🦊 تعبیر خواب روباه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب روباه🦊

  اولین تعبیر خواب برای روباه وجود یک دشمن اطراف شما می باشد. این دشمن بسیار به شما نزدیک است و در کمین می باشد تا با هوش خود شما را ضربه فنی کند. روباه حیوانی است که از دسته حیوانات سگ سانان است. این حیوان، حیوانی است وحشی، موذی، باهوش، سخت شکار و در عین حال اجتماعی. اغلب معبران این حیوان را نمادی از یک فرد دروغگو، دغل باز، بی وفا و خیانتکار می دانند. برخی دیگر از معبران می گویند روباه زنی را نشان می دهد که به شما خیانت خواهد کرد و ظاهر و باطن او یکسان نیست.

  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  حضرت یوسف

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  تعقیب و دنبال کردن روباه

  بازی کردن با روباه

  رد شدن روباه از کنار شما

  در دست داشتن دم روباه

  روباه با دم پر پشت

  جنگیدن با روباه

  اهلی کردن روباه

  گرفتن روباه از کسی

  فریاد و سر و صدا کردن روباه

  روباه قرمز رنگ

  پریدن یک روباه به سمت پنجره

  تبدیل به روباه شدن

  روباه مرده

  حمله کردن روباه

  روباه در قفس

  کشتن روباه

  شکار کردن روباه

  تعبیر خواب روباه

  تعبیر خواب روباه بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی روباه در عالم رویا دشمنی را نشان می دهد که در ظاهر بسیار با شما دوست و وانمود می کند دلسوز و همراه ابدی شماست. بهتر است تا کسی خودش را دد عمل اثبات نکرده است، به عنوان دوست قبولش نکنید

  ‌از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین روباه در عالم رویا نشانگر مردی ستمکار، حیله گر، بی وفا و خیانتکار، بد اندیش و بد عمل و همچنین اهل دروغ و فریب است. به تعبیر دیگر این خواب می‌تواند زنی را نشان دهد که صفت بارز اخلاقی و رفتاری او دروغگویی است و همچنین این زن از خویشاوندان و نزدیکان و آشنایان شما می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با روباهی در حال جنگیدن و دعوا کردن بودید، این خواب نشان می‌دهد که اقوام و خویشاوندان تان باید به خاطر مسئله‌ای با شما به دشمنی و خصومت خواهند پرداخت و این کدورت و کینه امکان دارد برای مدت زیادی طول بکشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباه در حال پریدن و جستن بود، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد از جن و پری ها بترسید و وحشت زده شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن با روباه بودید و یا روباه توجه شما را به خودش جلب کرد، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که زنی شما را بسیار دوست دارد اما دوستی و ارتباط او با شما استحکام آنچنانی ندارد و امکان دارد که هر لحظه همه چیز خراب و نابود شود، پس اگر چنین کسی اطراف شماست، بهتر است مراقب باشید و او را بیشتر محک بزنید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✍️اگر در خواب روباهی را دیدید که در حال شانه زدن موهای بدن یک روباه بودید، این خواب تعبیرش نشانگر این است که شما سعی دارید نسبت به کسی حیله و نیرنگ بزنید و از طریق فریب دادن او به اهداف خودتان برسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباه پیش روی شما چاپلوسی می‌کرد و به بیان دیگر این حیوان خودش را برای شما لوس می کرد، پس تعبیرش نشان می‌دهد که یک فرد غریبه که با شما هیچگونه آشنایی ندارد، قصد دارد نسب به شخص شما حیله بزند و خیانت کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پوست روباهی داشتید، تعبیر آن نشانگر مال و ثروت می باشد. به زودی صاحب دارایی‌های فراوانی خواهید شد.
  ✍️همچنین شیر روباه نشانگر دروغ، دروغگویی و یا یک فرد دروغگو و ناصادق را نشان می‌دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما یک روباه را پیدا کردید یا آن را از کسی گرفتید و یا حتی شخصی یک روباه به شما هدیه داد، این خواب تعبیرش نشان می دهد که شما قصد دارید با زنی ازدواج کنید که به لحاظ رفتاری زن درست و سالمی نیست و بسیار خیانتکار، فریبنده، دروغگو و ناصادق می‌باشد. اگر اکنون قصد ازدواج ندارید، پس در زندگیتان با چنین زنی سر صحبت و ارتباط خواهید داشت.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که ناگهان روباهی وارد خانه شما شد و در گوشه‌ای قرار گرفت، این خواب تعبیرش باز ازدواج است. اما تفاوت این تعبیر با تعبیر بالا این است که این زن بسیار شما را دوست دارد و برای شما حاضر است از جان خود هم بگذرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی از شما در حال فرار کردن بود و بسیار از شما ترسید، تعبیرش این است که پولی به کسی قرض داده اید و یا کسی از شما پولی را به عنوان وام و قرض گرفته است و اکنون از پس دادن این پول سرباز می زند و مدام از شما فرار می کند.
  ✍️اگر دیدید که در حال خوردن گوشت روباه بودید، این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیرش بیماری، کسالت جسمی، ترس و اضطراب است.
  ✍️اگر دیدید که روباهی در حال داد و فریاد و جیغ زدن بود، این خواب مردی را نشان می دهد که بسیار دروغگو، فریبکار، ناصادق و بدکردار است. در واقع هدف او نسبت به شما ترتیب دادن یک حیله و پهن کردن دام است.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری روباه در عالم رویا دشمنی را نشان می‌دهد که وجدان ندارد و تمامی کارهایش بر مبنای حیله، نیرنگ و فریب می باشد. این دشمن از هیچ چیز نمی ترسد و همین موضوع می تواند باعث شود که زندگی شما را از هم بپاشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر تهرانی‌ روباه در عالم رویا را می توانیم تصویری از مکر، حیله، خیانت، فریب، نیرنگ و دروغ بدانیم. حال فرقی نمی‌کند این شخص مرد باشد یا زن.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی داشتید و او را با طناب بسته بودید و به دنبال خود می بردید، چنین خوابی نشان می‌دهد که در زندگی شما زنی وجود دارد که هیچ کشش احساسی و عاطفی نسبت و به شما ندارد اما از سر ناچاری و مجبوری به دنبال شما می آید و خواهان شماست. پس احساس او هیچ گونه صداقتی ندارد و تنها از روی مجبوری و ناگزیری وانمود می کند که شما را دوست دارد. همچنین این زن بسیار خیانتکار، فریب دهنده، غماز و سخن چین است و فتنه و آشوب های زیادی بر پا می کند. حتی این خواب را می توانیم به گونه ای تفسیر کنیم که یک مرد باشد و در زندگی شما چنین نقشی را ایفا کند.
  ✍️اگر در خواب برعکس بالا را دیدید یعنی روباره رام و اهلی شما بود و خودش به طور دلخواه به دنبال تان می آمد، این خواب زنی را نشان می‌دهد که با شما سر سازگاری و سازش دارد و همچنین بین شما احساس صمیمیت و الفت انس شدیدی است اما این خواب باز هم به شما گوشزد می‌کند که نسبت به این زن غافل نباشید، چرا که از او هم امکان حیله و فریب، نیرنگ و ناراستی و نادرستی وجود دارد‌‌.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباه بسیار قشنگ و خوش نقش و نگاری داشتید که پوست آن بسیار ناب و درجه یک بود و همچنین شما در حال نوازش کردن این روباه بودید، تعبیرش این است که عاشق زنی می شوید که بسیار نابکار، فریب کار و همچنین ناصادق و دغل باز می؛باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید آن بگیرید و یا او را به حرکت وا دارید، تعبیرش این است که شما با شخصی که بسیار حیله گر و بدجنس است به دشمنی و خصومت خواهید پرداخت و یا این که از جانب او نیرنگ و مکری ببینید که باعث شود که در کار و امور شما یک مشکل و مانع بزرگی ایجاد شود. حتی احتمال دارد این شخص زن باشد، پس چه مرد چه زن بسیار مراقب باشید و به انسان های اطرافتان آنقدر ها هم مطمئن و معتمد نباشید.
  به طور کلی روباه در عالم رویا فردی را نشان می دهد که بسیار بد جنس است و قصد و هدف او نسبت به شما نیرنگ و فریب و دغل بازی می باشد.
  بیشتر معبران معتقدند که پوست روباه در عالم رویا نمادی از اموال و دارایی و ثروت شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر روباه بودید، خواب خوبی است و از غم و ناراحتی دور خواهید شد و فاصله می‌گیرید. همچنین از شر تمام ناراحتی هایتان هم رها خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباسی از جنس پوست روباه به تن کرده بودید، این خواب نشانه خوبی نیست و به زودی در دام فریبکاران و حیله گران خواهید افتاد و نیرنگ این افراد را باور خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی در خانه، باغ و یا ملک و املاک شما بچه گذاشته بود و بچه زاییده بود، پس نشان می‌دهد که زنی بسیار خطرناک و فریب کار در خانه و زندگی شما جای خود را باز می کند و برای مدت ها کنار شما می ماند. حتی این زن تواند همسر شما نیز باشد. به هر حال اگر در خواب روباه دیدید اولین تعبیری که برای شما باید ذکر کنیم نیرنگ و فریب از جانب اطرافیان است.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب رودخانه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👵

  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی را توانستید رام و اهلی کنید، این خواب نشان می‌دهد که شما افرادی را برای معاشرت و رفت و آمد انتخاب کرده اید که اصلاً درست نیستند و صلاحیت ندارند. این افراد لایق شما نیستند و به لحاظ شخصیتی بسیار با شما تفاوت دارند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی را گرفتید، این رویا تعبیرش این است که از نقش‌ه هایی که به دور از چشم تان و مخفیانه برای شما ترتیب داده اند، به طور ناگهانی مطلع خواهید شد و می توانید جلوی ضررات احتمالی را بگیرید.
  ✍️اگر در عالم رویا دم روباه دیدید این خواب به شما هشدار می دهد که باید بیشتر مراقب خودتان باشید. بهتر است این روزها از انجام اعمالی که می دانید بسیار خطرناک هستند خودداری کنید و جهت رفع بلا صدقه بدهید.

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی روباه در عالم رویا نمادی از یک فرد دروغگو و نا به کار می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی را گرفتید و یا اینکه شکار کردید و یا حتی کسی آن را به شما داد، پس با زنی ازدواج می کنید که به لحاظ رفتاری بسیار دروغگو و فریبکار می باشد و اگر قصد ازدواج ندارید پس با چنین زنی در ارتباط و معاشرت قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی وارد خانه شما شد و در خانه شما اسکان گرفت، این خواب نشان می‌دهد که با زنی ازدواج کنید که حسش به شما متقابل است و بسیار شما را دوست دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباه از شما فرار می‌کرد پس بدهکار شما و کسی که شما از او طلب دارید، فرار می کند و همیشه سعی می‌کند پیش چشم شما نباشد و قایم شود.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب دیدید که به دنبال روباهی می دوید، تعبیرش این است که احتمال دارد به خاطر عدم آگاهی و عجول بودن درگیر معاملاتی شوید که آینده آنها مطمئن و تضمین شده نیست و همچنین تن به روابط عاطفی بدهید که برای شما خطرات سنگینی به همراه داشته باشد. شما نیز مبتلا به این رابطه می شوید و نمی توانید به این آسانی ها خودتان را نجات دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی دور از چشم شما و دزدانه وارد حیاط خانه شما شده بود، تعبیر این خواب نشانگر این است که افرادی اطرافتان هستند که به روابط دوستانه و عاطفی شما حسادت زیادی دارند. مراقب باشید چرا که آنها دوست دارند با نقشه و به طور برنامه ریزی شده به شهرت و آوازه شما ضربه بزنند و آبرویتان را لکه دار کنند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که روباهی را کُشتید، تعبیر این رویا به شما نوید می‌دهد که دست به هرکاری بزنید در نهایت با نتایج موفقیت آمیز و رضایت بخشی روبه‌رو خواهید شد. پس نگران نباشید و برای رسیدن به آرزوهایتان قدم بردارید.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب رتیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📙

  درکتاب سرزمین رویاها روباه را به یک دشمن تعبیر کرده‌اند که در بین نزدیکان و آشنایان شما می باشد. این دشمن بیشتر از آن چیزی که فکر میکنید به شما نزدیک است و چیزهایی از شما می‌داند که حتی خودتان به یاد ندارید چه زمانی برای او بازگو کرده اید.
  ✍️اگر در خواب روباهی را دیدید که کشته شده بود، این خواب نشانه خوبی است. اگر اخیراً احساس می کنید چیزی برای شما یک خطر و تهدید به حساب می آید با تلاش و کوشش خودتان بر آن غلبه خواهید کرد و از این اضطراب و استرس های طاقت فرسا دور می شوید.
  ✍️اگر روباهی که در عالم رویا دیدید بسیار خوش نقش و نگار و پوست خیلی زیبایی داشت، این رویا یک هشدار و اخطار به شما می دهد. باید از دوستان ناباب، خیانتکار و افرادی که به آنها حتی ذره ای از اعتماد ندارید دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی را غافلگیر کردید، باید بیشتر مراقب باشید. خطر دزدی و سرقت دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی را در تله انداختید، چنین رویایی می تواند نماد یک نزاع، درگیری و اختلاف باشد. همچنین این رویا نشان می دهد که این سوء تفاهم ها بیشتر در بین دوستان تان می باشد.
  ✍️اگر در خواب روباه اهلی و رامی را دیدید، این رویا نشان می‌دهد که شما به لحاظ درونی دوست ندارید با آدمهای فهمیده، عاقل و کامل معاشرت داشته باشید. بیشتر دوست دارید با افرادی رفت و آمد کنید که بسیار شیطنت می‌کنند و کارهایی انجام می دهند که از منطق دور می باشد. از نظر شما رفت و آمد با انسان های عاقل و محتاط بسیار کسل کننده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کودکان و فرزندان شما در حال بازی کردن با یک روباه بودند، تفسیر این رویا بدین صورت است که دیگران از خوبی بیش از اندازه شما سوء استفاده می کنند. در واقع به این خاطر که همیشه با دیگران با خوبی و مهربانی برخورد کرده اید فکر می‌کنند شما از چیزی ناراحت نمی شوید و به راحتی می توانند شما را پله و نردبان کنند تا به اهداف خودشان برسند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباه به جای اینکه راه برود روی زمین می خزید، این رویا نیز باز نشان می‌دهد که دشمنانتان قصد دارند با فریب و حیله شما را گول بزنند و طوری وانمود کنند که انگار به نفع شما کار می کنند اما باید بسیار آگاه و بیدار باشید تا بتوانید از این ضرر و خطر احتمالی رد شوید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ روباه در عالم رویا نشان می دهد که فردی در زندگی کنونی و فعلی شما قصد دارد با فریبکاری و دغل بازی شما را دچار گمراهی کند و از این طریق به شما ضربه بزند و به اهدافش برسد. باید بسیار مراقب باشید چرا که اگر لحظه ای غفلت کنید به دام وی گرفتار می‌شوید.
  همه می‌دانیم که خصوصیت روباه زرنگی و مکار بودنش می باشد
  وقتی شما چنین حیوانی را در عالم رویا می بینید به این معنی است که باید در زندگیتان زیرکی، سیاست‌ و بینش خاصی داشته باشید و یا اینکه امکان دارد در مورد موضوعی که ذهن شما را به خود مشغول کرده است، نباید افکارتان را برای کسی بازگو کنید، پس بدون اینکه با کسی صحبت کنید عمل خودتان را انجام دهید.
  همچنین این خواب می‌تواند نشان دهد که شما نیاز دارید تا دوره ای را در تنهایی و انزوا سپری کنید. حس می‌کنید اگر در تنهایی خودتان باشید می توانید بهتر در مورد مسئله مورد نظرتان فکر کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روباهی از پنجره خانه شما پرید و به داخل آمد، این خواب نشان می‌دهد که باید مراقبت شخصی باشید که بسیار به شما نزدیک است، چرا که برخلاف ظاهر دوست و مهربانش نیت‌های شوم و پلیدی در سر دارد.
  ✍️اگر در خواب روباهی را سفید رنگ دیدید، این خواب هم باز نشانه ای از تنهایی می باشد. حال یا این تنهایی را خودتان انتخاب کرده اید و یا اینکه شرایط زندگی با شما کاری کرده است که تنهایی را به بودن با دیگران ترجیح می دهید.

  تعبیر خواب روباه بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️تعقیب و دنبال کردن روباه

  اگر در خواب دیدید که در حال تعقیب کردن و یا دنبال روباهی گذاشتن بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما به هیچ نحوی حاضر نیستید شرایط کنونی زندگیتان و اتفاقاتی که رخ داده است را پذیرا باشید و مدام سعی می کنید آنها را انکار کنید و یا از قبول واقعیت فرار کنید. حتی امکان دارد به این معنی باشد که کسی اطراف شماست و قصد دارد با دروغ و فریب کاری به اهداف خودش برسد. بنابراین می‌توانیم این خواب را به نوعی هشدار بدانیم که شما باید بیشتر مراقب زندگیتان باشید و نادانسته و از روی غفلت و ناآگاهی زندگیتان را خراب نکنید. شما دوستانی اطراف خود دارید که اصلاً درخور و شایسته شما نمی باشند. تعبیر این قبیل خواب ها معمولاً به خانم‌های مربوط می‌شود که در خواب چنین رویایی دیده باشد.

  ✔️بازی کردن با روباه

  اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن با روباهی بودید، این خواب اصلاً خوب نیست و نمادی از خطر و تهدید می باشد. در واقع این هشدار بیشتر مربوط به آینده زندگیتان می باشد. بهتر است زندگی کنونی تان را به نحو احسن مدیریت کنید تا در آینده مشکلات بزرگ برای خودتان رقم نزنید.

  ✔️رد شدن روباه از کنار شما

  اگر در خواب دیدید که روباهی از کنار شما رد شد، این خواب هم در مورد دشمنان و بدخواهان تان هشدار می‌دهد. این افراد دست به یکی می کنند تا برای شما نقشه بکشند و از این طریق باعث نابودی زندگی شما شوند.

  همچنین بخوانید:  🚗 تعبیر خواب رانندگی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️در دست داشتن دم روباه

  اگر در خواب دیدید که دم یک روباه را دست داشتید، خواب خوبی ندیده اید و تعبیرش نشانه ای بسیار منفی و بد می باشد. این خواب پیش بینی می کند که در آینده نزدیک پول هنگفت و درشتی از دست تان خواهد رفت. این خسارت آنقدر سنگین است که اوضاع مالی و اقتصادی شما را بسیار سخت و تنگ خواهد کرد.

  ✔️روباه با دم پر پشت

  اگر در خواب روباهی را دیدید که دم پرپشت و زیبایی داشت، این خواب می‌تواند ناشی از این باشد که شخصی اطراف شماست که خیلی از او دلخوشی ندارید و به بیانی دوست ندارید که اطراف شما باشد. نمی توان گف نفرت است، اما دوست داشتن هم نیستید.

  ✔️جنگیدن با روباه

  اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با روباهی بودید، این خواب می تواند تصویری از دعوا و درگیری شما با یکی از دشمنان تان باشد. بهتر است بیشتر مراقب باشید و اگر دیدید که شخصی قصد دارد شما را آزار دهد، بهتر است خونسردی خودتان را حفظ کنید و از راه دیگری برای تلافی کردن وارد شوید.

  ✔️اهلی کردن روباه

  اگر در خواب دیدید که روباهی اهلی شما بود، این خواب که به نظر غیر معمول و غیر عادی به نظر می رسد، تعبیرش این است که امکان دارد عاشق کسی بشوید که از هیچ نظر گزینه ای مناسب و شایسته برای شما نخواهد بود. امکان دارد این فرد ویژگی‌های بسیار بد و ناپسندی داشته باشد و به همین علت لیاقت و شایستگی بودن با شما را نداشته باشد. همچنین این رویا می تواند یک هشدار و اخطار باشد که باید بیشتر مراقب باشید و از گرفتن هرگونه تصمیم عجولانه خودداری کنید. قبل از گرفتن هر تصمیمی و یا گفتن حرفی خوب فکر کنید و سنجیده عمل کنید.

  ✔️گرفتن روباه از کسی

  اگر در خواب دیدید که از کسی روباه دریافت کردید، اصلا خواب خوبی ندیده اید و به هیچ عنوان نشانه خوبی نیست. این خواب تصویری از نگرانی‌ها، تشویش ها و مشکلات و موانع بزرگی است که در آینده نزدیک پیش روی شما سبز می شود. اما باید ذکر کنیم که شما یک شانس دارید، چرا که شما از دشمنان خودتان داناتر و آگاه تر هستید. بنابراین می توانید با استفاده از هوش و ذکاوت خودتان تمام مشکلات و موانع را حل کرده و اندک زمانی شرایط را به نفع خودتان تغییر دهید.

  ✔️فریاد و سر و صدا کردن روباه

  اگر در خواب دیدید که روباهی بسیار فریاد می کشید و مدام سر و صدا می کرد، باز هم خواب خوبی نیست و تعبیرش منفی می باشد. این خواب به شما گوشزد می کند که در موقعیت خطرناک و تهدید آمیزی قرار دارید. باید بسیار بسیار مراقب باشید و حتی اگر لازم است فاصله تان را با برخی از دوستان تان کمتر و حفظ کنید. دوستانی اطرافتان دارید که آن طور که به نظر می رسند نیستند و برخلاف تصور خوبی که شما از آنها دارید بسیار موذی و خطرناک می باشد.

  ✔️روباه قرمز رنگ

  اگر در خواب روباهی را دیدید که رنگ بدنش قرمز رنگ بود، این خواب نشانگر یک خیانت و فریب از سمت صمیمی ترین دوستان در زندگی می باشد. این شخص احتمال دارد بر علیه شما عملی را انجام دهد و باعث شود که شما از او کاملاً قطع امید کنید و نسبت به او مایوس و بی‌ اعتماد شوید.

  ✔️پریدن یک روباه به سمت پنجره

  اگر در خواب دیدید که روباه سعی داشت به سمت پنجره شما بپرد، باید بیشتر به آدمهای اطرافتان توجه کنید. در واقع خطر از جانب کسی است که از شما را دوست ندارد و می‌خواهد با برنامه‌هایی از قبل تنظیم شده به شما صدمه و آسیب برساند. اما برعکس شما فکر می کنید او بسیار دلسوز و نسبت به شما مهربان است

  ✔️تبدیل به روباه شدن

  اگر در خواب دیدید که شما تبدیل به یک روباه شده بودید، خواب خوبی دیده اید و نشانه‌های آن مثبت می باشد‌ این خواب نشانگر یک مهمانی، جشن و دورهمی است. به زودی از جانب شخصی به این مهمانی دعوت خواهید شد و طی این مهمانی بسیار به شما خوش خواهد گذشت.

  ✔️روباه مرده

  روباه مرده و بی جان در عالم رویا نشانگر پیروزی و موفقیت در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری هایتان می باشد. تمام پروژه ها و ایده های کاری تان با نتایج خوبی روبرو می‌شوند و در کار خود به فردی تبدیل می شوید که هیچ رقیبی نمی تواند به پای شما برسد.

  ✔️حمله کردن روباه

  اگر در خواب دیدید که روباهی به شما حمله کرد، این رویا تعبیرش به رقبا و بدخواهان شما باز می گردد. آنها بسیار از شما باهوش تر و قدرتمندتر هستند، پس بهتر است آنها را دست کم نگیرید و دچار توهم نشوید. واقع‌بین باشید و بدانید که اگر غفلت کنید به دام آنها گرفتار می شوید و برای مهار حیله آنها باید راه‌حلی بیاندیشید که خودتان را نجات دهید.

  ✔️روباه در قفس

  روباه در قفس دقیقاً تعبیرش بلعکس بالاست. دشمنان شما بسیار ضعیف هستند و شما نیز نسبت به آنها پله‌ها بالا تر و قدرتمندتر هستید. اجازه نمی‌ دهید کسی مانع کار شما بشود از دخالت دیگران جلوگیری می کنید. در برخی موارد این خواب نشانگر ترقی و پیشرفت در شغل است و اگر اهل قمار و شرط بندی هستید، پیروزی با شماست.

  ✔️کشتن روباه

  اگر در خواب دیدید که روباهی را کُشتید، این خواب می‌تواند به شما خبر بدهد که از چیزی که مدت ها شما را آزار می داده است به زودی خلاص خواهید شد. تعبیر دیگر این رویا نشانگر پیدا کردن یک راه حل و چاره برای رها شدن از شر مشکلاتتان است.

  ✔️شکار کردن روباه

  شکار روباه یکی از خواب های نیکو می باشد. در واقع شما سر موقع حیله و فریب دشمنانتان را تشخیص خواهید داد و می توانید آنها را سرکوب کنید و شکست دهید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها