🦅 تعبیر خواب کلاغ از نظر معبران معروف جهان و موضوعات مختلف

ک ۸ دیدگاه
 • تعبیر خواب کلاغ 🦅

  کلاغ در دنیای واقعی حیوانی است که اصولا مردم زیاد آن را دوست ندارند. همچنین در افسانه های قدیمی وجود زیاد کلاغ های سیاه اطراف یک خانه، نماد شوم و نحس بودن آنجا و ساکنان آن است. همچنین کلاغ حیوانی تیز و زرنگ و همچنین بسیار باحیا است. با این تفاسیر کلاغ در خواب نیز تعبیر نماد مرگ و بدبختی، خیانت و اخبار بد است. معمولا افرادی که زیاد خواب این حیوان را می بینند، کسانی هستند که دچار اختلالات روحی و عاطفی هستند و یا ترس های بسیاری در وجودشان دارند.
  کلاغ در خواب تعابیر گوناگونی دارد. معمولا همه تعابیر کلاغ بد و ناخوشایند است. در ادامه برای شما عزیزان نطر معبران معروف را در این باره را دسته بندی کرده ایم.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  جابر مغربی

  یوسف نبی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  روان شناختی

  تعابیر بر اساس موضوع

  کلاغ به تعداد زیاد

  نزدیک شدن کلاغ به شما

  گریه کردن کلاغ

  تعقیب کردن کلاغ

  پرواز یک کلاغ

  چرخیدن کلاغ به دور خانه شما

  دزدیده شدن چیزی توسط کلاغ

  کلاغ روی درخت

  خوردن گوشت کلاغ

  لانه کلاغ

  گرفتن کلاغ

  حمله کردن کلاغ به شما

  کلاغ زخمی

  کشتن کلاغ

  تعبیر خواب کلاغ

  تعبیر خواب کلاغ بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  از نظر محمد بن سیرین دیدن کلاغ در خواب تعبیرش یک مرد بدکردار، بدقول و بدجنس است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی داشتید، تعبیرش این است که شما با یک مرد بد کردار و نادرست صحبت خواهید کرد و یا وارد ارتباط خواهید شد.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی را شکار کردید، تعبیرش این است که با نیرنگ و فریب مال و اموال مردم را خواهید گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی از این شاخه به آن شاخه می پرید و سر و صدا می‌کرد، تعبیرش این است که به سفری سخت و دشوار خواهید رفت که به زحمت خواهید افتاد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گوشت کلاغ می خوردید، تعبیرش این است که از مال و اموال مردی که در بیابان و یا جایی خارج از شهر ساکن است، استفاده خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغ بیش از حد سر و صدا می کرد؛ به طوری که انگار فریاد میزد، از مردی که از راه حرام پول به دست می آورد اخباری به دست شما خواهد رسید.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  کلاغ برخلاف اینکه در دنیای واقعی بسیاری دوستش ندارند، اما درخواب ها نماد بد یمن و شومی نیست.
  صدای کلاغ از تنهایی و درماندگی، و غم و اندوه خبر می‌دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که صدای کلاغ را می‌شنیدید ولی هر چه جستجو کردید خودش را ندید، تعبیرش این است که کسی پشت سر شما غیبت و بدگویی می کند.
  ✍️اگر در خواب صدای گروهی از کلاغ ها را می شنیدید ولی هیچ کدام از آنها را ندیدید، تعبیرش غربت و تنهایی است. ممکن است به مسافرت دوری بروید که از خانواده و عزیزانتان، برای مدتی دور باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی بر شاخه درخت یا پشت بام خانه شما نشسته بود؛ در صورتی که کاملا احساس می کردید که آن درخت و یا آن خانه به شما تعلق دارد، تعبیر شنیدن اخبار ناراحت کننده و ناگهانی است.
  ✍️اگر در خواب ببینی که گوشت کلاغ را کباب می کردید و می خوردید، تعبیرش به دست آوردن مال حرامی است که حتی خودتان هم به نادرست بودن آن اعتراف خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید کلاغی را کشتید، دشمن بیهوده گو و ژاژخایی را از خود دور خواهید کرد.
  ✍️اگر دیدید که کلاغی را به مانند حیوان خانگی در قفس نگه داشته بودید، تعبیرش این است که شما دهن یک فرد بدگو و ناسزاگو را خواهید بست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دسته ای از کلاغ ها با فاصله ای دور از شما روی قلوه سنگ های بیابان نشسته بودند، این خواب به این معناست که شما شاهد اجتماع مردمی بد کردار و بدجنس خواهید بود ولی در اعمال ناشایست آنان شرکت نخواهید کرد.

  همچنین بخوانید:  🚢 تعبیر خواب کشتی از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر جابر مغربی👴

  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی را معالجه و درمان میکردید، یعنی که مردی را که اهل دزدی و سرقت است، نصیحت خواهید کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی در شلوار شما رفته بود، این خواب به این معناست که فرزند شما با یکی از کنیز و خدمتکاران شما، به اعمال و کارهای نامشروع میپردازد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغ با منقارش از خانه شما چیزی دزدیده بود، تعبیر این خواب این است که یک شخص بدکردار که اصالتا اهل هند است، از خانه شما دزدی خواهد کرد.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  کلاغ در خواب دیدن یک مرد را نشان میدهد که در ظاهر با شما دوستی میکند ولی در باطن با شما دشمن است. این شخص به شما دروغ های بسیاری میگوید و در پی این است در فرصت مناسب شما را زمین بزند.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  کلاغ در خواب نماد گم شدن و یا گم کردن وسایلتان، و یا شکست و باخت است.
  ✍️اگر در خواب کلاغ ها را می ترساندید، تعبیرش این است که شخصی قصد تیغ زدن شما و با سماجت پول گرفتن را دارد.
  ✍️شنیدن صدای قار قار کلاغ در خواب، نماد بدشانسی و بدبختی خواهد بود.
  ✍️دیدن پرواز کلاغ در آسمان نماد شنیدن خبر فوت و مرگ یکی از نزدیکان شماست.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️کلاغ در خواب دیدن نشان دهنده مصیبت و اندوه خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب کلاغ مرده ای را دیدید، چنین خوابی از یک بیماری طاقت فرسا در آینده ای نزدیک خبر میدهد.
  ✍️صدای کلاغ در خواب، نشان میدهد که شما بخاطر تأثیر حرف های دیگران اموال و داراییتان را از دست خواهید داد.
  ✍️اگر شما یک نوجوان هستید و چنین خوابی دیدید، به شما هشدار میدهد که اگر مراقب نباشید، ممکن است در دام زنی بیفتید.

  از نظر روان شناختی📗

  تعبیر کلی کلاغ در خواب شما، نمادی از آگاهی و دانش است. ممکن است یک شخص کهن سال با تجارب فراوان را در اطراف خود داشته باشید. این شخص برای شما بسیار مفید و نصیحت گر است ولی شما همیشه سعی میکنید او را از مسائل و مشکلات زندگیتان دور نگه دارید.
  بیشتر دوست دارید که تنهایی به درگیری های زندگی خود بپردازید، اما ممکن است همیشه نتوانید از پس این جریان ها برآیید.

  ✍️اگر در خوابتان کلاغ دیدید، چنین خوابی یک هشدار و اخطار به شماست. اتفاقات ناخوشایندی در شرف وقوع خواهند بود. ممکن است یکی از نزدیکان و یا آشنایان شما فوت شود و یا در بستر بیماری بیفتد.
  به هرحال این وقایع برای شما شوک سنگینی خواهد بود. هرچه سریع تر خودتان را جمع و جور کنید و در این روزهای سخت در کنار خانواده خود باشید. این روزها بیش از هر زمانی به همدلی و همدردی نیاز خواهید داشت.

  ✍️اگر در خواب کلاغی را در حال پرواز در آسمان دیدید، در روزهای آینده حواستان به معشوقه و شریک احساسیتان باشد. به تعبیر دیگر، اگر کسی در زندگی شما نیست، به زودی با شخصی دیدار خواهید کرد و حس عاشقی را تجربه خواهید کرد.
  در برخی موارد نیز یک هشدار است. این شخص که شما به او دل می بندید، ممکن است آنگونه که به نظر می آید نباشد. بسیار خطرناک و حیله گر است.
  احتمال دارد پس از مدتی بخواهد با استفاده از زور و تهدید، آبروی شما را پیش خانواده و دوستانتان ببرد. حتی اگر بخواهید که از این زن جدا شوید، این کار غیرممکن شود.
  پس در هر صورت مراقب ارتباطات و معاملات این روزهای خود باشید.

  همچنین بخوانید:  👟 تعبیر خواب کفش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب لانه کلاغ و یا اینکه خود کلاغ را در لانه اش دیدید، این خواب تفسیرش به نامزد و یا شریک عاطفی شما باز میگردد. این شخص علاقه کافی به شما ندارد و ممکن است کس دیگری را دوست داشته باشد. حتی خودتان هم اخیرا این موضوع را احساس کرده اید که این شخص آنطور که باید به شما تعهد ندارد و شک و تردید شما را کلافه کرده است. آشفته و سرگردان هستید و نمیدانید چگونه با این جریان برخورد کنید.
  این خواب به شما میگوید که بهترین واکنش و تصمیم در این شرایط این است که با شریک عاطفیتان به آرامی صحبت کنید و احساس خود را با او در میان بگذارید. شاید با توضیح و گفت و گو مشکل تا حدی رفع شود.
  همچنین این خواب ممکن است خود شما را تفسیر کند. شاید این شما هستید که در این رابطه تعهد ندارید و به شخص دیگری به صورت پنهانی فکر می کنید. این شرایط اشفته تان کرده و نمیدانید کدام یک را انتخاب کنید.

  ✍️اگر در خیابان بودید و کلاغ ها را تماشا می کردید، چنین خوابی تصویری از رویارویی با سختی های زندگی خواهد بود. در آینده ای نزدیک سیل مصیبت باری از مشکلات به سمت شما خواهد آمد. این درگیری ها ممکن است در زندگی شخصی و فردی شما باشد.
  اما خیلی نگران نباشید؛ چرا که شما این شرایط را مدیریت خواهید کرد و با موفقیت از این بحران گذر خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که کلاغی در حال قارقار کردن بود، این خواب خبرهای ناگوار و بد را نشان می دهد. همکاران و شرکای کاری شما، اخبار بدی در ارتباط با کار و حرفه تان به شما خواهند داد.
  اگر این روزها باید تصمیم مهمی را در این زمینه بگیرید، بهتر است اوضاع و شرایط را کامل بررسی کنید. اخبار نادرست و بی اساس، شایعه پراکنی و سخنان بیهوده فقط موقعیت را بهم خواهد ریخت.

  ✍️اگر در خواب کلاغی را کشتید، این خواب از پیروزی و غالب شدن بر دشمنان خبر می دهد. این شخص قصد دارد با رفتار و صحبت هایش شما را تحریک و ذهنتان را بهم بریزد. شما این کار او را بی جواب نخواهید گذاشت، ولی مراقب باشید که با او وارد درگیری و جنگ نشوید.
  شما فقط باید کاری کنید تا به این شخص حد و حدودش را نشان دهید. به او بگویید که اعمال او برای شما اصلا اهمیت ندارد. این نکته را به یاد داشته باشید که اگر مانند او به این اعمال پاسخ دهید، شخصیت و مرتبه خودتان را نیز پایین خواهید آورد.

  ✍️اگر در خواب دسته و گروهی از کلاغ ها را دیدید، تعبیر چنین خوابی نمادی از مسائل و موضوعات مالی است. اگر حساب ها و بدهی های اخیرتان را مدیریت نکنید، ممکن است به لحاظ مالی در دردسر بیفتید. مراقب دخل و خرج خود باشید و از صرف هزینه های اضافی و بیهوده خودداری کنید.
  تنها در این صورت است که می توانید در مسائل مالی پیش بروید و سطح رفاه خود را در حالت نسبی قرار دهید.
  پیدا کردن یک شغل دوم نیز می تواند راه حل مناسبی برای حل معضلات مالی باشد. البته در نظر بگیرید که زمان کافی برای انجام کارها و استراحت کافی داشته باشید.

  ✍️اگر در خواب کلاغی را دیدید که صحبت میکرد، این خواب از رسیدن یک پول درشت و سنگین به شما خبر می دهد.
  این پول در نتیجه یک راهنمایی و مشاوره با شخصی در سال های گذشته است. شما اکنون بسیار خوشحال هستید از اینکه به نصیحت او گوش کردید و روش جدیدی در سرمایه گذاری را امتحان کردید.
  به تفسیر دیگر، این خواب می تواند ناشی از یادآوری یک صحنه بد از یک کلاغ است. ممکن است کلاغی را کشته باشید و یا اینکه کلاغ به شما آسیبی زده، و شما نمی توانید این صحنه را از ذهن خود بیرون کنید.

  همچنین بخوانید:  🤼 تعبیر خواب کشتی گرفتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب کلاغ بر اساس موضوع📋

  ✅ کلاغ به تعداد زیاد

  اگر در خواب گروهی از کلاغ ها را دیدید، این خواب نشان می دهد که شما بخاطر انجام یک کار اشتباه، پشت گروهی مخفی خواهید شد. همچنین اگر در خواب دیدید که این دسته از کلاغ ها به آسمان بلند شدند، تعبیرش شنیدن خبر فوت و مرگ از نزدیکانتان است که شما را نیز به مراسم تشییع جنازه دعوت خواهند کرد.

  ✅ نزدیک شدن کلاغ به شما

  اگر در خواب دیدید که کلاغی به شما نزدیک می شد و یا در کنار شما ایستاد، این خواب ضعیف بودن و ناتوانی شما برای اداره زندگیتان را نشان می دهد. شما هیچ اختیاری از خود ندارید و اصولا دیگران برای سرنوشت شما تصمیم خواهند گرفت.
  همچنین برخی معبران این صحنه در خواب را به یک دشمن بسیار بدطینت تعبیر کرده اند که ممکن است بمیرد.

  ✅ گریه کردن کلاغ

  تعبیر چنین خوابی بسیار بد و نشانه مرگ یک عزیز است.

  ✅ تعقیب کردن کلاغ

  این خواب به معنای این است که شما مرتکب جنایت های بزرگی خواهید شد و یا اینکه دیگران در حق شما نامردی خواهند کرد.

  ✅ پرواز یک کلاغ

  اگر در خواب دیدید که کلاغی به آسمان بلند شد و پرواز کرد، به زودی تغییرات بزرگ و اساسی در زندگی شما شکل خواهد گرفت. این تغییرات مثبت نیستند و برای مدتی شما را درگیر خواهند کرد.
  اگر دیدید که کلاغ مستقیم به سمت آسمان پرواز کرد و از شما دورتر و دورتر شد، این نشان می دهد که تمام مشکلات شما به زودی حل و فصل خواهند شد؛ اما اگر دیدید که از آسمان به سمت شما نزدیک و نزدیک تر می شد، تعبیرش برعکس و باید انتظار اتفاقات بدی را داشته باشید.

  ✅ چرخیدن کلاغ به دور خانه شما

  نشان می دهد که یکی از بستگان و یا اعضای این خانه، یا می میرد و یا گرفتار یک بیماری سخت و در نهایت مرگ خواهد شد.

  ✅ دزدیده شدن چیزی توسط کلاغ

  چنین خوابی از به دردسر افتادن خبر می دهد.

  ✅ کلاغ روی درخت

  دیدن کلاغ های زیاد روی درخت، به این معناست که به زودی یک جلسه خانوادگی تشکیل خواهید داد و در مورد مسائل پیش امده اخیر، گفت و گو می کنید.

  ✅ خوردن گوشت کلاغ

  اگر در خواب دیدید که از گوشت کلاغ می خوردید، چنین خوابی به شما می گوید که به لحاظ مالی در آینده پیشرفت هایی خواهید داشت. شما در نهایت پاداش تلاش خود را خواهید گرفت و به طور غیر منتظرانه به پول و ثروت خواهید رسید.

  ✅ لانه کلاغ

  این خواب به شما یادآور می شود که فقرا و مستحقان را از یاد نبرید و در توان خود به آنها کمک کنید. اگر دینی بر گردن کسی دارید حتما ادا کنید. همچنین مراقب باشید و سعی کنید که از نیت او خبردار شوید.
  همچنین به عدم صداقت و یکرنگی در روابط دوستانه شما اشاره دارد.

  ✅ گرفتن کلاغ

  چنین خوابی نشان می دهد که شما قصد دارید بنیان های خانواده خود را مستحکم تر کنید.

  ✅ حمله کردن کلاغ به شما

  اگر دیدید که کلاغی به سمت شما حمله ور شد، شما از یک دوست صمیمی و نزدیک ضربه سخت و غیر قابل باوری خواهید خورد. این شخص حتی ممکن است قصد جان شما را داشته باشد. بسیار مراقب باشید.

  ✅ کلاغ زخمی

  کلاغ زخمی و مجروح در خواب، نماد مشکلات خانوادگی و ناتوانی شما در برقراری ارتباط در جامعه است.
  به تعبیر دیگر اشاره به یک اختلاف نظر و بحث و جدل نیز دارد.

  ✅ کشتن کلاغ

  کشتن کلاغ در خواب، پیروزی شما بر دشمنان و رقیبان خواهد بود.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  8 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت: ۱۳:۴۱

  کلاغی بدون سر ولی زنده بود و می دوید و فرار میکرد البته کلاغش سیاه نبود خاکستری بود، تعبیرش چی هست؟

  ناشناس
  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۰۵

  سلام وقتتون بخیر
  من خواب دیدم کلاغ نشسته روی دستم و غذایی که توی دستم بود میخواست بخوره ولی بهش ندادم

  ناشناس
  ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ ساعت: ۰۱:۰۱

  سلام
  من خواب دیدم وقتی که وارد خونه شدم تعداد زیادی کلاغ تو خونه بودند که بال هاشون رو باز کرده بودند و از یه چیزی اونم تو بارون محافظت میکردند و در عین حال به من حمله ور شدند و شروع به سوراخ کردن و تکه تکه کردن بدن من ولی من با یه چیزی که نمی‌دونم چی بود چند تایی از اونا رو کشتم و لاشه های اونا رو روی زمین میکشوندمشون و یه جایی جمع میکردم که ناگهان متوجه شدم یکی از اون کلاغ های محافظ نگاه تلفظ و خطرناکی رو به من انداخت رفتم که از نزدیکتر ببینمش ولی بیدار شدم و دیگه الان خدمت شما هستم

  ملیحه
  ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۳۰

  سلام وقت شما بخیر خواب دیدم کلاغ خیلی بزرگی اومد توی حیاط ما بشینه هرجا خواست بشینه من نزاشتم و با دست به سمتش میرفتم که نشینه آخرم نتونست بشینه و هیچ سرو صدایی هم نمی کرد و رفت میشه لطفا بگید تعبیرش چیه

  حسین
  ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۰۹:۳۲

  من خواب دیدم چندتا کلاغ به زور وارد خونه میشن من هی اونارو میرونم نمیرن یه تا هم پلاستیک بود داخلش چندتا فلش بود انداختن خونه. این تعبیرش چیه

  الهام
  ۱۸ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۵۰

  من خواب دیدم تو حیاط خونمون که درخت داره ۶، ۷ تا کلاغ سیاه درشت بودن که یکیش زخمی افتاده بود زمین خواستم بهش کنم مثل دوستاش پرواز کنه اما دوستاش به محض دیدن من آمدن پایین که خودشون کمک کن و با غضب بهم نگاه میکردن منم از ترسم آمدم خونه
  اگه میشه تعبیرش را بفرمایید

  سامان
  ۶ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۲:۱۸

  تعبیر خواب دیدن اینکه یکی از نزدیکان کلاغ میپزه و خیرات میکنه ولی من نمی‌خوردم چیه؟؟

  نازنین
  ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۲۳

  سلام
  من همه مطالب رو خوندم ولی به نتیجه نرسیدم، میشه شما بگید تعبیر خواب من چی میشه؟؟!
  من خواب دیدم بعد از ظهر بود (تقریبا بعد غروب خورشید بود) و خانوادگی بیرون از منزل و تو یه فضای سبز نشستیم و داشتیم غذا میخوریم که دیدیم چندتا کلاغ همش دارن داد میزنن، تا یه جایی بهمون نزدیک میشن و دوباره تا نصف مسیر رو بر میگردن و همینجور ادامه میدن
  بعدش سه تا کلاغ، کلاغ بزرگ یکی از کلاغ های کوچیک رو تو دهنش در حالی که خونی بود و مرده بود و دیگر کلاغ که پشت کلاغ بزرگ نشسته بود نزدیک ما شد. من اولش فکر کردم داره میاد سمت من ولی رفت سمت بابام (منو بابام هر دو یکجا نشسته بودیم) بعدش بابام با دستش اونارو دور کرد.
  تعبیرش چیه؟ خیلی نگرانم.🥺

  روشن
  تاریک