🐱 تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف جهان

گ ۲۰ دیدگاه
 • تعبیر خواب گربه🐱🐈

  🔖 تعبیر خواب گربه با ظاهر این حیوان در دنیای واقعی متفاوت است. در حالی که این حیوانات دوست داشتنی، با انسان ها نیز صمیمی می شوند. گربه ها حیوانات تیز و باهوش هستند که به راحتی در دام نمی افتند. بچه های خود را بسیار دوست دارند ولی صفات مردانگی در این موجودات دیده نمی شوند. همانطور که در داستان ها و نیز در واقعیت گربه ها از خانه ها غذا می دزدند، در خواب هم معبران گربه را تعبیر از زنی دزد می دانند. همچنین بخاطر اینکه گربه ها به هنگام احساس خطر وحشی می شوند و پنجه می کشند به تعبیری درگیری و نزاع هم تعبیر می شود؛ ولی تعبیر کلی خواب گربه بر دزد و یک شخصیت نادرست اطراف شماست. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر مختلف معبران را دسته بندی کرده ایم.

  تعبیر خواب گربه

  تعبیر خواب گربه از نظر امام جعفر صادق (ع)👳

  از نظر امام صادق دیدن گربه در خواب پنج تعبیر دارد:
  ✍️اولین تعبیر، دزد و دزدی است. پس در این روزها مراقب اموالتان باشید.
  ✍️دومین تعبیر، یک فرد سخن چین و دو بهم زن است. ممکن است چنین شخصی اطراف شما باشد پس بهتر است پیش همه هر حرفی را نزنید.
  ✍️سومین تعبیر، بیماری و یک مشکل جسمی است. بیشتر به فکر سلامتی خود باشید!
  ✍️چارمین تعبیر، یک زن مهربان و نصیحت گر است. این زن ممکن است همسر، مادر، خواهر و یا یکی از دوستان شما باشد.
  ✍️پنجمین تعبیر، جنگ و دشمنی، نزاع و درگیری با شخصی است. شاید خود شما با کسی دشمنی خواهید کرد و یا اینکه کسی با شما درگیر خواهد شد.

  تعبیر خواب گربه از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین دیدن گربه در خواب، تعبیرش یک مرد نا صالح و بدکردار، و دزد است. اگر مردی با چنین شخصیتی اطراف شماست، از او دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه وارد خانه شما شد، تعبیرش این است که دزدی به خانه شما خواهد زد.
  ✍️اگر دیدید که گربه وارد خانه شما شد و چیزی خورد، تعبیرش این است که دزد چیزی از وسایل شما را خواهد برد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای را کشتید، تعبیر آن این است که دزدان را به قتل خواهید رساند و بر آنها پیروز خواهید شد.
  ابن سیرین نوشته که گربه توصیف یک مرد دزد و بد کردار است زیرا گربه ویژگی های مردانگی ندارد و دارای صفاتی است که در زنان بیشتر از مردان وجود دارد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که از آلت مردانه شما گربه ای بیرون آمد، تعبیرش یک فرزند نا صالح و دزد است.

  تعبیر خواب گربه از نظر آنلی بیتون👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که نمی توانستید گربه را از خود دور کنید، این خواب نماد یک بد شانسی و بدبختی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای به شما حمله ور شد، تعبیر این آن است که دشمنان در تلاش هستند تا اعتبار و آبروی شما را زیر سوال ببرند و از این طریق بتوانند ثروت شما را از دستتان بگیرند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای را از خود دور می کردید، تعبیرش این است که شما قادر خواهید بود که بر موانع پیش روی اهدافتان غلبه کنید و به ثروت و شهرت خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب گربه ی لاغر و کثیف را دیدید، تعبیرش خبرهای بدی است که به گوش شما خواهد رسید. به تعبیر دیگر یکی از دوستان شما ممکن است با مرگ دست و پنجه نرم کند.
  ✍️اگر در خواب گره لاغر و کثیفی را از خود دور می کردید، نماد این است که دوست شما پس از طی یک دوره بیماری طولانی، در نهایت شفا پیدا خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب صدای گربه را شندید، نشان دهنده صدمه و آسیب از جانب یک دوست ریا کار و نا درست است. در اطراف شما یک شخص در صدد بهم ریختن و آزردن شماست.
  ✍️اگردر خواب دیدید که گربه به شما چنگ می زد، تعبیر این خواب این است که یک دارایی و ثروت که شما روزها و ساعت ها برای آن تلاش کردید، توسط یکی از دشمنان شما نابود خواهد شد و این مال را از دست شما بیرون خواهد آورد.
  ✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که بچه گربه ای را در آغوش گرفته اید، تعبیرش این است که اطرافیان به شما خیانت خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب یک گربه تمیز و خانگی را دیدید، این خواب نماد یک ضرر و خسارت مالی خواهد بود.
  ✍️اگر شما یک تاجر و صاحب کسب و کار بزرگی هستید که در خواب گربه دیدید، این خواب به شما می گوید که باید در امور مالی و تجاری خود تلاش بیشتری کنید؛ زیرا که رقیبان شما در صدد هستند تا معیارهای معاملاتی و اقتصادی شما را بهم بریزند و کار شما را از مسیر خارج کنند.
  ✍️اگر در خواب گربه و ماری را به عنوان دوست و بی آزار نسبت بهم دیدید، این خواب نشانه شروع و آغاز یک درگیری و اختلاف است.

  تعبیر خواب گربه از نظر لوک اویتنهاو👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای شما را چنگ می زد، این خواب نماد یک مانع و مشکل در مسیر شماست. این مانع می تواند در هر زمینه ای باشد.
  ✍️اگر در خواب گربه ای به رنگ سیاه دیدید، این خواب خبر از یک بدبختی و بدشانسی به شما می دهد.
  ✍️اگر در خواب در حال نوازش و بازی با گربه بودید، نماد ناشکر بودن شماست. در هر حالتی خدا را از یاد نبرید و شکر گزار داشته هایتان باشید زیرا که هیچ کار او بی حکمت نیست.
  ✍️اگر در خواب گربه ای صدا می کرد، تعبیرش یک دعوا و مرافه طولانی مدت خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب پوست بدن یک گربه را دیدید، این خواب از پیدا شدن یک وسیله که گم کرده اید خبر می دهد. گم شده شما پیدا خواهد شد نگران نباشید و به کسی تهمت دزدی نزنید.
  دیدن گربه در خواب، نماد یک دوست نا درست است. این دوست به ظاهر بسیار دلسوز است ولی در پشت سر شما به دنبال آسیب زدن به شماست. پس مراقب باشید.
  ✍️اگر در خواب گربه وحشی ای را دیدید، این خواب یک دوست خطرناک و اشتباه را نشان می دهد. بهتر است هرچه زودتر از این فرد فاصله بگیرید.
  ✍️اگر در خواب گربه ای را کتک می زدید، تعبیرش خیانت است. شخصی به شما خیانت خواهد کرد و یا ممکن است خود شخص شما به کسی خیانت کنید.

  همچنین بخوانید:  🐏 تعبیر خواب گوسفند از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب گربه از نظر یوسف نبی👳

  ✍️اگر در خواب گربه ای را کشتید، این خواب تعبیرش یک فرد سائل و درویش صفت است. این فرد ممکن است به کمک شما نیاز داشته باشد.

  تعبیر خواب گربه از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای را کشتید و پوست آن را کندید، تعبیرش این است که یک متل دزدی و حرام به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر بعد از اذان صبح خواب گربه دیده باشید، تعبیرش شش روز بیماری و کسالت است. به یک بیماری آلوده خواهید شد که درمانش شش روز طول خواهد کشید.
  ✍️اگر در خواب گوشت گربه می خوردید، تعبیر این خواب این است که یک مسافرت برای شما پیش خواهد آمد که با رفتن به این سفر دور ، شما مال و اموالی را به دست خواهید آورد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه جیغ می زند و بلند بلند صدا می کند، تعبیرش این است که مورد سرقت قرار بگیرید.
  ✍️اگر دیدید که لباسی از جنس پوست گربه بر تن دارید، تعبیرش یعنی ازدواج با زنی زیبا که بر خلاف زیبایی دزد و حیله گر است.

  تعبیر خواب گربه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  گربه حیوان آرام، اهلی و دوست داشتنی است که قابلیت تربیت و خوپذیری زیادی با انسان ها دارد. این حیوان صاحب خود را کاملا می شناسد و خود را برای او لوس می کند. حس وفاداری اش پایین است ولی نسبت به فرزندانش عشق بسیاری دارد؛ به طوری که دیده شده برای دفاع از جان فرزندانش، جان خود را به خطر می اندازد. گربه بسیار تمیز است و نظافت را رعایت می کند و بسیاری از ویژگی های دیگر که بلا استثنا در تمام زنان، نیز دیده می شود. بدین سبب چندین معبر دیگر، به خصوص معبران غربی، گربه را نماد زن می دانند نه همسر. منظور از زن جنس زن است نه صرفا همسر شما!
  پس اگر در خواب گربه ای زیبا و تمیز دیدید طوری که از زیبایی برق می زد و صاحب این گربه شما بودید، تعبیرش این است که زنی با این ویژگی ها در مسیر زندگی شما پیدا خواهد شد با او رو به رو خواهید شد.
  برخی نوشته اند که گربه نماد یک زن است که دزدی کردن را دوست دارد و این کار را برای وی عادت شده است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای دارید، این خواب به شما می گوید که در آینده زنی که دستش کج است و عادت به دزدی دارد، نقش مهمی در زندگی شما پیدا خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که چند گربه یک جا جمع شده بودند، این خواب تعبیرش این است که چندین زن پشت سر شما حرف خواهند زد و تصمیم می گیرند، به تعبیری پشت شما غیبت می کنند.
  ✍️اگر دیدید که گربه از خانه شما چیزی دزدید، این خواب نشانگر این است که کسی قصد دارد به مال و اموال شما تجاوز کند و این شخص قطعا یک زن خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک گربه را بغل کرده اید و به سینه خود فشارش می دادید، تعبیرش یک زن بد کردار و حیله گر است که قصد دارد شما را فریب دهد. اگر این گربه بر دوش شما بود، یک زن حیله گر شما را تحت امر و سلطه خود خواهد گرفت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که یک به یک گربه غذا می دادید، تعبیر این آن است که شما مقداری از دارایی و سرمایه خود را برای یک زن حیله گر و دروغ گو خرج خواهید کرد.
  ✍️اگر دیدید که به دنبال یک گربه می دویدید که او را بگیرید، این خواب می خواهد به شما بگوید که یک زن باعث درماندگی و آشفتگی شما خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که یک گربه در خانه شما موش گرفت، این خواب تعبیرش لطف یک زن به شماست ولی فراموش نکنید که این زن با شما صادق نیست و نمی توان به آن اعتماد کرد.

  تعبیر خواب گربه از نظر خالد بن علی العنبری👨

  دیدن گربه در خواب، تفسیرش خدمتکار است و گفته شده که دیدن گربه در خواب، تعبیرش دزدی از اهل خانه است.
  گربه در خواب شما، تعبیرش نیز شناخت شما از خانواده خودتان است.

  تعبیر خواب گربه در کتاب تفسیر رویاها📗

  ✍️اگر در خواب گربه های وحشی به شما حمله ور شدند، این خواب بیان گر این است که اطرافیان شما، به شما خیانت می کنند و پشت سر شما غیبت خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب یک گربه آرام و بسیار اهلی دیدید، این خواب نماد یک دوست دو رو است که در ظاهر بسیار با شما دوستی می کند ولی قصد خنجر از پشت دارد.
  ✍️اگر در خواب بچه گربه هایی را به همراه مادرشان دیدید، این خواب بیانگر یک غم بزرگ که در روزهای آینده شما را درگیر خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب یک گربه زخمی دیدید، یکی از دشمنان شما ضربه خواهد خورد و تمام برنامه هایش نقش بر آب خواهند شد.

  گربه در خواب زنان🐱

  صمیمیت و الفت گرفتن، بازی کردن و تماس بدنی با گربه های خانگی بسیار آسان است. به همین سبب دیدن گربه در خواب نماد، نیاز به توجه عاطفی و مورد لطف قرار گرفتن است. بعضی زنان گربه و یا سگ را جانشین فرزند خود می کنند و به همین علت اگر خانمی در خواب گربه ببیند نشان دهنده نیاز او به مراقبت و محافظت است. حتی می تواند نشان دهنده این باشد که شما بسیار دوست دارید که یک فرزند داشته باشید.

  گربه در خواب مردان🐱

  گربه در خواب مردها ممکن است یک زن و یا یک جنس ماده را تداعی کند.
  گربه سیاه در خواب قطعا نماد ترس از خبرهای بد و کلا ترسیدن است.

  همچنین بخوانید:  💎 تعبیر خواب گوشواره از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب گربه از نظر شیخ طوسی👨

  ✍️اگر دیدید که بچه گربه زخمی و سفید رنگی به شما در خواب حمله کرد، این خواب تعبیرش خبرها و اتفاقاتی است که شما با شنیدنش بسیار ناراحت خواهید شد و دلتان خواهد شکست.
  ✍️اگر دیدید که خودتان به گربه ضربه می زدید و با پرت کردنش باعث زخمی شدن ان شدید، تعبیر این خواب آن است که دوستان شما برای شما دام پهن کرده اند و باعث آسیب جدی مالی و جسمی به شما خواهند شد. بسیار مراقب باشید و این روزها احتیاط را فراموش نکنید.
  ✍️اگر دیدید که بچه گربه ای زخمی شده بود و جراحات او انقدر شدید بود که مرد، تعبیر این خواب یک بیماری و مشکل جسمی شدید است که برای درمانش زمان طولانی باید صرف کنید. پس صبور باشید و به خدا توکل کنید تا کمک حال شما باشد!

  تعبیر خواب گربه از نظر علم روانشناسی📚

  گربه در خواب می تواند نماد تمایل داشتن به شادی و شاد بودن است. شما دوست دارید زندگی شاد و پر انرژی داشته باشید. حیواناتی که در خواب میبینیم نماد بخشی از غرایز و میل های درونی اولیه ما هستند که باید آنها را بشناسیم ودر صورت لزوم کنترل کنیم.
  زمانی که در خواب گربه به شما حمله می کند و یا در شرایط استرس زا با این حیوان رو به رو شوید، این حالت نشان دهنده همان غرایزی است که شما نسبت به آنها آگاهی کافی ندارید و یا ممکن است در زندگی حقیقی هم نخواهید با آنها رو به رو شوید. این خواب به شما می گوید که منشأ ترس، از عدم آگاهی و نادانی است. اگر شما نسبت به شخصیت خود و ابعاد وجودیتان آشنایی کافی داشته باشید می توانید راه برخورد و حل این ترس ها را بیابید.
  تفسیر و معنای رویای شما با احساسی که هنگام مواجه شدن با این حیوان در بیداری دارید، ارتباط مستقیم دارد. گربه ای که شما را کنجکاو می کند، تفسیرش نماد بخشی از غرایز شماست که باعث کنجکاوی و فراغت شماست.
  گربه نیز نقطه مقابل احساس افسردگی و دل مردگی است. شما در این زمان تمایل دارید تا به کارهای سرگرم کننده و اعمالی که مانع از احساس افسردگی در شما می شود، بپردازید. با وجود مشکلات روزمره و شلوغ بودن برنامه هایتان، بازهم فرصتی برای شاد زیستن و آرامش خاطر پیدا خواهید کرد.
  زمانی که گربه ای به شما حمله ور می شود و در شما احساس تنش و نگرانی ایجاد می کند، می تواند نماد بدبینی شما نسبت به فعالیت های سرگرم کننده باشد. به نظر شما این کار ها کسل کننده خواهد بود.
  زمانی که گربه ها به شکل پلید و در یک محیط تاریک ایجاد شوند می تواند به باورهای نادرست شما درباره برخی سرگرمی ها اشاره کند. درواقع این سرگرمی ها هیچ ایرادی ندارند ولی شما به دلیل افکار و اعتقادات اشتباه خود احساس می کنید که این اعمال مضر و بی فایده هستند و در نتیجه باعث انحراف و نابودی زندگی شما می شود.
  دیدن گربه سیاه در خواب می تواند نشانه این باشد که شما در استفاده از توانایی روانی خود، با تردید و اضطراب دست و پنجه نرم می کنید.
  اگر این گربه سیاه شما را گاز گرفت و یا چنگ زد، به این معنی است که شما نباید از رو به رو شدن با موقعیت شهودی خود بترسید.

  تعابیر دیگر از خواب گربه✅

  ✍️اگر گربه در خواب به شما حمله کرد،

  تعبیرش این است که فردی با شما دشمنی و خصومت دارد. این فرد از چیزی برای خراب کردن شما و زیر سوال بردن اعتبارتان استفاده می کند تا تحقیر و خفیف شوید.

  ✍️اگر در خواب گربه بارداری دیدید،

  نشانه افزایش تعداد دشمنان و رقیبان شماست. در تمام کارهایتان احتیاط کنید و. رازدار باشید.

  ✍️اگر در خواب دیدید گربه ای خوابیده و خر خر می کند،

  این خواب بیانگر مرحله ای در زندگی شماست که بسیار مثبت و سازنده خواهد بود. شما احساس آرامش خاطر و خوشحالی وصف ناپذیری را تجربه خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای در کنار شما و یا دامن شما خوابیده است،

  این خواب نشانه بسیار خوب و مثبتی است. این خواب نشان می دهد که چقدر شما خوشحال هستید و در زندگی خود تصمیمات مهم و سازنده خواهید گرفت.

  ✍️اگر در خواب گربه ای دیدید که دوست داشت شما او را نوازش کنید،

  این خواب هم تعبیر خوبی دارد. نشان دهنده شخصیت شما و اطرافیان شماست. احتمالا شما بسیار به دیگران وفادارید و دیگران بخاطر این ویژگی، بسیار قدردان شما هستند.

  ✍️اگر در خواب گربه عصبانی و پرخاشگری را دیدید،

  این خواب تعبیر منفی دارد. این خواب به شما خبر می دهد که ممکن است در زندگی خود با تجربه های منفی و ناپسند رو به رو شوید. اگر در این خواب گربه نیز به شما حمله کرد و شما زخمی شدید، می تواند نشان دهنده یک دیدار غیر دوستانه و همراه با نزاع را با شخصی تجربه خواهید کرد و یا یک ارتباط ناخوشایند را نشان می دهد. این خواب نیز نشان دهنده جنگ و درگیری بخاطر یک سوتفاهم و رفتار نامناسب باشد. این اتفاق در روحیه شما تاثیر خواهد داشت و باعث حس زخم خوردگی و اندوه در شما خواهد شد.

  ✍️اگر گربه ای که در خواب دیدید با احتیاط اطراف شما قدم میزد و به شما اعتماد نمی کرد،

  این خواب نماد میزان منفی بافی و منفی گرایی شماست. این حس در شما تشدید خواهد شد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه بر جایی از بدن شما خراش انداخت،

  این خواب نشان دهنده این است که شما از سمت یکی از اطرافیان خود، مثل همسر یا شریک عاطفی خود احساس خستگی و رنجش خاطر را تجربه خواهید کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه از شما فرار می کرد،

  این خواب نشانگر اتفاق نا خوشایندی نیست و فقط نشان می دهد که شما در جایگاه و شرایط فعلی زندگی خود احساس اسارت و زندانی بودن دارید و لازم است که بند های اسارت را پاره کنید و از این شرایط آزاد و رها شوید. این احساس محدودیت و خفگی شما می تواند مربوط به هر حوزه ای از زندگی شما باشد

  همچنین بخوانید:  🪙 تعبیر خواب گنج از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر در خواب گربه ای را دیدید که به نظر مسموم می آمد،

  این خواب نماد این است که شما نسبت به شخصی از نزدیکان و اشنایان خود احساس خوبی ندارید. شما کنار این فرد و یا نسبت به احساسات این شخص حس تردید و نا امنی دارید. در اصل شما حس می کنید که این شخص آن طور که باید رفتار نمی کند و به شما احترام نمی گذارد. به تعبیر دیگر اشاره به احساس گناه شما نسبت به چیزی است که با وجود آگاهی انجام داده اید.

  ✍️اگر در خواب گربه مرده دیدید،

  این خواب نماد یک رابطه نابود شده و مربوط به گذشته شماست. ممکن است در گذشته و یا اخیرا ارتباط ناخوشایندی را تجربه کرده باشید که احساس سنگینی و طردشدن هنوز با شماست. حتی می تواند یک اتفاق و یا ماجرای نا خوشایند در زندگی شما باشد. به طور کلی مرگ یک گربه در خواب شما یک غم و اندوه را نشان می دهد که بر روحیه و مغز شما اثر بدی گذاشته است.

  ✍️اگر در خواب بچه گربه دیدید،

  این خواب بسیار روشن است. این خواب نشان دهنده احساس نیاز شما به تزکیه نفس و استقلال فردی است. بچه گربه در خواب نماد پاکی و بی گناهی است.

  ✍️اگر در خواب گربه ای را دیدید که در خطر بود و شما قصد نجات او را داشتید،

  این خواب به شما می گوید که باید احساس قدرت و کنترل خود را مجدد به دست آورید.

  ✍️اگر در خواب گربه سیاه رنگ دیدید،

  این خواب به دلیل خرافه هایی در رابطه با سحر و جادو و شوم بودن گربه سیاه وجود دارد، ممکن است نماد ترس و واهمه در زندگی شخصی شما باشد. اما لازم به ذکر است که گربه سیاه با بقیه گربه ها هیچ تفاوتی ندارد و این باور غلط است.

  ✍️اگر در خواب گربه سفید رنگ دیدید،

  این خواب خبر از مشکلات آینده شما می دهد. ممکن است کسی و یا چیزی به شما آسیب برساند و قبول این وضعیت برای شما خیلی آسان و راحت نخواهد بود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که با گربه ها بازی می کردید و یا بچه گربه ها را در حال بازی دیدید،

  این خواب به شما می گوید که کمی از کارکردن و مشکلات روزمره خود رها شوید به مسافرت بروید و استراحت کنید تا طعم و لذت زندگی کردن را هم بچشید. همچنین از چیزی خبر می دهد که برای رسیدن به آن لازم است تا کار و تلاش بیشتری داشته باشید.

  ✍️اگر در خواب چندین گربه شبیه بهم دیدید،

  این خواب به شما توصیه می کند که بهتر است در زندگی خود تعادل را برقرار کنید و خود را آزار ندهید. کمی به فکر سلامتی خود هم باشید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گروهی از گربه ها اطراف شما پرسه می زدند،

  این خواب نماد این است که شما دچار عدم تمرکز شده اید و انقدر در مشکلات غرق شده اید که نمی توانید تصمیم درست بگیرید. بهتر است کمی عجله و شتاب را کم کنید تا افکارتان سر و سامان بگیرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که صدای گربه بیمارگونه و حالت هیستریکی داشت،

  تفسیر این خواب این است که به زودی شخصی به کمک شما احتیاج پیدا خواهد کرد ولی شما برای کمک کردن به او شرایط مناسبی ندارید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای که نوازش می کردید ناگهان شما را گاز گرفت،

  این رویا هشداری در ارتباط با اطرافیان شماست. دور شما را افراد دروغ گو و خبرچین احاطه کرده است.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای در دامان شما دراز کشیده و یا با شما بازی می کرد،

  این خواب تعبیر نادرستی و وقوع یک اشتباه را دارد. ممکن است درگیر اعمال ناپسندی شوید که با وعده، انگیزه و تشویق وارد آن شدید.

  ✍️اگر در خواب گربه ای کثیف با موهای سیخ شده دیدید،

  این خواب از خبرهای بد و ناگهانی خبر می دهد. یک بیماری و مشکل برای اعضای خانواده و یا یک دوست نزدیک پیش خواهد آمد.

  ✍️اگر در خواب گربه به شما حمله کرد و با پنجه شما را زخمی کرد،

  این خواب از دشمن و افراد شرور می گوید که در آینده وارد زندگی شما می شوند. این افراد با تمام قوا سعی در خرابی زندگی شما دارند و می خواهند چیزهایی که برایتان عزیز و مهم است را نابود کنند.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه روی تخت شما دراز کشیده بود،

  این خواب نماد بدشانسی است. یک سری اتفاقات و وقایع نامطلوب در راه هستند و در روابط و برنامه های شما تاثیر منفی خواهند گذاشت.

  ✍️اگر در خواب گربه ای را دیدید که خیس شده بود،

  تفسیر این خواب این است شما در شرایط و لحظه ای قرار خواهید گرفت که خشم خود را نسبت به کسی که خیلی وقت است شما را نا امید کرده است، نشان دهید. این شخص اشتباهی کرده که شما را بسیار عصبانی خواهد کرد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای را گرفتید،

  این خواب نشانه خوبی به شما می دهد و از به وقوع پیوستن طرح ها و رویاهایتان خبر می دهد. همچنین می تواند خبر از ملاقات با فردی را بدهد که بسیار برای شما دلنشین خواهد بود و این فرد همدم شما خواهد شد.

  ✍️اگر در خواب خود را در جایی دیدید که اطراف شما پر از گربه بود،

  این خواب نشانه خیانت است. این خواب نشان از افرادی دارد که در زمانی که شما اصلا انتظارش را ندارید، از پشت به شما خنجر خواهند زد.

  ✍️اگر در خواب به یک گربه آسیب می زدید،

  این خواب نشانه بدی است. ممکن است یا خود شخص شما رفتار بد و ناپسندی از خود نشان دهید و یا در مواجهه با مشکلات نمی توانید خوب عمل کنید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که گربه ای در آغوش شما جان داد،

  به نظر می رسد شما از اقدامات و اعمال گذشته خودتان بسیار پشیمان هستید. شما اکنون از احساس خجالت و شرم زدگی رنج می برید. اگر رازی داشته اید که فاش شده است، بهتر است برای مدتی از چشم ها دور باشید تا هم خودتان آرام بگیرید و هم مردم دست از غیبت بردارند.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  20 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  زهرا سادات
  ۱۱ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۵۴

  سلام ما در خانه مرغ داریم و ۵ گربه هر روز به دنبال غذا به خانه ما میآیند من در حد توان به انها غذا میدهم در خواب دیدم در ظرفی انگار پاکت سیاه بود بعد من غذای مرغ ها را داخل ان ظرف ریختم. تا ظرف را برگرداندم‌، تا به مرغ ها غذا بدهم، در ته ظرف، گربه سیاه بیرون امد… انگار ان پاکت سیاه گربه بود و من فکر کردم اشتباه دیدم

  نادیا
  ۱۰ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۲۰:۵۶

  ممنونم از شما بابت مطالب کامل و جامع
  سلامت و موفق باشید

  مجتبی
  ۳ آذر ۱۴۰۲ ساعت: ۰۳:۰۸

  سلام‌ من خواب دیدم بچه گربه ای داخل چاه گیر کرده بود و با صدایی که از پشت سرم می آمد و میگفت کمکش کن خواستم نجاتش بدم که جیغ تقریبا تندی کشید و ترسیدم و بچه گربه هم از جسمی که روی آن بود پائین تر افتاد

  سالی
  ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۸

  سلام من در خواب دیدم دندان گربه ای افتاده و زجر می‌کشد و دندان او در دهان همسر خواهرم است و بی حال افتاده زمین وقتی دهان او را باز کردم دندان گربه در دهان او بود معنی این خواب چیست؟

  زهرا
  ۲۴ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۷:۵۹

  بهترین سایت تعبیر خواب هستین.

  Ema
  ۲۰ مهر ۱۴۰۲ ساعت: ۱۱:۲۰

  سلام من خواب دیدم تو خیابون یه گربه آمد سمتم که نازش کنم من آمدم سرش رو نوازش کنم که یهو به قصد بغل کردن خودشو سمت من آورد و هی دستشو به لباسم میزد که بغلش کنم اما ازش میترسیدم هی خودمو میکشیدم عقب هر بار خودمو میکشیدم عقب دستمو چنگ میزد و هی تلاش می‌کرد بیاد بغلم و از خواب پریدم

  عباس
  پاسخ به  Ema
  ۲۳ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۰۴:۵۹

  به دنبال عشق های مجازی نباشید… بارها ضربه خوردید و متاسفانه این نوع رفتار رو ترک نمیکنید… اهل نماز باشید و دوری از گناه رو سرلوحه قرار بدید

  هانی
  ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ ساعت: ۱۲:۲۰

  من خواب دیدم چند تا گربه کنار هم با مامانشون داخل پذیرایی خوابیده بودن من یکیش رو گرفتم باهاش بازی کردم بهش میخواستم شیر بدم که یه زن به شکل گربه آمد گفت بچم اینجاست من گفتم نمیدونم بیا نگاه کن اینه آمد ولی نبود بهش شیر داد و رفت و اینکه گربه سفید با راه راه های خاکستر بود و اون زنه دنبال گربه سیاه میگشت

  روشن
  تاریک