😩 تعبیر خواب ضعیف شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ض بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب ضعیف شدن 😩

  تعبیر احساس ضعیف شدن در خواب اغلب می تواند به دلیل مشکلات و احساسات نگرانی ناشی از امورات زندگی باشد. ضعیف شدن و ناتوانی در خواب به صورت احساس استرس، از دست دادن توانایی قسمتی از بدن و یا لاغری قسمتی از بدن دیده می شود.

  دیدن ضعیف شدن و ناتوانی در هریک از اعضای بدن می تواند مفهوم خاصی برای شما به دنبال داشته باشد. برای مثال ضعیف شدن در بینایی بیانگر آسیبی است که به خانواده و فرزندانتان وارد می شود و یا احساس ضعیف شدن در سر نشانگر از دست دادن مقام است.

  برای دانستن تعبیر خواب ضعیف شدن در اعضای مختلف بدن از دیدگاه معبران معروف حوزه تعبیر خواب با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  خالد بن علی العنبری

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  جابر مغربی

  آنلی بیتون

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  معبرین غربی

  علامه مدنی

  تعابیر بر اساس موضوع

  ضعیف شدن و ناتوانی در راه رفتن

  ضعیف شدن و ناتوانی در راه رفتن دسته جمعی

  ضعیف شدن زیاد در ناحیه کمر

  ضعیف شدن زیاد در ناحیه کمر دیگران

  ضعیف شدن و لاغری زیاد همسر و یا معشوقه از ناحیه کمر

  ضعیف شدن در ناحیه سر

  ضعیف شدن در ناحیه گردن

  ضعیف شدن در ناحیه ساعد دست

  ضعیف شدن در ناحیه بازو

  ضعیف شدن در ناحیه لگن

  ضعیف شدن در ناحیه ران

  ضعیف شدن در ناحیه کتف

  ضعیف شدن در ناحیه شکم

  ضعیف شدن در چشم و توانایی بینایی

  تعبیر خواب ضعیف شدن

  تعبیر خواب ضعیف شدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع) 👴

  امام جعفر صادق (ع) دیدن چشم در خواب را بر هفت وجه مختلف در زندگی تعبیر کرده است که ضعف بر بینایی و ضعیف شدن چشم نیز می‌ تواند به تمامی این وجه ها دلالت کند.

  در وجه اول دیدن چشم در خواب نشانگر روشنایی است. ضعیف شدن چشم در این وجه برای بیننده خواب، به معنای از بین رفتن روشنایی در مسیر و گمراهی است.

  وجه دوم دیدن چشم در خواب بیانگر دین مبتنی بر هدایت و درستی است. ضعیف شدن چشم در این تعبیر، نشانگر ضعیف شدن در دین و دوری از پروردگار است.

  در وجه سوم امام جعفر صادق (ع) چشم را همان نشانه از دین اسلام تعبیر کرده اند. ضعیف شدن نور چشم در این تعبیر بیانگر سستی در دین و انجام اموراتی است که خداوند توسط پیامبرانش بر بندگان خود واجب کرده است.

  وجه چهارم خواب چشم، نشانگر فرزند است. فرزند نور چشم والدین است و ضعیف شدن آن نشانگر آسیب و گزندی است که به فرزند شما وارد می شود.

  وجه پنجم چشم را در خواب نشانه ای از مال و ثروت دانسته است. از دست دادن قدرت بینایی در خواب با توجه به این تعبیر، دلیل بر از دست دادن مال و ثروت است.

  وجه ششم چشم را که نماد بصیرت است به معنای علم دانش تعبیر کرده است. ضعیف شدن بینایی در این وجه به معنای از دست دادن قدرت یادگیری است.

  در وجه آخر امام جعفر صادق (ع) دیدن چشم در خواب را خبری از فزونی در دین و ثروت دانسته است. حال از دست دادن قدرت بینایی را می توان هشدار از دست دادن دین و باور به خداوند و یا ضرر و زیان مالی دانست.

  همچنین امام وجود ضعیف شدن و ضعیف شدن و نقصان در هر یک از اعضای بدن را هشدار از شکست در مقابل دشمن و متحمل شدن خسارت های مالی فراوان تعبیر کرده است.

  از نظر دانیال نبی 👴

  حضرت دانیال (ع) هرگونه ضعیف شدن و نقص در نواحی پشت و کتف بدن در خواب را، نشان از حق الناسی که بر گردن بیننده خواب است، تعبیر می کند.

  لاغری بیش از حد فرد در خواب از نظر حضرت دانیال (ع) بیانگر هشداری از ضرر و خسارت مالی است.

  همچنین لاغری توام با ضعیف شدن و سستی زیاد و تغییر در رنگ و روی فرد نشانگر دوره ای سخت و پر از غم و اندوه بیماری برای بیننده خواب است.

  ضعیف شدن در پاها و ناتوانی در راه رفتن در عالم رویا، نشانگر خواسته های زیاد شما در زندگی است. برخی از این خواسته ها علارغم میل شما به صلاحتان نیست و تلاش شما برای رسیدن به این خواسته ها نافرجام خواهد بود.

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  این معبر حاذق ضعیف شدن در هر ناحیه از بدن را به صورت مجزا ناشی از علت های مختلف دانسته است که در ادامه تمام تعبیر ایشان در این زمینه را برایتان بازگو می نماییم.

  احساس ضعیف شدن و آسیب وارد شده به ناحیه سر در خواب، نشانگر از دست دادن مقام و مرتبه کاری است.

  ضعیف شدن در بینایی و نور چشم در عالم رویا، هشدار از اتفاق ناگواری است که ممکن است برای همسر و یا دختر شما پیش بیاید.

  احساس ضعیف شدن در بینی و حواس بویایی بیننده خواب، بیانگر از دست دادن پیشنهاد یک موقعیت کاری و یا اخراج ایشان از شغل فعلی است.

  ایجاد نقص در ناحیه دهان و یا ضعیف شدن در گفتار در عالم خواب نشانگر از دست رفتن رزق و روزی است.

  ضعیف شدن و احساس درد در ناحیه گردن، به حق الناسی که بر دوش شما است اشاره می کند.

  احساس ضعیف شدن و درد در قسمت شانه، گواه از رابطه آشفته میان شما و همسرتان است که سبب رنج در شما می شود.

  ضعیف شدن در عضلات بازو و یا عدم توانایی در به حرکت درآوردن بازو در عالم خواب، هشدار از این است که اتفاق ناگواری برای برادر و یا فرزند شما رخ خواهد داد.

  احساس ضعیف شدن در ناحیه ساعد دست و یا آسیب خوردگی این قسمت در خواب، خبر از ناخوش بودن حال روحی و یا جسمی دخترتان می دهد.

  احساس آسیب و یا ضعیف شدن در ناحیه سینه و قفسه سینه، بیانگر این است که شما از مسیر سخاوت و کمک رساندن به دیگران دور شده اید و این امر باعث ایجاد احساس تنگی در سینه شما شده است.

  احساس ضعیف شدن و درد در ناحیه شکم، هشدار از اتفاقی است که امنیت شما را به خطر می اندازد.

  اگر در خواب در ناحیه دل دچار درد و ناراحتی شدید، خواب شما نشانگر این است که تدبیر را در امور زندگی خود به کنار گذاشته اید همین امر سبب ایجاد دلخوری و رنجش در شما شده است.

  احساس ضعیف شدن در ناحیه سرین بدن، گواه از بد حالی یکی از بزرگان خانواده می دهد.

  لنگ زدن پا هنگام راه رفتن و یا عدم توانایی در تکان دادن پاها به هنگام خواب، نشانگر رسوا و حقیر شدن شما نزد اقوام و آشنایانتان است.

  اگر در خواب احساس رنج و ضعیف شدن در ناحیه دوش خود کردید خواب شما نشانگر این است که از رفتار همسر تان شما را آزرده خاطر می کند و به فکر جدایی از او هستید. همچنین محمد ابن سیرین این ضعیف شدن و شکستگی در ناحیه دوش را به نشانه از دست دادن صبر و تحمل و متانت در رفتار نیز تعبیر کرده است.

  احساس ضعیف شدن و درد در قلب، هشدار از این است که نظمی که بر زندگی شما حاکم بود به هم می ریزد و دیگر کارها مطابق میلتان انجام نمی شود و همین امر سبب قضاوت نادرست اطرافیانتان درمورد شما می شود.

  احساس ضعیف شدن در ناحیه لگن نشانگر اهمیت زیادی است که به نزدیکان خود می دهید بهتر است کمی هم امورات مربوط به خود را در اولویت قرار دهید.
  اگر در خواب در کل بدن خود احساس ضعیف شدن و درد شدید داشتید، خواب شما به معنای این است که اندوه و ناراحتی های زیادی در زندگی به شما روی می آورد. ممکن است از جانب امور مالی متحمل زیان های زیادی شوید.

  ضعیف شدن لاغری زیاد در اندام های بدن در عالم خواب، به معنای عجز و درماندگی زیاد درانجام امورات زندگی تعبیر می شود.

  از نظر خالد بن علی العنبری 👴

  این عالم بزرگ در خصوص تعبیر خواب احساس ضعیف شدن و ناتوانی شدید در اندام های بدن می فرماید: دیدن این خواب ناشی از ضعیف شدنی و سستی در ایمان و انجام فرایض دینی است که از جانب خداوند بر بندگانش مقرر شده است.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  دیدن خواب احساس ضعیف شدن و نقاهت زیاد در پهلو ها به طوری که از شدت لاغری دو پهلوی شما به هم چسبیده باشد، بیانگر این است که به غم و اندوه بسیار بزرگی دچار می شوید که خواب و خوراک را از شما می گیرد.

  احساس ضعیف شدن و ناتوانی در ناحیه دوش، نشانگر این است که شما مسئولیت های زیادی در زندگی قبول می کنید که انجام تمام آن ها از توانایی شما خارج است.

  ضعیف شدن چشم ها و از دست دادن قدرت بینایی در خواب، خبر از این می دهد که شما در شناسایی دشمنان خود ماهر نیستید و دشمنان به ظاهر دوست اطراف شما را احاطه کرده اند.

  لاغری و ضعیف شدن زیاد در نواحی ران پا در عالم رویا، نشانگر این است که پایه های روابط فامیلی شما سست خواهد شد.

  اگر شخصی در خواب ببیند که پاهای لنگ می زند و در راه رفتن دچار مشکل شده است، خواب او به معنای این است که در مسیر رسیدن به هدف هایش دچار شکست می شود. اما اگر در خواب ببیند که با کمک عصا قادر به راه رفتن است، خواب او بیانگر این است که کمک هایی به او در مسیر رسیدن به خواسته هایش می رسد که منجر به پیروزی او می شود.

  ضعیف شدن شدید جسمانی در عالم خواب، هشدار از برملا شدن راز های بینند خواب است که خاطر آن دچار فقر و بدبختی در زندگی می شود.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  احساس ضعیف شدن در بازو و ناتوانی در حرکت دادن بازو و یا لاغری شدید در قسمت بازو در خواب، از نظر منوچهر مطیعی تهرانی بیانگر این مسئله است که شما امیدی به یاری برادر و یا فرزندتان ندارید. این عدم اعتماد می تواند ناشی از شناخت شما نسبت به موقعیت این افراد و شخصیت آن ها نیز باشد؛ به طوریکه آن ها اگر بخواهند هم باز نمی توانند به رفع مشکلات شما کمک کنند.

  همچنین این عالم بزرگ دیدن خواب لاغری یکی از بازوها به طوریکه بازوی چپ شما قوی باشد و بازوی راست شما ضعیف و لاغر، به این صورت تعبیر کرده است که شما صاحب فرزندی صالح خواهید شد که در تمام امورات زندگی کمک حال شما خواهد بود اما از جانب برادر خود آن کمک و یاری را دریافت نخواهید کرد.

  از نظر جابر مغربی 👴

  در عالم خواب احساس ضعیف شدن و ناتوانی درپاها به طوریکه نتوانید راه بروید، بیانگر این است که شما مقام سرپرست خانواده بودن را از دست می دهید و در انجام امورات زندگی از دیگران درخواست کمک می کنید.

  ضعیف شدن در نور چشم و قدرت بینایی به معنای ضعیف شدن و سستی در دین شریعت است. برای پیدا کردن مسیر درست در زندگی، سعی کنید ایمان و باورهای قلبی خود به خداوند را محکم تر کنید.

  از نظر آنلی بیتون 👴

  احساس ضعیف شدن و ناتوانی در تمام اعضای بدن در عالم خواب، می تواند نشان از این باشد که شغل فعلی شما مناسب با هدف و استعدادهای شما نیست. برای حل این احساس اضطراب و نگرانی که همواره با شماست، بهتر است هرچه سریع تر به فکر تعویض شغل خود باشید. همچنین این خواب می تواند نشان از یک حادثه ناگواری باشد که برای شما رخ خواهد داد.

  اگر فردی در خواب ببیند که هردو چشم او ضعیف شده و تار می بیند، خواب او بیانگر این است که در زندگی خود همواره با افرادی معاشرت می کند که اشتباهات او و خودشان در گذشته را مدام به او یاد آوری می کنند.

  برای مثال مدام از مال و ثروت و اندوخته های خود و احترامی که میان مردم داشتند صحبت می کنند که بر اثر یک سهل انگاری و ندانم کاری به آن دچار شده اند. این افراد مدام با تجربه های بد و فلاکت بار خود از گذشته باعث ایجاد احساس ناراحتی و عذاب وجدان در شما می شوند تا از پیشرفت شما جلوگیری کنند. بهتر است از تجربه های این افراد در زندگی درس بگیرید و مانع دخالت آن ها در زندگی شخصی تان شوید.

  همچنین این معبر حاذق به صورت صریح بیان کرده است که افرادی که در خواب دچار ضعیف شدن در بینایی می شوند، روزی به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد. به گونه ای که در گذشته خود غرق خواهد شد و بابت کارهایی که باید از انجام آن اجتناب می ورزید افسوس و حسرت خواهد خورد.

  ضعیف شدن جسمانی و لاغری بیش از حد در عالم خواب، نشان از رسیدن به خواسته های قلبی با تلاش و کوشش فراوان است.

  لاغری و ضعیف شدن زیاد از حد معمول در خواب، هشدار از وجود مشکلات جدی در مسیر زندگی شما است.

  دیدن رویای یک زن که دچار ضعیف شدن جسمانی شدید است، نشانه ی رسیدن به موقعیت های مهم و موفقیت آمیز در روابط عاطفی است.

  دیدن خواب یک مرد خیلی لاغر و دارای ضعیف شدن جسمانی، به معنای این است که رسیدن به آرزوها و اهداف قدیمی شما دیگر سود و عاقبت خوشی برای شما نخواهد داشت.

  حضور یک شخص بسیار ناتوان و ضعیف در خواب شما، می تواند هشدار از یک خسارت و زیان مالی باشد. برای دفع این بلا بهتر است صدقه بدهید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ 👴

  دیدن خواب یک شخص بسیار لاغر و ناتوان برای بیننده خواب، بیانگر عدم وجود قدرت و احساس مسئولیت پذیری است. طبق تعبیر، بیننده این خواب دچار عدم اعتماد به نفس است و همین امر سبب احساس عدم توانایی در انجام مسئولیت هایی که بر عهده دارد می شود.

  در مقابل تعبیر دیگری که یانگ برای این خواب بیان کرده است نشانگر انعطاف پذیری و چابکی فرد است. به طوریکه بیننده خواب قادر است با هر موقعیتی که در زندگی پیش روی او قرار دارد کنار بیاید.

  کتاب سرزمین رویاها 📚

  اگر در عالم خواب توانایی انجام هیچ کاری را نداشته باشید، خواب شما بیانگر دوره ای گذرا از بیماری است که به آن دچار می شوید.

  ضعیف شدن و ناتوانی جنسی در عالم رویا، نشانگر یک ثروت غیرمنتظره است که به زودی نسیب شما می شود.

  اگر در خواب خود را بسیار لاغر و ناتوا ببینید، خواب شما بشارت از مال و ثروت زیادی است که به صورت ناگهانی به دست شما می رسد.

  ناتوان و ضعیف بودن دیگران در خواب شما، بیانگر این است که از لحاظ شغلی ارتقا پیدا می کنید و از این راه مشکلات مالی شما حل می شود.

  حضور یک بچه در رویای شما که دچار ضعیف شدن و ناتوانی جسمی است، هشدار از این است که در انجام معاملات خود بسیار احتیاط کنید نا دچار ضرر و زیان نشوید.

  دیدن خواب یک زن ضعیف و لاغر در خواب، بیانگر خوش شانسی در مسائل عاطفی است. ممکن است با نیمه گمشده خود دیدار کنید.

  اگر یک دختر جوان در خواب ببیند که بسیار لاغر و ضعیف شده است، خواب او بیانگر این است که به زودی از معشوق خود جدا خواهد شد و این امر او را بسیار آشفته خواهد ساخت.

  تلاش برای لاغر و ضعیف شدن در خواب، به معنای این است که به زودی یک پیشنهاد ازدواج فوق العاده به شما خواهد شد.

  اگر یک مرد در خواب ببیند که بسیار ضعیف و لاغر شده است، رویای او نشانگر یک موقعیت بسیار سودمند شغلی است که برای پیشرفت در این کار تمام تلاش خود را می کند.

  از نظر معبرین غربی 👴

  شل شدن یا دچار ضعیف شدن یکی از اندام های بدن در خواب به صورتی که توانایی برخواستن از زمین را نداشته باشید، نشانگر این است که راز های مگوی زندگی شما نزد همه آشکار خواهد شد. بهتر است که از انجام کارهای گناه و ناپسند توبه کنید تا میان مردم رسوا نشوید.

  اما اگر در خواب اطرافیان را به صورت ضعیف و ناتوان ببینید، تعبیر این خواب برعکس می شود و سر های دیگران برای شما روشن خواهد شد.

  از نظر علامه مدنی 👴

  روایت شده که ضعیف شدن و تاری دید بی دلیل چشم چپ و احساس ضعیف شدن جسمانی در خواب، نشانگر این است که به تازگی شما از یک خطر جدی و بلای ناگهانی که در کمینتان بوده جان سالم به در برده اید. لحظاتی پس از بیداری برای این امر خیر صدقه ای بدهید.

  تعبیر خواب ضعیف شدن بر‌ اساس موضوع آن 📋

  ضعیف شدن و ناتوانی در راه رفتن

  از آنجاییکه راه رفتین نشان از یک حرکت آهسته و پیوسته در زندگی است، ضعیف شدن در راه رفتن به هنگام خواب، به یک توقف در مسیر زندگی واقعی شما اشاره می کند.

  از دیدگاه روانشناسی عدم توانایی در حرکت و راه رفتن در خواب، نشان دهنده موانع ذهنی شما در مسیر رسیدن به خواسته هایتان در زندگی است. به احتمال زیاد شما از بعد روانی موانع زیادی در مسر موفقیت پیش روی خود می بینید.

  از جمله این موانع ذهنی می تواند اعتماد به نفس پایین و یا حتی وسواس های فکری باشد که شما را از ادامه مسیر موفقیت باز می دارد. اما برای تعبیر بهتر این رویا باید سایر شرایط خواب را نیز در نظر داشته باشید.

  دیدن خواب اشخاص دیگر که توانایی راه رفتن ندارند و یا قادر به ایستادن بر روی دو پای خود نیستند، نشانگر این است که شما دوستانی در اطراف خود دارید که بنا بر یک کینه و کدورت شخصی به جا مانده از گذشته از شکست و یا زمین خوردن آن فرد خوشحال می شوید.

  این کینه که به دل دارید راضی به موفقیت و خوشحالی آن شخص در زندگی اش نمی شود. شما ممکن است در این خواب صحنه ای از شکست آن شخص را ببینید که احساسات شما در این خواب به هنگام این لحظه بسیار مهم است و خبر از حال روحی و روانی شما می دهد. چرا که خوشحالی از دیدن چنین صحنه ای نشان از تسخیر کل وجود شما توسط نیروهای منفی خشم و نفرت است.

  آتش خشم و نفرت علاوه بر آسیب به اطرافیان، در زندگی ضررهای زیادی به خود شما نیز می زند.

  ضعیف شدن و ناتوانی در راه رفتن دسته جمعی

  اگر شما به همراه تعداد زیادی از اطرافیانتان در خواب توانایی راه رفتن خود را از دست داده باشید، خواب شما در برخی موارد می تواند به معنای از هم پاشی یک حکومت، جنگ و یا درگیری سیاسی در کشورتان باشد.

  اگر در رویای شما افراد بسیار زیادی مانند جمعیت یک شهر قادر به راه رفتن نبودند و یا روی زمین می خزیدند، خواب شما هشدار از وقوع یک بلا است که آن مردم را درگیر می سازد. این بلا طبیعی نیست و می تواند حاصل از درگیری های حکومتی و دولت ها باشد.

  در صورت دیدن همچین خوابی توصیه می شود که حتما پس انداز مالی داشته باشید و از درگیری های سیاسی به دور باشید تا در صورت وقوع همچین اتفاقی در کشورتان متحمل خسارت های زیادی نشوید.

  ضعیف شدن زیاد در ناحیه کمر

  احساس ضعیف شدن و لاغری خیلی زیاد در ناحیه کمر در خواب، ناشی از نگرانی های زیاد شما در رابطه با وزن و رژیم غذاییتان است.

  همچنین این خواب در برخی از موارد به عنوان نمادی از وضعیت مالی و اقتصادی نیز تعبیر شده است.

  برخی از معبران لاغری از ناحیه کمر را نشانگر دستیابی به یک موفقیت شغلی در زندگی نیز تعبیر کرده اند.

  ضعیف شدن زیاد در ناحیه کمر دیگران

  دیدن دوست، آشنا و یا یک غریبه در خواب که از ناحیه کمر به شدت لاغر و ضعیف شده است، خبر از وضعیت مالی نابسامان آن شخص می دهد که به کمک شما نیاز دارد.

  دیدن ضعیف شدن در ناحیه کمر اعضای خانوادتان درخواب می تواند دارای تعابیر مختلفی باشد. ممکن است بیانگر از دست دادن پولی که به دیگران قرض داده اید باشد و یا نشان از دست دادن یک ثروت بادآورده باشد.

  ضعیف شدن و لاغری زیاد همسر و یا معشوقه از ناحیه کمر

  دیدن لاغری کمر کسی که دوستش دارید مانند همسر، نامزد و یا معشوقه می تواند خبر از نارضایتی او از این رابطه و یا از هم پاشیدگی رابطه شما باشد.

  ضعیف شدن در ناحیه سر

  احساس ضعیف شدن و بدحالی از ناحیه سر در رویا، هشدار از دست دادن و یا افت مقام و عظمت در زندگی است.

  ضعیف شدن در ناحیه گردن

  ضعیف شدن و درد در ناحیه گردن در خواب، به نشانه از امانت و حق الناس مردم که بر گردن شما است تعبیر شده است.

  ضعیف شدن در ناحیه ساعد دست

  احساس ضعیف شدن و ناتوانی در ناحیه ساعد دست و عدم توانایی در حرکت دادن این ناحیه در عالم رویا، بیانگر آسیب و حادثه ای است که برای دختر شما رخ خواهد داد.

  ضعیف شدن در ناحیه بازو

  عدم توانایی در به حرکت درآوردن دست و بازوها در خواب، خبر از بیماری و بدحالی همسر شما می دهد. این خواب را می توان به معنای آسیبی که به فرزند و یا برادر شما رخ می دهد نیز دانست.

  همچنین ضعیف شدن بازو در خواب می توند بیانگر این مسئله نیز باشد که از جانب برادر، فرزند، شریک و یا دوست هیچ خیر و منفعی به شما نمی رسد.

  ضعیف شدن در ناحیه لگن

  احساس ضعیف شدن و ناراحتی در ناحیه لگن در خواب، می تواند نشان از خوب نبودن وضعیت جسمانی و سلامتی فرزند تازه به دنیا آمده شما باشد.

  ضعیف شدن در ناحیه ران

  اگردر عالم خواب احساس ضعیف شدن در ناحیه ران و پاها که نقش مهمی در ایستادن ما دارند کردید، تعبیر خواب شما به معنای این است که پایه و بنیان های خانواده شما سست می شود.

  همچنین ممکن است این خواب نشان از به وجود آمدن اختلافاتی میان شما و اعضای خانواده و یا حتی خویشاوندانتان نیز باشد.

  ضعیف شدن در ناحیه کتف

  احساس ضعیف شدن و درد زیاد در ناحیه کتف در عالم رویا به دلیل این است که حق کسی را خورده اید و بار گناهان شما زیادتر شده است.

  ضعیف شدن در ناحیه شکم

  ضعیف شدن و لاغری زیاد در ناحیه شکم و پهلوها به هنگام خواب، می تواند به نشانه از دست دادن تکیه گاه و پشتیبان شما در زندگی باشد.

  همچنین این خواب می تواند نشانگر نداشتن هیچ حمایت و پشتوانه مالی در زندگی باشد.

  ضعیف شدن در چشم و توانایی بینایی

  تعبیر خواب ضعیف شدن چشم در خواب، به معنای این است که در انتخاب همسر خود دچار اشتباه شده اید و آغاز یک زندگی با این فرد نادرست، بعدها منجر به جدایی و ناراحتی شما می شود. این انتخاب اشتباه شد در مقوله ی ازدواج باعث ایجاد مشکلات زیادی در مسیر زندگی شما می شود.

  اگر شخصی در خواب ببیند که تنها چشم چپ او دچار ضعیف شدن و تاری دید شده است، خواب او بشارت است که به لطف خداوند بخشنده و به برکت وجود پدر و مادر در خانه اش و دعاهای همیشگی آن ها یک بلای بسیار خطرناک و کشنده از زندگی او دفع می شود. دعاهای پدر و مادر تان شما را در مقابل انواع خطران مخصوصا در مقابل بخشی از چشم زخم ها که از جانب دوستان و خویشاندان ممکن است به شما برسد محافظت می کند.

  دمنوش گیاهی

  ‎ نوشیدن یک فنجان دمنوش و چای گیاهی در روز به شما کمک خواهد کرد تا وزن خود را به میزان دلخواهتون پایین بیاورید. دمنوش‌های گیاهی علاوه بر سم‌زدایی و فوایدی که برای بدن دارند، سریع‌ترین روش لاغری و چربی‌سوزی هم هستند و شما در مدت زمان کم، صاحب تناسب اندام شگفت‌انگیزی خواهید شد. برای شرکت در چالش ۱۲ کیلو لاغری با دمنوش گیاهی تا عید، همین الان میتونین مشاوره رایگان بگیرین.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک