👶 تعبیر خواب زایمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب زایمان 👶

  گاهی اوقات دیدن زایمان و بچه دار شدن در خواب هیچ ارتباطی با باردار بودن در بیداری ندارد. این خواب هم می تواند تعبیر مثبت و هم منفی داشته باشد؛ این بستگی به جزئیات خواب شما دارد. اگر بخواهیم به تعابیر مثبت این خواب اشاره کنیم، می توان گفت تغییرات خوشایندی در راه دارید. البته در تمام خواب ها زایمان تعبیر خوبی ندارد و می تواند ترس و مشکل و اتفاق نا خوشایندی باشد.
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از دید معبران اسلامی و غربی دسته بندی کرده ایم. با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  لیلا برایت

  کتاب سرزمین رویاها

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  زایمان نوزاد نارس

  شنیدن خبر زایمان

  زایمان شخصی دیگر

  کمک کردن به کسی که در حال زایمان است

  زایمان آسان و راحت

  زایمان سخت و طاقت فرسا

  زایمان ناگهانی و غیر منتظره

  زایمان دو قلو

  زایمان دختر مجرد

  زایمان بچه ای غیر از انسان

  زایمان بدون آگاهی از باردار بودن

  مردی که مشغول تماشای زایمان کسی باشد

  تعبیر خواب زایمان

  تعبیر خواب زایمان بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که پسری زاییده اید و این نوزاد بلافاصله پس از به دنیا آمدن زبان به سخن گفتن باز کرد، این خواب تعبیرش فرا رسیدن اجل و مرگ شماست.
  ✔️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که دختری به دنیا آورده اید، از خون و نسل شما یک فرزند به دنیا خواهد آمد که در آینده بزرگ و محترم خاندان شما خواهد شد.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ✔️اگر در خواب دیدید که دختری زاییده بودید، تعبیر چنین خوابی برعکس و شما صاحب یک فرزند پسر خواهید شد. به تعبیر دیگر شادی و خوشحالی برای ا
  ✔️اگر زنی در خواب دید که پسر به دنیا آورده بود، برای چند روزی دل آزرده و ناراحت خواهد شد.
  ✔️اگر مردی در خواب دید که همسرش برای او فرزند پسری به دنیا آورده بود، پس از گذشتمدت طولانی و کشیدن رنج و زحمت بسیار، به چیزی که می خواهد می رسد. در جایی دیگر نوشته شده که ممکن است فرزند شما دختر باشد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر شما همسر یک شخص صاحب مقام و منصب هستید و در خواب دیدید که صاحب یک نوزاد دختر شده اید، کار و مقام همسر شما بسیار پر رونق می شود؛ آنقدر پر رونق که کرمانی از آن با نام گنج پیدا کردن یاد کرده است. اگر برعکس دیدید که نوزاد پسری داشتید، تعبیرش غم و ناراحتی است.
  ✔️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که خودتان دختری زاییده بودید، چنین خوابی نیکو نخواهد بود و شما برای چندروزی ناراحت و اندوهگین خواهید شد.
  ✔️اگر آقا هستید و در خواب دیدید که خودتان نوزاد پسری زاییده اید، در آینده نزدیک کاری انجام می دهید که به خاطر آن به نیک نامی و درست کاری مشهور خواهید شد.
  ✔️اگر شما یک دختر باکره هستید و در خواب دیدید که زایمان کرده اید، نیز تعبیرش به مانند بالا خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که به جای نوزاد یک تخم بزرگ زاییدید، فرزندی به شما عطا خواهد شد که دیندار و صالح نخواهد بود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الَمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ… _ … [خداوندا] زنده را از مرده و مرده را از زنده برانگیزی… (آل عمران-۲۷).

  همچنین بخوانید:  ☠️ تعبیر خواب سم و زهر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👴

  جابر مغربی می گوید اگر در خواب دیدید از شکم شما نوزادی را بیرون آوردند، فرزندی به دنیا خواهید آورد که این فرزند در آینده مایه افتخار و شهرت هم برای خودش و هم اقوام و خویشاوندان خواهد بود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  مطیعی تهرانی زایمان و فارغ شدن در خواب را رهایی و نجات از غم و اندوه در دنیای بیداری می داند.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  لوک اویتنهاو زایمان کردن زن در خواب را نماد حاجت روایی و رسیدن به آرزو و نیت قلبی می داند.
  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که ناظر و شاهد زایمان یک زن بودید، چنین خوابی یا می تواند از یک سوگواری و عزاداری خبر دهد و یا اینکه ممکن است یک چیز با ارزش و قیمتی از اموال و دارایی شما از دست تان برود.

  از نظر آنلی بیتون👴

  آنلی بیتون نیز دیدن زایمان کردن در خواب را نشانه به دنیا آوردن یک نوزاد سالم و تندرست می داند.
  ✔️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که زایمان کردید، چنین خوابی نشان می دهد که ممکن است شما نجابت و پاکدامنی خود را زیر پا گذاشته و به سمت اعمال و رفتار ناشایست کشیده شوید.
  ✔️اگر شما یک زن متأهل و شوهر دار هستید و در خواب دیدید که یک نوزاد زاییده بودید، به زودی در وعده ای نزدیک، ارث و ثروت هنگفتی به شما خواهد رسید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  یونگ نوشته است اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخص دیگری زایمان کرد، چنین خوابی می گوید که شما به زودی یک طرح و پروزه جدید را وارد مرحله اعمال خواهید کرد. این خواب نیز می تواند با پیدا کردن یک دید و نگرش جدید، شروعی نو و یا اتفاق سرنوشت سازی مرتبط باشد.
  شما در این دوره از زندگی تان بیشتر به رشد و بلوغ فکری خود توجه دارید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که دوقلو به دنیا آوردید، چنین خوابی بیانگر یک ایده مخالف و متضاد خواهد بود.
  ✔️اگر دیدید که چهارقلو هستند، شما وارد دورانی می شوید که حس تکامل و رشد کامل را نسبت به خود پیدا خواهید کرد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که نوزاد به دنیا آمده شما بسیار سنگین وزن و بزرگ بود، این خواب بیانگر نوعی از وابستگی است.
  ✔️اگر در خواب دیدید که کودک شما در طول زایمان از بین رفت و سقط شد، ممکن است در دنیای بیداری شما برای باردار شدن، مشکل داشته باشید و یا اگر اینگونه نیست؛ پس انعکاسی از نگرانی و اضطراب های خودتان درباره مراقبت از کودک است.

  از نظر لیلا برایت👵

  ✔️اگر در خواب شاهد و ناظر زایمان یک حیوان بودید، این خواب سمبل روزها و لحظات خوش و خرم است.
  ✔️اگر در خواب دیدید که نوزاد دختری زاییده اید، در انجام کاری با مشکل و گرفتاری رو به رو خواهید شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که فرزند پسری به دنیا آورده بودید، یک شانس و اقبال بزرگ شامل حال شما خواهد شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که نوزادتان مرده به دنیا آمد، در یک سری موضوعات و مسائل قرار خواهید گرفت که از این بابت بسیار ناراحت و اندوهگین خواهید شد.
  ✔️اگر در خواب دیدید که زایمان سختی داشتید، یک بیماری و کسالت جسمانی شما را تهدید می کند. این روزها بسیار مراقب سلامتی خود باشید.

  در کتاب سرزمین رویاها📙

  در کتاب سرزمین رویاها، زایمان یک زن متأهل و شوهر دار نمادی از شادی و نشاط است.
  زایمان کردن یک دختر جوان و مجرد، ممکن است اشاره به جدایی ومتارکه از عشق زندگی اش باشد.
  زایمان در خواب برای یک زن مطلقه و بیوه، نشانگر یک ثروت و ارث بسیار بزرگ است.
  تعبیر خواب زایمان برای زنی که شوهرش از دنیا رفته است، به این معناست که امکان دارد خواسته و یا ناخواسته مرتکب اعمال غیر انسانی و غیر مشروع شود.
  اگر در خواب دیدید که با روش سزارین در حال زایمان بودید، به یک بیماری خطرناک و طاقت فرسا دچار خواهید شد.
  دیدن زایمان گربه در خواب، اشاره به ناکامی و یا حتی اجل یکی از دشمنان شما دارد.

  همچنین بخوانید:  🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر معبرین غربی📃

  از نظر معبرین غربی اگر در دنیای بیداری باردار نیستید ولی در خواب دیدید که باردار بودید؛ چنین خوابی به نگرانی و تشویش روحی شما درباره نتیجه تصمیمات گرفته شده و یا نتیجه طرح هایتان اشاره می کند. شما سعی می کنید که بر موانع موجود غالب شوید و به آرامش خاطر برسید.
  اگر در خواب دیدید که هیولا و بچه ی غیر انسانی را به دنیا آورده بودید، این خواب سمبل نیرو و ابتکارات وجودی شماست.
  نوزاد سنگین وزن و بسیار بزرگ در خواب، به موارد مختلفی بستگی دارد. شما از اینکه مسئولیت دیگران را قبول کنید و تکیه گاه آنها شوید، بسیار استرس و اضطراب دارید. به بیانی دیگر ممکن است که از بابت اینکه همه از شما راضی و خرسند باشند، می ترسید و دوست دارید مقبول همگان باشید.
  اگر در خواب دیدید که شخص دیگری چنین نوزادی به دنیا آورده بود، این شخص یک مسئولیت و گرفتاری برای شما و دیگر اطرافیان درست می کند.

  تعبیر خواب زایمان بر اساس موضوع آن 📋

  زایمان نوزاد نارس

  اگر در خواب دیدید که نوزاد شما نارس به دنیا آمده بود، چنین رویایی با شغل و حرفه شما در ارتباط خواهد بود. ممکن است اکنون زمان آن باشد که وارد کار جدیدی شوید که خودتان حس می کنید آماده نیستید. باید تلاش مضاعف داشته باشید و به بیانی خود را وقف کار و حرفه خود کنید. درست مثل کودکی که باید زمان و مراقبت زیادی را به آن اختصاص دهید، در این حرفه نیز باید اینگونه رفتار کنید.

  شنیدن خبر زایمان

  اگر در عالم خواب به شما خبر دادند که شخصی زایمان کرده است، شما خواب بسیار نیکو و مبارکی دیده اید. در آینده نزدیک شما موفقیت های بسیاری را تجربه خواهید کرد و از زندگی خود نهایت رضایتمندی را خواهید داشت.

  زایمان شخصی دیگر

  اگر در خواب دیدید که شخص دیگری را در حین زایمان دیدید، این خواب از شروعات جدید و تغییرات بزرگ در وعده های نزدیک خواهد بود. اگر این شخص که در حال زاییدن بود را می شناختید، تعبیر خواب شما برای آن شخص خواهد بود و نشان می دهد که به زودی زندگی وی دگرگون و دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد.
  اگر این شخص را نمی شناختید، پس تعبیرش بر شخص خودتان خواهد بود. برای تغییر و تحول های بزرگ آماده باشید و از ترک عادات قدیمی نترسید.
  به تعبیر دیگر می توان گفت که موفقیت های پی در پی مالی در انتظار شماست. در واقع شاهد زایمان و تولد نوزادی بودن، سمبلی از رو راستی و فراوانی در زندگی شماست.

  کمک کردن به کسی که در حال زایمان است

  اگر در خواب دیدید که به کسی حین زایمان کمک می کردید، در وعده ای نزدیک شما کاری انجام خواهید داد که از بابت انجام آن احساس غرور و رضایتمندی خواهید کرد. در واقع تعبیر چنین خوابی با فراوانی و افتخار و خوش نامی در ارتباط است. دیگران بیش از قبل برای شما ارزش و احترام قائل خواهند شد و از شما تقدیر و تشکر خواهند کرد.
  شما به خاطر قرار گرفتن در چنین شرایطی و بالاترین سطح رفاه و دارایی، بسیار شاد و خوشحال خواهید بود.

  همچنین بخوانید:  👩 تعبیر خواب زن از نظر معبران معروف جهان

  زایمان آسان و راحت

  اگر در خواب خود دیدید که بسیار آسان و راحت زایمان کردید، چنین خوابی نیز سمبلی از ابتکار و پیروزی های خوشایند در آینده خواهد بود. شما فردی با ایده های نو هستید و قطعا شرایطی پیش خواهد آمد تا این مهارت ها و استعداد هایتان را به همگان نشان دهید. در مقابل نیز جامعه شما را پذیرا خواهد بود و پاداش شما را خواهد داد.
  از لحظات و اتفاقات خوشایندی که در انتظارتان است، نهایت لذت را ببرید!

  زایمان سخت و طاقت فرسا

  اگر به عالم رویا دیدید که زایمان بسیار سهمگین و بدی داشتید، این خواب نشان می دهد که شما برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود آنطور که باید و لازم است، تلاش نمی کنید. مسیر رسیدن به هر موفقیت و هدفی سخت و پر از چالش است. موانع زیادی در این راه وجود خواهد داشت و شما باید با این موانع رو به رو شوید. اگر در این راه ثابت قدم باشید، قطعا پایان و نتیجه خوبی خواهید داشت.

  زایمان ناگهانی و غیر منتظره

  اگر در خواب چنین اتفاقی را دیدید، تعبیرش یک بد شانسی و بد اقبالی است. این خواب تحت هیچ شرایطی تعبیر وبی نخواهد داشت وباید خود را برای رو به رو شدن با هر اتفاقی آماده کنید.

  زایمان دو قلو

  چنین رویایی نشانه خوبی نخواهد بود. این خواب تصویری از تجربه کردن اندوه و غم سنگین در روزهای آینده است. از یاد نبرید که بعد از هر سختی و مکافاتی، به آرامش و آسایش خواهید رسید.

  زایمان دختر مجرد

  این خواب برای یک دختر مجرد که تا کنون شوهر نکرده است، تعبیرش ناراحتی و غم است. ممکن است اتفاقات و جریان هایی پیش بیاید که شما را کمی بهم بریزد، اما کاملا موقتی خواهد بود. در جایی دیگر نوشته که ممکن است شایعات و حرف های بی اساسی پشت شما بزنند.

  زایمان بچه ای غیر از انسان

  اگر در خواب دیدید که نوزادی شما از جنس انسان نبود، چنین خوابی نشان دهنده این است که شما نگران سلامتی و تندرستی کودک خود هستید. این خواب را اکثرا خانم های باردار می بینند که کاملا هم عادی و طبیعی است.
  اگر باردار نیستید و این خواب را دیدید، تغییراتی در اطراف شما رخ خواهد داد که باعث ترس و دلهره در وجود شما می شود.

  زایمان بدون آگاهی از باردار بودن

  چنین خوابی نشان می دهد که حتی اگر برای ایجاد و یا رسیدن به یک فرصت مناسب تلاش هم نکنید، این شرایط و موقعیت به طور ناگهانی و غیر منتظره پیش روی شما قرار می گیرد. این فرصتی که انتظارش را می کشیدید، می تواند در هر زمینه ای باشد مثل شغلی، ازدواجی، سرمایه گذاری و… که در هر صورت بسیار خوشحال و هیجان زده خواهید شد.

  مردی که مشغول تماشای زایمان کسی باشد

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که زایمان کردن کسی را نظاره گر بودید، این خواب تعبیر خوبی ندارد. شما در روز های آینده با مشکلات و دردسر های زیادی رو به رو خواهید شد که تنها راه چاره، مدارا و دست و پنجه نرم کردن با این اوضاع است.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک