👴 تعبیر خواب صورت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ص ۶ دیدگاه
 • تعبیر خواب صورت 👴

  برای تعبیر خواب های صورت اشخاص باید سعی کنیم، تا جزییات و حالت های اجزای صورت آن ها را به یاد بیاوریم؛ تا بتوانیم تعبیری درست از خواب مان داشته باشیم. معبران تعابیر مختلفی برای دیدن چهره در خواب آورده اند. برخی از معبران و تفسیر کنندگان خواب معتقدند، دیدن صورت زیبا در خواب نشان از شرافت و بزرگی است، و یا صورت اخمو نماد خشم و ضرر می باشد. همچنین بدین صورت برای صورت ها سوخته، کبود، خندان و یا زخمی تعابیر گوناگونی بیان شده که ما سعی کرده ایم در سایت تاروت رنگی تمامی تعابیر مربوط به صورت را گردهم آوریم.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  محمد ابن سیرین

  لوک اویتنهاو

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  اسماعیل ابن اشعث

  خالد بن علی العنبری

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  تام چت ویندرا

  لیلا برایت

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  چهره در خواب

  صورت رنگ پریده

  چهره زشت

  چهره زیبا

  صورت خندان

  صورت در آب

  چهره غمگین

  صورت خونی

  صورت پر از جوش

  صورت پف کرده

  صورت کبود

  صورت پر از کک و مک

  شستن صورت

  چهره آرایش کرده

  صورت با گونه های سرخ

  صورت پنهان

  صورت فلج شده

  صورت سوخته

  صورت سوخته در آینه

  سوختن صورت دیگران

  تعبیر خواب صورت

  تعبیر خواب صورت بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👴

  ✍️امام جعفر صادق (ع) دیدن صورت در خواب را بر ۸ وجه تعبیر کرده است:
  وجه اول، به شرافت و بزرگی رسیدن
  وجه دوم، نزد مردم خوار و حقیر شدن
  وجه سوم، ایجاد نظم و سامان در کارها
  وجه چهارم، نشان از باور و اعتقاد به دین و دیانت
  وجه پنجم، دیدن رُخ سیاه نشان از رسوایی و بی آبرویی و اندوه است.
  وجه ششم، نماد از قرض و وام داری
  وجه هفتم، عمل صالح و کارنیکو به قصد قرب به پروردگار
  وجه هشتم، در عبادت خداوند به توفیق و کامروایی رسیدن
  ✍️رخساره نیکو و زیبا در خواب، نشانگر حال خوب و شادی و سرور مردم و اطرافیان است.
  ✍️رویای یک چهره زشت و زننده در خواب، بیانگر دورانی سرشار از غم و اندوه و بیماری است.
  ✍️اگر در خواب صورت فردی را ببینید که گر گرفته و به سرخی می زند، به دلیل این است که آن فرد از خداوند دور شده و به همه دروغ می گوید و همین کار منجر به از دست دادن نعمت های زندگی اش می شود.
  ✍️اگر خواب ببینید که رنگ رویتان به زردی می زند، تعبیر خواب شما به معنای این است که فردی به شما تهمت ناروا می زند در حالی که شما انسانی خیر و باتقوا هستید و به همه نیکی می کنید.
  ✍️به سیاهی و کبودی زدن رنگ رخساره در خواب، هشدار از این است که نزد مردم حقیر و رسوا می شوید و احساس شرم و پشیمانی زیادی می کنید.
  دیدن خواب چهره ای که بر اثر بیماری لقوه لب و دهان و فک کج شده است، بیانگر این است که صاخب آن صورت کافر شده و از خدا دوری گزیده؛ بهتر است که صدقه دهد و بیشتر به فرایض و اعمال دینی نزدیک شود.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورتش زشت و غیرقابل تحمل شده است به طوریکه با دیدن صورتش عصبانی می شود و گریه و زاری می کند، تعبیر خواب او بیانگر این است که از کاری که در حال حاضر انجام می دهد بسیار پشیمان و نادم است.
  ✍️همچنین اگر خواب ببیند که صورتش بسیار زشت شده و با دیدن صورتش کار خاصی نمی کند و این حالت چهره اش برایش هیچ اهمیتی ندارد، تعبیرخواب او این است که گناه های صغیره زیادی انجام داده و خیال توبه کردن به درگاه حق را ندارد و از هیچ کدام از کارهایش پشیمان نیست. تعبیر دیگر این رویا، می تواند نشانگر این مسئله باشد که مهر و الفت میان او و همسرش کم شده و رابطه آنها هر روز بیشتر از قبل سردتر و بی روح تر می شود و از یکدیگر دوری می کنند. و این دوری به زودی منجر به جدایی آن ها از یگدیگر و به پایان رسیدن رابطه آن ها می شود.
  ✍️کبود شدن بخشی از صورت مانند جای یک ضربه یا سیلی در خواب، به معنای اندوه و ماتمی کوتاه مدت است.
  ✍️به روایت دیگری از امام جعفر صادق (ع) اگر مردی درخواب ببیند که بخشی از صورت همسرش کبود و سیاه شده به طوری که با هیچ آرایش و روبندی هم نمی تواند آن کبودی ها را بپوشاند، تعبیر خواب وی به معنای این است که او در میان اقوام و خویشاوندانش بسیار خجالت زده و شرمسار می شود.

  از نظر یوسف نبی 👴

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که بخشی از صورت همسرش کبود و سیاه گشته، اگر که آن صورت چهره یک زن باشد، تعبیر خواب او این است که همسرش به مردم بدهکار می شود و وام و قرض های زیادی را باید پرداخت کند.
  ✍️همچنین حضرت یوسف (ع) می فرمایند، کبود شدن بخشی از صورت همسر در خواب، نشانگر ضرر و زیان مالی بسیاری است که حتی ممکن است منجر به شکست مالی نیز شود.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که چهره او بسیار زیبا و شکیل شده‌، تعبیر خواب او نشانگر این است که مقام و منزلتش در میان مردم بیشتر می شود.
  ✍️اگر در خواب ببینید که چهره شما بسیار بدریخت و ناپسندتر از وقتی که بیدارید شده و حتی نمی توانید در آینه نگاه کنید، خواب شما هشدار از این می دهد که توان و جایگاه شما در میان مردم پایین می آید و مردم به چشم خواری و حقارت به شما نگاه می کنند.
  ✍️تعبیر دیدن خواب تبدیل شدن صورت یک فرد به فرد دیگری، به معنای این است که بیننده خواب تلاش می کند که خود را شبیه دیگران کند؛ در حالی که این عمل شایسته نیست.
  ✍️ولی اگر همان فرد در خواب ببیند که دوباره صورتش به صورت خودش بازگشت، تعبیر خواب او بیانگر این است که دوباره به پروردگار نزدیک می شود و مورد بخشش خداوند قرار می گیرد.
  ✍️دیدن خواب افراد آشنایی که با صورت های کبود وسیاه نزد شما آمده اند و چهره¬ی آن ها تغییر یافته، به معنای این است که در آینده ای نزدیک حوادث گوناگون و ناگوار زیادی برای شما اتفاق می افتد که خود و اطرافیانتان را دچاره اندوه و ماتم می کند.
  ✍️دیدن رویای تبدیل شدن صورت به چهره فرشته ی وحی جبرئیل، به طوریکه در خواب مردم به او اشاره کنند و بگویند که چهره اش شبیه فرشته جبرئیل شده است، تعبیر این خواب بشارت است که در آینده به مقام امانتدار و محرم اسرار مردم نایل می شود و جایگاهش نزد همه بالا می رود و به تمامی خواسته هایش می رسد.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که چهره اش شبیه به فرشته ی روزی رسان میکائیل شده، تعبیر خواب او بیانگر این است که از جانب مردم به او خیر و نعمت و خبرهای بسیار خوبی می رسد و جایگاهش نزد مردم بسیار بالا می رود و محبوبیت ویژه ای میان مردم کسب می کند.
  ✍️صاف و پاکیزه شدن صورت و چهره در خواب، بیانگر این است که بیننده خواب میان مردم مشهور و معروف می شود و قدر و منزلت بالایی را به دست می آورد.
  ✍️اگر خواب ببینید که به خاطر بیماری لقوه دهن و فک شما کج شده، تعبیرخواب شما هشدار از این است که میان مردم تحقیر و رسوا می شوید و شرف و اعتبارتان را از دست می دهید.
  ✍️دیدن رویای زشت و کریه شدن چهره در خواب، بیانگر این است که همسرتان کاری می کند که موجب برافروختن خشم و عصبانیت شدید شما می شود. در واقع می توان این رویا را به معنی رفتارها و کارهای ناپسند و زننده‌ای دانست، که ممکن است بی موقع از طرف یک زن انجام شود.
  ✍️اگر مرد یا پسری که مجرد است صورت خود را در خواب بسیار زشت و زننده ببیند، خواب او به نشانه این است که در حق همسر و یا زنی که او را بسیار دوست دارد کار بدی انجام خواهد داد. اما اگر آن مرد صاحب معشوق نباشد، این خواب می تواند نشان از شخصی که او در حال حاضر به او علاقه مند است باشد که موجب ناراحتی و دلخوری او می شود. طبق نظر اکثر محققان حوزه تعبیر خواب، امکان اینکه دختران و زنان چنین خوابی را ببیند ۸۰ درصد بیشتر از این است که مردان همچنین رویایی را در خواب ببینند.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  ✍️رنگ پریده بودن صورت در خواب، بیانگر این است که یک دوره کوتاه مدت به بیماری سختی دچار می شوید.
  ✍️ظریف و استخوانی بودن فرم صورت در خواب، نشانگر آرمان ها و آرزوهای دیرینه است که برآورده می شوند و به مراد قلبتان می رسید.
  ✍️تعبیر دیدن صورت زشت و بی ریخت در خواب، هشدار از دوره ای کوتاه مدت و گذرا از غم و اندوه می دهد.
  ✍️اگر شخصی در خواب مردی را ببیند که صورتش را آرایش کرده، تعبیر خواب او بیانگر این است که آن مرد میان مردم شرمسار و رسوا خواهد شد.
  ✍️اما اگر که یک زن در خواب آرایشی ملایم انجام داده باشد، خواب اون نشانگر خوشبختی و سعادت برای آن زن است.
  ✍️تعبیر خواب شستن صورت در خواب، بیانگر این است که از کاری که انجام داده اید بسیار پشیمان هستید و می خواهید که توبه کنید؛ در واقع با شستن صورت خود در خواب قصد دارید اثرات آن کار را پاک کنید.
  ✍️ممکن است در خواب ببیند که صورت شما بسیار زیبا و خوش رو شده و عکس صورتتان را در آب نگاه می کنید، خواب شما بشارت از یک زندگی مطلوب و با نشاط است؛ که همراه با عمر درازی که دارید می ‌توانید از این زندگی سرشار از خوشی و لذت ببرید.
  ✍️اگر خواب ببینید که فردی صورتش را با پارچه پوشانده، تعبیر خواب شما بیانگر این است که خبرهای ناگوار و بدی را به زودی می شنوید؛ احتیاط کنید تا با این اخبار بد امید خود به زندگی را از دست ندهید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که بر روی صورت فردی جوش در آمده، تعبیر خواب او این است که آن فرد به بلا و مصیبت های ناگواری دچار می شود.
  ✍️صورتی با گونه های گلگون و سرخ در خواب، نشان از آینده روشن و پر از خوشبختی و سعادت است.
  ✍️دیدن خواب صورت شخصی که گونه های او بسیار لاغر است و درکل چهره ای استخوانی دارد، نشانگر غم و اندوه در زندگی و فشار های ناشی از این حوادث بد است.
  ✍️دیدن خواب صورتی با آرایش زننده و زشت، بیانگر شرمساری و تحقیر در میان مردم است.
  ✍️دیدن رویای کبود و سیاه بودن صورت یکی از اعضای خانواده در خواب، به این معناست که آن فرد دچار بی نظمی و بی سر و سامانی در کارهایش شده و در نتیجه آن آشفتگی هایی در زندگی اش پدید آمدهف که برای مدت کوتاهی نمی تواند از شر این به هم ریختگی ها و بلاتکلیفی ها خلاص شود؛ بهتر است که برای کارهای خود برنامه ریزی دقیقی انجام دهد و عواملی را که موجب ایجاد حواس پرتی در او می شوند را شناسایی کند و به رفع آنها بپردازد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✍️اگر در خواب ببینید که چهرتان بسیار داغون شده و نمی توانید خودتان را بشناسید، تعبیر خواب شما به معنی این است که همه مردم از شما رو بر می‌گردانند و شما را میان سختی های زندگیتان، تنها می گذارند.
  دیدن چهره خود در خواب، به معنای این است که مردم از او تبعیت می کنند و او صاحب مقامی می شود که بتوانند از بقیه سرپرستی کند.
  ✍️اگر شخصی در خواب چهره خودش را دارای ایراد ونقص ببیند، تعبیر خواب او بیانگر این است که در سرپرستی و هدایت مردم دچار خطا و نقض می شود.
  تعبیر رویای صورت تمیز و گلگون ما در خواب، بیانگر این است که فردی بسیار با تقوا و با ایمان هستیم و خداوند ما را خیلی دوست دارد و لطف او دائماَ شامل حال ما می شود.
  ✍️رویای رنگ و روی زرد شده و بی حال در خواب، خبر از این می دهد که به بیماری سختی دچار می شوید.
  ✍️صورت کبود و سیاه شده شخصی در خواب ، به معنای رسوایی و ذلیل شدن آن شخص در میان مردم است.
  ✍️گاهی پیش می آید که در خواب ببیند که صورت و گونه های شما سفید رنگ است، تعبیر خواب شما این بشارت را می دهد که فردی بسیار صالح و باتقوا هستید؛ که دین و فرایض دینی که خداوند بر شما محول کرده را به خوبی پاس می دارید. همانطور که در قرآن کریم آمده است: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَهِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ _ و اما آن ها که رویشان سفید است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند. (آل عمران ۱۰۷)
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که علاوه بر این که چهره اش سیاه است گرد و خاکی نیز در اطراف او برپا شده، خواب او بیانگر این است که به زودی از دنیا می رود.
  ✍️کثیف و ناپاک بودن صورت در خواب، به معنای این است که فرایض دینی را خوب به جا نمی آورید و دچار گمراهی و فساد در دین شده اید.
  ✍️اگر فردی خواب ببیند که صورتش بر اثر زخم های زیادی خون آلود شده و از آن زرد آب بیرون می آید، تعبیر خواب او به معنای این است که در امور مالی دچار ضرر و زیان زیادی می شود.
  ✍️دیدن رویای برگشتن صورت به پشت در خواب، نشانگر این است که اطرافیان به دلیل گناهی که بیننده خواب مرتکب می شود، او را ترک می کنند و مورد خشم و ستم مردم قرار می گیرد.
  ✍️حکایت است از ابراهیم کرمانى که روزى شخصی به نام مهدى عباسى در خواب می بیند که صورتش سیاه شده است و همینکه از خواب بیدار شده، خیلى مضطرب و آشفته حال گردیده و تمام مُعبرّین را جمع کرده و خوابش را براى آنها نقل نموده و از آن ها درباره تعبیر این رویا سؤال پرسیده. تمام معبران حاضر در جمع از تعبیر این رویا عاجز ماندند و گفتند: این خواب را فقط ابراهیم کرمانى استادِ معبّرین عصر، مى تواند تعبیر کند. خلیفه از ایشان براى تعبیر خوابش دعوت کردتا به قصر بیایند. وقتى آن استاد فرزانه حاضر شد، خلیفه خواب خویش را براى او نقل کرد، ابراهیم کرمانی گفت: اى خلیفه! شما هیچ ناراحت نباشید چونکه تعبیر این خواب ، خیلى خوب و خوشحال کننده است، و خداوند متعال، فرزند دخترى به شما عنایت خواهد کرد. خلیفه گفت : از کجا مى گوئى؟ ابراهیم کرمانی پاسخ داد: از کلام نورانى قرآن کریم؛ زیرا خداوند در کتابش مى فرماید: (وَ اِذا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُْنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَ هُوَ کَظیمٌ) “هرگاه به یکى از آنان مژده دهند که دخترى برایت متولد شده صورتش سیاه مى شود و بشدت خشمگین مى گردد.”(۱)

  همچنین بخوانید:  💰 تعبیر خواب صدقه دادن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👴

  ✍️دیدن خواب چهره ای که بر روی آن مو و یا ریش دارد، نشانگر این است که قرض و بدهی هایی دارید که فراموش کرده اید و باید هرچه سریعتر آن را پرداخت کنید تا دچار مشکل نشوید.
  ✍️تعبیر خواب صورتی تمیز و پاکیزه و باطراوت در خواب، بشارت نیکویی است که به زودی خبری خوش به او می رسد و او به همین دلیل بسیار شاد و خرم می شود.
  ✍️دیدن رنگ و رخسار زرد و بیمار در خواب، هشدار از این می دهد که به بیماری دچار می شوید.
  تیره و سیاه رنگ بودن صورت در خواب، به معنای این است که از طرف همسر خود دچار اندوه و ماتم می شوید.
  ✍️اگر شخصی در خواب انعکاس صورت خودش را بر روی آب زیبا و دلکش ببیند، و یا شخصی به او بگوید که صورتش بسیار زیبا شده، تعبیر خواب او نشانگر این است که به زودی کار بسیار نیک و خیلی پسندیده ای را انجام می دهد که ثواب دارد و نزد خدا عزیز می شود.
  ✍️زشت و نکوهیده بودن صورت و رخ در رویا، به معنای این است که بیننده خواب دست به کاری می زند که نیکو نیست و عاقبت خوشی برای او ندارد.
  ✍️تعبیر خواب صورت سرخ و گل افتاده، بدین صورت معنا شده که با شخصی دعوا و مشاجره می کنید؛ ولی نمی توانید حق تان را از او بگیرید و به همین دلیل خشمگین می شوید و صورتتان سرخ می شود.
  ✍️اگر فردی در خواب ببیند که صورتش سیاه و تیره شده است تعبیر رویای او بیانگر این است که کافر می شود و ایمان به خداوند را از دست می دهد همانطور که در قرآن کریم آمده است اما ما به آنهایی که روی شان سیاه میشود می گوییم که آیا شما نبودید که بعد از ایمان تان کافر شدید آل عمران ۱۰۶
  ✍️اگردر عالم خواب و رویا صورتتان را به پاکی و زیبایی چهره فرشته ها ببینید، تعبیر رویای شما این است که اگر غمگین و ناراحت باشید غم و ناراحتی هایتان پایان می یابد یا اگر قرض و وام به شخصی داشته باشید می توانید آن را تسویه کنید.
  ✍️صورت صاف و شفاف و عاری از هرگونه آکنه در خواب، نشانگر این است که اجازه بندگی و فرمانبرداری از پروردگار را پیدا کرده اید و دست به کارهای خیر و نیک می زنید و در آن دنیا پاداش این کارها را دریافت می کنید.
  ✍️تعبیر خواب دیدن صورت فردی که بر اثر یک اتفاق یا کهولت سن شکسته و افتاده شده، این است که به زودی مصیبتی سهمگین برای بیننده خواب پیش می آید و باید بیشتر احتیاط کند.
  ✍️دیدن صورت زخمی و آسیب دیده در خواب، به اندازه تعداد زخم هایی که روی صورت وجود دارد هشدار از جانب یک زن است که به میزان زخم ها دچار غم و ناراحتی می شود.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که روی صورتش خراشیدگی و تباهی ایجاد شده است تعبیر خواب این است که باید حواسش جمع باشد تا از جانب زنهایی در امور کاری و سرپرستی خانه‌اش خلل و نقض ای ایجاد نشود
  ✍️اگر زن متاهلی در خواب ببیند که صورتش بسیار زشت شده است و دارای چین و چروک و کدری های سیاه رنگ است، و یا رنگش پریده است، تعبیر خواب او بیانگر این است که به زودی اتفاق هولناکی را در زندگی او می افتد که زندگی اش سراسر غم و ماتم می شود و این غم و ماتم او را از پا در می آورد و به تدریج زیبایی صورتش را از دست می دهد.
  ✍️اگر در خواب ببیند که با فردی ناآشنا که صورتش کبود و متورم است دیدار می کنید، معنای خواب شما این است که به زودی صاحب مال و ثروت فراوانی می شوید که برایتان بسیار خوشایند است. اما دقت کنید که متورم بودن صورت افراد ناآشنا در خواب، نشانگر این است که موفقیت های شما در موقعیت های مختلف زندگی موجب برانگیختن حسادت دیگران می شود و آنان در صدد آسیب رساندن به شما هستند.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👴

  ✍️دیدن خواب چهره ای که دو رو دارد، به طور کلی نشانگر حضور افراد بیگانه که افکار و نیت های بدی در سر دارند، در زندگی شماست.
  اگر در خواب روی صورتش را خوب و نیک و پاکیزه ببیند نشانگر این است که واسطه یک کار نیک میان مردم می شود.
  اما در صورتی که یک روی صورتش را خندان و روی دیگر صورتش را ناراحت و گریان ببیند نشانگر این است که او دو زن دارد که آن ها با یکدیگر سازگاری ندارند و مدام دعوا می کنند.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که همه ریش های صورتش را تراشیده اند و جای آنها زخم شده است، معنای خواب او این است که از ارزش و حرمت او میان مردم کاسته می شود.
  ✍️چنانچه مرد متاهلی در خواب ببیند که بخشی از صورت همسرش کبود و سیاه شده، تعبیر خواب او هشدار از این است که کاری را انجام می‌دهد که بعدا از انجام آن بسیار پشیمان و ناراحت می شود.

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  ✍️دیدن صورتی زیبا در خواب دلیل بر این است که حال و احوال صاحب خواب بسیار خوش و خرم است و خبر های خوبی را به زودی می شنود.
  ✍️دیدن چهره عبوس و خشمگین در خواب به طوریکه رنگ صورت به کبودی بزند، بیانگر این است که به زودی صاحب فرزند دختر می شود که برای او این فرزند رزق و روزی فراوانی می آورد.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که گوشت و عضله های صورتش را برداشته اند و همواره چشمش به دست دیگران است تعبیر خواب این است که زندگیش به پایان می رسد و می میرد
  ✍️اگر در خواب ببینید که رنگ صورت شما آبی شده، معنای خواب شما این است که جرم و گناهان زیادی را انجام داده اید که باید توبه کنید تا بار سنگین گناهان از رویتان برداشته شود.
  ✍️به زردی زدن رنگ صورت و بی حال بودن فرد در خواب، دلیل بر این است که یا به فردی علاقه مند شده یا دچار یک بیماری و کسالت کوتاه مدتی می شود.
  ✍️چنانچه در عالم رویا رنگ و روی فردی به سیاهی بزند در حالی که زنش باردار است، این خواب بشارت می دهد که به زودی صاحب فرزند دختر زیبا رویی می شود.
  ✍️همچنین دیدن روی سیاه در خواب می ‌تواند به دروغ و نیرنگ های زیادی که شما به دیگران زده اید، تعبیر شود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  ✍️دیدن صورت کثیف و چرکین در خواب، نشان از این است که در میان مردم رسوا می شوید و بسیار خجالت می کشید؛ چراکه شما کاری را انجام داده اید که موجب شده مردم پشت سرتان حرف های بدی بزنند.
  ✍️اگر فردی در خواب ببیند که زخمی بر روی صورت یا ساعد و ساق دستش وجود دارد، تعبیر خواب او به معنای این است که فردی بسیار دنیا طلب و گرسنه چشم است و مدام در پی جمع کردن مال و اندوخته است. اما این اندوخته ها موجب ایجاد دردسر و مصیبت های زیادی برای او می شود؛ بهتر است که زیاده خواهی و طمع را ترک کند و در زندگی سالک و درویش باشد تا اتفاق بدی برای او رخ ندهد.
  ✍️اگر در خواب ببینید که صورت فرزندتان سیاه و کبود شده و او در تلاش است تا درمانی برای آن پیدا کند، رویای شما بیانگر این است که بدهی و قرض های فراوانی دارید؛ و تلاش برای درمان و رفع کبودی هم به این موضوع اشاره دارد که صاحب خواب، تمام تلاش خود را می کند تا قرض و وام های خود را پرداخت کند.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️رویای صورت زیبا و معصوم در خواب، دلیل بر این است که بیننده رویا فردی است که با احتیاط و محافظه کاری به دنبال تجربه لذت های زیاد در زندگی است.
  ✍️دیدن صورت زشت و اخم آلود در خواب، بیانگر این است که معامله هایی که انجام می دهید برای شما خوب نیست و متحمل ضرر و زیان های زیادی می شوید. بهتر است به هنگام سرمایه گذاری در کاری تمام جوانب آن را بسنجید.
  ✍️دیدن رویایی که در آن چهره تمام افراد شاد و خندان است، دلیل بر رسیدن به سعادت و کامروایی در مدت زمانی نزدیک است که موجب آرامش و آسودگی شما و اطرافیانتان می شود.
  ✍️اگر در خواب چهره اطرافیانتان را خشمگین و ناراحت ببینید، ای خواب هشداری است برای بیننده چون به زودی دردسر و مصیبتی در زندگی او پیش می آید که او را بسیار ناراحت و آشفته می کند.
  ✍️دیدن فردی با چهره ی زشت و بدریخت در خواب، بیانگر اختلافات و مشاجره هایی است که برای شما پیش می آید؛ بهتر است که خونسردی خود را حفظ کنید تا بتوانید به خوبی این اختلافات را حل کنید.
  ✍️اگر یک شخص عاشق و دل باخته در خواب ببیند که چهره معشوقه اش پیر و شکسته شده، تعبیر خواب او نشان می دهد که او از معشوقه اش جدا می شود و تمام دوران خوشی که با هم داشتند به غم و اندوه تبدیل می شود.
  ✍️اگر در خواب ببینید که صورت معشوقه تان به قدری تغییر کرده که دیگر نمی توانید او را بشناسید، رویای شما هشدار از این است که رابطه عاشقانه و مهر و محبتی که میان شماست به جدایی و غم و ماتم تبدیل می شود. همچنین این خواب را می توان به شکست در امور مالی و یا به هم ریختن اوضاع اجتماعی فرد تعبیر کرد.
  ✍️دیدن چهره های مرموز و ناآشنا در خواب، به معنای این است که مصیبت و دردسر بزرگی برای بیننده رویا پیش می آید و زندگی او پر از ماتم و اندوه می شود.
  ✍️اگر خواب صورت خودتان را ببینید، تعبیر خواب شما بیانگر این است که در زندگی اضطراب و تنش های زیادی را تحمل می کنید. باید کمی استراحت کنید و از موقعیت ‌ها و افراد تنش زا دور شوید.
  ✍️اگر فرد متاهلی در خواب صورت خودش را ببیند، خواب او نشان از این است که از همسر خود طلاق می گیرد.
  ✍️تعبیر رویای دیدن صورت خود در آینه، به این معناست که کارهای زیادی برای پیشرفت و شکوفایی در زندگی انجام می دهید ولی نتیجه دلخواه خود را نمی گیرید. بهتر است که ناامید نشوید، هوشمندانه کار کنید و از وجود دوستانتان برای عملی کردن نقشه های تان بی بهره نمانید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورتش را با تیغ بریده، تعبیر خواب او این است که معامله ای را انجام می دهد ولی در آن شکست می خورد و خسارتی به او وارد می شود.
  ✍️اگر خواب ببینبد که صورت اعضای خانواده تان کبود شده است، تعبیر خواب شما این است که به حقارت و ذلت و خواری در میان مردم دچار می شوید.
  ✍️دیدن افرادی با چهر های نورانی در خواب، نشان از هشداری برای بیننده خواب است که باید مراقب خودش باشد تا به دردسر نیفتد.

  همچنین بخوانید:  💺 تعبیر خواب صندلی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر تام چت ویندرا👴

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که دو چهره دارند، این خواب نشانگر این است که کافر است و همه با اون دشمنی می کنند.
  ✍️همچنین اگر در خواب ببیند که دو چهره خوب و پاکیزه دارد، نشانگر این است که به حل اختلافات میانه دو نفر کمک می کند و اگر یکی از دو چهره او بشاش و شاد و چهره دیگر ناراحت باشد، تعبیر خواب او این است که دارای دو همسر است که نمی تواند توازن را میان آن دو رعایت کند و موجب خشم و غضب آنها می شود.

  از نظر لیلا برایت👴

  ✍️دیدن خواب صورت افراد غریبه ای که پیشانی آن ها سیاه و کبود شده و زاری می کنند، به این معناست که موقعیت های خوب و ارزنده ای را از دست می دهید و زندگی شما دچار رکود می شود.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورت اقوام و دوستانش کبود و سیاه شده است و به صورت ناگهانی به حالت اول برمی گردد، تعبیر خواب آن شخص بیانگر این است که به زودی رسوایی و بی آبرویی در جمع برای او پیش می آید بهتر است کارهایی را که موجب حقیر شدن در میان مردم می شود را انجام ندهید.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها📚

  ✍️اگر در عالم رویا ببینید که در آینه به چهره خود خیره شده اید، تعبیر خواب شما این است که برنامه‌ها و نقشه‌ هایتان برای رسیدن به موفقیت عملی نخواهد شد.
  ✍️دیدن یک فرد خوش چهره و زیبا در خواب، بیانگر این است که یک دعوا و مشاجره عشقی برای او پیش می آید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که چهره او بسیار شاد است به طوری که خوشبختی و سعادت زیاد را نشان می دهد، خواب وی بشارت است که به زودی شانس و اقبال خوبی به او رو می کند و به مراد دل خودش می رسد.
  ✍️دیدن صورت زشت و کریه در خواب ، به معنای این است که در مسائل عاطفی به شکست و ناکامی بر می خورید.
  رویای صورت بشاش و شاد یکی از نزدیکان را مشاهده کردن، بیانگر رسیدن سود و منفعت مالی از جایی است که انتظارش را ندارید و شما با آن پول به رفع نیاز های اساسی خود می پردازید.
  ✍️دیدن صورت زننده و منفور یک فرد آشنا در خواب، نشان دهنده این است که دشمنان و مخالفان تان در بحث با شما شکست می خورند و خشمگین می شوند.
  ✍️دیدن چهره یک کودک معصوم در خواب، به معنای این است که شما دلتان مانند یک کودک پاک است و در آینده به یک موفقیت بزرگ می رسید؛ که مانند یک بچه برای آن خوشحالی و ذوق می کنید.
  ✍️اگر فردی در خواب صورت های افراد غریبه ای را ببیند، رویای او نشانگر این است که به زودی نقل مکان می کند و از خانه ای به خانه دیگر اسباب کشی دارد.
  ✍️فراموش کردن یا به جا نیاوردن صورت اشخاص در خواب، به تعبیر کتاب سرزمین رویاها بیانگر این است که به زودی با یک فرد مهم آشنا می شوید و این آشنایی برای شما بسیار خوب و پرسود خواهد بود.
  ✍️اگر شخصی در خواب چهره ای با چشم هایی به رنگ آبی و یا سبز ببیند، خواب او نشانگر این است که به زودی روابط دوستی و اجتماعی خود را گسترش می‌دهد و با افراد جدیدی در این زمینه آشنا می شود.
  ✍️صورتی با چشم هایی به رنگ فندوقی و تیره در خواب، نشانگر این است که به زودی یک پیشامد بسیار نیکو و خوش یمن برای بیننده خواب رخ می دهد؛ و موجب ایجاد یک خوشحالی بسیار زیاد در زندگی او می شود.
  ✍️دیدن چهره یک فرد با ریش و سیبیل بلند در خواب، نشان از آمدن یک مسافر از راه دور است.

  تعبیر خواب صورت بر‌ اساس موضوع آن 📋

  چهره در خواب

  ✍️دیدن رخ و صورت در خواب، به طور کلی بیانگر احساسات و و عواطف شما در عالم بیداری است.
  ✍️تعبیر دیدن صورت در خواب این گونه نیز بیان شده است که شما زمانی که وانمود می کنید که همه چیز خوب است در حالی که نیست، چنین خوابی را می‌بینید بهتر است که در زندگی یک رو باشید و غم هایتان را فراموش کنید تا اتفاقات خوبی برایتان رخ دهد.

  صورت رنگ پریده

  ✍️اگر شخصی در خواب صورت یک فرد رنگ پریده را ببیند، تفسیر این خواب خوش نیست؛ این رویا از وقوع یک بلا و حادثه ای ناگوار برای صاحب خواب هشدار می دهد.
  ✍️ممکن است که این رویا به معنای حضور یک دشمن در محل کارتان باشد که به شما حسادت می کند. کینه ورزی و توطئه های این فرد، ممکن است در مسئولیت و وظایفی که شما آن را به خوبی انجام می دهید مشکل و خللی ایجاد کند؛ بهتر است که مواظب باشید و شغل و منزلت خود را به خاطر پول و حریص بودن به خطر نیندازید.

  چهره زشت

  ✍️اگر در خواب چهره پیر و افتاده یک فرد جوان را ببینید، نشانه از اضطراب و تنشی است که آن فرد در زندگی تحمل می کند.
  ✍️ممکن است علت دیدن این خواب این باشد که شما از جانب اعضای خانواده تان دچار تنش شده اید. احتمال دارد که این تنش به دلیل این باشد که آن ها روی شما حساب ویژه‌ای باز کرده اند، اما با گذشت زمان تصور کنند که دچار اشتباه شده اند و شما دیگر مانند گذشته ها به آنها کمک و یاری نمی رسانید؛ بهتر است که در مورد این مسئله با آنها حرف بزنید.
  ✍️دیدن رویای زشت بودن و یا صورتی افتاده در خواب، بیشتر نمایانگر این است که شما دچار بیماری شده اید. این بیماری ممکن است جسمی نباشد و مربوط به روان و احساسات شما باشد.
  ✍️اگر شخصی در خواب خودش را زشت ببیند، رویای او برعکس تعبیر می شود و بیانگر این است که زیباست.
  دیدن خواب زنی با چهره زشت و زننده، بیانگر این است که مجبور هستید در آینده با عده ای مناظره و بحث کنید و دچار اختلافاتی در روابط عاطفی خود می شوید.

  چهره زیبا

  ✍️اگر شخصی در خواب صورت زیبا ببیند، این خواب نماد یک پیوند ازدواج بسیار خوب سعادتمند است. ممکن است شخصی که این خواب را می بیند زندگی زناشویی خوبی داشته باشد و از آن لذت ببرد.
  ✍️همچنین افرادی که در خواب صورت های زیبا و بشاش میبینند، افرادی هستند سرشار از انرژی های خوب و مثبت که این انرژی ها را به دیگران نیز انتقال می دهند؛ این افراد موجب ایجاد یک فضای مثبت و پر از انرژی سازنده در محیط کار خود می شوند و احساس خوبی نسبت به خودشان و زندگی شان دارند.

  صورت خندان

  ✍️دیدن صورتی شاد و خندان در خواب، بیانگر روابط عاطفی و عشق و سعادت در زندگی است. شما کسی هستید که دیگران را شاد می کنید و خنده به لب آن ها می آورید و خودتان نیز از این عمل خرسند می شوید. این اخلاق شما باعث شده که مورد تحسین دیگران قرار بگیرید و لطف و مهر و محبت آن ها همیشه شامل حال شما می شود؛ بهتر است که این روحیه خود را همیشه حفظ کنید تا مجالی برای ورود مشکلات در زندگی خود ندهید.

  صورت در آب

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که به صورتش در آب نگاه می کند، تعبیر خواب او این است که به زودی یکی از آشنایانش که به بیماری لاعلاجی مبتلا شده است بهبود می یابد و موجب شادی و خوشحالی فراوانی در زندگی وی می شود.

  چهره غمگین

  ✍️اگر فردی در خواب صورت ناراحت و عبوس خودش را ببیند، رویای او بیانگر این است که باید از انجام دادن کارهای بدی که مناسب او نیست، سرباز زند و به دیگران اجازه کنترل زندگی و رفتار خود را ندهد. بهتر است که در کارهای خود تمام جوانب را بسنجد و تصمیم درست را بگیرد تا آزادی عمل داشته باشد.
  دیدن چهره ناراحت و غمگین اطرافیان و اعضای خانواده در خواب، بیانگر این است که آن افراد در زندگی به مشکلات سختی دچار شده اند و به کمک و یاری شما نیاز دارند.
  ✍️دیدن رویای چهره ناراحت و پر از درد یک فرد غریبه، بیانگر این است که به زودی در زندگی شما فرصتی پیش می‌آید که به یک فرد غریبه و نیازمند، یاری می رسانید و مشکل او را حل می کنید. این کار باعث می شود تا انرژی خوب آن به زندگی شما برگردد و مشکلات خودتان نیز حل شود.
  ✍️اگر شخصی در خواب صورت گریان خودش را ببیند، تعبیر خواب او این بیانگر این است که در امور شغلی و یا امور خانوادگی‌اش مسائل و مشکلات بسیار جدی پیش می آید. ممکن است این خواب به دلیل یک مسئله ای باشد که اخیراً شما را بسیار آزار داده و موجب ایجاد درگیری های ذهنی شدیدی در شما شده. بهتر است که چند روزی را استراحت کنید و با خیالی آسوده به حل مسائل و مشکلات بپردازید؛ مواظب باشید تا از روی سهل انگاری کاری را به اشتباه انجام ندهید.
  ✍️دیدن خواب چهره گریان و ناراحت دیگران، بیانگر این است که صاحب خواب ممکن است راز و سری را از زندگی شخصی آن افراد بداند، که دیگران از برملا شدن آن ها هراس داشته باشند و به شما التماس کنند که آن ها را نزد کسی باز نگویید. شما شخصی هستید که رازدار نیستید اما به درخواست آن ها احترام می گذارید و این راز را نزد دیگران آشکار نمی کنید.

  همچنین بخوانید:  🛀 تعبیر خواب صابون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  صورت خونی

  ✍️اگر فردی در خواب صورت خون آلود و زخمی ببیند، تعبیر خواب او این است که برای رسیدن به خواسته های دیگران فداکاری و ایثار زیادی می کند؛ به همین دلیل آسیب ها و ضررهای زیادی به او می رسد، که ممکن است بر روی سلامت جسمانی اش آسیب های جدی وارد شود و مدتی به بیماری دچار شود.
  ✍️دیدن چهره خونین و زخمی یک فرد غریبه در خواب، نشان از این است که آن فرد به شما علاقه قلبی دارد. و در مورد مسئله ای که با شما مشورت می کند، ممکن است که آن فرد به دردسر افتاده باشد و از شما درخواست یاری کند.

  صورت پر از جوش

  ✍️دیدن خواب یک صورت پر از جوش آکنه، نماد مشکلات جدی و یا کمبود اعتماد به نفس است. چنانچه شما به خاطر یک سری مسائل از مسیر رسیدن به هدف های خودتان خارج شده‌اید هرچه سریعتر بهتر است آن مسائل را حل کنید و در مسیر خودتان قرار بگیرید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورت یک فرد غریبه که او را نمی شناسد پر از آکنه و جوش است، تعبیر رویای او این است که به زودی دورانی پر از مشقت حوادث ناگواری را سپری می‌ کند. ممکن است یکی از اطرافیان تان به مشکل بیفتد و نیاز به یاری شما داشته باشد.

  صورت پف کرده

  ✍️صورت دارای پف و ورم در خواب، نشان از این است که به زودی با سربلندی و موفقیت از مسائل و مشکلاتی که سر راه شما قرار گرفته عبور می کنید و در معرض تعریف و تمجید اطرافیان قرار می گیرید. صبر پیشه کنید تا دوران سخت به پایان رسد.
  ✍️اگر شخصی در خواب چهره ی فرد غریبه ای را ببیند که صورت آن توپر و ورم کرده است، رویای او بیانگر این است که مشکلات و بحران هایی در زندگی وی وجود دارد، که باعث ورود فردی به زندگی او می شود که به آن فرد بسیار احساسی نزدیکی می کند.

  صورت کبود

  ✍️دیدن خواب صورتم کبود، به علت نگرانی درباره افکار و حرف مردم است؛ بهتر است که از افرادی که دروغگو هستند به دنبال نیرنگ تهمت زدن به دیگرانند دوری کنید به خصوص اگر آن ها را زیاد نمی شناسید و از قصد آنان بی خبرید.
  ✍️اگر شخصی در خواب صورت عزیزانش را کبود ببیند، تعبیر خواب او نشانگر این است که تصمیم می گیرد در زندگی دیگران دخالت نکند. حتی اگر آن ها دچار مشکلات و حوادث ناگواری شده‌اند و یا در حال انجام تصمیماتی هستند که به آن ها ضرر و زیان می رساند.
  دیدن صورت کبود و سیاه یک فرد غریبه در خواب، به معنای این است که به بیماری دچار می شوید و از این بیماری بسیار آشفته می گردید.
  ✍️اگر خواب ببینید که چهره یک فرد ناآشنا به دلیل سیاهی و کبودی جوری شده که قابل تماشا نیست، این خواب هشدار از این است که به زودی بر اثر یک حادثه بسیار تلخ دچار اندوه و ماتم می شوید.
  ✍️صورت کبود مایل به سیاه در خواب، بیانگر این است که در میان مردم رسوا و بی آبرو می شوید و حیثیتان را از دست می دهید.
  ✍️برخی از معبرین کبود شدن صورت در خواب را، نشانگر پیدا شدن یک بحران جدید در زندگی می دانند.
  ✍️همچنین کبود شدن صورت دیگران را به معنای یک غم و اندوهی که به تازگی رخ داده، مانند از دست دادن یکی از عزیزان و یا آشنایان تعبیر می کنند.
  ✍️اگر فردی در خواب اطرافیان و خویشاوندانش را ببیند که پیشانی آنها کبود شده به گونه ای که چهره ها برایش آشناست، معنی خواب او این است که شکوه و عظمت خود را میان مردم از دست می دهد و جایگاه شایسته ای که دارد را به شخص دیگری واگذار می کند.
  ✍️دیدن خواب افراد غریبه و ناآشنایی که با صورت های کبود و سیاه که آن را پوشانده اند به سراغ شما می آیند، اگر در خواب با آن ها حرف زده باشید، تعبیر خواب شما این است که در آینده مشکلات خاص و ناگواری برایتان پیش می آید که در حل آن ها دچار ناتوانی و عجز می شوید.
  ✍️کبودی صورت پدر در کتاب تفسیر گران اسلامی این گونه آمده است که اگر کسی پدر خودش را در خواب ببیند که صورتش کبود و سیاه شده است، تعبیر خواب او اینگونه است که شخصی که این خواب را میبیند هرگز دچار غم و غصه نمی شود و محتاج خلق نمی گردد؛ چرا که تعبیر این خواب به این صورت است که شخص در مدت نزدیکی وارد مرحله ی جدیدی از زندگی ‌اش می ‌شود که به مقام و منزلت بالایی می رسد و جایگاه شغلی اش را ارتقا می بخشد.

  صورت پر از کک و مک

  ✍️دیدن خواب صورت پر از آکنه و کک و مک، بیانگر این است که در آینده با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم می کنید و این بار برای حل این مشکلات دست تنها مانده اید و هیچ کس برای حل آن ها به شما یاری نمی رساند.
  ✍️اگر شخصی در خواب فرد آشنایی را ببیند که صورتش پر از کک و مک است، تعبیر خواب او نشانگر این است که آن فرد از زندگی خود پیش شما شکایت می‌کند و از امورات و روند زندگی‌اش راضی نیست.
  ✍️اگر در خواب فرد غریبه ای را ببینید که چهره اش پر از کک و مک است، این رویا بشارت است که به زودی یک موقعیت خوب تجاری را به دست می‌آورید که باید تمام حواستان را جمع کنید تا از آن به خوبی بهره ببرید و سود زیادی را نصیب خود کنید.

  شستن صورت

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورتش را می شوید، تعبیر رویای او این است که دوران سخت زندگی او به پایان رسیده و او از تمام مشکلاتی که در زندگیش وجود داشته رهایی یافته است. حالا دوران خوش و خرم و فرصت های جدید در زندگی او شروع شده و به زودی با انرژی بیشتری برای رسیدن به خواسته های خود و آینده ای روشن تلاش خواهد کرد.
  ✍️دیدن خواب شستن صورت فرد دیگری در خواب، بیانگر این است که نگرانی های زیادی درباره یکی از اعضای خانواده یا فردی که به شدت به او علاقه مندید دارید. سعی کنید به ملاقات آن فرد بروید و به او کمک کنید تا بر مشکلاتش غلبه کند و به آرامش برسد.
  ✍️شستن صورت در خواب، به معنای این است که عمل ناپسندی را انجام داده اید و از انجام آن بسیار پشیمان شده اید. بهتر است که در صدد جبران آن کار باشید و به درگاه پروردگار توبه کنید.

  چهره آرایش کرده

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورتش آرایش شده است، تعبیر خواب او به معنای این است که در زندگی دچار یک خطا و تباهی شده و اکنون در فکر آن است تا آن را از نظر دیگران پنهان کند؛ یا به معنای دیگر روی خوب خود را به دیگران نشان دهد.
  ✍️دیدن رویای چهره آرایش شده یکی از اطرافیان، به معنای این است که آن فرد قصد دارد اتفاقات و یا اخبار مهمی را از شما پنهان کند. یا قصد دارد با پنهان کردن واقعیت به شما کلک بزند.
  ✍️اگر مردی در خواب ببیند که صورتش آرایش شده است، تعبیر خواب وی این است که در میان دوستان و آشنایان خجالت زده و شرمسار می شود.
  ✍️اگر زنی در خواب ببیند که آرایش کرده است، معنای خواب بیانگر این است که به خوشبختی و سعادت زیادی در زندگی می رسد. او صاحب همسری لایق و مهربان خواهد شد.

  صورت با گونه های سرخ

  ✍️اگر شخصی در خواب صورتی را ببیند که گونه های آن سرخ شده، تعبیر خواب او بشارتی خوش از این است که شادی و خوشبختی و سلامتی به زودی وارد زندگی او می شود و آینده ای پر از شور و اشتیاق و اتفاقات خوب را تجربه می کند.
  ✍️ممکن است این سرخی گونه از خجالت و شرم با تواضع نیز باشد، آنگاه نشانگر این است که شما بسیار فرد متواضع هستید و در مقابل تعریف و تمجید دیگران خجالت می کشید.

  صورت پنهان

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورت خود را از دید دیگران پنهان کرده، تعبیر خواب او این است که از موقعیت و شرایط فعلی خودش خجالت می کشد و سعی دارد که آن را از دیگران مخفی کند؛ بهتر است خودتان باشید و اجازه ندهید که نظر دیگران در زندگی شما تاثیر بگذارد و بخاطر نظر منفی دیگران از زندگی دست بردارید.

  صورت فلج شده

  ✍️اگر در خواب ببینید که دچار بیماری لقوه یا فلج صورت شده اید و اجزای صورت شما کج شده، خوابتان بیانگر این است که فردی کافر به خدا شده اید که در دین و ایمانش دچار شک و تردید است. این موضوع نزد دیگران آشکار می‌شود و دیگران به خاطر این مسئله شما را مورد سرزنش قرار می دهند.

  صورت سوخته

  ✍️صورت دارای زخم های ناشی از سوختگی در خواب، بیانگر این است که شما خود قدرت و استعداد های درونی خود را باور ندارید و از اعتماد به نفس لازم برای رسیدن به رویاهای تان برخوردار نیستید. بهتر است روی این مورد کار کنید و برای رسیدن به خواسته های قلبی تان بیشتر تلاش کنید.
  ✍️در واقع دیدن صورت سوخته در خواب، به دلیل این است که شما فکر می کنید که زیبایی ها و جذابیت شما در مقایسه با اطرافیان تان کافی نیست و خود را همواره زشت تر و در موقعیت پایین تر از اطرافیانتان می بینید؛ این گونه افکار و تصورات منجر به دیدن خواب چهره سوخته می شود.
  ✍️به صورت کلی دیدن رویاهای سوختن صورت و یا سوختن کل بدن، می‌تواند به معنای این باشد که شما از انجام کاری در گذشته بسیار پشیمان هستید و با اینکه تاوان آن کار را پس داده اید و در صدد جبران آن برآمدید، باز هم عذاب وجدان ناشی از انجام آن کار شما را ناراحت می کند.

  صورت سوخته در آینه

  ✍️اگر شخصی صورت خود را در آینه به حالت سوخته ببیند، تعبیر خواب او اشاره به گذشته بسیار تلخی که پشت سر گذاشته دارد، که کماکان زندگی وی را تحت تاثیر قرار داده و موجب آشفتگی و پریشانی در افکار وی شده.
  ✍️همچنین دیدن صورت سوخته در آینه، می تواند بیانگر اهداف نامناسب باشد که در زندگی برای خودتان تعیین کرده اید ولی نمی توانید که به آنها برسید چون مناسب شما نیستند. این خواب می تواند به نوعی به صورت هشداری برای شما باشد تا از انجام آن ها منصرف شوید.

  سوختن صورت دیگران

  ✍️اگر در خواب افرادی را ببینید که صورت آنها سوخته، با این که دیدن صورت سوخته دیگران خوشایند نیست ولی این خواب می تواند بیانگر این باشد که آن افراد دچار مشکلاتی در زندگی شده اند و نیاز به یاری شما دارند.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که صورت یکی از عزیزانش یا یکی از آشنایانش سوخته، تعبیر خواب او این است که آن فرد دچار عزت نفس و اعتماد به نفس پایینی است و از حضور در جمع هراس دارد. بهتر است که به او کمک کنید تا دوباره اعتماد به نفسش را به دست آورد.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  6 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  Amir
  ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۲۳:۵۳

  سلام دوست دارم یکی منو راهنمایی کنه
  من خواب دیدم عمه مرحومم از زیارت امام رضا برگشته بعد سمت عمه رفتم دیدم رو صورتش یه سری چیزا بود پیش خودم گفتم این خار خیلی ضخیم سبز رنگ رو تمام صورتت چیه دراز کشید منم براش درآوردم
  تعبیر چیه

  سپیده
  ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۲۳:۲۸

  سلام من در خواب دیدم که دم در خانه خودمان یکی سیلی محکم به سرم کوبید ولی نگاه کردم هیچ کسی را ندیدم نشانه ی چیست

  ناشناس
  ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۱۱

  سلام من در خواب دیدم پیشانیم و گونه هام پوستشون خشک شده و پوست خشکش را با دست درمیاورم و انگار مثل مار پوست مینداختم و پوست شفاف زیر پوست خشکم هست

  ناهید
  ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۰۱

  من در خواب دیدم صورتم قسمت چانه دوتا جوش خیلی بزرگ به اندازه ی دمل بزرگ پر از آب داره که سوراخ شده و مثل فواره ی آب ازش آب میریزه بیرون طوری که تموم شدنی نبود همه جاها خیس شد.
  تعبیر خواب من چیست ؟
  ممنون میشم پاسخ بدید.

  ماهور
  ۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۰۰:۱۸

  من درخواب چهره ی خودم رو دیدم که پژمرده شده و دارای موهای سپید شدم و از دیدن چنین موها و پژمردگی بسیار متعجبم.
  تعبیر خواب من چی میتونه باشه؟
  ممنون

  فاطمه
  پاسخ به  ماهور
  ۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۵۶

  یوم یجعل الولدان شیبا
  روزی (قیامت) که اطفال (از هول و وحشت) مویشان سپید میشود…..
  به محض خواندن خواب شما، یاد ایه فوق افتادم.
  تعبیر خواب بلد نیستم و هر کسی ادعا کند که میداند، ادعای بزرگی کرده و تعبیر خواب کار مردان بزرگ و سلیم النفس ست.
  اما از انجایی که که قران زیاد میخوانم و ایه فوق به ذهن م متبادر شد، احتمال میدهم نشان از یک واقعه ای ست که منجر به رشد و بلوغ و عاقل و اگاه شدن شما میشود و در مجموع خیر ست ان شاالله

  روشن
  تاریک