🐝 تعبیر خواب زنبور از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز ۲۰ دیدگاه
 • تعبیر خواب زنبور🐝

  هر گاه کلمه زنبور به گوش ما می رسد، ما یاد عسل، وزوز، کندو، نیش زدن و… را تداعی می کنیم. اگر بخواهیم طبق عسل این حیوان را تفسیر کنیم، باید بگوییم نمادی از رزق و رزوی و برکت در زندگی تان است. وزوز این حیوان را می توانیم سمبلی از سخن چینی و غیبت و خیانت بدانیم. از همه مهم تر نیش زدن زنبور را به یک دشمن تعبیر می کنیم. معبران نیز معتقدند که زنبور مردی است بد طینت و بد رفتار!
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  تعبیر خواب زنبور عسل

  تعبیر خواب زنبور بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) زنبور در عالم رویا شش تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، نشانگر غوغا، آشوب، بانگ و فریاد، هیاهو و داد و بیداد می باشد. قطعا این غوغا به نیت خوبی نیست و احتمال دارد که در اثر یک واقعه یا حادثه و بلا باشد.
  ✅تعبیر دوم، اشاره به گروهی از مردم دارد که صفات رفتاری و شخصیتی ناپسندی دارند و باید تا جایی که می توانید از آنها دور بمانید. این افراد بسیار پست و بی ملاحظه هستند.
  ✅تعبیر سوم، نشانگر قدرت و نفوذ می باشد. حتی می توان گف این تعبیر اشاره به هواداران و طرفداران شما نیز دارد.
  ✅تعبیر چهارم، ستایش و مدح است. شاید برای لطفی که کسی در حق شما می کند از او بسیار قدردانی کنید و پیش همه او را ستایش گویید.
  ✅تعبیر پنجم، دشمن و بدخواه را نشان می دهد. افرادی بسیار بد طینت و بد ذات اطراف شما هستند.
  ✅تعبیر ششم، نمادی از فرزندان شماست. اگر هنوز فرزندی ندارید، پس خداوند به شما یک فرزند عطا می کند.
  اگر در خواب دیدید که زنبوری بسیار صدای بلندی داشت و وزوز او غیر قابل تحمل بود، این رویا نشانه منفی است و نشانه ترس، اضطراب، وحشت و استرس است.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر ابن سیرین زنبور در عالم رویا نماد مردی است که به لحاظ شخصیتی و رفتاری فردی پست، نادان، بی اراده و سست همت می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد، این خواب نشان می دهد که از جانب چنین مردی به دردسر و رنج عذاب و دل آزردگی خواهید افتاد و یا حتی امکان دارد او با سخنی نا درست، نسنجیده و ناپسند باعث ناراحتی شما شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تعداد بسیار زیادی زنبور اطراف شما جمع شده بودند، این خواب نشان می‌دهد که امکان دارد در جمعی از افراد پست و نادان شرکت کنید و به همین علت گرفتار و دچار دردسر خواهید شد، مخصوصا اگر این زنبورها در حال نیش زدن شما باشند ویا یکی از آنها شما را بگزد، شدت این تعبیر بسیار سنگین تر خواهد بود.
  ✍️زنبور عسل در عالم رویا سمبل مردی است که در زندگی اش بسیار برکت و رزق و روزی دارد. فردی است که بسیار مورد لطف و رحمت خداوند است. همچنین ممکن است اشاره به زنی داشته باشد که بسیار کاسب و به هر چیزی که اراده کند می رسد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور های عسلی به دست آوردید و یا کسی این مقدار زنبور را به شما داد، تعبیرش این است که اموال و دارایی و ثروت زیادی به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که کندوی زنبور عسل دارید، تعبیرش این است که از جانب یک زن به خواسته دیرینه خودتان خواهید رسید و از راه حلال و درست رزق و روزی به دست خواهید آورد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  از نظر کرمانی اگر کسی در خواب ببیند که زنبور او را گزیده بود، این خواب نشان می‌دهد که از جانب یک زن بسیار بد صفت و بد ذات آزار و آسیبی به شما خواهد رسید. بهتر است بیشتر مراقب باشید و از زن های بدنام و بی آبرو دوری کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که زنبورهای زیادی در خانه شما جمع شده بودند، این خواب تعبیرش این است که مجبور می شوید با زنی سخن چین و فضول معاشرت کنید و یا کاری برایتان پیش می آید که به ناچار به چنین زنی رو خواهید انداخت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور را کشتید، این خواب خوب است و نشانگر پیروزی و غالب شدن بر دشمنان و بدخواهان تان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی زنبور در هوا دور هم جمع شده بودند و به سمت زمین می آمدند، تعبیر این خواب نشانگر یک جماعت و جمع می باشد. هدف از تشکیل این جماعت می تواند برای جنگ، تصمیم گیری، برپایی عدالت و برابری باشد. بستگی به شرایط کنونی زندگی تان دارد.

  همچنین بخوانید:  ❄️ تعبیر خواب زمستان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی زنبور قرمز و یا زار در رویا های ما نماد یک دشمن می باشد. این دشمن بسیار قوی است و آزار و اذیت های بسیاری به شما روا خواهد داشت‌ زنبورعسل در عالم رویا نماد یک انسان ضعیف و نادان و کوتاه نظر است. این دشمن خطرناک نیست و در آخر از سمت او سود و منفعت های زیادی نسیب شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد و جایی از بدن شما را گزید، این خواب تعبیرش نشانگر یک سخن و حرف سرد و تلخ می باشد. این حرف را از کسی می شنوید که بسیار به شما نزدیک است و اصلا انتظار ندارید که چنین حرفی از او بشنوید. همچنین شدت این خواب بستگی به این دارد که چه نوع زنبوری در خواب شما را نیش زده باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور در محیط اتاق و یا خانه شما پرواز می کرد و شما می ترسیدید و نگران بودید که مبادا از او غافل شوید و شما را نیش بزند، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که فردی در منزل شماست که صداقت کافی را با شما ندارد و همچنین شما نیز از عدم صداقت و روراستی او آگاه هستید اما نمی‌توانید اثبات کنید و یا اینکه برای جلوگیری از خطرات احتمالی او کاری انجام بدهید.
  ✍️اگر در خواب تعداد زیادی زنبور دیدید، این خواب تعبیرش این است که وارد جعمی خواهید شد و یا این که با کسانی آشنا می شوید که خیلی با شما هماهنگی و موافقت خلقی و اخلاقی ندارند. اگر جمعی و یا افرادی با شما هم خوانی ندارند، پس فاصله بگیرید تا آرامش داشته باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبوری را کشتید این خواب نشانه خوبی است و به شما از چیره و غالب شدن بر دشمن نوید می دهد. شما با عقل و سیاستی که دارید او را از خودتان دور خواهید کرد و از خطراتی که از جانب او امکان داشت اتفاق بیفتد جلوگیری می کنید.

  از نظر جابر مغربی👴

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که از زنبور های عسل، عسل می گرفتید، این خواب تعبیرش نشان می دهد که در جمعی حضور پیدا می‌کنید که از سخنان با خیر و پر از منفعت آنها برخوردار خواهید شد و از این طریق به سود و بهره‌های زیادی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور های عسل روی بدن شما جمع شده بودند و هر کدام شما را نیش می زدند، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که تمام اموال و دارایی که به دست آورده اید و یا به دست خواهید آورد، همه با رنج و سختی بسیاری میسر می‌شود و شما در این راه بسیار اذیت خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبورهای عسل در حال خوردن عسل کندو خودشان بودند، به همان مقداری که این زنبورها از عسل تغذیه کرده اند، شما نیز دچار ضرر و زیان و خسارت بزرگی خواهید شد.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  زنبور عسل در عالم رویا نماد سعادت و خوشبختی و اقبال بلند در زندگی است.
  ✍️اگر در خواب زنبور عسل را در محیط کاری و یا دفتر کار خود دیدید، این خواب تعبیرش مثبت و نیکوست و یک امید و دل گرمی زیبا را نشان می دهد.
  ✍️گروه زیادی از زنبور ها در خواب، نشانه یک نتیجه دلچسب و محصول و بازده پر بار است.
  ✍️اگر در خواب زنبور گرفتید، این رویا نشانه ناراحتی و غم است. برای چند روزی در لاک خودتان فرو خواهید رفت و غم روح شما را فرا خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب زنبور را کشتید، این رویا علامت بدبختی و گرفتاری است. امکان دارد که اتفاقی بیفتد و شما را دچار یک دردسر بزرگ کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد، این رویا نشانه دعوا و درگیری با دوستان نزدیک تان است. سر مسئله ای با کسی به اختلاف بر خواهید خورد و برای حل آن کمی ناراحتی در پیش خواهید داشت.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون زنبور در عالم رویا نشانگر این است که افرادی که با دشمن هستند در هر فرصتی پیش هر کسی با کینه و نفرت زیادی درباره شما بدگویی و غیبت خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبوری را کُشتید، خواب خوبی دیده اید. قادر خواهید بود که تمام دشمنان تان را سرکوب کنید و در برابر آنها بسیار قوی باشید. اجازه نمی دهید که کسی حق شما را پایمال کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبوری شما را نیش زد، این رویا نشانگر این است که از جانب دیگران مورد حسادت و نفرت قرار خواهید گرفت و در واقع قربانی این حسادت ها شما خواهید بود.

  همچنین بخوانید:  🍑 تعبیر خواب زردآلو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  زنبور در عالم رویا نمادی از ارزش، بهاء، خوش شانسی، اقبال بلند، هارمونی و هماهنگی، خلاقیت و ابتکار، سعادت و خوشبختی و رزق و روزی و برکت می باشد. همچنین این رویا را می توانید نمادی از سختکوشی، کوشش و همچنین مجاهدت بدانید. خواب زنبور در عالم رویا می تواند اشاره به چیز هایی داشته باشد که در زندگی تان در حال وقوع است و بیشتر جنبه خلاقیت و ابتکار دارد. اینکه آیا شما از اتفاقات زیادی که در زندگیتان تاکنون رخ داده است راضی هستید یا خیر؟
  ✍️اگر در خواب زنبور ملکه دیدید، این خواب اشاره به یک زن اطراف زندگیتان دارد که بسیار بر شما مسلط و چیره می باشد. شما مثل یک موم در دستان وی قرار دارید. اگر در خواب زنبور شما را نیش زد این خواب نشانگر این است که شما مرتکب یک عمل اشتباه و خطا شده اید و اکنون افسوس و ندامت گریبان شما را گرفته و مدام خودتان را سرزنش می کنید یا به بیان عامیانه دل شما سوخته است.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  زنبور عسل در عالم رویا نشانه فعالیت و همکاری مشترک می باشد. کار کردن با یک دیگر و بودن در یک جمع، سخت کوشی و تلاش بسیار، فداکاری و ایثار و… همه از نشانه های این حشره در عالم رویاست.
  احتمال دارد از گفته و یا کرده کسی ناراحت شده باشید و این دل آزردگی بسیار به شما ضربه زده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پس از اینکه زنبور شما را نیش زد سریعا مشغول به فعالیت و تکاپو شدید، این رویا نشان می دهد که برخی اوقات درد و زجر خودش باعث انگیزه و امید برای حل کردن مشکلات و درد است..

  کتاب سرزمین رویاها📙

  زنبور در عالم رویا نماد خصومت، دشمنی، رقابت و قدرت است. شاید بخواهید برای رسیدن به هدف تان با کسی یا یکی از رقبای تان خصومت و دشمنی کنید.
  تعداد زیادی زنبور در خواب، نماد خوشبختی و سعادت و اقبال بلند است. در زندگی به جای بسیار خوبی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد، این رویا دو تعبیر دارد:
  اول، خصومت و دشمنی و کینه را نشان می دهد.
  دوم، باید بیشتر مراقب دوستان خیانت کار و بد اندیش خود باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنبور شما را نیش زد، تعبیر این خواب شانس و اقبال بلند در روابط احساسی و عاطفی است.
  ✍️اگر شما در زندگی حقیقی فردی توانگر و ثروتمند هستید، این خواب اشاره به بهم ریختگی و اغتشاش در امور و کارهایتان دارد. کمی اوضاع در هم بر هم می شود.

  تعبیر خواب زنبور بر اساس موضوع آن 📋

  ✅زنبور سیاه

  اگر در خواب زنبوری را دیدید که رنگ بدن او سیاه بود، چنین زنبوری در خواب نماد یک شخص بسیار بدکار، خائن و خیانتکار، دروغگو و نادرست است. این شخص بسیار به شما نزدیک است و به بیانی در کمین می باشد تا در فرصت مناسب ضربه بدی به شما و زندگی تان بزند.

  ✅زنبور مرده

  زنبور مرده و بی جان در عالم رویا نشانه از دست دادن یک عزیز و یا شخصی است که شما بسیار او را دوست دارید. حتی این تعبیر امکان دارد ناشی از دردی باشد که در گذشته نسبت به از دست دادن یک عزیز احساس کرده اید.
  اگر در خواب تعداد زیادی زنبور دیدید که خود را به مردن زده بودند، این رویا تعبیرش بیانگر بیماری و مریضی است. در واقع اینطور که این خواب بیان می کند شخصی از اطرافیان شما بیمار شده است ولی دوست ندارد که شما چیزی از بیماری وی بدانید و مدام تلاش می کند تا از چشم شما این مسأله را دور نگه دارد.

  ✅کشتن زنبور

  اگر در خواب زنبوری را کشتید، خواب خوبی دیده اید و باید بگوییم که خوشحال باشید، چرا که بر دشمنان و بدخواهان پیروز خواهید شد.
  اگر در خواب یک زنبور عسل را کُشتید، این رویا نشان می دهد که فرصت های بسیار زیاد و عالی بر سر راه شما قرار گرفته است و متأسفانه شما هم همه این موقعیت ها را با غفلت و نادانی از دست داده اید.

  همچنین بخوانید:  ⛓️ تعبیر خواب زنجیر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✅ملکه زنبور عسل

  اگر در خواب ملکه کندوی عسلی را دیدید، این خواب اشاره به زنی دارد که بسیار توانگر و قدرتمند است و قابلیت این را دارد که به راحتی شما را شکست دهد و از سر راهش بردارد. بنابر این اگر قصد مقابله و خصومت با چنین شخصی دارید، بهتر است حساب شده و سنجیده عمل کنید.
  تعبیر دیگر این رویا علامتی از نیاز شدید درونی شما به آزادی و عدم محدودیت است.

  ✅صدای زنبور

  اگر در خواب صدای زنبور را شنیدید، این خواب به اتفاقاتی که در شرف وقوع است اشاره می کند. اگر در عالم رویا از صدای وز وز زنبور خوشتان آمد و دوست داشتید که مدت ها به صدای آن گوش دهید، پس تعبیرش اخبار خوش و مسرت بخش است. منتظر باشید چرا که خوشحالی از ته دل پیش رو دارید.
  اگر برعکس صدای زنبور باعث ناراحتی و عصبی شدن شما شد، تعبیرش نیز مخالف بالاست و باید بگوییم که اخبار چندان خوبی نخواهید شنید.

  ✅زنبور در دهان

  اگر در خواب دیدید که زنبوری به دهان شما رفته بود و یا شما یک زنبور را بلعیدید، این خواب تعبیر خوبی ندارد و نمادی از بیماری و کسالت است.
  زنبور در لا به لای مو
  اگر در خواب دیدید که زنبوری بین مو های شما رفته بود، این خواب نشانه خوبی نیست و تعبیرش این است که کار و یا طرح و پروژه را ناتمام و نصفه رها خواهید کرد که اصلا به نفع شما نیست و اگر این تصمیم را بگیرید، اتفاقاتی بد را در آینده خودتان رقم می زنید.

  ✅نیش زدن زنبور

  اگر در عالم رویا دیدید که زنبور های یک کندو به سمت شما حمله کردند، این خواب نشان می دهد که چند مدتی است افسار و فرمان زندگی از دست تان در رفته و شما نمی توانید هیچ جنبه ای از زندگی تان را کنترل کنید.
  همین مسأله باعث مشکلات و درگیری های زیادی در زندگی شما شده است.

  ✅جای نیش زنبور

  اگر در خواب دیدید که جای چندین نیش زنبور روی بدن شماست، این خواب تصویری از محیط خطرناک و ناشایست زندگی شماست. این گونه که خواب تان نشان می دهد اصلا به نفع نیست که حتی یک لحظه در این شرایط ادامه دهید. سعی کنید واقع بین و هشیار باشید تا بتوانید دشمنان خودتان را تشخصیص دهید و به موقع زندگی تان را حفظ کنید.

  ✅کندو عسل

  اگر در خواب یک کندوی بزرگ عسل دیدید، این رویا نماد خوشبختی، سعادت، کامیابی، ثروت و دارایی است.
  اگر این کندو پر از زنبور بود، خواب مثبت و نیکویی است. در واقع این خواب از فروانی، کثرت، فراخی و گسترگی و پیروزی و موفقیت خبر می دهد. چیزی نمانده که زندگی تان از همه لحاظ عالی شود، درآمد و شغل خوب، ارتباط عاطفی صحیح و موفق و… همه از نتایج این رویا است.
  اگر این کندو خالی از زنبور بود، پس کاملا منفی و بد است. تمام فرصت های خوب زندگی تان را از دست خواهید داد. مرحله ای بسیار سخت و غیر قابل تحمل پیش روی شماست.
  اگر دیدید که یک کندو عسل در حال سوختن در آتش بود، باز هم خواب نیکویی نیست. چیزی را از دست می دهید که بسیار برای شما ارزشمند و مهم است. همچنین این خواب از وضعیت بد اقتصادی، عاطفی، روانی و… است. بهتر است ترس واسترس را کنار بگزارید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  20 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  فاطمه
  ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۰۹:۲۵

  با سلام
  من خواب دیدم که مدام زنبورهای سیاه رنگی از کف پا بیرون میان و مدام داخل کف پام جنب و جوش زنبورها رو احساس می‌کردم و بابا میخواست من رو ببره پیش دکتر جراح تا از شرشون خلاص بشم ولی این اتفاق نیافتاد

  یوسف
  ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۰:۰۶

  با سلام
  والا من خواب دیدم که انگار تازه از خواب بیدار شده بودم و زنبور های کندو خودمون بودن و خیلییی زنبورر خیلی روی پااام بودن و اکثرشون نیش زدند و من در عذاب بودم انگار و بعدش رفتم با شیلنگ آب همه اونا رو شستم که رفتند و هنوز بعضی از زنبورها انگار تو شلوارم بودن هی میامدن بیرون بعد که همه زنبور ها رفتن پاهام بیشتر جاهاش نیش خورده بود بابام امد تو خوابم بهش جای نیش زدن زنبور هاش رو نشونش دادم و گفت که از همه بدتر این هست که اینجا نیش زده باید بری سرم وصل کنی خطرناکه و تو راه بیمارستان بودم که از خواب بیدار شدم

  درسا
  ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۱:۲۵

  سلام من دوبار خواب دیدم که یک زنبور میخواست من رو نیش بزنه اما نشد و رفت اما یک بار زنبور عسل بود و یک بار هم یک زنبور سبز رنگ ترسناک بود تعبیرش چی میتونه باشه؟

  وحید
  ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ ساعت: ۰۹:۰۱

  سلام من خواب دیدم یک کندوی زنبور کوچیک یه یک زنبور عسل و یک زنبور زرد و یک زنبور کبود و بزرگ روی کندو بودن به زنبور زرد به من حمله کرد و وارد سوراخ دماغم شد و من رو نیش زد، لطفا برام تعبیرش رو بگین