👨‍⚖️💔 تعبیر خواب طلاق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ط یک دیدگاه
 • تعبیر خواب طلاق👨‍⚖️💔

  همان گونه که در واقعیت طلاق گرفتن برای هیچ کس خوشایند نیست، در علم تعبیر خواب هم میانه و خیلی خوبی نیست. اصولا در بیداری وقتی می شنویم کسی طلاق گرفته و یا در شرف طلاق گرفتن است بسیار ناراحت می¬شویم. برخی معبران معتقدند که چون در بیداری کسانی که جدا می¬شوند پس از مدتی پشیمان به سمت هم باز می گردند، پس طلاق در خواب می تواند نشانه از این باشد که شما ممکن است مرتکب خطایی شده و با سرزنش اطرافیان رو به رو شوید.
  ما نیز برای شما عزیزان تعابیر دقیق و کامل از خواب طلاق را از نظر معبران اسلامی و سپس معبران غربی دسته بندی کرده ایم.🌹

  تعبیر خواب طلاق

  تعبیر خواب طلاق بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دید که همسر خود را طلاق دادید، تعبیرش این است که شما مرتکب عملی خواهید شد که برای شما ندامت و پشیمانی به همراه دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طلاق توافقی و یا اجباری داشتید، تعبیر چنین خوابی به قدرت و ثروت رسیدن می‌باشد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✍️اگر در خواب دیدید کسی همسرش را طلاق داد و فقط همین همسر را اختیار کرده بود، تعبیرش بزرگواری و شرافت برای آن شخص خواهد بود.
  ✍️اگر این شخص همسر دیگر و یا معشوق دیگری هم داشت، چنین خوابی تعبیرش این است که مقام و مرتبه او در خطر خواهد افتاد و نزول پیدا خواهد کرد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  اغلب کسانی که از همسر خود جدا می‌شوند و یا سرانجام آنها متارکه و طلاق است، طولی نخواهد کشید که پشیمان می‌شوند و به همین علت بیشتر اوقات مجدد به سمت هم بازمی‌گردند، به خصوص اگر فرزند داشته باشند.
  تفسیر و تعبیر خواب طلاق، نیز با این موضوع مرتبط است. اگر در خواب دیدید که همسر داشتید و طلاق دادید، کاری انجام می‌دهید که برای شما نتیجه خوشایندی نخواهد داشت و دیگران هم شما را سرزنش خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که قصد داشتید همسر خود را طلاق بدهید، در حال حاضر گرفتار غم و اندوهی هستید که تلاش می‌کنید فراموشش کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری همسر خود را طلاق داده بود، تعبیرش به مانند بالا خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب شما هم در دادگاه و متارکه آنان حضور داشتید، نشان می دهد که شما در دل خود حسرت می خورید که دیگری هم از بند استیصال رهایی یافت اما من هنوز گرفتار غم و رنج هستم.

  از نظر محمد العنبری👨

  از نظر وی دیدن طلاق گرفتن و جدایی در خواب می¬تواند نشان¬دهنده ترک برخی عادت ها و تغییر روش زندگی است. اگر شما در خواب دیدید که همسر خود را طلاق دادید، به زودی به ثروت و اموال خواهید رسید، همانطور که در قرآن کریم نیز آمده است: “و ان یفترقا یغن الله کلاً من سعته”؛ یعنی، و اگر زن و مرد از هم جدا شوند، خداوند از فضل و روزی خود آنها را بی نیاز میگرداند.

  همچنین بخوانید:  💰 تعبیر خواب طلا از نظر معبران معروف

  از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که از کسی جدا می شدید، چنین خوابی به شما هشدار می‌دهد که مراقب سلامتی خود باشید تا گرفتار بیماری و کسالت نشوید.
  ✍️اگر در خواب ببیند که شخص دیگری از خانواده خود طلاق میگیرد، ممکن است در شرایط تنش زا و مشاجره کردن قرار بگیرید. کدورت هایی پیش خواهند آمد که هیچ گاه به صلح و آشتی ختم نخواهند شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از معشوق خود جدا شده و او را ترک کردید، شما نمی‌توانید اشتباهات و خطاهای خود را جبران کنید و دوستان‌تان نیز از شما روی بر می‌گردانند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دوست صمیمی و مورد علاقه‌تان از شما جدا شد، ارث درشت و بزرگی به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از همسر خود طلاق گرفته و جدا شدید، شما به شریک عاطفی‌تان حسی ندارید. باید تلاش کنید تا در محیط خانواده تفاهم ایجاد شود.
  ✍️اگر شما یک خانم هستید و در خواب دیدید که از شوهرتان جدا شدید، نشان می‌دهد که شما به خاطر بی توجهی و بی‌وفایی همسرتان نسبت به شما، منزوی و گوشه گیر خواهید شد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو جدا شدن و طلاق از همسر در خواب، نشان دهنده یک خطر حریق و آتش سوزی است. این روزها مراقبت های لازم را در نظر بگیرید.
  همچنین وی به طور کلی طلاق گرفتن را این‌گونه تفسیر می‌کند که امکان دارد به خاطر یک خطا و اشتباهِ ناخواسته، تنبیه و جریمه شوید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ طلاق و جدایی نمایان گر این است که شما نیاز به سامان بخشیدن به ذهنتان دارید. شاید احساس می-کنید که لازم است اتفاقات زندگی تان را وارسی و اولویت بندی سازید. همچنین می خواهید که خودتان را از موضوع و یا جنبه ای از شخصیت خودتان که مطابق میل نیست، رها سازید. شاید هم شما از جدایی و تنها شدن وحشت دارید ولی رابطه کنونی تان نیز شما را ارضاء نمی کند.
  به طور کلی دیدن جدا شدن و طلاق در خواب، تصویری از حوادث، واکنش ها و استرس بعد از جدایی خواهد بود. ممکن است هر لحظه شک کنید و دچار تردید شوید که اشتباه کرده اید یا تصمیم درستی گرفته اید. می توانیم خواب های در این باره را نیز یک دوران تغییر و تحول نیز در نظر بگیریم. اکنون زمان آن است که شیوه زندگی و رفتار خود را تغییر دهید.
  اگر در دنیای بیداری پدر و مادر شما واقعا قصد جدایی ندارند اما شما در خواب دیدید که جدا شده اند، چنین خوابی نیز از مشکلات پیش روی شما خبر می دهد. در این دوران از زندگی شما در حال جنگیدن و حل کردن یک مسأله ای بین این دو هستید. در تلاشید تا رضایت و توجه هر دو را جلب کنید، بدون اینکه دیگری ناراحت و دل آزرده شود.

  در کتاب سرزمین رویاها📘

  در کتاب رویاها نوشته شده است که اگر در خواب دیدید که از کسی تقاضای طلاق و جدایی می¬کنید، برای شما و خانوادتان شادی ها و شادمانی های بسیاری در راه است که می تواند در هر زمینه ای باشد.
  اگر در خواب دیدید که طلاق گرفته بودید، به زودی به یک امنیت و آرامش خاطر خواهید رسید. روزهای سخت و بد شما در حال گذر است و پس از گذشت از یک طوفان در زندگی به آسایش و رفاه خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب زنی را دیدید که طلاق گرفته و شامل نفقه گرفتن شده بود، در زندگی با شادی ها و نشاط های فراوان رو به رو خواهید شد.
  طلاق گرفتن اقوام و آشناهایتان در خواب، می¬تواند نشان دهنده پرگویی و گزافه گویی در بین دوستان شماست. دوستانی که انتخاب کرده اید بسیار پرحرف و وراج اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یکی از فرزندان شما در حال متارکه و طلاق بود، تعبیرس بر خلاف این خواب شادی و طرب در آینده نزدیک است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کی از دوستان شما در حال طلاق و جدایی است، خطری شما را تهدید می کند. این روزها کمی مراقب باشید و به هر کسی اعتماد نکنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخصی که طلاق می گیرد یکی از دشمنان شما بود، در نهایت به سعادت مندی و خوشبختی خواهید رسید. زندگی روی خوش به شما نشان خواهد داد.

  همچنین بخوانید:  🌪️ تعبیر خواب طوفان از نظر معبران معروف جهان

  گرفتن از نظر روان شناسی📚

  دیدن خواب هایی پیرامون جدایی، متارکه و طلاق می تواند به خاطر فشار های روحی در مسیر ازدواج و زناشویی شما باشد که در خواب به این صورت خود را نشان می¬دهد. در واقع شما در مورد مسائل زناشویی خودتان استرس مضطرب هستید و گاها به جدایی و طلاق نیز فکر می¬کنید.
  خواب طلاق می تواند به عمیق ترین و برزگ ترین آرزوهای شما اشاره کند. برای از بین بردن این استرس با همسر خود صحبت کنید و مشکلاتی که باعث آزار شما شده است را به او بگویید.

  تعبیر خواب طلاق بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️ شروع فرایند طلاق

  اگر در خواب ببنید که در حال شروع فرایند طلاق هستید، چنین خوابی نشان می دهد که رابطه کنونی شما مطابق ارزش ها و معیارهایتان نیست و شما از این بابت ناراضی و دلسرد هستید. ممکن است حتی مدتی باشد که با همسرتان اختلاف و بگومگو دارید و موضوعات حل نشده باعث خرابی رابطه تان شده باشد.
  اگر همسر خود را دوست دارید و می خواهید زندگیتان با او ادامه دار باشد، سعی کنید تمام سوء تفاهم هایتان را برطرف کنید. این فقط در صورتی که هر دوی شما بخواهید مشکلات را حل کنید، ممکن خواهد شد.

  ✔️ شروع فرایند طلاق از سمت همسرتان

  این خواب نشان دهنده ارزشی است که شما برای زندگی مشترک و زناشویی تان قائلید و نمی توانید یک لحظه به دوری و نبود خانوادتان فکر کنید. بسیار فدارکار هستید و همواره تلاش می کنید تا اطرافیانتان را خوشحال و از آنها مراقبت کنید. اگر روزی از سمت یکی از این عزیزان و همسرتان آسیب ببنید، حتما نابود می شوید.
  ممکن است ترس شما از این موضوع باشد که خود را در خواب به صورت طلاق نشان می¬دهد. باید بگوییم که این تنها یک خواب است؛ پس اگر در واقعیت زندگی و خانواده خوبی دارید، هیچ جای استرس و نگرانی وجود نخواهد داشت.

  ✔️ عدم تمایل به طلاق گرفتن از همسر

  اگر در خواب دیدید که همسرتان متقاضی طلاق است ولی شما نمی خواهید جدا شوید، پس شما در واقعیت شخص خودخواهی هستید. اگر در خواب دیدید که این درخواست را نپذیرفتید، شما در دنیای واقعی بسیار خود محور هستید ولی در عین حال اهل سازش و صلح نیز می باشید.
  کمی با همسر خود عاقلانه و بالغانه رفتار کنید، به خواسته و نیاز هایش احترام بگذارید حتی اگر این کار سختی برای شماست. تصور کنید که وقتی به او احترام بگذارید و احساس ارزشمندی را القا کنید، در عوض اوهم احساس خوبی را از شما می¬گیرد و حتی سعی می کند مثل خودتان رفتار کند.

  همچنین بخوانید:  🔮 تعبیر خواب جادو و جادوگر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️ دیدن طلاق گرفتن دیگران

  اگر چنین خوابی دیدید باید در رفتارتان با همسر خود تجدید نظر کنید. شاید اخیرا نسبت به او کم توجه شده اید و یا اینکه در طی بحثی که پیش آمده حرفی به او زدید که بسیار از شما رنجیده است. کمی بیشتر مراقب حرف هایی که می¬زنید باشید. ممکن است خودتان هم از این رفتارتان ناراحت باشید. سعی کنید پرخاشگری را کنار بگذارید و خودتان را اصلاح کنید. عشق خودتان را به او نشان دهید.

  ✔️ طلاق پدر و مادر

  چنین خوابی به شما می گوید که در اولیویت بندی ها و برنامه ریزی هایتان دقت بیشتری به خرج دهید. شما خودتان بیش از حد غرق در مسائل کاری و مالی کرده اید. شما باید تعادل را برقرار کرده و زمانی را به استراحت و رسیدگی و بها دادن به خانواده هم اختصاص دهید. در واقع این خواب به شما یادآوری می کند که خانواده از مهم ترین دارایی های شما به حساب می آیند. نسبت به آنها بی تفاوت نباشید و برای خواسته ها و نیاز های آنان ارزش قائل باشید.

  ✔️ طلاق برای مجردین

  اگر شما مجردید و در خواب دیدید که طلاق می گیرید، این خواب برای شما تصویری از نگرانی هایتان درباره زندگی عاطفی و عاشقانه شماست. شما از تنهایی می ترسید و همیشه دوست دارید در همه کاری کسی شما را همراهی کند و در کنارتان باشد. همچنین می¬تواند اشاره به استرس و اضطراب در حوزه مسائل خانوادگی و کاری شما باشد.
  اگر در این مورد بارها شکست خورده اید، پس درس بگیرید و از تجارب خود استفاده کنید.

  اگر شما یک آقا هستید و چنین خوابی دیدید، احتمالا در اثر یک اتفاق و پیشامد احساسات و غرور مردانه شما زیر سوال رفته است. دچار شکست عاطفی و بهم ریختگی روحی و روانی شده اید. احساس سرشکستگی و ناامیدی لحظه ای از شما جدا نمی شود. به خودتان بیایید و بدانید که زندگی در جریان است. اگر اکنون زندگی شما از مسیر خارج شده است، این شمایید که باید به خودتان کمک کنید و به روال قبلی بازگردید.

  تعابیر دیگر از خواب طلاق

  ✔️اگر در خواب ببنید از همسر فعلی خود طلاق گرفته بودید، این خواب نشانه تمایل شما به استقلال و خودکفایی است. شاید دوست دارید از خانواده خود جدا شوید و به صورت تنها زندگی کنید.

  ✔️برخی اوقات طلاق در خواب نشانه خسته شدن و در عذاب بودن شما از دست همسرتان است.

  ✔️اگر در خواب دیدید که زن و مردی از هم جداشدند، چنین خوابی از احساسات منفی و بدف و مشکل و کسالت جسمی این دو نفر را نشان می دهد. ممکن است یکی از این دو نفر قصد فریب دادن و خیانت کردن به همسر خود را دارد. حتی شاید شما چیزی فهمیده اید یا حس کرده اید ولی نمی دانید چه اقدامی انجام دهید. همین مسأله باعث رنجش خاطر و کلافه بودن شما شده است.

  ✔️در برخی مواقع دیدن طلاق والدین در خواب، از یک بد شانسی و اشتباه خبر می دهد.

  ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه

  براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدن

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ ساعت: ۱۸:۵۴

  من در خواب دیدم از شوهرم که فوت کرده جدا شده ام و او فرزندانمان را مطالبه میکرد من نیز فرزند پسر را که بزرگتر بود به او دادم و گفتم خودت از زن قبلی دختر داری دختر مال من است
  تعبیرش چیست

  روشن
  تاریک