🌪️ تعبیر خواب طوفان از نظر معبران معروف جهان

ط ۸ دیدگاه
 • تعبیر خواب طوفان🌪️

  تعبیر طوفان در خواب نماد ترس، بیماری، غم و مصیبت است. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر دقیق از خواب طوفان را جمع آوری کرده ایم.🌷

  تعبیر خواب طوفان

  تعبیر خواب طوفان از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که باد با شدت زیادی می وزید، یعنی مردم آن سرزمین و منطقه دچار یک استرس و هراس خواهند شد.
  ✍️اگر دیدید که باد آنقدر شدت داشت که درختان را می کَند و با خود می برد و باعث ویرانی بود، چنین خوابی به معنای بیماری و مشکل های جسمانی خواهد بود. مردم آن ناحیه گرفتار بیماری هایی مثل طاعون، سرخچه، وبا و… خواهند شد.
  ✍️اگر دیدید که باران مانند طوفان از آسمان بر سر مردم می ریخت، این خواب یعنی در آن سرزمین و دیار یک مرگ ناگهانی و غیرمنتظره اتفاق خواهد افتاد.
  ✍️اگر در خواب دیدید طوفان شن بر پا شده بود و شما مشغول تماشای این طوفان بودید، این خواب نشان دهنده پیش آمدن یک مشکل است که باعث آشفتگی و سردرگمی شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب طوفانی به رنگ سیاه دیدید، چنین خوابی نشان دهنده غم از دست دادن یک عزیز و کسی است که شما او را بسیار دوست می داشتید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طوفان به رنگ قرمز بود، تعبیرش این است که در اثر یک حادثه و اتفاق عضوی از بدن شما جدا خواهد شد.

  تعبیر خواب طوفان از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  از نظر اسماعیل بن اشعث، اگر دیدید که باد از سمت غرب و به صورت ملایم می وزید، تعبیر این خواب یعنی که مردم آنجا با برکت و نعمت بیشتری زندگی خواهند کرد.
  ✍️اگر دیدید که باد از سمت شمال در حال وزیدن بود، این خواب به معنای شفاعت و بهبودی، آسایش و رفاه خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که از سمت جنوب می وزید، تعبیرش کاملا بالعکس خواهد بود و مردم آنجا با بدبختی و تیره روزی رو به رو خواهند شد.
  ✍️اگر دیدید که باد آنقدر شدت داشت که مردم را به هوا بلند کرده بود، این خواب یعنی مردمان آنجا به بزرگواری و بلند مرتبگی خواهند رسید.

  تعبیر خواب طوفان از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که باد می وزید و باعث بلند شدن گرد و خاک به هوا شده بود، به طوری که هوا را تاریک کرده بود؛ این خواب یعنی که مردمان آنجا گرفتار بد شانسـی و ترس و هراس از آینده خواهند شد.
  ✍️باد سرد وزیدن در خواب، نشان دهنده شیوع بیماری های جدی و خطرناک است که برای مدتی مردم را پریشان و آشفته حال خواهد کرد.
  ✍️باد معتدل و معمولی در خواب، بالعکس خواهد بود. چنین خوابی نماد سلامتی و تندرستی خواهد بود. همچنین این خواب از برکت و پربار شدن کسب و کار خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باد شما را از جا بلند کرده بود و با حرکت باد جا به جا می شدید، چنین خوابی از یک سفر به جای دوری خبر می دهد. در تعبیر چنین خوابی مدت زمانی که باد شما را بلند کرده بود را هم به منزلت و مقام و بزرگواری تعبیر کرده اند.

  تعبیر خواب طوفان از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق دیدن طوفان در خواب نُه تعبیر دارد:
  تعبیر اول، نوید از رسیدن یک خبر و پیام خوش حال کننده برای شما دارد.
  تعبیر دوم، ریاست و حکومت کردن است. اگر شاغل هستید پس ترفیع مقام دارید و اگر به دنبال کار هستید شغلی با مرتبه بالا نصیب شما خواهد شد.
  تعبیر سوم، دارایی و ثروت است. پولی به دست شما خواهد رسید.
  تعبیر چهارم، یک خبر فوت و مرگ ناگهانی است.
  تعبیر پنجم، رنج و عذاب خاطر برای شماست. ممکن است درگیر مسائلی شوید که هضم آن ها برای شما کمی سنگین باشد.
  تعبیر ششم، قتل و کشتن می باشد.
  تعبیر هفتم، بیماری و مشکلات جسمانی است. این روزها بییشتر مراقب سلامتی خود باشید.
  تعبیر هشتم، شفاعت و بهبودی است. اگر خودتان کسالت دارید و یا شخصی از اطرافیان بیمار است، به زودی بهبود پیدا خواهد کرد.
  تعبیر نهم، رفاه و آسایش در زندگی شماست. اگر اکنون اوضاع شما در شرایط خوبی قرار ندارد، این خواب از روزهای خوب و سرشار از آرامش خبر می دهد.
  ✅امام صادق (ع) باد سرد را آشوب و بهم ریختگی اطراف شما تعبیر کرده اند.
  ✅اگر دیدید که بر باد سوار بودید و با باد حرکت می کردید، این خواب به معنای ریاست و بزرگواری خواهد بود.

  تعبیر خواب طوفان از نظر جابر مغربی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که باد با شدت زیادی می وزید و شما را نیز به آسمان برده بود، تعبیرش این است که مرگ و پایان زندگی شما نزدیک خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که باد شما را از آسمان به زمین آورد، تعبیرش بیماری و کسالت خواهد بود. این بیماری هر چه باشد در آخر با بهبودی رو به رو خواهید شد.

  تعبیر خواب طوفان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  اتفاقاتی که در زندگی واقعی و روزمره ما بزرگ و دور از ذهن است، در خواب و رویا به صورت یک نشانه در طبیعت و خلقت ظاهر می شوند. مثل سیل، صاعقه، گردباد، طوفان و… .

  همچنین بخوانید:  🦜 تعبیر خواب طوطی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  بر اساس نوع و جهت وزش باد در خواب، هر کدام تعبیر خاص خود را دارد.
  باد شدید و وحشت زا در خواب نماد ترس و اضطراب است و باد معمولی و ملایم راحتی امور و رفاه در زندگی است.
  گردباد و طوفان نیز نماد بلا و بیماری است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باد اینقدر شدید بود که درختان را هم از جا در می آورد و سقف خانه ها را نیز خراب و ویران می کرد، تعبیرش استرس و تشویش در هر امری خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب چنین خوابی دیدید ولی خود را به سرپناه و جای امنی رساندید به نحوی که باد اصلا به شما نمی رسید، این خواب برای شما هیچ تعبیر بدی نخواهد داشت. در واقع شما مشغول تماشای ترس و وحشت مردم خواهید بود؛ اما اگر شما هم در میان طوفان و باد افتادید، تعبیرش بر این خواهد بود که شما هم دچار زیان و ضرر خواهید شد.
  به تعبیر دیگر وزش باد ملایم و آرام نماد تندرستی و سالم بودن شماست. به ویژه اگر دیدید که در خانه شخصی خودتان بودید و باد به آرامی پرده ها را تکان می داد، این خواب نیز تعبیرش شادی و نشاط روحی برای شخص شما و اعضای خانوادتان است که این خبر را باد با خود برای شما آورده است.
  ✍️اگر باد همراه با گرد و غبار بود و خاک ها هوا می کرد، این خواب نماد گمراهی و ظلمت است و تعبیرش بسیار نا مبارک و بد خواهد بود.
  باد صبحگاهی درحالتی که به عالم رویا صورت شما را نوازش می کرد، از قدرت و تسلط بر دشمنان خبر دارد و به شما از صحت و سلامتی بشارت می دهد.
  ✍️اگر در خواب فقط صدای باد را می شنیدید، قطعا خبرهایی به گوش شما خواهد رسید.
  ✍️اگر از آن صدا خوشتان آمده بود و با شنیدنش احساس آرامش داشتید، چنین خوابی نماد اخبار خوش و دوست داشتنی است؛ ولی اگر از این صدا وحشت به جان شما افتاد، تعبیرش بالعکس و اخبار بد و نا خوشایندی به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باد شما را از روی زمین بلند کرد و همراه خود به آسمان برد و شما نمی توانستید برگردید، این خواب تعبیرش خوب نخواهد بود.
  روی هم رفته باد ملایم و بادی که همراه با رطوبت و نم باران باشد تعبیرش خوب و به نعمت و روزی اشاره دارد.
  ✍️اگر دیدید که در عالم رویا باد شدید و با گرد و غبار همراه بود و شما برای حفاظت از چشمان خود روی برگرداندید، این خواب یعنی شما در مقابل وقوع اتفاق و واقعه ای قرار خواهید گرفت، که از آن گریزان خواهید بود.
  باد گرم در خواب تعبیر خوبی ندارد و اگر در عالم خواب احساس کردید که باد گرمی به شما می رسد به طوری که پوست صورت شما می سوخت، این خواب نماد یک اتفاق ناگوار و بد خواهد بود.
  باد بسیار سرد هم خوب نخواهد بود، و تنها باد ملایم و خنک است که تعبیر مبارکی دارد.

  تعبیر خواب طوفان از نظر علامه مجلسی👳‍♂️

  از نظر علامه مجلسی اگر در عالم رویا خود را سوار و نشسته بر باد دیدید، این خواب یعنی که شما به خوشبختی و موفقیت در زندگی خواهید رسید.
  ✍️اگر دیدید که باد درختان را نابود می کرد، در همان ناحیه که در خواب مشاهده کردید، یک خسارت و ضعف در زمین های کشاورزی پیش خواهد آمد و یا اینکه یک مرگ ناگهانی مردم آنجا را تهدید خواهد کرد.

  تعبیر خواب طوفان از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون باران به همراه طوفان در خواب نماد رویارویی با اتفاقات و حوادث تلخ روزگار خواهد بود.
  ✍️اگر دیدید که در بین طوفان و برف قدم می زدید، این خواب یعنی که شما بخاطر شکست های پیاپی و نرسیدن به آرزوهای دیرینه خودتان، مایوس و سرخورده خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب طوفان به همراه تگرگ دیدید، این خواب نماد پیشرفت است ولی این پیشرفت خیلی چشم گیر نخواهد بود.
  به طور کلی طوفان در خواب دیدن نماد یک اتفاق غیرمنتظره و ناگهانی است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که گرفتار طوفان شده بودید و بیان دیگر در طوفان گیر کرده بودید، این خواب نماد یک تهدید خواهد بود. ممکن است در خطر بیفتید پس بسیار مراقب باشید و در هر امری احتیاط را فراموش نکنید.
  هوای طوفانی در خواب نیز به معنای وقوع جریاناتی همراه با رنجش و عذاب خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب صدای طوفان و تندباد را مثل یک زوزه می شنیدید، تعبیر چنین خوابی این است که شما برای جبران شکست ها و ناکامی های خودتان در زندگی، تن به کار¬هایی می¬دهید که اشتباه خواهند بود و شما را با دردسرهای بزرگی رو به رو خواهد کرد.
  ✍️اگر در دیدید که طوفان خانه ای را خراب کرده بود و شما سعی داشتید کسی یا چیزی را از زیر این این خرابه ها نجات دهید، این خواب خبر از مسافرت های دور دارد ولی به لحاظ مالی وضعیت شما دچار رکود نسبی خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به آثار خرابی در اثر طوفان نگاه می کردید، این خواب به شما می گوید که به یک خطر و اتفاق اشباه در حال نزدیک خواهید شد ولی با تغییر شرایط اطرافیان، این خطر از سر شما رفع خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طوفان کشته و مجروح به جا گذاشته بود، چنین خوابی به شما نشان می دهد که اشخاصی که اکنون با آنها در ارتباط هستید، باعث گرفتارشدن و دردسر برای شما خواهند شد. شما نیز از این بابت بسیار آزرده خاطر خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب لحظه تمام شدن طوفان را دیدید، این خواب تعبیرش این است که شما از دردسر و گرفتاری مصون خواهید بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که طوفان شما را در بر گرفت و یا در طوفان گیر کردید، این خواب تعبیرش زیان و خسارت در حرفه و شغل شما خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  💰 تعبیر خواب طلا از نظر معبران معروف

  تعبیر خواب طوفان از نظر کارل گوستاو یونگ👳‍♂️

  از نظر یونگ طوفان به خواب دیدن نماد از نا توانی در کنترل مسائل و چیزهایی است که هیچ گاه موفق به حل آن ها نشده اید. این خواب نشان می دهد که شما بیش از حد جدی و سخت گیرانه با مسائل برخورد می کنید. بهتر است اینقدر خود را آزار ندهید و برای مدتی فکر کردن بیهوده را رها کنید. اگر با این رفتار ادامه دهید خود را گرفتار خسارت و ضرر و زیان می کنید.
  طوفان در خواب نیز نماد خشم و عقده های درونی شماست. ما در زندگی گاهی از نزدیکانمان آزرده می شویم و از سمت آنها ضربه می خوریم. خودخوری و فکر در این باره می تواند یکی از عوامل ظاهر شدن طوفان در خواب شما باشد.
  طوفان سخت و شدید در خواب اگر دیدید و به دنبال پناه بودید که از خود محافظت کنید، این خواب نماد صبوری و تحمل شما در شرایط سخت و طاقت فرساست. همچنین این خواب نشان می دهد که شما برای مدت کوتاهی آزرده خاطر خواهید شد.

  تعبیر خواب طوفان از نظر دانیال نبی👳‍♂️

  ✍️اگر در خواب طوفان همراه با گرد و خاک دیدید، تعبیرش این است که یک اتفاق ناخوشایند برای شما خواهد افتاد.
  ✍️اگر طوفان خیلی بزرگ و طولانی مدت بود، این خواب به معنای تسلیم شدن و عقب نشینی در مقابل سختی ها خواهد بود.

  تعبیر خواب طوفان از نظر لیلا برایت👀

  ✍️اگر در خواب دیدید که در جهت مخالف باد در حال حرکت بودید و باد به صورت شما می خورد، این خواب به شما می گوید که برای انجام امور خود نیاز به اعتماد به نفس بیشتری دارید. پس به خود اعتماد کنید و مطمئن باشید که از پس تمام کارها بر خواهید آمد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که موافق با جهت باد راه می رفتید، این خواب نماد پیروزی و موفقیت در کارهایتان است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که باد آنقدر شدید بود که شما را همراه خود به این طرف و آن طرف می برد، چنین خوابی از یک سفر و مسافرت خبر می دهد. شما به سفری بسیار خوب و لذت بخش و نیز حامل سود و منفعت بسیار خواهید رفت.

  تعبیر خواب طوفان از نظر هانس کورت👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که باد بسیار ملایم و خنک می وزید، این خواب نماد ثروت و پول خواهد بود. به زودی صاحب اموال و دارایی های بیشتری خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وزش باد شدید بود و صدای ترسناکی داشت، این خواب به معنای از دست دادن و خداحافظی با یکی از نزدیکانتان است.

  تعبیر خواب طوفان از نظر معبرین مغربی🔮

  از نظر معبران امروزه و معبران غربی، دیدن باران شدید و یا هوای طوفانی نماد افسردگی و ناراحتی، و مشکلات روحی روانی است.
  برای دریافتن تعبیر چنین خواب هایی باید ابتدا احساسی که به هنگام این خواب داشتید را بررسی کنید. همچنین باید به خاطر بیاورید که شما درون طوفان بودید و یا از پشت پنجره و یا جای دیگر مشغول تماشای این طوفان بودید.
  طوفان بسیار سخت و شدید در خواب به همراه وزش باد خطرناک و باران، نشانه های زیادی از زندگی ما در عالم حقیقی به همراه دارد. سرکوب کردن عصبانیت، بروز خشم شدید، آشفتگی و پریشان حالی ها، و یا درگیری و نزاع در عالم بیداری، خود را به صورت یک طوفان سهمگین در خواب نشان خواهند داد.
  در جای دیگر معبران دیدن طوفان را به یک نزاع و مبارزه در آینده ای نزدیک تعبیر می کنند. حتی می توان طوفان را نماد از دست دادن و یا یک فاجعه و کابوس در بیداری دانست.
  در نهایت تمام تعابیر طوفان منفی نبوده و تفاسیر مثبتی نیز دارد. طوفان نماد نزدیکی و تقرب به خداوند و یک اخطار به شما برای بیدار شدن در زندگی خواهد بود. این خواب به شما می گوید که تغییرات اساسی باید ایجاد کنید تا زندگی تان نیز به سمت جلو حرکت کند.

  تعبیر خواب طوفان در کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️در کتاب سرزمین رویاها نوشته شده که هوای طوفانی به معنای این است که دشمنان در حال برنامه ریزی برای شکست دادن شما هستند.

  تعبیر خواب طوفان از نظر روان شناختی📚

  ✍️اگر خود را در درون یک دریای طوفانی دیدید که سوار بر کشتی و یا قایق کوچکی بودید، دریا همچنین طوفانی و متلاطم بود، این خواب برای شما یک وضعیت استوار و دائمی را نشان می دهد. چنین خوابی یعنی اگرچه اطراف شما شرایط بهم ریخته و تنش زاست، و مشکلات یک لحظه شما را رها نمی کنند ولی یاد خداوند به شما احساس آرامش می دهد و تمام این موانع ذره ای دل شما را نخواهد لرزاند.
  شما در این زمان بسیار به خود و خداوند اعتماد دارید و مطمئن خواهید بود که حتی اگر تمام دنیا هم با شما دشمن شوند، شما صدمه ای نخواهید دید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که میان طوفانی گیر کرده و امواج دریا شما را محاصره کرده بودند، این خواب نماد سیل مشکلات و گرفتاری ها برای شماست. این اتفاقات بسیار ناگهانی اند و شما اصلا آمادگی برای رویارویی ندارید.
  در این بحران بهتر است که خونسرد باشید و به خدا توکل کنید. تلاش کنید و از روی فکر و تأمل تصمیم بگرید. از کسانی که آگاهی دارند مشاوره بگیرید تا دچار خطا و اشتباه نشوید. این مشکلات بیشتر مربوط به زندگی شخصی شماست.

  همچنین بخوانید:  👨‍⚖️💔 تعبیر خواب طلاق از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب دیدید که دور ایستاده اید و در حال تماشای طوفان بودید، چنین خوابی نشان گر ایجاد شدن مشکلاتی در روابط شما با دوستان و یا خویشاوندان است. این سوء تفاهم ها باعث بهم ریختن شما خواهند شد و شما احساس می کنید تمام زندگیتان بهم ریخته است.
  در این روزها بهتر است که اعتماد به نفس خود را حفظ کنید و نسبت به رفتار و صحبت های دیگران بیش از اندازه واکنش نشان ندهید. در گذشت زمان که کمی بیشتر فکر کردید، تصمیمی خواهید گرفت و در نتیجه این تصمیم آرامش دوباره به زندگی شما بر خواهد گشت.

  ✍️اگر در خواب دیدید که شما درست وسط یک طوفان ایستاده بودید و سعی داشتید که با باد و باران بجنگید و خود را نجات دهید، این خواب تفسیرش به نارضایتی و نا خشنودی شما نسبت به زندگی باز می گردد. امکان دارد که احساس کنید یک سری مسائل در زندگی شخصی و یا در حرفه و کار شما، سر جای خود نیست و آن طور که می خواهید به نتیجه نمی رسید. اگر اکنون گیج و خسته هستید و نمی دانید که برای درست شدن اوضاع چه تصمیمی بگیرید، بهتر است تغییر را از خودتان و افکارتان شروع کنید.
  ✍️اگر شما ابتدا فکر خود را سامان دهید بهتر می توانید شرایط را بسنجید و راه حل پیدا کنید.
  همچنین این خواب نشان دهنده یک وضعیت نا مناسب جسمی خواهد بود. شاید یک بیماری نا خوانده و ناگهانی به سمت شما بیاید. این روزها اگر احساس کسالت های جزئی دارید، ساده رد نشوید و حتما برای چکاپ به بیمارستان مراجعه کنید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری در طوفان گرفتار شده است، این خواب به احساس هم دردی و همدلی شما اشاره می کند. شما به راحتی می توانید انسان ها و درد و رنج آنها را درک کنید. اگر شخصی اطراف شما چه یک دوست و یا کسی از اعضای خانوادتان نیاز به کمک و نصیحت دارد، پس از او دریغ نکنید زیرا این شخص در مرحله افسردگی قرار خواهد گرفت. ممکن است این فرد به رغم اینکه نیاز به کمک دارد ولی در عین حال مغرور باشد و نتواند درخواست خود را به زبان بیاورد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که در اثر طوفان یک خانه و ساختمان ویران شده بود، چنین خوابی به وضعیت کنونی زندگی شما اشاره دارد. در روزهای گذشته فشار زیادی را تحمل کردید و انقدر خسته اید که نمی دانید برای بهبود اوضاع چه تصمیمی بگیرید. با کسانی که آگاهی کافی دارند صحبت کنید.
  و همچنین هرچه سریع تر این شرایط را تغییر دهید زیرا ممکن است این اخرین فرصت برای تغییر و بهبود زندگیتان باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که طوفان تمام شده بود و اطراف شما همه چیز خراب و ویران بود، این خواب تفسیر مثبتی دارد. این خواب به قدرت شما در کنترل اوضاع زندگیتان اشاره می کند. همچنین نشان می دهد که روزهای بد به پایان رسیده و اکنون زمان دگرگونی شرایط است. این فرصت را غنیمت بدانید و شرایط را بهبود دهید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که آدم ها با طوفان ناپدید شدند، این رویا یک اخطار و هشدار برای یکی از نزدیکانتان است. این شخص به لحاظ سلامتی دچار یک مرحله سخت خواهد شد و یا اینکه تصادفی باعث فوت این فرد می شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید طوفان به سمت شما نزدیک و نزدیک تر می شد، چنین خوابی به شما می گوید که از جسم و سلامتی خود غافل نشوید. اگر این روزهای اخیر شما مشکلاتی در ارتباط با بیماری داشتید، ممکن است دوباره بخواهید با این مشکل دست و پنجه نرم کنید.

  تعابیر دیگر از خواب طوفان🌪️

  ✔️نجات پیدا کردن از شر طوفان، نماد بهبودی اوضاع و گشایش در مسیر ترقی و پیروزی خواهد بود.
  ✔️اگر در خواب دیدید که پرندگان از طوفان فرار می کردند، چنین خوابی نشان دهنده شنیدن اخباری است که تا مدت های طولانی زندگی شما را تحت شعاع قرار خواهند داد.
  ✔️گیر کردن در طوفان تگرگ، اشاره به شخصیت خود شخص شما دارد. شما به لحاظ روحی و احساسی یک فرد منزوی و گوشه گیرید. شما به هنگام رو به رو شدن با موانع احساس شکست می کنید و بسیار روحتان را آزرده می کنید.
  ✔️طوفان شن در خواب دیدن می تواند اشاره به احساسات سرکوب شده، حبس شده، و نامتعادل در بیداری داشته باشد. به بیانی می توان گفت زمان به ضرر شما تمام خواهد شد.
  ✔️طوفان باد در خواب تعبیرش جنگ و درگیری های مکرر است که باعث انزجار، عصبی شدن، گیج شدن و یا یک اتفاق نا¬خوشایند است. همچنین می تواند به ترس ها، احساسات جدی گرفته نشده (مثل خشم، پریشان حالی و…) نیز تعبیر شود.
  ✔️اگر بخواهیم برای طوفان نماد خوبی بیاوریم می توانیم به تقرب و معنویت، و تغییرات و دگرگونی های پیش روی شماست.
  ✔️پناه گرفتن در طوفان نیز نماد تمام شدن دوران سختی ها و مشکلات است.
  ✔️گیرافتادن در طوفان و تندباد نیز نشان دهنده هیجانات بیش از حد نرمال است. شما ممکن است خشم و ناراحتی و پریشان حالی های بسیاری را تجربه کنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  8 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  هانیه
  ۴ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۲۲:۱۰

  سلام خدمت ادمین محترم، خواب دیدم در راه برگشت از سر کار به خانه کیفم را در قسمتی از خیابان گذاشتم تا موهایم را درست کنم در همین هنگام گرد و خاک به چشمانم رفت و درست ندیدم اما شنیدم مردم میگویند طوفان شروع شده و پناه بگیرید کیفم را برداشتم و با سرعت به همراه مردی ناشناس دویدم تا امان بگیرم در همین حین مرد دیگری طوفان را تماشا می‌کرد و گفت باران آزادی بالاخره آمد در همین لحظه همسرم به من پیام داد تا بپرسد کجایم که گفتم هنوز به خانه نرسیدم و در پارکینگ خانه ی دیگری در حال پناه گرفتنم

  مهسا
  ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰۳:۰۵

  سلام من ساعت ۲ و نیم شب خواب دیدم که صدای باد شدیدی میاد و من میترسم پنجره ها باز بشه و پنجره ها رو چک کردم دیدم همشون بستست و باز نمیشه و خیالم اسوده شد (من طوفانو ندیدم فقط صدای طوفان شندیدم)

  Reza
  ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۳۴

  سلام من خواب دیدم که از یه کوهی دارم میرم بالا تا به قصری که بالای کوه بود برسم وسط های راه بود که سه چهار تا گرد باد بزرگ و سهمگین به سمتم آمدن به مهض اینکه به من نزدیک شدن من داخل یه اتاقی که خود به خود کنارم ظاهر شد پنهان شدم و داشتم از داخل اتاق به قصر نگاه میکردم البته بگم که این طوفان توی تابستان اتفاق افتاد طوفانی که همراهش برف و تگرگ بود بعد طوفان خود به خود یه آرامش خاصی گرفتم. ممنون میشم اگه تونستین تعبیرشو بهم بگین

  ملی
  ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۱۳:۴۸

  سلام من خواب دیدم که باد خیلی تندی حتی ادم ها رو میبرد و منو هم با یکی از فامیل هامونو به آسمون برد تعبیرش مرگ یود یعنی واقعیت داره من فقط ۱۵ سالمه

  ملیحه
  ۱ دی ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۴۲

  سلام من خواب دیدم تو یک شهری هستم روی یک بلندی و از دور میدیدم که یک طوفان شن گردباد تو اسمونه ولی خیلی زیاد بود که از اون خونه ها میلرزیدن و من یک بچه تو بغلم بود اونو سفت گرفتم و تو بغلم قایمش کردن ولی طوفان از من رد شد ولی اتفاقی برام نیفتاد این چی میشه تعبیرش

  هلیا
  ۱۶ مهر ۱۴۰۰ ساعت: ۰۹:۱۴

  مطلب عالی بود ولی من خواب دیدم گه گردباد و طوفان داره میاد بعد من تو حیاط بودم بعد وقتی یهو اومد رفتم تو خونه در و پنجره ها رو بستم بعد نجات پیدا کردم تعبیرش چیه؟

  Saleh
  ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت: ۱۲:۳۷

  واقعا ممنون
  خیلی کامل و منظم و عالی

  روشن
  تاریک