تعبیر خواب غرق شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

غ بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب غرق شدن

  دیدن آب در خواب برگرفته از احساساتی است شاد و غمگین، تلخ و شیرین که هر انسانی در زندگی آنها را تجربه نموده است. غرق شدن در خواب، تعبیر به تناقضاتی است میان عواطف و تمایلات آشکار و پنهان، که گاها برخی از آنها در طی سالیان در وجود ما سرکوب شده و برخی دیگر ظاهر شده اند و روزانه با آنها سر و کار داریم.

  آب در خواب و رویا نمادی از عواطف و تمایلات انسان است. غرق شدن در آب، نوعی از تناقض و تضاد های عاطفی و فکری انسان را جلوه گر می کند. گاها چنین خوابی انعکاسی از احساسات و عواطف سرکوب شده در وجود انسانها بوده، یا ممکن است تحولاتی در امور مهم زندگی که به یکباره نمایان میشود. غرق شدن در خواب تعبیر به آن است که در ارتباط با شخص یا اشخاصی دچار مشکل شده و یا اصول و برنامه‌های شما به درستی پیش نمی‌رود. به همین دلیل درگیری فکری و ذهنی شما را موجب گشته و روند زندگی را با بی نظمی مواجه نموده است. لازم است در امور و جزئیات زندگی بازنگری شود تا مشکلات و نواقص را برطرف نموده و کنترل افکار و برنامه ها را در دست بگیرید. احتمالاً به گونه‌ای وسواس بیش از حد داشته و یا در ارتباط با دیگران از حد خارج شده اید.

  اصولا غرق شدن در خواب بازتابی از شرایط روحی و فکری شما در واقعیت است که با آن مواجه هستید. احساساتی مانند دل نگرانی، تشویش و بی قراری زیاد و یا درگیری‌های ذهنی که روزانه با آن دست بگریبانید و حتی خواب و خوراک را از شما ربوده، منجر به چنین خوابی می شود.

  غرق شدن در خواب می تواند به عنوان آرزویی باشد که توجه ما را به سمت مسائلی که در زندگی نادیده گرفته و یا خیلی گذرا از آن عبور کرده ایم، جلب کند. این بار با دقت بیشتری به بررسی مسائل و جزئیات آن پرداخته و نواقص را برطرف کنیم تا مشکلات زندگی برای ما همواره شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  آنلی بیتون

  جابر مغربی

  محمد ابن سیرین

  امام جعفر صادق (ع)

  کارل گوستاو یونگ

  لوک اویتنهاو

  منوچهر مطیعی تهرانی

  حضرت یوسف

  معبرین غربی

  کتاب نفایس الفنون

  تعابیر بر اساس موضوع

  غرق شدن در آب

  مردن پس از غرق شدن

  پایین رفتن بعد از غرق شدن

  غوطه ور بودن و در حال غرق شدن

  خودکشی با غرق شدن

  تلاش برای غرق کردن شما

  غرق کردن کسی

  غرق کردن معشوقه سابق

  نجات از غرق شدن

  دیدن غرق شدن کسی

  نجات فردی از فرق شدن

  غرق شدن افراد زیاد در آب

  غرق شدن در وان حمام

  غرق شدن در رودخانه

  غرق شدن در دریا

  غرق شدن در گل و لای

  غرق شدن در زیر یخ

  غرق شدن در استخر

  غرق شدن در باتلاق

  غرق شدن با ماشین خود

  غرق شدن در یک قایق

  تلاش برای غرق نشدن

  خارج شدن افراد از زندگی به واسطه غرق شدن

  غرق شدن هنگام شنا کردن

  تا حدودی غرق شدن

  تعبیر خواب غرق شدن

  تعبیر خواب غرق شدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

  به روایت آنلی بیتون

  چنانچه در خواب دیدید که در حال غرق شدن بودید، تعبیر آن بدین معناست که احتمالاً از نظر اقتصادی و مالی دچار ضربه و یا زیان خواهید شد. ولی در صورتی که در حین غرق شدن امکانی فراهم شد که خود را از مهلکه نجات داده و جان سالم به در ببرید، یعنی در زندگی و موقعیت فعلیتان، شرایط پیشرفت و ترقی برایتان مهیا شده و به مقام و ثروتی بسیار دست می یابید.

  در صورتی که در خواب مشاهده کردید اشخاصی دیگر در حال غرق شدن هستند و شما همه تلاش و همت خود را برای نجات آنها از این شرایط به کار می گیرید، بدین معناست که در واقعیت به اطرافیان و دوستان خود کمک کرده و موجبات پیشرفت و ترقی آنها را فراهم میکنید.

  اگر خانم متاهلی در خواب دید که همسرش در آب غرق شد، به معنای آنست که عمر شخصی از اقوام و خویشانش به سر آمده و از دنیا خواهد رفت.

  به روایت جابر مغربی

  چنانچه در خواب دیدید که در میان آب توان شنا کردن ندارید و غرق شدید، بدین معناست که آنچنان در امورات شغلی و مالی خود مشغول می شوید که از پیرامون خود غافل می شوید.

  اگر کسی در خواب دید که در آب غوطه ور بود. گاهی به درون و پایین آب کشیده می‌شد و گاهی به سطح و روی آب بالا می آمد، یعنی به اواخر عمر خود رسیده، دست از دنیا و امورات زندگی شسته و به جهان باقی می شتابد.

  اگر در خواب دید که یکی از حیوانات اهلی که به او تعلق داشت، در آب غرق شد و یا املاک او در زیر آب فرو رفت، تعبیر به کار و مسئله مهمی است که در انجام آن با مشکل مواجه شده و راه حلی نیابد. ولی سرانجام گره از کار او باز می شود.

  به روایت محمد ابن سیرین

  اگر در خواب مشاهده کردید که در دریای بزرگ شناور و در حال غرق شدن بودید، تعبیر آن به معنای آن است که از طرف پادشاه مورد غضب قرار گرفته و حتی ممکن است به نابودی شما منجر شود.

  اگر شخصی دید که در آب رودخانه در حال غرق شدن بود، بدین معناست که مشکلات و موانع در زندگی او از بین می رود و به آرامش و شادی خواهد رسید. هرچه آبی که در رودخانه روان بود زلال تر و شفاف تر باشد، نعمت و دولت بیشتری وارد زندگی او می شود.

  به روایت امام جعفر صادق (ع)

  به تعبیر خواب امام جعفر صادق علیه السلام غرق شدن در آب بر ۴ قسم است:

  • سود و منفعتی که از تلاش و کوشش در کارها حاصل می شود.
  • پول و ثروت فراوانی که به دست می آید.
  • معاشرت با افراد بی ایمان و لامذهب
  • شانس و فرصت بزرگ که در زندگی به او رو می آورد.

  از نظر کارل گوستاو یونگ

  غرق شدن در خواب نشان از عواطف و تمایلاتی دارد که انسان در هنگام رویارویی با آنها سعی در کتمان آن داشته و نادیده گرفته شده اند. یا ممکن است احساساتی که در گذشته سرکوب شده اند، دوباره سرباز کرده و نمایان شوند. اگر در خواب دیدید که در حال غرق شدن بود و پس از آن مرگ، شما را فرا گرفت، تعبیر آن یعنی احساسات سرکوب گشته در وجودتان دوباره متجلی می شوند.  ولی در صورتی که در حین غرق شدن جان دوباره یافته و به زندگی برگشتید، یعنی از مشکلات و دغدغه هایی که با آن درگیر هستید، رهایی یافته و به آرامش می رسید.

  اگر در خواب دیدید که شخصی در حال غرق شدن بود، بدان معناست که شما در واقعیت بیش از آنچه نیاز است خود را درگیر امورات و مشکلاتی که ارتباط چندانی با شما نداشته و یا از حیطه اختیارات شما خارج است، می کنید. در اصل شما اصول زندگی و شخصیتتان را به فراموشی سپرده اید.

  همچنین بخوانید:  🦢 تعبیر خواب غاز از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  چنانچه در خواب دیدید که کسی در حال غرق شدن بود و شما به نجات او شتافتید، یعنی با رضایت کامل، کمک و حمایت دیگران را در زندگی می پذیرید. علی الخصوص اگر دیدید کسی که در حال غرق شدن بوده، کودکی کم سن و سال بود.

  از نظر لوک اویتنهاو

  غوطه ور بودن در آب به حالت غرق شدن: به معنای مشکلات و مسائلی است که با آنها مواجه هستید.

  در حال غرق شدن: رخدادی عظیم که به یکباره اتفاق می افتد.

  غرق شدن: شرایط سختی که در زندگی به آن دچار گشته و یا ازدواجی که با عدم تفاهم و ناسازگاری روبرو می شود.

  شاهد غرق شدن کسی بودن: منفعتی که از تلاش حاصل می شود.

  غرق شدن در دریا: مشکلات و شرایط نامساعدی که در اثر رفتار و کردار خود، به آن دچار گشته اید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  چنانچه مشاهده کردید که در دریا غرق می شوید، یعنی موانع و ناراحتی ها در زندگی باعث شرایط ناهموار برایتان می شود.

  از نظر حضرت یوسف

  دیدن غرق شدن در دریا، تعبیر از دولت و نعمتی است که بر زندگی شما حاکم می شود.

  از نظر معبرین غربی

  اگر در خواب دیدید که در دریا غرق می شوید، یعنی مشکلات و موانعی در انجام برنامه‌های شما پدیدار می شود. همچنین به معنای آن است که در شرایطی قرار میگیرید که لازم است تا بعضی از مسائلی شخصی که تاکنون با کسی در میان نگذاشته اید، افشا کنید.

  دیدن غرق شدن در دریا می تواند چنین تعبیر شود که در حال حاضر هیچ نقطه امن و محل سکونی در زندگیتان وجود ندارد. همچنین به معنای آن است که اشخاص مورد اعتمادی که در زندگی یاورتان بوده اند، دیگر کنارتان نیستند. هم اکنون در شرایطی که هیچ کمک و پشتیبانی ندارید، از نظر روحی و فکری دچار نگرانی و اضطراب شده اید. غرق شدن در دریا ممکن است به این معنا باشد که هیچ جای ثباتی را پیدا نمی‌کنید. شاید برخی از آدم‌هایی را که تکیه‌گاه‌تان بوده‌اند، از دست داده‌اید و حالا بدون حمایت آن‌ها، احساس غم و افسردگی می کنید.

  برگرفته از کتاب نفایس الفنون

  شمس الدین محمد بن محمود آملی پزشک و فیلسوف ایرانی در کتاب خود به نام نفایس الفنون درخصوص غرق شدن در خواب این گونه تعبیر نموده است: چنانچه شخصی در خواب دید که در حال غرق شدن در دریا بود و بدین سبب جان خود را از دست داد و پس از آن به بالا انداخته شد، یعنی در امور مادی و دنیایی خود دچار طمع فراوان شده، به طوری که به هیچ دستاورد و موفقیتی بسنده نخواهد کرد. ولی در صورتیکه در دریا غرق شد و مجدداً از آن خارج گشت، به معنای بی نیازی از امورات دنیا میباشد.

  تعبیر خواب غرق شدن بر‌ اساس موضوع آن 📋

  غرق شدن در آب

  دیدن خواب غرق شدن در آب، ممکن است به علت امورات و برنامه های زیادی باشد که در زندگی مسئولیت شان برعهده شما بوده و به سختی آنها را اداره می کنید. به حدی  که این حس به شما دست داده در زیر سیل عظیمی از آب دست و پا می زنید. در عین حال این خواب بیانگر اغتشاشات فکری و ذهنی شماست که در اثر رویارویی با مسایل و مشکلات بر وجودتان چیره شده و موجب دل نگرانی  و اضطراب می شود.

  مردن پس از غرق شدن

  اگر دیدید که در حال غرق شدن بودید و متعاقباً جانتان را از دست دادید، تعبیر آن به معنای توانایی رویایی و حل مشکلات و موانع را در زندگی از دست داده‌اید. و همچنان برایتان لاینحل باقی مانده اند.

  این رویا می‌تواند نشات گرفته از اندوه و درد جانکاهی باشد که وجودتان را فرا گرفته و یارای حل آن را ندارید.

  پایین رفتن بعد از غرق شدن

  چنانچه در خواب  دیدید که در آب غرق می شوید و کم‌کم در عمق آب به پایین کشیده شدید، تعبیر به آن است که حجم مسئولیت های کاری فراوانی که بر دوشتان است، خارج از توان تان بوده و لازم است به بازنگری آنها بپردازید. می توانید امورات و مسئولیتهای دیگران را به خودشان واگذار کنید.

  تلاش کنید تا هرآنچه که مربوط به شخص خودتان، تمایلات و خواسته های شما بوده، در اولویت قرار دهید. گاها اینکه خودتان را بیش از اندازه وقف امورات دیگران نموده‌اید نیز می تواند به فشار ذهنی و فکری و دیدن چنین خوابهایی منجر شود. در برخی اوقات این خواب به معنای ناکامی و شکست در پروژه ها و برنامه هایی است که در دست انجام دارید. پس بهتر است در انتخاب آنها سنجیده تر عمل کنید.

  غوطه ور بودن و در حال غرق شدن

  اگر در خواب مشاهده کردید که شخصی در آب غوطه ور و در حال غرق شدن بود و شما به کمک او شتافتید و موفق به نجاتش شدید، در تعبیر یعنی در روابطتان با شخص خاصی با مشکلاتی مواجه شده اید، ولی با مهارت این مسائل را حل کرده و به نتیجه مطلوب می رسانید. این خواب دلیلی بر صفات و توانمندی‌های شما در حل مشکلاتی است که در امورات زندگی با آنها مواجه می شوید.

  خودکشی با غرق شدن

  در صورتیکه در خواب دیدید که از زندگی ناامید گشته و به قصد خاتمه دادن به زندگیتان، خودتان را در آب غرق کردید، یعنی شما برای ارتقا و پیشرفت شخصیت و وجودتان به بهترین بعد، سعی و کوشش می کنید. معنی دیگر آن چنین است که لازم است شما به ضمیر ناخودآگاه و کودک درونتان توجه بیشتری داشته باشید.

  تلاش برای غرق کردن شما

  اگر دیدید کسی تلاش میکند شما را در آب غرق کند، تعبیر به آن است که بدخواهان و حسودان در پی آن هستند که امورات مربوط به شما را با شکست مواجه کرده و شما را از جایگاهی که هستید، به زیر بکشند. بهتر است که هوشیارانه رفتار کرده و دقت عمل کافی داشته باشید تا نتوانند کاری از پیش ببرند.

  غرق کردن کسی

  اگر دیدید که شما کسی را در آب غرق کردید، دلیل بر عواطف و تمایلات سرکوب شده در وجودتان بوده و یا سعی در فراموش کردن برخی رویدادهای مرتبط با افراد خاص در زندگی تان می باشد.

  غرق کردن معشوقه سابق

  اگر در خواب دیدید که معشوقه سابق خود را در آب غرق می کنید، گمان بر آن است که ذهن شما برای فراموشی او و خاطراتش چنین تدبیری را به کار برده است. برخلاف انتظار، غرق کردن کسی در خواب به معنای قصد و نیت خاتمه دادن بر زندگی او نیست، بلکه این امر بیانگر احساساتی است که نسبت به او در وجودتان هست.

  این خواب می تواند بیان کننده فشار و ناراحتی باشد که شما با رفتار خود در وجود دیگران بر می انگیزید. این حالت حتی می تواند با صحبت در مورد یک موضوع ناراحت کننده و یا انجام رفتاری ناخوشایند در قبال شخصی دیگر صورت گیرد.

  همچنین بخوانید:  🥘 تعبیر خواب غذا از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در بعضی موارد چنین رویایی، میزان انزجار و بیزاری شما از شخصی را بیان می کند. این احساس ممکن است در اثر رفتار و یا برخورد نامناسب او در مورد شما شکل گرفته باشد. در هر صورت این خواب مانند آژیر ی است که در خصوص احساس درونی و رفتار شما نواخته می‌شود، چنانچه شما تصمیمی در خصوص تلافی و یا مقابله به مثل با آن شخص را ندارید، مناسبتر است از انجام کارهای مشابه بپرهیزید.

  نجات از غرق شدن

  اگر در خواب مشاهده کردید که در حال غرق شدن بودید، ولی شخصی به کمک و یاری شما آمد و جان سالم به در بردید، تعبیر به آن است که شما با مهارت و تدبیر به حل مشکل و یا مسئله ای در زندگیتان پرداخته و بر آن غلبه می کنید. احتمالاً ممکن است در واقعیت، در شرایط سختی قرار بگیرید. ولی در آخر از پس آن برآمده و به عالی ترین شکل ختم به خیر می کنید. چنین شرایطی حتی می تواند در خصوص مسائل جسمی، روحی و سلامتی شما باشد که لازم است به آن توجه ویژه داشته باشید.

  این رویا همچنین ممکن است بیانگر اهداف شوم کسی باشد که قصد آسیب رساندن به شما و ایجاد خلل در امورات تان را داشته باشد. می توانید با هوشیاری، دقت و درایت این توطئه را خنثی کنید.

  دیدن غرق شدن کسی

  اگر در خواب دیدید که کسی در آب غرق شد، گاها به منزله اعلام خطر در خصوص یک واقعه سخت و دردناک بوده که ممکن است با آن روبه‌رو شوید. یا شما بطور اتفاقی شاهد یک تصادف رانندگی سخت و یا جرم و جنایتی باشید که به سلامتی و یا مرگ و زندگی افراد آسیب بزند و در روزهای آتی با آن مواجه شوید‌. بهتر است به نیت این خواب صدقه پرداخت کنید.

  اگر در خواب دیدید که شخصی با نیت قبلی کس دیگری را در آب غرق کرد، به معنای آن است که ممکن است شرایط سخت و نابهنجاری پیش رو باشد. احتمال دارد مجبور شوید، واکنش و یا عکس العملی از خود بروز دهید که آن رفتار مطابق با شان و شخصیت شما نباشد.

  چنین خوابی میتواند به منزله زنگ هشداری باشد که توجه شما به طرز رفتار و برخوردی که ممکن است در شرایطی خاص از شما سر بزنند جلب می کند. بهتر است پیشاپیش در خصوص رفتارتان دقت و کنترل داشته باشید.

  اگر در خواب مشاهده کردید که به راحتی نظاره‌گر غرق شدن شخصی دیگر در آب هستید، بدون اینکه از خود عکس‌العملی بروز دهید، تعبیر آن بدین معناست که خبر از وقوع رویدادی نه چندان خوش در زندگیتان می دهد. چنین چیزی بیشتر به سلامت جسمی شما مربوط بوده و لازم است تا کنترل بهتر و دقیق تری از وضع جسمانی خود داشته و به پزشک مراجعه کنید.

  اینکه در خواب ببینید که شاهد غرق شدن دیگران در آب هستید، همچنین می‌تواند دلیلی بر وجود مسائل غیرضروری در زندگی و اموراتتان باشد که تسلطی بر آنها ندارید و می توانید از آنها اجتناب کنید. تعبیر دیگر آن، پا گذاشتن بر روی حد و مرز و خط قرمز هایی است که در زندگی داشتید و اصولی که برای تان مهم بوده و به فراموشی سپرده اید. چنانچه مشاهده منظره غرق شدن یک انسان در آب هیچ احساس و عاطفه ای را در شما برنینگیزد، نیز دلیلی بر این ادعاست. در صورتی که اقدام به نجات شخص غرق شونده نمودید، ولی نتوانستید از عهده آن بربیایید یعنی شرایط پیش رو بیش از حد توانتان بوده و لازم است تا از افراد کاربلد کمک و مشورت بگیرید.

  نجات فردی از فرق شدن

  اگر در خواب دیدید که شخصی در مقابل شما غرق می شود و شما برای کمک به او اقدام کرده و موفق به نجاتش شدید، بیانگر جایگاه فعلی و موقعیتی است که در آن قرار دارید. تلاش و کوششهایی که تاکنون در زندگی داشته اید، نتایج مطلوب و دلخواهی در پی داشته و شما به رضایتمندی و احساس شعف رسیده آید. معنی دیگر این خواب می تواند تعبیر بر حمایت و یاری شما به یکی از نزدیکان و دوستانتان باشد که در زندگی اش سودمند واقع می شود.

  اینکه در خواب ببینید، به کمک و نجات کسی که در حال غرق شدن است می پردازید، تعبیر آن به معنای آن است که شما شخص مهربان و دلسوزی هستید و اغلب به اطرافیان و دوستانتان محبت و توجه میکنید. چنانچه در خواب موفق نشدید که شخص غرق شونده را نجات دهید و تلاشتان کافی نبود یعنی در زندگی واقعی خیلی از امور و مسائل خارج از حیطه اختیارات و توانایی های ما قرار دارند و تلاش ما برای کنترل آنها بی فایده است. این خواب همچنین اضطراب و دلهره شما از شرایطی که ممکن است در زندگی با آن روبرو شده و از عهده آن برنیایید نیز نشان می‌دهد که بسیار نابجا و نادرست است.

  در صورتی که موفق شدید که شخص غرق شونده را صحیح و سالم نجات دهید، به معنای آن است که شما در همه ابعاد زندگی تان کنترل و تسلط کافی داشته و همه چیز آنطور که شما پیش بینی کرده اید، رخ می دهد.

  غرق شدن افراد زیاد در آب

  اگر در خواب دیدید کسانی در آب غرق شدند، بدین معناست که احتمالا با مسائلی نه چندان خوش روبرو می شوید. شرایطی که باعث می شود امورات زندگیتان از حالت معمول خارج شده و پستی و بلندی‌های را در روند زندگی تجربه می کنید. در صورت دیدن چنین خوابی در وهله اول آن را تعبیر به خیر کرده ، سپس به خدا توکل کرده و صدقه و در صورت توان قربانی رد کنید.

  غرق شدن در وان حمام

  اگر دیدید که در وان حمام منزل غرق شده اید، در اصل میزان سطوح احساساتی که با آنها درگیر هستید را بیان می کند. در عین حال لازم است که بیشتر از قبل به امیال و عواطفتان توجه نشان دهید.

  غرق شدن در رودخانه

  چنانچه در خواب دیدید که در رودخانه غرق شدید، نشان از رویدادهای شیرین و شرایط دلنشینی می‌دهد که به زودی به زندگی شما وارد می شود و موجب تحول و سرور در همه ابعاد زندگی و اموراتتان می شود. تعبیر دیگری که برای این خواب متصور هست، عدم تعادل و بی نظمی است که در انجام برنامه ها و مسوولیتهایتان مشهود گشته و موجبات نابسامانی و قصور در کارهایتان را فراهم آورده است.

  اگر دیدید که در رودخانه غرق شده اید، به خیر و نیکی تعبیر می شود. چنین خوابی دلیلی بر اتفاقی خوش و اوقات شادی است که سپری می کنید. ولی اگر آب رودخانه گل آلود بود، تاکید به احتیاط و رعایت جوانب در انجام امور را بیان می کند.

  غرق شدن در دریا

  چنانچه مشاهده کردید که در دریا غرق شدید، یعنی در حال حاضر در اموری که با آنها درگیر هستید بلاتکلیف بوده و تصمیم و انتخاب قطعی نداشته اید.

  همچنین بخوانید:  🦢 تعبیر خواب غاز از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر کسی در خواب دید که در دریا غرق شد، به معنای بروز موانع و مشکلاتی است که در راه رسیدن به اهدافش ایجاد میشود. تعبیر دیگر این است که در شرایط و موقعیتی قرار می گیرید که شما را ملزم به بروز اخبار و اطلاعاتی می کند که تاکنون با کسی در میان نگذاشته اید.

  گاهی اوقات غرق شدن در دریا در خواب می تواند تعبیر آن شود که در برنامه ها و فعالیت هایی که به آن مشغول هستید نقطه اتکایی پیدا نمی کنید که رضایت خاطر شما را جلب کند. همچنین در روابط خود با دیگران اشخاص معتمد و صادقی وجود ندارند که بتوانید از حمایتشان استفاده کنید. به همین دلیل کاملاً روحیه خود را از دست داده و دچار ناراحتی گشته اید.

  غرق شدن در گل و لای

  اگر در خواب مشاهده کردید در حال غرق شدن در میان گل‌ولای بودید، تعبیر آن بدین معناست که در برخی از جنبه‌های زندگی تان تحت نفوذ و تسلط یک انسان با نفوذ قرار دارید. ترجیحات و قدرت آن شخص، تصمیمات و انتخابهای شما را تحت تاثیر قرار داده و استقلالی در امورات خود ندارید. بطوریکه در صورت عدم پذیرش آن ها احساس خطر و ناامنی می کنید. این شخص می تواند از نزدیکان یا افراد خانواده تان مانند پدر، همسر و یا مادرتان باشد.

  این خواب و رویا به نوعی بیانگر تناقضاتی است میان افکار و باورهای شما و آنچه که رفتار و به آن عمل می کنید. گویی رفتار اشتباهی از شما سر زده که با اصول اخلاقی شما سازگار نبوده، ولی همچنان به آن رفتار اشتباه ادامه میدهید و موجبات عذاب وجدان و ناراحتی شما را پدید می آورد. نه اراده آن را دارید که به این روند و خطا پایان دهید و نه می توانید خود را راضی به پذیرش این شرایط کنید.

  غرق شدن در زیر یخ

  اگر دیدید که در زیر یخ غرق شده اید، به معنای تضاد و تناقض میان عواطف و احساسات شماست که در شرایطی ویژه موجب گشته. احتمالاً در رابطه ای ناخوشایند قرار گرفته اید که نه توان خارج شدن از آن را داشته و نه قدرت تحمل آن را دارید. تنها عایدی شما از این رابطه رنج و غصه است.

  غرق شدن در استخر

  اگر خواب شما غرق شدن در استخر بود، تعبیر آن یعنی در شغل و حرفه خود با موانعی روبرو می شوید.

  خوابی که در آن غرق شدن در استخر بوده، نشان از مشکلات ریز و درشت و ناهمواری هایی دارد که در پروژه‌ای که در حال حاضر به آن مشغول هستید ایجاد شده، ولی هنوز راه چاره ای برای رفع آنها  پیدا نکردیده اید. اندکی تأمل، بازنگری در برنامه ها و تلاش مستمر می‌تواند به شما کمک کند تا با موفقیت آن را پشت سر بگذارید.

  غرق شدن در باتلاق

  غرق شدن در یک باتلاق در خواب، تعبیر به هشدار از شرایط نامساعدی می‌دهد که در شرف وقوع بوده. می تواند در مسائل مالی و یا حتی جانی مربوط به خود و یا عزیزانتان باشد.

  چنین خوابی بیانگر زیان های شدید مالی است که در اثر اتخاذ تصمیمات اشتباه در شرایط سخت اقتصادی موجب گشته، و منجر به از دست دادن خیلی از داراییها شده است. در عین حال با وجود موقعیت دشواری که در آن هستید، هنوز هم روزنه امیدی برای پایان دادن به این زیان ها و شروع دوباره وجود دارد. کافیست مجددا به خودتان اعتماد کرده و ایده های جدیدی را پیاده کنید.

  غرق شدن با ماشین خود

  چنانچه در خواب مشاهده کردید که داخل یک ماشین نشسته اید و به همراه اتومبیل در حال غرق شدن بودید، یعنی پروژه ها و برنامه های تان با مشکل مواجه گشته و طبق انتظار پیش نرفته اند.

  غرق شدن در یک قایق

  غرق شدن در یک قایق در خواب تعبیر به اتفاقی ناخوشایند داشته، ولی هنوز شما این واقعیت را نپذیرفته و باور نکرده اید. احساسات تان همه منطق و ذهن شما را کنترل کرده، بطوری که قادر به تحلیل و تجزیه موضوع نیستید. بدین ترتیب زندگیتان در جهت اشتباه حرکت کرده و کنترل اداره امور از قدرت شما خارج شده است.

  تلاش برای غرق نشدن

  اگر در خواب دیدید که در حال غرق شدن بودید، ولی با سعی و تلاش در پی نجات خودتان هستید، تعبیر به آن است که از نظر روحی و فکری دچار شک و تردید و اضطراب شده اید. لازم است تا شما در خصوص مسائلی که ظن و گمان شما را برانگیخته و موجب شبهه برای تان شده بررسی و دقت بیشتری داشته باشید. احتمالاً مسئله ناخوشایندی که با آن مواجه شده اید، موجب سردرگمی و درگیریهای احساسی در وجودتان شده است. چنانچه در حین غرق شدن دچار ترس و وحشت زیادی بودید، بدین معناست که در آینده ای نزدیک نزدیک اتفاقات مثبت و خوشایندی را در زندگی پیش رو خواهید داشت. در صورتی که در خواب دیدید که سعی در نفس کشیدن داشتید، به معنای آن است که اعتماد به نفس فراموش شده خود را دوباره به دست می آورید.

  خارج شدن افراد از زندگی به واسطه غرق شدن

  اینکه در خواب ببینید که شخص از اطرافیانتان به واسطه غرق شدن از زندگیتان خارج می شود، تعبیر از اضطراب و توهمی است که در اثر تفکر شما درخصوص نبود آن شخص در واقعیت در وجودتان هست. بهتر است این افکار را از ذهنتان خارج کرده و با این پیش‌داوری‌های منفی زمینه را برای ظهور اتفاقات ناخوشایند آماده نکنید.

  همچنین دلیل دیگر مشاهده چنین خوابی می تواند نوسانات مالی و عاطفی که در واقعیت با آنها روبه رو گشته و دست و پنجه نرم می کنید، بوده باشد.

  غرق شدن هنگام شنا کردن

  اگر مشاهده کردید که در حین انجام فعالیت ورزشی مانند شنا غرق شدید، یعنی در واقعیت در ارتباط با مسئله خاصی به طور شتابزده و با عجله رفتار و تصمیم گیری می کنید. بهتر است که با صبر و درایت بیشتری در این موضوع عمل کنید.

  خوابی که در آن غرق شدن و سپس مردن دیده شود، می تواند دلیلی بر وابستگی شدید شما به دیگران و نیاز شما به آنها و یا متقابلا احتیاج آنها به وجودتان باشد.

  گاها چنین رویایی میتواند  به منزله هشداری در خصوص خطراتی باشد که در کمین شماست و می‌توان با تدابیر خاصی از آن اجتناب کرد. ممکن است گاهی نشانگر اضطراب و نگرانی شدید شما نیز باشد.

  تا حدودی غرق شدن

  اگر در خواب دیدید که تا حدودی غرق شده اید، به معنای کنترل و دور شدن از خطری است که در نزدیکی شما بوده و شما با هوشیاری از آن جسته اید.

  اگر دیدید که خودتان غرق شدید، یعنی در واقعیت عواطف و احساسات آنچنان شما را در بر گرفته که همه ابعاد زندگی تان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک