🔑 تعبیر خواب کلید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ک یک دیدگاه
 • تعبیر خواب کلید 🔑

  تعبیر دیدن کلید در خواب بسیار خوش یمن بوده و از کنار رفتن مسائل و مشکلات و یا حتی رسیدن به موقعیت های ایده آل خبر می دهد. دیدن کلید در خواب انعکاس از برنامه ها و تصورات خواب بیننده در واقعیت می باشد.

  اگر موضوعی در زندگی او هست که بسیار مورد علاقه او بوده و برای دستیابی به آن ایده ها و نظراتی دارد، این افکار به شکل کلید در خواب او ظاهر میشود. لذا لازم است تا بسیار پر اراده بوده و پشتکار بسیاری از خود به خرج دهید. خوشبختانه شما این قابلیت را دارید تا برای رسیدن به اهداف تان با گامهای استوار اقدام کرده و در این زمینه تلاش کنید.

  دیدن کلید در رویا سمبلی از مدیریت و تسلط بر ابعاد مختلف زندگی و تعهد بر آرمان‌ها و اهداف میباشد. همچنین کلید به منزله تغییر و تحولاتی است که به یکباره رخ می نماید.

  حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  دانیال نبی

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  خالد بن علی العنبری

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  گم کردن کلید

  پیدا کردن کلید

  قفل کردن در با کلید

  بازکردن قفل

  ساختن کلید

  گیر کردن کلید در قفل

  جا کلیدی

  کلیدساز

  کلید جدید

  کلید زنگ زده

  کلید شکسته یا خراب

  کلید طلایی

  کلید نقره ای

  استفاده از کلید برای باز کردن درب

  شکستن کلید

  چندین کلید

  دو عدد کلید

  گرفتن کلید از شخصی

  کلید در دست کهنسال

  جستجو کلید

  دادن کلیدهای خودتان به دیگری

  استفاده کردن از کلید (برای مردان و زنان)

  گرفتن دسته کلید از مرده

  هدیه گرفتن کلید

  کلیدهای ماشین

  کلید بزرگ

  کلید کوچک

  کلید قدیمی

  کلید اصلی

  ساخت کلید شخصی خود

  صدا دادن کلیدها

  تتوی عکس کلید

  نتوانستن در باز کردن قفل به همراه کلید

  تعبیر خواب کلید

  تعبیر خواب کلید بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)

  به بیان امام جعفر صادق علیه السلام مشاهده کلید در خواب بر هشت قسم می باشد:

  یکم:

  به معنای اطلاع از خبری مبارک و فرخنده می باشد.

  دوم:

  به منزله رهایی از مشکلات و گرفتاریها است.

  سوم:

  بیانگر رسیدن به شفا و صحت و سلامتی کامل در مرض و یا بیماری می باشد.

  چهارم:

  برآمدن حوائج و آرزوهایی است که مدت‌ها در سر بپرورانده آید.

  پنجم:

  نشان‌دهنده استواری در دین و بهره مندی از اعتقادات مذهبی می باشد.

  ششم:

  پرداختن به نیازها و احتیاجات زندگی قلمداد می شود.

  هفتم:

  به منزله راز و نیاز و مناجاتی است که به اجابت می رسد.

  هشتم:

  بیانگر علم و دانشی است که برای تحصیل آن می کوشد.

  از نظر محمد ابن سیرین

  از نظر محمدبن سیرین دیدن کلید در خواب، تعبیر ان به منزله وجود مردی است که در همه امور سعی به رفع موانع و کمک به حل بحران ها داشته و همچنین عموما بر دشمنان و کینه توزان غلبه می کند.

  اگر کسی در خواب ببیند که کلید های بسیاری در اختیار داشت، به این معناست که شأن و منزلت بسیاری در جامعه و میان مردم کسب می کند.

  از نظر دانیال نبی

  زمانی که کسی در خواب کلیدی از جنس آهن داشت، به منزله توانایی و استعدادی است که در او هست.

  داشتن کلید از جنس مس یا برنج در خواب، تعبیر ان نشان دهنده تاثیر عمیقی است که سخن و کلام او بر دل و جان شنونده می گذارد.

  در صورتی که کلید او چوبی بود، بیانگر سود و نفع ناچیزی است که دریافت می کند.

  اگر کلید نقره ای و یا طلایی در اختیار داشت، یعنی مال و دارایی کسب می کند.

  از نظر جابر مغربی

  چنانچه در خواب موفق به بازشدن قفل نشده و کلید خراب شد، خوشبختانه معنایی کاملا مخالف آن داشته و تعبیر به باز شدن و رفع مشکلات دارد.

  در صورتی که توانست قفلی را با کلید بگشاید، به مفهوم تمایل و خواسته اش برای ازدواج و تشکیل زندگی بوده و یا اینکه دختری را برای خدمت و انجام اموراتش استخدام کند.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

  تعبیر خواب که در آن کلید دیده شود بسیار نیک بوده و بویژه زمانی که در رویا مشاهده کنید با استفاده از کلید دربی را گشوده و در پس آن درب وسایل ارزشمندی را پیدا کنید. تا حدودی می توان گفت مفهومی از کلید برای دیدن آن در خواب استنباط می شود که در بیداری و واقعیت از آن خواسته می شود. از آنجا که کاربرد و وظیفه کلید بازکردن درب و قفل‌های بسته بوده، در رویا نیز چنین نقشی را برای گشودن گره مسائل و مشکلات زندگی دارد.
  چنانچه در رویا مشاهده کنید کلیدی در اندازه بزرگ در اختیار دارید که تشخیص نمی دهید برای کدام قفل می باشد، به این معناست که توانایی و مهارت انجام کارهای خاص و بی نظیری در شما وجود دارد. ولی هنوز

  شرایط و موقعیتی برای انجام آن پیدا نمی کنید.

  در صورتی که در خواب قفل بزرگی را مشاهده کنید ولی کلید در سایز کوچک داشته باشید، تعبیر به آن است که برای اجرایی کردن ایده و برنامه‌های بزرگ و خاص اعتماد به نفس کامل نداشته و احساس عدم توانایی می‌کنید. حتی ممکن است شرایط عملی کردن آن برای تان حاصل نشود.

  زمانی که در خواب قفل و کلیدی را ببینید که قبلاً آن را دیده بودید ولی موفق به باز شدن آن نبودید، بیانگر مسئله و موضوعی در واقعیت می باشد که راه حلی برای رفع و رجوع آن پیدا نمی کنید.

  هنگامی که در رویا شخص دیگری برای شما کلیدی درست کرده و به شما می دهد، به منزله محبت و لطفی است که به شما ارائه نموده و بدین وسیله مسیر پیروزی و دستیابی به اهداف را در امورات تان باز می کند.

  اگر در خواب شاهد ساختن کلید توسط خودتان بودید، تعبیر بیانگر تدبیر و راهی است که برای مسئله ای به ذهنتان رسیده و اجرایی می کنید.

  خوابی که در آن متوجه شوید کلید شما در میانه قفل شکسته و گیر کرد، تعبیر به عدم موفقیت در کاری است که برای آن تلاش کرده و در شرایط سخت قرار می گیرید.

  چنانچه در رویا به وسیله کلیدی دری را قفل چ نمودید به مفهوم امور و فعالیتی است که با زیرکی و ظرافت آن را از دید دیگران مخفی نگه میدارید.

  همه مواردی که ذکر شد به شرطی صدق می کند، که کلید در رویای شما نقش اصلی را داشته باشد.

  از نظر لوک اویتنهاو

  زمانی که در خواب کلیدی را پیدا کنید، یعنی از یک دسیسه و تله ای که برای شما چیده اند، جان سالم به در می برید.

  همچنین بخوانید:  👴 تعبیر خواب کچل شدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  گم کردن کلید در خواب تعبیر ان بیانگر بحث و مشاجراتی است که بین شما و دیگران رخ می دهد.

  اگر در خواب ببینید که کلیدی به همراه دارید، بدانید که اندوخته های مالی که به آن مبادرت می کردید، در موقعیت مناسبی کمک بسیاری به شما می کند.

  چنانچه در خواب درب بسته ای را با کلید بگشایید، به این معناست که دیگران نسبت به رفتار و کردار شما دچار ظن و گمان می شوند.

  از نظر آنلی بیتون

  مشاهده کلید در خواب، نشان دهنده تغییر و تحولاتی است که به یکباره در زندگی پدیدار می شوند.

  اگر در خواب مشاهده کنید دسته کلید شما مفقود شد، تعبیر ان به این معناست که برخی اتفاقات ناخوشایند بر امورات و زندگی شما اثر خاصی میگذارند.

  زمانی که در رویا کلیدی پیدا کنید، تعبیر به آن است که با اعمال کردن تغییر و تحولاتی که در تخصص و حرفه خود لحاظ می کنید به موقعیت مطلوب و رفاهی می‌رسید که شما و اعضای خانواده در شرایط ایده آل و مطلوبی خواهید بود.

  در صورتی که کلید شکسته ای در رویا مشاهده کنید، به منزله فاصله ای است که میان شما و کسی ایجاد می شود. این موضوع ممکن است بر اثر رفتار های ناخوشایند و یا حتی از دست رفتن عزیزی حاصل شود.

  اگر دختری در خواب متوجه شود کلید صندوقی که جواهرات خود را در آن نگهداری می کرد گم کرده، به مفهوم بحث و اختلافی است که میان او و کیس احساسی اش صورت گرفته و در نتیجه آن نگرانی و اندوه زیادی را متحمل می شود.

  ولی اگر دختری در خواب شاهد باز کردن دری با کلید ان باشد، تعبیر ان به منزله تکیه و اطمینانی است که بیش از حد معمول نسبت به کیس احساسی اش دارد.

  چنانچه دختری دعوا یا دربی را با کلید قفل کند نشان دهنده تصمیم بجا و خوبی است که در انتخاب همسر و شریک زندگی اش انجام می دهد.

  در صورتی که کسی که در خواب کلیدی را رها کرده و به دور می اندازد، به منزله قضاوت نادرستی و تلقی اشتباهی است که در محاوره و صحبت با دیگران دارد. لذا از محبوبیت او در میان اطرافیان کاسته می شود.

  از نظر خالد بن علی العنبری

  دیدن کلید در خواب، مشتمل بر معانی همچون دارا بودن رونق و برکت در معاش، یاری از جانب اطرافیان و غلبه بر بدخواهان است.

  زمانی که شخصی در رویا کلیدهای متعددی برای خود ببیند، یعنی صاحب نفوذ، قدرت و اعتبار ویژه ای در میان جامعه و مردم می شود.

  از نظر کتاب سرزمین رویاها

  اگر در خواب تنها یک کلید داشته باشید، تعبیر به برآشفتگی عمیقی است که دچارش می شوید.

  خوابی که در آن شاهد شکستن کلید باشید، یعنی به بیماری مبتلا می شوید.

  زمانی که در رویا تعدادی کلید بیابید، یعنی میان اعضای خانواده آسودگی خیال و ثبات و امنیت برقرار می شود.

  چنانچه کلیدهای تان را گم کنید، متاسفانه ارتباط شما با شخصی دچار مشکل و شکست می شود.

  در صورتی که کلید تان را به کسی دادید، به منزله فراهم شدن فرصت مناسبی برای شما و خانوادتان می باشد.

  تعبیر خواب کلید بر‌ اساس موضوع آن 📋

  گم کردن کلید

  تعبیر خواب گم کردن کلید به معنای از بین رفتن تسلط و ثباتی است که در زندگی شما وجود داشت.

  خوابی که در آن متوجه شوید کلید های تان را گم کرده‌اید، دلالت بر سخنان ناخوشایندی است که در نبود شما زده می شود. برخی از افراد سخنان کذب و دروغی را در خصوص شما منتشر کرده و به آن دامن می زنند. برای پایان دادن به چنین اکاذیبی راه حلی به ذهنتان نمی رسد.

  بهتر است در نظر داشته باشید که تحت هر شرایطی دیگران در خصوص شما سخنرانی رد و بدل می کنند که حتی ممکن است هیچ صحت و سقمی نداشته باشد. پس بهتر است با اعتماد به نفس کامل به خود و توانمندی‌های تان تکیه کرده و نسبت به این رفتارها توجهی از خود نشان ندهید. چرا که کنترل سخنان دیگران در حیطه اختیارات و توانمندی شما نیست.

  پیدا کردن کلید

  زمانی که در رویا کلیدی پیدا کنید نشان دهنده پیدا کردن ایده ای کاربردی برای رفع موانع و حل مشکلات در ذهن تان می باشد.

  اره در عین حال دیدن چنین رویایی به این معناست که به زودی موفقیت های چشمگیری در زندگی حاصل می کنید که با تکیه بر ایده ها و برنامه هایی است که با دقت و تمرکز اجرایی کرده و برای به ثمر رسیدن آن تلاش و کوشش مضاعفی از خود به خرج داده آید. بدانید که امور و برنامه هایی که هم اکنون همه هم و غم خود را برای آن مصروف داشته‌اید به نتیجه مطلوب و دلخواه شما منجر می شود.

  قفل کردن در با کلید

  اگر در خواب ببینید که دری را با کلید قفل می کنید، تعبیر ان به منزله عواطف و افکاری است که در قلب و ذهن تان می گذرد. ولی در وجودتان مخفی کرده و از بروز آن جلوگیری می‌کنید.

  بازکردن قفل

  خواب که در آن قفل دری را به وسیله کلید باز کنید، تعبیر به آن است که تمایل دارید تا در خصوص احساسات و عواطفی که در وجودتان به قلیان در آمده با شخص معتمدی صحبت کنید.

  ساختن کلید

  اگر در خواب شاهد ساختن کلیدی توسط خودتان باشید چنین مفهومی دارد که با بررسی و تدبر تلاش دارید تا بهترین مسیر را برای دستیابی به آرزوها و اهداف تان در پیش بگیرید.

  گیر کردن کلید در قفل

  هنگامی که در رویا مشاهده کنید کلید تان در قفل گیر کرده است به این معناست که در اغلب مواقع شما با اصرار نقطه نظرات و دیدگاه های خودتان را به دیگران تحمیل کرده و آنها را ناگزیر به اجرایی کردن برنامه‌های خودتان می کنید.

  جا کلیدی

  زمانی که در خواب جاکلیدی ببینید، دلالت بر مهارت و توانمندی شما در برطرف کردن موانع و حل چالش هایی است که با آن مواجه می شوید. بدانید که به هر میزان تعداد کلیدها افزایش یابد بر مهارت و قدرت شما افزوده می شود.

  کلیدساز

  دیدن کلید ساز در واقع به مفهوم لزوم مواجهه به شخص متخصص و توانمندی است که در امورات و مسائل تان از او راهنمایی گرفته و مشاوره داشته باشید. ممکن است چنین اشخاصی در میان اعضای خانواده و یا دوستانتان باشند.

  همچنین این رویا به منزله هشداری است که شما را آگاه می‌کند، همه امورات و جنبه های مختلف زندگیتان را به تنهایی به دوش نکشیده و در برخی مواقع لازم است تا از کمک و حمایت افراد دلسوز نیز بهره بگیرید.

  کلید جدید

  مشاهده کلید نو و جدید به منزله موقعیت و شانس تازه می باشد، در عین حال دلالت بر آگاهی و شناخت کامل از شخص مقابل و میزان تعهد او نسبت به شما دارد.

  همچنین بخوانید:  🍰 تعبیر خواب کیک از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در حقیقت رویای مذکور نشان دهنده موقعیت های مطلوب و ایده آلی است که در اختیار شما قرار داده شده و حتی ممکن است بیانگر آموزش و فرصتی برای افزایش مهارت و دانش شما نیز تلقی شود.

  عموماً در امورات و موضوعاتی که تحت مدیریت و مسوولیت شما می باشند، از قدرت و تسلط مضاعفی برخوردار هستید. در عین حال اشاره به پایبندی و تعهد شما در پروژه ها و برنامه های تان دارد.

  کلید زنگ زده

  تعبیر خواب کلید زنگ زده به این معنی است که استعداد و مهارت شما را نادیده می گیرند.

  اگر رویایی با کلید زنگ زده دارید ، اکنون زمان یافتن پزشک است. اکنون شما باید بیش از گذشته از سلامتی خود مراقبت کنید.

  گاهی اوقات ، شما از سلامتی خود غافل می شوید و اکنون باید با آن روبرو شوید.

  برای معاینه عمومی به دنبال کمک پزشکی باشید.

  کلید شکسته یا خراب

  کلید شکسته در رویا نشان دهنده ضعف و عدم تعادل در قدرت و نیروی جنسی خواب بیننده دارد.

  کلید طلایی

  اگر در خواب کلید را به رنگ طلایی ببینید، تعبیر ان به منزله اعتبار، قدرت کلام، دولت مندی و زندگی گران قیمت و سرشار از رفاهی است که از آن برخوردار می شوید.

  همچنین چنین رویایی اشاره به شخص و یا موضوعی دارد که شما در واقعیت نسبت به آن دلبستگی زیادی داشته و بسیار پیگیر و مشتاق آن هستید. در عین حال این موضوع بیانگر علاقه وافر شما به آموزش و کسب علم و دانش در زمینه های مختلف بوده، به طوری که در هیچ مقطعی از این رغبت و اشتیاق شما کسز نشده و بلکه رو به فزونی می گذارد.

  بهتر است از این سطح علمی بالا و مهارت تان جهت حمایت و یاری اشخاص دیگری نیز به کار گرفته و دانسته های تان را در اختیار علاقمندان قرار دهید تا از این طریق به ترویج و گسترش علوم و مهارت در جامعه بپردازید.

  کلید نقره ای

  هنگامی که در خواب کلیدی را به رنگ نقره ای ببینید، بیانگر افزایش سطح علمی و همچنین بالا رفتن کمالات و ادراکات عرفانی شما می باشد.

  استفاده از کلید برای باز کردن درب

  زمانی که در خواب مشاهده کنید سعی دارید با استفاده از کلید دری را بگشایید، تعبیر به این معناست که به تازگی به نوعی استعداد و توانمندی در وجودتان پی برده اید که با پرداختن و همچنین پرورش آن می توانید شرایط ایده آلی برای خود فراهم کرده و حتی موقعیت‌های مناسب مالی را برای خود ایجاد کنید.

  چنانچه دیدید پس از وارد کردن کلید در قفل موفق به باز شدن در شدید، چنین تعبیری دارد که خوشبختانه شما با آموزش، ارتقا و همچنین پرورش استعداد خود موفق می شوید تا درهای جدیدی را به روی زندگی خود بگشایید. ولی در صورتی که نتوانستید با استفاده از کلید در را باز کنید، به این معناست که متاسفانه استعداد و یا راهی که برای آن در پیش می گیرید، نتایج خوب و مساعدی برای شما به همراه ندارد. در حقیقت این رویا همچون زنگ خطری است که شما را به بررسی دقیق مهارت و استعداد تان پرداخته تا بتوانید به طور آگاهانه انرژی و زمانتان را صرف امور بهتری کنید.

  شکستن کلید

  چنانچه در خواب مشاهده کنید که کلیدی را شکستید، چنین مفهومی دارد که در اثر نقص فنی و یا حتی سهل انگاری و عدم رعایت احتیاط و بررسی جوانب پیشامدی برایتان بروز می کند. این مشکلات در سفری که در آن هستید ایجاد می شود. پس توصیه می شود تا قبل از آن با به همراه بردن همه تجهیزات و وسایل لازم به سفر عازم شوید. البته بدانید با مراجعه به یک شخص متخصص و کار بلد نواقص برطرف شده و مدت طولانی دوام نخواهند داشت.

  همچنین ممکن است دیدن چنین رویایی به منزله فاصله و جدایی باشد که میان شما و کیس احساسی و یا حتی همسرتان صورت می گیرد. در این میان مسئله ای بروز می‌کند که شرایط را برای چنین مفارقتی ایجاد می کند.

  چندین کلید

  زمانی که در خواب چند کلید را برای خود ببینید، تعبیر به آن است که در آینده ای نزدیک عازم سفری خواهید شد که در آن نقاط مختلف، زیبا و جالب از جهان را مشاهده کرده و از آن به طور کامل لذت می برید. در این سفر موقعیت هایی را مشاهده می‌کنید که تاکنون آن را تجربه نکرده بودید.

  نوع نگرش و زاویه دید شما در خصوص زندگی و جهان هستی کاملاً تغییر کرده و ابعاد وسیع تری را در بر میگیرد. به طوری که شما به ظرفیت بالایی دست یافته و به دانش و علم جدیدی دست می یابید که شرایط بهتر و زندگی زیباتری برای تان می آفریند.

  دو عدد کلید

  زمانی که در خواب ببینید شما دو عدد کلید دارید، تعبیر ان به این معناست که شما در موضوع یا امری بسیار بلاتکلیف بوده و به منزله تردید و دودلی از انتخاب شخص، موقعیت کاری و یا حتی موضوعی است که باعث باعث تعیین مسیر جدیدی برای شما می شود.

  پیش از اینکه تصمیمی در این زمینه اتخاذ کنید، بهتر است با اشخاصی که نسبت به آن موارد آشنایی و شناخت کافی دارند مشورت نموده و نظرشان را جویا شوید.

  گرفتن کلید از شخصی

  هنگامی که در خواب مشاهده کنید شخصی تعدادی کلید در اختیار شما قرار می دهد، به مفهوم مساعدت و کمکی است که نسبت به دیگری انجام می دهید. در واقع او در شرایطی است که بسیار به این حمایت نیاز داشته و چه خوب است که او را مورد یاری قرار دهید.

  اگر به هر دلیلی تمایل نداشتید تا چنین اقدامی را بنمایید، بدانید که او را در شرایط بسیار سخت و بغرنجی قرار می دهید. مسلما چنین چیزی مطلوب شما نیست.

  کلید در دست کهنسال

  چنانچه در خواب شخص کهنسالی را مشاهده کردید که کلید در دست دارد تعبیر ان به منزله چالشهای است که ممکن است به زودی با آن مواجه شوید. این امورات ممکن است در حیطه تخصص و یا حرفه شما و یا حتی در امورات خانوادگی بوده باشد.

  اگر سعی کنید کاملاً بر خودتان مسلط بوده و با فکری باز به تحلیل و بررسی آنها بپردازید، موفق می شوید که با همه سختی و مشکلات آنها را از سر راه خود را کنار بزنید.

  جستجو کلید

  چنانچه در رویا متوجه شوید در جستجوی کلید هستید، دیدن چنین خوابی نشان دهنده مسائل و موانعی است که شما در زندگی با آن دست به گریبان بوده که ناگزیر به مواجهه با آن هستید. لازم است تا برای رفع آنها در پی راه حلی باشید.

  همچنین بخوانید:  🐑 تعبیر خواب کله پاچه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در صورتی که با وجود تلاش‌های تان قادر به رفع این مسائل نشدید، بهتر است که از مشاوره، کمک و حمایت اعضای خانواده و یا دوستانتان بهره بگیرید. چرا که لزومی ندارد همواره یک تنه به جنگ مشکلات بروید.

  دادن کلیدهای خودتان به دیگری

  چنانچه در خواب متوجه شوید که کلیدهای خودتان را در اختیار شخص دیگری قرار میدهید، به مفهوم یک پیمان،تعهد و یا قراری برای دوره خیلی طولانی از زندگیتان می باشد که می تواند به پیوند ازدواج با شخصی و یا برقراری ارتباطی تضمینی نام برد.

  این شرایط آغاز دوره نوینی از زندگی شما بوده که حتی می توان به یک معامله و یا سرمایه گذاری بزرگ تشبیه نمود که شرایط و مسئولیت های جدیدی را بر عهده شما قرار می دهد.

  استفاده کردن از کلید

  در صورتی که شما خانومی هستید که در خواب متوجه می شوید با استفاده از کلید کاری را به پیش می‌برید، تعبیر ان به منزله وقوع یک جریان تازه و یا موضوعی جدید در زندگی شماست. این احتمال هست که با شخصی مهم، گیرا و با اصالت روبرو گشته و شرایط معاشرت و همنشینی با او فراهم شود. در نهایت او به یکی از اشخاص مهم و تاثیرگذار در زندگی شما تبدیل شود.

  اگر شما آقایی هستید که چنین خوابی را دیدید، تعبیر به آن است که با کیس احساسی و شخص عاطفی تان ملاقاتی انجام می دهید. سرانجام این آشنایی این دیدار به برقراری پیوند مبارک ازدواج می‌انجامند.

  گرفتن دسته کلید از مرده

  خوابی که در آن ببینیم دست های کلید و یا تعداد بی شماری از آن را از شخص متوفی دریافت می‌کنید بسیار تعبیر نیک دارد.

  رویت این رویا به این معناست که شرایطی مهیا می‌شود تا همه مشکلات و شرایط سخت زندگی تان برطرف شده و به آسایش خاطر می رسید. حتی احتمال دارد تا با اشخاص خاصی دیدار و معاشرت نمایید که در این ملاقات نتایج خوبی برای شما حاصل می شود.

  هدیه گرفتن کلید

  اگر در خواب مشاهده کنید تک کلید،شاه کلید و یا حتی دسته ای از کلید ها را به عنوان هدیه دریافت کردید، تعبیر به آن است که آرامش و صمیمیت در میان شما و افراد پیرامونتان به حد زیادی برقرار شده و در عین حال اختلاف و کینه های دیرینه از میانتان رخت برمی بندد.

  کلیدهای ماشین

  اگر در خواب کلید های خودرو، موتور سیکلت و یا هر وسیله نقلیه دیگری را مشاهده کنید، به این معناست که لازم است هر لحظه و همه جا بر امورات و برنامه های تان تسلط داشته و از آنها آگاهی داشته باشید.

  البته در نظر داشته باشید که همه موضوعات را نمیتوان به طور کامل مدیریت کرده و ممکن است از حیطه کنترل و تسلط شما خارج باشند. که از این میان می‌توان به روابط بین دو نفر اشاره کرد که شما تنها قادر هستید در خصوص دیدگاه، رفتار و عملکرد خودتان آگاهی و تسلط کافی داشته باشید.

  کلید بزرگ

  چنانچه در خواب و رویا کلید در ابعاد و سایز بزرگ ببینید، تعبیر ان به معنای بالارفتن سطح درآمد، حقوق و مزایای شما بوده که به طور ملموسی آن را مشاهده می کنید.

  خوشبختانه در نهایت ایده ها، برنامه‌ها و تلاش‌های مضاعفی که در حرفه و شغل تان دلسوزانه انجام داده اید، به بار نشسته و در نتیجه موجب پیشرفت و ارتقاء سطح زندگی تان می شود.

  کلید کوچک

  دیدن کلید کوچک در رویا به منزله وقوع یک جریان و یا اتفاقی است که به یکباره با آن مواجه می شوید. البته پیش بینی این اتفاق ساده نیست. ولی می‌توان گفت به احتمال زیاد جنبه مثبت داشته که باعث غافلگیری و خوشحالی شما میشود.

  کلید قدیمی

  در صورتی که در خواب کلید کهنه و قدیمی را مشاهده کنید، تعبیر ان نشان دهنده دوره ای است که از نظر اقتصادی در تنگنا قرار گرفته و سطح مالی شما افت می کند.

  سعی کنید تا با آرامش و شکیبایی فعالیت‌های اقتصادی و تخصص خودتان را دنبال کرده و به هیچ وجه خودتان را نبازید، چرا که این شرایط پایدار نمی ماند.

  کلید اصلی

  چنانچه در خواب کلید خاص و برجسته ای را مشاهده کنید، به این معناست که شما در خصوص افراد پیرامونتان شناخت بسیار و تسلط زیادی دارید.

  شما کاملاً آگاه هستید افرادی که به عنوان طرف مشورت خود انتخاب کرده و یا برخی امور مهم تان را به آنها واگذار می کنید، تا چه حد وفادار بوده و در هیچ شرایطی به شما پشت نمی کنند.

  دقت و هوشمندی شما باعث شده تا از از خواسته ها تمایلات و حتی نیازهای اطرافیانتان به دقت آگاه شده و در مواقع لزوم نظرات به جا و مناسبی را به آنها ارائه دهید.

  ساخت کلید شخصی خود

  اگر در خواب ببینید کلیدی برای خودتان درست کرده و یا اینکه سعی می کنید قفل بسته ای را بدون کلید بگشایید، تعبیر به میزان انعطاف و سازگاری شما با شرایط مختلف و حتی ناهمگون را دارد.

  چرا که حتی قادر هستید از بدترین موقعیت ها بیشترین نفع و سود را برای خود ایجاد کرده و نتیجه را به نفع خود تغییر دهید.

  صدا دادن کلیدها

  هنگامی که در خواب متوجه شوید صدای جیرینگ جیرینگ برخورد کلید ها به گوش تان می رسد، نشان دهنده راه صحیحی است که برای زندگی و برنامه های تان در پیش گرفته و مراحل آن را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارید. در این مسیر پاسخ همه سوالاتتان را دریافته و شک و ابهام تان برطرف میشود.

  تتوی عکس کلید

  زمانی که در خواب تصویر یک کلید را از طریق خالکوبی و یا تتو بر روی بدن تان مشاهده کنید، اشاره به خواسته و قصد شما برای رفع مسائل و حل مشکلات دارد. ولی با این وجود تمام این ها در حد افکار و باقی مانده و هنوز گام اساسی برای این هدف را برنداشته آید.

  نتوانستن در باز کردن قفل به همراه کلید

  چنانچه کسی در خواب مشاهده کرد با وجود تلاش زیاد قدرت باز کردن قفل در را توسط کلید ندارد، تعبیر ان به این معناست که جهت موضوع خاصی تلاش بسیاری انجام میدهد. ولی متاسفانه نتیجه ای عایدش نمیشود. در صورتی که متوجه شود به سرعت و سهولت قفل در با کلید باز شد یعنی موانع و مشکلاتی هست که به راحتی برطرف می شوند. همچنین کلید در رویا به منزله مهارت و توانمندی شخص برای حل کردن مسائل و رفع موانع می باشد.

  اگر کسی خواب دید که نمی تواند با کلیدش قفل در را باز کند، قصد انجام کاری را دارد ولی سعی او بی نتیجه است. اگر به راحتی با کلید، قفل در را باز کرد، گره از کارهای بسته اش باز می شود. کلید در خواب، به توانایی انجام امور مشکل تعبیر می شود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  فرشته
  ۷ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۰۹:۳۹

  مطالب مربوط به تعبیر خواب و آنچه را جستجو کرده بودم به خوبی یافتم سپاسگزارم🙏