🐘 تعبیر خواب فیل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ف بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب فیل🐘

  معبران برای فیل در عالم رویا و خواب، تعبیر متفاوتی ارئه داده اند. برخی از این تعابیر عبارت است از: زنی بدکاره و بد طینت، جدایی و متارکه، شخصی والامقام، اموال و دارایی، مقام و جایگاه و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این رویا را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  فیل بیمار

  شکار فیل

  فیل در منزل شخصی

  نوزاد و بچه فیل

  فیل غیر عادی

  فیل در باغ وحش

  کشتن فیل

  فیل سیاه رنگ

  فیل آبی رنگ

  فیل خاکستری رنگ

  فیل صورتی رنگ

  فیل کوچک و ریز

  بازی با بچه فیل

  فیل سفید رنگ

  فیل قرمز رنگ

  فیل طلایی

  فیل بنفش رنگ

  فیل سواری

  فیل بزرگ و عظیم الجثه

  فیل در آب

  فیل عصبانی و وحشی

  یک فیل نر و یک فیل ماده

  خریدن بچه فیل

  حمله فیل

  گله ای از فیل

  غذا دادن به فیل ها

  شیر دادن به فیل

  شیر خوردن بچه فیل از مادرش

  نوازش کردن فیل

  آموزش دادن به فیل

  فیل در رویای دختران

  فیل در رویای پسران

  صاحب فیل بودن

  فیل به همراه ببر

  فیل باربر

  فیل کثیف

  تعبیر خواب فیل

  تعبیر خواب فیل بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  از نظر امام جعفر صادق (ع) فیل در عالم رویا، شش تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول، نشانه یک حاکم و یا از نژاد فارس اصیل است. اگر برای چنین شخصی خدمت نمی کنید، در آینده نزدیک به خدمت چنین فردی در خواهید آمد.
  ✍️تعبیر دوم، مردی را نشان می دهد که حکم و نقش یک خدمتکار و غلام را بازی می کند. شاید هم خودتان برای کسی حکم یک کنیز و خدمتکار دارید.
  ✍️تعبیر سوم می توان گفت اشاره به شخصی دارد که لوازم و اسباب کرایه می دهد و از این طریق امرار معاش دارد.
  ✍️تعبیر چهارم شخصی است که در زندگی اش جایگاه بسیار خوب و چشم گیری دارد. این شخص بسیار با ابهت و با شکوه، نیرومند و با نفوذ است. اگر ارتباط درستی با این شخص برقرار کنید، می تواند برایتان مفید باشد.
  ✍️تعبیر پنجم، شخصی را نشان می دهد که بسیار به زندگی و نعمت های شما حسادت می ورزد. سعی کنید از این شخص دور باشید، چرا که امکان دارد چشم زخم ببینید.
  ✍️تعبیر ششم، اشاره به ظلم و ستم بی اندازه دارد. شاید فردی نزدیک شماست که ظالم بودن یکی از صفات بارز وی است.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  تنها نکته ای که ابن سیرین در تعبیر رویای این حیوان ذکر کرده است، بدین صورت است که: هیچ فرق فاحش و اساسی بین خواب های روز و یا شب وجود ندارد، ولی در تعبیر فیل برعکس می باشد و باید به خاطر داشته باشید که رویای خود را در چه ساعتی مشاهده کرده اید.
  ✍️از نظر ابن سیرین اگر در خواب تان فیل دیدید و یا دیدید که بر پشت این حیوان سوار شده بودید، به زودی با زنی ازدواج خواهید کرد که بسیار بد کردار و بد طینت می باشد. این زن، زنی فاسد و هرزه است.
  اگر این رویا را در ساعاتی از روز مشاهده کردید، تعبیرش طلاق و متارکه می باشد. اگر ازدواج نکرده اید ولی با کسی در ارتباط هستید و یا کنیزک دارید، این این شخص جدا می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی را کشتید، امکان دارد شخص صاحب مقام و بلند مرتبه ای به دست شما به قتل برسد و یا اینکه با گروهی قدرتمند درگیر می شوید و با فتح و بازگشایی منطقه ممنوعه ای، به پیروزی و سربلندی برسید. حتی امکان دارد مکانی و یا منطقه ای را از دست عده ای چپاول گر و غارت گر خارج سازید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی پای خود را روی سر تان گذاشته بود و شما جان خود را باختید، تعبیرش منفی است و بایستی صدقه دهید. زندگی تان بهم خواهد ریخت و به مرز نابودی و هلاکت کشیده می شوید. همچنین اوضاع و احوال تان آشفته و پریشان خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت فیلی بودید و سپس از آن پیاده شده و سوار بر پشت فیل دیگری شدید، تعبیرش این است که از خدمت برای شخصی دست می کشید و نزد شخص دیگری می روید. شاید هم این جا به جایی از روی میل و نیت شخصی تان نباشد و مجبور شوید.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی، اگر در خواب دیدید که جنگ شده و شما سوار بر پشت فیلی هستید، تعبیرش خوب است و به زودی بر یکی از دشمنان قدیمی و کهن خود غالب خواهید شد. برخی از معبران در این تعبیر اشاره به داستان اصحاب فیل کرده اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی در میدان جنگی بر زمین افتاد و مُرد، تعبیرش مرگ حاکم است. حاکم و پادشاه سرزمین شما از دنیا خواهد رفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بر پشت فیلی سوار شده اید که بسیار آرام و مطیع بود و همچنین مسلح و مجهز، تعبیرش رسیدن به مقام حاکمیت و ریاست است. به تعبیر دیگر می تواند برعکس باشد و شما رئیسی را از کار بر کنار کرده و خود مقام وی را به دست گیرید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که از پشت فیلی بر زمین افتادید، تعبیرش خوب نخواهد بود. دچار و گرفتار یک بلا و مصیبت سهمگین خواهید شد که برای حل آن باید بسیار چاره اندیشی کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از گوشت فیل می خوردید و یا مقداری از استخوان ها و پوست این حیوان را به همراه داشتید، تعبیرش این است که به اندازه مقدار این موارد، از

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی، اگر در خواب دیدید که برای تماشا و خودنمایی سوار بر پشت فیلی شده بودید که از شما بسیار قدرتمند تر و قوی تر بود، تعبیرش ازدواج با زنی است که بر شما تسلط کامل دارد و در اصل نقش برده را برای وی ایفا خواهید کرد.
  ✍️اگر برعکس این رویا دیدید، یعنی دیدید که شما بر فیل مسلط بودید و به راحتی می توانستید مهارش کنید؛ تعبیرش هم برعکس است و زنی خواهید داشت که مطیع و دوست دار شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از شیر فیل می نوشیدید، از جانب شخص والامقام و بلند مرتبه ای به دارایی و اموال خواهید رسید. ثروت زیادی برای شما دیده می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی سلاح پوشیده و مجهز از شهری به شهر دیگر می رود، تعبیر این رویا عوض شدن حاکم و پادشاه وقت است. شخصی بر سر کار آمد که پادشاه قبلی را از کار بر کنار کرده و حتی امکان دارد وی را نابود سازد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سر شما شبیه سر فیل شده بود، تعبیرش نیک است و در آینده نامعلوم به دارایی و ثروت و همچنین مقام و مرتبه خواهید رسید.

  همچنین بخوانید:  🏃 تعبیر خواب فرار کردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  فیل در نظر ما ایرانیان هنوز یک حیوان نسبتا ناآشنا و ناشناخته است. علت این گفته این است که فیل حیوان بومی در سرزمین و یا منطقه ما نمی باشد و اگر اندک آشنایی و تصوری هم از این حیوان داریم، به علت رسانه ها، افسانه ها و داستان هایی است که از کودکی شنیده ایم. شاید دلیل نادرستی و ناهماهنگی ها در تعابیر ایرانی هم به همین موضوع باز می گردد.
  مثلا برخی از معبران نوشته اند: ” فیل نماد یک پادشاه و حاکم از قوم پارس و فارسی زبان است. اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت یک فیل بودید، تعبیرش یک همسر ایرانی است. اگر در خواب دیدید که در کنار فیل راه می رفتید، زنی از قوم فارس، بر شما تسلط پیدا خواهد کرد و مطیع وی خواهید شد.”
  همان گونه که می بینید، فیل نمی تواند ارتباطی با زن ایرانی و فارسی زبان داشته باشد. همچنین در موارد بعدی هم نمی توان گفت فیل نماد حاکم فارس است.
  امروزه با وجود رسانه ها و کتاب ها شناخت ما از ویژگی ها و شرایط زندگی این حیوان بیشتر شده است. فیل در رویاهای شبانه ما می تواند نشانه ای از عظمت، بزرگی، نعمت و برکت، رفاه و فراوانی باشد. همچنین در عین این شرایط، اشاره به نرم بودن، سازش و ملایمت هم دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که سوار بر فیل شده بودید و این حیوان بزرگ جثه از شما اطاعت می کرد و رام بود، تعبیرش رسیدن به قدرت و شکوه و جلال است. به زودی پیشرفت بزرگی در پیش خواهید داشت. اگر اکنون در حال یادگیری حرفه و یا رشته ای هستید، در هر شرایطی قرار داشته باشید، حتما موفق خواهید شد. تلاش کنید، چرا که اگر از این فرصت استفاده کنید ترقی قابل توجه ای خواهید داشت.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که گله ای از فیل های بزرگ در حال عبور از جایی هستند و شما نیز در حال تماشای آنان بودید، با گروهی از افراد بزرگ و موفق نشست و برخاست خواهید داشت. شاید با اشخاصی ارتباط داشته باشید که برای بهتر شدن زندگی تان به شما کمک های شایانی کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کنار فیل بزرگی ایستاده بودید، به زودی شرایطی را برای خود ایجاد خواهید کرد تا بتوانید رشد کنید و تبدیل به شخصی بزرگ و مفید شوید. این شرایط بسیار عالی و نتیجه بخش خواهد بود.
  در آخر، اگر در خواب دیدید که سوار فیل شده بودید، تعبیرش مشخص است؛ ولی اگر دیدید که سعی داشتید سوار بر فیلی شوید ولی موفق نمی شدید، تعبیرش هم شکست و ناکامی در امور است. ممکن است با موانع رو به رو شوید.
  در تعبیر فیل نمی توان اشاره به دشمن کرد، چرا که فیل سمبل صبر و آرامش است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی به دنبال شما گذاشته بود، در جریان و اتفاق یک حادثه بسیار بزرگ و عظیم قرار خواهید گرفت که ممکن است ارزش های معنوی و عظمت شما در خطر باشد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر خالد بن علی العنبری، فیل در عالم رویا و خواب می تواند نشانه ای از یک حاکم و پادشاه بسیار با شکوه و قدرتمند و در عین حال ظالم و ستمگر باشد. همچنین این شخص در امور سیاسی و جنگی بسیار فرد با تجربه و ماهری است.
  ✍️اگردر خواب دیدید که سوار بر پشت فیلی شده بودید و یا صاحب چنین فیلی بودید، به زودی با شخصی صاحب مقام ارتباط پیدا خواهید کرد و مقامی بسیار چشمگیر و مهم به دست خواهید آورد. به تعبیر دیگر می توان گفت که این رویا یک هشدار است. اگر در حال مخفی کردن موضوعی از دیگران هستید و یا به شخصی خیانت و بی وفایی می کنید، این کار تنها به ضرر شخص شماست و به زودی دست شما برای دیگران رو می شود، زیرا خداوند میفرمایند: «الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل»؛ یعنی، آیا ندیدی که پروردگارت با یاران فیل چه کرد؟ دیدن فیل برای پرهیزکاران و نیکوکاران خوب نیست.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو، فیل در عالم رویا می تواند به شما خبر ناامید کننده ای دهد. شاید ازدواج تان برای مدت طولانی به تعویق افتد. همچنین این رویا اشاره به تردید و تآمل هم دارد. شاید در این زمان از زندگی تان نسبت به مسأله ای دچار شک شده اید و نیاز به زمان بیشتر برای فکر کردن دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال سوار شدن بر پشت فیلی بودید، این رویا بسیار عالی است و به شما خبر از سعادت و خوشبختی می دهد. به زودی پرنده نیک بختی بر بام خانه شما خواهد نشست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی مُرد، نشانه برنامه ها و پروژه های شکست خورده و ناتمام است. برای مدتی همه چیز بهم خواهد ریخت و آنطور که تصور می کردید پیش نمی روید.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون، اگر در خواب دیدید که سوار بر پشت یک فیل شده بودید؛ به زودی شخصی بسیار توانگر و با نفوذ وارد زندگی شما می شود و از جانب وی به مقام و مرتبه و ثروت خواهید رسید. همچنین بر تمامی کار ها و امور زندگی تان مسلط می شوید و حتی در چهار چوب منزل تان حرف شما حکم سند و قانون را خواهد داشت.
  ✍️اگر تعداد زیادی فیل در خواب خود مشاهده کرده اید، این رویا نمادی از کثرت و فراوانی است. اگر یک فیل را تنها دیدید، تعبیرش این است که با وجود کم ارزشی برخی از مسائل در زندگی تان، با اعتماد به نفس و مستحکم به زندگی تان ادامه خواهید داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به یک فیل بودید، رویای تان نشانگر این است که به واسطه اخلاق نیکو و محبت فراوانی که به دیگران می کنید، به زودی مقام و مرتبه بسیار عالی به دست خواهید آورد و عزیز می شوید.

  کتاب سرزمین رویاها📘

  در کتاب سرزمین رویاها، فیل نشانه ای از احساس ترس و تهدید برای ثروتمندان و توانگران است. اگر به لحاظ مالی و اقتصادی در شرایط خوبی قرار دارید، این رویا برای شما چنین تعبیری خواهد داشت.
  ✍️اگر شما در تنگنا و مضیقه مالی هستید و در خواب خود فیل دیده اید، تعبیرش برای شما عالی خواهد بود. به زودی شرایط جدیدی در زندگی شما ایجاد خواهد شد که باعث می شود اوضاع زندگی و روحی شما به سمت حال و هوای مثبتی تغییر کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به یک فیل هستید، شخصی والامقام با شما وارد ارتباط خواهد شد و تبدیل به دوستی صمیمی برای شما می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که پشت یک فیل نشسته بودید، رویای شما سمبلی از بخت و اقبال و شانس بزرگ است. به زودی پرنده سعادت بر شانه شما می نشنید.
  ✍️اگر در خواب تعداد زیادی فیل را دیدید، تعبیر رویای شما خوشبختی است. سعادت شما تضمین شده می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران سوار بر پشت فیل هایی هستند و شما مشغول تماشای آنان بودید، دوستان تان به کمک شما خواهند آمد و یاری تان می کنند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که به فیلی آب می دهید، به زودی به استخدام شخصی والا مقام در می آیید که در زندگی اش از موقعیت و نفوذ بالایی برخوردار است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در سیرکی حضور داشتید و شاهد هنر نمایی این حیوان بودید، این رویا تعبیرش منفی است. برای یکی از نزدیکان تان خطر جدی ایجاد می شود که اگر به موقع متوجه نشود، حتی ممکن است باعث مرگ وی شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که فیلی فرار می کرد، در بین اقوام و خویشاوندان اختلافاتی ایجاد می شود که می تواند این ارتباط را کاملا قطع کند.
  ✍️اگر در خواب فیلی را دیدید که آزاد برای خود حرکت می کرد، تعبیر این رویا نشان می دهد که شما از زندگی مستقل و با ثباتی برخوردار هستید. نگران نباشید، به زودی اوضاع بر وفق مرادتان خواهد شد.

  همچنین بخوانید:  ⚽ تعبیر خواب فوتبال از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب فیل بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️فیل بیمار

  اگر در خواب فیلی را دیدید که ظاهری مریض گونه و بیمار داشت، بهتر است در این زمان کار های بیهوده و خطرناک انجام ندهید. احتمال ایجاد یک مشکل بزرگ وجود دارد.

  ✔️شکار فیل

  اگر در خواب دیدید که در حال شکار کردن یک فیل بودید، باید مراقب رفتار تان با دوستان و عزیزان زندگی تان باشد. برخی از رفتار ها و خصوصیات اخلاقی شما به دیگران آسیب می زند. سعی کنید خود را اصلاح کنید.

  ✔️فیل در منزل شخصی

  اگر در خواب فیلی را در منزل و خانه شخصی خود مشاهده کردید، این رویا نشان می دهد که جاه طلبی و جسور بودن یکی از ویژگی های بارز شخصیتی شماست. فردی هستید که برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت دست به هر کاری با هر قیمتی خواهید زد.

  ✔️نوزاد و بچه فیل

  نوزاد و یا بچه فیل، می تواند اشاره به اتفاقات و موضوعات جدیدی دارد که به زودی شرایط آن در زندگی تان مهیا خواهد شد. میلر عقیده دارد که فیل کوچک و کم سن و سال، سمبلی از یک شانس و موقعیت کوچک می باشد که با استفاده از تدابیر و سیاست های حساب شده، می تواند به یک پیشرفت و یا دستاورد بزرگ تبدیل شود.

  ✔️فیل غیر عادی

  اگر در خواب فیلی را دیدید که نسبت به فیل های دیگر اندازه غیر طبیعی داشت، تعبیرش نمادی از اعتدال، میانه روی، قدرت، توانایی، جاودانگی و ابدیت دارد.

  ✔️فیل در باغ وحش

  اگردر خواب دیدید که مشغول تماشای فیلی در یک باغ وحش بودید، تفسیر این رویا نشان می دهد که اطرافیان نسبت به دستاورد ها و موفقیت های شما حسادت می کنند و در ظاهر برای شما خوشحال می شوند. سعی کنید زندگی تان را در دید همگان قرار ندهید.

  ✔️کشتن فیل

  اگر در خواب دیدید که فیلی را کشتید، این رویا تفسیرش خوب نیست. متأسفانه به خاطر سهل انگاری و غفلت خودتان، موقعیت های بسیار خوب و عالی را از دست خواهید داد. سعی کنید از تمام شرایط های طلایی زندگی تان به نحو احسن استفاده کنید.

  ✔️فیل سیاه رنگ

  فیلی که رنگ پوست سیاهی داشته باشد، نشان می دهد که به زودی یک ایده و نظر که زمان زیادی به آن فکر می کرده اید را به عمل می رسانید و در عین ناباوری با نتیجه بسیار رضایت بخشی رو به رو خواهید شد.

  ✔️فیل آبی رنگ

  فیلی که آبی رنگ باشد، به شما نوید می دهد که به زودی افراد شایانی وارد زندگی تان می شوند که به سبب رفتار خوب و مهربانی که نسبت به شما دارند باعث می شوند دیدتان به انسان ها عوض شود و معنای واقعی دوستی و وفاداری را بچشید.

  ✔️فیل خاکستری رنگ

  اگر در خواب فیلی را دیدید که رنگ پوست خاکستری رنگ داشت، این رویا تعبیر بسیار نیکی دارد و به شما از یک معجزه ناگهانی و عالی خبر می دهد.

  ✔️فیل صورتی رنگ

  فیلی که رنگ پوست صورتی داشته باشد، یک هشدار و اخطار می باشد. اگر اخیرا بیش از درآمد و دخل خود خرج می کنید، بهتر است دست نگه دارید و از هزینه های اضافی کم کنید. یک مدیریت مالی درست، می تواند ضمانتی برای آینده شما باشد.

  ✔️فیل کوچک و ریز

  اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود فیل ریز و کوچکی را دیدید، این رویا نشانه دوستی و ارتباط، ازدواج و یا دیدار و ملاقات با شخصی مهربان و نیکو صفت است. به تعبیر دیگر این رویا می تواند نشان دهد که زنی تصمیمی در زندگی تان خواهد گرفت که برای همگان عالی خواهد بود و می تواند زمینه ساز موفقیت باشد. اگر در حال تصمیم گیری برای کاری هستید سعی کنید با دقت و بررسی دقیق این کار را انجام دهید.

  ✔️بازی با بچه فیل

  اگر در خواب دیدید که در حال بازی کردن با یک بچه فیل هستید، این رویا حاکی از ان است که شما قسمت عمده ای از زمان خود را صرف انجام کار های بیهوده و پوچ می کنید. در واقع درگیر مسائلی شده اید که مسیر شما را از راه اصلی به سمت بیراهه کشیده است.

  ✔️فیل سفید رنگ

  فیل سفید در عالم رویا نشانگر این است که شما در زندگی حقیقی تان یک وسیله و یا اسباب کاملا ضروری و مفید خریداری خواهید کرد. این وسیله می تواند مربوط به کار و حرفه و یا منزل شما باشد.
  تعبیر دیگر از فیل سفید، نشانه این است که در زمینه مسائل اقتصادی و مالی وضعیت بهتری پیدا خواهید کرد و در جایگاه خوبی قرار می گیرید.

  ✔️فیل قرمز رنگ

  اگر در خواب فیلی را دیدید که پوست بدنش قرمز بود، این رویا تعبیرش خوب نیست و نشانه ای از ویرانی و خرابی، بی احترامی و خفت است. مراقب چهارچوب زندگی خود باشید.

  ✔️فیل طلایی

  اگر در خواب فیلی را دیدید که طلایی رنگ بود، تعبیرش بسیار نیکوست. این رویا نشانه یک پیشرفت بسیار عالی، بزرگ و قابل توجه است. اتفاقات شایانی در راه خواهید داشت. از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشید.

  ✔️فیل بنفش رنگ

  اگر در خواب فیلی را به رنگ بنفش دیدید، این رویا نشانه ظهور و وارد شدن به یک حرفه و شغل جدید است. اگر در این حیطه تصمیمی هم گرفته اید، حتما عملی کنید، برایتان عالی دیده می شود.

  همچنین بخوانید:  🌶️ تعبیر خواب فلفل از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️فیل سواری

  اگر در خواب دیدید که بر پشت فیلی سوار شده بودید، تعبیرش نشانه خوبی است. به زودی وارد مسیری خواهید شد که به تمام آرزو ها و برنامه های خود خواهید رسید. تلاش خود را بیشتر کنید و از ناملایمات این راه نترسید. حتی این رویا نشان می دهد که در این بین شخصی هم به شما نزدیک خواهد شد و کمک های بسیاری خواهد کرد، زیرا این شخص از نفوذ و جایگاه خوبی برخوردار است.
  اگر شما یک خانم هستید و در خواب خود چنین چیزی را مشاهده کرده اید، تعبیرش برای شما هم نیک است. دست به انجام پروژه ها و طرح های جدید و سختی می زنید ولی در نهایت تحقق می یابد و نتیجه آن رضایت بخش می شود.
  همچنین به زودی همسر مورد علاقه و مطابق ملاک خود را پیدا خواهید کرد و زندگی بسیار عاشقانه و رضایت بخشی را شروع می کنید.

  ✔️فیل بزرگ و عظیم الجثه

  اگر در خواب خود فیلی را دیدید که اندازه غیر طبیعی داشت، رویای شما تعبیرش مقام و جایگاه است. به مرتبه چشمگیری خواهید رسید و مقامی والا به شما داده خواهد شد. قدردان افرادی که به شما کمک کرده اند، باشید.

  ✔️فیل در آب

  اگر در خواب خود فیلی را در آب مشاهده کردید، تفسیر این رویا نشانگر حمایت شدن از سمت یک فرد آشناست. نگران نباشید به زودی به شما کمک می شود. در هر مسأله ای باشد این شخص شما را یاری خواهد کرد.

  ✔️فیل عصبانی و وحشی

  اگر در خواب تان فیلی را در موقعیت خطرناک و بسیار عصبانی مشاهده کردید، تعبیرش غم، ناراحتی، اندوه و افسوس است. سعی کنید بیشتر مراقب زندگی خود باشید ولی باز هم خداوند به شما لطف خواهد کرد و حفاظت می شوید.

  ✔️یک فیل نر و یک فیل ماده

  اگر در خواب یک جفت فیل را در کنار هم دیدید، تفسیرش نشانه احساس و علاقه بی اندازه و متقابل یک زن و شوهر است. ارتباط آنها سرشار از دوستی، محبت، عشق و علاقه خواهد بود.
  اگر در هنگام دیدن این رویا نسبت به این دو حیوان احساس خوبی داشتید، تعبیرش تامین ثروت، شغل و حرفه شایسته و ایجاد تغییرات نیکو و مثبت در زندگی تان است. به زودی همه چیز رو به راه خواهد شد.
  اگر برعکس، حین این رویا احساس بد و نامعلومی داشتید، تعبیرش دشمن و رقیب بسیار قدرتمند است. حتی می تواند خبر از یک کلاهبرداری و یا اتفاق ناگهانی و بد داشته باشد.

  ✔️خریدن بچه فیل

  اگر در خواب دیدید که در حال خریدن یک بچه فیل برای خود بودید، این رویا از تجارتی خبر می دهد که در عین کوچکی حامل سود و منفعت بسیار برای شماست. اگر تاجر هستید، پس معاملات بسیار عالی در پیش است. اگر شغل شما تجارت نیست، پس به زودی خانه جدیدی خریداری خواهید کرد.

  ✔️حمله فیل

  اگر در خواب دیدید که فیلی به شما و یا شخص دیگری حمله کرد، بیشتر مراقب خود و زندگی تان باشید. خطری اطراف شماست که اگر هشیار باشید به راحتی از آن گذر خواهید کرد.

  ✔️گله ای از فیل

  اگر در خواب دیدید که از گله بزرگ فیلی فرار می کردید، باید از دشمنان و رقبای بزرگ و سرسخت خود هراس داشته باشید. در واقع شما پتانسیل و نیروی درونی قوی دارید، ولی می ترسید از آن استفاده کنید. اگر تمام قوای خود را در این راه به کار بگیرید، بسیار موفق و پیروز خواهید شد.
  اگر در خواب دیدید که گله بزرگی از فیل ها در حال حرکت بودند، شما هیچ کنترلی بر غرایز خود ندارید. این عدم مدیریت شما باعث ایجاد بهم ریختگی ها و هرج و مرج های غیر قابل مهاری در زندگی تان شده است. سعی کنید بیشتر بر احساسات خود کنترل داشته باشید.

  ✔️غذا دادن به فیل ها

  اگر در خواب دیدید که در حال غذا دادن به فیل ها بودید، سود بسیار کلان و قابل توجه ای در انتظار شماست. روابط اجتماعی و دوستانه شما با شرایط موفقی رو به رو خواهد شد و شادی، خوشحالی، ثروت و اتفاقات عالی برای شما دیده می شود.

  ✔️شیر دادن به فیل

  اگر در خواب دیدید که به فیلی شیر می دادید، تعبیرش اشاره به افزایش درآمد و ثروت شما دارد.

  ✔️شیر خوردن بچه فیل از مادرش

  اگر در خواب دیدید که بچه فیلی در حال شیر خوردن از پستان مادرش است، در صورتی که صاحب فرزندی هستید، بیشتر به او توجه کنید. فرزندتان در شرایطی است که به حمایت احساسی و عاطفی تان شدیدا نیازمند است.
  اگر فرزندی ندارید، پس به زودی باردار خواهید شد و خداوند فرزندی به شما عطا خواهد کرد.

  ✔️نوازش کردن فیل

  اگر در خواب دیدید که فیلی را نوازش می کردید، تعبیرش نیک است و نشان می دهد که مسیر پیشرفت شما بدون مانع و مشکل است. در هر مسیری که دوست دارید قدم بردارید.

  ✔️آموزش دادن به فیل

  اگر در خواب دیدید که در حال تعلیم و آموزش یک بچه فیل هستید و کاملا با شما همکاری می کرد، تعبیرش نیک خواهد بود.
  در صورتی که برعکس بالا صدق کند، یعنی فیل با شما همکاری نمی کرد، تعبیرش هم منفی خواهد بود.

  ✔️فیل در رویای دختران

  اگر شما یک دختر خانم جوان و مجرد هستید و در خواب خود فیل دیده اید، به زودی ازدواج خواهید کرد.

  ✔️فیل در رویای پسران

  اگر شما یک پسر جوان هستید و رویای فیل دیده اید، به زودی تغییراتی در زندگی شما ایجاد می شود که می تواند سرنوشت شما را به طور کل دگرگون کند.

  ✔️صاحب فیل بودن

  اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که فیلی داشتید، این رویا به شما توصیه می کند که دست از شک و تردید های خود بردارید و در مسیری که سال ها به آن فکر کرده اید، قدم بردارید. این شما هستید که باید به آرزو های خود تحقق بخشید.

  ✔️فیل به همراه ببر

  اگر در خواب خود فیلی را در کنار ببری دیدید، خطری بسیار جدی شما را تهدید می کند.

  ✔️فیل باربر

  اگر در خواب دیدید که فیلی بار نسبتا سنگینی را با خود حمل می کرد، شما قدم بزرگی را بدون سنجیدن جوانب آن برداشته اید و اکنون از پس انجام آن برنیامده اید. سعی کنید بر خود مسلط باشید و از توانایی هایتان چشم پوشی نکنید. دوباره اراده خود را به دست آورید و برای حل موقیعت ایجاد شده چاره ای پیدا کنید.

  ✔️فیل کثیف

  اگر در خواب فیلی را دیدید که ظاهر کثیف و بهم ریخته ای داشت، نشان می دهد شما برای به دست آوردن پول بسیار ناچیزی سختی زیادی می کشید. اگر شرایط تغییر شغل را دارید، سریعا اقدام کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها