🏜️ تعبیر خواب صحرا و بیابان از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ب , ص ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب صحرا و بیابان🏜️

دیدن صحرا و یا بیابان و یا حتی هر سرزمینی در خواب که شبیه به بیابان باشد، تعبیر یکسانی دارد. برخی معبران این خواب را خوب و برخی بسته به محتوای خواب، منفی و نامبارک دانسته اند. اغلب تعبیر گران این خواب را به رزق و روزی و برکت، و نصیب و قسمت تعبیر کرده اند. برخی دیگر به ترس و واهمه، برخی به فارغ شدن از غم و… .
در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود، با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

تعبیر خواب بیابان و صحرا

تعبیر خواب بیابان و صحرا بر اساس نظر معبر 👴

از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در عالم رویای خود دیدید که در بیابانی هستید، چهار تعبیر دارد:
تعبیر اول، نشانگر برکت و رزق روزی در زندگی شماست. به بیانی دیگر قسمت و نصیب شما را نشان می دهد. به آنچه که خداوند به شما عطا می کند، راضی باشید و در هر حالت شکر خدای یگانه را به جا آورید تا برکت شما مضاعف شود.
تعبیر دوم، گرفتار یک سردرگمی و آشفتگی خواهید شد. زندگی تان برای چند وعده ای ممکن است خلاف میل شما جلو برود. قوی باشید و به خداوند توکل کنید تا کمک حال شما باشد.
تعبیر سوم، ممکن است مرتکب اعمال خطایی شوید که باعث جدایی دیگران از شما شود. این مسأله رنج بسیاری برای شما به همراه خواهد داشت. پس مراقب باشید تا در دردسر و درماندگی نیفیتد. همچنین این خواب نشانگر لجاجت و ستیزه جویی شما نیز خواهد بود. شاید علت درد و رنج هایتان نیز همین خیره سری شما باشد.
تعبیر چهارم، واهمه و ترس شما از بابت یک خطر را نشان می دهد. اضطراب شما تا حدودی به جاست. خطر و تهدید اطراف شما وجود دارد. در این حال تنها به خداوند توکل کنید، چرا که هیچ نگهبانی قوی تر از او نیست. برای این تعبیر بایستی یک نکته را متذکر شویم. اگر شما در عالم خواب دیدید که خیلی زود از بیابان و یا صحرا خارج شدید، شدت این تعابیر کمتر خواهد بود.

از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

دانیال نبی (ع) نیز بیابان و صحرا در خواب را به رزق و روزی و چیزی که نصیب و قسمت شماست تعبیر کرده است. هر چقدر این بیابان و یا صحرا را عظیم و سیع ببینید، پس برکت در زندگی شما هم به اندازه وسعت آن بیابان و صحرا خواهد بود.
✅اگر در خواب دیدید که تنها و بی کس در بیابان ها گم شده بودید و یا راه می رفتید، پس این خواب نشانگر مال و ثروت زیادی است که از کسب و کارتان نصیب شما خواهد شد.
✅اگر دیدید که همراه با دوستان و یا گروهی در این بیابان ها قدم می زدید و گشت و گذار می کردید، به سبب یک سفری که به زودی عازم می شوید، سود و مال زیادی به دست می آورید. همچنین برکت و رزق و روزی در زندگی شما بیشتر خواهد شد.
اگر در بیابان مار دیدید، این خواب نشانگر مشکلاتی در حوزه مالی و معیشتی شماست.

از نظر محمد ابن سیرین👨

✅اگر در خواب صحرایی بسیار سر سبز و پر از درخت و بوته دیدید، این خواب نشانه شعف و شادمانی و سرور می باشد. اتفاقی پیش خواهد آمد که باعث خوشحالی شما می شود. این خواب نشان می دهد که این مسروری از سمت یک شخص صاحب مقام و منصب و به اندازه وسعت و عظمت آن صحرا است.
✅اگر در خواب دیدید که خودتان در میان چنین صحرایی ایستاده بودید، پس به یک شخص والا مقام و دارای جایگاه اجتماعی بالا، نزدیک خواهید شد و یکی از افراد نزدیک و مورد اعتماد او می شوید.
✅اگر بالعکس دیدید یعنی اینکه این صحرا خشک و بی آب و علف بود، شما به فردی ظالم و با نفوذ خدمت می کنید و به او بسیار وفادار باقی خواهید ماند.
✅اگر دیدید که از بیابانی خارج شدید، تعبیرش رهایی و نجات از شر غم و اندوه می باشد. زمان غصه خوردن و دلسردی به پایان رسیده است.
اگر دیدید که در عالم رویا وارد بیابانی شدید، تعبیرش بالعکس بالاست. شما برای چند صباحی گرفتار حزن و اندوه خواهید شد.
✅اگر به عالم رویا دیدید که در صحرایی که قبلا به آنجا رفته اید، حضور داشتید؛ تعبیرش یک سفر و مسافرت طولانی به مکانی دور خواهد بود.
✅اگر دیدید که از صحرا گیاه جمع می کردید و با خود به خانه می بردید، عازم سفری خواهید شد که در نتیجه مال و ثروت زیادی برای شما به همراه دارد.
✅اگر دیدید که از میان بیابانی در حال جمع کردن سنگ و ریگ بودید، طی سفر خود سعی می کنید اموالی را با استفاده از نیرنگ و فریب به چنگ آورید. مالی که این گونه به دست آید، خوشایند نیست و همین گونه نیز از کف بیرون می شود.
✅اگر در خواب دیدید که شما را با زور و اجبار به بیابانی می بردند، این خواب خوب است. خداوند شما را از شر دشمن و بد خواه و خطرات اطراف تان حفظ خواهد کرد.
✅اگر به عالم رویا دیدید که در میان یک بیابان و یا صحرا جان دادید و مُردید، در صورتی که صاحب همسر باشید، تعبیرش یک فرزند می باشد. اما اگر شما مجرد هستید و همسری ندارید، شخصی به شما اخباری را می رساند. اگر منتظر خبر از جایی هستید، قطعا در وعده ای نزدیک صورت خواهد گرفت.
✅اگر بیابانی ترسناک و بسیار تاریک و مخوف را دیدید، این خواب نشانه ضرر و خسارت مالی می باشد. بهتر است این روز ها در حوزه مسائل مالی کمی دقت بیشتری به خرج دهید.
✅اگر دیدید که همراه با یک دختر زیبا و بسیار خوش چهره در بیابان گیر کرده بودید و به دنبال کمک می گشتید، تعبیر این خواب برای اشخاص مجرد، نشانگر نامزد کردن و ازدواج در وعده ای نزدیک است. اما اگر شما متأهل و صاحب خانواده هستید، تعبیرش این است که همسر شما مجبور می شود که از امر و دستور شما پیروی و اطاعت کند.
✅اگر در خواب دیدید که در بیابان با یک زن و یا یک دختر در حال نزدیکی کردن بودید، این خواب خوب نیست. افرادی سخن چین و فضول سخن ناحق و کذبی را به شما نسبت خواهند داد و در عاقبت و نتیجه این کار آبروی شما لکه دار خواهد شد. مراقب باشید و کاری نکنید که اوضاع را بدتر کند.

همچنین بخوانید:  👩‍ تعبیر خواب بارداری از نظر معبران معروف جهان

از نظر جابر مغربی👨

✅اگر در خواب دیدید که در میان یک بیابان آتشی روشن کرده بودید و نور این آتش به گونه ای بود که مردم و اطرافیان با آن راه خود را پیدا می کردند، این خواب نشان دهنده این است که اطرافیان و دیگران از علم و آگاهی و هوش شما بهره مند خواهند شد.
✅اگر دیدید که نور آتش مستقیم و به گونه ای که بتوان راه را پیدا کرد نبود، این خواب تعبیرش برعکس بالاست. شما مردم را دچار خطا و گمراهی می کنید. علم و دانش شما کمی مبهم و یا اشتباه است.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

از نظر مطیعی بیابان، صحرا، دشت وسیع و ناهموار و همچنین بی آب و علف همه تعبیر یکسان دارند. اغلب تعبیرگران معتقدند که دیدن بیابان در خواب، نمادی از رزق و برکت و قسمت و نصیب در زندگی شماست. شاید بیابان در خواب تصویری از انتظارات و خواسته های دنیوی ماست که انتظار تأمین شدن آن ها را داریم. بزرگی و اندازه این انتظارات با اندازه و وسعت بیابان یا صحرایی که در خواب دیدید، ارتباط مستقیم دارد. هرچه این منطقه را فراخ تر و وسیع تر ببینید، شما خواسته های بزرگ تری دارید.
✅اگر در خواب دیدید که در یک بیابان و یا صحرا سفره بزرگی پهن کرده اید، در حال تناول کردن از آن سفره بودید و همچنین غذا را بسیار دوست داشتید، عازم یک سفر برای رسیدن به ثروت خواهید شد.

از نظر خالد اصفهانی👨

✅اگر در عالم خواب جسد و یا مرده ای را در بیابان و صحرا دیدید، این خواب نشانه این است که خطر کردن و ریسک کردن شما شاید به موفقیت و پیروزی ختم شود ولی نتیجه اش برای شما می تواند بسیار خطرناک و مرگ بار باشد.
گروهی از تعبیر گران دیدن جسد در بیابان به عالم خواب را نمادی از سود، فایده، بهره و منفعت می دانند.

همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب بچه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر ابراهیم کرمانی 👨

✅اگر در خواب دیدید که در بیابان و یا صحرایی بودید، این خواب نیکوست. نشان می دهد که به زودی از شر مشکلات و سختی های زندگی تان رها خواهید شد.
این خواب می تواند این گونه تفسیر شود:
رسیدن به توسعه و نعمت و رزق و روزی پس از یک دوره سختی و تنگدستی
توبه کردن و استغفار از گناه پس از غرق شدن طولانی مدت در مرداب خطا و اشتباه
رسیدن به سود و بهره پس از دوران ضرر و خسارت های پیاپی و سهمگین
و به دست آوردن سلامتی و تندرسی بعد از گذر کردن از بیماری و کسالت و در بستر خوابیدن

از نظر آنلی بیتون 👨

✅اگر در خواب دیدید که به عالم رویا نیمه شب است و شما در بیابانی ویران و بی آب و علف حیران و آشفته اید و راه را نمی یابید، این خواب تعبیرش منفی است. تفسیر این خواب نشانگر خشک سالی و قحطی، زیان و متحمل ضرر شدن، و به طور کلی از دست دادن اموال و دارایی تان را نشان می دهد.
✅اگر شما یک دختر مجرد و باکره می باشید که در خواب خود را در بیابانی تنها و سرگردان دیدید، این خواب برای شما خوب نخواهد بود. این رویا به شما اخطار می دهد که اگر مراقب و محتاط نباشید سلامتی و آبروی خود را لکه دار خواهید کرد. دست از لجاجت و خیره سری بردارید وگرنه خود را دردسر بزرگی خواهید انداخت.

از نظر کتاب سرزمین رویاها 📙

✅اگر دیدید که به صحرا و بیابان سفر کرده بودید، این خواب به شما نوید از روز های خوش و سرشار از لحظات خوب می دهد. ناراحتی و خجالت کشیدن از شما دور خواهد شد و اعتماد به نفس جای آن را خواهد گرفت.
✅اگر دیدید که در حین عبور از بیابان طوفان شن وزید و شما گرفتار شدید، این خواب شاید کمی ناراحت کننده باشد. یکی از برنامه ها و نقشه هایی که زمان زیادی را صرف آن کردید، با نتیجه دلخواه رو به رو نخواهد شد.
✅اگر دیدید که هوا بسیار بد و آزار دهنده بود و شما در حال رد شدن از بیابانی بودید، این خواب منفی استو اطرافیان آن طور که باید با شما صادق نیستند و در فکر خیانت و فریب شما می باشند.
✅اگر دیدید که همراه با گروهی و یا عده ای در بیابان و صحرا در حال قدم زدن می باشید، شما از لحاظ رفتاری و روحی با دوستان خود بسیار هماهنگ و متوازن می باشید.
✅اگر در عالم خواب دیدید که شما ناظر گذر دیگران از یک بیابان بودید، این خواب تعبیرش منفی است. ممکن است در روز های آینده دچار یک مصیبت و دردسر خواهید شد.
✅اگر در خواب دیدید که در بیابانی بی آب و علف و ویران حضور داشتید، این خواب تعبیرش خوب است. به زودی یک جشن و پای کوبی در خانه شما برگزار خواهد شد. این جشن می تواند بابت یک پیروزی و یا ازدواج و… باشد.
✅اگر در عالم رویا یک قطعه زمین بدون آبادی و خشک و بدون زرع و کشت دیدید، این خواب نشان دهنده این است که توقع و انتظار شما از دیگران بسیار زیاد است. شما توقع دارید که دیگران به شما وفادار صد در صد باشند و در هر حالت و موقعیتی به شما کمک کنند. این نوعی خودخواهی است. دیگران فقط دوست شما هستند و نه برده و خدمتگزار!
✅اگر در عالم رویا دیدید که در بیابانی بودید و تنها حیوانات وحشی و درنده در آن حیات داشتند، با کار سختی رو به رو خواهید شد که شاید انجام آن برای شما مشکل و غیر ممکن باشد.

همچنین بخوانید:  ❄️ تعبیر خواب برف از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

از نظر کتاب فرهنگ تفسیر رویا 📙

تنهایی و گوشه گیری، به معنای لغوی این کلمه در جای بی آب و علف زندگی کردن، بی مهری و نارضایتی و عدم شادمانی، نبود ابتکار و خلاقیت و رشد در زندگی فردی، روش فکری بدون احساس و درد آور، انزوا و دوری از اجتماع و جامعه، نازایی و عدم شکوفایی.
در واقع این خواب، انسانی را به نقش می کشد که در زندگی هیچ معنا و مفهوم و جهتی ندارد. همچنین این خواب می تواند نشانگر کسی باشد که در مسیر زندگی حیران و سرگشته است. در گشتردگی زمان و گرفتن تصمیم هایش گم شده است.
این خواب پیام دیگری نیز دارد که قصد دارد به شما بگوید مسئولیت پذیری و گرفتن درست ترین تصمیم در بین راه های پیش رویتان چقدر می تواند سخت و دشوار باشد. اگر دقت و بررسی کافی نداشته باشید، دچار سردرگمی و نوعی یأس در وجوتان خواهید شد.

تعبیر خواب صحرا و بیابان بر اساس موضوع آن 📋

جمع کردن چیزی از صحرا و بیابان🏜️

اگر در عالم رویا دیدید که از صحرا و یا بیابان در حال جمع کردن چوب و هیزم هستید، این خواب نشانگر تغییر شخصیت شما به سمت منفی و منفور شدن است. تبدیل به شخصی بد طینت و بد ذات و همچنین سخن چین و فضول خواهید شد.
اگر دیدید که شیر خشت (شیره نوعی درخت) جمع می کنید، این خواب از یک سفر خبر می دهد که برای شما اموال زیادی را همراه خواهد داشت.

کاروان در بیابان🏜️

اگر در عالم رویا دیدید که کاروانی در بیابان همراه با اعراب و شتر ها در حال گذر است، این خواب نشانگر سفری طولانی و دراز مدت به سرزمین ها و مناطق ناشناخته است.

گم شدن در بیابان🏜️

اگر در خواب ببینید که در بیابان و صحرایی وسیع گم شده اید و نمی توانید مسیر را بیابید، امکان دارد با شخصی درگیر شوید و به کینه و خصومت بپردازید، ولی در نهایت بر وی غالب و پیروز خواهید شد. همچنین به تعبیر دیگر حاجت روایی و رسیدن به مقصود نیز برای شما دیده شده است.

صحرای بی آب و علف🏜️

اگر خودتان را در صحرایی برهوت و خشک که هیچ گیاه و بوته ای در آن نبود دیدید، این خواب سمبلی از خسارت و ضرر دیدن است.

بیابان وسیع و سرسبز🏜️

اگر در خواب بیابان و یا صحرایی بسیار فراخ و وسیع را دیدید، این خواب نشانه رسیدن یک سود و یاری و یا حتی عمل خیری از سمت یک شخص صاحب مقام و منصب می باشد.

صحرایی پر از خار و بوته هرز🏜️

اگر به عالم رویا صحرا و یا بیابانی را دیدید که سراسر پر از علف و گیاهان به درد نخور مثل خار و گیاهان بیابانی بود، شخصی حاکم و یا شهردار آن منطقه می شود که ظلم بسیاری به ساکنان آنجا روا می دارد.

زمین خشک🏜️

این خواب تصویری از برخی ویژگی های شخصیتی شماست. شما فردی هستید که از اطرافیان خود توقع و انتظار بیش از حد دارید. باید شرایط شخص مقابل خود را نیز درک کنید.

رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها