🐺 تعبیر خواب گرگ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

گ ۹ دیدگاه
 • تعبیر خواب گرگ🐺

  طبیعت گرگ، حیوانی وحشی است و ما تا به حال ندیده ایم که کسی گرگی را به عنوان یک حیوان خانگی نگهداری کند. در بیشتر تعبیر خواب گرگ را به دشمنان نسبت می دهند. در برخی جاهای دیگر به پول و دارایی و نیز سرقت دزدی نیز اشاره شده است. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را از نظر معبران معروف جهان، دسته بندی کرده ایم. برای تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه شوید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  یوسف نبی

  خالد بن علی العنبری

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  ابراهیم کرمانی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  کشتن گرگ

  گرگ در حال زوزه کشیدن

  گرگ سیاه در خواب

  گرگ و روباهی در حال جنگیدن

  گرگ قرمز

  گرگی در لباس گوسفند

  غذا دادن گرگ به شما

  گاز گرفتن گرگ

  گله گرگ

  شکست دادن گرگ

  شکار کردن طعمه توسط گرگ

  محاصره شدن در بین گرگ ها

  گرگ زخمی و مجروح

  گرگ تنها

  فرار کردن گرگ

  گرگ عظیم الجثه و غول پیکر

  گرگ زشت و ترسناک

  صحبت کردن با گرگ

  دوست شدن با گرگ

  خوردن گوشت گرگ

  گرگ رام و اهلی

  توله گرگ

  گرگ با چشمان قرمز

  سر گرگ

  چشم گرگ

  گرگ مرده

  گرگ به رنگ آبی

  گرگ قهوه ای

  گرگ نقره ای

  گرگ زرد و یا طلایی

  گرگ به رنگ خاکستری

  محافظت شدن توسط یک گرگ

  گرگ زندانی شده

  تعبیر خواب گرگ از نظر معبران مختلف

  تعبیر خواب گرگ

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق دیدن گرگ در خواب سه تعبیر دارد:
  ✔️تعبیر اول، یک زن را نشان می دهد. این زن می تواند همسر شما، دوست شما، و یا یکی از اقوام و اعضای خانواده تان باشد. در هر صورت این خواب تصویری از یک زن است.
  ✔️تعبیر ذوم، یک پرستار و یا دختر خردسال را نشان می دهد که برای مدتی او را به خدمت خواهید گرفت.
  ✔️تعبیر سوم، یک فرد خدمت گزار و خادم می باشد که دوست دارد به مردم و اطرافیان خدمت کند. حتی می توان گفت که شاید شما یک شخص با این صفت هستید.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  یوسف نبی گرگ در خواب را دشمن و بدخواه تعبیر کرده است. همچنین این خواب تأکید بسیار دارد که باید از این شخص دوری کنید؛ در غیر این صورت ضربه خواهید خورد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  از نظر العنبری دیدن گرگ در خواب، نمادی از خصومت، ظلم و ستم کردن، دزدی و سرقت، و دروغ و ریا می باشد. حال یا خود شما و یا شخصی اطرافتان این صفات را دارد.
  به تعبیر دیگر این خواب، بدین معناست که بخاطر مسأله ای شخصی را به انجام کاری متهم می کنید که اصلا او ارتباطی با این ماجرا نداشته است.
  ✔️اگر کسی در خواب دید که گرگی وارد خانه و منزل او شده بود، باید مراقب یک دزدی و سرقت باشد. غافل نشوید!

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ✔️اگر در خواب دیدید که گرگی به شما حمله کرد و ناحیه ای از بدن تان دچار جراحت و زخم شد، به زودی تصمیم می گیرید که همسر خود را طلاق دهید و از هم جدا شوید.
  ✔️اگر دیدید که گرگ را کشتید تا از گوشت آن به عنوان غذا استفاده کنید، به همان اندازه ای که از این گرگ گوشت باقی ماند، شما به ارث و مال و دارایی خواهید رسید.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که مانند یک گرگ دم داشتید، شما به مال و اموالی خواهید رسید که درست و حلال نیست. مردم نیز به خاطر این حرام خواری شما را سرزنش و ملامت خواهند کرد.

  از نظر جابر مغربی👴

  اگر در خواب دیدید که شیر گرگ می نوشیدید، از یک خیانت خبر می دهد. این خیانت از سمت همسر شماست.

  از نظر ابراهیم کرمانی👴

  اگر در خواب دیدید که گرگی زوزه می کشید و سر و صدا می کرد، تعبیرش شکست دادن و غالب شدن بر دشمن است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  منوچهر مطیعی تهرانی صدای زوزه گرگ در خواب شنیدن را به اخبار بد و ناگوار تعبیر می کند. وی نیز معتقد است که پس از شنیدن این اخبار شما دچار یک حس نا¬امنی و در خطر بودن می شوید.

  از نظر آنلی بیتون👴

  از نظر آنلی بیتون گرگ دیدن در خواب، نشان دهنده این است که یکی از افرادی که برای شما کار می کند و به بیانی زیردست شما محسوب می شود، سعی در این دارد که اسرار خصوصی و محرمانه شما چه در زمینه کاری و چه فردی را فاش و برملا سازد.
  ✔️اگر در عالم رویا مشاهده کنید که گرگ را کشتید، این خواب به شما نوید می دهد که خوشحال باشید، چرا که به زودی بر تمام دشمنان بد طینت و بد صفت خود را شکست خواهید داد.
  ✔️اگر در خواب صدای زوزه گرگی را می شنیدید، اگر این روزها با کسی و یا کسانی در حال رقابت و پیشی گرفتن هستید، این خواب یک هشدار است. این افراد دور از چشم شما و پشت سرتان به طور مخفیانه متحد شده و می خواهند شما را به شکست و سقوط بکشانند.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  ✔️اگر به عالم رویا گرگی را دیدید که زوزه می کشید، شخصی که اصلا به ذهن شما خطور نکرده، می خواهد از شما سبقت بگیرد و در واقع به شخصی بهتر و والاتر از شما تبدیل شود.
  ✔️اگر گرگ هایی را دیدید که به صف و پشت سر هم با هم راه می رفتند، همسایه های شما و کسانی که در واقع با شما یک جا زندگی می کنند، افراد ظالم و نا جوان مردی هستند. بسیار مراقب باشید تا ناخواسته گرفتار این اشخاص نشوید.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  گرگ دیدن در خواب سمبلی از رهایی، زیبایی، تنهایی و گوشه گیری، اسرار و رمز و راز، اعتماد به نفس و غرور و خودخواهی می باشد. این خواب نشان می دهد که شما به لحاظ شخصیتی بسیار قوی هستید و در هر شرایطی چه خوب و چه بد، می توانید خونسردی و آرامش خود را حفظ کنید. به طور کلی با هر شرایطی خود را وفق می دهید. خودتان انتخاب کرده و دوست دارید که افراد کمتری اطراف شما باشند و در تنهایی حال شما بهتر است.
  اگر بخواهیم برای خواب گرگ تعبیر منفی بیاوریم، باید بگوییم که گرگ می تواند نمادی از جنگ و درگیری، عصبانیت و پرخاشگری و یا موذی گری و بدجنسی باشد. گرگ در برخی مواقع یک موقعیت غیر قابل کنترل و پیش بینی نشده را خبر می دهد که در واقع تمام زندگی شما را در بر می گیرد.
  این خواب نیز می تواند به وسواس و یا اعتیاد شما به کسی یا چیزی اشاره کند.
  گرگ سفید در خواب، سمبل شجاعت و جسارت، پیروزی و موفقیت می باشد.
  گرگ سیاه نشانه سایه وجودی شماست. شاید شما برخی ویژگی های گرگ را در خودتان می بینید ولی از پذیرش و تأیید این مسأله فرار می کنید.
  ✔️اگر در خواب دیدید که گرگ را کشتید، این خواب تصویری از خیانت شدن به شماست.
  ✔️اگر در خواب دیدید که توسط یک گرگ تعقیب می شدید و او به دنبال شما بود، شما از یک مسأله که تأثیر منفی روی زندگی تان دارد، مدام در حال فرار کردن هستید و جسارت رها کردن این موضوع را ندارید. این مسأله می تواند در هر زمینه ای باشد.
  شنیدن صدا و زوزه کشیدن گرگ در خواب، شما در زندگی بیداری نیاز به حمایت دارید و از شخصی درخواست کمک و یاری می کنید.
  ✔️اگر به عالم رویا دیدید که خودتان تبدیل به یک گرگ شده بودید، در زندگی حقیقی تان احساس می کنید که تمایل به تنهایی و آرامش دارید و می خواهید که اطرافیان برای مدتی با شما کاری نداشته باشند. امکان دارد که وارد یک دوره سخت و طاقت فرسا بشوید و بخواهید که به استقلال برسید. مراقب باشید که این حالات کنونی شما، به فردی ضد اجتماع و جامعه تبدیل تان نکند.
  طبق نظر معبرین غربی، دیدن گرگ دو جنبه مثبت و منفی دارد. از نظر جنبه مثبت، می توان به خونسردی و حفظ آرامش شما اشاره کرد. از نظر منفی، نماد دشمنی و تهاجم است. مراقب اطرافیان و کسانی که با آنها نشست و برخاست دارید باشید.

  همچنین بخوانید:  😢 تعبیر خواب اشک و گریه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  در کتاب سرزمین رویاها📗

  در کتاب سرزمین رویاها گرگ به شانس و اقبال و خوشبختی تعبیر شده است.
  اگر در خواب دیدید که گرگی در حال دویدن بود، این خواب تعبیرش این است که با دشمنانی بسیار خطرناک که از هوش بالایی برخوردارند، رو به رو خواهید شد. همچنین مراقب حیله گری و فریب های آنان باشید. سریع گول نخورید!
  ✔️اگر در خواب دیدید که گرگی لباس پوشیده بود، در تصمیمات خود دقت و تمرکز بیشتری به خرج دهید. برای هر اقدام و تصمیمی، عقل حکم می کند که عاقبت آن را نیز وارسی و مرور کنید.
  ✔️اگر در خواب شاهد بازی دو گرگ با یکدیگر بودید، این خواب به دوستان شما باز خواهد گشت. دوستان خوبی ندارید زیرا دورویی و ریا از مهم ترین ویژگی های اخلاقی آنان است.
  ✔️اگر در عالم رویا دیدید که برای گرگی تله گذاشتید و او را به دام انداختید، این خواب از ثروت و دارایی زیاد در آینده به شما خبر می دهد.
  ✔️اگر در خواب خود دیدید که از دیدن یک گرگ بسیار وحشت زده و مضطرب شدید، دزدی بزرگی از شما می شود که به بیانی می توان گف تمام دارایی شما را خواهند برد.
  گرگ اهلی در این کتاب، به لوس بودن شما تعبیر شده است. اطرافیان با لطف و محبت بیجای خود باعث شده اند که تبدیل به فردی لوس و وابسته شوید.
  ✔️اگر در خواب خود گرگی را کشتید، کارها و امور شما با رکود و زوال رو به رو خواهد شد.
  ✔️اگر در عالم رویا تعدا زیادی گرگ مشاهده کردید، نشان دهنده سوء استفاده اطرافیان از اعتماد و اطمینان شماست.
  گرگ مرده در خواب، در واقع تصویری از موانع و مشکلات بزرگ و غیر قابل حل سر راه شماست.
  ✔️اگر گرگی را همراه با توله خود دیدید، یک موضوع عشقی و عاطفی برای شما به پایان خواهد رسید. شما پس از این اتفاق نیز احساس ناکامی و سر خوردگی می کنید.

  تعابیر خواب گرگ بر اساس موضوع

  ✔️ کشتن گرگ

  این خواب تصویری از دشمنان شماست که از موفقیت شما خوشحال نیستند و تنها برای شاهد شکست و ضرر شما بودن در مسائل کاری و فردی، در زندگی تان حضور دارند. قبل از اینکه با هر کسی صمیمی شوید و رمز و راز زندگی خود را بگویید، بهتر است شناخت کامل پیدا کنید. این شما هستید که نباید اجازه دهید از چیزی علیه شما استفاده شود.
  علاوه بر این، چنین رویایی وضعیت مالی دشمنان شما را نیز نشان می دهد. به لحاظ مالی بسیار ثروتمند و با قدرت هستند. اگر برنامه مناسبی برای شکست این افراد نداشته باشید، نمی توانید مقابله کنید.

  ✔️ گرگ در حال زوزه کشیدن

  اگر به عالم رویا چنین صدایی شنیدید، این خواب به شما خبر می دهد که به زودی از نقشه ها و برنامه هایی که دشمنان علیه شما ریختند، خبردار خواهید شد. در واقع شخصی که برنامه ریز این نقشه پلید بوده، جایی خطایی می کند و در نهایت این خطا و غفلت به نفع شما تمام خواهد شد.
  علاوه بر این، این دوران از زندگی شما می تواند یک دوره طلایی در زمینه کاری و پروژه های شما باشد؛ زیرا در این دوران شهود و دید معنوی شما به اوج و بالاترین حد خود خواهد رسید. اگر هشیار باشید و این فرصت را دریابید، می توانید از این شانس برای بهبود شرایط شخصی و کاری خودتان استفاده کنید. آگاه باشید چرا که ممکن است دیگر از این شانس ها پیش نیاید.

  همچنین بخوانید:  🐄 تعبیرخواب گاو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️ گرگ سیاه در خواب

  گرگ سیاه در خواب دیدن، تصویری از شخصی است که اطراف زندگی شماست. این فرد برای شما دردسر ها و مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد. شاید این شخص در ابتدا بسیار اصیل و خانواده دار به نظر رسد، اما طولی نخواهد کشید که می فهمید در شناخت این فرد اشتباه کرده اید. مراقب باشید و به او اجازه ندهید که از مهم ترین اخبار زندگی شما خبردار شود، چرا که این فرد بسیار موذی و خطرناک است.
  اطلاعات مهم در امور زندگی و عقاید فردی خود را جار نزنید. در رفت و آمد و ارتباط داشتن با افراد جدید محتاط باشید

  ✔️ گرگ و روباهی در حال جنگیدن

  این خواب شاید کمی غیر عادی و عجیب به نظر برسد ولی نمادی از یک جنگ و خصومت با شخصی در زندگی حقیقی تان است. شاید اخیرا چنین ماجرایی داشتید و یا در آینده برایتان پیش بیاید. این خصومت می تواند یک درگیری و یا جدل با افراد خانواده و آشنایان باشد که شما در طی این اتفاق، از نحوه برخورد و واکنش شخصی ناراحت شوید.
  اگر این شخص پیش شما از جایگاه و مرتبه خوبی برخوردار است، پس شما اولین قدم به سمت او را بردارید و درباره علت رفتارتان با او صحبت کنید. بیشتر اوقات ما رفتار و حرف های خودمان را بررسی نمی کنیم و فقط واکنش دیگران به چشم ما می آید.

  ✔️ گرگ قرمز در خواب

  دیدن گرگی به رنگ قرمز در خواب، نمادی از وضعیت و شرایط مالی شماست. ممکن است اکنون بدهی ها و قرض های زیادی داشته باشید که در طی سال ها روی هم انباشته شده و حالا شما گیج و دستپاچه اید که چطور از پس این برآیید.

  ✔️ گرگی در لباس گوسفند

  اگر به عالم رویا گوسفندی را دیدید که می دانستید گوسفند نیست و گرگی است که ظاهرش مانند یک گوسفند است، این خواب از یک شخص خبر می دهد که اخیرا سعی می کند چیزی را از شما مخفی کند. باید ذکر کنیم که این شخص از آشنایان و اطرافیان شماست.
  اطراف شما پر از نشانه است، آگاه باشید و از هشدار این علامت ها استفاده کنید. در واقع این نشانه ها برای شناخت سریع این شخص به شما کمک بسیاری خواهد کرد. ممکن است این شخص کسی باشد که هر روز با شماست و هر روز با وی برخورد دارید.
  این فرد می خواهد محبوبیت و آوازه شما را با یک نقشه، در خطر اندازد.

  ✔️ غذا دادن گرگ به شما

  اگر به عالم رویا دیدید که گرگی به شما غذا می داد، این خواب نماد فردی است که حضورش در زندگی شما بسیار مفید می باشد. این شخص از هیچ کمک و یاری به شما دریغ نمی کند. سال های طولانی است که با او در ارتباط هستید و به همین علت برای شما بسیار مهم و محترم است.
  به تعبیری دیگر این خواب سمبلی از نوعی قوه و استعداد طبیعی در وجود شماست. اگر از این استعداد خود استفاده مثبت انجام دهید، می تواند یک گزینه بسیار عالی در راه رسیدن به پیروزی و موفقیت باشد. در واقع این قوه از کودکی در وجود شما بوده اما خودتان خبر نداشته اید. باید بگوییم که اگر این نیرو را نداشتید، زندگی تان این گونه نخواهد بود.

  ✔️ گاز گرفتن گرگ

  اگر به عالم رویا دیدید که گرگی که شما را گاز گرفته بود، تعبیرش بیمار شدن و کسالت جسمی برای شما و یا یکی از اطرافیان و آشنایان شماست. به هر حال خودتان کمی بیشتر مراقب باشید و از سلامتی خود غافل نباشید.
  دوری نکردن از چیزهایی که می دانید مضر برای سلامتی شما هستند، تنها برای خودتان مشکل ساز می شود. سلامتی از بهترین نعمت های خداوند است، از این نعمت مراقبت کافی را داشته باشید.

  ✔️ گله گرگ

  گله گرگ در خواب شما، به مشکلات و دشواری های زندگی شما اشاره می کند. اگر آدمی هستید که از مشکلات و گرفتاری های زندگی تان فرار می کنید، دست از این کار بردارید. به تعویق انداختن حل مشکلات، فقط اوضاع را وخیم تر می کند. هر مشکلی را در وقت و زمان خودش حل کنید.

  ✔️ شکست دادن گرگ

  اگر در خواب دیدید که با گرگی به نبرد پرداخته و آن را شکست داده و پیروز شدید، چنین خوابی نیکوست و به شما از خوش شانسی و سعادت، و ثروت خبر می دهد. تمامی جوانب زندگی شما سامان می گیرند و اوضاع کاملا بر مراد شما خواهد گردید. هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند مانع شما برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان شود.

  ✔️ شکار کردن طعمه توسط گرگ

  اگر در خواب خود شاهد چنین صحنه ای بودید، دیگران برای انجام کاری که مد نظرشان است از شما استفاده خواهند کرد. این افراد فقط برای رسیدن به مقصود خود و به دست آوردن اطلاعات اطراف شما هستند و در صورت نرسیدن به هدف خود، شما را مقصر می دانند و سرزنش تان می کنند. این روزها هر کسی که باعث ذره ای گمان و شک در ذهن شما می شود، از خود دور کنید.

  ✔️ محاصره شدن در بین گرگ ها

  اگر در خواب دیدید که در بین گرگ ها هستید و به نحوی شما را محاصره کرده بودند، این خواب به مشکلاتی در چهارچوب خانواده شما اشاره می کند. حتی ممکن است که یکی از بین افراد خانواده شما، دچار یک مشکل و گرفتاری شده است.

  ✔️ گرگ زخمی و مجروح

  گرگی با این حالت در خواب، نماد موانع در زندگی شماست. به تعبیر دیگر ممکن است اخیرا بیش از اندازه افکار منفی در ذهن داشته باشید. برای سلامت خود هم که شده این افکار را از خانواده و روح خودتان دور کنید و بدانید بیشتر این افکار پوچ می باشد و هیچ گاه اتفاق نخواهد افتاد.

  همچنین بخوانید:  🥩 تعبیر خواب گوشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️ گرگ تنها

  گرگ تنها در خواب دیدن، نشان می دهد که بسیار تنهایی را دوست دارید و خود کفایی یکی از صفات بارز شماست. حسابی کنترل زندگی تان را در دست دارید و اجازه هیچ گونه دخالت و سرک کشیدن را نمی دهید.

  ✔️ فرار کردن گرگ

  این خواب از تمایل درونی شما به استقلال یافتن و تنها زندگی کردن خبر می دهد.

  ✔️ گرگ عظیم الجثه و غول پیکر

  این خواب از یک تحول بزرگ و بسیار حساس در زندگی تان خبر می دهد. شما بیش از حد نرمال به خود اطمینان کاذب دارید و فکر می کنید از پس هر چیز سختی بر خواهید آمد. بخاطر همین ویژگی همیشه پروژه های سخت و پیچیده را ترجیح می دهید.

  ✔️ گرگ زشت و ترسناک

  گرگ با چنین ظاهری در خواب اشخاصی اطراف شما را نشان می دهد که هدف و نیت خوبی نسبت به شما ندارند. برای صدمه زدن و پایین کشیدن شما از هیچ کاری دریغ نمی کنند.

  ✔️ صحبت کردن با گرگ

  برای تعبیر چنین خوابی باید لحن و حالت صحبت گرگ را بررسی کنیم.اگر گرگ با عصبانیت و پرخاشگری با شما صحبت می کرد، شخصی قصد دارد که شما را به انجام کاری که مایل نیستید وادار کند.
  اگر با لحن دوستانه و محبت آمیز صحبت می کرد، این خواب نشان می دهد که شما در نظر اطرافیان بسیار محبوب و دوست داشتنی هستید.

  ✔️ دوست شدن با گرگ

  اگر در خواب دیدید که گرگی با شما دوست شده بود و حالت تهاجمی نسبت به شما نداشت، این خواب از قدرت بالای شما در حفظ آرامش اجتماعی خبر می دهد. این خواب پیش بینی می کند که در جلساتی مربوط به حوزه کسب و کار شرکت خواهید کرد و این بسیار برای شما مفید و مثبت خواهد بود.

  ✔️ خوردن گوشت گرگ

  خوردن گوشت گرگ در خواب، از علاقه شما به داشتن شرایط بهتر خبر می دهد. دوست دارید که تکبر و نفوذ خود را با آرامش و مهر و محبت ترکیب کنید و از این طریق در اجتماع مرتبه بهتری را کسب کنید. در واقع دوست دارید که در هر زمینه از دیگران برتر باشید.

  ✔️ گرگ رام و اهلی

  گرگ رام و اهلی در خواب، نشان می دهد که شخصی صاحب مقام و قدرت، از شما حمایت و مراقبت خواهد کرد.

  ✔️ توله گرگ

  دیدن توله های گرگ در خواب، نشان می دهد که از نظر روانی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران کاملا آمادگی دارید و وارد یک رابطه نو و جالب خواهید شد.

  ✔️ گرگ با چشمان قرمز

  گرگ با چشمان قرمز در خواب، تصویری از تنهایی و گوشه گیری شما خواهد بود که بسیار هم سعی دارید این موضوع را پنهان و یا به نحوی سرکوب کنید. افکار نادیده گرفته شده و خاطرات تلخ و دردآور شما در گذشته، باعث می شود که از نظر روانی بسیار آسیب ببینید. در زمان حال زندگی کنید و سعی کنید خود و دیگران را ببخشید.

  ✔️ سر گرگ

  دیدن سر گرگ در خواب، سمبل اسراری است که تا کنون مخفی نگه داشته بودید ولی به زودی برای همه آشکار و بر ملا خواهد شد. این اسرار نه تنها مربوط به شخص خودتان است بلکه زندگی دیگران را نیز در بر خواهد گرفت. سعی کنید واکنش منطقی و عاقلانه ای از خود نشان دهید و شرایط از این وخیم تر نکنید.

  ✔️ چشم گرگ

  دیدن تنها چشم گرگ در خواب، از یک حمایت و پشتیبانی خبر می دهد. این لطف از سمت کسی است که اصلا به ذهنتان خطور نخواهد کرد.

  ✔️ گرگ مرده

  دیدن گرگ مرده در خواب، از شکست و ناکامی خبر می دهد. ممکن است پروژه ها و طرح هایتان با سقوط و تزلزل رو به رو شود. تمرکز خود را بیشتر کنید.

  ✔️ گرگ به رنگ آبی

  گرگ با چنین رنگی در خواب، نشانه خوبی برای شماست. شما فردی بسیار امیدوار و خوش بین هستید که از پس هر تاریکی و دشواری بر خواهید آمد. این خصلت شماست که باعث شده تبدیل به یک انسان والا منش با قدرت مثبت اندیشی بالا شوید.

  ✔️ گرگ قهوه ای

  اگر در خواب گرگ به رنگ قهوه ای مشاهده کردید، شما دوست دارید که به دیگران کمک کنید و حس انسان دوستی شما قابل تحسین است. در قبال هر چیزی احساس مسئولیت می کنید.

  ✔️ گرگ نقره ای

  گرگ با رنگ نقره ای در خواب شما می تواند نماد استوار بودن و ثابت قدمی شما در امور کاری و مسائل مربوط به زندگی تان باشد.

  ✔️ گرگ زرد و یا طلایی

  گرگ به رنگ طلایی و زرد نیز نمادی از دارایی و ثروت و میراث می باشد. به تعبیر دیگر ممکن است دیدگاه شما نسبت به زندگی تغییر کرده باشد و با بینش عمیق تری به مسائل نگاه می کنید.

  ✔️ گرگ به رنگ خاکستری

  این خواب اول از همه به شما می گوید که محل سکونت تان مناسب نیست و باید از آنجا بروید. گرگ خاکستری در خواب دیدن، به عنوان یک رنگ معنوی نشان دهنده جدایی و فاصله از اطرافیان است. اگر بخواهیم تعبیر کلی برای چنین خوابی بیاوریم، باید بگوییم که این خواب به شما پیامی می دهد. پیامش این است که کمتر با خانواده خود ناسازگاری کنید؛ زیرا گرگ در خواب نمادی از ارتباط و حمایت است.

  ✔️ محافظت شدن توسط یک گرگ

  اگر در خواب دیدید که گرگی از شما در برابر چیزی حفاظت می کرد، این خواب نشان می دهد که احتمال دارد از جایی که انتظار ندارید، حمایت شوید و کمک بسیار به شما بکنند.

  ✔️ گرگ زندانی شده

  این خواب به شما از موفقیت و پیروز شدن خبر می دهد. شما پیش دشمنان سرافراز و سربلند می شوید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  9 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  سید مهدی
  ۴ بهمن ۱۴۰۱ ساعت: ۱۴:۲۴

  سلام من خواب دیدم چند تا گرگ قهوای به من حمله کردن ولی چند تا گرگ قهوای دیگر نزاشتن به من آسیبی بزنند

  فلامرز
  ۱۵ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۰۰:۰۳

  درود. خواب دیدم که تو صحرای کشاورزی پدر بزرگم بودم و برف هم در حال باریدن بود همه جا سفید بود پدربزرگم با تراکتور رفت من تنها موندم صدای زوزه گرگ رو شنیدم دیدم سه تا گرگ تو یه خط به سمت من میان منم کاپشنم انداخته بودم رو دوشم شروع کردم به فرار و پوشیدن کاپشن و گرگ ها رسیدن بهم دورمو گرفتن حمله کردن منم یه چوب دستم بود ترسیده بودم درگیر شده بودم چوب رو میدادم دم دهن گرگ ها و از خواب پریدم. گرگا هم به رنگ سفید و خال های بزرگ زرد رو بدنشون داشتن. حالا اگر کسی می‌تونه تعبیرش کنه برام

  فروزان
  ۴ دی ۱۴۰۱ ساعت: ۰۷:۲۳

  من خواب دیدم یه گرگ دارم باهاش دوست بودم همش دنبالم میومد سیاه و سفید بود حمله نمیکرد حتی قفس داشتم تو قفس میکردمش بزور فقط نمیدونم چرا تا تو قفس میکردمش تبدیل به توله گرگ میشد، حتی حرف هم میزد ازم اجازه میخواست که ۶ ساعت بره و شهر و بگرده

  لیلی
  ۲ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۹:۵۶

  سلام شوهرم خواب دیده که اول گربه پریده رو پشتش و بعد هم گرگ و یا حیوان زشتی روی بره افتاده و دست بره را میخوره، لطفا تعبیر کنید همسرم سعی در نجات دادن بره بوده موفق میشه. تعبیرش چیه؟؟

  اصغر رافاتی
  پاسخ به  لیلی
  ۲۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۰:۱۹

  شما از وضع نابسامانی زندگی رنج میبرید.

  یزدان وفائی
  ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۱۱

  سلام من خواب دیدم با ۳تا از دوستانم در حال رفتن بودیم شب بود گله گرگ را دیدیم یک گرگ به من حمله کرد درگیر شدم و سالم از دستش فرار کردم به خانه ای که دوستانم زودتر از من رفته بودن و آنجا قایم شدیم و صاحبخانه و اهالی آمدند و تهمت دزدی رو به ما زدند معنی اش چه میشود؟؟

  صفورا
  ۹ فروردین ۱۴۰۱ ساعت: ۱۶:۴۹

  سلام همسرم خواب دیده یک گله گرگ قهوه ای به یک حیوان خر حمله کردن و آن را کشتن اما دریغ از یک ذره خون

  رعنا
  ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۱۰:۱۲

  سلام خسته نباشید
  خواب دیدم مادرم یک گرگ رو کشته و دستش رو قطع کرده تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

  محمد جواد جعفری پناه
  پاسخ به  رعنا
  ۱ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۳۰

  سلام خواب دیدم مرحوم عمویم به من گفت بیا بریم جایی دیدم چندتا گرگ همراه مرحوم دیدم و بعدش دیدم که یکی از گرگه می خواد حمله کنه سریع حمله کردم اون رو کشتم دستم خونیش و گوشت اون رو انداختم جلوی گرگه دیگه تعبیر خواب به چه معنا تشکر از شما

  روشن
  تاریک