🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز ۲۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب زخم و جراحت🤕

  معبران طبق اینکه زخم و جراحت شما همراه با خون بوده است یا خیر، تعبیر متفاوتی ارائه داده اند. اولین تعبیر برای این رویا خسارت، ضرر و زیان مالی است. بدن انسان ها همیشه در معرض خطر است. حتی کوچک ترین ضربه می تواند باعث ایجاد زخم و جراحت، هر چند کوچک بر بدن ما شود. اصولا وقتی اسم زخم به گوش ما می خورد، خون، چرک، درد و آسیب هم با آن تداعی می شود. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: سود و منفعت، پیروزی، اموال و دارایی، ناراحتی و اندوه، تهمت و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  علامه مجلسی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  هانس کورت

  کارل گوستاو یونگ

  معبران غربی

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  تمیز کردن زخم

  زخم باز

  زخم اندام تناسلی

  کندن زخم

  زخم روی شکم

  زخم ناحیه پشت و کمر

  زخم روی دست و پا

  زخم بسته شده

  زخم روی دست

  زخم شدن سر

  زخم صورت

  تعبیر خواب زخم و جراحت

  تعبیر خواب زخم و جراحت بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) یکی از تعابیر خواب زخم می تواند کاهش ضرر و خسارت های اموال و دارایی تان باشد. مخصوصاً اگر در خواب دیدید که از جای این زخم خون بیرون آمد و یا اینکه زخم شما خونریزی کرد و اگر زخمی همراه با خون ببینید ضرر و خسارت هایی که در زندگیتان دیده‌اید کمتر خواهد شد.
  از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن زخم در عالم رویا سه تعبیردارد:
  ✍️تعبیر اول، نشانگر پیروزی و سربلندی می باشد. در هر مسئله‌ای که اکنون درگیر آن هستید پیروزی از آن شما خواهد بود.
  ✍️تعبیر دوم، رسیدن به خیر و برکت و سود و منفعت می‌باشد.
  ✍️تعبیر سوم، نیز کاهش ضرر و زیان مالی و همچنین جبران خسارت‌های وارده می باشد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که روی بدن شما زخم‌های زیادی وجود داشت و تمام این زخم ها خونریزی داشتند، تعبیرش اصلاً خوب نمی باشد. در وعده‌های نزدیک شما ضرر و زیان و خسارت های زیادی را خواهید پرداخت و همچنین غم و اندوه زیادی گریبان شما را خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زبان شما خون بیرون آمده بود و بدن شما را این خون آلوده کرده بود، تعبیر این خواب به دست آوردن اموال حرام و نادرست می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی بدن شما زخمی وجود داشت و در محل این زخم خون و چرک جمع شده بود، تعبیرش مثبت می باشد و به شما از رسیدن به ثروت و به دست آوردن مال و اموال خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را با شمشیر زخمی کرد و از جای زخم شما خون سرازیر شد، تعبیر این خواب نشان می دهد که مردم نسبت به شما بی حرمتی خواهند کرد، اما ثواب و نیکی برای شما نوشته خواهد شد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی بدن شما را زخمی کرد اما اثری از خون وجود نداشت، این خواب تعبیرش پیروزی و غالب شدن برای شخص شما می باشد. همچنین به زودی به خیر و برکت و منفعت زیادی دست خواهد یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زخم بدن شما خون و یا چرکی نداشت، تعبیرش برعکس می باشد. اموال و دارایی‌های شما کم تر خواهد شد و همچنین ضرر و زیان های بسیاری را باید پرداخت کنید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما زخمی شده بود و همچنین جای زخم شما خونریزی داشت، اموال شما گرفتار یک نقص و کم و کاستی خواهد شد. احتمال یک ضرر و زیان بزرگ هم نشان داده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را با تیر زخمی کرده بود، این خواب نشان می دهد که شخصی با استفاده از نامه و یا فرستادن پیغام حرف بسیار تلخ و سنگینی به شما خواهد زد. در واقع این فرد درصدد به هم زدن آرامش شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با کسی بودید و شما را با تیر زخمی کردند، تعبیر این خواب هم می تواند نشانگر جنگ و دشمنی با این شخص باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در بدن شما سوراخ ایجاد شده بود و این سوراخ و یا زخم شما تازه بود و هنوز خون داشت، این خواب تعبیرش منفی است. در اموال و دارایی هایتان یک ضرر و زیان ایجاد خواهد شد و یا اینکه شخصی با زبان تند خود حرف بسیار بدی به شما خواهد زد، اما نگران نباشید که بخاطر شنیدن این حرف بد خداوند به شما ثوابی خواهد داد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که جایی از بدن شما زخم شده بود و زخم بدن شما خونریزی داشت، این خواب تعبیرش این است که شخصی در مورد شما حرفی بر اساس کذب و دروغ می گوید اما نگران نباشید، دیری نمی پاید که این دروغ معلوم می‌شود و رسوایی و شرمندگی برای این فرد خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که جای زخم شما ورم کرده بود، این خواب نشانه خوبی می‌باشد. اموال و دارایی‌های بسیار زیادی به دست خواهید آورد و از زندگی خوب و خوشی برخوردار خواهید شد، اما در ازای این خوشی از دوستان و بستگان و اقوام تان جدا خواهید ماند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی شما را با سلاحی زخمی کرده بود، اما شما نفهمیدیید چه کسی بود و در محل زخم شما چرک زیادی جمع شده بود، این خواب تعبیرش اموال حرام و نادرست می باشد. به همان اندازه که زخم شما چرک کرده بود، اموال و دارایی حرام به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با نیزه کسی را زخمی و مجروح کردید، این خواب تعبیرش این است که شما به شخصی ناعادلانه افترا و تهمت خواهید زد. بهتر است قبل از اینکه انگشت اتهام به سمت کسی دراز کنید، از حقیقت و حق بودن آن مسئله مطلع شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی شما را با سلام زخم کرده بود و شما نفهمیدید که چه کسی این کار را انجام داده بود، تعبیرش برای شما خسارت و ضرر و زیان می باشد. از جانب شخصی به زحمت خواهد افتاد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی زخم خودتان مرهم و مسکن می گذاشتید و زخم تان خیلی زود خوب شد، این خواب تعبیرش مثبت می‌باشد. شخصی باعث می‌شود که شما از جانب وی به خیر و برکت و آسایش و رفاه برسید. قدردان زحمات این شخص باشید.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب زایمان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر خالد بن علی العنبری اگر در خواب دیدید که شخصی زخمی شده بود اما زخم وی خون نداشت، این خواب نشان می‌دهد که یک سخن حق و راست به این شخص خواهید گفت و امکان دارد که وی از شما دل آزرده شود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  امام صادق (ع) در این باره نقل کرده اند که زخم و جراحت در عالم رویا می‌تواند نشانه‌ای از خیر برکت سود و منفعت و پیروزی و سربلندی و در تفسیر دیگری نقصان و کم و کاستی در اموال و دارایی باشد. طبق این تعبیر می توان این رویا را به این گونه تفسیر کرد که دیدن زخم و جراحت در عالم رویا قطعاً تعبیرش بد و منفی نیست اما باید ببینید که زخم شما در چه قسمتی از تن تان و ظاهر آن چگونه است، چراکه محل و حالت این زخم تفاوت هایی را در تعبیر آن ایجاد می‌کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بدنتان زخم شده بود، نسبت به آن شخصی که بدن شما را زخم کرده بوده است پیروز و غالب خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی تن شما را مجروح کرده بود، از این شخص به شما خیر و سود و منفعت می رسد.
  مرحوم مجلسی عقیده دارد که اگر کسی در خواب دید که بدنش زخم شده و یا زخم تن شخص دیگری را ببیند، تعبیرش مثبت و خوب می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما و یا بدن شخص دیگر متورم شده بود و باد کرده بود، به همان قدر که تورم و آماس دیدید به سود و منفعت خواهد رسید. همچنین مقام و مرتبه شما در جامعه ارتقا خواهد یافت.
  ✍️اگر دیدید که زخم بدن شما خون داشت، این خواب تعبیرش منفی است و نشانگر ضرر و زیان مالی می باشد. اگر زخم تن خون نداشته باشد، تعبیرش آزرده خاطر شدن و درد و رنج می باشد.
  محمد ابن سیرین از کرمانی نقل می‌کند که اگر شما زخمی را دیدید که خون از آن می‌رفت، به همان اندازه که خون از دست داده است، زیان مالی خواهد دید.
  ✍️اگر زخم در ناحیه سینه شما بود، این خواب نشان می‌دهد که از جانب همسر و شریک عاطفی خود تان ناراحت و دل شکسته خواهید شد.
  ✍️اگر بر پشت بدن شما بود، ناراحتی از جانب یکی از دوستان تان را نشان می دهد و صدمه بزرگی از او خواهید خورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زخم شما همراه با خون بود، تعبیر آن بستگی به نحوه بازگویی شما دارد. مثلا اگر در تعریف خواب بگویید که “زخمی دیدم که از آن خون می آمد” تعبیرش مثبت و نیکو می باشد.
  از نظر امام صادق (ع) تعبیرش چیره شدن بر مشکلات و موانع در زندگیتان است. در این باره نوشته شده است که اگر در خواب بگویید “خون می آمد”، تعبیرش مال حرام می باشد و به زودی مقداری اموال و دارایی به دست خواهید آورد که از لحاظ شرعی درست نمی باشد.

  از نظر علامه مجلسی👨

  ✍️اگر در خواب زخمی بر تن خودتان دیدید و این خون زخم همراه با خون بود، تفسیرش خسارت مالی می‌باشد که خسارت نسبتاً بزرگ و غیرقابل جبرانی هم می باشد، اما اگر زخم شما خونی نداشت، تفسیرش ناراحتی و آزردگی خاطر می باشد.

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت زخم در عالم رویا می تواند نشانه این باشد که شما از بابت موضوعی بسیار ناراحت و اندوهگین خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی بدن کسی زخم وجود داشت، تفسیر این خواب نشان می دهد که دچار مشکل و موانع غیر قابل حلی خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب بدن خودتان را زخمی دیدید، این رویا تفسیرش به ضرر و خسارت و زیان مالی اشاره می‌کند‌. به طور کلی تفسیر این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب باشید، چرا که در هر صورت تعبیر خوبی برای شما دیده نمی شود.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون زخم در عالم رویا تفسیرش دور شدن و فاصله گرفتن از افراد مورد علاقه و عزیزان زندگیتان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قسمتی از بدنتان زخم شده بود، این خواب تعبیرش این است که شما در برابر لذت های احمقانه و پوچ تسلیم خواهید شد و به همین خاطر محبوبیت خودتان را پیش دوستان و نزدیکان تان از دست خواهید داد و آنها شما را ترک می کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با چاقو زخمی شده بودید، تعبیرش نشانگر مشکلات خانواده است. برای مدتی درگیر مشکلات خواهد بود و فرزندان تان نیز به جای اینکه به شما کمک کنند، بیشتر به آن دامن می‌ زنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی را با چاقو زخمی کردید، تفسیر این رویا نشان می‌دهد که شما تغییر شخصیت خواهید داد و تبدیل به فردی منفور و ناپسند خواهید شد. هوشیار باشید و درگیر مسائل منفی نشوید تا به مسیر های بد کشیده نشوید.

  ✍️اگر در خواب جراحت و یا زخم دیدید، این خواب تعبیرش از یک بیماری و کسالت خبر می دهد. این بیماری بیشتر از اینکه جسم شما را به هم بریزد باعث آشفتگی فکری و روانی شما می شود.
  ✍️اگر در خواب پانسمان زخم دیدید، این خواب تعبیرش می‌تواند به این گونه باشد که تمام آرزوهای بلند مدت و هدف های قلبی شما تبدیل به خوش گذرانی های زودگذر و وقت تلف کردن با دیگران خواهد شد. شاید درگیر چیزهای مسخره بشوید که شما را از هدف های بلند پروازانه خودتان دور کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک نوزاد زخم بسیار عمیقی روی بدنش داشت، به طوری که استخوان های بدن این نوزاد پیدا بود؛ تعبیر این خواب می‌تواند بدین صورت باشد که اتفاق های بد و طاقت‌ فرسا کمتر در زندگی تان رخ خواهد داد. نگران نباشید هیچ اتفاق بدی برای شما ایجاد نخواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زخمی روی بدنتان داشتید، این رویا نشانه ضعف می باشد. ضعفی که بیشتر مربوط به قوه جسمانی و فیزیکی شماست. شاید به خاطر کار زیاد و یا عمل سنگینی باشد که انجام می دهید به هر حال کمی از قوای جسمانی شما کم خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان در حال پانسمان کردن زخم بدن تان بودید، این رویا نشانه این است که شما فردی هستید که از هر فرصتی برای خوشبختی تان استفاده می کنید و هیچ دلیل و بهانه ای برای دست کشیدن از تلاش نمی آورید.
  ✍️اگردرخواب تان زخم و جراحت روی بدن شخص دیگری دیدید، تعبیر این رویا کمی ناراحت کننده می باشد. دوستان تان آنطور که شما نسبت به آنها تعهد و وفاداری به خرج می دهید، برای شما نیستند و به زودی در حق شما یک ناعدالتی و بی‌انصافی را روا خواهند داشت.

  همچنین بخوانید:  ⛓️ تعبیر خواب زنجیر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که بدن شما زخمی بود، این خواب تفسیرش توهین، بی احترامی و شنیدن حرف هایی است که برای شما خیلی خوشایند نمی باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال بستن زخم خود بودید، تفسیرش بسیار مثبت است و در زمینه عشقی و عاطفی و احساسی به سعادت و خوشبختی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن خودتان و شخص دیگری را با انگشت زخمی کردید، تفسیرش منفی است و نشانگر ضرر و زیان و خسارت می باشد.
  ✍️اگر در خواب چسب زخم دیدید، این خواب نشان می‌دهد که اوضاع زندگی تان اکنون بسیار مورد پسند و رضایت بخش نیست و شما نیز از این بابت بسیار آشفته و دگرگون هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال چسباندن یک چسب زخم بر روی جراحت بدن تان هستید، این رویا خاطر نشان کمک کردن به همنوعان و نزدیکانتان می باشد. فردی هستید که بسیار به اصول انسانی مقید می باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چسب زخمی بر بدن شما بود، این خواب نشان می دهد که کسی به اموال و حریم شخصی شما تعرض و دست درازی خواهد کرد. شما نیز سعی کنید که وی را ببخشید، چرا که از سر نادانی و غفلت از دست به چنین کاری زده است.

  از نظر هانس کورت👨

  از نظر هانس کورت اگر در خواب دیدید که انگشتان شما زخمی و یا کثیف شده بودند، این خواب تعبیرش منفی است و نشانگر غم و اندوه می باشد. شاید چیزی شما را تهدید می‌کند که اگر به آن توجه نکنید در نهایت باعث سرشکستگی شما خواهد شد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ اگر در خواب دیدید که روی بدن شما زخمی وجود داشت، این رویا نشانگر احساسات منفی و نگرش‌های نادرستی است که باید از شر آنها خلاص شوید و یا اینکه اگر تاکنون آنها را سرکوب کرده اید اکنون وقت ابراز و بیان کردن است و دیگر نباید درون خودتان نگه دارید. قسمتی از بدن که زخم شده است را بایستی در نظر بگیرید و بررسی کنید که این عضو نماد چه چیزی است. خواب شما بیانگر این باشد که شما هنوز احساس خوبی نسبت به یک موقعیت و یک رابطه ندارید. شاید او بسیار دل شما را شکسته و رنج هایی که از او دارید الان به شما اجازه نمی‌دهد که مثل قبل با او صاف و روراست باشید. اگر در خواب دیدید که جایی از بدن شما به خاطر زخم، احساس ضعف و درد شدید داشت، این خواب می‌تواند به شما خبر بدهد که به خاطر یک مسئله ضربه بزرگی خواهید خورد و در زندگیتان ضعیف و ناتوان خواهید شد.

  از نظر معبران غربی📚

  از نظر معبران غربی زخم در عالم رویا می تواند نمادی از اضطراب ها، نگرانی ها و خطراتی باشد که در زندگی آینده شما ایجاد خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران تن زخمی داشتند، تفسیرش می‌تواند به استرس، نگرانی، اضطراب و درگیری های ذهنی و احساس حقارت اشاره داشته باشد. شاید شما شخصی است که به لحاظ درونی احساس کامل بودن ندارید و همیشه خودتان را سرزنش می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زخم شما خوب شده بود، نشانگر این است که شما به اندازه کافی قوی هستید که بتوانید در برابر مشکلات و موانع زندگی تان دوام بیاورید و برای آنها راه حلی پیدا کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی که شما دیوانه وار عاشقش هستید، زخمی شده و به خاطر این زخم بیمار شده بود، این خواب می‌تواند اشاره به یک درد روحی و روانی داشته باشد که این درد به خاطر درگیری های ذهنی شما در زندگی واقعی تان به وجود آمده است. بهتر است کمی اطراف خودتان را خلوت کنید و بیشتر به روحتان بپردازید.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال زخم کردن انشگت تان بودید، این کار تفسیرش درگیری و مشاجره با دوستان و نزدیکان تان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فقط انگشت شست شما زخمی شده بود، این خواب به شما خبر می دهد که باید منتظر ضررهای بزرگی در حوزه مالی و دارایی هایتان باشید.
  ✍️اگر در خواب زخم و جراحت دیدید، این خواب تفسیرش این است که شما باید خیلی کار کنید و هر لحظه از زندگیتان را در حال کار کردن باشید بدون آنکه نتیجه رضایت بخش و مثبتی عاید حال تان شود. در واقع کار کردن و تلاش شما بسیار بیهوده و بدون ثمر می باشد.
  ✍️اگر در خواب تان زخم هایی روی پاهایتان دیدید، این خواب تفسیرش به این صورت است که شما از یک غم بزرگ در دلتان رنج می برید و هر لحظه از بابت آن دل شکسته هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دستها و بازو های شما زخمی شده بود، این خواب نشان می‌دهد که به زودی از جانب شخصی ناراحت و آزرده خاطر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی گوش و یا لبتان زخم هایی وجود داشت، این خواب تفسیرش بسیار منفی است و از یک بدبختی و گرفتاری خبر می‌دهد که زندگی شما را احاطه خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پشت بدن شما کاملا از زخم پوشیده از شده بود، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که بر تمام دشمنان تان موفق و پیروز خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در دهان شما زخم هایی وجود داشت، این خواب تعبیرش بسیار منفی می باشد. تمام دارایی و اموال تان را طی یک جریانی از دست خواهید داد و دقیقاً به مرحله اول زندگی تان باز خواهید گشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید زخمی در گلوی شما وجود داشت، این خواب تفسیرش می‌تواند به این صورت باشد که همه درگیر کارهای خودشان خواهند شد و برای مدتی از شما بی‌خبر می‌مانند.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📘

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا زخم و جراحت را نشانه‌ای از احساساتی که آسیب دیده، توجه نشده و یا تاثیر خاصی از ضربه های گذشته شما در روح و روانتان می باشد.
  ✍️اگر دیدید که شخصی را زخمی کردید، این رویا نشان می‌دهد که شما به آسیب زدن به شخصی و یا نابود کردن جنبه ای از شخصیت خودتان بسیار تمایل دارید. در اصل به بخاطر راحت کردن خودتان دوست دارید چیزی را نابود کنید تا کمی آرام بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیده که یک شیء نوک تیز در بدن شما فرو رفت، تفسیراین خواب نشان می‌دهد که علاوه بر احساساتی که بسیار آسیب دیده اند، ممکن است حتی نشانه از این باشد که شما برای یک تجربه جدید و امتحان یک عشقه جدید بسیار آماده و پذیرا هستید.

  همچنین بخوانید:  🍑 تعبیر خواب زردآلو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب زخم و جراحت بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️تمیز کردن زخم

  اگر در خواب دیدید که در حال تمیز کردن و درمان زخم خودتان بودید، این رویا نشان می دهد که شما قصد دارید به شخصی که در گذشته رهایش کرده اید باز گردید و این تصمیم برای شما بسیار حامل شادی و خوشحالی خواهد بود. به بیان دیگر شاید باید تصمیم بگیرید دوباره در محیطی شرکت کنید که مدت هاست به آنجا نرفته اید و با این حضور دوباره آرامش را مجددا را به خود بازگردانید.

  ✔️زخم باز

  اگر درخواب دیدید که زخم روی بدن شما باز بود اما خونریزی نداشت، این رویا نشانگر این است که شما توسط دیگران شناسایی خواهید شد و اگر شخصیت خوب یا بدی داشته باشید، به آنها اثبات خواهد شد.

  ✔️زخم اندام تناسلی

  اگر در خواب دیدید که اندام جنسی شما زخم شده بود، تفسیر این رویا نشان می دهد که شخصی اطراف شماست که بسیار به شما علاقه مند است و همیشه منتظر توجه از سوی شماست. اما شما اصلا به این شخص فکر هم نمی کنید و قطعا زمانی که متوجه شوید او به شما فکر می کند متعحب خواهید شد.

  ✔️کندن زخم

  اگر در خواب دیدید که در حال کندن زخم و یا جای زخم بدن تان هستید، این خواب نشان می‌دهد که شما نتیجه کاری که اکنون مشغول به آن هستید را خواهید دید و این کار با خوبی و خوشی به پایان می‌رسد.
  اگر جایی که زخم را کندید خونریزی کرده بود، این خواب تعبیرش بسیار مطلوب‌تر خواهد بود و موفق و پیروز می شوید. همچنین به هر شخصی، در مورد هر کاری پیشنهاد بدهید آنها با آغوش باز از شما استقبال خواهند کرد.
  اگر زخم خونریزی نداشت و بهبود یافته بود، این خواب نشان می‌دهد که شما به طور ناگهانی متوجه می‌شوید که درباره چیزی اشتباه فکر کرده اید و از جانب شخصی که او را ناراحت کرده بودید چه همسرتان و چه دوست تان باشد، عذرخواهی خواهید کرد.

  ✔️زخم روی شکم

  اگر در خواب دیدید که روی شکم خودتان زخمی وجود داشت، این خواب تعبیرش بدین صورت است که شما به خاطر موفقیت های اخیر تان بسیار گیج و سر به هوا شده اید و شاید هم مستی پیروزی هنوز از سر تان نپریده باشد و به همین دلیل است که اکنون کارهای اشتباهی انجام می دهید و متوجه نمی شوید. اگر مراقب نباشید تمام موفقیت هایتان را با یک اشتباه خراب می کنید.

  ✔️زخم ناحیه پشت و کمر

  اگر در خواب دیدید که پشت و یا روی کمر شما زخمی وجود داشت، تعبیرش نشان می دهد شخصی که به او خیانت می کنید با شما تماس خواهد گرفت و یا اینکه بعد از فهمیدن خیانت شما، در شرایط بسیار سختی رهایتان خواهد کرد.

  ✔️زخم روی دست و پا

  اگر در خواب دیدید که زخمی روی دست و یا پای شما وجود داشت، این خواب نشان می دهد که ملکی برای شما وجود دارد که همیشه برای شما حامل پول و ثروت بوده است و یا اینکه افرادی که با آنها تجارت می کنید تلاش بسیاری برای درآمد بیشتر می کنند، پس در نتیجه شما هم از جانب آنها به سود و منفعت خواهد رسید.
  اگر زخم روی دست و پای شخص دیگری مشاهده کردید، تعبیرش بدین صورت است که شما بیشتر از خودتان به این شخص سود می رسانید. در واقع بیشتر از این که تمرکز تان بر زندگی خودتان باشد به او فکر می کنید.

  ✔️زخم بسته شده

  اگر در خواب زخمی را دیدید که روی آن بسته شده بود، این خواب نشان می‌دهد که شما هنوز کارهای خودتان را به اتمام نرسانده اید. حتی می تواند نشانه ای از حوادث گذشته باشد که دوباره به سراغ شما آمده اند و باعث آزار و بی خوابی های شبانه شما شده اند. بهتر است کمی بالغانه فکر کنید و مشکلاتی که شما را آزار می دهد را از سر راهتان بردارید. گذشته، گذشته است و فکر کردن به آن بی مورد می باشد.

  ✔️زخم روی دست

  اگر در خواب دیدید که روی دست شما زخم یا زخم های زیادی وجود داشت، این خواب نشان می دهد که به خاطر ضربه ای که در گذشته به شما وارد شده است، توانایی برقراری ارتباط جسمی تان را از دست داده اید. اگر هم اکنون برای حل این مشکل اقدام نکنید در روابط بعدی و جدید، مشکل شما خیلی حاد تر و شدیدتر خواهد شد و ضربه های سنگینی از این بابت خواهید خورد.

  ✔️زخم شدن سر

  اگر در خواب دیدید که سر شما زخم شده بود، این رویا یک هشدار و اخطار به شما می دهد. شما در حال ایجاد راه‌ها، روش‌ها و ایده‌های جدیدی هستید، پس در نتیجه مسئولیت‌های جدیدی هم به عهده شما خواهد بود. از این بابت ترسیده اید و فکر می کنید که از پس آنها بر نمی آید. به جای ترسیدن به خودتان اعتماد کنید و بر روی مهارت‌های فردی تان کار کنید. این رویا می تواند با زخم های گذشته شما هم در ارتباط باشد. شکست هایی که در گذشته خورده اید و یا زخم زبان‌های که از دیگران شنیده اید، باعث سلب اعتماد به نفس شما شده است و شما دیگر نمی‌توانید آنطور که باید به خودتان اعتماد کنید. آنها را رها کنید و زندگی جدیدی برای خودتان بسازید.

  ✔️زخم صورت

  اگر در خواب صورت شما زخم شده بود، این رویا نمادی از یک احساس بسیار قوی و قدرتمند می‌باشد. احساسی که آنقدر قوی است که باعث وحشت و حتی وسواس شما شده است. این احساس می‌تواند در زمینه عشقی و یا حتی هر مسئله دیگری وجود داشته باشد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  22 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  Karbar
  ۱۵ دی ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۵۹

  سلام من خواب دیدم روی بدنم پر از زخم های برامدست که بعد از اینکه زخم ها رو قیچی کردم از اونجا جوونه سبز شد جای زخم ها خیلی درد میکرد و خیلی بزرگ بودن
  البته نمیشه گفت زخم یه چیزاهایی روی پوستم به وجود اومده بودن که برامده بودن و بشدت جاشون درد میکرد و بعد از بریدن اون زخم ها مجدد رشد میکردن و جوونه سبز میشد میخوام ببینم تعبیر این خواب عجیب غریبم چیه ممنون میشم کمکم کنید

  ناشناس
  ۵ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۳۸

  سلام من خواب دیدم سرم مثل اگزمای پوستی زخم شده ولی داره هی حجیم تر میشه سرم رو تکون میدم زخم ها مثل پارچه کتی قرمز شده بودن ازش کرم میفتاد☹️

  محمدحسن
  ۲ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۹:۵۴

  خواب دیدم با تیغ زخمی شدم ضرر و زیانش هم تو بیداری می‌بینم

  امراله
  ۱ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۴۱

  ضمن عرض سلام خواب دیدم که من و خانمم در یک پارک خلوت داشتیم قدم میزدیم که یهو یه خانم که نیزه ایی در دست داشت رو به سمتم پرتاب کرد منم که غافلگیر شده بودم فرصت هیچ عکس العملی رو نداشتم نیزه در شکمم فرو رفت خانمم جیغی کشید و نگاهی به نیزه که تو شکمم فرو رفته بود و منم اون دسته نیزه رو گرفته بودم در حالی از شکمم و دهانم خون میومد خانمم نگاهی بهم کرد من چند قدمی جلو رفتم و رو زمین افتادم و کشته شدم

  گل افروز
  ۱۵ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۶:۰۸

  در خواب دیدم که شخص را با گلوله زخمی کرده ام و او را به خاطر مخفی کردن داخل یک خریطه نموده و جای گذاشتم اما بعد از اینکه دوباره آمدم ببینم که زنده است یا مرده آن شخص نبود. لطفا هر چه زودتر جوابش را بدهید ممنون

  Mobina
  ۲۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۳

  خواب دیدم خودم دست معشوقم رو زخمی کردم، بعدش بدون اینکه دردش بیاد با لبخند خون دستشو کشید رو سینم یکی بهم بگه تعبیرش چی میشه من که نفهمیدم

  پویا
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۲۷

  سلام من در خواب دیدم دست راستم رو با تیغ عمیق زخمی کردن تعبیرش چیه ممنون میشم؟

  ناشناس
  ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۱۲

  سلام من یک خواب دیدم به یک انگل دچار شدم و کف دست چپم پر از آبله شده بود که از زیرش یک چیزی مثل ریشه درخت زده بود بیرون وقتی ریشه هارو می‌کشیدم باز یک آبله دیگه در میامد کنارش جالب این جا است که آدم وقتی به یک حدی از ترس در خواب برسه از شدت ترس بیدار میشه اما من بیدار نمی‌ شدم یعنی داخل خوابم هوشیار بودم می‌تونستم فکر کنم اما تسلطی روی بدن تو خوابم نداشتم برای همین حرص می‌خوردم تازه وقتی هم بیدار شدم دیدم کف دستم تو واقعیت همون جاهایی که آبله زده بود می سوزه و به شدت قرمز شده البته قرمز به صورت جدا از هم و دایره شکل دقیقا کپی تو خواب نمی‌دونم دلیلش چیه دانشمندان میگن خواب از چیز هایی که تجربه کردیم به وجود میاد من مخالفم اگه این طور بود چرا تو خواب جاهایی می بینی که تا حالا نرفتی یا چیزهایی حس می‌ کنی که با واقعیت مو نمیزنه به نظر من وقتی انسان به خواب میره روح انسان ازش جدا میشه و به جاهایی سفر می‌ کنه یا این که خاطرات زندگی های قبلی مونه چون تو قرآن هم تناسخ انسان یا همان زندگی دوباره تاکید شده نظر شما چیه چرا خوابی که دیدم به بدن فانیم هم آسیب زده

  ناشناس
  ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۰:۵۴

  خواب زخمی شدن پسرم را به وسیله چاقو توسط دزدان را دیدم

  سمیرا
  پاسخ به  ناشناس
  ۵ فروردین ۱۴۰۳ ساعت: ۰۹:۵۲

  من دیشب خواب دیدم مردی که دوستش دارم رو به طور اتفاقی دیدم روی گونه سمت راستش جای زخم بود تعبیرش چیه