👚👗 تعبیر خواب لباس از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ل یک دیدگاه
 • تعبیر خواب لباس👚👗

  لباس در علم تعبیر خواب، بستگی به رنگ و جنس آن تعابیر متفاوتی دارد. معبرین نیز در این باره نظرات متفاوتی ارائه کرده اند. به طور کلی لباس معنای خوبی دارد. در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را از نظر معبران معروف اسلامی و غربی، دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام صادق (ع)

  یوسف نبی

  دانیال نبی

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  خالد بن علی العنبری

  اسماعیل ابن اشعث

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کتاب سرزمین رویاها

  تعابیر بر اساس موضوع

  پیراهن زنانه

  لباس کهنه

  خورده شدن لباس توسط شپش

  لباس سیاه رنگ

  لباس زرد رنگ

  لباس فروش

  لباس سفید

  لباس آبی

  لباس سبز

  لباس رنگارنگ

  لباس تنگ

  حسادت به لباس دیگران

  گم کردن لباس ها

  لباس کثیف

  لباس تمیز و مرتب

  پوشیدن لباس

  تعویض لباس در خواب

  درآوردن لباس از تن

  خریدن لباس

  شستن لباس

  لباس نو

  لباس زیر

  شلوار

  لباس کودک

  لباس رزمی و جنگی

  لباس گشاد

  تعبیر خواب لباس

  تعبیر خواب لباس بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام صادق (ع) دیدن لباس به عالم رویا در صورتی که گشاد و آزاد در تن شما باشد شش تعبیر دارد:
  تعبیر اول، به دیدار و ملاقات افرادی رفتن اشاره می کند. شاید طی روز های آینده قرار های زیادی چه کاری و چه دوستانه داشته باشید.
  تعبیر دوم، خجالت، نحابت و پوشاندن خود (اگر خانم باشید اشاره به حجاب شما دارد) می باشد. اگر خانم هستید، یکی از تعابیر این خواب نشانه نجابت و حیای شماست.
  تعبیر سوم، این خواب می تواند نمادی از یک زندگی خوب، مرفه و سرشار از لحظات خوب و خوش باشد.
  تعبیر چهارم، رسیدن به مقام و مرتبه بالا، ریاست و رهبری و به دست آوردن نفوذ و اعتبار است.
  تعبیر پنجم، شادی و شادمانی برای شماست. اگر اکنون به لحاظ روحی حال مناسبی ندارید و حس می کنید اوضاع بهم ریخته است، این تعبیر به شما از روز های خوش نوید می دهد.
  تعبیر ششم، شنیدن اخبار خوش و مژدگانی است. منتظر یک شادی از ته دل باشید.

  همچنین امام صادق (ع) برای لباس های نو و پاکیزه در خواب چهار تعبیر آورده اند:

  تعبیر اول، یک زن را نشان می دهد. این زن می تواند همسر شما، مادر، خواهر و یا یک دوست باشد. بسته به محتوای خواب شما ارتباط این زن با شما مشخص می شود.
  تعبیر دوم، یک فرد صاحب مقام و مرتبه و همچنین بسیار قدرتمند را نشان می دهد.
  تعبیر سوم، نشانه مال و ثروت برای شماست.
  تعبیر چهارم، رسیدن به ثروت و دارایی، سود و منفعت است. در این دوره از زندگی تان با سود و بهره های زیادی رو به رو خواهید شد.

  حتی برای پیراهن نیز امام صادق (ع) تعابیر جداگانه آورده اند:
  پیراهن در خواب می تواند نشانه ای از قدرت و نیروی مجدد برای شما باشد. اگر اکنون احساس نا خوشی دارید، این خواب به شما می گوید که این روز ها ماندگار نخواهند بود.
  تعبیری دیگر نیز پناه گرفتن و در امان بودن است. چه پناه گاه و جای امنی بهتر از آغوش پروردگار وجود دارد؟ پس از بندگان وی نهراسید و از شر تمام بدی ها به او پناه ببرید.
  پیراهن در خواب را را نیز می توان به یک مسافرت هم تعبیر کرد. عازم جایی خواهید شد.

  تعابیر کلی برای لباس هایی غیر از این سه دسته نیز عبارت است از :
  ✅درستی در دین و شریعت، ایمان و اعتقاد صحیح شما به خداوند
  ✅ثروت و دارایی
  ✅مقام و مرتبه و نیز عذت و احترام در زندگی دنیوی
  ✅رسیدن به نتیجه پر سود و منفعت
  ✅زندگی و زندگانی خوب و لذت بخش
  ✅مشغول شدن به کار و عمل
  ✅برابری و عدالت در زندگی و امور دنیوی

  ✅اگر در عالم رویا دیدید که لباس کسی آتش گرفته بود، این خواب نشان می دهد که ممکن است این شخص گرفتار یک غم و مصیبت شود. همراه با این غم و گرفتاری ترس و اضطراب فراوانی را نیز تجربه می کند.
  ✅اگر در خواب دیدید که خودتان لباس تان را پاره کردید و یا اینکه با قیچی تکه تکه کردید، چیزی از اموال دنیوی به شما خواهد رسید.
  ✅از نظر امام صادق (ع) لباس سیاه رنگ در خواب، در صورتی که شما حاکم و یا صاحب مقام باشید (از قاضی گرفته تا ناظر و کارگر و …) و خدم و حشم و یاران و همراهان داشته باشید، نشان دهنده این است که به اندازه ارزش و بهای آن لباس شما نیز به بزرگواری، عظمت، شرافت، و احترام و استحکام در قدرت خود خواهید رسید.
  ✅فروختن لباس در عالم رویا از نظر امام صادق (ع) زینت فریبنده و حیله دنیای فانی می باشد. اگر در خواب خودتان دیدید که لباسی را می فروختید، تعبیرش این است که اگر مراقب نباشید در دام هوس های دنیوی خواهید افتاد. از شر شیطان به سمت خداوند پناه ببرید.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که دزد ها لباس و جامه شما را از تن تان درآوردند، این خواب نشانه این است که همسر و دختران تو به کار های شر و بد و یا به نوعی فساد مشغول شده اند.

  ✅اگر به عالم رویا دیدید که شما از لباس ها و جامه های یک شخص صاحب مقام و یا حاکمی نگهداری و مراقبت می کردید، خواب نیکوست. در واقع این خواب به شما بشارت می دهد که زندگی تان بر روی چرخ اقبال قرار می گیرد و دست به هر کاری بزنید با نتیجه نیک و مثبتی رو به رو خواهید شد.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  یوسف نبی لباس کهنه و پاره در خواب را نشانه غم و اندوه می دانند. اگر این لباس را به رنگ سیاه دیدید، شدت و سنگینی این غم بیشتر خواهد بود.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  لباس دیدن در خواب از نظر دانیال نبی (ع) نشانه ای از موقعیت اجتماعی و شرایط کسب و کاری آقایان است. حال شما اگر خانم هستید و این خواب را دیدید به نوعی می توان به همسر شما ربط داد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که پیراهن نو و بسیار گشاد و آزاد به تن دارید، این خواب نشان می دهد که اعمال و رفتار شما صحیح و درست است. حال و احوال دل تان نیز نیکو و آرام است.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید لباسی دوست داشتنی و بسیار زیبا داشتید، این خواب از رو به راه شدن اوضاع کاری شما خبر می دهد. اگر اکنون کمی بهم ریختگی دارید و اضطراب شما را راحت نمی گذارد، پس این خواب به شما از روز های خوب پیش رو خبر می دهد.
  ✍️لباس سوخته و آتش گرفته در خواب نشانه متحمل یک خسارت و ضرر شدن است. این خسارت از سمت یک فرد صاحب مقام و قدرتمند به مانند یک پادشاه و یا حاکم است.
  ✍️لباس پاره شده و یا سوراخ، نمادی از فاش شدن یک راز پنهان و مگو می باشد.
  ✍️لباس وصله شده در عالم رویا نشانه فقر، محتاجی و نیازمند بودن شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس و پیراهن شما، مندرس و بسیار کثیف بود؛ پس این خواب نیکو نخواهد بود. نشان می دهد که دوره ای سخت از زندگی پیش روی شماست. به لحاظ معیشتی فقیر و تنگ دست خواهید شد و از این بابت رنج و دل آزردگی های بسیار خواهید کشید. هرچه این لباس و پیراهن کهنه تر باشد، پس این مصیبت و اندوه نیز بزرگ تر و سهمیگین تر می باشد. به قدری که حتی ممکن است تا مرز سقوط و نابودی نیز کشیده شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید لباسی به تن داشتید که اصلا مورد رضایت و علاقه شما نبود، پس تعبیر این خواب هم نا رضایتی در مسائل کاری و مالی شما را نشان می دهد. شاید به شغلی مشغول اید که اصلا مطابق میل و روحیه شما نیست و این خواب نیز ناشی از همان احساس شماست.
  ✍️لباس خون آلود در خواب نیز نمادی از مال حرام و نادرست است.
  ✍️لباس سفید و تمیز یا شسته شده در عالم رویا، نشان می دهد که زندگی شما بسیار مطابق میل و بر وفق مراد شما می باشد.
  ✍️اگر شما یک رئیس و یا حاکم می باشید و در خواب دیدید که لباس سیاه رنگ به تن دارید، تعبیرش برای شما خوب می باشد و نشانه خوب و رو به راه بودن اوضاع روحی شماست.
  ✍️اگر جمعی از مردم که تحت حکومت فردی باشند، لباس های خود را مشکی و سیاه رنگ ببینند، این خواب نمادی از غم و ناراحتی برای مردم می باشد.
  ✍️لباس تیره رنگ و کبود ( در برخی تفاسیر کبود را به رنگ آبی و نیلی نیز معنا کرده اند) در خواب، تعبیرش خوب نیست. در واقع لباس آبی رنگ نمادی از خسارت، زیان و اندوه و دل آزردگی می باشد.
  ✍️لباس زرد در نظر دانیال نبی نیز نمادی از بیماری و نا خوش احوالی می باشد.
  ✍️لباس قرمز نیز نشانه شادی، فرح، شادمانی و نیز توفیق و افتخار پیدا کردن برای اطاعت و بندگی خداوند می باشد.
  ✍️دانیال نبی (ع) نیز معتقد است که لباس به رنگ سبز به خاطر اینکه لباس و جامه اهل بهشت هم به رنگ سبز می باشد، تعبیرش را مثبت و نیکو می داند، همانطور که در قرآن کریم آمده: عَالِیَهُمْ ثِیَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَاِسْتَبْرَقٌ… _ بر اندام بهشتیان لباس‌هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای ضخیم… (انسان، ۲۱).
  ✍️لباس از جنس پشم و یا نمد و یا به طور کلی لباسی زبر و سخت در خواب، تعبیرش رسیدن به مال و دارایی می باشد.
  ✍️اگر دیدید که لباس خز داری به تن داشتید، این خواب نشانه عزت و احترام و تکریم شما به علت جایگاه تان می باشد.
  ✍️لباس از جنس کاغذ در عالم خواب، نشانه زشتی و ناپسندی، سرزنش شدن و مورد ملامت قرار گرفتن است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس نورانی و درخشانی به تن کرده بودید و این درخشش آنقدر زیاد بود که همگان را به شگفتی و حیرت وا داشته بود، تعبیرش شکست دادن و چیره شدن بر دشمنان و بدخواهان است. همچنین شما به تمام خواسته ها و نیت های قلبی تان در دنیا و آخرت خواهید رسید، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَدْخِلْ یَدَکَ فِی جَیْبِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ… _ و دستت را در گریبانت داخل کن که سپید و روشن بدون رنج درآید… (نمل-۱۲) که یکی از معجزه‌های حضرت موسی (ع) برای فرعون بود.

  ✍️اگر دیدید که لباسی بدون درز دوخت و به صورت یکسره و سرتاسر پارچه به تن داشتید (به شکل کفن) ، شما آنقدر عمر خواهید داشت که به تمام امور دینی و آخرت خودتان رسیدگی کنید و پس از انجام آنها از دنیا خواهید رفت.

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر کرمانی اگر در خواب دیدید که لباس و جامه نو به تن کرده بودید، این خواب نشان می دهد که شاید در ظاهر و پیش مردم، فرد خوبی به نظر آیید اما در باطن و کردار اصلا این گونه نیستید.
  ✍️اگر لباس تان آتش گرفته بود و شعله های این لباس شما را می سوزاند، این خواب نشان دهنده درگیری، خصومت و دشمنی با اقوام و بستگان است. بر سر مسأله ای و یا مشکلی، کمی درگیری پیدا خواهید کرد. همچنین این خواب نشانه غم و اندوه شما به علت مسائل مادی هم می تواند باشد.
  ✍️لباس چسبان و بدن نما در عالم رویا، تعبیرش بد و نا مبارک است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که پیراهن و شلوار شما کهنه و کثیف بود، اگر در زندگی کنونی تان ثروتمند هستید، پس از تخت رفاه پایین خواهید آمد و کمی فقیر و تنگ دست خواهید شد. همچنین شاید برای چند روزی دل گرفته و ناراحت باشید.
  ✍️اگر در خواب شغل فروشندگی و تجارت لباس های کهنه و دست دوم داشتید، تعبیرش بد و منفی است. الخصوص اگر این لباس ها کثیف و آلوده هم باشند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که رنگ چهره شما تیره و سیاه بود اما لباسی روشن و سفید به تن داشتید، این خواب از به دنیا آمدن یک فرزند دختر به شما خبر می دهد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالاُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ کَظِیمٌ _ و چون یکی‌شان را بشارت دختر دهند چهره‌اش تیره گردد و غم‌زده شود (نحل-۵۸).
  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن یا لباس تن تان را با زعفران زرد رنگ می کنید، این خواب نماد بیمار شدن و همچنین غم و اندوه برای شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباسی از جنس پشم خریداری کردید، این خواب نشان دهنده ازدواج موفق با یک زن ثروتمند است. اما اگر دیدید که لباسی با این جنس به تن داشتید، شما از دارایی و اموال زنی یا زنانی استفاده می کنید.
  ✍️لباسی با جنس پلاس (نوعی پارچه پشمی) در خواب، اشاره به ویژگی های شخصیتی و زندگی شما دارد. در واقع کسی که در خواب پلاس می بیند، فردی فقیر، تنگدست و بی پول است اما به لحاظ رفتاری بسیار صالح و درست کار، دیندار و امین مردم می باشد.
  ✍️اگر دیدید که شما پلاس به تن داشتید، ممکن است با فردی که ویژگی های بالا را دارد، دوست شوید و طی یک صحبت و ارتباط این شخص باعث شود که شما به سود و بهره ای برسید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که تعداد زیادی لباس از جنس پلاس دارید، به تعداد این لباس ها شما نیز به اموال، دارایی، ثروت و نعمت دست خواهید یافت.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که لباس جدیدی از این جنس خریدید، این خواب نشان می دهد که از یک دختر خرد سال برای چند مدتی به عنوان یک پرستار و یا خدمتکار استفاده خواهید کرد. به سبب این کنیزک شما نیز به برکت و نعمت زیادی خواهید رسید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که لباسی خز دار به تن داشتید، چنین خوابی به دست آوردن مال حرام را نشان می دهد. مقدار این مال به اندازه خز لباس بستگی دارد. علاوه بر این ممکن است در مورد مسائل دینی کمی سست و ضعیف عمل کنید. برای خانم ها تعبیر نیکو و مثبتی دارد.
  ✍️لباس ابریشمی و بسیار لطیف در خواب، نمادی از بزرگواری و شکوه می باشد.
  ✍️لباس از جنس طلا و نقره در عالم رویا، یک زن و یا دختر خردسال را نشان می دهد که به لحاظ شخصیتی و رفتاری بسیار دانا و خردمند، با فرهنگ و منش و نیز با ادب و تربیت است.
  ✍️لباس خط دار نیز به شما از رسیدن به سود و منفعت، و خیر و برکت خبر می دهد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید مانند بزرگان و مهتران لباس به تن داشتید، پس شما هم به بزرگی و ابهت خواهید رسید.
  ✍️از نظر کرمانی اگر در عالم رویا دیدید که به مانند وزیران لباس پوشیده اید، شما به اموال و دارایی بسیاری خواهید رسید ولی مردم از این بابت شما را ملامت می کنند و ناسزا می گویند.
  ✍️لباس بازرگانان به تن داشتن، نیز تعبیرش پیشرفت و ترقی در حوزه کاری و حرفه شما می باشد.
  ✍️اگر به مانند رئیس و یا حاکم جایی لباس به تن کرده بودید، در صورتی که خودتان نیز جزو این دسته از مردم باشید، تعبیرش بهبودی و بهتر شدن اوضاع کاری شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مانند نگهبانان و یا دربان ها لباس پوشیده بودید، بخاطر عمل نا شایستی که مرتکب خواهید شد از بخشش و کمک بزرگان و افراد نزدیک تان محروم خواهید شد.
  ✍️لباس جلاد در عالم خواب، تعبیرش سود کردن از بابت چیزی می باشد.
  ✍️لباس صوفیان به تن داشتن، نشانه این است که ایمان و تقوی شما بهتر خواهد شد و همچنین جزو پرهیزکاران و صالحان خواهید شد.
  ✍️لباس افراد فاسد و گناهکار به تن کردن، نمادی از آلوده شدن شما به گناه و معصیت است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس حمال ها و کارگران را به تن کرده بودید، شما امانت دار مردم خواهید شد و از این بابت سر شناس و مشهور خواهید شد. به تعبیر دیگر ✍️لباس کارگری بر تن داشتن، تعبیرش آشفته و پریشان حالی و مورد انزجار قرار گرفتن می باشد.
  ✍️لباس پزشکان به تن داشتن هم تعبرش شهرت و ترقی در امور می باشد. اگر شغل خودتان نیز پزشکی است، پس در حوزه شغل خودتان به پزشکی مشهور تبدیل خواهید شد.
  ✍️لباس فرقه و دین یهود به تن کردن، تعبیرش این است که شما سعی دارید با استفاده از مکر و حیله کسی را فریب دهید و زندگی اش را به زوال و نابودی بکشانید. ✍️دست از این کار بکشید زیرا که عاقبت این کار به ضرر شما تمام خواهد شد.
  ✍️لباس مسیحیان به تن کردن در خواب، نشانه این است که اعمال و رفتار شما باعث آزار و رنج دیگران شده است. در واقع هیچ کس از دست شما چه دوست و چه دشمن، آرامش ندارد.
  ✍️اگر دیدید که لباس کشیشان را به تن داشتید، شاید شما بخواهید دین و آیین جدیدی را ترویج دهید و به بیانی بدعتگزار شوید. این راه شرک و کفر به خداوند می باشد.
  ✍️لباس شبیه زردشتیان در خواب، نشانه علاقه درونی و گرایش شما به افراد بی دین و جاهل، نادان و کافر می باشد.
  ✍️اگر به عالم رویا خود را در لباس اشخاص مرتد (کسی که از دین اسلام روی برگردانده) دیدید، این خواب تعبیرش این است که ممکن است کسی به شما چیزی یا شیء ای را عطا کند اما مجددا آن را از شما باز پس بگیرد.
  ✍️لباس بت پرستی به تن کردن، تعبیرش خدمت کردن و کار کردن برای یک شخص یزرگ و قدرتمند که صاحب نفوذ و ثروت زیادی است، می باشد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که لباس مبارزه و جنگ به تن داشتید، پس شما در دنیای واقعی نیز به دنبال دشمنی و خصومت کردن با کسی می باشید.
  ✍️لباس زندانی ها را پوشیدن، نشان می دهد که شما به خاطر مرتکب شدن به خطایی گرفتار غم و اندوه خواهید شد.
  ✍️لباس قبرکن و گورکن نیز تعبیرش خدمت کردن و کار کردن برای یک مرد فرومایه، کوته فکر و نظر تنگ را نشان می دهد.
  ✍️لباس کشتی بان و یا افرادی که در کشتی کار می کنند، تعبیرش تقاضا و درخواست روزی حلال و درست از یک شخص صالح و درست کار است.
  ✍️لباس قصابی و سلاخی به تن کردن، تعبیرش منفی است. شما در روز های آینده گرفتار یک ضرر و خسارت خواهید شد. همچنین ممکن است برای موضوعی در غم و اندوه فرو بروید.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در عالم رویا دیدید که لباس زنانه به تن کرده اید، تعبیرش دور شدن از بزرگتر و یا پدر و مادر تان می باشد.
  ✍️اگر شما یک بانوی نجیب و پاکیزه هستید و در عالم رویا دیدید که به مرد مبدل شده اید و مانند آقایان لباس به تن داشتید، تعبیرش برای شما مثبت و نیکوست. شما ✍️فردی درستکار و بسیار به لحاظ شخصیتی محبوب می باشید. اگر غیر از این حالت باشد، یعنی شما زن فاسد و هرزه ای باشید، پس تعبیرش نشان دهنده اعمال و رفتار شر و نادرست شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس می فروختید اما در ازای آن پولی دریافت نمی کردید، این خواب نشانه اندوه و ناراحتی می باشد. اگر دیدید که به عنوان پول کالای دیگری را گرفتید، به زودی به خواسته و نیت قلبی تان خواهید رسید.
  ✍️در جایی دیگر کرمانی گفته است: اگر دیدید که لباس های نو معامله و تجارت می کردید، تعبیرش نیکو و مثبت است. برکت و منفعت بسیاری به سوی زندگی شما روانه می شود.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که پیراهن و یا لباس شما ناپدید شده یا از بین رفته و خراب شده بود، این خواب نشانه کاهش قوای جسمی و نیروی بدنی شماست.
  ✍️اگر دیدید که لباس تان آتش گرفته بود و در آتش سوخت، شما با اقوام و بستگان تان به مشکل خواهید خورد . این مشکل حتی ممکن است به یک خصومت و کینه تبدیل شود. علاوه بر این شاید به خاطر مسائل مالی، ناراحت و اندوهگین شوید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که شیطان لباس شما را از تن تان درآورد، در صورتی که شما شغل ریاست و یا مسئول قسمتی باشد، از کار و مقام خود بر کنار خواهید شد. ✍️اگر صاحب زمین و املاک زیادی هستید و این خواب را دیدید، گرفتار یک بلای ناگهانی و فتنه وآشوب خواهید شد، همانطور که در قرآن کریم آمده: …لاَ یَفْتِنَنَّکُمُ الشَّیْطَانُ کَمَا اَخْرَجَ اَبَوَیْکُم… _ …[مراقب باشید] شیطان شما را نفریبد چنانکه پدر و مادر شما را (از بهشت بیرون کرد)… (اعراف-۲۷).
  ✍️اگر دیدید که نیمه شب بود و در کوچه پاسبان های شب لباس تو را در آوردند و به زندان بردند، این خواب تعبیرش این است که شاید گذر تان به حاکم و پادشاهی بخورد اما افراد وی با شما رفتار مناسبی نداشته باشند و به بیانی به شما بی حرمتی کنند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که از حضرت محمد (ص) لباسی را هدیه گرفتید، این خواب نشانه محکم تر شدن و بیشتر شدن میزان پرهیزکاری و دینداری شماست. الخصوص اگر رنگ این لباس سبز یا سفید باشد، تعبیرش نیکو تر خواهد بود.

  همچنین بخوانید:  🤕 تعبیر خواب لاغر شدن از نظر معبران معروف جهان

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که شخصی که از دنیا رفته است لباس های زیبا و مجلل به تن داشت، این خواب نشانه این است که وی با ایمان و مومن از دنیا رفته است. در آن دنیا نیز از جایگاه خوبی برخوردار است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس تان را با قیچی تکه تکه کردید، تعبیرش خوب و مثبت است.
  ✍️اگر دیدید که سگی لباس شما را به دندان گرفت و پاره کرد، این خواب هم خوب می باشد. در واقع نشانه کاهش و کم شدن خسارت ها و زیان های شماست. اگر این اواخر بسیار در زیان و ضرر بودید، این خواب به شما می گوید که جبران خواهد شد.
  ✍️اگر دیدید که لباس های کهنه و مندرس را از تن خود در آوردید، این خواب نشان می دهد که اندوه، دل گرفتگی ها، فقر و تنگ دستی از شما دور می شود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس شما آلوده به خون بینی بود، این خواب نشانه به دست آوردن اموال حرام است.
  ✍️اگر دیدید که لباس نو و سفیدی را به تن داشتید، از شر تمام غم ها و ناراحتی هایتان رها خواهید شد و روز های خوش یکی پس از دیگری از راه خواهند رسید.
  ✍️ابن سیرین نیز لباس به رنگ تیره و کبود (در برخی تفاسیر کبود را به رنگ آبی و نیلی نیز معنا کرده اند) را خوب نمی داند و معتقد است که گرفتار یک مصیبت و حادثه خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که کسی که از دنیا رفته لباس تیره رنگ به تن داشت، این خواب نشانه این است وی در زمان حیات خود فردی فاسق و گناهکار بوده است.
  ✍️ابن سیرین همچنین لباس زرد رنگ را نماد بیماری و کسالت جسمانی می داند. به مانند تعبیر بالا اگر شخص مرده ای را در لباس زرد ببینید، پس وی در طول عمرش فرد گناهکار و فاسدی بوده است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که به لباس خودتان ادویه زردچوبه می زدید، باز این خواب هم تعبیرش مرض و بیماری خواهد بود. اگر لباس دیگری را به زردچوبه آغشته کردید، تعبیرش نیز بر صاحب لباس می باشد. زعفران نیز همین تعبیر را دارد.
  ✍️لباس قرمز در خواب از نظر ابن سیرین، تعبیرش عیش و نوش و خوشگذرانی دنیوی است. شاید شما از امور معنوی خود غافل شده اید و دل به دنیای فانی بسته باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید خودتان لباس تان را با روناس (گیاهی که لباس را با آن قرمز می کنند) رنگ می کردید، این خواب نشان می دهد که شما از خدا و عبادت و توشه آخرت غافل شده اید و تماما به عیش و خوشگذرانی مشغول شده اید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس سبز رنگی به تن داشتید، تعبیرش این است که از طریق شخصی عالم، دانا و اندیشمند به یک نیرو و قوت عظیم دست خواهید یافت.
  ✍️اگر دیدید که از فرشته رضوان (دربان بهشت) لباس سبز رنگی هدیه گرفتید، این خواب به شما می گوید که روز های آخر عمرتان است و به زودی از این دنیا خواهید رفت.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که فصل تابستان بود اما لباس زمستانی به تن کرده بودید، این خواب نشانه اضطراب و دلهره است. شاید نسبت به مسأله ای یا کسی نگران و مضطرب شوید.
  ✍️اگر دیدید که پالتو و یا لباسی از جنس پوست را در تابستان پوشیده بودید، برای گذراندن زندگی و هزینه امرار معاش شما، مقداری پول به شما خواهد رسید اما در هر حال شما گرفتار یک اندوه و حزن خواهید شد.
  ✍️اگر بالعکس این حالت را دیدید یعنی در فصل زمستان لباس خنک و تابستانی پوشیده بودید، این خواب خوب است. به اندازه و ارزش لباسی که به تن داشتید، اموال و دارایی شما زیاد تر خواهد شد.
  ✍️از نظر ابن سیرین لباس هایی مثل کلاه، عمامه، قبا و… که از جنس خز باشند، برای آقایان مثبت است. رنگ آن تفاوتی در سود یا ضررش ندارد.
  ✍️لباس از ابریشم خام برای آقایان ناخوشایند و نامبارک می باشد و بالعکس برای خانم ها بسیار خوب است.
  ✍️لباسی از جنس پارچه کتان در خواب دیدن و یا به تن داشتن، نشانه برکت، سعادت، میمنت و… می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا لباسی که به تن داشتید احساس کردید که این لباس و جامه پیغمبر بوده است، این خواب به شما بشارت از حاکم و پادشاه شدن می دهد.
  ✍️اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که مانند خانم ها چادر به سر داشتید، این خواب به این معناست که شاید مرتکب عملی شوید که هم حامل خیر و خوبی است و هم حامل شر و بدی. در هر صورت دیگران انجام دادن آن را برای شما قبیح و زشت می دانند.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که شخص مرده ای در حال فروش لباس بود، دقیقا همان نوع لباسی که وی در حال فروش بود، گران قیمت و نایاب خواهد شد.
  ✍️از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که شلوار و زیر جامه شما در آتش سوخت، تعبیر این خواب به همسر شما باز می گردد. همسرتان گرفتار یک بیماری و کسالت خواهید شد و یا اینکه ممکن است طی یک حادثه آسیب و صدمه ببیند.
  ✍️اگر دیدید که لباس های دوخته شده زیادی در خانه داشتید، این خواب نشانه بهبودی و افزایش مخارج و معیشت شماست. به تعبیر دیگر شاید ارث و میراثی به شما برسد.
  ✍️اگر در عالم رویا لباس خودتان را به مرده ای دادید، تعبیرش غمگین و دل افسرده شدن شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس تن شما از عرق خیس و مرطوب شده بود، این خواب بدین معناست که به اندازه ارزش آن لباس، مقداری از اموال و دارایی تان را به همسر و خانواده تان اختصاص خواهید داد.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  خالد بن علی العنبری لباس کهنه و مندرس در خواب را به غم و اندوه از سمت یک فرد صاحب مقام می داند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که این لباس کهنه را از تن درآوردید، تعبیرش خوب است.
  ✍️اگر دیدید لباس کهنه را به کسی می فروختید، تعبیرش بسیار عالی و خوب خواهد بود اما بالعکس اگر دیدید که چنین لباسی را از جایی خریدید، تعبیرش منفی و بد خواهد بود.
  ✍️خالد اصفهانی لباس خز دار را به اموال حرام و فساد و تباهی در امور دینی و معنوی می داند.
  ✍️همچنین وی معتقد است که بهترین تعبیر در جنس لباس ها، مربوط به لباس های پنبه ای می باشد. البته متذکر شده است که در هیچ جای آن نباید ابریشم دیده باشید.
  ✍️برای لباس ابریشمی و حریر، اگر در خواب دیدید که لباسی از این جنس به تن داشتید، در صورتی که آقا باشید تعبیرش منفی و بد، و در صورتی که خانم باشید مثبت و نیکوست.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس شما را پاره کردند، برای شما غم و اندوه در راه است. به تعبیر دیگری شاید با همسر و عیال خودتان به مشکل بخورید و یک بحث و جدل داشته باشید.
  ✍️اشعث نیز فروختن لباس کهنه را خوب و مثبت می داند ولی خریدن آن را بد و نا مبارک گفته است.
  ✍️اگر در خواب مردی را دیدید که لباس های مندرس و کهنه می فروخت، این تعبیر برای وی خواهد بود. این مرد توانایی این را دارد که غم و بدی را از خود دور نگه دارد و راه شاد بودن را بلد می باشد.
  ✍️اگر در عالم رویا لباسی داشتید که رنگ پشت و روی لباس با هم تفاوت داشت، این خواب نشان می دهد که شما با در زندگی خود چه زندگی مادی و چه معنوی، با حقارت و سر افکندگی زندگی می کنید.
  ✍️اشعث نیز لباس زنانه در خواب پوشیدن را به کثرت مال و اموال تعبیر کرده است. همچنین معتقد است که این افزایش دارایی با ترس و استرس زیادی همراه خواهد بود.
  ✍️لباس مردانه برای خانم ها در عالم خواب، نشانه سود و منفعت به دست آوردن می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس تان را از دست دادید و یا به زور از تن شما خارج کردند، این خواب نیز نشان می دهد که ارزش و اعتبار شما در چشم دیگران کم شده و به نحوی شما بسیار حقیر و خوار شده اید.
  ✍️اگر دیدید که لباس تا شده ای را از هم باز کردید، این خواب تعبیرش سفر و سیاحت است. اگر بالعکس دیدید یعنی دیدید که لباسی را تا می کنید، این خواب نشان می دهد که یکی از آشنایان شما به مسافرت رفته است. نگران نباشید چرا که این سفر کرده صحیح و سالم باز خواهد گشت.
  ✍️اگر دیدید که لباس خودتان را می خوردید، این خواب نشان دهنده این است که از اموال و دارایی تان بیش از اندازه خرج می کنید. کمی قناعت پیشه کنید تا برکت شما نیز بیشتر شود.
  ✍️اگر دیدید که لباس تان آغشته به روغن شد، شما ناراحت و افسرده خواهید شد.
  ✍️اگر دیدید که لباس خودتان و یا لباس یکی از نزدیکان تان را به موم ( موم می تواند از عسل، خرما، انگور و… باشد) آغشته کردید، با یکی از دوستان یا اطرافیان به خصومت و بحث و جدل خواهید پرداخت.

  از نظر جابر مغربی👨

  جابر مغربی معتقد است که تعبیر لباس در خواب، دو صورت دارد:
  اولین نوع لباس سفید است. مغربی این لباس را به امور دینی و مذهبی نسبت می دهد.
  دومین نوع لباس نو و تازه است. وی این دسته از لباس ها را به امور فانی و دنیوی مربوط می داند.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباسی گشاد و نو به تن داشتید، این خواب به شما بشارت می دهد که زندگی و معیشت شما بهتر و پر رونق تر از قبل خواهد شد. خداوند در های رحمت و لطف خود را به روی شما می گشاید.
  ✍️لباس کثیف و آلوده و همچنین پاره و سوراخ در خواب، تعبیرش نادرستی و فساد کردن در امور دینی و مذهبی تان است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید زیر پیراهن (عرقگیر و یا جامه نازکی که زیر لباس می پوشند) را خودتان پاره کردید، این خواب نشانه تشکیل خانواده و سرپرست شدن است. حال این خانواده می تواند خانواده ای باشد که خودتان خواهید ساخت و یا اینکه سرپرستی کسانی را به عهده بگیرید.
  ✍️اگر دیدید که زیر پیراهن پاره ای را به تن کردید، این خواب نشانه بهم ریختگی و نا به سامانی در امورتان است. همچنین می تواند یک هشدار باشد که مراقب باشید تا رازی از شما برای کسی فاش نشود.
  ✍️اگر دیدید که قسمت یقه پیراهن شما از پشت سرتان پاره شده است، این خواب نشان می دهد که اگر حواس تان را جمع نکنید، تهمتی از روی دروغ و کذب به شما خواهند زد و آبروی تان را در خطر قرار خواهند داد، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاِنْ کَانَ قَمِیصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَتْ… _ و اگر پیراهن وی از عقب دریده شده زن دروغ می‌گوید… (یوسف-۲۷).
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که پیراهن تنگ و بدن نما به تن داشتید، این خواب تعبیرش خوب نیست. ممکن است در رابطه با رفع نیاز های خود و گذراندن زندگی تان کمی دچار کمبود و نقص شوید و در یک تنگنا و دشواری قرار بگیرید. اگر این لباس را نیز به رنگ سبز دیدید، تعبیرش ناخوشایند تر خواهد بود و هم برای امور معنوی و هم دنیوی شما بد خواهد بود.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که پیراهن بدون یقه و آستینی را به تن داشتید که سر تا سری و بی درز و چاک بود، تعبیرش نا مبارک است. روز های پایانی عمرتان در حال گذر می باشد و به زودی از دنیا خواهید رفت.
  ✍️اگر دیدید که یک لباس و یا پیراهن خون آلود را در دست داشتید، این خواب نشان می دهد که شما همواره ناراحت و دل گرفته هستید. تا زمانی که خودتان نخواهید شاد باشید به همین روال پیش خواهید رفت.
  ✍️اگر لباس سفید رنگ و نو به تن داشتید، این خواب تعبیرش نیکوست. شما در دنیا و آخرت از سعادت و کامروایی برخوردار خواهید بود. این خواب از عقیده دینی قوی و ایمان بالای شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که فرشتگان لباس سفید رنگ و یا سبز رنگی را به شما هدیه دادند، تعبیر این خواب کمی ناراحت کننده است و ممکن است یکی از اقوام و خویشاوندان شما دار فانی را وداع گوید. در تعبیر دیگری شاید مرگ خودتان را هم خبر دهد، بستگی به محتوای خواب شما دارد.
  ✍️لباس سیاه رنگ پوشیدن در خواب، برای کسی که اغلب لباس مشکی و سیاه به تن دارد خوب است. اما اگر شما معمولا لباس های سفید و یا رنگ روشن می پوشید، این خواب تعبیر نا مبارکی هم برای زندگی دنیوی و هم زندگی معنوی شماست.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که فرشتگان به شما لباس سیاه رنگی هدیه کردند، شما از دین خود روی بر می گردانید و جزو کافرین خواهید شد.
  ✍️جابر مغربی نیز لباس تیره و کبود (در برخی تفاسیر کبود را به رنگ آبی و نیلی نیز معنا کرده اند) را به افتراء، تهمت، دروغ و ناراحتی و حزن تعبیر کرده است.
  لباس زرد را نیز فقط برای آقایان بیماری و در بستر خوابیدن می داند.
  ✍️اگر دیدید که این لباس زرد رنگ را فرشته ای به شما هدیه داد، طی یک بیماری و مریض احوالی شما از کار های نا درست و نا به جای خودتان توبه خواهید کرد و به سمت خداوند باز خواهید گشت.
  ✍️جابر مغربی معتقد است که لباس قرمز تعبیر میمنت و مبارکی دارد. اگر دیدید که تمام لباس هایی که به تن دارید از جمله شلوار، پیراهن، کلاه، قبا (لباسی که از پیش باز است و پس از پوشیدن دو طرف آن را با دکمه بهم می بندند) ، جبه (لباس بلند و بدون آستین)، عمامه و… همگی به رنگ سرخ و قرمز بود، این خواب تعبیرش بد است.
  ✍️در واقع نشان دهنده علاقه و میل شما به جنگ، درگیری و خصومت است. اطراف تان آشوب و درگیری هایی رخ می دهد که شما هم در این امور دخیل هستید. همچنین به اندازه شدت و قرمزی لباس تان شما به مردم مظلوم و بی گناه ظلم خواهید کرد.
  ✍️اگر چنین رویایی را در مسجد و یا عبادت گاه و یا مکان های نیکو و متبرک دیگری دیدید، میزان و شدت این تفاسیر بسیار کمتر خواهد بود.
  ✍️لباس سبز رنگ در عالم خواب، نمادی از میزان ایمان و دینداری شما خواهد بود. اگر لباسی سبز رنگ به تن کسی دیدید، نشان می دهد که آن شخص فردی صالح و نیکو کار است. اگر در تن فرد مرده ای دیدید، این خواب نشان می دهد که جایگاه این شخص در بهشت است و یکی از رستگاران شده است.
  ✍️لباس رنگین و تشکیل شده از رنگ های گوناگون، برای خانم ها و یا اشخاصی که شغل نظامی و سپاهی دارند، تعبیر نیکو و مبارکی دارد. جابر مغربی در جای دیگر گفته است: اگر دیدید که لباس شما از رنگ های سبز، زرد و قرمز بود، این خواب تعبیرش شنیدن سخنی نا خوشایند از زبان یک حاکم، رئیس و یا فرد قدرتمند می باشد. این حرف برای شما تلخ و غیر قابل هضم است و برای چند صباحی ذهن شما را به خود درگیر خواهد کرد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که فصل تابستان است ولی شما کلاه زمستانی به سر داشتید، این خواب به شما می گوید که خواسته ای دارید اما اکنون راه برای رسیدن به آن هموار نیست.
  ✍️اگر بالعکس این حالت را دیدید یعنی کلاه تابستانی در زمستان به سر دارید، این خواب از سعادت و کامروایی به شما خبر می دهد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مانند اعیان و سلاطین لباس پوشیده بودید و لباس هایی که به تن داشتید بسیار گران قیمت بود، شما فردی حریص و طمع کار نسبت به مال دنیا هستید. شب و روز در فکر جمع آوری اموال بیشتر می باشید به طوری که از بقیه جنبه های وجودی تان غافل مانده اید.

  همچنین بخوانید:  🐢 تعبیر خواب لاک پشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✍️اگر دیدید که به مانند دانشمندان و صاحبان علم لباس پوشیده بودید، از علم و دانش آنان بهره مند خواهید شد. به تعبیری می توان گفت که به تحصیل و حصول علم و دانش خواهید پرداخت.
  ✍️اگر دیدید که به مانند صوفیان (لباس پشمی و زبری به تن دارند) لباس پوشیده بودید، این خواب نشان می دهد که شما از مادیات و پرداختن به چیز های فانی این دنیا دست خواهید کشید و به سیر و سلوک خواهید پرداخت.
  ✍️لباس یهودی ها را به تن داشتن، نشانه علاقه و گرایش شما به دین یهود است.
  ✍️اگر دیدید که مثل کشیشان مسیحیت لباس پوشیدید، این خواب هم شاید ناشی از میل و علاقه شما به دین و فرقه مسیحیت باشد.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که پیراهنی به شخصی داده اید و وی نیز این پیراهن را به تن و بدن شما مالید، تعبیرش این است که تمام غم و حزن در دل شما از بین خواهد رفت و روز های خوش و اخبار خوشایند در راه خواهید داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: اذْهَبُواْ بِقَمِیصِی هَذَا فَاَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ اَبِی یَاْتِ بَصِیرًا… _ این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید، که بینا می‌شود… (یوسف-۹۳).

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر مطیعی تهرانی لباس و یا جامه در خواب، یک معنای عام و کلی دارد. باید ذکر کنیم که جامه در اینجا فقط به لباس بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود؛ بلکه به طور کلی تمام چیزهایی که شما به تن می کنید را جامه در نظر می‌گیریم‌. کت و شلوار، پیراهن، جلیقه و حتی بارانی و پالتو تمامی این ها شامل جامه و لباس می شود.
  دیدن لباس و جامه در خواب به تعبیری می‌توان گفت که نمادی از حیثیت و آبروی یک مرد یا کسب و کار وی می باشد.
  پس با این تفسیر اگر در خواب دیدید که لباستان بسیار تمیز، پاکیزه،شیک و نو بود؛ پس تعبیرش این است که شما فردی بسیار آبرومند، شریف هستید و همچنین صاحب کسب و کاری خوب و پردرآمد می باشید.
  همینطور می توان تعبیری بلعکس این تعبیر هم آورد. اگر در خواب دیدید که لباس تان بسیار بد، زشت، ناهماهنگ و بسیار کثیف و پاره بود، پس شما در زندگی واقعی فردی بی آبرو و بیکار هستید و یا اینکه کار و حرفه ناپسندی دارید.
  لازم به ذکر است که این تعبیر یک تعبیر کلی و عام در مورد لباس و جامه است.
  اما لباس و یا جامه می‌تواند از جنس های مختلف و همینطور حالت و شکل های گوناگون و رنگ های متنوع باشد که ما می‌توانیم برای هر یک از این دسته تعبیر خاص و ویژه ای بیاوریم.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباسی به تن دارید که ظاهرش بسیار تمیز، خوب و همچنین گرانبها و با قیمت است؛ اما زیر و باطن لباس بسیار چرک، کثیف، پاره و کهنه بود، در واقع این رویا نشان می‌دهد که شما فردی هستید که اطرافیان و مردم جامعه برای شما ارزش بسیاری قائل اند. شما را شخص شریف و محترمی می‌داند اما با این حال خودتان می دانید که مستحق و لایق این احترام و عزت نیستید و از روی دروغ و کذب خودتان را فردی مومن و پاکیزه نشان داده اید.
  عکس این تعبیر هم صحیح و درست است. به این معنی که اگر لباس شما ظاهر کثیف و کهنه داشت اما زیر این لباس بسیار پاک، تمیز و نو بود؛ این خواب هم نشان می دهد که شاید مردم جامعه و اطرافیان با چشم بد و ناخوشایندی به شما نگاه کنند و حتی اعمال و کرداری داشته باشید که باعث شده باشد دیگران قضاوت نابجایی نسبت به شما داشته باشند اما شما در باطن انسانی شریف و خدا شناس هستید که اطرافیان هنوز خود واقعی شما را نشناختند و قدر تان را ندارند.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که لباس شما لکه دار بود، این خواب نشان می دهد که ممکن است شما مورد تهمت و بهتان قرار بگیرید.
  ✍️اگر به عالم رویا دیدید که لباسی زرد رنگ به تن داشتید، تعبیر این خواب مثبت نیست و نشان می دهد که ممکن است برای چند روزی با یک بیماری و ناخوش احوالی دست و پنجه نرم کنید.
  ✍️لباس از جنس ابریشم، بسیار نرم و لطیف به تن داشتید، این خواب نمادی از فریب حیله و نیرنگ می باشد. شاید شخصی اطراف تان باشد که قصد دارد با فریب دادن شما به نیت و مقصود خودش برسد.
  ✍️لباس پشمی و زمستانی در خواب نیز نماد ثروت و رسیدن به خواسته و مقصود می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس تان پاره و یا سوراخ شده بود، این خواب به شما هشدار می دهد که ممکن است رازی از زندگی شخصیتان فاش شود. اگر این پارگی و یا سوراخ شدگی در پشت لباس و جامه شما بود، تعبیرش این است که مورد تهمت و افتراء قرار می گیرید در حالی که بی گناه و مظلوم هستید.
  اگر به عالم رویا دیدید لباسی که به تن داشت بسیار کثیف و چرکین بود، پس یک غم و مصیبت سهمگین برای شما در راه است. در برابر مشکلات زندگی باید قوی و صبور باشید.
  ✍️لباس سیاه در خواب، نمادی از قدرت نفوذ و اعتبار برای شماست.
  ✍️لباس قرمز نمادی از خرمی و خوشحالی می باشد. در جایی دیگر تعبیر خشم و غضب هم آورده اند. در این بین باید متذکر شویم که برخی تعبیر گران لباس قرمز برای خانم ها را خوب می دانند اما برخی دیگر معتقدند که لباس به رنگ قرمز و سرخ برای مردان جالب نیست.
  ✍️لباس سبز را تعبیر گران لباس بهشتیان می‌دانند که اگر در خواب ببینید لباسی با چنین رنگی به تن دارید، پوشیدنش بسیار مبارک و نیکوست. برکت و روزی شما نیز افزایش می یابد‌‌.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال دوختن لباس بودید، اینکه چه چیزی میدوختید فرقی نمی‌کند از لباس زیر گرفته تا کت و شلوار پالتو و یا حتی لباس عروس، چنین خوابی نشان میدهد که شما راهی سفری خواهید شد. این سفر به اندازه همان پارچه و لباسی که می دوختید برای شما حائز اهمیت است و مدتش نیز بستگی به اندازه لباس و پارچه دارد. بدین صورت که اگر شما فقط یک زیر پیراهنی راحتی و ساده می دوختید این سفر شاید طولانی باشد ولی زیاد ارزش ندارد اما اگر پالتوی بسیار باشکوه، بلند و ضخیم می دوختید پس سفرتان علاوه بر طولانی مدت بودن اهمیت و ارزش بسیاری دارد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون دیدن لباس عروسی در خواب نشان می دهد که دوستان صمیمی جدیدی پیدا خواهید کرد و با شروع این دوره از زندگی تان در کارهای بسیار لذت بخش و شادی بخش شرکت می‌کنید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که این لباس عروس کثیف، کهنه و چروک بود پس این خواب نشان می‌دهد که ارتباط شما با فردی که برایتان عزیز بوده و به نظر شما فردی شایسته و لایق می آمد، قطع خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب لباسی را بسیار کهنه و مندرس و یا بسیار تمیز و مرتب دیدید، این خواب بیانگر پای بند نبودن به تعهدات و قول هایتان است. در این زمینه با شکست و کم کاری مواجه خواهید شد.
  ✍️لباس گران بها و همچنین قدیمی در خواب، خواب خوبی است. این خواب نشان می دهد که پرنده اقبال و سعادت بر دوش شما خواهد نشست. البته ممکن است با تغییر و ایده های جدید خیلی موافق نباشید اما در هر صورت خوشایند خواهد بود.
  ✍️اگر در خواب لباسی قدیمی را دوست داشتید و مورد پسند تان بود، این خواب بیانگر این است که شاید چند مرحله ای جلو تر از زمان خودتان عمل می کنید. در طی این راه با حوادث و اتفاقات جدید در زمینه عشقی و عاطفی رو به رو خواهید شد. این اتفاقات شخصیت شما را از ریشه متحول و دگرگون می سازد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباسی سفید رنگ به تن شما یا شخص دیگری بود، این خواب تعبیرش خوب نیست و نشان می دهد که در وعده های نزدیک شرایط زندگی شما کمی بهم ریخته و نابسامان خواهد شد. هر تغییری که پیش می آید، شما را اندوهگین تر و دلسرد تر خواهد کرد. مقاومت نکنید و خود را با تقدیر وفق دهید.
  ✍️اگر دیدید که همراه یک شخصی که لباس سفید به تن داشت، در حال قدم زدن بودید؛ پس این خواب تعبیرش بر آن شخص است. این فرد ممکن است کمی آشفته حال و بیمار شود. اگر این فرد یک دختر و یا یک بچه بود، تعبیرش مثبت و برای شماست. چنین خوابی نشان می دهد که در یکی از فصل های این سال، زندگی شما باب میل و سرشار از اتفاقات خوب خواهد شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباس مشکی و سیاه پوشیده بودید، فردی بد اخلاق و تند خو با شما هم نشینی خواهد کرد که اصلا برای شما خوب نیست. این هم نشینی و ارتباط سراسر درگیری و دعوا خواهد بود.
  ✍️لباس زرد رنگ در خواب، علامت خوبی است. نشان می دهد که در کار ها و امور روزمره زندگی خود موفق و پیروز خواهید بود و همچنین در حوزه مسائل مالی نیز ترقی و بهبود خواهید داشت. در صورتی که این لباس مانند یک روح باشد که به سهولت و آسانی در نور حرکت می کند، تعبیرش دقیقا بر خلاف تعبیر بالا خواهد بود و زندگی تان با رکود و زوال رو به رو خواهد شد.
  ✍️لباس آبی رنگ در خواب، نشانه خوبی است و تعبیرش رسیدن به خواسته ها و مقصود های دل تان می باشد. البته باید بگوییم که تلاش و کوشش شما نیز در این راه بسیار موثر خواهد بود. همچنین دوستان با وفا و متعهد در این مسیر، به شما کمک زیادی خواهند کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس شما به رنگ قرمز و سرخ آتشین بود، این خواب از تغییر و تعویض خواسته های شما خبر می دهد. شاید اکنون بخاطر شرایط هدف ها و نیت های شما عوض شوند. این کار بسیار به نفع شماست، چرا که باعث می شود دشمنان و بدخواهان خود را گمراه کنید و از دست آنها بگریزید.
  ✍️لباس سبز رنگ در عالم تعبیر، بسیار رنگ نیکو و مثبتی است. اگر دیدید که لباس تن شما سبز رنگ بود، پس این خواب نشانه امید، سعادت و کامروایی و شادی و شادمانی است.
  ✍️لباس های رنگین و متشکل از چندین رنگ در خواب، علامت تضاد و ناهماهنگی در عقاید و اعتقادات شما می باشد. برخی از باور های شما با برخی دیگر در تناقض اند.
  ✍️لباس نامناسب و نامعقول در خواب، نشانگر تردید و شک در خواسته هایتان می باشد. سعی کنید که یک دل باشید، چرا که این تردید ها باعث می شود که شما دست به کار های اشتباه و خطا بزنید. اگر برایتان تصمیم گیری سخت است، می توانید از افراد آگاه و دانا کمک بگیرید.
  ✍️اگر در خواب یک جوان و یا پیر را دیدید که لباس بسیار زیبا و مناسبی به تن داشت، شما به این اشخاص علاقه چندانی ندارید و اصلا دوست ندارید که با آنها برخورد داشته باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که زنی از لباسی که به تن داشت ناراضی و ناراحت بود، شما برای رسیدن به جایگاه بالاتر در سطح اجتماع تلاش زیادی می کنید و در این مرتبه با حسادت و هم چشمی اطرافیان رو به رو خواهید شد.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که از لباس دیگران تعریف و تمجید می کنید، این خواب نشان دهنده این است که شما از حسادت دیگران و چشم و نظر بسیار می هراسید. توکل به خدا داشته باشید و بدانید تا زمانی که دل تان به یاد خداوند باشد، هیچ آسیبی به شما نخواهد رسید.
  ✍️اگر دیدید که گوشه و یا قسمتی از لباس تان پاره و یا مندرس شده بود، این خواب بیانگر اضطراب و استرس شما در مورد مسائل کاری، عشقی و عاطفی است. شاید نسبت به آینده کار و رابطه خود کمی دچار دلهره و تشویش شده باشید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که زنی لباس سیاه و تیره به تن کرده بود، این خواب مثبت است و نشان دهنده این که شما احساس یأس و ناامیدی را از خود دور می کنید و آرامش و شادی را به روح خود باز می گردانید.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم مجرد هستید و در خواب دیدید که لباس قرمز رنگی به تن داشتید، این خواب نشانگر وجود یک رقیب عشقی است. این رقیب از شما قوی تر است و متأسفانه برنده این داستان او خواهد بود. در واقع این شخص کسی است که اصلا به ذهن شما خطور نمی کند. همیشه فکر می کردید که با شما قابل مقایسه نیست و انتظار چنین اتفاقی را هم نداشتید.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  ✍️لباس تمیز، نو و شسته شده در خواب، تعبیرش احترام و عذت به شخص شماست.
  ✍️اگر دیدید که لباس را خریداری می کردید، این خواب نشانه خوشبختی و سعادت در دنیاست.
  ✍️لباس مندرس و کهنه و یا پاره در خواب، تعبیرش پیروزی و افتخار کردن نسبت به چیزی یا کسی می باشد.
  ✍️لباس راحتی و یا لباس خواب، این رویا از یک ازدواج و یا عشق ناگهانی به شما خبر می دهد.

  کتاب سرزمین رویاها📗

  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس های نو و جدید به تن کرده بودید، این خواب وجود یک مشکل و درگیری در چهارچوب خانواده را نشان می دهد. سعی کنید به این اختلافات دامن نزنید و آرامش را برقرار کنید.
  ✍️لباس های پاره به تن داشتن، نمادی از ثروت و دارایی و همچنین ارث و میراث زیاد است.
  ✍️لباس های ساده و معمولی در خواب، نشان دهنده به دست آوردن پول و مال از جای غیر منتظره است.
  ✍️اگر دیدید که دیگران لباس های ساده و بسیار عادی به تن داشتند، این خواب نیکوست و نشانه یک عشق تازه و رسیدن یک دوره عالی و خوش در زندگی تان است.
  ✍️اگر در خواب کسی یک لباس قشنگ و زیبا به شما هدیه داد، فردی ناشناس و غریبه قصد دارد به شما کمک و خدمتی کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید لباس نو و جدیدی خریداری کردید، این خواب نشانه سعادت و کامروایی و همچنین سلامتی و تندرستی می باشد.
  ✍️اگر دیدید که در حال لباس عوض کردن بودید، شما به خاطر اعمال و رفتاری های اشتباهی که انجام داده اید و باز هم تکرار می کنید، عذاب وجدان شما را رها نمی کند.
  ✍️اگر دیدید که یک لباس شب بسیار تحریک کننده به تن داشتید، دوستان زیادی پیدا می کنید.
  ✍️لباس زیبا در خواب نماد برطرف شدن نگرانی ها و استرس های شما درباره مسائل مالی و رفاهی زندگی تان می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که لباس های بسیار زیبا در کمد خود داشتید، تلاش و کوشش شما ستودنی است. اراده شما در تلاش کردن، باعث می شود به موفقیت های چشم گیر و قابل توجهی برسید.
  ✍️اگر انواع لباس در رنگ های مختلف داشتید، به زودی با شخصیت جذاب و دوست داشتنی بر خواهید خورد.
  ✍️لباس راحتی و خانه به تن داشتن، نشانه بی دقتی و غفلت شماست.
  ✍️لباس تیره رنگ نماد سود و منفعت در زمینه مالی و ثروت است.
  ✍️لباس عزاداری نیز خوب نیست. این خواب از مرگ یکی از عزیزان تان خبر می دهد.
  ✍️لباس ارزان و کم ارزش، تعبیرش به دردسر افتادن از سمت دوستان و اطرافیان تان می باشد.
  ✍️لباس خواب و لباس شب، نماد اندوهگین و ناراحت شدن و نیز شرمساری و سرافکندگی است.
  ✍️لباس تنگ و بدن نما در خواب دیدن، دو تعبیر دارد:
  اول، شغل و موقعیت اجتماعی خوبی پیدا می کنید.
  دوم، به سود و منفعت های مالی بسیار بزرگی خواهید رسید.
  ✍️لباس پاره شده و جر خورده، از یک شانس و اقبال بزرگ خبر می دهد که شما از آن بی خبرید.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید لباس پاره ای را می دوختید، نسبت به فرزندان خود کم توجهی می کنید و از آنها غافل شده اید.
  ✍️اگر دیدید که سعی داشتید لباسی را پاره کنید، در زمینه عشقی و عاطفی یک شانس و اقبال بزرگ دارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که دیگران لباس شما را پاره می کردند، در زمان سختی و مشکلات یک دوست به شما کمک خواهد کرد.
  ✍️اگر دیدید لباسی را با دست پاره کردید، اگر مراقب نباشید دارایی و اموال تان را از چنگ تان در خواهند آورد.
  ✍️اگر لباسی را می شستید، در آینده شما همسر خوب و مهربانی خواهید بود.
  ✍️اگر دیدید که درز لباسی پاره شده، مورد تمسخر و تحقیر در جمع دوستان قرار خواهید گرفت.
  ✍️لباس کثیف نماد مورد سرزنش و ملامت اطرافیان قرار گرفتن است.
  ✍️اگر دیدید که لباس زن های کهن سال و مسن را به تن داشتید، به یک مراسم و جشن دعوت خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید لباس راهبه ها را به تن کرده بودید، اطرافیان با شما با احترام و مهربانی رفتار می کنند.
  ✍️اگر لباسی را گم کردید، توقع و انتظار شما از دیگران بیش از حد معمول است.
  ✍️لباس گشاد و شل در خواب دیدن، نشانه دروغ گفتن دیگران به شماست.
  ✍️اگر زنی را در لباس بارداری دیدید، این خواب نماد شانس و سعادت است.
  ✍️اگر در عالم رویا دیدید که لباسی را به سرقت بردید و دزدیدید، در حوزه ارتباط و رفاقت، ناکام خواهید ماند اما در مورد امور کاری و کسب کارتان موفق و سربلند خواهید شد.
  ✍️لباس زرد، نماد حسادت و نظر تنگی است.
  ✍️لباس سفید و ابریشمی، شادی وصف ناپذیر است.
  ✍️لباس حنایی رنگ، ثروت و پول است.
  ✍️لباس قرمز و سرخ، دیگران به شما احترام می گذارند.
  ✍️لباس بنفش، مرگ یک عزیز و دوست را خبر می دهد.
  ✍️لباس صورتی در عالم رویا، یک شانس و موفقیت تکرار نشدنی است.
  ✍️لباس ارغوانی رنگ، خوشبختی و سعادت می باشد.
  ✍️لباس توسی و خاکستری، یک نامه، پیغام و اخبار خوش می باشد.
  ✍️لباس سبز، ثروت و دارایی بزرگ است.
  ✍️لباس طلایی رنگ و یا از جنس طلا، از مال و اموال خبر می دهد. همچنین به لحاظ روانی بسیار شاد و خوشحال خواهید شد.
  ✍️لباس قهوه ای رنگ، از ارتقاء مقام و بهبود شرایط اجتماعی تان خبر می دهد.
  ✍️لباس سیاه چندین حالت دارد:
  اگر دیدید که لباس سیاهی را از بدن در می آوردید، این خواب خوب نیست و نماد بدبختی و بیچارگی است.
  لباس سیاه در مراسم تدفین کسی پوشیده بودید، این خواب اموال و ارث و میراث است.
  اگر دیدید همنطوری و طبق عادت لباس سیاه به تن داشتید، ازدواج در وعده های نزدیک است.
  لباس آبی رنگ، سمبل پیشرفت در موقعیت تان است. به تعبیر دیگر ممکن است بی اعتنایی شما نسبت به خطرات اطراف تان، باعث ایجاد دردسر برای شما شود.
  لباس سورمه ای رنگ، جستن از خطر و بدشناسی است.

  همچنین بخوانید:  🐢 تعبیر خواب لاک پشت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب لباس بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️پیراهن زنانه

  برخی تعبیر گران معتقدند که لباس زنانه و یا پیراهن زن، تعبیرش حال و احوال شما و نیز شرایط کسب و کار تان را توصیف می کند. شما فردی هستید که بسیار برای رزق و روزی حلال تلاش می کنید. نا امید نباشید، خداوند پاداش شما را خواهد داد.

  ✔️لباس کهنه

  برخی دیگر از تعبیرگران می گویند: پوشیدن لباس مندرس و کهنه در عالم خواب، نشانه غم و حزن می باشد. شاید هم نمادی از فقر و تنگدستی برای یک بازه زمانی طولانی است. در هر حال لباس کهنه در خواب خوب نیست.

  ✔️خورده شدن لباس توسط شپش

  اگر در خواب دیدید که شپش لباس شما را خراب کرده بود و سوراخ شده دیدید، این خواب تعبیرش سرقت و دزدی از اموال شماست. اگر مراقب نباشید خسارت بزرگی را متحمل خواهید شد.

  ✔️لباس سیاه رنگ

  لباس سیاه و مشکی رنگ برای افرادی که شغل دولتی و شغل نظامی دارند، مثل قاضی، وکیل، حاکم، ناظر و… تعبیرش نیکو و مثبت خواهد بود.
  این خواب برای مردم عادی و متوسط، تعبیرش غم و سوگواری می باشد.
  همچنین لباس سیاه و تیره برای خانم ها هم نشانه غم و از دست دادن چیزی است. شاید در وعده ای نزدیک مجبور باشید با کسی یا چیزی وداع کنید. این وداع می تواند یک مرگ باشد و یا حتی دل کندن از چیزی که برای شما آسان نخواهد بود. در هر صورت لباس مشکی در خواب هم تعبیر خوبی ندارد.

  ✔️لباس زرد رنگ

  اگر در عالم رویا دیدید که لباسی به رنگ زرد به تن داشتید، تعبیرش می تواند ازدواج باشد. اگر مجرد هستید و این خواب را دیدید، قطعا ازدواج و صاحب خانواده شدن است.
  اگر متأهل اید و در خواب دیدید که لباس زرد به تن کرده اید، تعبیرش بیماری و کسالت جسمی برای همسر شما خواهد بود.
  لباس زرد رنگ در عالم رویا، نماد پیروزی و موفقیت خواهد بود. زندگی تان در نهایت با سعادت و خوشبختی رو به رو خواهد شد. هر مسیری که به آن قدم بگذارید، برای شما نتیجه عالی به همراه خواهد داشت. این پیروزی ها در حوزه مسائل شخصی و کاری شما خواهد بود.

  ✔️لباس فروش

  معبران دیدن کسی که لباس می فروشد را به مردی موذی و خطرناک تعبیر کرده اند. علت این تعبیر هم بدین صورت است که چون بهای خریدن لباس، “پول” است و با پول معامله انجام می شود و تعبیر “پول” نیز حیله، نیرنگ و فریب است؛ پس این خواب هم مردی موذی و حیله گر را نشان می دهد.
  اگر به جای پول چیز دیگری به او دادید، تعبیرش بستگی به چیزی که به وی دادید، خواهد داشت.

  ✔️لباس سفید

  اگر در خواب خود دیدید که تمام اطرافیان لباس سفید به تن داشتند، و یا اینکه اطراف شما لباس های سفید زیادی را پهن کرده بودند، تعبیرش این است که زندگی تان در حال دگرگونی است و اتفاقات مهم و تعیین کننده ای در راه دارید. اثر این تغییرات بسیار ماندگار است و تجربه های متفاوت و گوناگی را به شما هدیه خواهند کرد. خوب و یا بد بودن این تغییرات، بستگی به شرایط کنونی زندگی شما دارد. بدین معنا که اگر زندگی تان اکنون بهم ریخته و نا بسامان است، پس تغییرات مثبت و سازنده اند.
  در تعبیر دیگر لباس سفید در خواب، نشانه پاکی، معصومیت و بی گناهی شماست.
  حتی این خواب را می توان به به یک بحران و افسردگی در دنیای واقعی ربط داد. این دل افسردگی و مأیوسی در وجود شما شاید ناشی از تغییرات منفی اخیر باشد. شما از بابت این اتفاقات خوشحال نیستید و همین موضوع باعث غرق شدن شما در افکار منفی شده است.

  ✔️لباس آبی

  اگر لباس های دیده شده در خواب شما به رنگ آبی بودند، این رنگ در واقع از احتمال بالای به وقوع پیوستن خواب شما خبر می دهد. تمام جزئیاتی که در این رویا دیده اید و یا انتظار وقوع آن را می کشید، به زودی به واقعیت تبدیل خواهد شد و با آن ها رو به رو خواهید شد. تلاش و کوشش شما نیز بی اثر نیست، پس همین حالا دست به کار شوید.

  ✔️لباس سبز

  لباس به رنگ سبز در خواب، نمادی از سعادت و کامروایی است. پرنده خوشبختی بر بام خانه شما خواهد نشست و موج شادی و لذت را به خانه شما سرازیر می کند. بسیار موفق خواهید شد و دیگران از جایگاهی که پیدا خواهید کرد، حسادت می برند.

  ✔️لباس رنگارنگ

  در واقع دیدن لباس های رنگارنگ و یا لباسی که چندین رنگ زیبا را در خود داشته باشد، می تواند بیانگر وقوع اتفاقات عالی و بسیار به یاد ماندنی باشد. پیامد و نتایج این اتفاقات هم می تواند متنوع باشد؛ به این معنا که شاید برخی از این واقعه ها به خوبی و خیر ختم شود و برخی دیگر باعث دردسر و گرفتاری باشند. در هر صورت شما باید آمادگی لازم برای رو به رو شدن با هر چیزی را داشته باشید.

  ✔️لباس تنگ

  اگر در عالم رویا دیدید که لبا شما بسیار تنگ و بدن نما بود، این خواب نشانه این است که به لحاظ روحی شما یک فرد مأیوس و دل افسرده هستید. قطعا نیاز به تغییرات اساسی در زمینه روحی و شرایط زندگی تان دارید. شاید تمام برنامه ها و پروژه های شما با نتیجه خوبی رو به رو نشده اند و همین موضوع باعث شده که شما شادابی خود را از دست بدهید و تسلیم افکار منفی شوید. از جای خود بلند شوید و دست از این افکار بیهوده و مخرب بکشید. با دید دیگری به زندگی بنگرید و بدانید که شرایط همیشه ثابت نخواهد ماند. خودتان باید تلاش مضاعف کنید تا دوباره شاد و سرحال به روال عادی زندگی بازگردید.

  ✔️حسادت به لباس دیگران

  همه ی ما ممکن است که حتی در زندگی واقعی نسبت به لباس و پوشش کسی اشتیاق خود را ابراز کنیم و ناخودآگاه دوست داشته باشیم مثل آن شخص مد نظر لباس به تن داشته باشیم. شاید این مسأله عادی باشد و همه تجربه کرده باشید، اما این اتفاق در عالم خواب، معمولی نیست.
  اگر در عالم رویا دیدید که به لباس کسی حسد ورزیدید، این خواب تصویری از احساس شریک عاطفیتان نسبت به شماست. همسر یا پارتنر عاطفی شما، آنطور که باید با شما صادق و یک رنگ نیست. برخی مواقع ما مسائلی را درک نمی کنیم که شاید از نظر شریک عاطفی مان خیلی مهم و حیاتی باشد.

  ✔️گم کردن لباس ها

  اگر در عالم رویا دیدید که لباس های خود را گم کرده اید، این رویا نمادی از شرایط مالی و رفاهی شماست. امکان دارد در زمان دیدن این خواب، نظم زندگی شما بهم ریخته باشد و شما هم گیج شده اید و نمی دانید چگونه این بحران را مدیریت کنید. اولین کاری که در این اوضاع به نفع شماست، دست کشیدن از خرید و خرج های بیهوده است. خیلی از هزینه هایی که ما انجام می دهیم برای زندگی ما حیاتی نیست. برای مدتی باید از ولخرجی فاصله بگیرید، چرا که برگرداندن اوضاع به قبل، آنقدر هم آسان نخواهد بود.

  ✔️لباس کثیف

  لباس کثیف در عالم رویا، نشانه خشونت و بی عفتی و رسوایی می باشد. این خواب به شما هشدار می دهد که بیشتر مراقب کسانی باشید که به آن ها اعتماد تام دارید. حتی این هشدار مر بوط به افراد غریبه و افرادی که تازه ملاقات کرده اید هم می باشد. از هر گونه بحث و درگیری و مجادله دوری کنید.
  از سوی دیگر این خواب می تواند نشان دهنده عدم اعتماد به کسی است. اگر چنین ویژگی اخلاقی دارید که بسیار عالی است ولی اگر شخص هستید که سریع با همه گرم می گیرید، این خواب به شما می گوید که مراقب باشید. هرکسی رازدار و رفیق شما نیست. شاید در اولین برخورد بسیار عالی و صمیمانه با شما رفتار شود، اما در نهایت به شما آسیب خواهند رساند.

  ✔️لباس تمیز و مرتب

  لباس تمیز، شسته شده و مرتب در خواب، سمبل اوضاع مالی و رفاه عالی و زیاد است. شما برای مدیریت هزینه ها و مخارج خود را مهارت کافی دارید. زمان اجرای طرح ها و سرمایه گذاری در شرکت های بزرگ مهیا شده است. اعتماد به نفس بالا داشته باشید و از شکست نترسید. اراده خود را قوی کنید و تمام ایده ها و طرح های خود را اجرا کنید. مطمئن باشید که با موفقیت و پیروزی رو به رو می شوید. دست از تلاش نکشید تا خداوند هم یاور شما باشد.

  ✔️پوشیدن لباس

  لباس به تن کردن و پوشیدن در عالم رویا، هر جنسی که داشته باشد، نشان دهنده این است که شما به دنبال راهی هستید تا احساس و اشتیاق خود نسبت به جنس مخالف را نشان دهید اما نمی دانید که این احساس شما از ظاهرتان نیز قابل فهم و آشکار است. به لحاظ شخصیتی شما فردی نیستید که بتوانید منظور خود را واضح و رسا بیان کنید.
  اگر در عالم رویا دیدید که در حال پوشیدن لباس های زنانه و یا دامن بودید، تعبیرش این است که روح و احاسات زنانه شما بسیار قوی و نیرومند است. شما فردی هستید که قدر این حس و لطافت زنانه خود را می دانید.

  ✔️تعویض لباس در خواب

  عوض کردن لباس در خواب، نشان دهنده این موضوع است که شاید شما قصد دارید رنگ و بوی جدیدی به زندگی تان ببخشید. شخصیت تازه ای از خودتان کشف کرده اید و از این بابت بسیار شکر گزار و شادمان هستید.
  اگر در عالم رویا دیدید که مدام لباس خود را عوض می کردید، شما برای زندگی خود اهمیت و ارزش قائل نیستید و همواره به دنبال این هستید که بقیه چه نظری نسبت به شخص شما دارند. شما خودتان را قبول ندارید و به همین علت از زندگی کنونی تان لذت نمی برید. به تعبیر دیگر این خواب را می توان هشدار و اخطار هم دانست. نباید به دیگران آنقدر اهمیت دهید که باعث شود از خود واقعی تان دور شوید. این زندگی مال شماست و هیچ کس جز خودتان نمی تواند تصمیم بگیرد.
  اگر در عالم رویا دیدید که هیچ کدام از این لباس ها برای شما مناسب نبودند، شما چهره واقعی و خود حقیقی تان را از چشم دیگران پنهان کرده اید. سعی دارید تظاهر به کسی کنید که نیستید. این خواب بیانگر آماده نبودن شما با رو به رو شدن در اجتماع و محیط است. اعتماد به نفس خود را بالا ببرید وگرنه خود را متحمل آسیب های زیادی می کنید.

  ✔️درآوردن لباس از تن

  اگر در عالم خواب مشاهده کردید که لباس های خود را در می آوردید، تعبیرش بیانگر این است که شاید شما دوست داشته باشید که عادت ها و رفتار های قدیمی خودتان را کنار گذاشته و یک زندگی نو و تازه، با عادت ها و رفتار های بهتر را ایجاد کنید. اینکه شما میل به تغییر دارید به تنهایی کافی نیست؛ باید همراه با این ایده، عمل هم داشته باشید. در غیر این صورت نتیجه ای نخواهید گرفت.

  ✔️خریدن لباس

  اگر در عالم رویا دیدید که به خرید لباس مشغول بودید، این خواب نشان می دهد که اخیرا سعی دارید به یک شخصیت مد نظرتان تبدیل شوید. در واقع در نقش کسی بروید و شکل او باشید. این افکار اشتباه می باشد. شما خودتان یک شخصیت خارق العاده خواهید بود، فقط در صورتی که دست از تظاهر بردارید و خودتان را با خود قبلی تان مقایسه کنید.

  ✔️شستن لباس

  اگر در خواب خودتان را در حال شست و شوی لباس ها دیدید، شما از شخصیت کنونی تان خسته و یا حتی بیزار شده اید. اخیرا زیاد به تغییر فکر می کنید و دوست دارید که یک سری رفتار ها را از خود دور کنید. افکار های منفی تان را کنار بگذارید و آنطور که دوست دارید یک روحیه مثبت و شاداب به خود هدیه کنید. نگرش تان را باید همراه با این تغییرات عوض کنید و طور دیگری به مسائل اطراف خود نگاه کنید.

  ✔️لباس نو

  لباس نو و جدید در خواب، تعبیرش رسیدن به مقصود و خواسته قلبی تان است. به زودی به هر آنچه که مد نظرتان بوده است، خواهید رسید. تحول مثبت و بزرگی در زندگی تان شکل خواهد گرفت و این موضوع به طور کلی مسیر زندگی شما را تغییر خواهد داد.
  حتی شاید این خواب حامل یک پیام به شما باشد که هر چه سریع تر دست به کار شوید و دید و نگرش تان نسبت به برخی چیز ها تغییر دهید. فرصت های زندگی تان را از دست ندهید و از هر موقعیتی استفاده احسن را انجام دهید.

  ✔️لباس زیر

  لباس زیر در عالم رویا نمادی از نیاز ها و راز های شما در حوزه مسائل جنسی است. شاید فشار جنسی سرکوب شده ای را در حال تحمل کردن باشید و یا اینکه برعکس در رابطه جنسی نیاز هایی دارید که نمی دانید چگونه به شریک عاطفی تان بگویید. رابطه داشتن یک مسأله دو طرفه است و هر دو طرف بایستی خواسته خود را مطرح کنند. پس خجالت و استرس را کنار بگذارید و با شریک تان صحبت کنید. همچنین از او هم بخواهید که اگر چیزی باب میل وی نیست به زبان بیاورد. آنگاه می بینید که حتی مهر و محبت بین شما نیز بیشتر خواهد شد.

  ✔️شلوار

  اگر در عالم رویا دیدید که در حال پوشیدن شلوار یا درآوردن شلوار از پای خود بودید، چنین رویایی نشانگر میل جنسی و دید شما نسبت به این مسأله است. اگر دیدید که این شلوار پاک و نو بود، پس شما فردی هستید که با این موضوع به صورت منطقی و بالغانه برخورد می کنید.

  ✔️لباس کودک

  لباس کودک در خواب، نماد آداب قدیمی، عادت های غلط و افکار کودکانه شماست. اکنون زمان اصلاح کردن خودتان است. در واقع پس از دیدن خواب، باید زندگی جدیدی را شروع کنید. از تغییر نترسید و وارد میدان شوید.

  ✔️لباس رزمی و جنگی

  دیدن لباس نبرد و جنگ در خواب، نشان می دهد که شما در حوزه برخی مسائل محدود و در تنگنا هستید. در واقع دست و بال تان بسته است و هر طور که دل تان بخواهد نمی توانید رفتار کنید. این محدودیت ها می تواند در زمینه خانوادگی، عاطفی، کاری و… باشد.

  ✔️لباس گشاد

  لباس گشاد و راحت در خواب، نماد اعتماد به نفس پایین و انزوای روحی شماست. با این حال شما همواره در تلاش هستید که این عیب و ضعف خود را پشت یک نقاب پنهان کنید. به جای فرار کردن با آن رو به رو شوید و در تلاش باشید که حل کنید.

  برای از بین بردن احساس افسردگی چه کاری انجام دهیم؟

  در افسردگی غم به لایه های عمیق زندگی شما نفوذ میکند و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما بوجود می اورد. اگر احساس می کنید دچار افسردگی هستید حتما مشکلات خود را برای یک روانشناس متخصص شرح دهید، با کمک او مشکل را ریشه یابی کنید و برای عبور از چالش‌هایتان از مشاور راهکار بگیرید، برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  1 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  الهام کریمی
  ۲۶ تیر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۵۲

  خواب دیدم در حال فروش تعداد زیادی شلوار جین و تیشرت دست دوم و قدیمی بودم. متاسفانه گفته شده تعبیرش بد و منفیه. خدا بخیر کنه پناه بر خدا

  روشن
  تاریک