🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ص بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب صابون🛀

  صابون ماده ای شیمیایی برای پاک کردن لباس و یا دست و صورت و بدن انسان می باشد. همان گونه که این ماده برای تمیزی و پاک شدن از آلودگی است، در خواب هم تعبیرش استغفار و توبه از انجام گناه می باشد. برخی معبران نیز عقیده دارند که آلودگی تعبیرش غم و اندوه است و چون صابون ماده ای برای پاک کردن چرک و کثیفی، پس تعبیرش می تواند فرج و گشایش و رهایی از غم و اندوه باشد. برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: اموال حرام، ناکامی، رهایی از غم، وام و بدهی، آزاد شدن از زندان، شفاعت و بهبودی مریض و…
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  صابون مایع

  صابون سفید رنگ

  صابون صورتی رنگ

  صابون سبز رنگ

  صابون سیاه رنگ

  جا صابونی

  شستن دست ها با صابون

  شستن سر و صورت

  صابون زدن به بدن

  کف و حباب صابون

  آب صابون

  خوردن صابون

  خریدن صابون

  ساخت صابون

  صابون معطر

  تعبیر خواب صابون

  تعبیر خواب صابون بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب دیدید که لباس تان با صابون می شستید، این رویا نشانه ای از توبه و استغفار از انجام گناه و کار های ناپسند است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس شخص دیگری را با صابون می شستید، تعبیرش باز هم توبه می باشد اما در این رویا شما سعی می کنید کسی را از انجام گناه و معصیت باز دارید و باعث توبه کردن او خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که تکه ای از یک صابون را خوردید، این رویا نشان می دهد که در زندگی تان اموال حرام و نامشروع وجود دارد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که تعداد زیادی صابون داشتید و لباس هایتان را با آن صابون ها می شستید، تعبیر این رویا ناکامی در رسیدن به آرزو ها و نیت های قلبی است.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی خریداری کردن صابون در عالم رویا از فروختن آن بهتر است.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری اگر در خواب دیدید که با صابون لباس هایتان را می شستید، این رویا بسیار نیکوست. اگر بیمار هستید و یا شخصی اطراف شما بیمار شده است، این رویا نوید از شفاعت و بهبودی می دهد. اگر گناه های بسیار کرده اید، پس تعبیرش یا توبه و استغفار است و یا مورد لطف و رحمت خداوند قرار می گیرید و تمام قرض ها و بدهی هایتان را پرداخت خواهید کرد.
  ✍️به تعبیر دیگر می توان گفت صابون در خواب علامتی از رفع و رهایی از غم و اندوه است؛ زیرا صابون ماده ای است برای از بین بردن کثیفی ها و آلودگی هاست و همان طور که می دانید آلودگی و کثیفی در خواب، نماد غصه و اندوه است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی صابون رویاهای شبانه در نمادی از رهایی و پاک شدن از شر هر گونه وام، قرض، مشکل و مسأله مهم است.
  ✍️اگر کسی که محکوم، متهم و یا محبوس و زندانی است در رویای خود دیده باشد که در حال شستن لباس هایش و یا بدن خویش با صابون است، تعبیر این رویا برای این شخص نشانه ای از آزادی و رهایی و مبرا شدن از تهمت و افترا است. اگر متهم است، اتهامی که به او نسبت داده اند، رفع خواهد شد. اگر محکوم می باشد، حکمی که برای او صادر شده، لغو خواهد شد. اگر هم زندانی است، به زودی آزاد خواهد شد.
  ✍️اگر کسی که در عالم واقعی بدهی و قرض بسیار دارد، در خواب خود صابون ببیند؛ تعبیرش پرداخت بدهی و ادای دین است. تمامی قرض های این شخص پرداخت خواهد شد و در زندگی اش به آرامش و آسودگی خواهد رسید.
  طبق گفته های بالا پس اگر شخصی هم بیمار است و یا اطرافش بیماری وجود دارد، در خواب ببیند که در حال شست و شوی لباس یا بدن خود با صابون است؛ تعبیرش برای وی هم شفاعت و بهبودی و رهایی از بیماری است و دوباره سلامتی اش را به دست خواهد آورد.پ
  هر کسی در زندگی اش می داند چه رفتاری دارد و خودش آگاه است که فرد صالح و مومنی است و یا برعکس انسانی پلید و بد کردار!
  ✍️اگر شما فردی بد کردار و دور شده از خداوند هستید و در خواب دیدید که دست و صورت تان را با صابون می شستید، تعبیرش برای شما علامتی از توبه و استغفار و بازگشت به سوی خداست. شما با خود و خدای خود عهد می کنید که از انجام کار های ناپسند دست بردارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان و یا شخص دیگری در حال شستن لباس هایتان با صابون بود، تعبیرش این است که این فرد باعث رهایی شما از تنگ دستی و عاجزی خواهد شد و همچنان باعث پاک و مبرا شدن شما از هر گونه ناپاکی خواهد شد. البته نکته ای را در باب این تعبیر بایستی ذکر کرد که شرایط و موقعیت شما در حال حاضر می تواند بر این تعبیر تأثیر گذار باشد.
  در آخر اگر بخواهیم تعبیر صابون را به طور کلی بیان کنیم، صابون در خواب نشانه ای بدی نیست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال خوردن صابون بودید، تعبیرش ربا خواری و به دست آوردن اموال حرام و نامشروع می باشد.
  شیاف صابون نیز تعبیرش نشانگر تصمیم به انجام فساد و امور غیر اخلاقی است.

  همچنین بخوانید:  👂 تعبیر خواب صدا زدن و شنیدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لیلا برایت👩

  از نظر لیلا برایت اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون هستید، این رویا تعبیرش نشان گر گرفتار شدن به دام و نیرنگ افراد نادرست است. شاید ناخواسته و از روی نادانی با این افراد درگیر شوید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون صابون در عالم رویا تعبیرش موفقیت و کامیابی در امور زندگی و همچنین پرداختن به تفریح، فراغت و سرگرمی و وقت گذرانی با دوستان است.
  اگر شما یک دختر خانم هستید و در خواب دیدید که در حال درست کردن کف با صابون بودید، تعبیرش نشان می دهد که به زودی در یک حرفه کاری و یا هنری به یک مهارت و استعداد بسیار عالی دست خواهید یافت.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو صابون در رویا های شبانه نشانه غم، اندوه، ناراحتی و غصه می باشد. برای چند روزی زندگی تان مطابق میل نخواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صابون خریداری کردید، تصمیم می گیرید که به کار ها و برنامه های زندگی تان یک نظم و ترتیب ببخشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از صابون برای کاری استفاده می کردید، این رویا نشانگر منطق ها و الگو های خطرناک و مضر می باشد. در زندگی شخصی تان مرز هایی برای خود تعیین کرده اید که حامل خطر و مشکل های بسیار می باشند.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ زمانی که صابون در رویای شما پدیدار می شود، قصد دارد به شما یادآوری کند که اکنون زمان پاک کردن ذهن و احساسات تان از خاطرات و تجربیات تلخ گذشته است. به بیان دیگر این رویا نشانگر این است که شما از نظر عاطفی و احساسی احساس ناپاکی و آلوده بودن و یا گناه کار بودن دارید و در تلاش هستید تا از شر این احساس و شرمساری از نفس تان رها شوید. شاید راه حل این باشد که به برخی از مسائل که روحتان را تحت آزار و اذیت قرار داده اند اعتراف کنید و با آنها رو به رو شوید. سعی کنید کنار بیایید و کمتر بر آنها تمرکز کنید.

  تعبیر خواب صابون بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️صابون مایع

  اگر در عالم رویا صابونی را مشاهده کردید که حالت مایع داشت، این خواب نشان می‌دهد که شخصی اطراف شماست که در زندگی اش به مشاوره و همراهی تان نیاز دارد. سعی کنید که نسبت به او بی توجه نباشید و در حد توان تان به او کمک کنید تا دوباره مسیر زندگی اش را پیدا کند. این شخص به گمراهی و سردرگمی گرفتار شده است و نمی تواند درست تصمیم بگیرد.

  همچنین بخوانید:  🐚 تعبیر خواب صدف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️صابون سفید رنگ

  اگر در خواب صابونی سفید رنگ دیدید، این خواب به شما هشدار می دهد که قبل از این که به جایی برسید که بسیار دیر شده باشد، از مسیر اشتباهی که پیش گرفته‌اید بازگردید و دوباره سعی کنید که در راه درست قدم بردارید. این راه برای شما چیزی جز نابودی و سقوط به همراه نخواهد داشت.

  ✔️صابون صورتی رنگ

  اگر در خواب صابون صورتی رنگی را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما با دیگران به تفاهم و یک نظر واحد رسیده اید و با کسی اختلاف ‌نظر و بگو مگو ندارید. شاید هم سعی می کنید که به ایده ها و نظرات دیگران احترام بگذارید و کامل به آنها گوش دهید و همچنین از تک روی و تصمیم انفرادی هم پرهیز می کنید و همیشه سعی دارید که از نظرات دیگران هم در زندگی تان استفاده کنید.

  ✔️صابون سبز رنگ

  صابون سبز رنگ در عالم رویا نشان می‌دهد که شما تمایل دارید که به راهنمایی ها و مشاوره های دیگران کامل گوش کنید. این ویژگی شما بسیار عالی است و باعث می شود که از اشتباهات و خطرات احتمالی جلوگیری کنید. در واقع باعث می‌شود که شما کاری را انجام ندهید که در آخر به ضرر شما تمام شود.

  ✔️صابون سیاه رنگ

  تعبیر این رویا نشانگر این موضوع است که دیگران سعی می‌کنند از شما مشاوره و راهنمایی بگیرند ولی شما توانایی این کار را ندارید و برعکس باعث گمراهی بیشتر آنها خواهید شد. شاید شما از این رفتار و روند سود می برید اما متوجه باشید که مشاوره اشتباه و راهنمایی نادرست باعث نابودی دیگران و برای شما هم نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت. اگر در این زمینه تخصص کافی را ندارید، بهتر است کسی را اذیت نکنید و از همان ابتدا به او بگویید که به سراغ شخص دیگری برود.

  ✔️جا صابونی

  اگر در خواب جاصابونی را مشاهده کردید، این خواب باز هم نشان می‌دهد که دوستانی و اقوامی اطراف شما هستند که در انتظار راهنمایی ها و مشاوره های شما هستند. شاید شما از نظر آنها فردی هستید که تجربه‌های زیادی در زمینه مد نظر آن ها دارید و دوست دارند که نظرات شما را نیز در این زمینه بدانند. پس اگر چنین شخصی از شما تقاضا دارد، بهتر است به وی بی‌توجه نباشید و به آن کمک کنید تا وارد مسیر درست شوند.

  ✔️شستن دست ها با صابون

  اگر در خواب دیدید که در حال شستن دست هایتان با صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما به هیچ عنوان مسئولیت پذیر نیستید و زیر بار قبول کردن مسئولیت‌های خودتان نمی روید. شاید نمی‌خواهید پروژه و طرحی را شروع کنید و یا تمام کنید. شاید فکر می‌کنید دنیا و روزمرگی‌های زندگی برای شما جالب نیستند و در این مرحله از زندگی تان به دنبال درآمد و ثروت نیستید. این را بدانید که شما در همه مراحل زندگیتان باید کار و تلاش کنید تا محتاج و درگیر کسی نباشید. این گونه فکر کردن و بیخیال بودن به ضرر شما تمام می شود.

  ✔️شستن سر و صورت

  اگر در خواب دیدید که در حال شستن سر و صورت تان با صابون بودیدف این خواب نشان می دهد که شما طی روزهای اخیر متوجه یکی از اشتباهات زندگیتان شده اید و از این بابت بسیار احساس پشیمانی و ندامت دارید. قصد دارد که خودتان را اصلاح کنید تا دوباره مجدداً این اشتباه و خطا را تکرار نکنید.

  ✔️صابون زدن به بدن

  اگر در خواب دیدید که در حال شستن بدن تان با صابون بودید، این رویا تعبیرش منفی است و وضعیت بسیار بد و ناخوشایندی را تجربه خواهید کرد. در این دوره به هر روشی سعی می کنید که از این وضعیت خلاص شوید. دیگران نیز شما را بسیار قضاوت و پیش داوری خواهند کرد و این قضاوت‌ها باعث ناراحتی و آزرده خاطری شما خواهد شد. از این بابت احساس گناه خواهید کرد و حتی باعث می شود که از خودتان و شخصیت تان متنفر شوید. بهتر است قبل از اینکه کاری انجام دهید، جوانب آن را به طور کامل بررسی کنید.

  همچنین بخوانید:  👴 تعبیر خواب صورت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️کف و حباب صابون

  اگر در خواب شاهد کف و حباب صابون بودید، این رویا نماد خوشایندی می باشد. اشاره به سرگرمی‌ها، وقت‌گذرانی ها و شادی های فرزندتان دارد. در هر صورت این خواب می‌تواند نشانه‌ای از این باشد که شما باید هر مشکلی که اکنون دارید و یا در گذشته تجربه کرده اید را به فراموشی بسپارید و مثل بچه ها از زندگی تان نهایت لذت را ببرید و غصه هیچ چیز را نخورید. این خواب به این معنا نیست که کاملاً بیخیال همه چیز باشید اما به خود سخت نگیرید و بدانید که زندگی در جریان می باشد.

  ✔️آب صابون

  اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب نشان می‌دهد که شما فرصتی پیدا کرده اید تا در این زمان با خودتان خلوت کنید و تجربیات تلخ گذشته را از ذهن تان پاک کنید و از بین ببرید. شاید این فرصت جدید و تازه برای شما ایجاد شده است تا بتوانید زندگی تان را مجدداً شروع کنید و داستان حیات تان را از نو بنویسید. در این مرحله از زندگی اگر زرنگ باشید می‌توانید آینده بهتری را برای خودتان رقم بزنید.

  ✔️خوردن صابون

  اگر در خواب دیدید که در حال خوردن تکه های صابون بودید، این رویا نشان می‌دهد که شما کنترل خودتان را به طور کلی از دست داده و در برابر مشکلات، سختی ها، ناملایمات و بی عدالتی های زندگی بسیار کم طاقت و عجول شده اید. در واقع از این وضعیت به تنگ آمده و خسته شده اید و دوست دارید که نسبت به این شرایط اقدامی انجام بدهید.
  اگر در خواب دیدید که درحال خوردن ترکیب آب و صابون بودید، این خواب اشاره به تصمیمات بسیار آگاهانه و منطقی در زندگی شما داشته و نشان می دهد هدف شما پاک کردن و رها شدن از شر چیزی است که تا کنون شما را بسیار آزار داده است. برای مثال امکان دارد تصمیم گرفته باشید که عادت بدی مثل سیگار کشیدن و یا اعتیاد را ترک کنید و زندگی سالمی برای خودتان درست کنید. با این حال هر تصمیمی که گرفته اید، راه سختی پیش روی شماست و بدانید که در این راه دشواری های بسیاری را تجربه خواهید کرد. ناامید نشوید و ادامه بدهید، زیرا که نتیجه تلاش تان را خواهید گرفت.

  ✔️خریدن صابون

  اگر در خواب دیدید که در حال خریدن صابون بودید، این رویا به شما هشدار و اخطار می‌دهد. این اخطار بیشتر در حوزه امور مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری می باشد. سعی کنید اگر قصد کاری در این حیطه دارید قبل از آن آگاهی خود را بیشتر کنید و با فکر و تمرکز بسیار بالا تصمیم بگیرید، چرا که اگر تصمیم اشتباهی بگیرید زندگی شما به طور کلی از هم خواهد پاشید و عواقب غیرقابل جبرانی را برای خود رقم خواهید زد.

  ✔️ساخت صابون

  اگر در خواب دیدید که خودتان در حال ساختن و درست کردن صابون بودید، این خواب نشانه این است که شما فکر می کنید توانایی و مهارت این را دارید که بتوانید در حل کردن مشکلات دیگران دخیل باشید و یا اینکه باعث حل کردن مشکلات آنها بشوید. بهتر است بیش از اندازه خودتان در کار دیگران دخالت نکنید و به فضای خصوصی هر کسی احترام بگذارید. اجازه بدهید که مسیر زندگیشان را خودشان انتخاب کنند و تصمیماتشان را با دانایی و آگاهی خود بگیرند.

  ✔️صابون معطر

  صابون معطر در عالم رویا نشانه این است که اقدامات شما اثرات و عواقب طولانی مدتی پیدا کرده‌اند، به طوری که در آینده شما نیز بی تاثیر نخواهد بود. در آینده ‌ای نزدیک کارهای بسیار خوب و مثبتی انجام خواهید داد که در نهایت شما را به شکل جدیدی از شهرت و عشق خواهند رساند. در واقع زندگیتان لذت بخش تر از قبل خواهد شد.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک