🐶 تعبیر خواب سگ از نظر معبران معروف جهان

س ۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب سگ🐶🐕

  سگ در زندگی حقیقی به وفاداری خود معروف اند. همینطور سگ ها اگر با شما آشنا باشند برایتان دم تکان می دهند و بازیگوشی می کنند ولی اگر شما را غریبه بدانند و خطر حس کنند، پارس می کنند و حتی ممکن است به شما حمله کنند. پس با این تفاسیر از سگ می توانیم اولین تعبیر از این خواب را به دوستی وفادار و مورد اعتماد نسبت دهیم.

  سگ نیز می تواند نماد شهود، بخشندگی، خیانت، دشمن، درگیری و مصونیت نیز باشد. در ادامه برای شما نظر معبران معروف در این باره را آورده ایم.

  تعبیر خواب سگ

  تعبیر خواب سگ از نظر محمد ابن سیرین👨

  دیدن سگ در خواب، نماد یک دشمن پست و بی ارزش است؛ اما در عین حال مهربان و دل رحم هم می باشد.

  ✍️اگر در خواب سگ ماده دیدید، تعبیر آن این است که یک زن در اطراف شماست که به لحاظ اخلاقی و شخصیتی بسیار پست و نا به کار است.

  ✍️اگر در خواب سگی به رنگ سیاه دیدید، تعبیرش دشمنی از نژاد اعراب است.

  ✍️اگر در خواب سگی به رنگ سفید دیدید، تعبیرش دشمنی از نژاد غیر عرب است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگ برای شما پارس و سروصدا می کرد، تعبیرش این است که با دشمنی درگیر می شوید و در این درگیری، این شخص با حرف زشت و ناروایی باعث آزردگی خاطر شما می شود.

  ✍️اگر در خواب سگ به شما حمله کرد و آسیب رساند، تعبیرش این است که از دشمنی به شما آسیب و خسارت می رسد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که آب دهان سگ به لباس شما ریخت، بیان گر این است که شما از دشمن و دشمنی کردن با کسی، خسته و آزرده می شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگ لباس شما را پاره کرد، تعبیرش این است که در کسب و کار و اموال شما یک بحران به وجود خواهد آمد و در اثر این بحران، برای مدتی با رکود و تنگ دستی روبه رو می شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گوشت سگ را می خوردید، تعبیرش این است که شما می خواهید یک دشمنی و کینه را، با بدی و دشمنی پاسخ دهید. بهتر است کمی آرام باشید و از خداوند بخواهید که شما را از شر دشمن حفظ کند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به سگی غذا می دادید، تعبیر آن این است که رزق و روزی و نعمت بسیاری نصیبتان می شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که با سگ مقاربت و نزدیکی داشتید، تعبیرش این است که دشمن در حق شما نامردی می کند و نسبت به شما حریص می شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگی به شما تکیه داده بود و کنارتان خوابیده است، تعبیر آن این است که شما به یک دشمن نادان و پست اعتماد خواهید کرد و در کار اشتباهش به او کمک می کنید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که از پستان سگ شیر می خوردید، خبر از یک ترس، هراس و اضطراب بسیار شدید می دهد وممکن است که با یک دشمن درگیر شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگ از شما فرار می کند، تعبیرش این است که دشمن از شما ضعیف تر است و به بیانی دیگر از شما می ترسد.

  ✍️اگر شما آقا هستید و در خواب دیدید که یک سگ ماده وارد خانه شما شد، تعبیرش آن است که با یک زن نابه کار و نادان ازدواج خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که یک سگ لباس شما را با دندان گرفته است، تعبیرش این است که شما مرتکب گناه و یک عمل ناپسند می شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که، یک دم مانند دم سگ داشتید، معنایش این است که مال و ثروت حرامی به دست می آورید و مردم بخاطر این کار شما را سرزنش می کنند.

  تعبیر خواب سگ از نظر امام جعفر صادق(ع)👳‍♂️

  اولین تعبیر، وجود یک دشمن، دشمنی کردن و خصومت است. ممکن است دشمنی اطراف شما باشد و با او به جنگ و خصومت بپردازید.

  دومین تعبیر،نشان دهنده یک فرد صاحب مقام ولی در عین حال طمع کار در اطراف شماست.

  سومین تعبیر، خبر از یک فردی می دهد که به ظاهر دانا و صالح است اما رفتارش این گونه نیست. برخلاف دانایی که دارد، کارهایی انجام می دهد که شخصیت او را زیر سؤال می برد.

  چهارمین تعبیر، نشان دهنده افراد خبرچین است. این افراد در اطراف شما هستند و از زندگی شما برای دیگران سخن چینی می کنند. ممکن است در ظاهر بسیار دوست و رازدار خود را نشان دهند، اما در پشت سر شما این گونه نیستند. پس بهتر است درباره افرادی که به عنوان دوست انتخاب کردید، تجدید نظر کنید.

  همچنین بخوانید:  🌡️ تعبیر خواب سوختن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  امام صادق می گویند: اگر در خواب دیدید که یک توله سگ شکاری سوار بر اسب شما شده است، تعبیرش این است که با یک زن یهودی، در کار بد و فسادی شریک می شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگی سوار اسب شما شده است، تعبیرش این است یک روحانی زردشتی با همسر شما هم دستی می کند و به فساد کشیده می شوید.

  تعبیر خواب سگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی، سگ اگر با شما آشنا باشد و شما را بشناسد، از شما حمایت و مانند یک دوست خواهد بود؛ اما اگر سگ با شما بیگانه باشد و غریبی کند بسیار خطرناک و وحشی می شود. در خواب هم نیز همین طور است.

  ✍️اگر در خواب سگی را دیدید که بسیار آرام و مطیع به نظر می رسید، همراهیتان می کرد، و حرف و اشاره های شما را می فهمید؛ پس شما در امان هستید. این خواب به شما خبر می دهد که از آسیب و ضررات احتمالی محفوظ خواهید بود. همچنین دوستی دارید که از شما حمایت و پشتیبانی می کند. اگر دوست نزدیک و صمیمی دارید، به او اعتماد کامل داشته باشید. چون سگ آرام و مطیع در خواب نماد یک دوست با وفا است.

  ✍️اگر در خواب سگی وحشی دیدید که آن را نمی شناختید و با شما غریبی می کرد، بهتر است بیشتر حواستان را جمع اطرافیانتان کنید. افرادی نزدیک شما هستند که احتمالا نیت خوبی نسبت به شما ندارند.

  ✍️اگر سگ در خواب به شما حمله کرد، این خواب به شما می گوید که دشمنی پست و نادان و حامل ضرر در کمین است تا در فرصت مناسب به شما آسیب برساند. پس بهتر است از این فرد دوری کنید تا از خطرات احتمالی به دور باشید.

  صدای سگ در خواب، نماد غیبت و بدگویی، سیاستمداری، سخن زشت و ناسزا می باشد.

  ✍️اگر در خواب صدای سگ را می شنیدید ولی او را نمی دیدید، نشان دهنده این است که افرادی پشت سر شما غیبت می کنند و بدی از شما می گویند. حتی در صدد برنامه ریختن و توطئه برای شما هستند.

  ✍️اگر در خواب سگی آرام و آشنا با شما سروصدا می کرد، تعبیرش فحش و سخن نارواست. این خواب به شما می گوید که ممکن است با فردی برخورد صحیح و درستی نداشته باشید و این فرد در پاسخ به شما حرف های بد و ناپسند بزند و نفرین کند.

  ✍️اگر در خواب یک سگ ماده به شما حمله کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که زنی خطرناک و موذی اطراف شماست که اگر مراقب نباشید شما را در دردسر بزرگی خواهد انداخت.

  حمله سگ در خواب، تعبیر خوبی ندارد.اگر سگ بزرگ، درنده و وحشی بود، تعبیرش دشمن قدرتمند، درشت اندام و بسیار خطرناک است.

  ✍️اگر سگ کوچک، ضعیف و لاغر بود، این دشمن خطر زیادی ندارد و شما از جانب این شخص آسیبی نمی بینید مثل سگ های خانگی و زینتی و… .

  ✍️اگر در خواب دیدید که به سگی غذا می دادید، از اندوه و ناراحتی فاصله می گیرید.

  ✍️اگر سگ غذا را از دست شما گرفت و فرار کرد، دچار خسارت مالی می شوید. اگر این سگ ماده بود، تعبیرش این است که یک زن بد طینت شما را فریب خواهد داد و پولی را از چنگ شما در می آورد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگی از شما ترسید و فرار کرد، تعبیرش این است که شخصی را که به او علاقه ندارید، از خود دور می کنید ولی این شخص هر که هست بسیار به شما علاقه دارد چون سگ به وفاداری معروف است.

  ✍️اگر در خواب سگی را از خود دور کردید ولی سگ با ناتوانی و درماندگی باز نزد شما بازگشت، این خواب بسیار خوب است. این خواب به شما بیان می کند که به نظر خودتان در کاری اشتباه خواهید کرد، ولی سود و منفعت شما در این است که بر خلاف میل شخصی خود رفتار کنید. در این حالت، حالت ضعف و ناتوانی سگ در خواب به شما پیروزی در بیداری را بشارت می دهد.

  ✍️اگر دیدید که سگ های زیادی اطراف شما جمع شدند، در جمع و دورهمی حضور پیدا خواهید کرد اما شما در آن جمع احساس غریبی می کنید. حس می کنید که شما را نمی پذیرند و با بدبینی به شما نگاه می کنند و این موضوع باعث عدم اعتماد و استرس در شما می شود. به طور کلی روابط خوب پیش نمی رود. اگر در این حالت سگ ها به شما حمله کردند، نشانه خوبی نیست.

  سگ شکاری در خواب، نشان گر دوستی است که به لحاظ شخصیتی پست و نادان است و نمی تواند این خصیصه خود را پنهان و یا کنترل کند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگ برای شما چیزی را به دندان گرفت و آورد، تعبیرش نیکوست و به زودی سودی به دست خواهید آورد.

  همچنین بخوانید:  🚀 تعبیر خواب سفر و مسافرت کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب سگ از نظر اسماعیل بن اشعث👨

  اسماعیل اشعث می گوید اگر در خواب سگ شکاری دیدید، بیان گر دشمنی و خصومتی است آشکار، که همه از جمله اطرافیان شما از این دشمنی خبر دارند.

  ✍️اگر در خواب سگی شکار کردید، تعبیرش این است که از دشمن خود راهنمایی و مشورت میگیرید که این کار برای شما بسیار مثبت و خوب است.

  ✍️اگر دیدید که گوشت سگ شکاری می خوردید، تعبیرش میراث و گرفتن حق ارث است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سعی می کنید یک سگ وحشی و شکاری را از دور کنید، تعبیرش این است که یک دشمنی با سود بسیار برای شما تمام می شود.

  تعبیر خواب سگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  در کتاب تفسیر رویا سگ را با استفاده از نمادها این گونه تعبیر کرده است:

  سگ🐶

  یکی از تفاسیر سگ در خواب دیدن، بیان کردن احساسات به سادگی است. مثل اینکه شما زود عصبانی شوید. علت این تفسیر این است که سگ ها به هنگام خشمگین شدن سریع دندان هایشان را نشان می دهند.
  سگ نماد امیال جسمانی، دوستی و ارتباطات، و نیز بخش هایی از وجودمان که از چشم دیگران پنهان می کنیم است.
  سگ نیز، نماد فداکاری و خود را وقف کسی کردن است. مانند همسر، فرزند و…
  سگ می تواند نماد راهنما و یا نگهبان نیمه پنهان زندگی شما نیز باشد.

  سگ سیاه🐶

  سگ سیاه نماد افسردگی، ترس از مرگ، آرزو ها و خواسته هایی که اکثرا ناخودآگاه و غیر قابل مهار اند.
  سگ سیاه نیز نماد و پیام دهنده مرگ یک شخص نیز می تواند باشد.

  حمله سگ🐶

  حمله کردن سگ نماد خشم و انتقاد، کنایه های نیشدار و… است. این خواب می تواند ناشی از خشم و پرخاشگری شخصیت خودتان نیز باشد.

  سگ با قلاده🐶

  سگی که قلاده به گردن دارد، نماد غریزه و میل های درونی است که ما یا آنهارا در درون خود کنترل کرده ایم و یا با سرکوب آن هارا مهار کرده ایم.

  توله سگ🐶

  توله سگ نماد جوانی، سربه هوایی، شورش عواطف و احساسات است. دیدن توله سگ در خواب میتواند نمایانگر یک کودک، آبستن بودن، حساس و وابسته به نیاز باشد. شاید شما نیاز به عشق ورزیدن و یا مراقبت از چیزی دارید.

  سگ سیاه🐶

  در خواب نماد قسمت تاریک و سیاه از شخصیت یک دوست است. شما از نیات بد و نا درست این شخص با خبرید و می دانید که در ذهنش چه می گذرد.

  سگ سفید🐶

  نماد نیت خالص و درست یک دوست است.

  تعبیر خواب سگ از نظر کارل گوستا و یونگ🔮

  سگ در خواب، نماد شهود، وفاداری و تعهد، سخاوت و بخشندگی، حفاظت و در امان بودن، راستی و صداقت است. این خواب بیانگر توانایی شما در پیشبرد اهداف و رسیدن به موفقیت است. می تواند بیانگر فردی باشد که این ویژگی ها را دارد.

  ✍️اگر در خواب سگ را هار و وحشی، و یا اینکه در حال سر و صدا دیدید، بیانگر یک کشمکش درونی با خودتان است. حتی ممکن است نماد خیانت و عدم صداقت باشد.

  ✍️اگر در خواب سگ مرده و یا در حال مردن بود، تعبیرش از دست دادن یک دوست خوب است.

  ✍️اگر در خواب سگ پای شما را گاز گرفت، بیانگر این است که شما برای متعادل ساختن جوانب زندگیتان و حرکت در مسیر اهداف مورد نظرتان، توانایی کافی را ندارید. تعبیر دیگر این خواب نماد عدم تعهد و وفاداری است. فردی به شما خیانت می کند و شما نیز حس می کنید که این فرد باعث گمراهیتان است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگ از روی خوبی و بازی کردن پارس می کند، نماد خوشی و فعال بودن در اجتماع است. نشان از پذیرفته شدن شما در جامعه است.

  ✍️اگر درخواب سگ از روی دفاع از خود و به طور وحشیانه پارس می کرد، نشان گر این است که شما عادت دارید که از دیگران تقاضا و خواهش کنید و اوضاع را در دست خود بگیرید.

  دیدن سگ در خواب نماد دوستی و ارتباطی است که فراموش شده است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به سگی غذا می دادید، نشان می دهد که شما در حال پرورش یک استعداد قدیمی هستید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگی برای شما دم تکان می داد و به دو خود می چرخید، بیانگر این است که شما زمان زیادی را صرف تلاشی می کنید که نتیجه مناسبی ندارد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که دو سگ یکدیگر را لیس می زدند، نشان می دهد که شما در یکی از روابطتان به درک متقابل رسیده اید.

  ✍️اگر در خواب یک سگ خریدید، بیانگر این است که شما نیاز به یک هم صحبت و همراه دارید.

  ✍️اگر در خواب به دنبال یک سگ می رفتید و این سگ به عنوان راهنما بود، نشان می دهد که شما در مورد یک مسأله و یا تصمیم گیری برای موقعیتی دچار مشکل هستید.

  همچنین بخوانید:  🐜 تعبیر خواب ساس از نظر معبران معروف

  ✍️اگر در خواب سگی را از خود دور می کردید و یا در پی چیزی فرستادید، این خواب به شما می گوید که تصمیماتی که اکنون می گیرید بعد ها طور دیگری و به عدم وفاداری برداشت می شود. کاری برایتان درست است را انجام دهید و نگران فکر دیگران نباشید. به تعبیر دیگر ایم خواب می تواند بیان گر رد شدن یک پیشنهاد دوستی باشد.

  ✍️اگر در خواب یک سگ را زیر گرفتید، به این معنی است که شما درباره نیت یکی از دوستان خود دچار تردید و دودلی شده اید. احساس می کنید به شما خیانت شده است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که با تعدادی سگ می دوید و یا با آنها زندگی می کنید، بیان گر این است که شما نیاز به احساس تعلق به داشتن یک خانواده پیدا خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب یک سگ را حمام می کردید، شما به خودتان، برای وفادار و خشنده بودن می بالید.

  ✍️اگر در خواب شکم یک سگ را مالش میدادید، نماد اعتماد در رابطه است.

  ✍️اگر در خواب به یک سگ لباس می پوشاندید، نماد این است که شما تلاش می کنید تا شخصیت و عادات خود را از کسانی پنهان کنید.

  ✍️اگر در خواب سگی بر پشت شما سوار شده بود و شما نمی توانستید او را از خود جدا کنید، بیان گر این است که شخصی از شما به نفع خودش کار می کشد و شما قادر نیستید که از شر او خلاص شوید. شاید به خاطر احساس وابستگی و یا احساس سنگینی بر دوشتان است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که پا روی یک سگ گذاشتید، نشان دهنده این است که از نظر شما دوستی ها، و روابط بی اهمیت هستند.

  ✍️اگر در خواب سگی را همراه با توله هایش دیدید، به توانایی شما در پرورش افراد اشاره می کند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگی یک مار را خورد، تعبیرش این است که یک دوست صمیمی در تلاش است تا شما را از گرفتن یک تصمیم بد منصرف کند.

  ✍️اگر در خواب یک سگ با دو سر دیدید، به این معنی است که شما بسیار مراقب اطرافتان هستید. به تعبیر دیگر ممکن است شما نیاز داشته باشید تا از موضوعی بیشتر آگاه شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگی قصد داشت به شما تجاوز و یا حمله کند، هشدار است که مراقب باشید تا شخصی که، او را به چشم دوست می بینید، از پشت به شما خنجر نزند!

  ✍️اگر در خواب غذای سگ را می خوردید، بیان گر این است که احتمالا شما درحال مبارزه با مسائلی در خصوص وفاداری یک رابطه هستید.

  ✍️اگر در خواب خانه یک سگ را دیدید، بیان گر این است که در دردسر بزرگی افتاده اید و به خاطر نحوه عملکردتان تنبیه می شوید.

  تعبیر خواب سگ از نظر حضرت یوسف نبی👳‍♂️

  ✍️اگر در خواب سگ دیدید، تعبیرش بدی و شومی است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که سگ پارس می کرد،کمی دچار سختی و زحمت خواهید شد.

  تعبیر خواب سگ از نظر لوک اویتنهاو👨

  سگ در خواب نماد یک دوست متعهد و وفادار است.

  سگ هار در خواب، نشان می دهد یکی از دوستانتان در دردسر افتاده و خطر او را تهدید می کند.

  سگ شکاری در خواب نماد اراده و پشت کار زیاد شماست که سود زیادی برایتان به همراه دارد.

  ✍️اگر در خواب سگی را دیدید که بسته بود، نماد دشمن است.

  ✍️اگر در خواب سگی را با زنجیر بسته بودند، نماد دزد است. مراقب دزدان اطرافتان باشید.

  ✍️اگر در خواب سگ هایی را دیدید که یک دیگر را گاز می گرفتند، نماد دعوا و مشاجره در چارچوب خانواده شماست.

  ✍️اگر در خواب سگ شر و پر سر و صدایی را دیدید، نماد یک دشمن و زندگی سخت و غیر قابل کنترل است.

  ✍️اگر در خواب سگ دستی و اهلی دیدید، نماد عشقی آمیخته با خودخواهی و کوته نظری است. اگر شما دختر هستید و این خواب را دیدید، نشان می دهد که نامزد شما بسیار خودخواه است.

  ✍️اگر سگ در خواب شما پارس می کرد، نماد شادی و شادمانی است.

  ✍️اگر در خواب سگی به شما حمله کرد، نماد هشدار، تهدید و خطر است.

  ✍️اگر در خواب سگی شما را گاز گرفت، نماد جنگ و دعوا بر سر پول و مال است. همچنین نشان می دهد که کسی در زندگی شما دسیسه چینی و فتنه گری می کند.

  ✍️اگر در خواب با سگ بازی می کردید، نماد صلح و آشتی است. اگر با کسی قهر هستید، موجبات آشتی برای شما فراهم می شود.

  تعبیر خواب سگ از نظر آنلی بیتون👨

  تعبیر خواب سگ از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب صدای پارس سگ را شنیدید، نماد اخباری است که شنیدن آن شما را آشفته و دگرگون خواهد ساخت.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  2 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  محبوب
  ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۱:۲۶

  نتونستم تعبیر خوابم رو متوجه بشم…
  خواب دیدم که یه سگ بزرگ سیاه روم استفراغ کرد

  بادا
  ۱ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۲۳:۱۱

  پاسخم رو به راحتی پیدا کردم.

  روشن
  تاریک