💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب رقص💃🕺

  رقص و رقصیدن در دنیای بیداری عملی نشاط بخش است و اصولا زمانی که انسان شاد است، شروع به رقصیدن می کند. در خواب تعبیر این حرکت کاملا برعکس است و اغلب معبران رقصیدن در خواب را به غم و اندوه تعبیر کرده اند. برخی از تعابیر این رویا عبارت است از: ناراحتی، کدورت، بیماری، رسوایی و بی آبرویی، کینه و دشمنی، اضطراب، شادی و نشاط و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  رقص با مرده

  رقصیدن زیر باران یا برف

  مدرسه یا آموزشگاه رقص

  همایش مربوط به رقص

  تدریس و آموزش رقص

  رقص شدن در یک باشگاه رقص

  تماشای مسابقه رقص

  رقص در مکانی خطرناک

  رقص با غریبه و یا مردی نا آشنا

  رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی

  رقص با شریک عاطفی سابق

  رقص با حیوانات

  رقص گروهی

  رقص سنتی و آئینی

  رقص بدون سَبک

  رقصیدن با شور و حرارت

  رقص های کلاسیک و ملایم

  رقص باله

  رقص های خیابانی

  رقص برهنه

  رقص تپ

  رقص کودکان

  رقص نوزاد

  رقص طاووس

  رقص مار

  رقص برای آقایان

  رقصیدن با لباس عروس

  رقصیدن با معشوق

  اشتباه رقصیدن

  آرام رقصیدن

  رقصیدن در عروسی

  رقصیدن با رقاصه

  رقص در کلوپ شبانه

  رقصیدن مردم در خیابان

  تعبیر خواب رقص

  تعبیر خواب رقص بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) رقص و پایکوبی در خواب تعبیرش منفی می باشد و دقیقاً برعکس خواب شما می‌تواند از یک و اندوه و گرفتاری خبر بدهد.
  همچنین امام صادق (ع) بیان کرده اند که رقاص در عالم رویا هم تعبیرش منفی است و به شما از یک ناراحتی و کدورت خبر می دهد.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی رقصیدن در عالم خواب و شنیدن آواز چنگ و نی و امثال این آلات، نشانگر سلامتی تندرستی و ایمنی و مصونیت در برابر خطرها می باشد.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد ابن سیرین رقصیدن در عالم رویا تعبیرش از یک غم و اندوه خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با صدای طبل و دهل در حال رقصیدن و پایکوبی بودید، این خواب تعبیرش اندوه و مصیبت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همراه دهل زدن نی می نواختند و شما نیز در حال رقص و پایکوبی بودید، بازهم تعبیرش می تواند از یک اندوه و ناراحتی چند روزه به شما خبر بدهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که همراه با چغانه (نوعی ساز) چنگ و نی هم می نواختند و رقص و پایکوبی بر پا بود، همچنان تعبیرش خوب نمی باشد و برای چند روزی امکان دارد درگیر مصیبت و غم و اندوه شوید.
  برخی از تعبیرگران در این باره عقیده دارند که رقص نشانه ای از بیماری و کسالت است.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر افرادی که در عالم واقعی بسیار می رقصند و یا به دین صوفی گرایش دارند، در خواب رقص و پای کوبی مشاهده کنند؛ تعبیرش برای آنها منفی می‌باشد و ازغم، ناراحتی و کدورت و دلشکستگی خبر می دهد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید، تعبیرش برای شما نشانگر دشمنی خصومت، کینه و درگیری می باشد. بهتر است این روزها حواستان را بیشتر جمع کنید.
  ✍️اگر شما یک زن هستید و در خواب دیدید که میرقصیدید، تعبیرش برای شما هم منفی می باشد. به زودی اتفاقی خواهد افتاد که برای شما نتیجه ای جز رسوایی و بی آبرویی در پیش نخواهد داشت. محتاط تر از قبل باشید تا به دردسر نیفتید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مهمانی شما همراه با موسیقی، چنگ و چغانه و آلات دیگر موسیقی بود و همچنین رقص و پایکوبی هم برپا بود، تعبیرش بسیار منفی است. یک مصیبت بزرگ و طاقت فرسا در انتظار شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب تان رقاصه دیدید، تعبیر این خواب مردی را نشان می‌دهد که همیشه گرفتار مصیبت و درگیری می باشد و مدام در زندگی اش با دیگران جنگ و مرافعه دارد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر خالد بن علی العنبری رقص در عالم رویا تعبیرش منفی است. در واقع این خواب برعکس ماهیت لذت بخشی که دارد، به شما از یک مصیبت و گرفتاری خبر می دهد.

  اگر در خواب دیدید که شما برای شخص دیگری در حال رقصیدن بودید، تعبیرش این است که شما هم در غم و مصیبت او شریک خواهید بود. خواه چه به عنوان یک همدرد و چه به عنوان یک مقصر.

  اگر در خواب دیدید که مقابل شما که سرهای بریده در حال رقصیدن و پایکوبی بودند، این خواب نشان می‌دهد که یک فرد بزرگ و صاحب مقام مثل یک رئیس و سرور، گرفتار غم، ناراحتی، مصیبت و گرفتاری خواهد شد. این شخص می‌تواند هر کسی باشد، اما در هر صورت شما او را می شناسید و با وی در ارتباط هستید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  اغلب معبران رقصیدن و پای کوبیدن در عالم رویا را خوب و مثبت نمی دانند. پس رقص را می‌توان مصیب، غم، رنج و اندوه و دلشکستگی تعبیر کرده اند. رقص در عالم رویا ✍️اگر به معنای پای کوبیدن باشد، تعبیرش منفی و بد است ولی اگر منظور فقط حرکت دست ها باشد، این خواب نشانگر درخواست کردن و طلب و خواستن و احساس نیاز است. شاید به لحاظ درونی فکر می کنید که به دیگران نیاز دارید اما این نیاز خیلی شدید و حیاتی نیست ولی در هر صورت این نیاز وجود دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که افرادی به صورت گروهی و دسته جمعی در حال رقص هستند، تعبیرش هم یک غم و اندوه عمومی و همه گیر می باشد. این ناراحتی و اندوه گریبان همه افرادی که در خواب شما در حال رقصیدن بودند را خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص می رقصید و دیگران برای او دست می‌زدند، این خواب تعبیرش برای این فرد سخت و منفی می باشد. به زودی گرفتار مصیبت و بلایی سهمگین خواهد شد و زندگی‌اش از هم خواهید پاشید. همچنین کسانی که در عالم رویا شما در حال دست دادن بودند هم شامل این تعبیر خواهند شد و به خاطر غم و مصیبتی که دامن وی را می‌گیرد در اندوه و غم سنگینی فرو خواهند رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی ایستاده و یا نشسته بود و با حرکت دست ها در حال رقصیدن بود، این خواب تعبیرش نیازمند شدن وی می باشد. شاید اتفاقی پیش بیاید که او به دیگران نیازمند و محتاج شود. اگر در خواب دیدید که خودتان در حال رقصیدن و جست و خیز بودید، تعبیرش برای شما هم منفی است و نشانگر بلا، مصیبت و فتنه می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که نشسته بودید و یا اینکه در حالت ایستاده فقط دست هایتان را تحت عنوان رقصاندن تکان می دادید، شما به دیگران نیازمند و یا قرض دار و وامدار خواهید شد.
  همچنین منوچهر مطیعی اعتقاد دارد که رقص زن در عالم رویا برای خانم ها نمادی از بدنامی، رسوایی، بی آبرویی و اتفاقات منفی می باشد. زندگی وی به جایی خواهد رسید که حتی برای ادامه زندگی اش مجبور به فرار و پنهان کردن خودش از چشم مردم باشد.
  ✍️اگر در خواب خودتان را در حال رقصیدن دیدید، این خواب تعبیرش نشانگر بدنامی و انگشت نما شدن در بین مردم و جامعه است. به طوری که شما بر سر زبان مردم خواهید افتاد و برای مدت‌ها سوژه دست آنها می شوید و حرف های بدی پشت سر شما زده خواهد شد.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگر شما در زندگی حقیقی تان فردی متعهد هستید و در خواب دیدید که کودکان در حال رقصیدن و پایکوبی بودند، این رویا علامت این است که شما به زودی صاحب خانه ای خواهید شد که فضای آن سرشار از نشاط و امید هم چنین فرزندانی مطیع و درست کار تربیت خواهید کرد.
  ✍️اگر شما جوان هستید و هنوز ازدواج نکرده اید و در خواب تان کودکانی را در حال رقص و پایکوبی دیدید، این خواب نشانگر وظایف معدود و کمی است که به شما واگذار شده ولی شما همیشه از انجام آن ها بسیار لذت می برید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سالمندان و کهنسالان در حال رقصیدن و پایکوبی هستند، این خواب می‌تواند به شما از یک زندگی بسیار بهتر در آینده خبر بدهد. زندگی که چشم‌انداز آن به به شما بیشتر از قبل احساس رضایت خواهد داد.
  ✍️اگر در خواب خودتان را در حال رقصیدن و پایکوبی دیدید، این خواب نمادی از خوشبختی و سعادت غیر منتظره و ناگهانی می باشد. در واقع زمانی به آن خواهید رسید که اصلاً فکرش را هم نمی کردید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما به همراه گروهی در حال رقصیدن بودید، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که شما اطرافتان دوستان صمیمی بسیاری دارید و به خاطر وجود آنها از زندگیتان لذت بیشتری خواهید برد. اگر در خواب دیدید که دیگران به آرامی و آهستگی در حال رقصیدن بودند، تعبیرش به شما از سعادت و خوشبختی و تفاهم و سازش در محیط خانوادگی خبر می دهد. زندگی آرام و همراه با آرامش و آسایش خواهید داشت. اصلا نگران نباشید و بدانید که هیچ گاه مشکل جدی برای شما ایجاد نخواهد شد.

  همچنین بخوانید:  👨 تعبیر خواب ریش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب جنازه و یا جسدی را دیدید که در حال رقصیدن بود، این خواب تعبیرش از یک ارثیه بسیار هنگفت و کلان به شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال آموزش رقص بودید و یا اینکه معلم رقصی به شما آموزش رقص می‌داد، این خواب تعبیرش این است که شما فردی هستید که بسیار به عیش و نوش و خوشگذرانی علاقه مند هستید و این مسئله را به هر چیز دیگری ترجیح می دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال رفتن به یک سالن خالی از افراد بودید، این خواب تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر شادی و نشاط در زندگی تان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در یک سالن بسیار زیبا و مجلل در حال رقصیدن بودید، این خواب تعبیرش این است که رفتار شما بسیار عجولانه و سبکسرانه می باشد. شما روی رفتار تان هیچگونه کنترلی ندارید و در لحظه واکنش‌های بسیار هیجانی و عجولانه از خود نشان می دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید با شخصی که ظاهری جذاب داشت در حال رقصیدن بودید، این خواب تعبیرش حسادت را نشان می دهد. شاید شما هستید که به فردی حسودی می کنید و یا افرادی اطراف شما هستند که اصلاً به شما حس خوبی ندارند و به هر چیزی که در زندگی تان دارید حسادت می کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در میان یک عده ناشناس در حال رقصیدن بودید و حتی یکی از آنها را قبلاً ندیده بودید، این خواب تعبیرش منفی است و به شما از غم و ناراحتی و اندوه خبر می‌دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما در حال یادگیری رقص بودید، این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که به زودی شما عاشق شخصی خواهید شد و حاضر می‌شوید که قید همه چیز در زندگی تان را برای به دست آوردن او بزنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید و ناگهان بر زمین افتادید، این خواب به شما هشدار می دهد. باید هوشیار باشید و احساسات خودتان را کنترل کنید، چرا که اگر احساسات تان را کنترل نکنید و بیش از اندازه قلیان پیدا کند شما را دچار مشکل خواهد کرد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما هیچ گونه محدودیتی در زندگی تان ندارید و کاملا آزاد و رها می باشید. زندگی شما همیشه در حالت تعادل و هماهنگی و توازن بوده است. رقص در عالم رویا می تواند نشانگر پوچی، بی اساسی، شادی، نشاط، شکرگزاری و سپاسگزاری و همچنین میل و تمایلات جسمی باشد. شما نیاز دارید که در دنیای واقعی و بیداری تمام نیازهای تان در این حوزه را رفع کنید و یا این ویژگی ها را ایجاد کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما در حال رقصیدن با شخص دیگری بودید، این خواب می‌تواند از صمیمیت احساس راحتی و اتحاد از جانب جنبه‌های غیر زنانه شما باشد. در واقع منظور ما از جنبه های غیر زنانه جنبه‌هایی از شخصیت شماست که لطافت کافی را ندارد و بیشتر شبیه برخی از جنبه‌های وجودی مردان می باشد. اگر شما یک رهبر و رئیس هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما کاملاً توانایی این را دارید که زندگی شخصی‌تان را از زندگی فردی تان دور نگه دارید و همه چیز را تحت کنترل قرار دهید. همچنین این خواب می‌تواند به این معنی باشد که شما فردی تهاجمی و عصبی هستید و همچنین شخصیت قوی و با اعتماد به نفس بالایی دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی از شما درخواست کرد تا با او برقصید، این خواب نشان می‌دهد که شما یک شخص تابع و پیرو می باشید. شاید احساس می‌کنید که شما برای اینکه یک فرد کامل و کاملاً هماهنگ به نظر بیاید به شخص دیگری نیاز دارید تا از بیرون شما را کنترل کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما با شریک قبلی تان که اکنون از او جدا شده اید در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما وی را همانگونه که بوده است با تمام خصوصیات بد و مثبتش به طور کامل پذیرفته بودید، اما قطع کردن این ارتباط یک تصمیم بسیار مثبت و سازنده برای شما محسوب می‌شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما در یک مراسم رقص شرکت می‌کردید و یا اینکه در حال رفتن به یک مراسم رقص بود، این خواب نمادی از یک جشن، پیروزی و سعی و تلاش شما برای رسیدن به شادی و نشاط می باشد. عبارتی وجود دارد به نام “رقص زندگی” که به معنای خلق، آفرینش، به وجود آمدن و هیجانی شدن و همچنین همراه شدن با چیزی است که زندگی از روی اجبار شما را وادار به انجام آن و قبول این پیشنهاد خواهد کرد، می باشد.
  ✍️اگر در خواب کودکانی را دیدید که در حال رقصیدن بودند، این خواب خانواده ای را نشان می دهد که بسیار شاد و خوشحال می باشند. در این خانواده هیچ مشکل حادی وجود ندارد و در صورت بروز هر گونه مشکل پشت یکدیگر را خالی نخواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در کلاس رقص حضور داشتید، این خواب نشان می دهد که شما نیاز دارید خودتان را رها و آزاد کنید. همچنین ممکن است استعاره از این مسئله باشد که شما در حال سوق داده شدن به سمت یک پروژه، طرح و فرآیند جدید و یا مرحله ای جدید در زندگی تان باشید و طی این راه قدم ها و سختی های آن را یاد خواهید گرفت و برای شما آسان تر خواهد شد.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️اگر در خواب زنی را دیدید که در حال رقص باله بود، این خواب تعبیرش منفی می باشد و یک دردسر مصیبت و یأس و ناامیدی در پی آن برای شما در راه است. بسیار مراقب باشید و از انجام اعمالی که می‌دانید خطر به دنبال دارند خودداری کنید.
  ✍️اگر شما یک خانم جوان هستید و در خواب دیدید که در حال رقص باله بودید، تعبیرش این است که شما فردی بسیار متعهد و وفادار هستید و تحت هیچ شرایطی به شریک عاطفی تان خیانت نخواهید کرد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب رقص باله دیدید، تعبیرش برای شما منفی است و نشانگر شکست و خراب شدن طرح‌ها و پروژه‌های کاری تان می باشد.
  ✍️اگر شما یک زن مطلقه و بیوه هستید و در خواب دیدید که در حال رقص باله بودید، این خواب تعبیرش برای شما بسیار مثبت می باشد. در زمانی نزدیک با مردی بسیار ثروتمند آشنا خواهید شد که در اجتماع جایگاه خوبی دارد و ارتباط شما به ازدواج ختم خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید، تعبیر این خواب مثبت است و به شما از یک شانس و اقبال بزرگ در رابطه با مسائل عاطفی خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب اشخاص دیگری را دیدید که در حال رقصیدن بودند، باز هم ازشانس و اقبال بزرگی به شما خبر می دهد، اما این شانس و اقبال در زمینه کاری و اجتماعی می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بچه های کوچک و کودکان در حال رقصیدن بودند، این خواب تفسیر از شادی و نشاط در یک خانواده بزرگ و نسبتا پر جمعیت می‌باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید رقص دوستانتان را نگاه می کردید، این خواب اخبار خوشی را نشان می دهد که از جانب یک دوست به گوش شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نگاه کردن رقص افراد غریبه و ناشناس بودید، بازهم تعبیرش مثبت می باشد و به شما از اخبار خوش خبر می دهد که به زودی به گوش شما خواهد رسید.

  همچنین بخوانید:  تعبیر خواب رانندگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب رقص بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️رقص با مرده

  اگر در خواب دیدید که همراه یک مرده در حال رقصیدن بودید، این خواب تفسیرش نشانگر سرنوشت و اخرت شماست. اگر بخواهیم دقیق‌تر این خواب را تفسیر کنیم باید بگوییم که این خواب به شما نشان می دهد که شما هم روزی از این دنیا خواهید رفت.
  اگر در خواب دیدید که با اعضای خانواده تان که فوت شده اند در حال رقص بودید، تعبیر این خواب می‌تواند ناشی از دلتنگی زیاد شما برای این اشخاص باشد. شاید اخیرا بسیار به آن‌ها فکر می‌کنید و دلتان برای روزها و لحظه های خوشی که با آنها داشتید، بسیار تنگ شده است.

  ✔️رقصیدن زیر باران یا برف

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن زیر باران و یا برف بودید، رقصیدن در چنین آب و هوایی نشانگر حال و احوالاتی است که شما امکان دارد تجربه کنید. برخی از آنها مطابق میل شماست و برخی از آنها شما را عصبانی و ناراحت خواهد کرد.

  ✔️مدرسه یا آموزشگاه رقص

  اگر در خواب مدرسه و یا آموزشگاه رقص دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما بسیار دوست دارید که به سال‌های جوانی و سال‌های پیشین زندگی خود بازگردید. اگر شما هنوز شخصی هستید که در دوران مدرسه به سر می‌برید و در خواب چنین رویایی دیدید، این خواب ناشی از نگرانی و اضطراب شما از بابت هر موضوعی می تواند باشد.

  ✔️همایش مربوط به رقص

  اگر در خواب دیدید که در یک همایش مربوط به رقص حضور داشتید و یا اینکه قصد داشتید به آنجا بروید، این خواب تعبیرش نشانگر جشن، پایکوبی، شادی و نشاط می باشد. شما فردی هستید که برای رسیدن به شادی و خوشحالی تان تلاش بسیاری میکنید و قطعاً موفق خواهید شد. هرچه که در زندگی تان پیش می آید را راه به راحتی پذیرا هستید و به جای گله و شکایت سعی می کنید که همراه آن حرکت کنید و از آن به عنوان یک فرصت استفاده کنید.

  ✔️تدریس و آموزش رقص

  اگر در خواب دیدید که شما در حال تدریس و آموزش رقص بودید، این خواب تعبیرش این است که در زندگی تان به دوره‌ای رسیده اید که بایستی با روش‌ها و کارها و حرکت های قدیمی تان خداحافظی کنید و آنها را دور بریزید. مسائل جدیدی را فرا بگیرید. پس کلاس‌های رقصی را تصور کنید که در آن شما به درس ها و نکته های جدیدی خواهید رسید و چیزهای جدید یاد می گیرید. همچنین این کلاس‌ها می‌تواند راه‌حل‌های زیادی در مورد هر مسئله‌ای در زندگی به شما آموزش بدهد. شاید هم شما در حال حاضر مشغول یادگیری و آموختن مهارتهای جدیدی باشید. پس این خواب در به طور کلی به مهارت ها و استعدادهای جدید شما اشاره می‌کند.

  ✔️رقص شدن در یک باشگاه رقص

  تفسیر این رویا نشان می‌دهد که شما سعی دارید با نمایش ویژگی ها و تمایلات جنسی خود به دیگران یک رابطه برای خود پیدا کنید. در واقع دوست دارید که با ویژگی‌های جنسی تان شخصی را به خود جذب کنید.

  ✔️تماشای مسابقه رقص

  این رویا نشان می‌دهد که شما در زندگی حقیقی درگیر یک رقابت شده اید. شاید در حال جنگیدن برای یک مقام شغلی و یا ارتقاء شغلی هستید و یا اینکه دوست دارید ایده‌های نوعی که در حوزه مسائل شغلی و کسب و کارتان در ذهن خود مرور می کنید را به تایید دیگران برسانید. در اصل این خواب نشان می‌دهد که شما افکار و ایده های خودتان را برای دیگران ارائه می کنید تا از سمت آنها به تایید و توجه برسید شاید هم دوست دارید که نظر دیگران را راجع به کارهای خود بیشتر بدانید.

  ✔️رقص در مکانی خطرناک

  اگر در خواب دیدید که در جای خطرناکی مثل وسط خیابان و یا بالای یک جای مرتفع در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما در زندگی حقیقی تان هم در شرایط خطرناکی قرار دارید در واقع زندگی واقعی تان را می توان به راه رفتن روی یخ های نازک و شکننده تشبیه کرد. یک تصمیم اشتباه شما امکان دارد که باعث شکسته شدن یخ و فرو رفتن شما در قعر آب ها شود. به عبارت دیگر بهتر است روش ها و واکنش های امن تر و بی خطر تری را برای ابراز عواطف و احساسات خود تا نسبت به دیگران به کار ببرید.

  ✔️رقص با غریبه و یا مردی نا آشنا

  اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در حال رقصیدن با مردی غریبه بودیدف این خواب نشان می‌دهد که اگر جدیداً با فرد غریبه ای آشنا شده اید، بایستی بیشتر به ویژگی های فردی و شخصی او توجه کنید. این رقص می‌تواند دربردارنده ویژگی هایی باشد که شما هنوز در خودتان و یا شخص مقابل تان پیدا نکرده اید. وقت بیشتری به خودتان بدهید و از گرفتن هرگونه تصمیم عجولانه جلوگیری کنید.

  ✔️رقصیدن با همسر یا شریک عاطفی

  تفسیر این رویا نشان دهنده صمیمیت بین شما و پارتنر عاطفی تان است. در اصل از یک اتحاد و هماهنگی بین ابعاد زنانه و مردانه شما دو نفر خبر می‌دهد. نوع رقص شما در خواب نیز می تواند نشانگر وضعیت ارتباط شما باشد. اگر در خواب دیدید که رقصی بسیار پرشور آتشین مثل تانگو داشتید و یا رقص زیبا مثل والس، این رقص ها نشان می‌دهد که شما در ارتباط تان نگرش بسیار خوبی دارید و این رویا نشانگر سبک و علاقه شما در روابط شخصی تان است.

  ✔️رقص با شریک عاطفی سابق

  اگردرخواب خودتان را در حال رقص کردن با همسر سابق تان دیدید، این خواب نشانگر پذیرش و درک بالای شماست. شما این فرد را همانگونه که بوده است با تمام ویژگی های فردی اش پذیرفته اید و اگر اکنون تصمیم گرفتید که از وی جدا شوید، این تصمیم بسیار سازنده و بر اساس تفکرات درستی بوده است. اصلا پشیمان نباشید و بدانید که در جای دیگر از گرفتن این تصمیم بسیار خشنود و راضی خواهید بود.

  ✔️رقص با حیوانات

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با حیواناتی مثل سگ، گربه، شیر و یا خرس بودید، این خواب در واقع تعبیرش افرادی را نشان می‌دهد که اطراف زندگی شما قرار دارند و حرف زدن با آنها نیز نشانگر ارتباط شما با هر یک از این افراد می باشد.

  ✔️رقص گروهی

  اگر در خواب دیدید که گروهی از افراد در حال رقصیدن و انجام حرکات موزون و هماهنگ با یکدیگر بودند، این خواب هم ناشی از هماهنگی و توازن در زندگی حقیقی شماست. شما دوست دارید که اعضای خانواده و یا همکارانتان برای رسیدن به هدف مشترک با یکدیگر همکاری کنند و هماهنگ باشند. در واقع شما اتحاد را بسیار دوست دارید و می دانید که همیشه کار گروهی بیشتر از کار فردی جوابگو می باشد.

  ✔️رقص سنتی و آئینی

  اگر در خواب دیدید که شاهد رقص آیینی و سنتی بودید، این خواب نشانگر نیاز و احتیاج و شما به برقراری ارتباط با روح و درون تان می باشد. شاید مدتی است که بیش از اندازه درگیر مسائل بیرونی شده اید و وقتی را به ارتباط برقرار کردن با روح و درون تان اختصاص نداده اید.

  ✔️رقص بدون سَبک

  اگر در خواب دیدید که بدون هیچگونه سبک خاصی در حال رقصیدن و انجام حرکات موزون بودید، این خواب نشانگر رهایی و آزادی شما از هرگونه محدودیت در زندگی واقعی تان است. تنها نکته جزئی که در ارتباط با این خواب بایستی به یاد داشته باشید، ریتم و سرعت رقص طرف شما در خواب می باشد. اگر در خواب دیدید که رقص آرام و ملایم داشتید، تعبیرش این است که شما باید قدم‌های زندگیتان را بسیار آرام و سنجیده بردارید و هم چنین حرکتی آرام و پیوسته داشته باشید. از گرفتن هرگونه تصمیم عجولانه جلوگیری کنید و سعی کنید که قبل از گرفتن هر تصمیمی جوانب آن را به خوبی بسنجید.

  همچنین بخوانید:  🎨 تعبیر خواب رنگ کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️رقصیدن با شور و حرارت

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با شور و هیجان و حرارت بودید، این خواب ناشی از جنبه‌های شهوانی و تمایلات جنسی شما می باشد. شاید بهتر است که در زندگی عاشقانه و عاطفی خود جایی را برای این ویژگی ها باز کنید. این که بخواهید به طور کلی این جنبه از وجودتان را سرکوب کنید، اصلا به نفع تان نخواهد بود. اکنون به یاد بیاورید که در طی دیدن این خواب چه اندزه با شخصی که می رقصیدید، تماس فیزیکی و بدنی داشتید و همینطور توجه کنید که تا چه اندازه این رقص نشانگر میزان تمایلات جنسی و درونی شما بوده است.

  ✔️رقص های کلاسیک و ملایم

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن بودید و رفتار شما بسیار کلاسیک و رسمی بود، مثل والسبال؛ این خواب می‌تواند نشانگر بده بستان ها و گروکشی های رابطه حقیقی و واقعی شما با فردی که با او در حال رقصیدن بودید باشد.

  ✔️رقص باله

  رقص باله در عالم رویا نمادی از اوقات خوش و دلپذیر و لذت بخش در زندگی شما می باشد.

  ✔️رقص های خیابانی

  اگر در خواب خودتان را در حال رقص های خیابانی مثل بریک دیدید، این خواب تعبیرش این است که احتمال دارد چیزی پیش بیاید که نیاز به ثابت کردن داشته باشد. احتمال دارد که شما کارهایی را انجام بدهید که بخواهید ارزش خودتان را به تایید اطرافیان برسانید و از این طریق برتری خودتان با دیگران را نشان دهید.

  ✔️رقص برهنه

  اگر در خواب دیدید که در حال رقص هایی از قبیل رقص های برهنه بودید، مثل رقص میله؛ این خواب با تمایلات جنسی شما در زندگی واقعی در ارتباط است. شما فردی هستید که بسیار تمایل و اشتیاق دارید و دوست دارید که همیشه جنبه جنسی‌تان بیدار و تامین شده باشد. شاید شریک عاطفی که دارید که نسبت به شما سرد باشد و شما دوست دارید که او نسبت به شما علاقه بیشتری نشان دهد.

  ✔️رقص تپ

  رقص تپ (رقصی است که با صدای کوبیدن کفش های مخصوصی بر زمین به شکل ساز کوبه ای انجام می شود). اگر در خواب خودتان را در حال انجام چنین رقصی دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما بایستی الزاماً خلاق تر از خود قبلی تان باشید و سعی کنید که ایده ها و راه های جدیدتری را برای ابراز عقاید و نظرات خودتان پیدا کنید.

  ✔️رقص کودکان

  اگر در خواب رقص کودکان را دیدی، این خواب نشانگر یک زندگی بسیار شاد، سرشار از نشاط و مسرت بخش می باشد.

  ✔️رقص نوزاد

  اگر در خواب نوزادی را در حال رقصیدن دیدید، این خواب می‌تواند نشانگر تولد و ایجاد یک ایده ای نو و خلاقانه باشد، اما این مسئله کمی عجیب و غریب می باشد و در ذهن شما ابتدا کمی ناهماهنگی وجود خواهد داشت اما اگر وقت بیشتری به آن اختصاص بدهید، در نتیجه به جواب خوبی خواهید رسید.

  ✔️رقص طاووس

  اگر در عالم رویا طاووسی را در حال رقص دیدید، این خواب نشانگر طبیعت، سرشت و ذات زیبای شما و یا کسی که اطراف شماست، می باشد. شخصیتی اطرافتان می باشد که بسیار اهل جلوه‌گری و جلب توجه است. پس این رویا می تواند اشاره به چنین فردی هم داشته باشد.

  ✔️رقص مار

  اگر در خواب تان شاهد رقصیدن یک مار بودید، این خواب تفسیرش نشان می دهد که برخی از وسوسه ها و و نیرنگ ها در زندگی شما واقعی می باشند. اگر هوشیار نباشید به طور ناخواسته سمت مسیر های غیر اخلاقی و ناپسند کشیده خواهید شد و پس از آن برگشتن از این مسیر بسیار سخت تر خواهد بود و چه بهتر که اکنون مراقب رفتارتان باشید و سمت راه‌هایی که می دانید به نفع تان نیست، کشیده نشوید.

  ✔️رقص برای آقایان

  برخی از تعبیرگران در این باره عقیده دارند که اگر مردی در خواب ببیند در حال رقصیدن می باشد، این رویا برای او نشانگر رهایی و آزاد شدن از شر زندان و حبس می باشد. مخصوصا اگر خودش در حین رقصیدن به پایش بند و زنجیر بسته شده باشد، تعبیرش بسیار بهتر و در نزدیک ترین وعده اتفاق خواهد افتاد.

  ✔️رقصیدن با لباس عروس

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با لباس عروس بودید، این خواب نشانگر شرکت کردن شما در کارهای شادی بخش و همچنین نشست و برخاست و معاشرت با دوستان صمیمی تان می باشد.
  اگر در خواب دیدید که لباس عروسی شما بسیار کثیف بود، تعبیرش این است که ارتباط شما با نزدیک ترین دوست تان قطع خواهد شد.
  اگر در خواب دیدید که با لباس عروس تان به آرامی می رقصیدید و آرایش صورت شما بسیار ملایم بود، پس از این خواب نشانگر خوشبختی و سعادت برای شما می باشد. آینده زندگی تان بسیار روشن است.
  اگر در خواب دیدید که بسیار آرام می رقصیدید، پس بخت و اقبال به شما روی خواهد آورد. اگر در خواب دیدید که با لباس عروس می رقصیدید و آرایش غلیظی در چهره داشتید، حتماً بایستی صدقه بدهید چرا که احتمالاً یک ناراحتی و مصیبت برای شما در راه می باشد. با دادن صدقه رفع بلا کنید.

  ✔️رقصیدن با معشوق

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن با معشوقه تان بودیدف تعبیر این خواب نشانه خوبی نخواهد بود. یک غم در دنیای واقعی در انتظار شما خواهد بود.

  ✔️اشتباه رقصیدن

  اگر در خواب دیدید که اشتباه می رقصیدید، تعبیر این خواب نشانگر این است که شک و دودلی، نگرانی اضطراب و ترس و وحشت های درون شما می تواند در نهایت به مشکلاتی منجر شود که شما را بسیار ضعیف و ناتوان کند. سعی کنید اعتماد به نفستان را افزایش دهید و از دست از خجالتی بودن بردارید. به تعبیر دیگر شما باید هرچه سریعتر ارتباطتان را با یکی از همکارها و یا دوستانتان خاتمه دهید.

  ✔️آرام رقصیدن

  اگر در خواب دیدید که بسیار آرام و ملایم می رقصیدید، این خواب تعبیرش دقیقاً برعکس می باشد. زندگی شما با همسر آینده تان اصلاً زندگی نرمالی نخواهد بود و هیچ چیز به خوبی پیش نخواهد رفت. احتمال اینکه به طلاق و جدایی و متارکه ختم شود بسیار بالاست و علت آن هم می تواند بیشتر مربوط به همسرتان باشد. او دوست ندارد ابراز احساسات کند و بی اهمیتی و کم توجهی را به دوست داشتن و ابراز احساسات ترجیح می‌دهد.

  ✔️رقصیدن در عروسی

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن در عروسی بودید، این خواب تعبیرش به رقابت با رقبای عشقی تان باز می گردد. شاید شما فردی هستید که در زندگی حقیقی تان افراد زیادی را می شناسید که به عشق شما علاقمند هستند. شاید هم احتمالا شما شخصی را دوست دارید و امکان اینکه به اون برسید، بسیار زیاد نمی باشد اما شما برای جلب توجه او دست به هرکاری می زنید و هیچ چیز برایتان ارزشی ندارد.

  ✔️رقصیدن با رقاصه

  اگر در خواب دیدید که با یک رقاصه در حال رقصیدن بودید، این خواب نشان می‌دهد که دوستان صمیمی از دوران گذشته تان دارید و اکنون دوست دارید که با آنها مشورت کنید و به کمک آنها یک طرح و پروژه جدید را شروع کنید. همچنین این خواب می‌تواند نشانه‌ای از دعوت نامه برای یک مهمانی بسیار جالب و هیجان انگیز باشد. اینکه در این مهمانی حاضر شوید یا خیر به خودتان بستگی دارد اما اگر تصمیم بگیرید که حضور داشته باشید هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد و برعکس به شما بسیار خوش خواهد گذشت.

  ✔️رقص در کلوپ شبانه

  اگر در خواب دیدید که در حال رقصیدن در کلوپ شبانه بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد اخبار خوبی به گوش شما خواهد رسید.

  ✔️رقصیدن مردم در خیابان

  اگر در عالم رویا شاهد رقصیدن مردم در خیابان بودید، این خواب تعبیرش به برآورده شدن آرزوهای مهم شما اشاره می‌کند و در نهایت تلاش کردن هایتان به یکی از آرزوهای بسیار بسیار دوست داشتنی و مهم تان دست خواهید یافت.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک