🎣 تعبیر خواب ماهیگیری و صید از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

م ۳ دیدگاه
 • تعبیر خواب ماهیگیری و صید 🎣

  به طور کلی ماهیگیری و صید در خواب تعبیر از احساس نیک بختی و رضایت از رسیدن به آمال و آرزوها است؛ که با صبر و تلاش زیادی به دست آمده. یکی از شغل های قدیمی که سالیان زیادی است که توسط مردم انجام می شود، شغل ماهیگیری است که به صید ماهی از آب با قلاب و تور گفته می شود. ماهیگیری از جمله فعالیت هایی تفریحی است که اکثر انسان ها به آن علاقه دارند. صید ماهی های بزرگ در این فرآیند موجب ایجاد احساس رضایت و پیروزی در افراد می شود. گرفتن ماهی یا در حال صید بودن در خواب، توسط معبران به نیکی تعبیر شده و آن را نشان از بینش و آگاهی، و نمادی از بصیرت و شهود بالا در علم معرفت و خودشناسی دانسته اند. صید ماهی در عالم خواب دارای تعابیر متعددی است و بسته به جزییاتی که در خواب می بینیم می توانیم معانی مختلفی را برای آن در سایت تاروت رنگی ارائه کنیم.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  حضرت یوسف

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  جابر مغربی

  محمد ابن سیرین

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  کارل گوستاو یونگ

  آنلی بیتون

  لیلا برایت

  لوک اویتنهاو

  کتاب سرزمین رویاها

  روانشناسان

  تعابیر بر اساس موضوع

  عدم توانایی در ماهیگیری

  صید ماهی

  ماهیگیر (صیاد)

  ماهیگیری در آب زلال

  ماهیگیری در آب کثیف

  ماهیگیری کردن در آب گل آلود

  سر خوردن ماهی از دست

  مرد ماهیگیر

  کشتن ماهی

  ماهیگیری از دریا و دریاچه

  تور ماهیگیری

  صید ماهی با قلاب

  ماهی گرفتن با دست

  صید ماهی بزرگ

  صید ماهی یخ زده

  صید ماهی مرده

  صید ماهی که گریه می کند

  ماهیگیری برای زن باردار

  تعبیر خواب ماهیگیری و صید

  تعبیر خواب صید بر‌ اساس نظر معبر 👴

  از نظر یوسف نبی 👴

  ✍️حضرت یوسف (ع) دیدن ماهیگیری و صید در خواب را به نیکی تعبیر کرده و آن را نماد رزق و روزی در زندگی دانسته؛ هر چقدر که این ماهی بزرگتر باشد مانع مت و فراوانی نیز در زندگی شما بیشتر خواهد بود.

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👴

  ✍️دیدن ماهیگیری و صید در خواب می تواند به ۶ تعبیر مختلف دلالت داشته باشد:
  معنای اول، بیانگر رسیدن به مقام وزیری و وزارت است.
  معنای دوم دیدن ماهی در خواب، به نشانه از لشکر یا تعداد زیادی از مردم آماده برای جنگ و دعوا تعبیر شده است.
  معنای سوم، نشانه از یک دختر مجرد است که هنوز قصد همسر گزیدن و تشکیل خانواده و ازدواج را ندارد.
  چهارمین معنی، دیدن ماهی در خواب را نمادی از کسب و چپاول زیاد غنیمت و ثروت می داند.
  پنجمین مورد، دیدن ماهی را به معنای غم و اندوهی می داند که بیننده خواب به آن دچار شده.
  ششمین تعبیر، دیدن ماهی در خواب را نمادی از یک خدمتکار و خادم و کم سن و سال اهل هندوستان می داند.

  از نظر دانیال نبی 👴

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که در یک منطقه گرمسیر دریایی پر از ماهی وجود دارد، تعبیر خواب او این است که به سختی و مشقت های زیادی در زندگی دچار خواهد شد.
  ✍️در صورتی که بیننده خواب ببیند که در یک منطقه سردسیر مانند قطب در حال صید ماهی است، تعبیر خواب او بشارت است که به زودی با کمی تحمل سختی و درایت به موفقیت های چشمگیری دست پیدا می کند.
  ✍️رویای صید کردن ماهی های تازه و بسیار بزرگ از یک دریای کوچک و یا آبگیر، نشانگر این است که روزی و نعمت فراوانی را به دست می آورد. اما اگر ماهی هایی که صید می کند کوچک باشد، خواب او نشان از دوره ای پر از سختی و مشکلات است که با ناراحتی و اندوه زیاد آن را سپری می کند.
  ✍️اگر فردی در عالم رویا ببیند که مشغول درآوردن مروارید های بسیار با ارزش و گران بهایی از شکم ماهی است، تعبیر رویای او بشارت از این است که به زودی صاحب فرزندی صالح خواهد شد که باعث سرافرازی او در زندگی می شود.

  از نظر جابر مغربی👴

  ✍️دیدن ماهی تازه به هنگام خواب، نشانگر نعمت ها و غنیمت های فراوان است؛ این تعبیر اشاره به حکایت سفره ای که برای حضرت عیسی (ع) و یارانش از آسمان بهشت آورده بودند و ماهی های زیاد آن سفره می کند.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که از دهان فردی ماهی بیرون می آید، تعبیر خواب او هشدار از این است که آن فرد به او دروغ های زیادی می گوید و قصد دارد با حیله و فریب به او آسیب بزند.
  ✍️در خواب ممکن است ببینید که از اندام تناسلی فردی ماهی بیرون می آید یا زن بارداری ماهی به دنیا می آورد، تعبیر این خواب بشارت است که در آینده صاحب فرزند دختر می شوید.
  ✍️خوردن ماهی تازه و پخته شده در عالم خواب، بشارت است که به زودی به همان میزان که ماهی خورده اید ثروت و پول فراوانی به شما می رسد؛ یعنی اگر ماهی کمی بخورید، مال و ثروت کمی به شما تعلق می یابد و اگر ماهی زیادی بخورید، پول و غنیمت فراوانی به دست شما خواهد رسید.
  ✍️اگر فردی در خواب ببیند که در بازار مشغول ماهی فروختن به یک شخص آشنا بود، تعبیر خواب او بیانگر رسیدن سود و منفعت زیادی به او از جانب همان فرد در زمینه های مختلف است.
  ✍️اگر در خواب ببینید که در حال صحبت کردن با ماهی ها هستید، رویای شما به معنای این است که به زودی با یک فرد بزرگ و صاحب مقام ملاقات خواهید کرد و حاجت خود را از آن فرد طلب می کنید و آن فرد حاجت شما را برآورده می کند و شما را به مراد دلتان می رساند.

  از نظر محمد ابن سیرین👴

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که تبدیل به ماهی شده، تعبیر خواب او بیانگر این است که از جانب شخصی که در مقام والایی است در حق او ظلم و بی عدالتی صورت می گیرد.
  ✍️خوردن ماهی در خواب، هشدار از این است که از جانب خدمتکارانتان دچار ضرر و زیان می شوید. برخی از معبرین، دیدن این خواب را به معنای رفتن به یک سفر کوتاه مدت تعبیر می کنند.
  ✍️دیدن یک ماهی خوار در خواب، بیانگر وجود یک زن در زندگی شماست.
  ✍️اگر ببینید که در دستتان ماهی خوار دارید، نشان از این است که آن زن مایل به ازدواج و برقراری پیوند عاطفی با شماست. اما اگر ببیند که ماهی خوارهایی که صید کرده اید از دست شما می پرد، تعبیر خواب شما بیانگر این است که طلاق می گیرید و پیوند عاطفی بین شما و همسرتان از هم می پاشد.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👴

  ✍️ تعبیر دیدن صید و ماهیگیری در خواب، بسیار نیکو و خوش است؛ مخصوصاً اگر ماهی هایی که صید می کنید از آبی صاف و روشن باشد.
  ✍️دیدن یکی از اعضای خانواده و یا اقوامتان در خواب که کنار یک آبگیر یا حوض و یا دریاچه ایستاده و درون آب ماهی های زیادی وجود دارد که شنا می کنند و آن فرد قصد صید آن ها را دارد، تعبیر این رویای شما بشارت است از اینکه آن فرد آینده روشنی دارد و به زودی به سعادت و کامیابی می رسد؛ ولی به شرطی که آن آب صاف و زلال باشد. اگر آب آن استخر و یا دریا گل آلود و کثیف باشد و آن شخص بخواهد از آن آب ماهی بگیرد، تعبیر خواب او نشان از این است که به مقام و پول و منزلت می رسد؛ اما این مال و منال را بسیار دشوار و پس از طی کردن مراحل بسیار سخت و طاقت فرسا در کار و تحمل کردن غم و اندوه های بسیار زیادی در زندگی به دست می آورد.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که در یک آب متعفن ماهی های خوشرنگ و زیبا شنا می کنند، تعبیر خواب وی نیکو نیست و نشانگر این است که صاحب مال و منال زیادی می شود که حرام است و او را به رنج و بدبختی و بیماری دچار می کند. آب متعفن بیانگر ابتلا به یک بیماری سخت و یا هشدار از احتمال بازداشت شدن به دلیل ارتکاب یک جرم و جنایت است.
  ✍️تعبیر خواب صید کردن یک ماهی سفید و بزرگ، بشارت از یک خوش شانسی و اقبال خوب می دهد؛ که موجب ایجاد شادی و خرسندی زیادی در زندگی شما و اطرافیانتان می شود.
  ✍️صید یک ماهی به رنگ زرد و طلایی در خواب، بیانگر این است که به پول و ثروت فراوانی می رسید؛ و به وسیله آن مشکلات موجود در زندگی خود را بر طرف می کنید.
  ✍️صید کردن یک ماهی سرخ رنگ و زیبا در خواب، نشانگر رسیدن به شکوه و جلال در زندگی است که موجب ایجاد احساس محبوبیت فراوان شما در میان اطرافیانتان می شود.
  ✍️دیدن خواب فردی که به شما در رویا یک تنگ ماهی می دهد که درونش یک یا چند ماهی سرخ و زیبا است، مانند تنگ ماهی هایی که در مراسم هفت سین نوروز از آن استفاده می کنند، نشانگر این است که آن فرد به شما در یک برهه ی سخت زندگی یاری می رساند تا مشکلاتتان را برطرف کنید و به آرزوها و مراد دلتان برسید.
  ✍️تعبیر قورت دادن یک ماهی کامل در خواب، نشان از این است که شما فردی طماع هستید که به مالی چشم داشت دارید و سعی می کنید با نیرنگ و فریب دیگران آن را به دست آورید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که ماهی را که صید کرده به عنوان غذا می خورد، تعبیر خواب او نشانگر این است که با تلاش زیاد به دارایی و ثروت چشمگیری می رسد.
  ✍️دیدن فردی که در خواب مشغول خوردن یک ماهی است چه آن ماهی دودی باشد چه تازه اما طعم آن شور باشد، بیانگر این است که به زودی به یک مصیبت و بلا در زندگی گرفتار می شوید که موجب اندوه و ناراحتی شما می شود و حل این مشکل برای شما بسیار سخت است.

  از نظر خالد بن علی العنبری👴

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که ماهیگیری و صید می کند و تعداد آن ماهی ها قابل شمارش است، تعبیر خواب او بیانگر وجود یک زن است. اما اگر تعداد ماهی ها قابل شمارش نبود تعبیر خواب او نشانگر برکت و وفور نعمت زیاد در زندگی وی است.
  ✍️تعبیر خواب صید کردن یک ماهی زنده از دریا، نشان از یک خدمتکار و یا دوشیزه زیبا در زندگی است.

  همچنین بخوانید:  🦗 تعبیر خواب ملخ از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ👴

  ✍️ماهیگیری کردن در قطب و میان یخ ها در عالم خواب، تعبیر از آن است که در مسائل عاطفی بیننده خواب مشکلاتی به وجود می آید که کار او را سخت کرده ولی او با تلاش زیاد می تواند این مانع ها را از سر راه خود بردارد؛ اما بازهم با مشکلات سخت و پیچیده ای از جانب ضمیر ناخودآگاه ش رو به رو می شود که باید به حل ریشه ای این مشکلات بپردازد. بهتر است از یک روانشناس و یا مشاور خوب در این زمینه کمک بگیرد.
  ✍️صید کردن ماهی در خواب با مشقت های زیاد، به معنای این است که آن شخص با احساسات سرکوب شده خود در زندگی روبرو می شود و آن ها را بازبینی می ‌کند. بهتر است گشته را رها کنید و به دنبال راه حل هایی برای رفع مشکلات و گره های اساسی زندگیتان باشید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که به صید ماهی رفته است، تعبیر خواب اون نشانگر این است که احتیاج دارد مدتی به طبیعت برود و در آنجا به استراحت بپردازد.
  ✍️دیدن یک فرد ماهیگیر در خواب، به دلیل این است که به دنبال راهی برای به دست آوردن چیز با ارزشی در زندگی هستید و برای آن تلاش زیادی می کنید. و یا این خواب می تواند نشان از این باشد که شما دنبال یک جواب یا راه حلی برای حل مسئله یا مشکل تان هستید.

  از نظر آنلی بیتون👴

  ✍️ماهیگیری کردن در خواب، به تلاش برای کسب مقام و قدرت در امور شغلی اشاره دارد. و یا بیانگر این است که به دنبال یادگیری علم اقتصاد هستید تا از آن برای بیشتر کردن ثروت و داریی خود بهره ببرید.
  ✍️اگر فردی در خواب ببیند که ماهی گیری می کند ولی نمی تواند چیزی را صید کند، تعبیر خواب او بیانگر این است که تلاش های او برای رسیدن به یک مقام و پیروزی و به دست آوردن ثروت زیاد بی نتیجه خواهد ماند.
  ✍️صید کردن ماهی با استفده از تور ماهیگیری در خواب، نشانگر این است که به دنبال راه هایی برای کسب سود و منافع کم اهمیت اما زیاد هستید. بهتر است که دست از این کار بردارید و انرژی خود را صرف لذت های گذرا نکنید.
  ✍️دیدن خواب ماهیگیری کردن با تور پاره، تعبیر آن خبر از این می دهد که سختی ها و رنج های بسیاری در زندگی به شما روی می آورند و موجب ایجاد تنش و ناراحتی های زیادی در روابط شما می شوند.
  ✍️صید ماهی از آب صاف و زلال رودخانه، بیانگر این است که به زودی با اشخاص قدرتمند و توانایی ملاقات می کنید که شما را بسیار مورد التفات و تشویق های خوب قرار می دهند.
  ✍️دیدن رویای صید کردن ماهی های مرده بسیار از دریا، هشدار از این است که بر اثر یک حادثه ناگوار و بعد مال و اندوخته هایتان را از دست می دهید؛ و از ضرر و زیان های بسیاری که به شما وارد شده بسیار خشمگین می شوید.
  ✍️اگر دختری در خواب ببیند که در حال ماهیگیری است، رویای او بیانگر آشنایی او با یک مرد زیبا و خلاق است که می تواند همسر آینده او نیز باشد. این آشنایی و برقراری ارتباط، می تواند منجر به ایجاد یک پیوند ازدواج و زناشویی بسیار خوب شود.
  ✍️تعبیر رویای صید کردن گربه ماهی درخواب، نشان از این است که حیله و نیرنگ دشمنان شما را دچار تنش و آشفتگی کرده. اما شما می توانید با هوش و ذکاوت بالای خود و با کمی خوش شانسی از نقشه های شوم آن ها در امان بمانید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که به قصد صید ماهی به آب شیرجه می زند، خواب او نشان از این است که فردی توانا و پر جرأت است که می ‌تواند برای به دست آوردن ثروت و مقام دست به هر کاری بزند.
  ✍️اگر در خواب ببیند که ماهی هایی را که سید کرده اید را می خورید، خواب شما بیانگر این است که روابط دوستانه بادوام و محکمی دارید؛ و می توانید به هنگام گرفتاری ها از دوستان خود یاری بخواهید.

  از نظر لیلا برایت👴

  ✍️اگر شخصی در خواب با استفاده از تور ماهیگیری و صید کند، تعبیر خواب او بیانگر این است که اتفاق بدی در زندگی او رخ می دهد که موجب ناراحتی و غضب او می گردد.

  از نظر لوک اویتنهاو👴

  ✍️ماهیگیری و صید کردن در خواب، تعبیر از این است که سود و منفعت زیادی از کسب و کارتان حاصل می شود.
  ✍️دیدن چوب ماهیگیری در خواب، نشان می دهد که تلاش و اقدامات زیادی می کنید تا یک چیز بی ارزش را به دست آورید. این کار ها وقت شما را هدر می دهد؛ بهتر است انرژی خود را صرف فعالیت های نتیجه بخش کنید.
  ✍️صید ماهی با استفاده از چوب ماهیگیری در خواب، می تواند خبری خوش از برنده شدن شانسی شما در یک مسابقه یا مزایده باشد.
  ✍️دیدن خواب صید کردن ماهی های بسیار بزرگ در خواب، نشانگر این است که از روند امورات زندگی و کاری خود رضایت کامل دارید و اوضاع بر وفق مراد است.
  ✍️اگر در خواب ببینید که ماهی های کوچکی را با مشقت های زیادی صید کرده اید، تعبیر خواب شما بیانگر این است که در موضوعی که برای رسیدن به موفقیت در آن تلاش زیادی می کنید شکست می خورید.
  تعبیر خواب صید کردن ماهی های مرده، هشدار از این می دهد که برا اثر یک اتفاق ناخوشایند مدتی به اندوه و ماتم دچار می شوید.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که در حال طبخ ماهی هایی است که صید کرده، خواب او بشارت از این است که به زودی صاحب خانه ای زیبا و راحت می شود و طعم آسودگی و آسایش را در زندگی می چشد.
  ✍️اگر از یک ماهیگیر ماهی هایی را که صید کرده را در خواب می خرید، تعبیر خواب شما بیانگر این است که فردی به شما اطلاعات غلط و نادرستی را در مقابل پرسشتان می دهد که موجب گمراهی شما می شود.
  ✍️معنای رویای صید کردن ماهی های قرمز در خواب، این است که با یک فرد صاحب مقام و منصب ازدواج می کنید و بسیار خوشبخت می شوید.

  همچنین بخوانید:  🕌 تعبیر خواب مسجد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  کتاب سرزمین رویاها📚

  ✍️صید کردن ماهی در خواب، تعبیر از این است که نزد مردم محبوب می ‌شوید و طرفداران زیادی پیدا می‌ کنید.

  از دید روانشناسان👴

  ✍️به طور کلی از لحاظ روان شناسی ماهی گیری در خواب، می تواند بیانگر این باشد که در زندگی هدف های متعددی دارید. برای رسیدن به این هدف ها سخت تلاش و کوشش می کنید و این احساس را دارید که با رسیدن به این هدف ها، تمامی مشکلات و سختی های شما در زندگی برطرف می شود. این اهداف می تواند شامل داشتن یک شغل خوب، راه اندازی یک کسب و کار، تلاش برای ورود به دانشگاه و یا حتی ازدواج با فردی که به او به شدت علاقه مندید هم باشد.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که ماهی صید کرده ولی ماهی از دستان او سر می خورد و به آب می افتد، تعبیر خواب او می تواند به این معنا باشد که او در حال رسیدن به یک موفقیت بسیار بزرگ و خوب بوده ولی بر اثر یک خطا ی ناخواسته ای که انجام می دهد، شانس رسیدن به این موفقیت را از دست داده و دچار احساس ناراحتی و ضعف می شود.

  تعبیر خواب صید بر‌ اساس موضوع آن 📋

  عدم توانایی در ماهیگیری

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که در حال ماهیگیری کردن است ولی نمی تواند ماهی بگیرد، تعبیر خواب او بیانگر این است که در زندگی به موفقیت و جایگاه مطلوبش نمی رسد و در رسیدن به اهداف خود ناکام می ماند.
  ✍️دیدن رویای به شکست خوردن در ماهیگیری به طوریکه موفق به گرفتن حتی یک ماهی نشوید، معنای این خواب هشدار می دهد که در شغل و حرفه خود مرتکب یک اشتباه نابخشودنی می شوید، که منجر به متحمل شدن ضرر و زیان زیاد در زندگی و به سختی افتادن از لحاظ مالی می شود.
  ✍️عدم توانایی در صید ماهی علارغم تلاش های زیاد در عالم خواب و رویا، بیانگر این است که به زودی شکست های سختی را در زندگی تجربه می کنید. ممکن است این شکست ها به دلیل احساس ناامیدی و بی انگیزگی شما در انجام کارهای تان باشد که منجر به شکسته پروژه های شما می شود.

  صید ماهی

  ✍️به طورکلی ماهیگیری در خواب، تعبیر از کسب پول و ثروت فروان و رشد مالی است.
  دیدن خواب یک شخص ماهیگیرکه در حال گرفتن ماهی است، بیانگر این است که به زودی در زندگی به چنان موفقیت و خوشبختی دست می یابید که تا حالا طعم آن را نچشیده اید و به همین سبب بسیار خشنود و سرمست می شوید.
  ✍️موفق شدن به صید و ماهیگیری در خواب، تعبیر از این است که در زندگی فرصت های خوبی پیش روی شما قرار می گیرد و با استفاده از آن ها به موفقیت های بزرگی می رسید.
  ✍️مشغول به ماهیگیری بودن در خواب، تعبیر از این است که شما یک ایده و فکر ناب در سر دارید که با عملی کردن آن از لحاظ مالی بسیار پول خوبی را به دست می آورید و مستقل می شوید.
  ✍️تعبیر خواب صید و ماهیگیری، به این معنی است که تغییرات و اتفاقات بسیار نیک و خوبی برایتان رقم می خورد که موجب ایجاد دگرگونی های زیادی در روابط خویشاوندی و دوستانه شما در زندگی می شود؛ و جایگاه اجتماعی شما را به شکل مثبت تحت تاثیر قرار می دهد.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که در مناطق سردسیری مثل قطب شمال در حال ماهی گرفتن است، تعبیر خواب او نشانگر این است که احساسات و عواطف خود را زیاد سرکوب کرده و به همین دلیل از لحاظ روحی دچار تنش و آشفتگی شده. این خواب در برخی از موارد هشدار می دهد که هرچه سریع تر باید از محیط پر از هیاهو و ناآرام اطرافتان دور شوید و به استراحت و تفریح بپردازید.
  ✍️تعبیر خواب صید و ماهیگیری ماهی های زیاد، نشانه ای بسیار نیکو و خوش است و بیانگر کسب پول و ثروت زیاد در زندگی است.

  ماهیگیر (صیاد)

  ✍️دیدن تعداد زیادی صیاد ماهی در خواب، تعبیر از این است که در زندگی خوشبختی و موفقیت بی نظیر و بزرگی را تجربه می کنید که شما را بسیار شاد و سرمست می کند.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که به همراه ماهیگیران در حال صید کردن ماهی های زیادی است، تعبیر خواب او بشارتی خوش از این می دهد که در زندگی به بهره و منفعت خوبی در کارش می رسد. اما اگر در خواب نتواند موفق به صید ماهی شود، نشانگر این است که در آینده علارغم تلاش زیادش به اهداف و آرزوهایش نخواهد رسید.
  ✍️اگر در خواب ببینید که یک صیاد هستید و به همراه صیادان دیگر مشغول ماهی گرفتنید، تعبیر خواب شما نشانگر این است که شما دوستان و شریکان بسیار خوب و با معرفتی دارید. همکاری و بودن در کنار آن ها، باعث به دست آوردن سود و بهره بسیار زیادی در زندگی شما می شود.
  ✍️دیدن یک مرد ماهیگیر آشنا در خواب، نشان از این است که آن مرد به موفقیتی در زندگی می رسد که شما افسوس و حسرت زندگی او را می خورید.
  ✍️تعبیر رویای دیدن ماهیگیرانی که ماهی های زیادی را صید کرده اند، بیانگر این است که تمامی افراد اعضای خانواده و دوستان شما در تلاش برای کسب موفقیت و مال و منال هستند. بهتر است شما نیز تنبلی را کنار بگذارید و به دنبال پیدا کردن روش ها و راهکارهای کارآمدی برای کسب پول فراوان در زندگی باشید.

  ماهیگیری در آب زلال

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که در آب زلال و پاکیزه ای در حال ماهیگیری و صید است، تعبیر خواب او بیانگر این است که آن شخص در تندرستی و سلامتی کامل به سر می برد و برای رسیدن به پیشرفت مالی تلاش می کند.

  ماهیگیری در آب کثیف

  ✍️تعبیر خواب ماهیگیری از آب کثیف متعفن، هشدار از این می دهد که یک بدنامی و روسیاهی و یا یک فتنه و ننگ در زندگی شما پیش می آید و باعث بی آبرویی شما می شود. بهتر است که در برابر حوادث بد و ناگوار قوی باشید و با پیشه کردن صبر و شکیبایی به دنبال راه حلی برای مقابله با این اتفاقات سخت باشید. مراقب باشید که فریب اطرافیانتان را نخورید.
  ✍️اگر در خواب ببیند که در حال ماهی گرفتن از آب آلوده و کثیف هستید، خواب شما به معنی این است که فردی بر سر راه رسیدن به موفقیت شما موانع و مشکلاتی را ایجاد می کند. بهتر است که حواستان را جمع کنید و به اطرافیان خود کمتر اعتماد کنید.

  ماهیگیری کردن در آب گل آلود

  ✍️اگر در خواب ببینید که از آب گل آلود ماهی می گیرید، تعبیر این رویا معمولاً نشان دهنده یک دوره بیماری و به وجود آمدن مشکلات و مشقت های سخت و پیچیده در زندگی است. نترسید و امید خود را از دست ندهید، چرا که با داشتن یک برنامه ریزی خوب و اصولی و پایبندی به آن می توانید از خودتان بیشتر محافظت کنید و با این تغییرات ناگهانی به وجود آمده در زندگیتان راحت تر روبه ‌رو شوید. شما توانایی آن را دارید که بر تمامی سختی ها غلبه کنید و بر آنان پیروز شوید هیچ مسئله و مشکل غیر قابل حلی در دنیا وجود ندارد.

  سر خوردن ماهی از دست

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که ماهی که گرفته است از دست او سر می خورد و می رود، تعبیر خواب او بیانگر این است که تمام تلاش خود را می کند تا فردی فعال در عرصه اجتماع باشد اما در برخی از مواقع توان و انرژی لازم برای انجام این کار را ندارد و این کم کاری می تواند ناشی از درونگرایی پنهانی آن فرد باشد.

  همچنین بخوانید:  🏫 تعبیر خواب مدرسه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  مرد ماهیگیر

  ✍️دیدن رویای مردی که در یک محیط آرام مشغول به ماهی گیری است، بیانگر این است که شما از هیاهوی زندگی خسته شده اید و نیاز به یک استراحت در محیط آرام و دنجدارید تا دوباره انرژی خود را تقویت کنید.
  ✍️اگر خواب ببینید که یک مرد ماهیگیر مدت زمان زیادی را صرف صید ماهی می کند، تعبیر خواب شما نشانگر این است که باید در تعامل و برقراری ارتباط با دیگران صبور باشید تا بتوانید به خواسته هایتان برسید.
  ✍️اگر در خواب یک مرد ماهیگیر را ببینید که به محض گرفتن ماهی ها آن ها را می خورد، این خواب هشدار از مبتلا شدن یکی از اعضای خانواده و یا دوستان شما به یک بیماری سخت و لاعلاج است. در برخی از موارد به معنای یک تصادف وحشتناک نیز است.

  کشتن ماهی

  ✍️کشتن ماهی در خواب، بیانگر این است که شما در حل یکی از مشکلات زندگی خود موفق می شوید و رقیبان و دشمنانتان را ناکام می کنید.
  ✍️اگر در خواب ببینید که یک ماهی زنده را صید کردین سپس آن را کشتین، تعبیر خواب شما بسیار نیک است و به معنای رسیدن شما به اهدافی است که از پیش آن ها را تعیین کرده بودید. این اهداف می تواند شامل خریدن خانه و یا پیشرفت شغلی و افزایش درآمد نیز باشند.

  ماهیگیری از دریا و دریاچه

  ✍️ماهیگیری در دریاچه، اغلب به روابط فردی تعبیر و اشاره دارد. می توند به معنای ازدواج شما با فردی باشد که از لحاظ فکری و عقیدتی مثل هم نیستید و شما در درک او دچار مشکل شده اید.
  ✍️اگر فرد متاهلی در خواب ببیند که از یک دریای وسیع در حال ماهی گرفتن است، تعبیر خواب او بیانگر اتفاقات خوبی نیست. این رویا می تواند به معنای وجود مشکل در زندگی زناشویی او و یا حتی اختلافاتی در روابط او با خانواده همسرش نیز باشد.
  ✍️تلاش برای گرفتن ماهی از یک دریاچه گل آلود و کثیف، بیانگر وجود موانعی سخت در مسیر پیشرفت کسب کار شما است. اما اگر موفق به صید ماهی از آن دریاچه کثیف شوید، نشانگر این است که این موانع را می توانید با کمک افراد مهمی که سر راهتان قرار می گیرد به آسانی پشت سر بگذارید.

  تور ماهیگیری

  ✍️استفاده کردن از تور ماهیگیری برای صید ماهی در خواب، تعبیر از ثمر بخش بودن تلاش های شما، برای رسیدن به خواسته های واقعیتان در زندگی است. این خواب نوید از به پایان رسیدن دوران سخت و آغاز دوره ای سرشار از خوشبختی می دهد.
  ✍️دیدن تور ماهیگیری در خواب، نمادی از ابزار و روش هایی است که ما در راه رسیدن به هدف ها وآرمان هایمان از آن ها استفاده می کنیم. انتخاب کردن راه های هوشمندانه، به شما در رسیدن هرچه سریع تر به هدف کمک می کند.
  ✍️اگر تور ماهیگیری که در خواب از آن استفاده می کنید سالم و بسیار بزرگ باشد، نشانگر این است که شما ابزار و امکانات درستی را برای طی کردن مسیر موفقیت انتخاب کرده اید.

  صید ماهی با قلاب

  ✍️اگر فردی در خواب ببیند که با قلاب ماهی صید کرده اما ماهی قلاب او را با خود می برد، تعبیر خواب او بیانگر این است که شخصی زیرک با فریب دادن او پولش را می خورد.

  ماهی گرفتن با دست

  ✍️ماهیگیری با دست در خواب، تعبیر از این است که راجب امورات زندگی خود دلسرد می شوید و در مقابل موانع و مشکلاتی که سر راهتان قرار می گیرد، احساسی برخورد می کنید. داشتن رفتار عاقلانه و گرفتن تصمیم های درست، در رفع این مشکلات به شما بسیار کمک می کند.
  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که یک ماهی را محکم در دستان خود نگه داشته، این رویا بیانگر این است که آن شخص از لحاظ مالی در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد و برای حفظ آن تمام تلاش خود را می کند.
  ✍️اگر در خواب مشغول ماهیگیری با دست باشید اما علارغم تلاش زیادتان موفق به صید نشوید، خواب شما بیانگر این مفهوم است که شما در انتخاب راه حل و ابزار برای رسیدن به خواسته هایتان دچار خطا شده اید. این کار موجب به هدر رفتن تلاش و انرژی شما می شود و علاوه بر آن زیان های مالی متعددی را برای شما در پی دارد. عاقلانه فکر کنید تا بهترین و هوشمندانه ترین راه را برای گرفتن نتیجه مطلوب به کار گیرید.

  صید ماهی بزرگ

  ✍️صید یک ماهی بزرگ در خواب، تعبیر از رخ داد یک اتفاق بسیار خوب و نیک در زندگی شما است. این اتفاق سعادت و خوشبختی زیادی را برای شما به ارمغان می آورد و زمینه ساز موفقیت های زیادی در زندگی شما می شود.
  ✍️اگر در خواب در حال تلاش برای صید یک ماهی بزرگ با دست بودید ولی موفق نشدید، خواب شما معنا وخبر خوب و خوش آیندی به همراه ندارد. مسائل و مشکلات متعددی در زندگی شما دست به دست هم می دهند تا آبرو و عزت شما را در میان مردم خدشه دار کنند. اتفاقات ناگواری که برای شما پیش می آید موجب بدگویی و تهمت دیگران به شما می شود.
  ✍️گرفتن یک ماهی بزرگ با چوب در خواب، نشانگر تعابیر خوبی است. شما برای رسیدن به موفقیت و ثبات در زندگی زیاد تلاش می کنید و ثمر بخش بودن تلاش شما یک اتفاق شانسی نیست و حاصل تفکر و استراتژی های خلاق و درست شما برای آینده است.
  ✍️اگر در خواب ببینید که با دستان خالی در تلاش برای صید یک ماهی بزرگ بودید، تعبیر خواب شما بیانگر این است که رفتار ها و اعمال درستی که از شما سر می زند، موجب رانگیختن آتش حسادت در میان اطرافیانتان می شود. آگاه باشید که اطرافیانتان برای خراب کردن شهرت و اعتبار شما در میان مردم دست به تهمت و بدگویی می زنند.
  ✍️استفاده کردن از چوب ماهیگیری برای صید یک ماهی بزرگ در خواب، نشانگر احساس آشفتگی و درماندگی در شما به دلیل سخنان دروغ و یاوه اطرافیان است.

  صید ماهی یخ زده

  ✍️اگر شخصی در خواب ببیند که یک ماهی یخ زده صید کرده، تعبیر خواب او این است که مسیر نادرستی برای رسیدن به هدف هایتان در زندگی انتخاب کرده اید انتهای این مسیر به موفقیت و نتایج چشمگیری ختم نخواهد شد. اگر در اکثر مواقع شما مسیر های غلطی را برای رسیدن به هدف هایتان انتخاب می کنید، بهتر است کمی استراحت کنید سپس با تحقیق و آگاهی بیشتر مسر درست را بیابید.

  صید ماهی مرده

  ✍️دیدن خواب صید کردن ماهی مرده، حاوی پیام های خوبی برای بیننده خواب نیست. این خواب بیانگر این است که شما از زندگی دلسرد و زده شده اید چون در انجام کارها مدام به در بسته می خورید و این اتفاقات موجب خستگی و نا امیدی در شما شده. به احتمال زیاد دچار نوعی افسردگی شده اید و این بیماری باعث شده تا روابط اجتماعیتان نیز آسیب ببیند. بهتراست به یک مشاور یا روانشناس مراجعه کنید و مشکلات خود را با او در میان بگذارید.

  صید ماهی که گریه می کند

  ✍️اگر در خواب ماهیگیری و صید کرده و در حال گریه کردن بودید، تعبیر خواب شما نشانه ی خوبی است. این خواب نشانگر حسادت و حسرت رقبای شما، از موفقیت های پی در پی تان در کسب و کار و زندگی است.

  ماهیگیری برای زن باردار

  ✍️اگر یک زن باردار خواب ماهیگیری ببیند، تعبیر خواب او بشارت است که زایمان آسانی خواهد داشت و صاحب یک فرزند سالم و زیبا خواهد شد.
  همچنین دیدن این خواب، می تواند خبر از به دنیا آوردن فرزند پسر باشد؛ که آینده ای روشن دارد و به موفقیت های زیادی دست پیدا می کند و این موضوع باعث احساس غرور و افتخار در شما می شود.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  3 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  سینا
  ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت: ۰۰:۳۶

  خواب دیدم تو رودخونه با دست ماهی میگیرم یبارم خواب دیدم نزدیک دریا جایی که رودخونه دریا یکی میشدن یه پل چوبی بود آب اونده بود روش ماهی روش میچرخید با دستام گرفتم دوتا رو دادم به یه. خانوم چادری که تو اونجا داشت قدم میزد

  یوسف
  ۲۶ آبان ۱۴۰۲ ساعت: ۰۴:۳۷

  هر چند به خواب و ادیانو و ارواح اعتقادی ندارم اما شناختی آنچنانی هم از علوم فرا طبیعی ندارم
  شاید ماهی یک خواب باشد که فرداش یادم بیاید کنار رودخانه ای بودم با افرادی که شناختی ازشون نداشتم رود پر ماهی بود از کوچیک تا بزرگ اونا نمیتونستن حتی یه ماهی هم بگیرن ولی من که قلابی هم نداشتم یک دفعه قلابی تو دستم افتاد زود انداختم تو آب و ماهی کشیدش گفتم ماهیه بزرگیه ولی وقتی بیرون کشیدم ترسیدم از ماهی که صید کردم اندازه یه غول بود آرام داشت بهم لبخند میزد همه تعجب کرده بودن از سیدم احساس میکنم خوابم راز خوبی توش داره
  خوب این اولین خوابم نیست من خواب های زیادی دیدم از همنشینی با حضرت محمد تا رام کردن اسب وحشی و سواری اون یک خوابم خیلی عجیب بود یادم میاد کل جهان جنگ بود سیاهی آسمون رو فرا گرفته بود انسان ها همو قتل عام میکردن یک دفعه یه غول سیاه چهار پا اومد منو رو پشتش گذاشت و با پرش از بالای میدانای جنگ منو نجات میداد.
  من سختی های وحشناکی رو کشیدم تو فقیرترین قشر جامعه با فقیرترین فرهنگ ولی همیشه اهدافی بسیار بزرگ در ذهنم جوانه می‌زدند… بای