🥩 تعبیر خواب گوشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

گ ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ بدون دیدگاه

تعبیر خواب گوشت 🥩

برای آگاهی یافتن از تعبیر خواب گوشت لازم است بر اساس جزئیات رویای خود به جستجو بپردازید. به ویژه که در میان تعبیر خواب بریدن گوشت قرمز و خوردن آن تفاوت های قابل توجهی وجود دارد.

به طور کلی دیدن گوشت در خواب نمادی از مال، ثروت و دارایی است. چنین رویایی ممکن است تعبیری نیک و مثبت داشته باشد. یا این که به موضوعی منفی تعبیر شود.

بر همین مبنا تیم تاروت رنگی نگاهی به نظر معبرین معروف انداخته است. از آن سو نیز سایر تعابیر مربوط به خواب گوشت را جمع آوری کرده ایم. امید است پس از مطالعه این مطلب به مفهوم رویای خود پی ببرید.

در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

تعابیر بر اساس معبر

منوچهر مطیعی تهرانی

محمد ابن سیرین

ابراهیم کرمانی

جابر مغربی

امام جعفر صادق (ع)

آنلی بیتون

دانیال نبی

یوسف نبی

جابر مراکشی

کارل گوستاو یونگ

خالد اصفهانی

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تعابیر بر اساس موضوع

بریدن گوشت قرمز

بریدن گوشت توسط قصاب

گوشت فاسد و خراب

بریدن گوشت توسط شخص

پختن گوشت قرمز

خوردن گوشت قرمز

گوشت قرمز چرخ کرده

خرد خوردن گوشت قرمز

خریدن گوشت قرمز

گوشت قربانی نذری

خوردن گوشت آهو

فیله گوسفند یا گاو

خوردن گوشت نهنگ

خوردن گوشت لاک پشت

خوردن گوشت خرچنگ

خوردن گوشت گراز

شکار و خوردن گوشت حیوان

تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت بر اساس نظر معبر 👴

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 👴

✍️ اگر گوشت حیوانات حلال را در خواب ببینید و یا از این گوشت بخورید در هر دو صورت تعبیری نیک و مثبت دارد.

✍️ در حالی که دیدن حیوانات مکروه و حرام و خوردن از گوشت آنها تعبیری بد و منفی دارد. میزان خوبی و بدی تعبیر آن و همین طور مبارکی و بدشگونی این رویا بسته به نوع حیوان مشاهده شده متفاوت خواهد بود.

✍️ خرید و فروش گوشت در عالم خواب مفهوم خوب و خوشی ندارد. به خصوص اگر به قصابی رفته گوشت را بخرید و به خانه خود بیاورید.

✍️ تعبیر دیگری از خرید و فروش گوشت این است که دچار غم، غصه، آشوب، حوادث بد و ناگهانی می شوید. در این میان تفاوتی ندارد که خوابتان مربوط به حیوانی حلال گوشت بوده باشد یا حرام و مکروه.

زیرا در هر صورت موقعیت اجتماعی تان بدتر از اوضاع فعلی می شود. به طوری که با انجام برخی کارها به اعتماد دیگران خیانت میکنید. در نهایت دیگر شما را معتمد خود نمی دانند.
✍️ اگر در عالم رویا ببینید که مقداری گوشت پخته شده دارید و یا گوشت پخته را به عنوان غذا می خورید مفهوم نیکی دارد. نشانه نعمت، برکت، رزق و روزی از جانب خداوند است.
✍️ گوشت خام در خواب نشانه مال و دارایی است که با سختی، زحمت و عرق جبین به دست می آید.

✍️ خوردن گوشت خام یا حتی گاز زدن آن در خواب تعبیر بدی دارد. نمادی از ظلم، ستمگری، دست درازی و زورگویی است.

✍️ دیدن گوشت گوسفند در خواب و خوردن از آن به معنای نعمت، برکت و چیز با ارزشی است که به رایگان به دست می آید.

✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت شتری را میخواهید بخورید یا به طور کلی گوشت شتری را در اختیار دارید مفهومش این است که ارث و میراثی غیر منتظره نصیبتان می شود.

✍️ گوشت گاو در خواب نشانه افزایش نعمت و روزی است.

✍️ گوشت خرگوش یعنی اموالی از یک خانوم به شما به ارث میرسد.

✍️ اگر در خواب مشاهده کنید که گوشت بز لاغری دارید یا از این گوشت میخورید یعنی با نهایت پستی و نیرنگ اموال یک شخص فقیر و بی سرپرست را از چنگش در می آورید و خودتان از آن بهره مند می شوید.

✍️ اگر ببینید که از گوشت خروس میخورید مفهومش این است که از جانب یک مرد نترس و مشهور منفعت و نعمتی به شما می رسد.

به روایت محمد ابن سیرین 👴

✍️ دیدن گوشت پخته شده در خواب تعبیر مثبت تری دارد تا اینکه گوشتی خام و یا کبابی را ببینید.

✍️ هر چقدر میزان پختگی گوشت بیشتر باشد یعنی آسان تر موفق می شوید مال و اموالی را از آن خود کنید.

✍️ در مقابل گوشتی با میزان خامی بیشتر نشانه‌ای از این است که مال مشخصی را با سختی و دردسرهای فراوان تری به دست می آورید.

✍️ خوردن گوشت گوسفند پخته شده به هر مقداری که باشد یعنی به همان میزان در کسب این اموال دچار سختی و مشقت می شوید.

✍️ خوردن کباب گوشت گاو یا گوشت اسب علامت این است که از جانب فرد قدرتمند و عالی مقامی به شما سود ، منفعت و پاداشی می رسد.

✍️ خرید و فروش گوشت در خواب تعبیر بدی دارد.

✍️ دیدن فیله گوسفند در خواب به معنای یک مال اندوخته و پنهان شده است. شما این مال را پیدا می کنید اما در ازایش باید هزینه و بهایی بپردازید.

✍️اگر دیدید که از این گوشت فیله پخته شده میخورید مفهومش این است که یک مال و دارایی مخفی را کشف کرده اما به بیهودگی هدر می دهید. باید آن را مال باد آورده ای بدانیم که سریع و آسان نیز خرج می شود. همانگونه که در عالم واقعیت به گوشت نرم، کبابی و لذید فیله گفته می شود.

✍️بعضی از تعبیر کنندگان در تعبیر خواب فیله آن را یک مال مخفی شده می دانند که از طرف فردی پنهان شده و صاحب مال آن را از یاد برده است. سپس شخص رویابین اتفاقی این پول را پیدا می کند.
✍️ خوردن گوشت سگ در خواب یعنی با یکی از دشمنان خود متحد شده و دشمن دیگری را شکست می دهید.

✍️ خوردن گوشت مار در عالم رویا به بزرگی، قدرت، ثروت و منصب تعبیر می شود.

✍️ اگر فرد رویابین آقا باشد و ببیند که رنگ پهلویش قرمز شده است و تکه ای گوشت خونین از بدنش می افتد مفهومش این است که همسرش سقط جنین ناگهانی خواهد داشت.

همچنین بخوانید:  🐄 تعبیرخواب گاو از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

✍️ داشتن گوشت گوسفند خشک شده در خواب یعنی یک غنیمت و چیز با ارزشی که به طور مجانی به دست می آید.

✍️ اگر این گوشت خشک شده گوشت اسب باشد به معنای این است که دیگران مالی گران بها را رایگان به شما می دهند.

✍️ اگر استخوانی را بردارید که تکه های گوشت بر آن قرار گرفته است به میزان گوشت موجود مال، اموال، ثروت، خیر و برکت نصیبتان می شود.

✍️ اما اگر این استخوان بدون گوشت باشد یعنی به میزان کمی خیر و برکت برایتان در راه است.

✍️ دیدن گوشت شانه حیوان در خواب نشانه ای از مقدار، میزان، اندازه و اعتبار است.

✍️ اگر گوشت شانه حیوانی را باز کنی و رگ های درون آن را ببینی مفهومش این است که سال جاری سالی پر باران خواهد بود.

✍️ اگر ببینی که رنگ گوشت شانه به تیرگی رفته است یعنی در سال پیش رو بلایا و حوادث اجتناب ناپذیر فراوانی در راه است.

به روایت ابراهیم کرمانی 👴

✍️ خوردن گوشت شتر در خواب یعنی با اذیت و آزار اموال شخص یتیمی را از او می گیری.

✍️ خوردن گوشت پرستو در عالم رویا نشانه‌ای از دارایی و اموال کم، محدود و انگشت شمار است.

✍️ خوردن گوشت بز در خواب بیماری، مصیبت و بلا را پیش‌بینی می‌کند.

✍️ خوردن گوشت مرغابی نمادی از اموال و دارایی است. همچنین می تواند نشانه این باشد که به مقام و منصبی عالی دست می یابید.

✍️ اگر خود را در حال خوردن گوشت پلنگ ببینی مفهومش پیروزی در یک نبرد سخت و دشوار است.

✍️ خوردن گوشت گنجشک به خوردن از اموال و دارایی های فرزند تعبیر می شود.

✍️ اگر ببینی مشغول خوردن گوشت بوزینه ای هستی یعنی بیمار؛ غمگین، آزرده و دل چرکین میشوی.

✍️ خوردن گوشت فیل در خواب به معنای این است که از جانب یک فرد قدرتمند، با نفوذ و ثروتمند دارایی و منفعتی به تو میرسد.

✍️ خوردن گوشت چکاوک مصرف کردن مال دزدی و سرقتی تعبیر می شود. این خواب در تعبیر دیگر می‌تواند نشانه‌ای از به دست آوردن اموال فراوان باشد.

✍️ خوردن گوشت خرگوش در رویا یعنی از چند خانوم ارثی به تو می رسد.

✍️ گوشت خرچنگ به معنای کسب مال به واسطه چند خانوم است.

✍️ خوردن گوشت کبک یعنی مال و ثروتی را از یک خانم میگیری. در تعبیر دیگر از خواب گوشت کبک اگر خود فرد رویابین مشغول خوردن از این گوشت باشد. یعنی از یک خانوم ثروتمند و عالی مقام مالی نصیبش می شود. بطور کلی از جانب او سود و منفعت می برد.

✍️ خوردن گوشت راسو به معنای خوردن و مصرف از مال سرقتی است.

✍️خوردن گوشت روباه در خواب نشانه‌ای از بیماری، ناخوش احوالی، ترس و هراس است.

✍️ خوردن گوشت زاغ یعنی از اموال مردی بدکردار و گناهکار استفاده می کنی.

✍️ خوردن گوشت سوسمار به معنای این است که دچار سختی، مشقت و زحمت می شوید.

✍️ خوردن گوشت سار (نوعی پرنده) نشانه این است که به سفری می روید. این سفر موجب شادی، آسایش و آسودگی شما می شود.

✍️ خوردن گوشت سگ در خواب به مفهوم پیروزی و غلبه بر دشمنان و بدخواهان است.

✍️ خوردن گوشت سیمرغ در رویا به این تعبیر می شود که از جانب فردی عالی‌مقام و بلندمرتبه شادی و آسایش نصیبتان خواهد شد.

✍️ خوردن گوشت شاهین نماد این است که از شر فردی ظالم و ستمکار رهایی می یابید.

✍️ خوردن گوشت بره در خواب تعبیرش این است که از مسیر خود منحرف شده و دچار گمراهی می شوید.

✍️ خوردن گوشت شیر یعنی از جانب فردی قدرتمند و منصب دار سود و بهره ای نصیبتان می گردد.

✍️ خوردن گوشت طاووس یعنی بهره‌مندی از مال و ثروتی فراوان.

✍️ خوردن گوشت طوطی به مفهوم آموختن علم و دانشی است که سود و منفعتی برایتان ندارد.

✍️ خوردن گوشت قمری یعنی خانومی زیبا رو باعث شادی و آرامش شما میشود.

✍️ خوردن گوشت گاو یا گاو میش به معنای سود و منفعت است.

✍️ اگر ببینید از گوشت گاو کوهی می خورید و همچنین اگر چیزی که در خواب خورده اید، گوشت کبوتر باشد یعنی مال یک خانوم یا خانومی که مستخدم شما است را از او می گیرید. به نوعی حق اش را به او نمی دهید.

✍️ خوردن گوشت گربه به معنای این است که مالی را از مسافت دوری به دست می‌آورید.

✍️ خوردن گوشت لاک پشت یعنی از یک استاد و شخص دانشمند علم می آموزید.

✍️خوردن گوشت کفتار به معنای این است که پیر زنی شما را سحر و جادو می کند.

✍️ خوردن گوشت ماهی به معنای کسب مال و ثروت زیاد است.

✍️ خوردن گوشت ماکیان (مرغ و خروس) یعنی اموال کسانی را که برای تان کار می‌کنند را بالا می کشید و چنگشان در می آورید.

✍️ خوردن گوشت نهنگ در خواب یعنی حادثه ای ناگوار روی می دهد که آسیب هایی برایتان به همراه دارد.

✍️ خوردن گوشت هدهد به معنای این است که از اموال فردی باهوش، دانا و خردمند استفاده میکنید.

✍️ خوردن گوشت پرنده ای به نام هما در خواب نشانه‌ای از این است که فرد بزرگ و قدرتمندی باعث آرامش خیال و شادی شما می شود.

✍️ اگر ببینی که گوشت تن خودت را بریدی و برای یک پرنده انداختی یعنی از اموال و دارایی هایت به کسی بخشش می کنی.

✍️ خوردن گوشت قربانی و نذری به معنای به دست آوردن سود و منفعت است.

✍️ خوابی که در آن از گوشت قرقاول بخوری تعبیرش اندوهگینی، بیماری و غم است.

✍️ اگر ببینی که از گوشت سنگخواره (مرغ قطا) میخوری یعنی اموال فردی نادان و کم خرد را مصرف می کنی.

به روایت جابر مغربی 👴

✍️ اگر در خواب ببینی که گوشت خریداری کرده و به خانه‌ات برده ای به نابودی، تباهی، مرگ و نیستی تعبیر می شود.

✍️ اگر در خواب از گوشت ران خودت بخوری یعنی به همان اندازه که خورده ای از مال و اموال خودت استفاده میکنی.

همچنین بخوانید:  🐏 تعبیر خواب گوسفند از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

✍️ اگر پرنده ای را ببینی که تکه‌ای از گوشت بدنت را کنده و با خود برده مفهومش این است که اموال و دارایی ات را به زور از چنگت در می آورند.

به روایت امام جعفر صادق (ع) 👳

✍️ برای خوردن گوشت جانوران در خواب ۴ تعبیر وجود دارد:

✍️ تعبیر اول دارایی و اموال است.

✍️ تعبیر دوم ارث و میراثی است که از فرد متوفی به جای می ماند.

✍️ جنبه سوم این خواب بیانگر ثروتمندی و بی نیازی است.

✍️ وجه چهارمش نیز به بلا و حوادث ناگوار اشاره دارد.

✍️ اگر در خواب هدیه دادن گوشتی سالم، مرغوب، نرم و تازه را دیدی تعبیرش نیکی، خیر و خوبی است.

به روایت آنلی بیتون 🤵

✍️ اگر یک خانوم گوشت خام را در خوابش ببیند نشانه این است که اهدافی دارد. در رسیدن به این هدف ها و آرزوها دچار نومیدی، یاس و دلسردی می شود.

✍️ اگر آنچه در خواب دیده گوشت پخته شده باشد مفهومش این است که دیگران به علایق او دست می یابند.

✍️ در تعبیر دیگر این خواب یعنی تمام کائنات متحد شده و به یاری او می پردازند تا به اهدافش برسد.

به روایت دانیال نبی 👳

✍️ این خواب خبر از نتایج خوب و خوشی دارد که در همه کارها و مسائل در انتظارتان است.

✍️ اگر در خواب خوردن گوشت بدن خودتان را ببینید به مال و دارایی تعبیر می شود.

✍️ تعبیر دیگر این است که در نبود اعضای خانواده به بدگویی از آنها می پردازید.

✍️ از سوی دیگر می توان اینگونه تعبیر کرد که نسبت به یک مسئله مخفی آگاهی پیدا می کنید. موضوعی هم چون راز که کس دیگری از آن اطلاع ندارد.

به روایت یوسف نبی 👳

✍️ مشاهده گوشت خام و ناپخته در خواب نشانه‌ای از بی فکری است.

✍️ اما اگر گوشت پخته شده در خواب ظاهر شود معنای خوب و مثبتی دارد.

✍️ اگر گوشتی که دیدید پر و پیمان و زیاد باشد نمادی از ارث، میراث، اموال و دارایی است.

✍️ گوشت کم مایه و اندک علامت غم، اندوه و رنج است.

✍️ اگر ببینید که گوشت می خورید نمادی از سربلندی، ثروت و بزرگی است.

به روایت جابر مراکشی 👴

✍️ اگر کبک نری را در خواب ببینید یعنی خداوند فرزند پسری به شما اعطا می کند.

✍️ به همین صورت دیدن کبک ماده در خواب نیز به معنای این است که فرد رویابین دختر دار می شود.

✍️ اگر یک آقا خواب کبک ماده را ببیند مفهومش ازدواج با خانومی است که برایش چند فرزند دختر به دنیا می آورد.

به روایت کارل گوستاو یونگ 🤵

✍️ دیدن گوشت خام در رویا خبر از وجود موانعی در مسیرتان دارد. این سدها باعث ناامیدی، بی‌رغبتی و جا زدن شما در حرکت برای رسیدن به اهدافتان می شود.
✍️ تعبیر دیگر این خواب به معنای باطن و درونی سرکش، یاغی و حتی حیوانی است. به طور کلی می‌توان آن را مرتبط با احساسات خام درونی دانست.
✍️ اگر گوشتی را درخواب بپزید و یا از این گوشت بخورید مفهومش این است که وارد بطن یک قضیه می شوید.
✍️ البته ممکن است اینطور تعبیر شود که تمام تلاشتان را برای رسیدن به چیزی انجام می دهید با این حال آن چیز نصیب دیگران می شود.
✍️ به تعبیر دیگر موفق به کشف انگیزه ها و نیروهای غریزی درونی خود می گردید و آنها را به کار می گیرید.
✍️ اگر گوشتی که در خواب دیدید خراب و فاسد باشد پیش‌بینی کننده این است که از نظر روحی و جسمی نوعی سقوط، تزلزل و ناپایداری را تجربه می کنید.
✍️ این خواب را می‌توان نمایانگر امور مربوط به سلامتی و تندرستی دانست.

به روایت خالد اصفهانی 👴

✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت قرمز یا سفید رنگی را برش می دهید علامت این است که از اندوه، رنج و یک سری دردهای حاد و ریشه دار رهایی می یابید.
✍️ اگر یک آقا در خواب بیند که گوشت گاو یا گوسفند را میبرد، نوید بخش این است که مشکلات و درگیری های روحی و روانی اش به پایان می رسد. بریدن در اینجا به اتمام و رهایی تعبیر می شود.
✍️ اگر خودتان را به عنوان قصابی در خواب ببینید که لاشه گوشتی را می برید یعنی مقدار قابل توجهی پول نقد دریافت می کنید. به مدد این پول قادر به پیاده کردن برنامه های ذهنی تان می شوید.

به روایت کتاب فرهنگ تفسیر رویا 🤵 📚

✍️ گوشت خوراکی را نمادی از پاسخ دادن به احتیاجات جسمی و فیزیکی و در واقع نوعی ارضا شدن می داند.
✍️ همچنین گوشت خوراکی در خواب می تواند اشاره گر ایده آل ترین و شادترین قسمت از زندگی فرد باشد.
✍️ غذادهی و پرورش دادن از دیگر تعابیر خواب گوشت است.
✍️ طبق این خواب اگر سعی و کوشش کنید فرصت های ناب و سرشار از خوش اقبالی در انتظارتان است.
✍️ در تعبیر دیگر باید بگوییم که فرد رویابین در رفتارهای جنسی تنها به بخش فیزیکی آن اهمیت می‌دهد و احساسات را دخیل نمی‌کند.
✍️ اگر شخص گیاهخواری خواب گوشت ببیند مفهومش این است که باید از موضوعی دوری و اجتناب کند.
✍️ این خواب می تواند به مرگ،نیستی، احساس گناه و عذاب وجدان نیز تعبیر شود.
✍️ گوشت خام در خواب علامتی از احساسات غریزی و درونی فرد است که اتفاقاً قدرت زیادی نیز دارند.

تعبیر خواب گوشت بر اساس موضوع آن 🍖

بریدن گوشت قرمز

✍️ بریدن گوشت قرمز در عالم خواب نشانه یک ارتباط سمی است. یعنی رابطه‌ای که شما را دچار درد، رنج و غم می کند. از آن سو نیز دردسر و گرفتاری هایی را برای تان به همراه دارد.

بریدن گوشت توسط قصاب

✍️ اگر در خواب دیدید که خودتان یا قصابی مشغول بریدن گوشت هستید یا قصابی این کار را انجام می دهد. باید بیشتر احتیاط کنید. زیرا خطر فریب خوردن برای شما وجود دارد.

همچنین بخوانید:  🐱 تعبیر خواب گربه از نظر معبران معروف جهان

گوشت فاسد و خراب

✍️ اگر در خواب گوشت قرمزی را برش دهید، سپس ببینید که از درون فاسد و خراب است. یعنی شخصی پشت سرتان به طور مخفیانه نقشه هایی می‌چیند تا به شما ضرر بزند. در واقع علیه‌ شما دسیسه می کند.
✍️ اگر گوشت فاسدی که مشاهده کردید تغییر رنگ داده و رو به سیاهی برود. همینطور بوی بدی از آن به مشامتان برسد به معنای این است که ضرر و زیان به خانه و زندگی تان وارد می شود.

بریدن گوشت توسط شخص

✍️ اگر در عالم خواب در حال تهیه و تدارک برای بریدن گوشت بودید. مفهومش این است که زمان آن رسیده به زندگیتان یک تغییر اساسی بدهید. توجه داشته باشید که نتیجه این تغییرات کمی مبهم و نامعلوم است.
یعنی کاملاً مشخص نیست که به خوشی و شادی منجر می شود یا غم و غصه را برایتان به همراه دارد. این خود شما هستید که نتیجه را با عملکردتان تعیین می کنید.

پختن گوشت قرمز

✍️ تعبیر خواب پختن گوشت قرمز یعنی به هدف ها و آرزوهایتان دست می یابید. این خواب ممکن است نشان دهد که در زندگی واقعی منتظرید تا اوضاع مالی تان روبراه تر شود.
✍️ اگر پختن گوشت قرمزی مانند کتلت را در خواب ببینید یعنی در خانه خود ترتیب برگزاری یک میهمانی بزرگ را می‌دهید.
✍️ پختن ششلیک در خواب یعنی به ناچار باید برنامه ها و نقشه هایتان را عقب بیندازید. ابتدا به امور سخت خانه و مشکلات زندگیتان رسیدگی کنید. در نهایت آنچه عایدتان می شود کاملاً رضایت بخش خواهد بود.

خوردن گوشت قرمز

✍️ خوردن گوشت قرمز در خواب یعنی درون شما مملو از احساسات مثبت و ویژگی‌های شخصیتی خوب است. با این حساب زمانی را برای درک خود اختصاص دهید. نگاهی موشکافانه به عمق وجودی خود داشته باشید. اگر چنین نکنید احتمال دارد که همه انگیزه ها و علایقتان در زندگی را از دست بدهید.

گوشت قرمز چرخ کرده

✍️ معنی گوشت قرمز چرخ کرده در خواب این است که خویشاوندانی ثروتمند و پولدار در زندگی تان ظاهر می شوند. اگر با این اقوام ارتباط برقرار کنید نتایج خوبی برای تان دارد.

خرد خوردن گوشت قرمز

✍️ در تعبیر دیگر از خرد خوردن گوشت قرمز در خواب می‌توان آن را مرتبط با پیدا کردن راهکاری در مقابل مشکلات دانست.
✍️ همچنین این خواب نشانه برطرف شدن گرسنگی است.
✍️ به احتمال زیاد اعضای خانواده تان توان مالی برای رفع نیازهای اولیه ندارند. یعنی نیاز هایی همچون خوراک و غیره. همین موضوع نیز شما را دل نگران کرده است.

خریدن گوشت قرمز

✍️ تعبیر خواب خریدن گوشت قرمز یعنی در امور مربوط به شغلتان به نتایج خوب و مثبتی می رسید.

گوشت قربانی نذری

✍️ این خواب را از چهار جهت می توان معنی کرد.
✍️ در وهله اول دیدن گوشت قربانی به معنای بهره مندی از امنیت است یعنی هیچ گونه آسیب و ضرری به شما نمی رسد.
✍️ معنای دوم آن رسیدن به خواسته و آرزو های درونی است.
✍️ در معنای سوم باید این خواب را نمادی از روزی، خیر و برکت دانست.
✍️ در آخر دیدن گوشت قربانی در خواب مفهومش این است که روزهای نداری تمام می شود. خداوند درب های رزق و روزی اش را به روی شما می گشاید.
✍️ اگر در خواب ببینید که گوشت قربانی را بین مردم تقسیم می کنید مفهومش این است که مردی بزرگوار و معروف از دنیا می رود دارایی های او را قسمت می شود.
✍️ این خواب بیانگر نعمت، خیر و برکتی است که شخص نظری دهنده به نظری گیرنده اعطا می کند.
✍️ اگر در خواب ببینید این شما هستید که به دیگران گوشت نذری می دهید به معنای خوبی کردن در حق دیگران است.
✍️ اگر در خواب گوشت نذری را بگیرید یعنی کسی کار خوبی برایتان انجام می دهد. باعث می شود که به کسب درآمد و روزی بپردازید.
✍️ اگر گوشت نذری گوسفندی باشد تعبیر بسیار نیکی دارد.

خوردن گوشت آهو

✍️ خوابی که در آن از گوشت آهو میخورید می تواند نشان دهنده پول زیادی باشد که در آینده نه چندان دور نصیبتان می شود. شما نیز از این پول برای مقاصد نیکی استفاده می کنید.

فیله گوسفند یا گاو

✍️ گروهی دیگر معتقدند که فیله در خواب نماد فرزندی دوست داشتنی،دردانه و نورچشمی است.
✍️ اگر کسی که خواب فیله دیده فرزندی نداشته باشد خداوند به او فرزندی می دهد که برایش بسیار عزیز و دوست داشتنی خواهد بود.

خوردن گوشت نهنگ 🐋

✍️ اگر در خواب ببینید که از گوشت نهنگ میخورید و یا نهنگی تکه تکه شده و قسمتی از آن را به شما داده‌اند یعنی پس از فوت کسی دارایی اش را به ارث می برید.
✍️ همانطور که گفته شد خوردن گوشت نهنگ در خواب نشانه ارث و میراث است. در همین حین باید توجه داشت که دیدن استخوان و پوست نهنگ در خواب تعبیر خوب و مثبتی ندارد.

خوردن گوشت لاک پشت 🐢

✍️ خوردن گوشت لاک پشت در خواب مفهوم بهره مندی از عمری دراز مدت دارد.
✍️ به تعبیر دیگر ممکن است پول و ثروتی را با ارث ببرید که صاحب آن در یک شهر یا کشور دوری زندگی می کرده است.

خوردن گوشت خرچنگ 🦀

✍️ این خواب تفسیر نیکی دارد. به معنای بهره مندی از ثروت و مالی متعلق به دشمن است.

خوردن گوشت گراز 🐗

✍️ دیدن گوشت گراز در خواب به تعبیر اساطیر و افسانه های بومی نمادی از حیله گری، مکر و حقه بازی است.
✍️ البته در گذشته گوشت گراز به عنوان غذای اصلی و برای گرامیداشت مهمانان سرو می‌شد. از سوی دیگر چنین غذایی برای نمایش دادن توانایی و قدرت میزبان در شکار به کار می رفته است.

شکار و خوردن گوشت حیوان

✍️ اگر در خواب ببینید که گوسفند کوهی، گاو کوهی یا گورخری را شکار کرده‌اید و از گوشتشان می خورید نشانه سود و منفعت است.

1 1 رای
مطلبو دوست داشتی؟
در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد برخط
مشاهده تمامی دیدگاه ها