🐍 تعبیر خواب مار از نظر معبران معروف جهان

م ۸ دیدگاه
 • تعبیر خواب مار🐍🐲

  مار در دنیای واقعی، حیوانی است خطرناک که به یک باره و ناگهانی به طعمه خود حمله می کند. بعضی از مارها نیز حیوان سمی و زهرآلود هستند، که نیش آنها کشنده است. مار نیز طوری پنهان می شود که طعمه متوجه او نشود. زمانی که شما با یک مار مواجه می شوید، می بینید که او خیلی آرام و بی آزار به نظر می رسد، اما ناگهان به شما حمله می کند.

  همچنین مار در داستان های قدیم، حیوانی است که از گنج ها و طلاها مراقبت می کند. در اساطیر یونان مار، نماد دشمن خطرناک، هوش، سلامتی و… است.

  با این تفاسیر از حیوان مار، معبران نیز اولین تعبیر برای مار را دشمن می دانند.

  دشمن موذی و خطرناک در جلد دوست و بسیار نزدیک به شما! در ادامه تعابیر خواب مار را از زبان معبران برای شما عزیزان دسته بندی کرده ایم.🤝

  تعبیر خواب مار به روایت امام جعفر صادق👳

  اگر کسی خواب مار ببیند ده تعبیر دارد:
  ✍️تعبیر اول نشان دهنده وجود دشمن پنهانی در زندگی و اطراف شما است.
  ✍️تعبیر دوم بیانگر عمر طولانی و زندگی پایدار است.
  ✍️تعبیر سوم تعبیر از سلامتی و تندرستی شما است.
  ✍️تعبیر چهارم تعبرش به مقام رسیدن و یا مالکیت است. می تواند به امضای سند جدیدی اشاره داشته باشد.
  ✍️تعبیر پنجم نشان دهنده به قدرت رسیدن و ترفیع مقام و رتبه است. در کارتان پیشرفت خواهی کرد.
  ✍️تعبیر ششم بیان گر مال و ثروت فراوان است که به دست می آ ورید.
  ✍️تعبیر هفتم نشان دهنده وجود زنی در اطراف شماست. این زن می تواند دوست، همسر و یا از خانواده شما باشد. برای اقایان می تواند تعبیر ازدواج نیز داشته باشد.
  ✍️تعبیر هشتم آرزوها و خواسته های قلبی شمارا نشان می دهد. به مراد قلبی خود می رسید.
  ✍️تعبیر نهم پسری را نشان می دهد. می تواند فرزند پسر شما باشد و یا اگر باردار هستید فرزند شما پسر است.
  ✍️تعبیر دهم دوره ای کوتاه از مشکلات و سختی را نشان می دهد. نشان اشفتگی و پریشان حالی است.

  تعبیر خواب مار به روایت محمد ابن سیرین👨‍🦳

  خواب مار دیدن، نشان می دهد که دشمنی پنهان در اطراف زندگی شماست.
  ✍️اگر مار را در خانه خود دیدید، نشان می دهد که این دشمن از نزدیکان و آشنایان شماست.
  ✍️اگر مار را در بیابان و صحرا دیدید، بیانگر غریب و اشنانبودن دشمن است. نزدیک نیست.
  ✍️اگر در خواب با مار جنگیدید، وسعی بر کشتن ان داشتید نشان از درگیر شدن با این دشمن است.
  ✍️اگر دیدید که مار به شما خیره شده است، نشان می دهد که دشمن بر شما پیروز خواهد شد مراقب باشید.
  ✍️اگر خود شما به مار خیره شدید، نشان از این دارد که با این دشمن سازش نخواهید کرد وبر او پیروز میشوید.
  ✍️اگر گوشت مار را خوردید، تعبیر از به قدرت رسیدن و مقام پیدا کردن است.
  ✍️اگر در خواب مار رابه دو قسمت تقسیم کردید، تعبیرش این است که چیزی یا مالی از دشمن به شما خواهد رسید.
  ✍️اگر مار مرده در خواب دیدید، خطری از شما رفع خواهد شد. آسیب نمی بینید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از در و دیوار خانه شما مار میریزد، تعبیر آن این است که از فرد صاحب مقامی ناراحت و اندوهگین می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آلت مردانه تان مار بیرون آمد، تعبیرش آن است که صاحب فرزندی می شوید اما این فرزند دشمن شما می شود و باعث دردسر است.
  ✍️اگر دیدید که از پیشانی شما مار بیرون می آمد، تعبیرش رنج و سختی می باشد. به خداوند توکل کنید تا کمک حال شما باشد.
  از نظر ابن سیرین مار بزرگ در خواب، تعبیرش دشمن قدرتمند و با نفوذ است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مار بزرگی دارید، تعبیر آن ارتباط و پیوند با اشخاص قدرتمند است.

  تعبیر خواب مار به روایت ابراهیم کرمانی👨‍🦳

  ابراهیم کرمانی گرفتن مار در خواب را خوب می داند.
  ✍️اگر در خواب مار سفیدرنگی را گرفتید، نشان می دهد که شما به مقام می رسید و مورد عذت و احترام قرار می گیرید.
  ✍️اگر دیدید که مار از شما فرار میکند، نشان دهنده این است که دشمن شما بسیار ضعیف است و خطری ندارد.
  ✍️اگر تعداد زیادی مار به رنگ سیاه دیدید، بیانگر وجود دشمنان زیاد در اطراف شماست.
  ✍️اگر در خواب ماری به رنگ سبز دیدید، تعبیر از ان دارد که دشمن شما شخصیت پلیدی ندارد و با ایمان و درست کار است.
  ✍️اگر مار زرد رنگی دیدید، نشان می دهد که دشمن شما بسیار ضعیف و لاغر اندام و پوستش گندمگون است.
  ✍️اگر مار سرخ رنگ دیدید، نشان می دهد که این دشمن از دوستان و نزدیکانی است که با او رفت و آمد میکنید و بسیار به شما نزدیک است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آسمان مار به زمین میریزد، تعبیرش این است که آن سرزمین را عذاب الهی فرا می گیرد.

  همچنین بخوانید:  🐭 تعبیر خواب موش از نظر معبران معروف جهان

  تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی👨‍🦳

  مار، همان طور که از خوی طبیعی حیوانش مشخص است حیوانِ اهلی و رامی نیست، خطرناک است. پس دیدن مار در خواب نیز تفسیر خطر و هشدار دارد. حال این خطر می تواند نشان از دشمنی در اطراف شما و زندگیتان باشد حتی در خانه شما می تواند حضور داشته باشد.
  همان گونه که مار بی هوا و ناگهانی حمله میکند، در تعبیر هم می گویند این دشمن قصد حمله و آسیب ناگهانی دارد.
  بر خلاف ظاهر زیبا و خوش خط و خال، بسیار خطرناک است. دشمن شما هم می تواند در ظاهر دوست و دلسوز شما باشد اما در باطن در پی اسیب رساندن است.
  تعبیر و تفسیر دیگر که از قصه های قدیم برمی آید، این است که همیشه در قصه ها مارها به دور و اطراف مال و گنج های پنهان شده جمع میشدند و از ان مراقبت میکردند.پس می توانیم بگوییم مار خبر از مال و رسیدن پول و ثروت به شما می دهد.
  حتی طور دیگر هم میتوان تعبیر کرد. مار می تواند زنی زیبا رو و خوش چهره باشد؛ اما در عین حال خطرناک و موزی است.
  در خواب، فقط اگر خیره به چشمان مار شدید، تعبیر خوب و مثبتی ندارد اما باز هم به فال نیک بگیرید!
  همچنین اگر در خواب مار را از بین بردید و کشتید، نشان می دهد که شما بر دشمنتان پیروز میشوید اما در مدت زمان کوتاهی از این کار خود پشیمان خواهی شد!

  تعبیر خواب مار از دیدگاه خالد بن علی بن محد العنبری👨‍🦳

  ✍️از نظر محمدبن العنبری اگر در خواب خود مار ببینید، تعبیرش این می شود که دشمن شما بسیار ثروتمند و با نفوذ است. اگر دیدید که ماری را کشتید، یعنی شما بر این دشمن غالب و پیروز می شوید.

  ✍️اگر در خواب دیدید که، چند مار وارد خانه شما شدند، هیچ آسیبی به شما نزدند و از خانه بیرون رفتند، تعبیر آن این است که دشمنان شما بیشتر از نزدیکان و خویشاوندان شما هستند.
  ✍️اگر در خواب خود دیدید که یک مار را به خانه خود آورده اید، تعبیرش بر این است که دشمن شما حیله گر است و فریب می خورید.اما اگر دیدید که مار را کشته و نابود کردید، تعبیرش برعکس است و بیانگر این است که شما دشمن را شکست خواهید داد.

  تعبیر دیگری از خواب مار دیدن، اشاره به درگیری و اختلاف بین خانواده شما دارد. این اختلاف می تواند بین فرزندان شما و یا همسر و فرزندانتان باشد.

  تعبیر خواب مار از نظر جابر مغربی👨‍🦳

  ✍️جابر مغربی می گوید اگر ماری که در خواب دیدید بسیار بزرگ بود و شمارا بلعید و خورد، تعبیر آن این است که از دشمن شکست می خورید و دچار ضرر و خسارت می شوید. ولی اگر سوار مار بزرگی شدید و پشت آن نشستید، به معنای این است که یکی از دشمنان قدیمی و بزرگ شما برای صلح و سازش پیش شما می آید و باهم آشتی می کنید.

  ✍️اگر دیدید که از مقعد شما مار بیرون می آید، یعنی شما دچار یک ضرر و زیان خواهید شد. این خسارت ممکن است در تمامی جوانب زندگی شما باشد.
  ✍️اگر در خواب ماری را گرفتید و آسیبی ندیدید، به بزرگی و مقام می رسید.همه دشمنان را از سر راه برمی دارید و به خواسته و مراد قلبی خود می رسید.

  تعبیر خواب مار به نظر لوک اویتنهاو👨‍

  به نظر لوک اویتنهاو، دیدن مار در خواب به طور کلی بیان گر موانع دردسرها و مشکلات است.
  ✍️اگر ماری که دیدید چند سر داشت، نماد جذبه و قدرت روحی-فیزیکی شماست.
  ✍️اگر در خواب به مار تبدیل شدید، تعبیر این است که ممکن است در جایی حضور پیدا کنید و خیلی به شما احترام نگذارند. به تعبیر دیگر ممکن است خود شما با شخصی رو به رو شوید و احترام کافی را لحاظ نکنید.
  ✍️اگر در خواب ماری را گرفتید، نماد وسوسه است. ممکن است در انجام کاری و یا گرفتن تصمیمی، شک پیدا کنید که انجام بدهید یا خیر.
  ✍️اگر در خواب مار به دنبال شما بود و قصد حمله داشت و شما نتواستید فرار کنید، نشان گر این است که شما نسبت به آینده خود ناامید هستید. هرچقدر هم که شرایط سخت شده باشد نباید امید خود را از دست بدهید ان شاالله خداوند در زمان مناسب راه را هموار خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب مار شمارا نیش زد، برای مدت زمانی آرامش در خانواده شما از بین می رود. ممکن است بخاطر درگیری های خانوادگی، اتفاق ناگوار و… باشد.
  ✍️اگر در خواب ماری را در حال کش و قوس بدنش دیدید، لطف شانس خوبی که دارید یک خطر از سرتان رفع می شود.
  ✍️اگر در خواب مار را کشتید، در مقابل دشمنان و بدخواهان پیروز خواهی شد.
  دیدن مار افعی در خواب، نماد آدم های پرحرف و نادان است. اگر در اطرافتان از این افراد وجود دارد بهتر است دوری کنید.
  ✍️اگر در خواب مار افعی را گرفتید، بیان گر این است که ما برای انجام مشکلات و گرفتاری های خود راه حلی پیدا می کنید و خلاص می شوید.
  ✍️اگر در خواب مار سمی و افعی شمارا نیش زد، نماد بدبیاری و بدبختی است. ممکن است این روزها با بدشانسی روبه رو شوید.

  همچنین بخوانید:  💀 تعبیر خواب جنازه، جسد و مرده از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب مار از نظر علامه مجلسی👴

  ✍️علامه مجلسی، مار در خواب را به بدهکاری قرض و یا ادای وام تعبیر کرده است.

  تعبیر خواب مار از نظر آنلی بیتون👴

  دیدن مار در خواب، به طور کلی نشان دهنده مبتلا شدن به انواع بدی و شرارت هاست. می تواند نشان از دوستانی بد و شرور نیز باشد.
  از نظر آنلی بیتون اگر زنی در خواب خود ببیند که ماری مرده به او نیش می زند، نشانه آن است که فردی شرور و بدخواه اطراف شماست و باعث رنج و عذاب برای شما می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید مارها در هم می تابند، نشان دهنده این است که شما در زندگی از درگیر شدن و کشمکش های خود با دیگران، پشیمان خواهید شد و به دنبال آشتی و سازش می روید.
  ✍️اگر مار را در خواب کشتید، نشان دهنده این است که شما از هر فرصتی که بتوانید برای پیشرفت خود استفاده خواهید کرد و از پیروزی بر دشمنان خود لذت خواهید برد.
  ✍️اگر در خواب روی مارها راه می رفتید، نشان دهنده این است که یک بیماری ناخوانده به سراغتان خواهد آمد وچندروزی درگیرتان می کند. آشفتگی و اضطراب خود را کنترل کنید تا از این بحران هم گذر کنید. به تعبیر دیگر، بیان گر این است که افرادی قصد دارند شما را در بین دوست و رفیق هایتان خراب کنند و شمارا زیر سوال ببرند.
  ✍️اگر در خواب ببینید ماری شمارا نیش می زند، نشان دهنده این است که دربرابر کارهای زشت و ناپسند مقاومت خودرا از دست می دهید و تسلیم می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ماری زیبا و خوش خط خال از چمن های سبز به سمت شما می آمد و از کنارتان گذشت، ناپدید شد اما باز به سمت شما آمد و بزرگ و بزرگ تر شد تا اینکه تبدیل به اژدها شد، تعبیر آن این است که با سرپیچی ها و خودخواهی های شما کارهایتان روزبه روز بدتر می شود اما اگر از این رفتارهایتان دست بردارید و مسئولیت پذیر باشید، اوضاعتان مساعد می شود.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مار به دور شما حلقه زد و نیش خود را بیرون می آورد، نشان دهنده ضعف و ناتوانی شماست که نمی توانید بر دشمنان پیروز شوید.
  ✍️اگر در خواب مار خرید و فروش کردید، برای پیروزی شدن خود با دشمنان سیاستمدارانه و محتاط برخورد می کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ناگهان مویی به مار تبدیل شد، نشان دهنده این است که اتفاقات و افکار پوچ و بیهوده شمارا آشفته و پریشان می کند.
  ✍️اگر در خواب خود دیدید که مارها به شکل های غیر عادی تبدیل می شوند، به شما پیام می دهد که در برابر مشکلات خود خونسرد باشید و در کمال آرامش با سیاست به حل آنها بپردازید.
  ✍️اگر در خواب مارهایی را درون آب دیدید که در هم می تابند، تفسیرش به این صورت است که دقیقا هنگامی که در اوج لذت و خوشنودی هستید، همه چیز بهم می ریزد و گرفتار دردسر می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مار کسی را نیش می زند، تعبیرش به این است که شما به طور ناخواسته و از روی ناآگاهی به یکی از دوستان خود آسیب می رسانید و او را دلگیر می کنید.
  ✍️اگر در خواب مارهای کوچک و ریز دیدید، تعبیرش آن است که کسانی که در حال حاضر به عنوان دوست قبول دارید و به آنها اعتماد کرده اید، درست نیستند. در پشت سرتان تلاش می کنند تا شمارا به دردسر و بدنامی بکشانند.
  ✍️اگر در خواب خود دیدید که بچه ها با مار بازی می کنند، تعبیرش به شما می گوید که قادر به تشخیص دوست از دشمن نیستید و به همین خاطر همیشه ضربه خورده اید.
  ✍️اگر شما زنی متاهل هستید و در خواب خود صدای نیش مار را می شنوید، بیان گر این است که افرادی قصد دارند شما را تحریک کنند تا ثروت و اموال خود را در اختیار دیگران بگذارید و بعد متوجه می شوید که در چه دامی افتاده اید! خیلی مراقب باشید تا کلاه سرتان نرود.
  ✍️اگر شما خانم هستید و در خواب خود دیدید که ماری را تحت امر و فرمان خود دراوردید، نشانه این است که حق و حقوق شما در حال پایمال شدن است. هشیار باشید و از حق خود دفاع کنید!

  همچنین بخوانید:  👨‍👩‍👧‍👦 تعبیر خواب مهمانی و ضیافت از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  تعبیر خواب مار در اسلام📜

  در اسلام، مار یک موجود شرور و خبیث تعبیر می شود. دیدن خواب مار تعبیرش این است شما در معرض خطر پنهانی قرار دارید.
  ✍️اگر در خواب دنبال مارها می رفتید، آنهارا گاز گرفتید و یا مار را به خانه آوردید، چیزی وحشتناک در اطراف شما در حال وقوع است. پس احتیاط کنید و مراقب باشید.
  از طرف دیگر خواب مار، نماد قدرت شخصی و مهارت ویژه شما برای غلبه به دشواری های زندگی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در خانه خودتان مار وجود داشت، تعبیرش دشمنی از نزدیکان و خویشاوندان است ولی اگر مار بیرون از خانه بود، دشمن بیگانه و غریبه است.

  تعبیر خواب مار از نظر روانشناسان📚

  مار، می تواند نمایانگر رشد روحی فکری و تغییرات مثبت می باشد.
  مار می تواند ناشی از نگرانی های بی مورد و احساساتی است که غیر قابل کنترل اند. حتی ترس هایی که افکارتان را بهم ریخته باشد می تواند علت دیدن خواب مار باشد.
  مار نماد مسائل مربوط به غریزه جنسی است. این خواب نشان می دهد که یا شما از مسأله ای جنسی رنج می برید و یا بیش از اندازه به این مسأله فکر می کنید.
  ✍️اگر در خواب ببینید که مار شمارا نیش زد، ممکن است چیزی در گذشته برای شما اتفاق افتاده است ولی شما این تجربه را نادید می گیرید. حس می کنید به دردسر افتاده اید یا یک مشکل اجتماعی دارید. امکان دارد فردی اطراف شما باشد که حرف هایش حال شمارا بهم می ریزد و استرس وارد می کند.
  ✍️اگر مار را در خانه یا اتاق و تخت خود دیدید، پیش از هر چیزی به این فکر کنید که خانه، برای شما نماد چه چیزی است و در خانه بودن به شما چه احساسی می دهد. هر مشکل و نگرانی که در ارتباط با خانواده خود دارید باعث این خواب است.
  ✍️اگر در خواب خود دیدید که مار شمارا تعقیب می کند و ترس و وحشت را احساس کردید، تفسیرش این است که شما از موقعیتی که مطابق میل نیست، جلوگیری می کنید. می خواهید حرفی بزنید یا ارتباطی را تمام کنید ولی می ترسید که کسی دلخور و دل شکسته شود.

  تعبیر خواب مار از نظر تام جت ویندو👴

  از نظر ویندو مار در خواب دیدن، اولین تعبیرش بیان گر غریزه جنسی است.
  ✍️اگر در خواب دیدید که ماری به دور خود پیچیده است، تعبیرش این است که شما تحت کنترل هیجانات شخصی است.
  ✍️اگر دیدید که ماری دم خود را در دهان گذاشته، نشان دهنده میل به نزدیکی و مقاربت است.
  اگر در خواب دیدید که ماری شمارا خورد و بلعید، بیان گر عمر شماست. شما از گذر عمر خود خوشحال نیستید.
  ✍️اگر دیدید که مار به دور چوب حلقه زده است، نماد شفا یافتن، تولد دوباره و خوشحالی و شادابی است.
  ✍️اگر در خواب مار را در چمن و علف دیدید، نماد بی وفایی، تاسف و حسرت خوردن، و تهمت و مهمر است.

  تعابیر دیگر از خواب مار✅

  ✍️اگر در خواب دیدید که روی مار نشستید، نشان گر این است که شما قادر به کنترل احساسات و عواطف روحی و درونی خود هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مار شمارا نیش زد،به شما خبر می دهد که نگرانی های بی مورد مروبط به سلامتی و نیروی جنسی ناکام شما باعث می شود که مسموم به خشم و پرخاشگری درونی شوید. ✍️اگر به روح خود رسیدگی نکنید، زمینه را برای بیماری های جدی تری ایجاد می کنید.
  مار اگر در علفزار و چمن دیده شود، بیان گر خطر، صحبت ها و کارهای پنهانی پشت سر شما است.
  ✍️اگر در خواب ماری را دیدید که دم آن در دهانش بود، نماد چرخه طبیعی زندگی و حیات است. مثل مرگ و میر، فصل هاو… یادآور فانی بودن این دنیاست!

  تعبیر خواب مار از نظر معبران خارجی🔮

  زیگموند فروید، مار را نماد مردی خوش چهره می داند که ممکن است به لحاظ جنسی برای شما جذاب و یا برعکس تهدیدآمیز باشد.
  کارل یونگ بر اساس خصیصه پوست انداختن بدن مار، مار تغییر و تحول تفسیر می کند.
  فرار کردن از مار در خواب، می تواند اشاره به فردی در دنیای واقعیتان داشته باشد که شما نسبت به او رغبت و میلی ندارید. ترجیح می دهید که با او روبه رو نشوید!

  ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه

  براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدن

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  8 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  نرگس
  ۱۳ آذر ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۰۹

  سلام من خواب دیدم مارهای زیادی اومده بودن تو خونمون و بعد که داشتم از خونه فرار میکردم دیدم به همه خونه اومده بودن ولی اصلا آزاری به کسی نمیرسوندن و فقط خواهرم ازشون نمی‌ترسید ما هم اومدیم بیرون اون تو خونه موند ولی کاری باش نداشتن بعدم قرار بود بیان ببرنشون که من بیدار شدم

  artimis
  ۲۹ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۰۸:۲۷

  سلام من خواب دیدم که اول یه مار کوچک بعد چندین مار به رنگهای زرد و سفید و سورمه ای از دیوار یا سوراخ یخچال
  خانه ی قبلیمون همزمان بیرون امدند و من و یکی دیگه داشتیم نگاه میکردیم و تعجب کرده بودیم تعبیرش چیه

  اکرم
  ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۳۷

  سلام من خواب دیدم از انگشت اشاره دو تا مار ریز افتادن زمین وقتی زمین افتادن بزرگتر شدن من توی خواب به همسرم گفتم همسرم مارها رو گشت تعبیرش چیه

  A`l°i¥
  ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۵۶

  سلام؛ من خواب دیدم تو یه بیابون پر از شن یه مار سیاه بزرگ دنبالم بود و همش می پرید که نیشم بزنه ولی نمیتونست و منم داشتم فرار می کردم که تو راه بغلم یه پرتگاه بود که شن بود؛ مار از اونجا پرت شد پایین و منم تا تونستم ازش دور شدم و رفتم تو سربالایی ها؛ مار خودشو کشید بالا و با تمام سرعت دنبالم میومد؛ تو راه سربالایی ها یکی از فامیلامونو دیدم که اونم یه مار دنبالش بود و داشت فرار میکرد؛ یه چوب پیدا کردیم و همدیگه رو میکشیدیم بالا یه نفر سومی هم بود که دستشو گرفته بودم میکشیدمش ولی چهره اش رو ندیدم و نمیدونم کی بود.

  mahlani
  ۷ تیر ۱۴۰۰ ساعت: ۰۸:۳۶

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم تو حیاط خونه مادربزرگم کلی مار سبز کوچیک هست و من با اینکه خیلی از مار میترسم از بینشون رد میشم و میرم خونه اونا هم با من کاری ندارن ولی همینکه تعدادشون زیاد میشه و وارد خونه میشن یک پسری که اصلا نمیشناسم و صورتشم تو خواب ندیدم میاد مارهارو میگیره و میذاره داخل کیسه بدون اینکه چیزیش بشه و با هم میریم مارهایی که نمیدونم چجوری ولی تو کیسه بزرگ شدن رو میفروشیم به یک پیرمرد ممنون میشم راهنمایی کنید

  Nazanin
  ۲۱ خرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۰۶:۴۰

  سلام من خواب دیدم که مادرم، پدر بزرگم را به بالا پشت‌بام برد و یک مار کبری سیاه را داد دست پدر که بگذارد رو پدر بزرگم، من خیلی ترسیده بودم جیغ میزدم اما کسی توجهی به من نمی‌کرد کمی گذشت مار شروع کرد به صحبت کردن و حرف های بد به من زد من که از مار ها فوبیا دارم همون جوریش ترسیده بودم وقتی شروع کرد به حرف زدن دیگه نمیدونستم چیکار کنم، بعد با اسرار زیاد به مادر بزرگم پدرم را راضی کردم مار را از بالا پشت بام به پایین بی اندازد، اما مار که پایین پرت شد نکرد و فرار کرد.

  سید سجاد رضائی
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت: ۰۰:۱۲

  باسلام
  من کلا با سیاهی چه در بیداری و هوشیاری تا سعی دارم در جنگ هستم
  شبی در خواب دیدم مار سیاه کوچک در حال چرخیدن در درون خانه ویلایی قدیمی پدرم
  به سرعت در حال چرخیدن هست در دور تا دور من و همسرم میچرخد
  ناگهان مار به صورت شاه مار سیاه غول پیکری
  به دور کمر پیچید من و همسر تلاش کردیم مار که حلقه زده بود و به صورت کوتاه خیره شده و خشم ناک نگاه میکرد از خودم جدا کنم
  درد پیچیدن و لمس پوست مار رو کاملا احساس میکردم
  من کلا خواب ها کلا به صورت واضع و با تمامی حواس و حس های که در بیداری هست درک میکنم و صد در یقین اتفاق می افته
  بعد از جدا شدن مار صدای گفت و همیشه با من در گفته گو هست و چیزهای به صورت کوتاه
  یا رمز و عدد و پند ….
  گفت این مار گنج هست گنج گیلان زمین
  و خوراکش مغز انسان و بچه مار های خودش رو از مغز انسان تغذیه میکنه ناگهان دیدم مار از من صاحب نوزاد مار شده و از در دیوار که چسبیده بچه مار خارج میکنه جلوتر رفتم و دیدم همگی بچه مار یه جواری شبیه زالوی سیاه ولی احساس میکردم مار هستن
  شروع به جمع کردن از بین بردن اونها کردم
  و کوشتم و مار سیاه بزرگ با تمام امنیت در کنار من بود و از من حرف شنوی داشت
  بچه مار های شبیه زالو رو ناگهان له کردم پاره کردم و گذاشتم بین دو نان گاز زدم و همسرم تعارف کردم
  لطفا جمع بندی کنید
  و تعبیرش چیست چون پیچیدگی زیاد داره وکمی مبهم هست در بعضی مطالب
  که برایم نامفهم هست

  اولیس
  پاسخ به  سید سجاد رضائی
  ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت: ۰۲:۳۹

  برخی رفتار ها و انرژی هایی درون دنیا و جوامع انسانی وجود داره که مثل مارها، برای ما احساس ناامنی و نگرانی ایجاد می کنن. برخی از ما متوجه تهدید آمیز بودن این انرژی های پر ریسک و تهدید کننده میشیم و تصمیم میگیریم که باهاشون مبارزه کنیم. بله، مبارزه کردن با سیاهی و آشفتگی کار دشواریه اما وقتی ما تصمیم بگیریم آگاه باشیم و مبارزه کنیم، روح ما از طریق خواب ها هشدار میده و سعی می کنه با بیانی سمبلیک ما رو تعلیم بده.
  مار نماد افکار و ایده هایی هست که بسیار زیرکن. اونها میتونن در قالب انسان های حیله گر و خونسرد و زیرک یا اخبار و اطلاعات حیله گرانه هم ظاهر بشن. جوامع ما پر از اینطور آدم ها و اخبار دروغه، برای همینه که خواب مار، از قدیم یک خواب رایج بوده. ما نمی تونیم از این مسائل تهدید کننده فرار کنیم، چون اونقدر حیله گر و زیرک هستن که می تونن به محدوده ی من روان ما وارد بشن و آزارمون بدن، اما این قدرت رو داریم که آگاهانه در موردشون فکر کنیم، شناساییشون کنیم و به محض این که احساس کردیم یک فکر یا ایده ی سیاه داره به ما غلبه می کنه علیه اش واکنش نشون بدیم و شرایط رو کنترل کنیم.
  به طور مثال اگر دیدیم یک خبر ناگهان منتشر شد و احساس خطر رو برامون ایجاد کرد، قبل از این که واکنش خاصی نشون بدیم یا تحت تاثیر اون خبر، تصمیم خاصی بگیریم، به این فکر کنیم که اون خبر با چه هدف و انگیزه ای منتشر شده و آیا افراد یا سایت هایی که اون خبر رو منتشر کردن قابل اعتمادن؟ این آنالیز فکری و تصمیم گیری آگاهانه به ما کمک می کنه که در مقابل چنین انرژی ها و افراد تهدید آمیزی، از خودمون محافظت کنیم و با انرژی سیاه و آشفته شون هم مبارزه کنیم و شکست شون بدیم و اجازه ندیم به هدفی که میخوان برسن.

  روشن
  تاریک