذهنتان باور دارید با چیزی که در واقعیت حاضر است دو چیز متفاوت می باشد.
  ✍️خوک نیز می تواند نماد یک مرد و یا ارتباط با مردی در زندگی تان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خوکی را زنده زنده می‌پختند، شما دستخوش یک تغییر و دگرگونی کاملاً جدی خواهید شد. از تمام مسائل منفی و استرس زا خلاص می‌شوید.

  تعبیر خواب خوک از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  ✍️خوک در خواب نشان دهنده این است که شما از یک فرد ظالم و ناجوانمرد تقاضا و درخواست کمک خواهید کرد که این عمل برای شما باعث زیان و خسارت است.

  تعبیر خواب خوک از نظر روانشناسی📚

  خوک در سمبل شناسی نماد سرمایه داری و میل فطری انسان به کسب دارایی‌های مادی بیشتر است. اصولاً خوک بدون توجه به رشد معنوی خواستار کسب ثروت مادی بیشتر است و می‌تواند در راه رسیدن به این هدف دست به هر کار غیر انسانی و کثیفی بزند. حیواناتی که در خواب ما ظاهر می شوند هر کدام سمبل یک غریضه مختلف هستند که می توان آنها را در رفتار و شخصیت انسان یافت و این دو را بهم مرتبط ساخت.
  ✍️اگر شما در واقعیت فردی معتقد باشید و خوک برای شما یک حیوان منزجر کننده باشد، این خواب به آن دسته از افکار و غرایز شما اشاره می کند که شاید احساس می کنید این تمایلات شما را به سمت افکار و مسیرهای منحرف کننده پیش خواهند برد. مانند زمانی که احساس می کنید بیش از حد و اندازه به سمت مسائل مادی پیش رفته اید. در این زمان، دیدن چنین خوابی از شما می خواهد که از این غریزه ها فاصله بگیرید و آنها را کنترل کنید.
  ✍️اگر خوک در خواب‌تان به گونه‌ای باشد که برای شما عامل استرس و ناراحتی به حساب آید، این خواب از ترس های درونی شما برای روبرو شدن با این غرایز خبر می‌دهد. بهتر است متوجه تاثیر این تمایلات بر خودتان باشید؛ چرا که اگر این گونه پیش بروید هم برای خودتان و هم برای اطرافیان مشکلات جدی را به بار خواهید آورد.

  همچنین بخوانید:  🐰 تعبیر خواب خرگوش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب خوک بر اساس موضوع خواب 📋

  ✔️اگر درخواب خوکی را کشتید، این خواب بسیار خوب و مبارک است و تعبیرش برای شما این خواهد بود که بر تمامی دشمنانتان پیروز خواهید شد و در امور زندگیتان موفق و سربلند می‌شوید.

  ✔️اگر در خواب به خوک ها غذا می دادید، این خواب از تلاش و اراده شما برای رسیدن به اهدافتان خبر می‌دهد.

  ✔️اگر در خوابتان گوش خوک دیدید، این خواب نماد فریب و حیله است. این روزها حرف های دیگران را بدون استناد قبول نکنید، وگرنه ممکن است که با حرفهای دیگران فریب بخورید و به دام نقشه آنها بیفتید.

  ✔️اگر خواب بینی خوک را دیدید، چنین خوابی نمادی از ملاقات با اشخاص جدیدی است که شما خیلی مایل به دیدار آنها نیستید ولی مجبورید که تحمل کنید! فاصله گرفتن از آنها به نفع خودتان است؛ زیرا که ممکن است در اثر ارتباط با این افراد به ضرر مالی گرفتار شوید.

  ✔️پای خوک در خواب نماد شایعات و سخنان بی اساس است که درباره شما می گویند. اصلا به آنها توجه نکنید و با قدرت و نیروی تازه به راهتان ادامه دهید.

  ✔️گوشت خوک در خواب نشانگر تغییرات اساسی در روش زندگی شماست. اگر به عالم خواب گوشت این خوک لذیذ و خوشمزه بود، پس تغییرات مثبت عالی خواهد بود. اگر طعم این گوشت را دوست نداشتید، پس تعبیرش بالعکس خواهد شد.

  ✔️اگر در خواب گوشت خوک برشته و سرخ‌شده دیدید، شما در آینده تغییرات بزرگی در زندگیتان ایجاد خواهید کرد.

  ✔️اگر به عالم رویا دید که خون خوک را نوشیده و یا لمس کردید، چنین خوابی به شما می گوید که برای به دست آوردن حق خود باید بجنگید. ممکن است کسی حق شما را پایمال کرده باشد و شما حتی خبر نداشته باشید. کمی بیشتر مراقب باشید!

  ✔️اگر در خواب دیدید که خوکی به شما حمله کرد، بیشتر مراقب خود و خانواده تان باشید؛ زیرا که ممکن است گرفتار یک بیماری عفونی شوید.

  ✔️اگر در خواب خوک شما را گاز گرفت، تعبیر این خواب بستگی به محل گاز گرفتگی به شدت گاز دارد. اگر خوک دست و یا پای شما را گاز گرفت پول و ثروت بزرگی به شما می رسد. اگر قسمتی از صورتتان را گاز گرفت، پول از راه ناپاک و نادرست به دست شما می رسد.

  ✔️اگر در خواب تولد یک خوک جدید را دیدید، نشانه ایده ها و خلاقیت های جدید در ذهن شماست.

  ✔️خوک وحشی در خواب نماد از دست دادن کنترل بعد عاطفی و زندگی احساسی‌تان است.

  ✔️خوک مرده در خواب نماد ضرر و زیان مالی خواهد بود.

  ✔️بچه خوک و یا خوکچه در خواب، معنایش این است که پروژه های کوچکی را در ذهنتان ساخته اید. این اهداف کوچک را رها کنید و به سراغ هدف اصلی تان بروید.

  ✔️خوک سیاه در خواب نماد ارتباط های خاص جنسی با یک شخص جدید خواهد بود. از نظر معبری دیگر خوک سیاه، مربوط به سلامتی و جسم شماست.

  ✔️خوک سفید در خواب به معنای این است که شما از ارتباط داشتن و پیدا کردن دوستان جدید لذت می برید. در جای دیگر معبران نوشته اند خوک سفید، در خواب نماد بدشانسی و بد یمنی است. مرگ یکی از عزیزان شما را پیش بینی می‌کند.

  ✔️خوک صورتی در خواب نشان دهنده علاقه شما نسبت به شخصی است که بر خلاف اعتقادات و باورهای شماست. بهتر است سخت نگیرید و نسبت به شخص احساسی خود متعهد و پای بند باشید.

  ✔️اگر در خواب خوکی را دیدید که پرواز می کرد، این خواب نماد پیروزی خواهد بود. ممکن است برخی از پروژه ها و برنامه هایی که فکر می‌کردید هیچ‌گاه عملی نمی‌شوند، اکنون از پس انجام آنها برآیید.

  ✔️اگر در خواب خوک رام و اهلی دیدید، چنین خوابی از وجود یک فرد به ظاهر آرام ولی از درون حیله گر خبر می‌دهد. به تعبیر دیگر چنین خوابی نشان دهنده صلح و سازش است.

  ✔️سر خوک در خواب، نشان دهنده پاداش و مزد زیاد در قبال کاری که انجام داده اید، می‌باشد.

  ✔️اگر سر خوک را خونی دیدید، چنین خوابی از حرص و طمع شما برای ثروت و همچنین به دست آوردن پول از راه کثیف خواهد بود.

  ✔️اگر در خواب خوک بسیار بزرگ و عظیم الجثه ای دیدید، این خواب از یک پول درشت و ثروت زیاد خبر می‌دهد. به تعبیر دیگر نماد یک فرد طمعکار است که سعی دارد از اموال شما چیزی بدزدد.

  ✔️اگر در خواب یک خوک هدیه گرفتید، آن فردی که به شما خوک را هدیه کرد، قسمتی از شخصیت شما را نشان می‌دهد که قدرت و توانایی این بُعد از خودتان را نادیده انگاشته اید.

  همچنین بخوانید:  🌴 تعبیر خواب خرما از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️اگر در خواب دیدید که یک خوک به انسان تبدیل شد، شما در موقعیتی قرار خواهید گرفت که به کمک افراد رتبه دار و والامقام نیاز پیدا خواهید کرد.

  ✔️اگر در خواب دیدید که خودتان شبیه یک خوک شدید، این خواب نشان از آشفتگی ها و پریشان حالی شما در زمینه عاطفی می باشد. ممکن است به زودی وارد یک دوره چالش برانگیز شوید.

  ✔️اگر دیدید که خوکی مشغول کَندن زمین بود، نماد درماندگی و بیچارگی در آینده است. این حالت می‌تواند بخاطر حضور یک‌ شخص که می‌خواهید از شر او خلاص شوید، باشد.

  ✔️اگر در خواب دیده که خوکی درون یک صندلی نشسته است، این خواب نشان دهنده یک شرایط نامساعد و منفی خواهد بود. ممکن است با اطرافیان و یا خانواده تان وارد بحث و دچار سوءتفاهم‌ هایی بشوید که نتیجه این اتفاقات بی اعتمادی و خیانت خواهد شد.

  ✔️اگر در خواب دید که یک خوک تمام بدنش غرق گل و لای بود، نشان دهنده ظهور و پراکنده شدن شایعات و سخنان بی اساس است. به خاطر بدگویی هایی که پشت سر شما شده در موقعیت بد و حساسی قرار خواهید گرفت که شهرت و محبوبیت شما را از بین خواهد برد.

  ✔️به تعبیر دیگر خوک مرده در خواب، نماد شوم و منفی خواهد بود. روزهای سختی در راه است.

  ✔️اگر در خواب خوکی را دیدید که مو داشت، چنین خوابی تعبیرش مثبت خواهد بود و اخبار غیر منتظره خوشایندی را نشان می‌دهد.

  ✔️اگر در خواب دیدید که خودتان و یا کس دیگری خوکی را کشته و سپس تکه تکه کردید، این خواب نماد کنجکاوی و حس جست و جوی شماست. شما بسیار دوست دارید که بدانید برای شما در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

  ✔️اگر در خواب به یک خوک برخورد کردید، شما در شرف مواجه شدن با یک واقعه غیرمنتظره‌ و بد خواهید بود. دوره ای از شکست و ناامیدی را تجربه خواهید کرد.

  ✔️اگر در خواب خوکی را دیدید که به ظاهر سالم و بسیار سرحال به نظر می رسید، به زودی شرایط خوبی به لحاظ مالی را تجربه خواهید کرد. در این دوران شما قرارداد های بسیار سودمند و کارهای نوید بخشی را انجام خواهید داد. اگر برعکس دیدید، یعنی خوک به نظر ضعیف و بیمار می‌آمد، تعبیرش هم متضاد خواهد بود.

  ✔️اگر در خواب دیدید که خوکی در نجاست و کثیفی غلت میخورد، این خواب از یک جو تنش زا در ارتباطات‌ تان با دیگران خبر می‌دهد.

  ✔️اگر شما باردار هستید به خواب خود دیدید، خوک سیاه در خواب شما نماد فرزند پسر و خوک سفید نماد فرزند دختر خواهد بود.

  ✔️اگر در خواب دیدید که سگی دنبال یک خوک می کرد، مراقب دزدان و سارقان این روزها باشید.

  ✔️اگر در خواب دیدید که یک بچه خود توسط یک گله خوکِ بالغ، تعقیب می‌شد، این خواب نماد یک عضو جدید در خانواده شماست.

  ✔️گله خوک در خواب، نماد حل شدن یک مسئله غیرمنتظره و یا رسیدن به سود بالا از سرمایه گذاری کوچک خواهد بود.

  ✔️اگر در خواب دیدید که خوکی روبه روی شما خم شده بود، این خواب به شما هشدار می‌دهد که از هزینه های اضافی پرهیز کنید.

  ✔️اگر در خواب کسی را شبیه خوک دیدید، این خواب به این معناست که ممکن است شما در مشاجره قضایی دخالت کنید. برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع عقب بکشید.

  ✔️ماده خوک در خواب، نماد ثروت بیشتر است.

  ✔️دیدن خوکی که این سو و آن سو می دوید، نماد این است که ممکن است شما با برخی از اطرافیان تان با گستاخی و بدون احترام رفتار کرده باشید. تا دیر نشده از آنان عذر خواهی و دلجویی کنید.

  ✔️اگردرخواب خوکی را می فروختید، این خواب نیکوست. شما پس از صرف زمان و تلاش بسیار به چیزی که می‌خواهید خواهید رسید.

  ✔️اگر در خواب دیدید که سر یک خوک را می‌پختید و یا پخته شده برای شما سرو کرده بودند، این خواب به شما می گوید که باید هرچه زودتر فعالیت‌های ناتمام خود را جمع و جور کنید. همچنین از کمک مالی شخصی به شما خبر می‌دهد.

  ✔️اگر در خواب دیدید که سوار بر یک خود بودید، این خواب از حضور شما در برخی فعالیت های عجیب و غریب در چند روز آینده خبر می‌دهد.

  ✔️اگر در خواب دیدید که یک خرناس میکشید، چنین خوابی اصلا خوب نخواهد بود. اخبار بد و ناگواری خواهید شنید.

  ✔️اگر در خواب خوکی را همراه با خوکچه اش دیدید، به زودی درهای سعادت و خوشبختی به روی شما باز خواهند شد.

  ✔️غذا دادن به خوک ها تعبیر خوبی دارد و نشان می‌دهد که شما به زودی به موفقیت و پیروزی خواهد رسید. همچنین اوضاع بهبود پیدا خواهد کرد.

  ✔️خوک کثیف در خواب نشانه خوبی نیست. احتمالا ارتباطات شما بر اساس احترام شکل نگرفته اند. شما احساس می‌کنید آن‌گونه که باید با شما رفتار نمی‌شود. به تعبیر دیگر ممکن است رفتار خشنی را از سمت کسی تجربه کنید.

  ✔️اگر در خواب دیدید که به سمت خوکی میدَویدید، این خواب از یک دوره بحران، نا امیدی و مشقت خبر می‌دهد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک