🦁 تعبیر خواب شیر (حیوان) از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ش ۱۰۱ دیدگاه
 • تعبیر خواب شیر (حیوان)🦁

  شیر و یا سلطان جنگل یکی از متداول ترین حیوانات در رویا های شبانه ما است. این حیوان درنده بسیار تیز، چابک و قوی می باشد و به همین علت هم سلطان حیوانات نامیده شده است. طبق ویژگی های رفتاری و غریزی شیر، می توان برخی از تعابیر این رویا و خواب را تفسیر کرد. اولین تعبیر برای این خواب که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند؛ قدرت و جایگاه خوب، احترام و مقام است. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: ترس و وحشت، خطر، هشدار، شخصی صاحب مقام و منسب، شکست دشمن، اموال و دارایی، پیروزی و موفقیت و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  حضرت یوسف

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  خالد بن علی العنبری

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  شیر نر

  شیر ماده

  شیر رام و اهلی

  حمله کردن شیر

  شیر در حال شکار

  کشتن شیر

  شیر مرده

  شیر سیاه رنگ

  شیر سفید رنگ

  عبور شیر از مسیر شما

  فرار کردن از شیر

  گاز گرفتن شیر

  ترسیدن از شیر

  شیر از نظر مسیحیان

  شیر آزاد و رها

  شیر محبوس و زندانی

  شیر در قفس

  عقب نشینی شیر

  شکار شیر

  شلیک کردن به شیر

  پوست شیر

  سوار شدن بر شیر

  شیر ماده به همراه توله هایش

  غریدن شیر

  شیر جوان

  شیر در بیابان

  شیر در مسجد

  شیر در خانه

  جنگیدن با شیر

  نوشیدن شیر از پستان شیر

  خوردن گوشت شیر

  سر و کله شیر

  حمله کردن به شیر با چاقو

  نوازش کردن شیر

  آسیب دیدن توسط شیر

  شیر آرام

  شیر مرده و بی جان

  شیر روی یک صخره

  شیر زخمی

  پنهان شدن از شیر

  غذا دادن به شیر

  تعبیر خواب شیر حیوان

  تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

  از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن شیر در عالم رویا سه تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، فردی را نشان می‌دهد که مقام بسیار بالایی دارد و مقام وی با یک پادشاه و حاکم برابری می‌کند.
  ✍️تعبیر دوم، مردی را نشان می‌دهد که از صفات شخصیتی او می‌توان به شجاع بودن و دلیری وی اشاره کرد. این فرد بسیار شجاع می باشد و از هیچ چیز باک ندارد.
  ✍️تعبیر سوم، نشانگر یک دشمن است. این دشمن بسیار قوی‌تر می باشد و به قدرت او از شما بسیار بسیار بیشتر خواهد بود.

  از نظر دانیال نبی 👳

  از نظر حضرت دانیال اگر در خواب دیدید که گردن شما مثل گردن شیر شده بود، این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و تعبیرش رسیدن به قدرت و نیرو است. همچنین اشاره به امانتداری و دینداری شما هم می تواند داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پادشاهی شیری را به شما هدیه کرد، تعبیر این خواب برای شما بسیار مثبت می باشد و نشان می‌دهد که از جانب این شخص به یک مقام و منصب بسیار عالی خواهد رسید، در حدی که امکان دارد حاکمیت سرزمینی را به شما بسپارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار شیر شده بودید، تعبیر این رویا مثبت است و نشان می‌دهد که به احترام، قدرت، منزلت و مرتبه بسیار عالی و کاملی خواهید رسید.

  از نظر یوسف نبی 👳

  از نظر یوسف نبی شیر در عالم رویا تعبیرش مثبت می باشد. از جانب شخص صاحب مقام و بلندمرتبه سود و فایده ای به شما خواهد رسید و همچنین از جانب این شخص به احترام و بزرگی دست خواهید یافت.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید و بر آن غالب و چیره شدید، تعبیر این خواب نشانگر جنگ و درگیری با دشمن تان می باشد. امکان دارد درگیری بین شما و این شخص رخ دهد اما پیروز میدان شما هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر بر شما غالب و چیره شده بود، تعبیرش بالعکس است و دشمن شما را شکست خواهد داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر شما را دنبال می کرد اما نتوانست به شما برسد، تعبیرش این است که از سمت یک شخص صاحب مقام و قدرتمند مثل یک حاکم و یا رئیس مورد تهدید قرار خواهید گرفت و به خاطر این تهدیدات دچار ترس و اضطراب خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال فرار و گریز از یک شیر درنده بودید ولی این شیر اصلا کاری با شما نداشت، تعبیرش خوب می باشد. در حال حاضر اگر در مورد مسأله ای ترس و دلهره دارید، قطعا رفع خواهد شد و به شما هیچ آسیبی نخواهد رسید. نگران نباشید، چرا که در امان خواهید بود.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی شیر در عالم رویا نمادی از یک حاکم، پادشاه و یا شخصی صاحب قدرت و قدرتمند می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری در حال فریاد کشیدن بود، تعبیر این خواب نشان می‌دهد که از جانب شخص صاحب قدرت و والا مقامی گرفتار ترس و استرس خواهید شد. شاید او شما را تهدید کرده باشد و یا اینکه قصد داشته باشد با زور از طریق تهدید کردن شما به هدفش برسد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با شیر در حال نزدیکی و آمیزش بودید (بدین منظور که شیر با شما آمیزش کند و در واقع شما مفعول باشید)، تعبیرش این است که از جانب این شخص تحقیر و تمسخر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت شیر می خوردید، این خواب نشانگر این است که از جانب یک شخص صاحب مقام و قدرتمند به سود و منفعت خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر را در آغوش گرفته بودید، تعبیر این خواب مثبت می باشد و نشان می‌دهد که با یکی از دشمنان دیرینه و کهن خودتان صلح و سازش خواهید کرد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر خالد بن علی العنبری شیر در خواب تعبیرش حاکم و یا رئیسی را نشان می دهد که بسیار ظالم، بی انصاف، ستمکار و جاهل است. همچنین این رویا می تواند اشاره به نادانی، جهل، غرور و تکبر زیاد هم داشته باشد.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی تعبیر شیر نر نشانگر پادشاه حاکم و یک فرد قدرتمند می باشد و شیر ماده همسر چنین فردی را نشان می دهد. یعنی اگر در خواب شیر ماده ببینید، زنی را نشان می‌دهد که همسر یک شخص بسیار قدرتمند می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را گاز گرفته بود، تعبیرش این است که دشمن باعث می‌شود شما خسارت ببینید و یا اینکه ضرر و زیانی به شما وارد بشود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سر شما مثل سرِ شیر شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. شما به زودی تصمیم می گیرید که به انجام کارهای فساد، نادرست و حرام بپردازید و به سمت کارهایی گرایش پیدا خواهید کرد که اصلا در حد و شأن شما نخواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری را بر پشت و کمر خود گذاشته بودید، این خواب تعبیرش بسیار مثبت می‌باشد و نشان می‌دهد که شما بر دشمن خود پیروز و غالب خواهید شد. (در این تعبیر منظور سواری دادن به شیر نیست، تعبیرش شکار کردن و یا حمل شیر بر کمرتان می باشد).
  ✍️اگر در خواب دیدید که در همراه یک شیر مشغول غذا خوردن بودید، این خواب تعبیرش این است که از اموال و دارایی شخصی مثل یک حاکم و یا پادشاه استفاده خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از پستان یک شیر ماده، شیر می دوشیدید؛ این خواب تعبیرش این است که شما منشی و مسئول امور یک شخص صاحب مقام و قدرتمند خواهید شد، اما اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود چنین چیزی را دیدید، تعبیرش برای شما نشانگر دایه و یا مادر دوم پسرِ یک شخص صاحب مقام شدن را نشان می‌دهد. شاید چنین شخصی شما را به عنوان پرستار فرزندش به خدمت بگیرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر را بغل کرده بودید، تعبیر این خواب برای شما نشانگر این است که به احتمال زیاد نوازنده دربار و کاخ یک شخص صاحب مقام و یا پادشاه و حاکم خواهید شد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی حیوان شیر در خواب هم خطرناک می باشد و هم دشمنی را نشان می دهد که بسیار بی رحم و بی حساب می باشد (یعنی کارهای او حساب شده نمی باشد). اگر در زندگی واقعی تان از کسی ترس و وحشت دارید و مدام از این می‌ترسید که به شما آسیب و گزندی برساند؛ این شخص می‌تواند در رویای شبانه شما به شکل یک شیر ظاهر شود.
  ✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به شما حمله کرد و شما را مورد هجوم و حمله قرار داد، تعبیر این خواب هم به همین صورت نشانگر حادثه و حمله از جانب این شخص می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر فرار می کردید، پس تعبیرش هم نشانگر فرار کردن از خطر و تهدید است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر شیر غالب و چیره شدید و این حیوان را کشتید و نابود کردید، تعبیر این رویا به این صورت است که بر دشمن غالب و چیره خواهید شد و همچنین از شر خطر و تهدید هم رها می‌شوید.
  ✍️شیر ماده در عالم رویا زنی را نشان می‌دهد که به زودی در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت و اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام و اهلی خودتان کردید، تعبیرش بدین صورت است که زنی ثروتمند و توانگر با شما آشنا خواهد شد و شما از ثروت و توانایی او سود بسیار خواهید برد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون شیر و یا سلطان جنگل در عالم رویا نشانگر یک نیرو و قدرت بسیار عظیم و وصف ناشدنی در زندگی شما می باشد. به زودی در آینده ای نزدیک به این قدرت دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر درنده ای را اهلی و رام خودتان کرده بودید، این رویا به شما نوید از پیروزی و موفقیت در هر زمینه ای می دهد. دست به هرکاری بزنید با نتایج بسیار مثبتی روبه‌رو خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر شما را در پنجه و دست‌های خودش گرفتار و اسیر کرده بود، این رویا تعبیرش منفی است و نشان می‌دهد که شما در مقابل حملات و ضربات دشمنان بسیار بی دفاع و درمانده خواهید شد، به طوری که هیچ کس به فریاد شما نخواهد رسید و چاره‌ای جز تسلیم شدن نخواهید داشت.
  ✍️اگر در خواب شیری را دیدید که به لحاظ سنی بسیار جوان بود، این رویا نشان می دهد که شما به نحو عاقلانه و بالغانه ای تصمیم گرفته اید که به زندگی و امور روزمره تان به طور دیگری رسیدگی کنید و طبق اولویت بندی پیش بروید. قطعاً با این کارتان سعادت و موفقیت و کامروایی را برای خود رقم خواهید زد.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم هستید و در خوابتان شیرهای جوان سالی را دیدید، این رویا برای شما بسیار مثبت است. خواستگار هایی در زندگی‌تان دارید که هر کدام بسیار درستکار و زیبا چهره می باشند. انتخاب کردن برای شما از بین آنها بسیار سخت خواهد بود.
  ✍️اگر در عالم رویا غرش شیر را شنیدید، این کار به معنای یک مقام و مرتبه بسیار با ارزش می‌باشد. مقامی که دور از انتظار شما بوده است و در زمانی که اصلاً فکر نمی کنید به آن دست خواهید یافت. از این بابت خدا را سپاس گذار باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا شیر ها را در قفس مشاهده کردید، تعبیرش این است که موفقیت و استقلال شما فقط بستگی به میزان مقابله و رویارویی با مخالفین و دشمنان بستگی دارد. اگر ضعیف باشید و نتوانید از ایده های تان در برابر این افراد دفاع کنید، قطعا شکست خواهید خورد و به جای موفقیت با شکست رو به رو می شوید.
  ✍️اگر در خواب شاهد صحنه ای بودید که مردی شیری را به سمت قفس هدایت می کرد و یا سعی داشت شیر را از قفس خارج کند، تفسیر این رویا نشان می دهد که شما از قدرت روحی و درونی بالایی برخوردار هستید. به سبب این ویژگی شخصیتی و رفتاری تان خیلی راحت می توانید از پس مشکلات و موانع برآیید و بخاطر این قدرت و توانایی تان مورد محبت و لطف از سمت اطرافیان قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری از غار بیرون آمد، تفسیر این رویا برای خانم ها بسیار شیرین می باشد. در آینده ای نه چندان دور به ثروت هنگفت و همچنین مرد مورد علاقه زندگی تان خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری روی بدن شما افتاده بود، غرش می کرد و دندان های تیزش را با غیظ و خشم سمت صورت شما نزدیک می کرد، تعبیرش منفی است. شما پس از رسیدن به قدرت و نفوذ در خطر شکست و نابودی قرار خواهید گرفت. پس باید بیشتر مراقب باشید.
  ✍️پوست شیر در عالم رویا می تواند نشانه خوبی برای شما باشد. زندگی تان بهبود خواهد یافت و با پیشرفت های بزرگ مالی و شادی های متعدد رو به رو می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت شیر شده بودید، این رویا شجاعت و جسارت شما را به تصویر می کشد. فردی نیستید که هنگام رو به رو شدن با مشکلات ناامید شوید و شجاعانه در برابر ناملایمات زندگی می ایستید و آنها را حل می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید با چاقو از فرزندتان در برابر حمله شیر دفاع کنید، این رویا نشان می دهد که شما از تهدیدات دشمنان تان ترسی ندارید و در مقابل آنان با تمام توان می جنگید.

  همچنین بخوانید:  🐫 تعبیر خواب شتر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو شیری که در جنگل زندگی می کند نماد سعادت و کامیابی است. رسیدن به این سعادت و کامیابی فقط به خودتان بستگی دارد و می تواند حاصل زحمت ها و تلاش‌های شبانه‌روزی شما باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به وسیله یک شیر مورد تعقیب و دنبال شدن واقع شده بودید، تعبیر این خواب منفی می باشد و نشان می‌دهد که مورد غضب و ظلم کسی قرار خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری را کشتید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد و نشانگر پیروزی و موفقیت است.
  پوست بدن شیر نماد ثروت و دارایی است. به زودی پولدار خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر نعره و غرش می کرد، این رویا تعبیرش خطر و تهدید است. اگر مراقب نباشید در دردسر بزرگی خواهید افتاد.
  ✍️اگر در خواب شیر را درون یک قفس مشاهده کرده اید، تعبیرش مثبت است و به شما از شکست خوردن دشمن خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری را اهلی و دست آموز خود کرده بودید، این رویا از آمدن یک دوست جدید به زندگی تان نوید می دهد. اگر این روز ها بسیار احساس تنهایی می کنید و به دنبال یک دوست هستید، پس خیلی زود وارد زندگی شما خواهد شد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ حمله کردن شیر به شما در خواب، به شما یادآوری می کند که در راه بد و نادرستی قدم برداشته اید که اگر دیر متوجه شوید، بازگشت از آن غیر قابل ممکن است. به بیان دیگر شاید در زندگی حقیقی در شرایط و موقعیتی قرار دارید که بسیار آشفته و پریشان حال هستید و این اوضاع راه پیشرفت و رسیدن به اهداف تان را سد کرده است.
  ✍️تعبیر دیگر از این رویا می تواند به شما کمک کند که بر هیجان ها و انفعلات منفی خود غالب شوید. عموما شیر در عالم رویا قصد دارد قدرت و نیروی شما را به تصویر بکشد. فردی هستید که الگوی اطرافیان می باشید و روی آنها تدثیر به سزایی دارید؛ پس زمانی که شما در رأس مسئولیت و امور هستید بایستی بدانید دیگران شما را چگونه فردی می بینند. همیشه به یاد داشته باشید که چشم دیگران روی شماست و باید بسیار مراقب اطرافیان تان باشید.
  به تعبیر دیگر این رویا می تواند یک هشدار هم باشد. شاید لازم است برای مدتی تحت کنترل باشید اما باید بسیار مراقب باشید که این کنترل شدن تبدیل به یک عادت الزامی در زندگی تان نشود.
  ✍️شیر ماده در خواب نمادی از سماجت و سرسختی شماست. شخصیتی بسیار با اراده دارید که با وجود تمام موانع در مسیرتان باقی می مانید و موفقیت را برای خود رقم می زنید. به بیان دیگر این رویا اشاره به احساسات و عواطف و یا غریزه های مادرانه شما دارد. شدیدا از چیز ها و یا کسانی که عاشق شان هستید و به آنها علاقه مندید، مراقبت می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیری شما را گاز گرفت، این رویا نشانگر وجود افراد نادرست اطراف زندگی شماست. این اشخاص تأثیر بسیار منفی و مخربی بر شخصیت و زندگی شما دارد. هرچه سریع تر به روابط اشتباه و سمی زندگی تان پایان دهید

  کتاب سرزمین رویاها📚

  در کتاب سرزمین رویاها برای شیر ماده و شیر نر تعابیر جداگانه ای آورده شده است:

  شیر ماده

  ✍️اگر در خواب خود یک شیر ماده مشاهده کنید، این رویا بسیار عالی است و نماد شانس و اقبال بزرگ شماست.
  ✍️اگر در خواب ماده شیری را به همراه توله هایش دیدید، تعبیرش خوشبختی و سعادت را به تصویر می کشد. آینده زندگی شما بسیار روشن و دل انگیز است.
  ✍️اگر در خواب شاهد جنگیدن یک شیر ماده با یک شیر نر بودید، این رویا تعبیرش منفی است و نشان از بیماری، کسالت و ناراحتی دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای در حال دویدن بود، شدت بیماری گفته شده بسیار بیشتر خواهد بود. در اصل این رویا خطر یک بیماری خطرناک و غیر قابل درمان را به شما گوشزد می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک ماده شیر در حال خوردن گوشت بود، تعبیر این رویا اشاره به دارایی و ثروت دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک شیر ماده، شیر نری را کُشت، این رویا به شما هشدار می دهد که مراقب اطرافیان و دوستان تنگ نظر و حسود خود باشید.
  ✍️اگر در خواب شاهد لحظه زایمان یک شیر ماده بودید، این خواب به شما از ثروت و دارایی بیشتر خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در یک سیرک شاهد هنرنمایی یک ماده شیر بودید، تعبیرش مثبت است و دوستانی را نشان می دهد که شما را بسیار دوست دارند و برای شما فداکاری های زیادی خواهند کرد.

  شیر نر

  ✍️اگر در خواب شیر نر دیدید، این خواب نماد یک رئیس و یا حاکم می باشد. همچنین این رویا می تواند اشاره به احترام، مرتبه و مقام بسیار بالا هم داشته باشد. در هر صورت در زندگی تان به موقعیت و شرایط خوبی دست خواهید یافت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شیر نری شما را دنبال و یا تعقیب می کرد، تعبیر این رویا منفی است. اتفاقات و موانع بسیار جدی در زندگی شما ایجاد خواهد شد.
  کشتن شیر نر در خواب، نشانه خوبی است. در زندگی به نهایت موفقیت و پیروزی خواهید رسید. همچنین به زودی از لحاظ مالی و اقتصادی مستقل و موفق خواهید شد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب شیر نر دیدید، تعبیرش به این معنی می باشد که از سمت خانم ها و زن های اطراف تان مورد تعریف و تحسین و تشویق قرار خواهید گرفت. این تعریف ها می تواند به خاطر ظاهر جذاب و زیبا، اخلاق و رفتار پسندیده، موقعیت اجتماعی، شغلی و… باشد.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب صدای غرش شیر نری را شنیدید، تعبیر این رویا برای شما نشانه ای از پیشزفت و ترقی است. در واقع در زمانی که شما اصلا توقع ندارید، به یک باره زندگی به نفع شما خواهد گذشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از یک شیر نر نگهداری و مراقبت می کردید، این رویا تعبیرش مثبت است و نمادی از موفقیت، شانس، سعادت و کامروایی است.
  ✍️اگر در خواب یک شیر نر را درون یک قفس مشاهده کردید، این خواب نشان می دهد که دشمنان اطراف شما از آزار دادن و آسیب رساندن به شما پشیمان خواهند شد.
  ✍️اگر در خواب تعدادی و یا چندین شیر نر مشاهده کردید، این خواب از یک سفر خارجی خبر می دهد. اگر اکنون قصد سفر کردن ندارید، به زودی شرایط آن برای شما مهیا خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  🕷️ تعبیر خواب شپش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📚

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا شیر به یک نیرو و قدرت جسمانی و فیزیکی، عواطف و احساسات بسیار قوی و بالا، تند مزاجی و پرخاشگری و همچنین میل و امیال جسمانی تعبیر شده است. شاید شیر در خواب شما این صفات شخصیتی تان را به تصویر می کشد.

  تعبیر خواب شیر (حیوان) بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️شیر نر

  شیر نر در عالم رویا می‌تواند به شما گوشزد کند که بایستی بر هیجان های منفی و مخرب تان غالب شوید. شیر به شما تاکید می‌کند که فراموش نکنید چقدر قوی هستید و تاثیر بسیار خوبی بر دیگران دارید. پس در واقع مهم است که شما درک کنید در راس مسئولیت ها هستید و دیگران نگاه متفاوتی نسبت به شما دارند. همچنین باید مراقب رفتارتان با اطرافیان و نزدیکان تان باشید. از سمت دیگری شاید این خواب قصد دارد به شما هشدار بدهد که نیاز است شخصی از بیرون شما را کنترل کند. مراقب باشید که کنترل کردن دیگران نسبت بر رفتار شما برای شما تبدیل به یک عادت همیشگی و دائمی نشود، چرا که در این صورت مخرب و بسیار بد خواهد بود.

  ✔️شیر ماده

  شیر ماده در عالم رویا به این معناست که شما با تلاش و سرسختی بسیار در نهایت به موفقیت و پیروزی خواهید رسید. در این راه هرگز تسلیم نشوید و ادامه بدهید. درست است که مشکلاتی در راه شما پدیدار خواهد شد، اما به آنها توجه نکنید و فقط تمرکز بر روی هدف تان داشته باشید. همچنین شیر ماده در عالم رویا می تواند نمادی از غریزه ها و احساسات مادرانه هم باشد. شاید شما از کسانی که عاشقشان هستید و چیزهایی که برایتان مهم است مراقبت می کنید و این صفت در شما مثل حس یک مادر به فرزند و خانواده اش می باشد.

  ✔️شیر رام و اهلی

  اگر در خواب شیری را دیدید که اصلاً خوی وحشی گری نداشت و بسیار آرام بود، این رویا راحت طلبی و تنبلی شما را به تصویر می کشد. لازم است که روش و روند زندگی تان را تغییر دهید و نحوی دیگر کارهایتان را انجام دهید. حتی می‌تواند درباره زندگی فردی و شخصی شما باشد و شاید هم نشان بدهد که وقت آن رسیده که عادت های قدیمی و مخرب تان را دور بریزید و عادت های جدید و مثبتی را جایگزین آنها کنید. زمانی را اختصاص دهید و بررسی کنید که چه عادت هایی به شما آسیب می زند و چه حالت هایی می تواند آینده شما را تضمین کند، سپس هر کدام از آنها که برای شما مناسب نیست را کنار بگذارید و به جای آن عادتی مثبت را جایگزین کنید. این کار می تواند محرک شما نسبت به هر هدف و وارد مسیر درست شدن باشد.

  ✔️حمله کردن شیر

  اگر در عالم رویا شاهد حمله کردن شیر بودید، این رویا به شما گوشزد می کند که مراقب باشید چیزی و یا شخصی باعث تخریب و نابودی شما نشود. این روند می‌تواند به این معنا باشد که شما بایستی بیشتر فکر کنید تا بفهمید این فرد چه کسی است و چگونه می‌تواند باعث نابودی شما شود و چگونه می‌تواند شما را از هدف های تان دور کند و یا اینکه باعث شود از مسیر درست منحرف شوید.

  ✔️شیر در حال شکار

  اگر در خواب شاهد صحنه شکار کردن یک شیر بودید، این خواب پیامی برای شما دارد و قصد دارد به شما نشان دهد که به مرحله‌ای از خودکفایی و استقلال رسیده اید. در زندگی مستقل هستید و تمام وقت تان را در تنهایی و به طور مستقل سپری می کنید. در حال حاضر دقیقا افسار زندگی و سرنوشت تان تحت کنترل شما می باشد.
  به تعبیر دیگر شیری که در حال تغذیه می باشد، در عالم رویا نشانگر مشکلاتی در حیطه کاری و شغلی شما می باشد. شاید شیر در رویای شما حامل این پیام است که باید وقتی با دیگران روبرو می شوید، همه چیز را با راستگویی تمام بیان کنید. تنها در این صورت می باشد که همه چیز بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت.

  ✔️کشتن شیر

  اگر در خواب دیدید که شیر را کشتید، این خواب را به شما نشان می دهد که شما برای گرفتن تصمیم‌های بزرگ و مهم زندگی تان از هر سمتی تحت فشار هستید. کمی وقت بیشتری به این کار اختصاص بدهید و دقیق‌تر همه جوانب را بررسی کنید. اگر واقعا احساس می کنید که بیش از حد تحت فشار هستید و احساس خفگی دارید، پس به این کار نه بگویید. نه گفتن هیچگاه بد نخواهد بود و بیشتر مواقع حتی به نفع شما هم می باشد. نه گفتن به چیز هایی که به ضرر شما و آینده تان است، یک هنر محسوب می شود.

  ✔️شیر مرده

  شیر مرده در عالم رویا تعبیرش بسیار مثبت و نیکو می باشد. این رویا به شما خبر می دهد که پس از روبرو شدن با چالش‌های بسیار و ایجاد شدن دردسرهای زیاد شما با موفقیت از این چالش‌ها بیرون خواهید آمد. در واقع دردسرهای متعددی در انتظار شما می باشند، اما اگر قوی باشید و خسته نشوید از پس آنها بر خواهید آمد.

  ✔️شیر سیاه رنگ

  اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن و یال‌های آن سیاه بود، این خواب تصویری از وجود انرژی های منفی و مخرب اطراف شماست. در واقع به شما هشدار می دهد که نسبت به این انرژی های مخرب بی‌تفاوت نباشید. شخصی اطراف شماست که با استفاده از مقام و نفوذش می‌خواهد به شما و دیگران آسیب برساند. اینکه این فرد چه کسی است و چه کارهایی می تواند بکند را شما باید بفهمید.

  ✔️شیر سفید رنگ

  اگر در خواب شیری را دیدید که رنگ بدن آن سفید رنگ بود، این خواب دقیقاً تصویری از قدرت و نفوذ شما می باشد. شاید این خواب نشان می‌دهد که اگر از نهایت قدرت، دانایی و شجاعت خود استفاده کنید، به هر آنچه که اراده کنید دست خواهید یافت.

  ✔️عبور شیر از مسیر شما

  اگر در خواب دید که یک شیر از مسیر شما عبور کرد، تعبیرش این است که قدرت و شجاعت خودتان را تقویت کنید تا بتوانید بدون هیچ‌گونه ترس و اضطراب از آینده در مسیر درست و حقیقی قدم بردارید. اگر که شما شجاع نباشید و اجازه بدهید ترس ها بر شما غلبه کنند، زندگی تان را به مرد نابودی خواهید کشید.

  ✔️فرار کردن از شیر

  یکی از رایج‌ترین خواب های مرتبط با حیوان شیر این است که آن شما را تحت تعقیب گذاشته باشد و شما نیز در حال فرار کردن از او باشید. در اغلب موارد شما نمی توانید از دست شیر فرار کنید و در نهایت به چنگال وی گرفتار خواهید شد. در چنین حالتی شیر می تواند نمادی از یک جنبه شخصیتی شما باشد که سعی دارید از روبرو شدن با آن فرار کنید. شاید بخشی از شخصیت شما قصد دارد زندگیتان را تغییر دهد اما شما همچنان به خاطر ترسی که دارید از روبرو شدن با آن فرار می کنید و در مسیر اشتباهی که قدم برداشته اید ادامه می دهید. این مسیر اشتباه تمام روابط شما را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین این رویا می تواند علامتی از احساس خشم، غضب و پرخاش درون شما نسبت به زندگی دیگران باشد. بسیار پرخاشگر و حسود هستید. اگر این احساسات و هیجانات را در خودتان حبس کنید و اجازه ابراز به آنها ندهید، در رویاهای شبانه شما خودشان را به شکل یک شیر نشان می‌دهند.

  ✔️گاز گرفتن شیر

  اگر در خواب دیدید که شیر جایی از بدن شما را گاز گرفت، این رویا نشان می‌دهد که افرادی دور و بر زندگی شما هستند که تاثیر بسیار مخرب و منفی بر شخصیت شما دارند. شاید اکنون زمان آن است که به روابط سمی که تاکنون جرأت تمام کردنشان را نداشتید، پایان دهید. وقتی یکبار به کسی نه بگویید، زخم هایتان به مرور زمان التیام می یابد و یاد میگیرید که چگونه یک شخصیت مستقل و با اعتماد به نفس داشته باشید.

  ✔️ترسیدن از شیر

  اگر در عالم رویا هنگام رو به رو شدن با شیر از آن ترسیدید، تفسیرش بدین صورت است که شما از مشکلات موجود در زندگی تان آگاهی کامل دارید و باید هرچه سریع تر با آنها روبه‌رو شوید. گاهی ضمیر ناخودآگاه به شما می گوید که نمی توانید پشت درهای بسته و یا زیر ابر مخفی شوید و بایستی که دیر یا زود با مشکلات و موانع زندگیتان روبرو شدید و آنها را حل کنید.

  ✔️شیر از نظر مسیحیان

  شیر برای مسیحیان نمادی از خداوند و پروردگار می باشد. اگر در عالم رویا اطراف شیر احساس امنیت و آرامش داشتید، این رویا می‌تواند نشانه‌ای از محفوظ بودن و مصونیت شما باشد. اگر در زندگی تان آسیب های زیادی دیده اید، پس شیر در عالم رویا می تواند نشانگر التیام زخم‌های شما باشد. شاید در این مرحله از زندگی تان از شر همه آنها حفظ و در امان باشید. همچنین شیرها نماد خوبی‌ها و نیکی‌ها و تصویری از قدرت نامحدود خداوند هستند.

  ✔️شیر آزاد و رها

  اگر در خواب شیری را دیدید که آزاد بود این خواب دشمنی را نشان می دهد که بسیار قدرتمند می باشد.
  اگر در خواب دیدید که این شیر در حال دویدن به سمت شما بود، بایستی این خواب را یک هشدار در نظر بگیرید. این هشدار درباره خطری است که از جانب این شخص برای شما خواهد شد. بهتر است مراقب باشید و غفلت و نادانی نکنید.

  ✔️شیر محبوس و زندانی

  اگر در خواب شیری را دیدید که در قفس بود و یا زندانی شده بود، این خواب تعبیرش منفی است. از اندوه، غم، ناراحتی، پریشانی و آشفته حالی خبر می‌دهد. شاید معنی این خواب برای شما یک دوره پر از ناراحتی و آشفتگی را پیش بینی می‌کند.

  ✔️شیر در قفس

  اگر در عالم رویا شیری را در قفسی دیدید، برای شما نشانه مثبتی می باشد. شما به زودی دشمنانتان را شکست خواهید داد. به طور کلی هر کس در خواب شیر در قفس ببیند، این رویا نشانگر برداشتن موانع از زندگی ‌اش می باشد. این موانع به کمک و اراده شخص خودش حل خواهد شد.

  ✔️عقب نشینی شیر

  اگر در خواب دیدید که شیر از مقابل شما عقب نشینی کرد، این رویا تصویری از غلبه کردن بر خطرها و آسیب های اطراف تان می باشد. شما قادر هستید که از هرگونه خطر و تهدید احتمالی جلوگیری کنید. حتی اگر این کار دل و جرات زیادی لازم داشته باشد، باز هم شما انجامش می دهید.

  همچنین بخوانید:  تعبیر خواب شکست خوردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️شکار شیر

  اگر در عالم رویا شاهد صحنه شکار کردن شیر بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما وارد کسب و کاری پر از ریسک و خطر خواهید شد. حتماً قبل از اینکه وارد این کار شوید، مطمئن شوید که ارزش ریسک کردن داشته باشد، چرا که ممکن است نه تنها حامل سود برای شما نباشد، بلکه باعث نابودی کسب و کارتان هم بشود.

  ✔️شلیک کردن به شیر

  اگر در خواب دیدید که به سمت یک شیر شلیک کردید، این خواب نمادی از قدرت و شخصیت شما می باشد. تیراندازی به حیواناتی مثل شیر اثبات می‌کند که شما در درگیری‌ها و جنگ‌هایی که بین خوبی و بدی رخ می دهد، پیروز خواهید شد.

  ✔️پوست شیر

  اگر در خواب پوست بدن شیر رو دیدید، این خواب نشانه‌ای از شادی و خوشحالی و ثروت و دارایی می‌باشد. یک دوران طلایی در زندگی شما در شرف وقوع می باشد که برای شما حامل شادمانی ها و ثروت های زیادی خواهد بود.

  ✔️سوار شدن بر شیر

  اگر در خواب دیدید که بر پشت یک شیر سوار شده بودید، این رویا سمبلی از شجاعت و دلاوری می باشد. این خواب نشان می دهد که شما از انجام کارهایی که باید انجام بدهید ترسی ندارید، چرا که نحوه برخورد با مشکلات را بسیار خوب بلد هستید و در این حوزه مهارت ستودنی دارید.

  ✔️شیر ماده به همراه توله هایش

  اگر در خواب شیر ماده ای را به همراه بچه هایش دیدید، این رویا تصویری از اعضای فامیل شما می باشد. خوابی که دیده اید بسیار مبارک و مثبت می باشد، به ویژه برای کسانی که قصد صاحب فرزند دار شدن دارند و یا اینکه باردار می باشند.

  ✔️غریدن شیر

  اگر در خواب دیدید که شیر غرش می کرد، این خواب به شما هشدار می دهد که مردی نامناسب قصد دارد با شما وارد رابطه شود، اما این امر کاملاً نادرست می باشد و رابطه شما هم قطعا اشتباه خواهد بود. هوشیار باشید و خیلی رک و صریح به او نه بگویید.

  ✔️شیر جوان

  اگر در خواب شیری را دیدید که از لحاظ سنی بسیار جوان به نظر می‌آمد، این خواب تصویری از یک خطر بسیار جزئی است. بهتر است این روزها احتیاط را فراموش نکنید.

  ✔️شیر در بیابان

  اگر در عالم رویا یک شیر را در بیابان مشاهده کردید، این رویا نشان می دهد که شخصی از شما تقاضا خواهد کرد تا لطفی در حق وی انجام دهید. همچنین این رویا نشان می‌دهد که این شخص که از راه دور از شما در خواستی خواهد داشت و یا اینکه پس از مدت‌ ها به نزد شما می آید تا از شما درخواست کمکی کند.

  ✔️شیر در مسجد

  اگر در خواب دیدید که شیری وارد مسجد شد، این خواب تعبیرش منفی است و از آسیب دیدن و در خطر بودن اعضای خانواده شما خبر می دهد. اگر که شما در خواب شاهد صحنه ای بودید که شیر از اینکه وارد مسجد شود ترس داشت، این خواب باز هم تعبیرش منفی و بد می باشد. تعبیرش بدین صورت است که افراد خانواده، دوستان نزدیک و اقوام و خویشاوندان تان از وجود یک دشمن به وحشت خواهند افتاد و برای مدتی به خاطر این وحشت از زندگی معمولی شان دور خواهند شد.

  ✔️شیر در خانه

  اگر در عالم رویا شیری را در خانه و منزل خودتان دیدید، این خواب تعبیرش از بدتر شدن وضع و اوضاع خانه خبر می دهد و مشکلات برای چند روزی تشدید خواهد شد. این مشکلات امکان دارد در هر زمینه‌ای باشد، از مورد دزدی و سرقت قرار گرفتن تا خیانت، بیماری، طلاق، جدایی و …

  ✔️جنگیدن با شیر

  اگر در خواب دیدید که در حال جنگیدن با شیر بودید، این رویا به شما هشدار می دهد که باید خودتان را برای یک جنگ و درگیری آماده کنید و جسارت و شجاعت خودتان را تقویت کنید، چرا که اگر جسور و شجاع نباشید بازنده این میدان خواهید بود.

  ✔️نوشیدن شیر از پستان شیر

  اگر در خواب از پستان شیر، شیر بنوشید؛ این خواب تعبیرش بسیار مثبت می باشد و نشانگر پیروزی شما بر دشمنان و بدخواهان تان است.

  ✔️خوردن گوشت شیر

  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن گوشت شیر بودید، این رویا به شما از رسیدن به قدرت و نفوذ خبر می دهد. قدرتی که وصف آن غیر ممکن می باشد. به تعبیر دیگر امکان دارد که در زمان های آینده از توانایی و مهارت های بسیار بی نظیر و موفقیت‌آمیزی برخوردار شوید.
  در هر صورت این رویا نشانگر انرژی بسیار بالا و قدرت فوق العاده ای است که به زودی نصیب شما خواهد شد.

  ✔️سر و کله شیر

  اگر در خواب سر و یا کله شیری را از فاصله بسیار کم مشاهده کردید، به طوری که دندان‌های آن را از نزدیکی به راحتی می‌توانستید ببینید؛ این خواب یک به هشدار و اخطار به شماست. اگر این اواخر برای رسیدن به قدرت و حاکم شدن بر چیزی تلاش می کنید، این خواب می گوید که تمام تلاش های شما با نتیجه منفی روبرو خواهد شد و در واقع برنامه هایتان نقش بر آب خواهد شد.

  ✔️حمله کردن به شیر با چاقو

  اگر در خواب دیدید که به یک شیر با چاقو حمله کردید، این رویا به این معنی است که در آینده بسیار نزدیک شما گرفتار حیله و نیرنگ شخصی خواهید شد و شاهد رفتارهای بسیار ناعادلانه و غیر منصفانه از جانب رقبا و بدخواهان تان خواهید بود. احتمال دارد آن ها از عدم احتیاط و کم توجهی شما نسبت به برخی از جزئیات و یا توجه نکردن به مسائل مهم زندگی تان در حوزه کسب و کار سوء استفاده کنند. در واقع بهتر است بیشتر مراقب باشید و چیزی را از قلم نیندازید، چرا که یک غفلت شما باعث نابودی تان خواهد شد.

  ✔️نوازش کردن شیر

  اگر در خواب دیدید که در حال نوازش کردن یک شیر و یا لمس کردن پوست آن با انگشتانتان بودید، این رویا تعبیر خوبی دارد. اگر در روز های گذشته و یا اخیراً با شخصی ملاقات داشته اید، این فرد در زندگی برای شما بسیار عزیز می شود و به زودی با او وارد رابطه بسیار صمیمی و نزدیک خواهید شد.

  ✔️آسیب دیدن توسط شیر

  اگر در خواب دیدید که به خاطر ضربه و یا گاز گرفته شدن توسط شیر آسیب دیدید، این خواب نشانه‌ای از ضرر و خسارت و زیان می باشد. امکان دارد برخی از دارایی ها و اموال تان را از دست بدهید و یا این که در آینده‌ای نزدیک از خانه شما سرقت شود. در هر صورت احتیاط لازم را داشته باشید و همه پیش بینی ها را در نظر بگیرید.

  ✔️شیر آرام

  اگر در خواب شیری را دیدید که بسیار آرام بود و اصلاً به شما کاری نداشت و یا نسبت به حضور شما بی توجه بود، این رویا نشان می دهد که شما در حال سعی و تلاش هستید که راهی پیدا کنید و خودتان را به دیگران ابراز کنید، اما هنوز مهارت ها و استعدادهای کافی برای این کار را پیدا نکرده اید. بهتر است دست از نشان دادن خودتان به دیگران بردارید و تمرکزتان را بر روی بهتر کردن زندگی تان قرار دهید. زمانی که زندگی شما عالی و بدون نقص باشد قطعاً توجه دیگران به شما جلب خواهد شد.

  ✔️شیر مرده و بی جان

  اگر در خواب شاهد جسد یک شیر بودید، این رویا بدین معنی است که شما دوست دارید پروژه های آینده تان موفق شود اما برای این کار نیازمند پشتیبانی و انگیزه کافی خواهید بود که هیچ کدام از این موارد فعلاً در شما دیده نمی شود. پس در نهایت مسیر موفقیت شما کمی به تعویق خواهد افتاد.

  ✔️شیر روی یک صخره

  اگر در عالم رویا شیری را بر بالای یک صخره در حال استراحت و یا خوابیده دیدید، این خواب تصویری از پیشرفت و توسعه شما در آینده خواهد بود. حتی ممکن است به این معنی هم باشد که شما در آینده ای نه چندان دور به لحاظ شغلی و کاری به درجه بسیار چشمگیری خواهید رسید و پیشرفت قابل توجهی خواهید داشت. به بیان دیگر این رویا می تواند اشاره به این موضوع هم داشته باشد که شما نسبت به قبل بیشتر مورد احترام و تحسین اطرافیان تان قرار خواهید گرفت و آنها از اینکه یکی از نزدیکان شما هستند، احساس غرور خواهند کرد.

  ✔️شیر زخمی

  اگر در خواب شیری را دیدید که جایی از بدن آن زخمی و مجروح شده بود، این رویا نشان می‌دهد که شما برای دفاع از ایده ها باورها و عقاید خودتان باید تلاش بیشتری بکنید. در هر جمعی که حضور پیدا می کنید هر کسی نظر مختص به خودش را دارد و ممکن است با نظر شما بسیار مخالف باشد و از در انتقاد وارد شود. برای اینکه بتوانید از ایده و باور خودتان دفاع کنید، بایستی بیش از پیش تلاش کنید.

  ✔️پنهان شدن از شیر

  اگر در خواب دیدید که در حال فرار کردن و پنهان شدن از دید شیر بودید، تفسیر رویای شما بدین صورت است که در آینده دشمنان و مخالفان بسیار قدرتمندی در زندگی تان پدیدار خواهد شد. در واقع این رویا به شما توصیه می‌کند که اگر با چنین افرادی برخورد داشته اید و یا در تعامل قرار گرفته اید، به این منظور که نتوانند شما را تحت نفوذ و تأثیر خود بگیرند، باید نهایت احتیاط را به خرج دهید و رفتارهای بسیار دقیق و سنجیده انجام دهید. چرا که یک اشتباه باعث می شود که به خودتان بیایید و ببینید که کاملا تحت کنترل و نفوذ آنها قرار گرفته اید و دیگر هیچ قدرتی از خودتان ندارید.

  ✔️غذا دادن به شیر

  اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به یک شیر در قفس و یا در حیات وحش بودید، این رویا آینده‌ای بسیار لذت بخش را برای شما به تصویر می‌کشد. زندگی تان وارد مرحله بسیار خوشایندی خواهد شد و در این دوره به لحاظ روحی بسیار خوشحال و آرام خواهید بود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  101 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  رها
  ۱۷ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۰:۵۴

  سلام من خواب دیدم که توی مدرسمون که توش درس میخونم چند تا شیر هست … شیر ماده (بالغ بود) بین طبقات راهرو مدرسه پرسه میزد و من هم خودم رو ازش پنهان میکردم از لایه نرده ها دیدم که دوتا بچه شیر با یه شیر نر پایین هستن (طبقه همکف)
  انگار که خانواده بودن اما شیر ماده پیش اونا نمیرفت و انگار سرگردان بود

  سارا
  ۱۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۴:۵۵

  سلام وقت بخیر. من ساعت تقریبا۴ و نیم صبح اینا خواب دیدم که رفتیم گردش و اونجا تعداد زیادی شیر وحشی و با عضلات بزرگ دیدیم که آزاد بودند و میگشتند.. برادرم داخل شیرها رفت و کلی زخمی شد چشمش آسیب دید.. من و مادر پدرم پناهگاه پیدا کردیم رفتیم اونجا. بعد من به پلیس زنگ زدم و اومدن نجات و هممون نجات پیدا کردیم و فقط برادرم آسیب دید
  میشه لطفا تعبیرش رو بگین

  مقدم
  ۱۰ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۶:۰۳

  خواب دیدم در محل زندگیمون به تازگی یک شیر نر پیدا شده. همه افراد مضطرب و نگران دنبال شیر میگشتن و هشدار میدادن که نباید فعلا در این محدوده رفت و آمد کرد.
  ولی من در خواب اصلا برام مهم نبود که قراره چه اتفاقی بیافته…. در حال رد شدن از مسیر و رفتن به طرف خانه یکباره شیر از پشت سر بهم حمله کرد و من رو گرفت و در حال گاز گرفتن من بود که توی خواب با خودم که نفس راحت کشیدم که خداروشکر خورده شدم توسط شیر و راحت شدم از بند همه چیز و از خواب پریدم ….
  لطف میکنید تعبیر بفرمایید

  رامین عابدی
  ۵ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۰۸:۰۹

  با سلام
  ساعت شش صبح تو خواب دیدم که توسط شیر مورد حمله قرار گرفته ام.
  سعی داشتم همش فرار بکنم ولی پیدا می کرد.
  حتی وارد جایی شدم و در را بستم ولی یک نفر که آشنا بود به شیر گفت از وسط در که نایلون بود وارد بشود
  منم دفاع کردم تا اینکه شیر یک لحظه رفت، منتظر بودم که بر میگردد تا بیدارم شدم
  ممنونم

  آروین
  ۳ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۴:۵۰

  سلام و عرض ادب خدمت معبرین عزیز
  من خوابی دیدم که برام جالب بود.
  خواب دیدم با خانمم توی یه روستای سرسبز که دار و درخت و فراوانی داشت در حال قدم زدن داخل روستا بودیم یهو ار بین دار و درخت و علفزار یک ماده شیر بزرگ و سرحال با حدود ۶ یا ۷ تا از توله هاش از جلوم رد شد.
  چندتا از توله هاش بزرگتر از بقیه بودن. انگار که ۳ تا از توله ها حدود ۶ ماهه و بقیه در حدود چند هفتگیشون بود اختلاف سنی کاملا واضح بود.
  خانمم ترسید اما من ترسی نداشتم و بیشتر علاقه داشتم که به شیر نزدیک بشم و نوازشش کنم.
  اول پیش خودم فکر کردم یکی از توله های کوچکش رو بردارم و برم.
  اما رفتم سمت شیر ماده. شیر ماده نشسته بود و من نزدیکش شدم و شروع کردم پیشونیش رو نوازش کردن و اون استقبال کرد و نترسید. اجازه داد که نوازشش کنم. حسی بهم دست داد که به جای یک توله شیر حالا همه این توله ها به علاوه ماده شیر رو صاحب شدم.
  ببخشید اگه طولانی شد. لطفا تعبیر کنید ممنون میشم.

  رقیه
  ۱ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۵:۳۲

  دیدم از خواب بیدار شدم ساعت ۱ یا ۱۰ بود گفتم برم سرویس بهداشتی بعد درسم رو شروع کنم به خوندن وقتی میخواستم برم دیدم پشت بام ترکیب حیوان شیر و گربه چشمان درشت که چندتا. بچه داشت عصبانی کردن به من حمله کرد در رو بستم فشار میدادم باز نشه و اون از اونور در فشار میداد بازشه آخرش باز شد رفتم پشت در اتاق قایم شدم دیدم به سمت مادرم و برادرم میاد اونا زود به حمام رفتن در رو بستن تا که بیدار شدم

  1 4 5 6