⚖️ تعبیر خواب زندان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ز ۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب زندان⚖️

  زندان و زندانی شدن برای هیچکس خوشایند نیست. نه برای خود شخص نه برای خانواده و نزدیکان. بیشتر معبران تعبیر خواب زندان را به قبر و گور تعبیر کرده اند. برخی دیگر از تعابیر این خواب عبارت است از: هلاکت و نابودی، عزت و احترام، فرج و گشایش، غم و اندوه، بهبودی و شفا، سخنان پوچ و بیهوده و… .
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  حضرت یوسف

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  کارل گوستاو یونگ

  معبرین غربی

  تعابیر بر اساس موضوع

  تعبیر کلی زندان

  ایستادن نزدیک زندان

  تماشای زندان از دور

  زندانی بودن

  زندانی شدن یکی از نزدیکان

  مقاومت کردن در برابر رفتن به زندان

  زندانی بودن شریک عاطفی تان

  نگاه کردن از پنجره زندان

  تلاش برای آزاد شدن از زندان

  زندانی بودن یکی از افراد خانواده

  آزاد کردن یک زندانی

  قدم زدن در زندان

  زندانی بودن دشمن

  ملاقات زندانی

  آزاد شدن از زندان

  دعوا کردن در زندان

  فرار کردن از زندان

  زندان بدون محافظ و نگهبان

  زندان شیشه ای

  زندانی بودن در منزل شخصی

  مردن در زندان

  زندانی بودن پدر

  زندانی بودن مادر

  زندانی بودن برادر

  زندانی بودن خواهر

  تعبیر خواب زندان

  تعبیر خواب زندان بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) زندانبان در عالم رویا به شرط اینکه فردی معروف و شناخته شده باشد، تعبیرش خوب است. شما از شهر تمام نارضایتی ها و چیزهایی که آزارتان می داده است رها خواهید شد و عاقبت و سرانجام نیکویی خواهید داشت.
  ✍️اگر زندانبان فردی ناشناس بود، پس این خواب تعبیرش دقیقاً بلعکس قبل خواهد بود و نشانگر حرکت کردن کورکورانه و غم و اندوه می باشد.
  به طور کلی زندان در عالم رویا می تواند نشانگر گور و قبر و بلا و مصیبت باشد و همچنین می‌تواند نشانه آزمایش کردن دوستانتان و یا شاد کردن دشمنان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وارد زندانی شدید و سریع بیرون آمدید، تعبیرش این است که خداوندِ خود را تمام و کمال خواهید شناخت و همه جا او را حس خواهید کرد. در اصل به نوعی درک ماورایی خواهید رسید.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی زندان در عالم رویا می تواند به شما از ایمن بودن و در امان بودن خبر بدهد. از جانب یک فرد صاحب مقام و قدرتمند حمایت خواهید شد و گزندی نخواهید دید.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در زندان بودید و آن زندان را تا به کنون در عالم رویا و یا حقیقی ندیده بودید، این رویا بسیار تعبیرش منفی و بد می باشد. شما به مرز نابودی و هلاکت خواهد رسید، چرا که زندان گونه‌ای مجهول و ناشناخته از قبر و گور می باشد.
  ✍️اگر دیدید که در زندان معروف و مشهوری بودید، این خواب تعبیرش نشانگر اندوه، غم، خسارت و ضرر و زیان می باشد. اگر در خواب دیدید که در زندان بودید و نیز زنجیر به پای شما بسته بودند، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که اگر اکنون مشغول انجام کاری هستید، یک وقفه و درنگ طولانی مدت در این کار خواهد افتاد و روند آن برای مدتی متوقف خواهد شد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب، خودتان را درون یک زندان معروف و مشهور دیدید، این خواب می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن به بزرگی مقام و عزت و احترام باشد.
  ✍️اگر افراد درون این زندان را نمی شناختید پس از بابت کارهای دنیوی به یک غم و اندوه خواهید رسید. امکان دارد به خاطر موانعی که وجود دارد نسبت به ادامه زندگی و ادامه کار تان دچار یاس و ناامیدی شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پا بسته به همراه زندانبان حرکت می کردید، این خواب نشانه خوبی خواهد بود. کاری که سال هاست برای شما انجام نشده و حس می کردید در آن بستگی وجود دارد، اکنون زمان گشایش و فرج می باشد.
  ✍️اگر شما در زندگی حقیقی فردی پاکدامن و نجیب هستید و خودتان را در یک زندان آشنا و شناخته شده دیدید، یعنی به مقام و درجه بالایی خواهید رسید ولی اگر این صفات رفتاری را نداشتید، تعبیرش این است که از بابت کار های دنیوی و حقیقی تان کمی ناراحت و مایوس خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پاسبان ها و پلیس های شبانه لباس هایتان را از تن تان بیرون آوردند و شما را به زندان انداختند، تعبیرش این است که کارکنان و افراد یک شخص صاحب مقام به شخصیت و شأن شما توهین خواهند کرد.
  ✍️اگر دیدید که لباس زندانیان را به تن داشتید، امکان دارد به خاطر مسأله ای برای چند روزی در غم و اندوه فرو بروید.
  ✍️اگر شما یک شخص زندانی و مجرم هستید و در خواب دیدید که در حال اذان گفتن و اقامه نماز هستید، به زودی آزاد خواهید شد و از شر بند رها می شوید.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری زندانی شدن در عالم رویا می تواند اشاره به خاری، ذلت، ناراحتی ،غم و اندوه داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در اتاق جداگانه و به صورت انفرادی زندانی شده بودید و دیوارهای این زندان گچ کاری شده بود، تعبیر این رویا مرگ و مردن می باشد و این اتاق تصویری از قبر شما می باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که یک حاکم شما را به زندان انداخته بود، تعبیر این خواب برای شما نشانگر شوهر و ازدواج کردن می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زندان آزاد شده بودید، این تعبیر نشانگر شفاعت و بهبودی و رها شدن از شر بیماری و کسالت هایتان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در زندان یک حاکم با زنجیر بسته شده بودید، این خواب می تواند اشاره به عملی داشته باشد که انجام می دهید و نتیجه آن بسیار بسیار بد و ناراحت کننده خواهد بود و یا این که گرفتار غم و اندوه هایی خواهید شد که از خدا طلب می‌کنید که شما را از شر این روزهای سخت نجات دهد.
  ✍️اگر شما فردی هستید که اکنون در زندگیتان حال و روز خوشی ندارید و در خواب دیدید که از یک زندان ناشناس آزاد شده بودید و وارد یک سرزمین وسیع شدید، این خواب می‌تواند به شما از روزهای خوش خبر دهد. به زودی به آسایش و آرامش خواهید رسید و می‌توانید التیامی برای این دردهایتان پیدا کنید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی اگر در خواب دیدید که خارج از زندان بودید، تعبیر خواب شما رهایی، نجات، گشایش و فارغ شدن از غم و اندوه و گرفتاری های موجود در زندگی تان می باشد. اگر درون زندان بودید، دقیقاً تعبیرش برعکس می خواهد شد و گرفتاری های زیادی برایتان ایجاد خواهد شد. همچنین امکان دارد که به کارهایی مشغول شود که بسیار شما را مشوش، مضطرب و به نوعی دست و پا گیر زندگی شما باشد، شوید.
  ✍️اگر در خواب خود تان را درون زندانی دیدید و نمی دانستید این زندان کجاست و نامش چیست، خواب خوبی ندیده‌اید. معبران چنین زندانی را به گور و مرگ کرده اند. به زودی زندگیتان به پایان خواهد رسید و بایستی هر لحظه برای آن آماده باشید.
  ✍️اگر در عالم خواب می دانستید که این زندان در شهر شماست و یا نامش چیست و آدرس دقیق آن کجاست، این رویا نمادی از ضرر، زیان و خسارت، گرفتاری و مصیبت می باشد. از همان مصیبت هایی که در بالا ذکر شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما را حفظ شده و به صورت حفاظتی به سمت زندانی بردند، از تمام اندوه های کنونی تان رها خواهید شد و فاصله خواهید گرفت. مهمترین تعبیر این خواب زمانی است که شما در خواب ببینید در زندان را باز کردند و می خواستند شما را از آنجا بیرون ببرند و یا اینکه با دست اشاره کردند که شما از آنجا بیرون بروید.
  ✍️اگر در خواب زندانی را دیدید و زندانبان آنجا را می شناختید، خواب خوبی دیده اید و دیدن چنین رویایی نشانگر نجات و رهایی از غم و اندوه می باشد. اگر بیمار هستید این رویا به شما از شفاعت و بهبودی خبر می‌دهد. اگر قرض و بدهی دارید، تمام آنها را پرداخت خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب زندانی را دیدید که زندانبانان آنجا ناشناس بود، پس دقیقاً برعکس اندوه و غم شما بیشتر از قبل خواهد شد.
  ✍️اگر زندانی که در آن زندانیان را شکنجه می کنند شما را هم شکنجه می‌دادند، این خواب نشانگر پاک شدن از گناه و مسیحیت می باشد. به مانند یک بچه پاک خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زندان آزاد شده اید، پس از غم و ناراحتی و اندوه در زندگیتان رها خواهید شد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که در زندان بازپروری هستید و سعی داشتند با روش های روانشناسی و درمانی با شما برخورد کنند، این رویا از شایعه ها و سخنان پوچ و بی اساس خبر می دهد. به تعبیر دیگر اشاره به غیبت و بدگویی پشت سر شما هم می کند. به نفع تان است که اهمیت ندهید و بی توجه رد شوید.

  همچنین بخوانید:  🌎 تعبیر خواب زیرزمین از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون زندان دیدن در عالم رویا نشانگر کار ها و اعمالی است که بدون فکر انجام می دهید و در نهایت به ضرر خودتان تمام می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که زندانی شده بودید، این خواب نشانگر این است که شما از بابت محیط خانواده و افرادی که به عنوان خانواده آنها را قبول دارید، ناراضی خواهید بود. حتی امکان دارد که شغل خودتان را نیز از دست بدهید و بیکار یا ورشکسته شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زندان فرار کردید این رویا نشانه این است که شما بر تمام موانع و مشکلات سخت پیش روی تان غلبه خواهید کرد و به پله های خوشبختی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زندان آزاد شده بودید این رویا به شما از غم و اندوه های بزرگ و غیر قابل تحمل خبر می دهد‌. به زودی با آنها رو به رو خواهید شد.

  از نظر آنلی بیتون زندان بان در عالم رویا نشان می دهد که شما فردی هستید که زنان سرکش و خودسر بیشتر شما را به خود جذب می کنند و شما نیز بار ها در این دام گرفتار شده اید. از جانب این خانم ها تا کنون ضرر ها و خسارت های زیادی پرداخت کرده اید، پس بهتر است از تجربیات خود درس بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تعدای از زندانیان سعی می کردند از دست زندان بان فرار کنند، این رویا نشان می دهد که افرادی قصد باج گیری و اخاذی از شما را دارند، اما راه صحیح آن را بلد نیستند و در اصل از اعمال نادرست استفاده خواهند کرد.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  درکتاب سرزمین رویاها خواب زندان و زندانی بودن را به دو تعبیر تفسیر کرده اند:
  یک، اینکه تعبیر این خواب به شما از احترام و عذت بیشتر از قبل خبر می‌دهد. در چشم مردم عزیز خواهید شد و آنها احترام بسیاری برای شما قائل خواهند شد.
  دو، موفقیتی است که با وجود مشکلات برای شما میسر خواهد شد. به این معنا که اگر اکنون مشکلات زیادی دارید و به نظر خودتان رسیدن به موفقیت غیر ممکن می باشد، خداوند در میان این سختی ها شما را به پله های موفقیت خواهد رساند. ناامید نباشید و به خاطر لطف خداوند سپاسگزار باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما برای مدت طولانی زندانی بودید تقدیر و سرنوشت شما خیلی رضایت بخش نخواهد بود و سختی های زیادی را در زندگی متحمل خواهید شد. باید برای زنده ماندن و ادامه حیات بسیار قوی باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زندان آزاد شده ای،د این خواب به شما یک هشدار می دهد. برای انجام هرکاری احتیاط را فراموش نکنید و همه جوانب را بسنجید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در زندانی بسیار تاریک حضور داشتید، این رویا نمادی از یک ارتباط و دوستی مخفیانه می باشد. در واقع اگر چنین ارتباطی ندارید، پس به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد و شخصی از شما تقاضا می کند که به دور از چشم بقیه با او در ارتباط باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که حکم زندان شما ابد بود، این خواب برعکس ماهیت دردناکی که دارد، از رسیدن یک محبت و لطف بزرگ به شما خبر می دهد. احتمال دارد مورد لطف خداوند قرار بگیرید و در جایی که اصلا فکر نمی کنید لطف او شامل حال شما شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به خاطر خطا و اشتباه یکی از دوستانتان شما به زندان افتادید، این رویا تصویری از یک غم بزرگ و طاقت فرسا می باشد. هرچه که هست تنها چیزی که این خواب به شما می‌گوید این است که قوی باشید و از هیچ چیز نترسید، چرا که شرایط اینگونه باقی نخواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دوستان شما به زندان افتاده بودند، دوره‌ای که خوش باشید و شانس داشته باشید خیلی کوتاه می باشد. پس از تمام شدن این دوره دوباره زندگی تان رنگ تیره و تاری به خود خواهد گرفت. نگران نباشید این شرایط هم منسجم نخواهد بود و دگرگون می شوید.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که زندانی شده اید، این خواب به شما می گوید که رنج های بسیار بزرگتری در انتظار شما خواهد بود. باید بسیار قوی باشید و آستانه صبر و تحمل تان را بیشتر کنید. اگر بتوانید از این روزها گذر کنید، در نهایت به روزهای بسیار لذت بخش خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک زندانی از زندان فرار کرد، این خواب تعبیرش این است که مقداری پول را بسیار آسان و با فراوانی به دست خواهید آورد. به طوری که خودتان باورتان نمی شود چگونه بدون این که زحمتی بکشید این مقدار پول به دست شما رسیده است.
  ✍️اگر در خواب زندانی را دیدید که محکوم به حبس ابد و طولانی مدت شده بود، این خواب نمادی از ثروت و دارایی زیاد می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زندانی ها در زندان مشغول به کار بودند، این خواب نشانگر اتفاقات خوشایند و لذت بخش می باشد. به زودی روزهایی پیش رو خواهید داشت که شما را به نهایت رضایتمندی و خوشبختی خواهد رساند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک زندانی در زندان خودکشی کرده بود، این رویا تصویری از یک رفاقت بسیار محکم و صمیمی می باشد. فردی را اطرافتان دارید که احساس رفاقت بین شما و دوست صمیمی تان زبانزد همه است.
  ✍️اگر در خواب دیدید یک زندانی فرد زندانی دیگر را به قتل رسانده است، مشاجره ها و دعواهای خصمانه و خشونت باری در پیش دارید. حتی ممکن است به درگیری فیزیکی خط شود. سعی کنید آرام باشید و در کمال خونسردی واکنش نشان دهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک زندانی را اعدام کردند، این خواب می‌تواند به شما خبر بدهد که یک بیماری شما را تهدید می‌کند. بهتر است بیشتر از قبل مراقب سلامتی تان باشید تا که این نعمت را از دست ندهید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  از نظر یونگ زندان در عالم رویا نمادی از محدودیت ها و مرز ها در زندگی شخصی شماست. این محدودیت ها به شما احساس خفگی و اسارت می دهد و به دنبال راهی برای آزادی بیشتر هستید. از سمت دیگر می تواند ناشی از عذاب وجدان هم باشد. اگر اخیرا عملی ناپسند و نا به جا انجام داده اید و احساس گناه و سرزنش دارید، این احساسات درونی در خواب با تصویر زندان و زندانی آشکار می شوند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در زندان بودید، این خواب نشان می دهد که شما در قسمتی از زندگی تان نادیده گرفته می شوید و یا به اصطلاح سانسور می شوید. احساس می کنید که استعداد ها و خلاقیت های وجودی تان دیده نمی شود و حتی فرصت و اجازه این که خودتان را ثابت کنید هم وجود ندارد.
  ✍️اگر شخص دیگری را در زندان دیدید، این رویا تصویری از آن بخش از وجودتان است که شما نمی توانید نشان دهید و یا به صورت آزادانه و اخیتاری ابرازش کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما را دستگیر کردند و یا در حبس بودید، این رویا نشان می دهد که شما در مرحله ای از زندگی تان گیر کرده اید و نمی توانید پیشرفت و بهبود داشته باشید. شاید علت این شرایط باور ها و طرز فکر های قدیمی تان باشد که مانع از ترقی می شود.
  زندان بان و یا مراقب بند در خواب، نماد محدودیت و خفقان است. چه این محدودیت توسط خودتان صورت گرفته باشد و چه از جانب شخص دیگری کنترل شوید، به شکل زندان بان در خواب شما ظاهر می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از زندان فرار کردید، این رویا به یک شرایط و موقعیت دست و پا گیر و محدود کننده اشاره می کند. این شرایط شما را بسیار عقب می اندازد. به تعبیر دیگر این رویا نشان می دهد که شما عواقب خطاهایتان را گردن نمی گیرید و همیشه برای اشتباهات تان به دنبال بانی و مقصر می گردید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی از زندان فرار می کرد، این رویا نشان می دهد که شما فردی انعطاف پذیر هستید و هیچ گاه عقاید و باور هایتان را به کسی تحمیل نمی کنید. در برابر مخالفت ها بسیار آرام هستید و سازش را به جنگ و مخالفت ترجیح می دهید.

  همچنین بخوانید:  🤕 تعبیر خواب زخم و جراحت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر معبرین غربی📚

  از نظر تعبیر گران غربی زندان در عالم رویا می تواند علامتی از حبس، خفگی، محدودیت و عدم آزادی باشد. دقیقا همان طور که یک زندانی نمی تواند آزاد باشد و کار های قبل را انجام دهد و احساس خوشایندی ندارد.
  دیدن محیط زندان در خواب می تواند ناشی از یک رابطه غیر قابل تحمل باشد. در اصل این رابطه برای شما هیچ سوده و فایده ای ندارد. احساس شما بر مبنای افراط است، بدین معنا که شما تمام تمرکز تان را بر شادی و خوشحالی این شخص گذاشته اید و خودتان را از یاد برده اید.

  تعبیر خواب زندان بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️تعبیر کلی زندان

  اگر در خواب تان یک زندان را دیدید و یا خودتان را زندانی دیدید، این رویا قطعا نشانگر فاش شدن یک راز و سِر از زندگی شخصی تان است. طی وعده های اخیر یک موضوع محرمانه و شخصی از خودتان را برای کسی که خیلی هم با شما صمیمی و نزدیک نبوده است، بازگو کردید و حالا این شخص به شما خیانت می کند و از این موضوع بر علیه شما استفاده می کند.
  پس پیامی که این خواب به شما می دهد این است که باید در انتخاب هم صحبت و هم راز دقت بیشتری داشته باشید و حد حدودی برای اطلاعات دادن به افراد مشخص کنید.

  ✔️ایستادن نزدیک زندان

  اگر در خواب دیدید که نزدیک یک زندان ایستاده بودید و به آن نگاه می کردید، این رویا نشان می دهد که رفتار های نسنجیده و نا به جای شما باعث می شود که دردسر های بزرگی برای خودتان به وجود می آورید. احتمالا در جمعی و یا در مکانی با شخصی بسیار بد و زننده رفتار کرده اید و اکنون او از شما دل آزرده و ناراحت است. در پی این رفتار اشتباه شما داستان ها و جریانات زیادی خواهید داشت. پس این رویا به شما توصیه می کند که بیشتر بر رفتار و سخنانی که می زنید دقت کنید و در برخورد با افراد احتیاط بیشتری به خرج دهید.

  ✔️تماشای زندان از دور

  اگر در عالم رویا دیدید که از فاصله دوری زندان را تماشا می کردید، نشان می دهد که شما توانایی این را دارید که در این دوره از زندگی تان مانع ایجاد و بروز مشکل و مسأله شوید. شما فردی هستید که در زمینه ارتباطی و اقدام های هوشمندانه و سیاستمندانه بسیار قوی هستید و همین مورد به شما کمک می کند تا از مشکلات و درگیری های بیهوده دور بمانید. راهی که پیش گرفته اید بسیار عالی است و همین روند را ادامه دهید. سعی کنید با ذهن و چشم باز با مسائل برخورد کنید و از استعداد هایی که خداوند به شما عطا کرده نهایت استفاده را ببرید.

  ✔️زندانی بودن

  اگر در خواب دیدید که شما زندانی بودید و در زندان حضور داشتید، این خواب با سرمایه گذاری ها و طرح های مالی شما در ارتباط است. درست است که زندانی و اسیر شدن در خواب هم صحنه خوشایندی نیست اما این رویا نشانه ای مثبت و نیکو می باشد. این رویا به شما می گوید که اگر قصد سرمایه گذاری و استارت کار های مالی و اقتصادی را دارید، حتما انجام بدهید. هر کار و طرحی که اکنون پایه آن را بریزید، برای شما نتیجه عالی و مثبت خواهد داشت و به زندگی شما منافع زیادی را خواهد آورد.

  ✔️زندانی شدن یکی از نزدیکان

  اگر در عالم رویا یکی از نزدیکان تان را در یک زندان دیدید، این خواب نشان می دهد که شما برای کمک به این شخص همیشه حاضر و آماده هستید. این شخص می تواند یکی از اعضای خانواده و یا یکی از دوستان نزدیک و صمیمی تان باشد. در اصل این رویا به شما خبر می دهد که این فرد حالا به مشورت و راهنمایی شما نیاز دارد. دستی که به سمت تان دراز می کند را پس نزنید و برای کمک به او پیش قدم شوید. مطمیئن باشید اگر زمانی هم شما از او کمک و یاری بخواهید، از شما دریغ نمی کند و تا لحظه آخر کنار شما خواهد ماند.

  ✔️مقاومت کردن در برابر رفتن به زندان

  اگر در خواب دیدید که هر کاری می کردید تا شما را به زندان نبرند، این رویا نشانه ای نیکو و مثبت می باشد. این رویا هم با سرمایه گذاری ها و طرح های مالی شما ارتباط دارد. بهتر است برای افزایش درآمد تان به فکر راه های جدید باشید و در صورت نیاز استراتژی های کاری خود را تغییر و یا بهبود دهید.

  ✔️زندانی بودن شریک عاطفی تان

  اگر در خواب دیدید که شریک و پارتنر عاطفی تان در زندانی اسیر بود، این خواب از مشکلاتی خبر می دهد که در اربتاط تان ایجاد خواهد شد. ممکن است روز های سختی را بگذرانید. اگر قبل از این رویا هم مشکلاتی داشتید، پس این خواب نشان می دهد که درد های کهنه این رابطه دوباره سر باز خواهند کرد و شما را بهم خواهد ریخت. حتی ماجرا های جدید و سنگین تری پیش روی تان است.

  ✔️نگاه کردن از پنجره زندان

  اگر در خواب دیدید که از پنجره زندان به بیرون نگاه می کردید، این رویا نشان می دهد که تلاش های شما برای رهایی و حل مشکلات پیش پایتان بیهوده و بی نتیجه است. در اصل شما توانایی این کار را ندارید. از درون احساس می کنید که راه رهایی و چاره در دسترس شماست اما نمی دانید که چگونه از آن استفاده کنید. اگر راه چاره ای پیدا نمی کنید، خودتان را اذیت نکنید. چرا که بعضی مواقع برخی از مسائل قابل تغییر نیستند و راهی جز سازش و تحمل نخواهیم داشت.

  همچنین بخوانید:  🌱 تعبیر خواب زعفران از نظر معبران معروف

  ✔️تلاش برای آزاد شدن از زندان

  اگر در خواب دیدید که برای آزاد شدن از زندان بسیار تلاش می کردید، این رویا ناشی از حس تنوع طلبی و امتحان کردن مسائل جدید در درون تان است. شما دوست دارید که از محدوده خود خارج شوید و چیز های نو و جدید را تجربه کنید. به بیان دیگر شاید اکنون در این شرایطی که هستید بسیار احساس خفگی و اسارت دارید و از این بابت ناراضی و عصبی هستید. تنها کاری که می توان به شما پیشنهاد کرد این است که به خودتان تکیه کنید و دوباره انرژی قبل را برای ایجاد تغییرات مفید و مثبت به دست آورید.

  ✔️زندانی بودن یکی از افراد خانواده

  اگر در خواب دیدید که یکی از افراد خانواده تان در زندان بود، این رویا نشان می دهد که این فرد تحت کنترل شدید شماست. این شخص هم شما را بسیار دوست دارد و در اصل الگوی رفتاری وی شما هستید. شما هم از این موضوع با خبرید و سعی می کنید که تأثیر خوبی بر او داشته باشید.
  شما می توانید بهترین رفتار ها و ویژگی های شخصیتی و رفتاری را به او آموزش دهید.

  ✔️آزاد کردن یک زندانی

  اگر در خواب دیدید که فردی زندانی را از زندان آزاد کردید، تعبیرش این است که شما در برقراری ارتباط با دیگران و حاضر شدن درجامعه و اجتماع مشکل دارید. این مسأله باعث استرس زیادی در وجود شما شده است. زمانی که شما فردی را با ویژگی های نزدیک به خود پیدا کنید، این کار برای شما آسان تر خواهد بود و به مرور زمان اجتماعی تر خواهید شد. پس به دنبال شخصی بگردید که به لحاظ رفتاری و سلیقه ای با شما شباهت داشته باشد. حتی می توانید کار های مشترکی با این فرد انجام دهید.

  ✔️قدم زدن در زندان

  اگر در خواب دیدید که در حال قدم زدن در زندان بودید، این رویا نشانگر محدوده کنترل شده خلاقیت ها و استعداد ها و ایده های جدید شماست. به علاوه شما با این محدوده بسته افکار نمی توانید در هیچ مسأله ای صاحب نظر باشید، پس بهتر است سکوت کنید.

  ✔️زندانی بودن دشمن

  اگر در خواب دیدید که یکی از دشمنان و یا شخصی که شما با وی کدورت دارید به زندان افتاده بود، این رویا نشان می دهد که این شخص به هیچ طریقی نتوانسته به شما ضربه بزند و پیروز این میدان شما خواهید بود.

  ✔️ملاقات زندانی

  اگر در خواب دیدید که به ملاقات یک زندانی رفته بودید، این رویا نشان می دهد که در حق یکی از دوستان تان در گذشته یک نا حقی کرده اید. این خیانت حتی اگر مربوط به زمان های گذشته باشد، حالا شما را بسیار آزار می دهد. به دنبال راهی هستید که با این فرد رو به رو شوید و یا قرار بگذارید تا از او دلجویی کنید. اگر مقصر اصلی این داستان خودتان بوده اید، پس درنگ نکنید و برای این دیدار اقدامات لازم را انجام دهید.

  ✔️آزاد شدن از زندان

  اگر در خواب دیدید که در حال آزاد شدن از زندان بودید، این رویا از تغییرات بزرگ و سرنوشت ساز در زندگی شما خبر می دهد. پیام این رویا به شما این است که هیچ گاه اشتباهات و تجربیاتی که در طول زندگی گذشته به دست آورده اید را فراموش نکنید و همچنین سعی کنید در سبک زندگ، رفتار و دیدگاه خودتان تغییرات وسیعی را ایجاد کنید.

  ✔️دعوا کردن در زندان

  اگر در خواب دیدید که در زندان دعوا و درگیری رخ داده بود، خواب شما نشان می دهد که ذهن بهم ریخته و درگیری دارید. برخی مواقع بر مسائل و مواردی تمرکز می کنید که هیچ سود و منفعتی برای شما ندارد. اما شما کاملا از نتیجه و عواقب این کار مطلع هستید و از روی ناچاری مجبور هستید که همین راه را ادامه دهید. به تعبیر دیگر شاید برای ادامه حیات خود و زنده ماندن دست به اعمال و کار هایی زدید که پسندیده و مقبول نیست. حتی ممکن است به جای صلح و سازش، راه جنگ و قهر را پیش گرفته اید. در هر صورت زندگی تان لبه تیغ است.

  ✔️فرار کردن از زندان

  اگر در خواب دیدید که از زندان فرار می کردید، این رویا نشان می دهد که شما فردی هستید که تحت هیچ شرایطی حتی اگر مقصر باشید، اشتباه و خطای خود را قبول نمی کنید و از هر راهی استفاده می کنید تا خود را تبرئه سازید. این طور رفتار کردن باعث می شود کم کم از چشم اطرافیان بیفتید و جایگاه خود را نزد آنها از دست بدهید.

  ✔️زندان بدون محافظ و نگهبان

  اگر در خواب دیدید که در زندانی بدون محافظ و پاسبان بودید، این رویا هم از محدودیت های فکر و اعتقادی شما خبر می دهد. شاید مدت های طولانی است که در چهارچوب باور های کهنه تان گیر کرده اید و تلاشی هم برای تغییر و به روز رسانی انجام نداده اید.

  ✔️زندان شیشه ای

  اگر در خواب دیدید که در زندانی حضور داشتید که دیوار های آن از جنس شیشه بود، این رویا ناشی از فشاری است که از هر سمتی متحمل شده اید. اکنون در شرایط مناسبی قرار ندارید و روح و جسم تان نیز در معرض خطر است. فشار هایی که در دنیای حقیقی حس می کنید، در رویای شبانه شما با تصویر یک زندان شیشه ای ظاهر می شود. تنها خودتان می توانید شرایط را به نفع خودتان تغییر دهید. پس سریعا دست به کار شوید.

  ✔️زندانی بودن در منزل شخصی

  اگر در خواب دیدید که در منزل و خانه شخصی خودتان زندانی و محبوس شده بودید، تعبیر این رویا نیکوست و از تعهد محکم زناشویی در زندگی تان خبر می دهد. شما نسبت به یک دیگر بسیار وفادار هستید و همچنین در زندگی تان به مقام و بزرگی و عاقبت خیری خواهید رسید.

  ✔️مردن در زندان

  اگر در خواب دیدید که کسی یا خودتان در زندان فوت کرده بود، بر سر شغل و کار خود باقی خواهید ماند و همچنین عمر شما با عذت و طولانی خواهد بود. برای هر شخصی که دیده اید هم این تعبیر صدق خواهد کرد.

  ✔️زندانی بودن پدر

  اگر در خواب دیدید که پدر شما را به زندان برده بودند و در حبس بود، این رویا تعبیر خوبی دارد. تمام درد ها، غم ها، مشکلات و مصیبت های سخت از شما و خانواده تان دور خواهد بود. پس از بابت هیچ چیز نگران نباشید. خداوند حواسش به شما هست و اجازه نمی دهد آسیب و گزندی به شما برسد.
  اگر پدر شما در قید حیات نیست و در خواب دیدید که او را به زندان می برند، این رویا نمادی از بهم ریختگی ها و آشوب های غیر قابل کنترل در خانه شماست. این رویا به شما هشدار می دهد که این روز ها از هر گونه تنش و درگیری فاصله بگیرید.

  ✔️زندانی بودن مادر

  اگر در خواب دیدید که مادرتان زندانی شده بود، این خواب نماد یک فرصت طلایی و سرنوشت ساز است که در اختیار شما قرار می گیرد. به نحو احسن از آن استفاده کنید.

  ✔️زندانی بودن برادر

  اگر در خواب دیدید که برادرتان زندانی است، نظر تعبیر گران در این باره بروز موانع و مشکلات در زندگی تان است. این سختی ها معمولی نیستند و اگر به اندازه کافی قوی نباشید، زیر بار این مسائل کمر خم خواهید کرد.

  ✔️زندانی بودن خواهر

  اگر در خواب دیدید که خواهر تان زندانی شده است، در دوره ای از زندگی تان بسیار تنها و بی کس خواهید شد. به لحاظ روحی ضربه سنگینی خواهد بود و غم و اندوه های زیادی به سمت شما و زندگی تان خواهد آمد. در هیچ شرایطی ناامید نشوید و خدا را از یاد نبرید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  2 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  النا
  ۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۲۱:۵۰

  سلام وقت تون بخیر
  خواهر من ۸ ماه پیش به رحمت خدا رفتند.. خواب دیدم کسی خبر داد که ایشون در زندان هستند.. و خواهر دیگه م و شوهرش چند روز بود که تاش کرده بودند و نتونسته بودند کاری انجام بدند و میگفتن. وضع خوبی نیست نمیشه بیرونش آورد

  ابوالفضل محبوب
  ۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۰۵:۰۵

  من خواب دیدم که با پدرم در دادگاه هستیم و پدرم به سه سال زندان محکوم می‌شود و من با بغض به قاضی التماس کردم و فایده نداشت.

  روشن
  تاریک