🐏 تعبیر خواب گوسفند از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

گ یک دیدگاه
 • تعبیر خواب گوسفند 🐏

  گوسفند در دنیای واقعی، حیوانی مظلوم است که گوشت آن حلال و جزء غذاهای واجب برای رشد و تقویت بدن است.. در عالم رویا و خواب نیز به همین موارد تعبیر شده است. معبران گوسفند را خیر و برکت، روزی حلال و مال و ثروت و نعمت می دانند. همچنین معبران غربی، گوسفند را نمادی از مطیع بودن و شادمانی نیز می دانند.
  ما برای شما عزیزان تعبیر این خواب را از نظر معبران اسلامی و غربی دسته بندی کرده ایم.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  یوسف نبی

  کارل گوستاو یونگ

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  تعابیر بر اساس موضوع

  گوسفندی که لم داده و در حال استراحت بود

  گوسفندی زایمان کرد و گوسفند دیگری را به دنیا آورد

  گوسفندی به شما حمله کرد

  گوسفندی در آب شنا می کرد

  با گوسفندی در حال گفت و گو بودید

  گوسفندی را زخمی و یا شکار کردید

  گوسفند مرده ای را دیدید

  گوسفندی را گم کردید

  گوسفند کوهی و شاخ دار

  گوسفند سفید

  گوسفند صورتی

  گوسفند قهوه ای

  گوسفند سیاه

  گوسفندی پرواز می کرد

  گوسفندی شما را گاز گرفت

  گله گوسفند

  سوار بر پشت یک گوسفند هستید

  گوسفندی به دنبال شما می آمد و به بیانی تعقیب تان می کرد

  به گوسفند غذا می دادید

  شیر یک گوسفند را می دوشید

  دیدن پوست گوسفند

  دیدن پشم گوسفند

  دیدن گوشت گوسفند

  گوسفندی را تحت عنوان یک حیوان خانگی نگه می داشتید

  سر گوسفند

  گوسفندان بیمار و مریض

  بین دو گله گوسفند مختلف

  گوسفندی را با طناب بسته اند

  گوسفند سلاخی شده دیدید

  گوسفندان در چراگاه پخش شده اند و شما نیز نمی توانستید آنها را جمع کنید

  گوسفندی از شما فرار می کرد

  گوسفندی را با طناب می کشیدید

  اگر در خواب صدای بع بع یک گوسفند را می شندید

  گوسفندی همراه با بره هایش خوابیده بود

  یک گوسفند را بر دوش خود حمل می کردید

  اگر شما یک آقای متأهل هستید و در خواب گوسفند دیدید

  تعبیر خواب گوسفند

  تعبیر خواب گوسفند بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق اگر در خواب گوسفند ببینید، پنج تعبیر دارد:
  ✅اولین تعبیر، رسیدن به بزرگواری و قدرت است. ممکن است به زودی به لحاظ موقعیت اجتماعی پیشرفت خواهید کرد و یا اینکه پست و مقام بزرگی به شما واگذار خواهد شد.
  ✅دومین تعبیر، وجود یک زن مهربان و قدرتمند اطراف شماست. این زن می تواند همسر، مادر، خواهر و یا یک دوست صمیمی باشد که بسیار به شما کمک خواهد کرد.
  ✅سومین تعبیر، رسیدن به مال و ثروت و دارایی است. ممکن است ارث و میراث باشد.
  ✅چهارمین تعبیر، ریاست و مالکیت است. یا در طی انجام معامله ای سندی به مالکیت شما در خواهد آمد و یا اینکه ریاست بخشی به شما سپرده خواهد شد.
  ✅پنجمین تعبیر، رسیدن به مقام و مرتبه و یا از معامله و امضاء ای، سود بسیاری نصیب شما خواهد شد.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  ✅اگر در خواب خود گوسفند دیدید، شما به یک چیز با ارزش که مدت ها برای رسیدن به آن تلاش کردید، دست خواهید یافت.
  ✅اگر در خواب دیدید که در حال چراندن گوسفندان بودید، شما رهبری و هدایت گروهی را بر عهده خواهید گرفت.
  ✅اگر دیدید که گوسفندان بسیاری داشتید و به عالم رویا می دانستید که این گوسفندان جزء اموال شماست، شما به رزق و روزی و دارایی فراوان می رسید.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوشت گوسفند را پختید و خوردید، شما به همان اندازه که گوشت پخته خوردید، به مال و ثروت هنگفت خواهید رسید.
  ✅اگر در خواب دیدید که شما گوسفندی را سر بریدید، تعبیرش پیروزی و چیره شدن بر دشمن و بدخواهان است. همچنین شما مال و اموال این دشمن را به تصاحب خود در می آورید.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوشت گوسفند خشک شده دارید، تعبیرش اموال و چیزهایی است که نزد شما بسیار با ارزش است. اگر این گوشت را خوردید، تعبیر مثبتی ندارد.
  ✅اگر در خواب دیدید که پاچه گوسفند را می خوردید، به همان اندازه که میل نمودید، رزق و روزی و دارایی نصیب شما خواهد شد.
  ✅پیه و چربی گوسفند در خواب خوردن، نماد رسیدن به مال حلال و درست است.
  ✅جگر گوسفند در خواب، ثروت و نعمت است.
  ✅سیرابی و طحال گوسفند در خواب داشتن، تعبیرش این است که از مردی ناآشنا و غریبه مال و ثروتی به شما خواهد رسید.
  ✅اگر در خواب مشغول خوردن کله گوسفند بودید، شما عمر طولانی و پر برکتی خواهید داشت و همچنین به مال و روزی حلال نیز خواهد رسید.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوسفندی را قربانی کرده بودید، اگر در بند و اسیر هستید، آزاد خواهید شد و بعد از خللاص شدن راهی سفر حج خواهید شد. اگر بیمار هستید شما شفا و بهبودی پیدا می کنید، و یا اگر از چیزی می ترسید و وحشت دارید، از بلا و آفت در امان خواهید بود. اگر در تنگنا و زیر فشار مشکلات هستید، در های رحمت و برکت به روی شما باز خواهد شد. لازم به یادآوری است که اگر چنین خوابی را نزدیک عید قربان ببنید، تأثیر و امکان به وقوع پیوستن آن بسیار بیشتر است.
  ✅اگر در خواب دیدید که چوپان گله گوسفندی بودید، تعبیرش یا مال و ثروت حلال و درست و یا ریاست و رهبری بر یک گروه و حذب خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🐱 تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف جهان

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  ✅اگر در خواب دیدید که صاحب بز و یا گوسفند ماده ای بودید، از یک شخص بزرگوار و صاحب مقامی مقداری پول و مال به شما خواهد رسید.
  ✅اگر در خواب دیدید که شاخ های این میش بسیار قوی و نیرومند بود، شما به زودی توانگر و پر قدرت خواهید شد.
  ✅اگر در خواب دیدید که گله ای از بز و میش داشتید و در عالم رویا می دانستید که شما صاحب آنها هستید، به تعداد گوسفندان این گله شما به سود و بهره خواهید رسید.
  همچنین نوشته اند که به تعدادی که گوسفند ماده در این گله باشد، شما به بزرگی و شرافت خواهید رسید.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوشت گوسفند را کباب کردید و خوردید، به همان اندازه که گوشت خوردید، مال و ثروتی را به زحمت به دست خواهید آورد.
  ✅اگر در خواب دیدید که پوست گوسفند داشتید، رزق و رزوی شما افزایش خواهد یافت.
  ✅اگر در خواب دیدید که گله گوسفند و یا بزی را در صحرا می چراندید و به هر سمتی که می خواستید می رفتید، شما به زودی حاکم و سرپرست یک منطقه از عرب نشین ها و یا فارس نشین ها خواهید شد.
  ✅اگر به عالم رویا دیدید که به پشت شما دنبه مانند گوسفندان آویزان بود، خداوند یک فرزند به شما عطا خواهد کرد که این فرزند آینده نیکو و سرشار از ثروت و روزی فراوان خواهد داشت.
  ✅اگر در خواب گوسفندان را در دشت سرسبزی دیدید، این به این معناست که حاکم و یا رئیس شما به مال و اموال زیادی دست پیدا خواهد کرد.
  ✅اگر گوسفندان را در باغی دیدید، این خواب به این معناست که از سمت یک فرد صاحب مقام و منصب صاحب اموال فراوان خواهید شد و یا اینکه اگر خود شما فرد با نفوذ و والا مقامی هستید، بزرگی و شکوه شما دو چندان خواهد شد.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوسفند بسیار سر و صدا می کرد، تعبیر چنین خوابی رسیدن به سود و بهره فراوان به لطف یک شخص بزرگوار خواهد بود.
  ✅اگر در خواب دیدید که صاحب یک خر و گوسفند هستید و این دو باهم همراه شده بودند، شما از راه درست و حلال امرار معاش می کنید.

  از نظر جابر مغربی👨

  ✅اگر در خواب دیدید که شیر گوسفند می خوردید، به ثروت و اموال حلال خواهید رسید.
  ✅اگر در خواب دیدید که سر شما به مانند سر یک گوسفند شده بود، این خواب به معنای این است که شما به جهالت و گمراهی کشیده خواهید شد.
  ✅اگر در خواب دیدید که با یک گوسفند در حال گفت و گو و صحبت بودید، خداوند روزی و نعمت خود را برای شما دو چندان خواهد کرد.
  ✅اگر در خواب خود گوسفند ماده ببنید، این خواب سمبل یک زن شریف و بزرگوار خواهد بود که به شما کمک های شایانی خواهد کرد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  ✅اگر در خواب دیدید که گوسفند داشتید، شما به دستاوردهای با ارزشی خواهید رسید. اگر دیدید که گوسفندان خود را به چرا برده بودید، شما بر گروهی فرماندهی و ریاست خواهید کرد.
  ✅اگر دیدید که گوسفند چاق و چله و سرحالی را فروختید، شما شخصی هستید که بسیار کفران نعمت های خداوند را می کنید؛ به همین خاطر رزق و روزی شما روز به روز کمتر و دست و بال شما تنگ تر می شود.
  ✅اگر بالعکس در خواب دیدید که گوسفند چاق و چله ای را خریدید، این خواب بسیتار نیکو و مبارک است و از زیاد شدن نعمت در زندگی شما خبر می دهد.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوشت گوسفند پخته ای را می خوردید، این خواب نشانگر سود و فایده برای شماست؛ اما اگر در عالم رویا دیدید که گوشت خام گوسفندی را می خوردید، شما برای چند صباحی در اندوه و غم فر و خواهید رفت.
  ✅اگر در خواب دیدید که شما چوپان یک گله گوسفند بودید، تعبیر چنین خوابی رسیدن به ریاست و فرماندهی بر تعدادی خواهد بود. این خواب بستگی به نوع شغل و حرفه شما دارد و تنها اگر شغل ریاست و دولتی دارید، این خواب شامل حال شماست.
  ✅گوسفند ماده و شیرده در خواب، غنیمت و همچنین ازدیاد روزی و نعمت است.
  ✅اگر در خواب دیدید که شخصی گوسفندی را به شما داد، این شخص شما را در نعمت و لذت غرق خواهد کرد و به تعبیری باعث خوشبختی شما خواهد شد.
  ✅گوسفند لاغر و ضعیف، و همچنین با ظاهر بیمار گونه نماد سختی و دشواری و فقر و تنگدستی است.

  از نظر یوسف نبی👳‍♂️

  ✅از نظر یوسف نبی دیدن گوسفند در خواب نشانگر روزی حلال و درست است.

  از نظر کارل گوستاو یونگ🔮

  ✅اگر در خواب خود گوسفند مشاهده کردید، چنین خوابی نشان دهنده تابع و مطیع بودن شماست. از خود هیچ خلاقیت و ایده ای ندارید و همیشه دوست داریدکه هم فکر و عقیده با گروه و توده ها پیش بروید. به تعبیری شما تفکر گوسفندی دارید و همیشه به دنبال گله خود می روید.
  ✅تعبیر دیگر از خواب گوسفند، دلسوزی و ترحم خواهد بود. یا شما نسبت به کسی یا چیزی ترحم می کنید و یا اینکه خود شخص شما مورد ترحم و دلسوزی قرار خواهید گرفت.
  ✅گوسفند سیاه در خواب دیدن، می تواند سمبلی از حرص و طمع و یا وسوسه شدن باشد. اگر اکنون در شرایطی هستید که به راحتی می توانید خیانت و دزدی کنید، این خواب از افکار دورنی شما در این وضعیت خبر می دهد.

  همچنین بخوانید:  🥩 تعبیر خواب گوشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر لوک اویتنهاو 👴

  ✅دیدن کی گوسفند چاق و سرحال در خواب، نمادی از یک اتفاق خوب و لذت بخش است که تا مدت ها یادآوری آن شما را شاد و خوشحال خواهد کرد.
  ✅اگر در خواب خود گوسفند لاغر و ضعیفی دیدید، در آینده نزدیک لحظات سخت و دشواری را تجربه خواهید کرد.
  ✅گله گوسفندان در عالم رویا، نشان دهنده این است که صرفه جویی و قناعت های اکنون شما، در نهایت باعث خوشبختی و سعادت شما خواهد شد.
  ✅اگر در خواب ببنید که چوپان یک گله گوسفندید، این خواب به شما بشارت از یک شادی بزرگ می دهد.

  از نظر آنلی بیتون 👴

  ✅اگر شما یک کشاورز و یا مزرعه و گله دار هستید و در خواب خود گوسفند دیدید، این خواب نشان می دهد که شما به احساس شادمانی و سود و منفعت بسیار زیادی خواهید رسید.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که گوسفندان یک گله، همه مریض و لاغر شده بودند، تعبیر چنین خوابی این خواهد بود، که ممکن است نقشه ها و طرح های شما آنطور که پیش بینی کرده بودید، جلو نروند و شما از بابت عملی نشدن این موضوعات بسیار احساس ناامیدی و یأس کنید.
  ✅اگر در خواب دیدید که در حال چیدن و کوتاه کردن پشم گوسفندان هستید، دست به کارهایی می زنید که برای شما سود بسیاری را به ارمغان خواهند آورد.
  ✅اگر در خواب دیدید که گوشت گوسفند می خوردید، این خواب نمادی از اشخاص بداخلاق است که بارها احساسات شما را له کرده و نادیده انگاشته اند و یا در آینده از سکت چنین افرادی، چنین اتفاقی خواهد افتاد.

  تعبیر خواب گوسفند بر اساس موضوع 📋

  گوسفند در خواب به طور کلی نماد تبعیت کردن، تسلیم و عقب نشینی، دلسوزی و ترحم است. این خواب نشان می دهد که شما اختیاری از خود ندارید و همچنین هیچ ایده و ابتکاری به خرج نمی دهید.

  گوسفندی که لم داده و در حال استراحت بود

  این خواب نشان می دهد که شما از زندگی خود بسیار رضایت دارید و برای متعادل نگه داشتن زندگی خود، زیر بار هیچ مسئولیتی نمی روید. از اینکه بخواهید مورد قبول دیگران باشید خسته اید و تصمیم دارید که زین پس برای خودتان زندگی کنید!

  گوسفندی زایمان کرد و گوسفند دیگری را به دنیا آورد

  آینده شما در خطر خواهد افتاد. ممکن است شخصی در اطراف شما باشد که بخواهد که با تحمیل ایده و نظر خودش به شما، باعث بهم ریختگی و انحراف شما از مسیر کاری تان شود.

  گوسفندی به شما حمله کرد

  مراقب زیر دستان و یا کارمندان خود باشید. احتمالا در پی برنامه ریزی برای ضربه زدن به شما هستند. سیاست کاری خود را فراموش نکنید و با آنها نرم تر رفتار کنید. در غیر این صورت اگر رفتار عجولانه و پرخاشگرانه ای را پیش بگیرید، آنها با هم متحد شده و علیه شما و کارتان اقدام می کنند.

  گوسفندی در آب شنا می کرد

  یک معجزه غیر منتظره و به یاد ماندنی برای شما در حال رخ دادن است. شما برای به دست آوردن آزادی و برابری بلند خواهید شد و در این راه افرادی را با خود یار و همراه خواهید کرد.

  با گوسفندی در حال گفت و گو بودید

  احتمال دارد که یک مبارزه و درگیری برای شما به وجود آید. شما در روزهای آینده از رازهایی با خبر می شوید که ممکن است بسیار ناراحت و کلافه شوید؛ ولی در عین حال نیز تلاش می کنید تا رفتاری درخور و مناسب از خودتان نشان دهید.

  گوسفندی را زخمی و یا شکار کردید

  در مورد مسأله ای بسیار حساس و آسیب پذیر خواهید شد. شما نمی توانید برای حل کردن این جریان تصمیم مناسبی بگیرید.

  گوسفند مرده ای را دیدید

  این خواب تصویری از شکننده بودن روحیه شماست. شما برای جلوگیری از صدمه دیدن خودتان، سعی دارید تا افکار و ایده هایتان را مخفی کنید و ترس از بیان کردن دارید. اگر با همین ترس ها به زندگی کردن ادامه دهید، در آینده هیچ پیشرفت و دستاوردی نخواهید داشت و همچنین بهترین و طلایی ترین موقعیت ها را از دست خواهید داد.

  گوسفندی را گم کردید

  به سفر سخت و مشقت باری خواهید رفت. هدف شما این است که افراد موفق و قدرتمند را با خودتان را همراه سازید تا بتوانید به سبب آنان مسیر زندگی خود را هدایت کنید.

  گوسفند کوهی و شاخ دار

  سمبل دستاورد و موفقیت های جدید در مسیر زندگی شماست. این خواب نیز نکته ای را به شما گوشزد می کند که در راه رسیدن به این پیروزی ها، مراقب باشید که عزیزان و دوستان خود را از دست ندهید.

  گوسفند سفید

  از شغل و حرفه نو، سود دو چندان، و ملاقات با افراد جدید خبر می دهد. برخی این خواب را به لذت و شادی، یک نوزاد و سادگی نیز تعبیر کرده اند.

  گوسفند صورتی

  تصویری از شماست که نشان می دهد میلی به حمایت از مستضعفین و نیازمندان ندارید.

  همچنین بخوانید:  🐄 تعبیرخواب گاو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  گوسفند قهوه ای

  در عالم رویا، یک حامی و پشتیبان دلسوز را نشان می دهد. این حامی می تواند یکی یا چندین تن از دوستان خودتان باشند.

  گوسفند سیاه

  در خواب، نشانگر ناسازگاری و مخالفت شما با اطرافیان تان است. بخاطر همین رفتارتان ممکن است از گروهی و یا مسیری جدا شوید. همچنین گوسفند به رنگ سیاه در خواب، می تواند نمادی از یک شخص پلید و شرور باشد که قصد سوء استفاده ضربه زدن به شما را دارد.

  گوسفندی پرواز می کرد

  شما از اطرافیان به شدت انتظار دارید. برای راحت تر زندگی کردن و آسایش خاطر خود، سعی کنید توقع خود از دیگران را به صفر برسانید.

  گوسفندی شما را گاز گرفت

  این خواب نشان می دهد که شما از شرایط زندگی حال خود رضایت ندارید ولی از سر اجبار به قوانینی که اعتقاد ندارید، پای بندید. دست از مقاومت کردن بردارید؛ چرا که این حرکت فقط باعث دوری دیگران از شما خواهد شد.

  گله گوسفند

  در خواب شما، نشانی از میل درونی تان برای همراه شدن و سازگاری با اصول جامعه است.

  سوار بر پشت یک گوسفند هستید

  به کمک دوستان خود قدم در کار و مسیر جدیدی خواهید گذاشت، که سود بسیاری برای شما به همراه دارد.

  گوسفندی به دنبال شما می آمد و به بیانی تعقیب تان می کرد

  شما می خواهید که دوستان خودتان را در مورد موضوعی قانع کنید؛ ولی با مخالفت شدید آنها روبه رو شده اید و به هیچ عنوان ایده شما را قبول نخواهند کرد.

  به گوسفند غذا می دادید

  لازم است که با دیگران هماهنگ و هم مسیر شوید. اگر اخیرا سوءتفاهمی ایجاد شده در صدد باشید تا رفعش کنید.

  شیر یک گوسفند را می دوشید

  تغییرات مثبتی اطراف شما در حال وقوع هستند. چه در زمینه کاری و چه مالی، پیشرفت خواهید داشت.

  دیدن پوست گوسفند

  در خواب، تصویری از میزان دلسوزی و فداکار بودن شماست. اغلب دیگران برای شما در اولویت هستند.

  دیدن پشم گوسفند

  در خواب، نماد موفق شدن و رسیدن به قدرت است. شما در زندگی خود به جایی خواهید رسید که همه جا شما را تحسین و تشویق خواهند کرد.

  دیدن گوشت گوسفند

  در خواب، به تعبیر دیگر نشان دهنده پرداخت شدن قرض و بدهی شماست.

  گوسفندی را تحت عنوان یک حیوان خانگی نگه می داشتید

  روزهای بسیار خوش و دلنشین برای شما و خانوادتان در راه است. اگر اخیرا به کاری مشغول شده اید، این مسیر را ادامه دهید، زیرا در نهایت به موفقیت ختم خواهد شد.

  سر گوسفند

  افرادی در اطراف شما در صدد هستند تا با نصیحت و صحبت، شما را در مسیر درست قرار دهند. لجبازی را کنار بگذارید و به آنها گوش دهید.

  گوسفندان بیمار و مریض

  از سمت یکی از دوستان مونث خود، مورد بی وفایی و ضربه روحی قرار خواهید گرفت.

  بین دو گله گوسفند مختلف

  درگیری رخ داد، شما نیز در روزهای آتی ممکن است در یک بحث و درگیری قرار گیرید. ممکن است این خواب از سفرهای سبک همراه با فایده بسیار نیز خبر دهد.

  گوسفندی را با طناب بسته اند

  این خواب به دنیا آمدن یک نوزاد جدید را خبر می دهد.

  گوسفند سلاخی شده دیدید

  فرقی ندارد که در چه مکانی دیده شود، تعبیرش ایجاد شدن دردسر و مشکلات در زندگی آینده است. ممکن است نتوانید از پس این بحران برآیید و در نتیجه احساس ضعف و کمبود، ذهن شما را محاصره کند.

  گوسفندان در چراگاه پخش شده اند و شما نیز نمی توانستید آنها را جمع کنید

  این خواب نشان می دهد که شما را تحقیر و مسخره می کنند. شاید بخاطر اعمال و تصمیمات اخیرتان باشد. مثلا کاری کرده اید و یا حرف نسنجیده ای زدید.

  گوسفندی از شما فرار می کرد

  شما با یکی از اعضای جوان خانواده خود دچار اختلاف و سوء تفاهم خواهید شد. این اختلاف، یک درگیری لفظی خواهد بود که ممکن است بخاطر حس استقلال طلبی و پرخاشگری یک نوجوان باشد که بی شک با دوران بلوغ آن در ارتباط است.

  گوسفندی را با طناب می کشیدید

  شخصی که می تواند یک دوست، یک آشنا و یا فرد نزدیکی به شما باشد، در حال سوء استفاده از شما خواهد بود. مهربانی و سادگی بیش از اندازه شما باعث شده که این فرد چنین اجازه ای به خودش بدهد تا به شما خیانت کند.

  اگر در خواب صدای بع بع یک گوسفند را می شندید

  شما نسبت به یکی از نزدیکان و یا دوستان خود، احساس دلسردی و ناامیدی دارید. چون این شخص برای شما با ارزش است، عدم شوق و ذوق او برای انجام کارها یا عدم پشتیبانی و حمایت او از شما باعث شده که از دست او بسیار دلخور شوید.

  گوسفندی همراه با بره هایش خوابیده بود

  این خواب تصویری از غرایز مادری و حس پرورش شماست. شما از آن دسته شخصیت ها هستید که با دیگران بسیار مهربان و در زمان سختی کسی را تنها نمی گذارید.

  یک گوسفند را بر دوش خود حمل می کردید

  این خواب به دوره ای از زندگی شما اشاره می کند که طعم ثروت و خوشبختی را خواهید چشید.

  اگر شما یک آقای متأهل هستید و در خواب گوسفند دیدید

  این خواب اشاره به همسر شما دارد. همسر شما به لحاظ شخصیتی بسیار نیکوست و شما نیز به او بسیار علاقه دارید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  معین
  ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۱۵

  سلام خواب دیدم دخترم رو بردن قایم کردن پیش یه بره سفید تو اتاقک کوچک دخترم هم اروم و ساکت بود

  روشن
  تاریک