🐫 تعبیر خواب شتر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ش یک دیدگاه
 • تعبیر خواب شتر🐫

  شتر از دسته حیوانات قدرتمند و دارای گوشت حلال است. همچنین این حیوان شیر و گوشت بسیار قوی هم دارد. علاوه بر موارد گفته شده این حیوان وسیله ای برای بارکشی، جا به جایی و همچنین دارای پوست و پشم گران قیمت است. دیدن این حیوان در عالم رویا و خواب تعابیر متفاوتی دارد که برخی از آنها عبارت است از: غم و اندوه، ازدواج (برای مجردین)، قدرت و مقام، ارث و میراث، سفر و مسافرت، حج، ثروت و دارایی و…
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  زایمان کردن کردن شتر

  بچه شتر

  شتر سواری

  صحبت کردن با شتر

  شتر های سفید رنگ

  شتر غول پیکر و عظیم الجثه

  شتر ماده

  نگه داشتن افسار یک شتر

  گرفتن افسار شتر

  شتر بدون زین و یراق

  شتر اصیل و خوب نزاد

  صاحب یک شتر بودن

  خوردن سر خام یک شتر

  خوردن گوشت شتر

  گوشت پخته شده شتر

  شیر شتر وحشی

  نوشیدن شیر شتر

  دوشیدن شتر

  صدای شتر

  موی شتر

  سوار بر شتر بودن

  راندن یک گله شتر

  ناتوان بودن در برابر کنترل کردن یک شتر

  تعقیب شدن توسط شتر

  افتادن از شتر

  زمین خوردن با شتر

  پوست کندن یک شتر زنده

  تعبیر خواب شتر

  تعبیر خواب شتر بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

  از نظر امام جعفر صادق (ع) شتر از نژاد عرب در عالم رویا، نمادی از یک شخص عرب نشین و شتر از نژاد فارس و ایرانی، تعبیرش شخصی ایرانی تبار را نشان می دهد.
  همچنین امام صادق (ع) برای دیدن شتر (از هر دو نژاد)، ده تعبیر آورده اند:

  ✍️تعبیر اول، یکی از حاکمان و رئسای عرب را نشان می دهد. شاید هم می تواند به این معنا باشد که به زودی پیش یک شخص قدرتمند که اصالت وی عرب است، مشغول به کار می شوید.
  ✍️تعبیر دوم، باز هم مردی قدرتمند و پارسا را نشان می دهد.
  ✍️تعبیر سوم، مردی با ایمان و خدا دوست است. شاید طی روز های آینده با چنین شخصی برخورد داشته باشید.
  ✍️تعبیر چهارم، سیل و بلای آسمانی است.
  ✍️تعبیر پنجم، از آشوب، فتنه و بهم ریختگی در زندگی تان خبر می دهد. شرایط کمی به سمت منفی پیش خواهد رفت.
  ✍️تعبیر ششم، عمران و آبادانی است. زندگی تان بهبود خواهد یافت و به سطح رضایت بخشی از رفاه دست خواهید یافت.
  ✍️تعبیر هفتم، یک زن را نشان می دهد. این زن می تواند مادر، خواهر، دوست، همسر و یا یکی از اقوام شما باشد.
  ✍️تعبیر هشتم، عازم سفر حج و زیارت خانه خداوند کردن است.
  ✍️تعبیر نهم، برکت، رزق و روزی و نعمت و وفور در زندگی تان افزایش خواهد یافت.
  ✍️تعبیر دهم، رسیدن به مال، دارایی و ثروت زیاد است.
  شتر بان و یا شخصی که افسار شتر را به دست گرفته است، کسی را نشان می دهد که دارای قدرت بسیار بالا، ریاست، حاکمیت و دانش و آگاهی است و در مدیریت امور و کار هایش خیلی خوب عمل می کند.

  از نظر دانیال نبی👳

  از نظر دانیال نبی (ع) اگر شتری که در خواب دیدید ماده بود، خواب خوبی دیده اید و به شما نوید از رسیدن به آرزو هایتان می دهد. به هر چه که بخواهید می رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی به شما یک شتر ماده هدیه کرد و یا بخشید، و یا حتی شما این شتر را به مقدار پول توافق شده ای خریداری کردید؛ تعبیرش ازدواج است. به زودی با زنی ازدواج خواهید کرد و یا اینکه یک کنیز کم سن و سال به منزل خود خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دید ید که یک گله از شتر را می راندید و در خواب می دانستید که این شتر ها برای شما هستند، خواب بسیار عالی دیده اید. به زودی حاکمیت و یا ریاست جایی را به شما خواهند سپرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر شتر بودید، به همان میزان که از این حیوان شیر دوشیدید، شخص والا مقامی به شما اموال و دارایی خواهد بخشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جای شیر از پستان این شتر خون بیرون می آمد، تعبیرش نشانگر حرام و نامشورع بودن این ثروت است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت شتر هستید، تعبیرش منفی است و نشان می دهد که به زودی بیمار و مریض احوال خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر پشت یک شتر وحشی و ناآرام نشسته بودید، تعبیرش برای شما خوب می باشد و نشانگر پیروز و غالب شدن بر مردی قدرتمند و بزرگ است. شما با سیاست و دانایی خود، قدرت را از این شخص خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با یک شتر هستید، تعبیرش هم درگیر شدن با شخصی است. این فرد اصالتا عرب نشین است و بخاطر موضوعی تا مدت ها با این شخص درگیر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شتر های شما، شتر ماده ای فرار کرده بود و یا دزدیده شده بود، تعبیرش متارکه و طلاق از همسرتان می باشد. به بیان دیگر نشانه بالا گرفتن درگیری و اختلافات بین شماست و اگر این درگیری ادامه پیدا کند، در نهایت به جدا شدن شما ختم خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتر ماده شما مرده بود، تعبیرش منفی است و نشان می دهد که به زودی همسرتان از دنیا خواهد رفت.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که شتر شما زایمان کرده است، تعبیرش در بیداری هم صاحب فرزند شدن است و همچنین به ثروت و دارایی تان هم اضافه خواهد شد.

  از نظر یوسف نبی 👳

  از نظر یوسف نبی (ع) اگر در خواب دیدید که سوار بر شتری هستید، تعبیرش بسیار نیک است و به شما از رسیدن به قدرت و حکم فرمانی خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که افسار شتر در دستان شما بود و آن را می کشیدید، تعبیرش نشان گر این است که رهبری گروهی را به شما می سپارند و بر آنان حکم خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری جهاز (پالان) به همراه داشت، تعبیرش نیک است. امکان دارد راهی سفر مکه شوید و یا کاری انجام خواهید داد که ثواب بسیاری برای شما به همراه خواهد داشت.
  ✍️اگر این شتر جهاز (پالان) نداشت و همه اطراف این شتر جمع شده بودند، تعبیرش این است که بر این گروه برتری خواهید یافت و رهبر آنان خواهید شد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که یک شتر ماده به دست آوردید و یا تصاحب کردید، تعبیرش ازدواج و تهعد است. اگر شتر دیده شده در خواب به همراه بچه اش بود؛ پس تعبیرش این است که شما با زنی بیوه ازدواج خواهید کرد که از ازدواج قبلی اش صاحب فرزند شده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن غذایی هستید که با گوشت شتر درست شده است، تعبیرش نیک است و از جانب شخصی والا مقام و صاحب منصب به دارایی های بسیار خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری قربانی کردید، اگر در بند هستید، آزادی برای شما دیده می شود، ولی اگر آزاد و مختار هستید، باز هم برای شما نشانه رها شدن از محدودیت های جزئی است. همچنین نشانگر عازم سفر حج شدن هم می باشد. اگر بیمار هستید و یا شخصی اطراف تان بیمار است، این رویا به شما نوید از بهبودی و شفا می دهد. اگر از چیزی ترسیده اید و دلشوره های شبانه دارید، این رویا به شما آرامش و امنیت را نشان می دهد. اگر در تنگنا هستید و شرایط خوبی ندارید، فرج و گشایش در پیش دارید. اگر چنین رویایی را نزدیک به عید قربان ببینید، تعبیرش بسیار بسیار نیک تر خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر محمل و کجاوه ای پشت شتر نشسته اید و حرکت می کنید، به زودی به سود و بهره زیادی خواهید رسید.
  ✍️اگر دیدید که این کجاوه ناگهان افتاد، تعبیرش دقیقا برعکس می شود و خسارت و زیان بزرگی دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شتری شدید که تا کنون آن را ندیده بودید و این شتر هم با سرعت زیاد در حال حرکت بود، به زودی عازم سفر و مسافرت خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار شتر بودید و این شتر بسیار تاخت و تاز می کرد، تعبیرش منفی است و حال و احوال شما دگرگون و آشوب خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شتری شده بودید اما نمی دانستید کجا می رود و احساس کردید گم شده اید، این رویا تعبیر خوبی ندارد. در انجام امور و گذراندن زندگی تان ناتوان و عاجز خواهید شد و هرچه به دنبال راه چاره می گردید، چیزی عایدتان نمی شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری به شما لگد زد، تعبیرش این است که راهی سفری خواهید شد که اصلا برای شما خیر نیست و در این سفر سختی و زحمت زیادی خواهید دید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری از شما فرمان نمی برد و هیچ گونه رام شما نمی شد، تعبیرش اندوه و ناراحتی می باشد و برای دوره موقتی در حالت ناامیدی و دلسردی باقی خواهید ماند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مثل یک شتر راه می رفتید، تعبیرش نیکوست و به شما نوید می دهد که سعادت و کامروایی در آخرت برای شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک آسیاب با نیروی یک شتر در حال گردش بود و به خوبی غلات را آرد می کرد، تفسیر این رویا دقیقا چرخ زندگی شما را نشان می دهد. آسیاب خوشبختی، سعادت، کامروایی برای شما پایدار خواهد بود و زندگی تان پر رونق تر از قبل خواهد شد.
  از نظر اسماعیل ابن اشعث
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتر های زیادی از نژاد عرب داشتید، تعبیرش برای شما این است که به زودی حاکمیت بر سرزمینی عرب تبار و یا ریاست جایی در بین اعراب را به شما می سپارند.
  ✍️اگر شتر ها از نژاد فارس و ایرانی بودند، پس تعبیرش همان است با این تفاوت که در سرزمین فارسی زبان خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که در حال خوردن پوست شتر هستید، از یک فرد ثروتمند و توانگر مقداری مال و ثروت دریافت خواهید کرد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در عالم رویا دیدید که شتری را کامل خورده بودید، باز تعبیرش مثل قبل است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که شتر با شما صحبت می کرد، تعبیرش مثبت است و به زودی خیر و نیکی به زندگی شما روانه خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  🦵 تعبیر خواب شکستن پا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر شتر هستید، تعبیر این رویا نشانه ای از رفاه، وفور و نعمت و فراخی است.
  از نظر ابراهیم کرمانی پوست شتر در خواب، از به دست آوردن ارث و میراث خبر می دهد. این میراث از مرد بزرگ و سر شناسی به دست شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی مقدار زیادی گوشت شتر به شما داد، به همان اندازه که گوشت به شما داده شد؛ اموال و دارایی به دست خواهید آورد.
  خوردن گوشت شتر، تعبیرش این است که اموال یک کودک یتیم را به ناحق و با رنج و آه زیادی تصاحب خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری را قربانی کردید و از گوشت آن تکه ای به هر کس دادید، تعبیر این رویا نشان می دهد که یک مرد بزرگوار و بلند آوازه در این مکان قربانی یک ماجرا خواهد شد و یا فوت خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قدرت و نیروی بدنی شما بر شتری غالب شده بود و به بیانی شما سعی داشتید که خودنمایی کنید و با این حیوان بد رفتاری می کردید، تعبیرش این است که به زودی دشمنان و بد خواهان زندگی تان را شکست خواهید داد و او را تحقیر و خوار خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری پشت سر شما در حال حرکت بود که تا به حال آن را ندیده بودید، تعبیرش منفی است و نشان می دهد که به زودی احوال تان دگرگون خواهد شد و پریشان می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری در حال سر و صدا و فریاد زدن بود، تعبیر این رویا به شما خبر از یک سفر حج و عازم مکه شدن می دهد. اگر شما اعمال حج خود را به جا آورده اید، پس تعبیرش یک سفر کاری و یا تجاری بسیار مهم و سرنوشت ساز است. طی این سفر سود و منفعت زیادی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در باغی حضور داشتید که چندین شتر در آن بسته شده بودند، حاکم و یا رئیس این منطقه بر تمام دشمنان خود غالب خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک گله شتر در یک زمین و یا روستا جمع شده بودند، تعبیرش نشانه جمع شدن دشمنان تان در یک مکان است. همه آنها با هم متحد خواهند شد. به تعبیر دیگر می تواند اشاره به خرابی های ناشی از وقوع سیل، بیماری و مرض ناعلاج هم داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتر ها بار گندم و یا جو داشتند، تعبیرش این است که از جانب دشمنان و بد خواهان تان در این سرزمین به سود، بهره و منفعت زیادی خواهید رسید.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که کسی به شما شتری را هدیه داد و یا بخشید، به اندازه ارزش و قیمت آن شتر، شما به سود، منفعت و بهره خواهید رسید.
  ✍️اگر دیدید که دو عدد شتر به شما داده شد، تدر این حالت تعبیرش ثروت و دارایی بسیار را نشان می دهد.
  ✍️اگر دیدید که در بیابان بودید و شتر های زیادی را تصاحب کردید، بر مردم و ساکنان آن منطقه برتری و رهبری خواهید یافت.
  پشم و موی تن شتر، نماد اموالی است که از جانب یک شخص صاحب مقام به شما خواهد رسید. برخی از معبران نیز عقیده دارند که تعبیر پشم شتر، ارث و میراث است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به همراه گروهی یک شتر را کشتید و گوشت تن آن را با هم تقسیم کردید، پس تعبیرش این است که یکی از سران و ثروتمندان در این مکان از دنیا خواهد رفت و تمام اموال و دارایی وی با ارث و میراث بین وارثان تقسیم خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت یک شتر یک ساله شدید، تعبیر این خواب نشانه ناراحتی، اندوه و غم می باشد. تعبیر خوبی ندارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که افسار و مهار شتر را می کشدید، تعبیر این رویا دشمنی و خصومت است. با شخصی که تحت فرمان و سلطه شماست یا برعکس شما تحت فرمان او هستید، درگیر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مثل سر شتر شده بود، تعبیرش این است که به زودی همه دشمنان و بدخواهان تان را شکست خواهید داد و به ریاست و رهبری خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پای شما مثل پای یک شتر شده بود، تعبیرش مثبت است و نشانگر افزایش دارایی و نیروی شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال نزدیکی و آمیزش کردن با یک شتر هستید، تعبیرش نیکوست و نشان می دهد که به زودی از شر تمام ناملایمات و درگیری های زندگی تان رها خواهید شد و دشمنان تان را هم شکست می دهید. همچنین دارایی های زیادی به دست خواهید آورد و آوازه شما در بین اطرافیان خواهد پیچید.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری شتر در عالم رویا تعبیر خوبی ندارد و خبر از غمف غصه و ناراحتی می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری به شما حمله کرد، این رویا دو تعبیر دارد، یا برای چند روزی غمگین خواهید شد و یا اینکه با فردی بسیار کم ارزش و نادان درگیر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که افسار شتری را گرفته اید و آن را به سمت مسیر مد نظرتان می برید، تعبیرش این است که شما باعث می شوید فردی از راه جهل و نادرست توبه کند و او را به هدایت شدن و ایمان تشویق خواهید کرد.
  ✍️اگر شتر به بیراهه و هر سمتی می رفت و شما نمی توانستید کنترلش کنید، تعبیرش برعکس است و شخصی باعث گمراهی و کشیده شدن شما به سمت راه های نادرست خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال ذبح (سر بریدن) یک شتر هستید، تعبیرش مثبت است و نشان می دهد که به زودی از غم و ناراحتی فاصله می گیرید و به آرامش و آسایش می رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر شتر بودید و ناگهان از پشت بر زمین افتادید، تعبیرش منفی است. زندگی تان در مضیقه قرار خواهد گرفت و برای مدتی با فقر و تنگ دستی سپری خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری به شما لگد زد، تعبیرش خوب نیست و نشانه ای از مبتلا شدن به بیماری خطرناک و شدید است.
  در برخی از تعابیر شتر را به مردی تعبیر کرده اند که بسیار شیطان صفت، نادان و جاهل، ریاکار و منافق است.
  ✍️اگر شما یک خانم و مجرد هستید و در خواب دیدید که بر پشت یک شتر سوار شده بودید، تعبیرش برای شما ازدواج و تعهد است. اگر متأهل هستید ولی از همسرتان بی خبرید، تعبیرش برای شما بازگشت همسرتان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شتری هستید، یک ثروت هنگفت از جانب یک شخص قدرتمند مثل یک حاکم به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به جای شیر از پستان شتر خون جاری شد، پول حرامی به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک شتر ماده در حال حرکت در شهر بود، تعبیرش خوب نیست و اوضاع و احوال این شهر بهم می ریزید و گرفتار آشوب خواهد شد؛ زیرا زیرا خداوند میفرمایند: «و انا مرسلو الناقه فتنه لهم»؛ یعنی، و ما شتر ماده را بر آنان فرستادیم تا فتنه و آزمایشی برای آنان باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سر شتر ماده ای را بریدید، تعبیرش این است که شما کار اشتباهی انجام خواهید داد که در نهایت باعث پشیمانی و ناراحتی شما خواهد شد. به تعبیر دیگر نشانگر مصیبت، یک زن و یا دوست هم می باشد.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب شپش از دیدگاه معبرین و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی شتر حیوانی بسیار آرام و بی آزار است و همچنین حیوانی بسیار مفید و پر فایده برای انجام سفر های صحرایی، بیابانی و عبور از مناطق بسیار گرم و سوزان است. شتر در زندگی انسان های صحرا نشین و ساکن بیابان نقش بسیار مهم و حیاتی ارائه می کند. حتی اسب هم برای این افراد به اندازه شتر کارآمد نیست، علت آن هم طبیعت بدنی متفاوت اسب و شتر می باشد که باز هم شتر در مناطق گرم تحمل زیاد تری نسبت به اسب دارد. اما زمانی که این حیوان در رویا های شبانه ما مشاهده می شود، می تواند ارتباطی با سفر و مسافرت و گشت و گزار و جا به جایی هم داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت یک شتر در حال حرکت کردن بودید، این رویا از مسافرت و عازم سفر شدن خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتر های بسیار زیادی داشتید و در عالم خواب هم واقف بودید که صاحب این گله شما هستید؛ تعبیر این رویا رسیدن به اموال و دارایی زیاد و همچنین پیدا کردن جایگاه خوب و فرمانروایی است. به مدارج بالایی دست خواهید یافت.
  ✍️شتر ماده در خواب، تعبیرش زنی اطراف شما را نشان می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر و یا نوشیدن شیر از شتر هستید، تعبیرش به دست آوردن مقداری سود و بهره از اموال و ثروت این زن است. اگر اکنون چنین کسی در زندگی شما نیست، پس در آینده نزدیک به زندگی شما اضافه خواهد شد.
  ✍️نوشیدن شیر شتر، به شما مژده از عازم سفری زیارتی و مذهبی شدن می دهد. اگر مدت هاست نذری داشتید، پس طلبیده خواهید شد و ادا می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر پشت یک شتر نشسته بودید و بدون هدف و مقصد حرکت می کردید و به این طرف و آن طرف می رفتید، تعبیرش منفی است و نماد غم، اندوه و آزرده خاطری است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر شتر راه را گم کرده بودید، این خواب نشان می دهد که مشکل و یا مانعی در زندگی تان ایجاد خواهد شد که هیچ راه حلی برای خلاص شدن از آن پیدا نخواهید کرد و درمانده و عاجز خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب تعداد زیادی شتر در جای دیدید که نه شما صاحب این شتر ها بودید و نه صاحب این ملک را می شناختید، این خواب تعبیرش خوب نیست. به زودی حادثه ناگواری برای شما ایجاد خواهد شد که جنبه عام و همه گیر دارد و قطعا گریبان شما را هم خواهد گرفت. حوادثی مثل جاری شدن سیل، زلزله، طوفان، بیماری و… که بروز و اثرات آن همه را درگیر خواهد کرد.
  ✍️خون شتر در خواب دیدن، اموال و دارایی حرام است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتری دهانش کف کرده بود و باز در حال سر و صدا کردن بود، این رویا تصویری از دشمن شماست که قدرتی بسیار بیشتر از شما دارد و قطعا با شما به جنگ و خصومت خواهد پرداخت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی شتری را با طناب بسته بود و می کشید، این رویا تعبیرش این است که فردی بسیار قوی تر از خودتان در هر زمینه ای را آگاه و هشیار خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت یک شتر وحشی شدید، تعبیرش بسیار مثبت است. پیروزی و موفقیت بزرگی برای شما دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مقداری پشم شتر داشتید، مال و ثروت درشت و هنگفتی نصیب شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال بستن زانوی یک شتر هستید، تعبیرش این است که کار بزرگی را مدیریت و تدبیر خواهید کرد و در آن قطعا موفق خواهید شد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون اگر در خواب شتری را دیدید که در حال بار کشی بود، با وجود این که شما فردی صبور و بسیار شکیبا هستید، اما غم و ناراحتی های کوچکی در زندگی تان به وجود خواهد آمد که باعث می شود تمام امید و انگیزه تان را از دست بدهید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شتر داشتید، این رویا تعبیرش نشان گر دارایی و ثروت فراوان از طریق استخراج معدن است. اگر معدن دار هستید، کسب و کار تان رونق خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب یک گله بزرگ شتر دیدید، اگر بیمار هستید و یا شخصی اطراف تان بیمار است، به زودی سلامتی اش را به دست خواهد آورد و با تندرستی کامل از بستر بیرون خواهد آمد. به تعبیر دیگر در زمانی که احساس می کنید بسیار تنها هستید و کسی به داد تان نخواهد رسید، بهترین دوستان و افراد نزدیک تان یاری تان خواهند کرد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو شتر در خواب می تواند نمادی از تلاش و کوشش شماست. به بیان دیگر شاید این رویا به شما این پیام را می دهد که بایستی تلاش خود را بیشتر کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال ناز و نوازش کردن شتر بودید، تعبیر این رویا نشان می دهد که کسی قصد دارد از شما سوء استفاده کند و از طریق فریب دادن شما به هدفش برسد.
  ✍️اگر در خواب شتری را مشاهده کردید که بار زیادی داشت، این رویا از یک ارثیه بسیار کلان و هنگفت خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر شتر شدید، این رویا تعبیرش سفری است که اصلا برای شما خوش نیست و سراسر به زحمت و گرفتاری خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال ضرب و شتم یک شتر بودید، تعبیرش این است که به یکی از دوستان تان بی احترامی و تعدی خواهید کرد. بر رفتار تان کنترل داشته باشید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  ✍️اگر در خواب شبانه تان شتر دیدید این حیوان نشان می دهد که شما لازم دارید کمی محتاط تر و محافظه کار تر عمل کنید. مسئولیت ها، وظایف و بار های زیادی بر دوش شماست و اگر مراقب نباشید همه چیز خراب می شود.
  همچنین این حیوان در خواب می تواند نشانگر این هم باشد که شما در اغلب مواقع سعی می کنید که احساسات تان را پنهان کنید و از ابراز آن خودداری می کنید. اگر جایی از کسی دلخور می شوید، همان لحظه بگویید و ابراز کنید. اگر این کار برایتان سخت است، پس خودتان را سرزنش نکنید و همه چیز را فراموش کنید و ببخشید.
  به تعبیر دیگر شتر در خواب می تواند نماد استقامت، پایداری، قدرت و نیروی شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال لمس و یا نوازش کردن یک شتر بودید، در این زمان شما تصمیم گرفته اید و کاملا آماده اید که خودتان را از سنگینی تمام بار ها و مسئولیت هایی که بر دوشتان است رها سازید و برای مدتی بدون دغدغه به زندگی تان برسید.

  همچنین بخوانید:  🏊 تعبیر خواب شنا کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب شتر بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️زایمان کردن کردن شتر

  اگر در خواب دیدید که شتری در حال زایمان کردن است، به اندازه همان مدت زایمان این حیوان سالی پر از صبر، شکیبایی، تحمل و آرامش در پیش خواهید داشت. در سال های آینده به هر آنچه که اراده کنید دست خواهید یافت و با نتایج رضایت بخشی رو به رو خواهید شد. اگر برای سفر به جایی برنامه ریخته اید، پس این رویا خبر می دهد که نگران نباشید، همه چیز به خوبی پیش می رود.

  ✔️بچه شتر

  اگر در خواب بچه شتری را به همراه مادرش دیدید، این رویا تصویری از مکانی است که تا کنون ندیده اید. همچنین از تجربه های جدید و هیجان انگیزی خبر می دهد که تا مدت ها در ذهن شما باقی خواهند ماند.

  ✔️شتر سواری

  شتر سواری در عالم رویا، شما بسیار دوست دارید که مثل شخص مورد علاقه تان شوید و یکی از آرزو هایتان در زندگی همین است. در اصل شما فردی هستید که بیشتر به حرف اطرافیان گوش می دهید و اصلا به خودتان و استعداد های درونی تان فکر نمی کنید. به خودتان بیشتر توجه کنید و دقیق بدانید که از خود و زندگی تان چه چیزی می خواهید. به تعبیر دیگر این رویا نشانه ای از موفقیت و پیروزی است. آینده بسیار درخشان و روشنی برای شما دیده می شود.

  ✔️صحبت کردن با شتر

  اگر در خواب دیدید که در حال صحبت کردن با شتر هستید، این رویا به شما گوشزد می کند که بایستی خود را بهتر بشناسید و رابطه تان با خود درون تان بهتر کنید. درست است که شما به دنبال آرامش و آسایش هستید ولی در جای نادرست و پوچ به دنبال آن می گردید.

  ✔️شتر های سفید رنگ

  شتر سفید در عالم رویا نمادی از روح صادق و رو راست شماست. به تعبیری این رویا پیش بینی از یک بیماری و مریضی است. اما این تعبیر نباید باعث نگرانی و تشویش شما شود، چرا که خیلی مهم و جدی نیست. به بیان دیگر این رویا می تواند نشانه ای از یک مسافرت سرشار از آرامش و لذت هم باشد.

  ✔️شتر غول پیکر و عظیم الجثه

  اگر در خواب شتری را دیدید که به لحاظ هیکل و جثه بسیار بزرگ بود، این رویا نشان می دهد که به زودی از تلاش برای رسیدن به اهداف تان خسته خواهید شد و تصمیم می گیرید که رهایش کنید. هرگز تسلیم نشوید، درست است که در این راه مشکلات و موانع زیادی ایجاد می شود؛ اما شما فقط بر انتهای مسیر و رسیدن به خواسته تان تمرکز کنید.
  به بیانی شتر با پیکر بزرگ، نشان می دهد که به زودی بر تمام ناامیدی ها و محدودیت های اطراف تان غالب خواهید شد.

  ✔️شتر ماده

  شتر ماده در خواب هم نمادی از یک زن است. در صورتی که متأهل باشید معنای این رویا متفاوت خواهد شد و تعبیرش سفر و مسافرت، سرزمین و مکان، دارایی و ثروت و خانه و منزل است.

  ✔️نگه داشتن افسار یک شتر

  اگر در خواب دیدید که افسار شتری را نگه داشته بودید، تعبیرش این است که شخصی غافل از زندگی و کار و بار را به راه درست و صحیح هدایت خواهید کرد.

  ✔️گرفتن افسار شتر

  اگر در خواب دیدید که افسار شتری را در دست گرفته بودید، این رویا دو تعبیر دارد: اول، یک فرد گمراه و نادان را به راه درست هدایت خواهید کرد. دوم، نشان می دهد که رهبران و حاکمان به سمت شما جذب خواهند شد.

  ✔️شتر بدون زین و یراق

  اگر در خواب شتری را دیدید که زین و یراق نداشت، این رویا نشانه ای از هوای ابری و بارش باران است.

  ✔️شتر اصیل و خوب نزاد

  شتری اصیل در عالم رویا، می تواند نمادی از مسافرت رفتن، فردی مشهور و یا یک شیخ و خلیفه باشد.

  ✔️صاحب یک شتر بودن

  اگر در خواب دیدید که صاحب یک شتر بودید، این رویا نشان می دهد که به زودی بر گروهی از مردان قدرتمند و با نفوذ برتری خواهید یافت و بر آنان غالب خواهید شد.
  چیدن پشم شتر
  اگر در خواب دیدید که در حال چیدن و یا کوتاه کردن پشم های شتر هستید، این رویا از رسیدن به پول، ثروت و دارایی خبر می دهد. این ثروت برای شما ماندگار خواهد بود.

  ✔️خوردن سر خام یک شتر

  اگر در خواب دیدید که سر شتری را خام و نپخته خوردید، به زودی مردی بزرگ و صاحب منسب را رسوا خواهید کرد و یا پشت سر او غیبت و بدگویی خواهید کرد.

  ✔️خوردن گوشت شتر

  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت شتر و یا غذایی با گوشت شتر بودید، تعبیرش منفی است و از یک بیماری سخت خبر می دهد.

  ✔️گوشت پخته شده شتر

  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت پخته شده شتر هستید، دو تعبیر دارد: اول، به دست آوردن چیز هایی از راه حلال و درست و دوم، راستگویی و صداقت و همچنین موفق شدن در انجام اموری خاص است. اما با این حال احتیاط را فراموش نکنید.

  ✔️شیر شتر وحشی

  اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیرِ یک شتر وحشی بودید، تعبیرش مثبت است و نشانه سربلندی شما در امور دینی و شرعی تان است.

  ✔️نوشیدن شیر شتر

  اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن شیر شتر هستید (در صورتی که خودتان ندوشیده باشید)، تعبیرش این است که از فردی صاحب مقام و قدرتمند که در جامعه جایگاه خوبی دارد، مقداری ثروت و دارایی از راه قانونی نصیب تان خواهد شد.

  ✔️دوشیدن شتر

  اگر در خواب دیدید که در حال دوشیدن شیر یک شتر بودید، این رویا تعبیرش ازدواج با زنی نجیب و اصیل می باشد. اگر هنوز مجرد هستید و در خواب چنین رویایی دیدید، پس به زودی صاحب یک فرزند پسر خواهید شد که آینده اش روشن و خوشبخت است.

  ✔️صدای شتر

  شنیدن صدای شتر در عالم رویا، نمادی از سفر کردن است. به زودی عازم سفری خواهید شد که برای شما بسیار مبارک است. به بیان دیگر از یک سفر کاری بسیار عالی و موفق، غلبه کردن بر موانع و سختی ها هم خبر می دهد.

  ✔️موی شتر

  اگر در خواب موی بدن شتر را دیدید، باز تعبیرش مسافرت رفتن است. این سفر برای شما حامل خیر و برکت زیادی خواهد بود. با ثروت زیاد و توشه فراوان از این سفر باز خواهید گشت.

  ✔️سوار بر شتر بودن

  اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت یک شتر بودید، این رویا نمادی از شرافت، اصالت، قدرت، نفوذ، سعادت و خوشبختی است.

  ✔️راندن یک گله شتر

  اگر در خواب دیدید که در حال راندن یک گله از شتر ها بودید، شما به زودی به مقامی خواهید رسید که با یک رهبر و حاکم برابری می کند. شاید هم رهبری گروهی ر به شما بسپارند.

  ✔️ناتوان بودن در برابر کنترل کردن یک شتر

  اگر در خواب دیدید که هر کار کردید نمی توانستید شتر را کنترل کنید، این رویا نشان می دهد که یکی از رقبای قدرتمند تان بر شما غالب و پیروز خواهد شد. همچنین امکان دارد که از جانب بدخواهان ضربه بسیار سهمگینی بخورید. مراقب باشید.

  ✔️تعقیب شدن توسط شتر

  اگر در خواب دیدید که شتری شما را تعقیب می کرد، این رویا یک فرد ظالم و ستمگر، دشمن و بدخواه و یا یک خطذ سیلاب را هشدار می دهد. تعبیرش خوب نیست.

  ✔️افتادن از شتر

  اگر در خواب دیدید که از بالای شتر بر زمین افتادید، تعبیرش منفی است و نشان می دهد که به زودی فقیر و تنگ دست خواهید شد.

  ✔️زمین خوردن با شتر

  اگر در خواب دیدید که شتری شما را زمین زد، تعبیرش خوب نخواهد بود و به زودی مریض و بیمار خواهید شد.

  ✔️پوست کندن یک شتر زنده

  اگر در خواب دیدید که شتری را زنده زنده پوست کندید و یا شاهد چنین صحنه غیر انسانی بودید، تعبیرش منفی است. قدرت، ثروت و دارایی تان از بین خواهد رفت. همچنین دوستان تان را نیز از دست خواهید داد و بسیار تنها خواهید شد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  مژگان
  ۱۳ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۴۵

  سلام همه چی هست جز شتر تر

  روشن
  تاریک