🖤 تعبیر خواب مردن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

م ۶۸ دیدگاه
 • تعبیر خواب مردن 🖤

  به طور کل تعبیر خواب مرگ ممکن است برای شما هشداری باشد نسبت به سلامتیتان و این که بیشتر از قبل مراقب خودتان باشید و یا نشان دهنده از دست دادن یکی از نزدیکانتان و یا تصورات شما نسبت به مرگ می باشد.

  شما مرگ را یک اتفاق وحشتناک می دانید و اصلاً آمادگی رویارویی با این مسئله را ندارید. به طور کل مرگ در عالم رویا و خواب نشانه ای از علاقه شما به دگرگون شدن حال و احوالاتتان دارد، شما دوست دارید که در زندگیتان تغییراتی مثبت ایجاد کنید و عادات و رفتارهای فردیتان را به سمت بهتر شدن ببرید و تفکراتتان را رشد و ارتقا بدهید.

  گاهی مردن به معنای فراموشی اتفاقی در گذشته می باشد. همچنین می تواند به تمایل شما برای تجربه کردن اتفاقات جدید باشد.

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  جابر مغربی

  ابراهیم کرمانی

  لوک اویتنهاو

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لیلا برایت

  آنلی بیتون

  خالد بن علی العنبری

  کارل گوستاو یونگ

  تعابیر بر اساس موضوع

  مردن شخص ناشناس

  مردن یک شخصیت بزرگ مذهبی

  مردن مادرتان

  مردن کوسه

  مردن قمری

  مردن ماهی

  مردن پرنده

  مردن پروانه

  دیدن آدم های مرده

  مردن هنرپیشه معروف

  زنده شدن مرده

  زنده کردن شخص مرده

  خوردن غذا با شخص مرده

  دست زدن به شخص مرده

  صحبت درباره شخص مرده

  آغوش گرفتن فرد مرده

  بوسیدن مرده

  هدیه دادن به مرده

  زنده شدن نوزادان بعد از مردن

  به دنیا آوردن نوزاد مرده

  ایستادن رو به روی مرده

  پوسیدن و تجزیه شدن مرده

  مردن یک فرشته

  مردن با خودکشی

  مردن به دلیل قتل

  مردن به علت مسمومیت

  مردن به علت حمله حیوان درنده

  مردن با غرق شدن

  مردن با سقوط

  مردن با افتادن از اسب

  گریه کردن مرده

  مردن عشق قبلی

  مردن کودک

  مردن شخص یا حیوان

  تعبیر خواب مردن

  تعبیر خواب مردن بر اساس نظر معبر 👴

  به روایت دانیال نبی👳

  اگر در عالم رویا مشاهده کنید که مرده اید و همه در حال گریه کردن بر سر جنازه ی شما هستند تا زمانی که شما را غسل میت بدهند و دفنتان کنند همه اینها نشانه آن است که شما در حال تفرقه افکنی و فتنه انگیزی در دین می باشید.

  اگر مشاهده کردید که جنازه شما را درون تابوت می گذارند و مردم از اطراف تابوت شما می گذرند، بر بلند مرتبگی و عظمت شمااشاره دارد و در عین حال می تواند نشان دهنده کوتاهی و سستی شما در دین تان باشد. برخی دیگر می گویند بر آن مردمی که در اطراف تابوت شما وجود دارند، بزرگی و برتری پیدا می کنید.

  اگر ببینید که فوت کردید و سپس دوباره زنده شدید، نشانه ی آن است که از گناهی که در حال انجام آن هستید توبه خواهید کرد (از اشتباهی که در حال انجام آن هستید، پشیمان خواهید شد) و اگر گناهی مرتکب نشده اید، خداوند به شما عمری طولانی عطا خواهد کرد.

  اگر ببینید که در میان گورستانی ایستاده اید دلالت بر آن دارد که با اشخاصی بی خرد و جاهل نشست و برخواست دارید و امکان دارد که رابطه تان با آنها آنقدر نزدیک باشد که با آنها به مسافرت بروید.

  به روایت محمد ابن سیرین👴

  اگر شما می خواهید بدانید که در نزد خداوند در چه مقام و مرتبه ای هستید باید ببینیدکه مردگان در عالم رویا با شما چه برخوردی خواهند داشت با شما با روی گشاده برخورد می کنند یا از شما روی بر می گردانند.

  اگر ببینید که مردگان با آغوش باز پذیرای شما بودند و با شما به صحبت و همنشینی پرداختند این امر نشانه آن است که جایگاه شما در نزد خداوند بسیار نیکو و بلند مرتبه می باشد. اگر ببینید که از شما روی برمی گردانند و برخورد نامناسبی کردند و صحبت هایی که بینتان رد و بدل شد، صحبت هایی همراه با ناراحتی و حتی عصبانیت بود، کاملا خلاف این تعبیر می شود. شما باید برای رسیدن به جایگاهی بهتر نزد خداوند تلاش کنید.

  به روایت جابر مغربی👴

  اگر مرگ خود را به صورت ناگهانی ببینید، در صورتی که کافر باشید برای شما به دشواری و سختی و زندگی پیچیده و سرتاسر مشکل تعبیر می شود و هر چقدر مراسم خاکسپاری خود را آبرومندانه تر ببینید، به معنای شدت و عذاب و سختی بیشتری برای شما است.

  ولی اگر شخصی با ایمان باشید، کاملا برعکس این تعبیر می شود. اگر ببینید که مردید و شما را غسل میت دادند به معنای ثبات و پایداری شما در دینتان می باشد، یعنی شما بسیار انسان معتقد و مومنی هستید.

  به روایت ابراهیم کرمانی👴

  اگر ببینید که مرده اید و شما را در تابوت گذاشته اند و مردم در اطراف تابوت شما و در حال گذر از اطراف آن می باشند، بر بزرگی و عزت و جاه و مقام شما دلالت دارد. اگر ببینید که خودتان مرده ای را بر دوش گرفته اید و در حال بردن او هستید به معنای به دست آوردن مالی نامشروع و یا ثروتی که از راه ناروا و ناشایست و غیر شرعی به دست می آید، می باشد.

  اگر ببینید که شخصی مرد و دوباره زنده شد (شخصی که در عالم واقعیت زنده می باشد)، به نیکی و خیر و برکت تعبیر می شود. اما اگر در عالم رویا ببینید که شخصی مرده است (شخصی که در عالم واقعیت هم فوت کرده است)، به از دست دادن فرزند تعبیر می شود.

  اگر ببینید که فرزندتان مرده است، بر به دست آوردن مال و ثروت و مقام و بزرگی تعبیر می شود. البته برخی این را به بلا و سختی و گذر از موانعی که دشمن برای شما به وجود آورده است، تعبیر می کنند.

  اگر ببینید که مادر و پدر شما فوت شده اند نشانه ی آن است که در کارتان به موفقیت می رسید و رشد و پیشرفت می کنید. البته برخی می گویند که دچار آشفتگی و سردرگمی در کارتان می شوید و هر چه که ساخته بودید ویران می شود.

  اگر شما زنی باردار باشید و ببینید که مرده اید و در حال شست و شو غسل میت شما هستند به معنای آن است که فرزندی که می خواهید به دنیا بیاورید، پسر می باشد. اگر ببینید مرده اید و شما را درون تابوت قرار دادند، به نیکی و خیر و برکت تعبیر می شود. اما اگر شما را دفن کردند، به سختی و مشقت و دردسر تعبیر می شود و برای آن تعبیر نیکویی بیان نشده است.

  همچنین بخوانید:  🐒 تعبیر خواب میمون از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  به روایت لوک اویتنهاو👴

  اگر در عالم رویا ببینید که مرده اید، مردن در خواب شما نشان دهنده وعده های تو خالی و بی پایه و اساس می باشد و امکان داردشخص دیگری این وعده ها را به شما داده باشد یا شما این وعده ها را به شخص دیگری بدهید.

  اگر اشخاصی را در حال جان کندن ببینید، این خواب یعنی این که به زودی به شما خیر وشادی و خوشحالی می رسد و در زندگیتان اتفاق های خوبی می افتد. اگر ببینید شخص مرده ای در خوابتان زنده شد، این به معنای برنامه ریزی نکردن برای آینده و بی هدف بودن و سردرگمی می باشد. اگر تمایل به مردن داشتید، نشان دهنده این است که در عالم واقعیت از سلامتی و تندرستی کافی در زندگی برخوردار هستید.

  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی👴

  اگر مردن شخصی را ببینیم که در عالم واقعیت زنده می باشد و آن شخص را بشناسیم به صحت و تندرستی و طولانی بودن عمر آن شخص حکایت دارد.

  به روایت لیلا برایت👵

  اگر ببینید که شخصی مرده است و در حال تشییع جنازه او هستند به معنای دستیابی شما به سود و مال و ثروت فراوانی می باشد و یا اینکه به زودی خانواده شما گسترش پیدا میکند حالا یا با ازدواج اعضای خانواده تان و یا با به دنیا آمدن فرزندی.

  به روایت آنلی بیتون👵

  اگر در عالم خواب ببینید که یکی از اطرافیان شما مرده است یعنی دچار یأس و پریشانی و سرخوردگی می باشید و این خواب برای شما نشانه ی این می باشد که می خواهید بر این یأس و سرخوردگی غلبه کنید و آن از بین ببرید.

  اگر در عالم رویا به شما خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام یا یکی از نزدیکانتان را دادند، یعنی درباره ی آن شخص خبری ناخوشایند به گوش شما خواهد رسید. به طور کل خواب های شما در ارتباط با مردن یا مرگ، شما را دچار گمراهی و سردرگمی می کند به خصوص برای افرادی که درباره تعبیر خواب سررشته ای ندارند و اطلاعات دقیقی از این علم ندارند.

  به روایت خالد بن علی العنبری👴

  اگر ببینید که یکی از آشنایان یا نزدیکان شوهرتان فوت شده است این امر به آشوب و بلوا و اختلاف بین شما تعبیر می شود. البته می تواند به این تعبیر شود که شما نیاز دارید که مدتی به آسایش و راحتی بپردازید و اینکه مدتی بدون توجه به چیزی به تمدد اعصاب بپردازید.

  اگر مرگ پدر یا مادر و یا هردو را در خواب ببینید، متحمل سختی ها و مشکلات فراوانی می شوید. مرگ همسر در خواب یعنی شما سلامتتان را از دست می دهید و دچار فقر و تنگدستی می شوید.

  اگر ببینید که شخصی که در عالم واقعیت مرده است دوباره در عالم رویا بمیرد یا این شخص را ناراحت و گریان ببینید این به این معنی است که شخص فوت شده از موضوعی ناراحت است که او را پریشان و ناآرام کرده است.

  به روایت کارل گوستاو یونگ👴

  اگر کسی در عالم خواب به شما خبر داد که به زودی می میرید، یعنی شما در حال تلاش هستید که در زندگیتان تغییر خیلی مهمی را ایجاد کنید و تصمیم خیلی سخت و سرنوشت سازی را بگیرید یا موضوع مهمی در زندگیتان توجه شما را به خود جلب می کند که این موضوع می تواند هر چیزی باشد مثل علاقه مند شدن به شخصی، تغییر شغل و یا هر چیز دیگری که برای شما بسیار مهم و اساسی تلقی می شود.

  اگر در عالم رویا و خواب دیدید که شخصی که در عالم واقعیت فوت کرده است و شما عاشق او بوده اید، در عالم خواب زنده شد و مجدداً فوت شد، این خواب می تواند بیانگر آن باشد که شما احساس می کنید آن شخص را بسیار زود از دست داده اید و می خواهید آن شخص دوباره زنده شود و دوباره این فرصت را داشته باشید تا از وجود او بهره مند شوید.

  شاید یک مسأله ای که بین تان تمام نشده است یا حقی که ادا نشده است یا حرفی که زده نشده است وجود دارد که ذهن شما را بسیار به خودش مشغول کرده است و شما را دچار آشفتگی و پریشانی کرده است و شما دوست داشتید که زمان بیشتری آن شخص در کنار شما بود تا به این مسأله بپردازید.

  یا ممکن است چیزی بوده باشد که او آن را آغاز کرده باشد و از شما انتظار داشته باشد که تمامش کنید و یا می تواند چیزی باشد که با هم روی آن کار کرده اید و با همدیگر شروعش کرده اید ولی با فوت آن شخص ناتمام مانده است.

  به طور کل این خواب بیانگر این است که شما دوست دارید به عقب برگردید و آن شخص زنده باشد و این کار ناتمام خود را تمام بکنید و یا از وجود آن شخص بیشتر بهره ببرید.

  تعبیر خواب مردن بر اساس موضوع آن 📚

  ✔️مردن شخص ناشناس

  اگر فردی خواب مرگ جنس مخالف خودش را ببیند و این فرد برای او ناشناس باشد، این امر نشان دهنده ی بی‌توجهی شما به غریزه های جنسیتان می باشد و ناخودآگاه شما با این خواب می‌خواهد این بی توجهی را یادآوری کند.

  ✔️مردن یک شخصیت بزرگ مذهبی

  خواب مردن به خصوص خواب مرگ یک شخص بزرگ مذهبی مانند پیامبر و … نشان دهنده ی احساس ناراحتی که شما از اطرافیانتان دارید، می باشد و این ناراحتی به اندازه ای است که شما می خواهید رابطه ی خود با آنها را بسیار محدود و حتی قطع کنید.

  ✔️مردن مادرتان

  اگر در عالم رویا ببینید که مادرتان که در قید حیات است، می میرد این موضوع نشان دهنده ی شروع دوره ای پر از سختی و دردسر و مشقت در زندگیتان می باشد.

  این خواب می‌تواند به شروع کاری سخت و وظایفی سنگین که شما به سختی از عهده انجام آن بر می آید حکایت داشته باشد. به طور کلی این خواب تعبیر خوبی ندارد و تعابیر مرتبط به آن سرتاسر به نا امیدی و بدبختی و فلاکت اشاره دارد.

  ✔️مردن کوسه

  اگر در خواب ببینید که کوسه کشته شد یا از قبل مرده بود، یعنی فرصت هایی برایتان در زندگی به وجود می آید که در صورت استفاده ی به موقع و صحیح شما از این فرصت ها، شادی و آسایش و راحتی درزندگیتان جاری می گردد.

  همچنین بخوانید:  🌊 تعبیر خواب موج از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️مردن قمری

  اگر یک قمری مرده را در خواب ببینید، نشانه ی ظهور زشتی ها و پلیدی ها و غم و سختی، و ناپدید شدن خوبی ها و شادی ها و اتفاقات نیک برای شما می باشد.

  ✔️مردن ماهی

  اگر ماهی مرده ای را در خواب ببینید، این خواب نشانه ی غم و سختی و مشکلات فراوان است که هم می‌تواند مادی و هم معنوی باشد.

  ✔️مردن پرنده

  اگر پرنده های مرده را در خوابتان ببینید، این خواب از موفقیت و کامیابی شما در زندگی حکایت دارد. یعنی شما در حال حاضر در حال مبارزه با دشواری ها و گرفتاری هایتان هستید ولی عمر این سختی ها و دشواری ها خیلی کوتاه تر از آن چیزی است که شما فکرش را می‌کنید. به زودی در آنها غلبه می کنید و دوره آسایش و راحتیتان آغاز می شود.

  ✔️مردن پروانه

  اگر در خواب پروانه ای مرده را ببینید، یعنی به زودی و کاملا ناگهانی بلا و مصیبت و بدبختی هایی به سراغتان می آیند که شما از عهده کنترل آنها بر نمی آیید، چون اصلاً انتظارش را ندارید.

  ✔️دیدن آدم های مرده

  دیدن آدم های مرده در خوابتان می‌تواند به این معنی باشد که از مشکلات کوچک به سرعت نا امید شده و سردرگم می شوید، به اصطلاح از کاه کوه می سازید و بسیار راحت از مشکلات کوچک دچار پریشانی می شوید.

  ✔️مردن هنرپیشه معروف

  اگر در خواب ببینید که هنرپیشه ای معروف مرده است، این امر نشانه ی آن است که سختی ها و تلاش های شما به نتیجه ای مثبت منتهی می شود و شما به آرزوها و مقاصد تان می رسید.

  ✔️زنده شدن مرده

  اگر ببینید که شخص مرده ای از درون تابوت بلند شد، یعنی شما با یکی از نزدیکان و اطرافیانتان دیداری خواهید داشت و باید از الان تمام سعی و تلاش خود را بر این بگذارید که اوقات خوشی را در کنار هم سپری کنید.

  ✔️زنده کردن شخص مرده

  اگر در عالم رویا ببینید که می خواهید شخص مرده را احیا کنید، این خواب نشانه ی آن است که شما از مشکلی قدیمی در حال فرار هستید اما این فرار هیچ فایده ای ندارد و به زودی و با اجبار باید با آن رو در رو شوید و بر آن غلبه کنید.

  ✔️خوردن غذا با شخص مرده

  اگر در عالم رویا ببینید که غذایتان را با شخص مرده ای شریک شدید و با شخصی که مرده است مشغول غذا خوردن می باشید، این خواب هشداری برای شماست تا بیش از پیش مراقب سلامتیتان باشید چون امکان دارد که به بیماری ای مبتلا شده باشید که هنوز علائمی از خود نشان نداده است و شما از آن اطلاعی ندارید؛ پس بهتر است هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنید.

  ✔️دست زدن به شخص مرده

  اگر ببینید که به یک مرده دست می زنید، یعنی برخی اطرافیان و یا حتی نزدیکانتان به دنبال استفاده از شما برای رسیدن به مقاصد خود و خودخواهی هایشان می باشند و شما به زودی با متوجه شدن این موضوع دچار ناراحتی و پریشانی می شوید.

  ✔️صحبت درباره شخص مرده

  اگر در عالم رویا ببینید که با اشخاصی در حال صحبت درباره شخصی که مرده است، می باشید یعنی دچار اختلاف و درگیری با برخی از همکارانتان می شوید که در مرتبه و مقامی بالاتر از شما هستند و این امر دردسرهایی را برایتان به وجود می‌آورد.

  ✔️آغوش گرفتن فرد مرده

  اگر در عالم خواب ببینید که فردی مرده را در آغوش گرفته اید، یعنی به زودی سلامتی تان دچار مخاطره می شود و مریضی به سراغتان می آید. اگر بیمار باشید، شرایط بیماریتان از گذشته بدتر می شود و حالتان رو به وخامت پیش می رود و به تبعیت از آن دوره درمانتان طولانی تر می شود.

  ✔️بوسیدن مرده

  اگر در عالم خواب ببینید که مرده ای را بوسیده اید یعنی خداوند به شما عمری طولانی عطا می‌کند.

  ✔️هدیه دادن به مرده

  اگر بینید به شخصی که مرده است هدیه می‌دهید، یعنی بخشی از ثروتتان را از طریقی از دست خواهید داد و امکان دارد که گرفتار فقر بشوید.

  ✔️زنده شدن نوزادان بعد از مردن

  اگر ببینید که نوزادانی بر روی یک میز لخت و بی جان خوابیده اند و دوباره زنده می شوند، این خواب شوم و نامبارک می باشد و مربوط به کودکان خانواده تان می شود. این خواب هشداری برای شماست که بیشتر مراقب سلامت کودکانتان باشید، چون ممکن است که در واقعیت نیز آنها را از دست بدهید.

  ✔️به دنیا آوردن نوزاد مرده

  اگر در خواب ببینید که نوزادی مرده به دنیا آوردید، یعنی سلامتی یکی از نزدیکان و یا اطرافیانتان در معرض خطر می باشد و او باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد. اما اگر شما که این خواب را می بینید در واقعیت نیز باردار باشید، این خواب نشانه ی آن است که به زودی فرزندتان به دنیا خواهد آمد و شما فصل جدیدی از زندگیتان را آغاز خواهید کرد.

  ✔️ایستادن رو به روی مرده

  اگر در خواب ببینید مرده ای رو به روی شما ایستاده است و از جایش تکان نمی خورد، یعنی شما دچار سختی و مشکلاتی خواهید شد و برای از بین بردن این مشکلات باید تمام تلاش خود را بکنید تا این موانع از سر راهتان برداشته شود.

  ✔️پوسیدن و تجزیه شدن مرده

  اگر در خواب ببینید که جنازه ای در برابر چشمانتان در حال پوسیدن و تجزیه شدن است، این خواب بر خلاف ظاهرش حامل خبرهای خوبی برای شماست. این خواب از دستیابی شما به نعمت و دولت و تبدیل شدن شما به شخصی توانگر حکایت دارد.

  ✔️مردن یک فرشته

  اگر در عالم خواب مرگ یک فرشته را ببینید، این خواب بسیار شوم و بد شگون است. احتمال دارد در اثر اتفاقی ناگوار یا مشکلی قانونی فرزندتان را از دست بدهید.

  ✔️مردن با خودکشی

  اگر در خواب ببینید که با سم خودکشی کردید، این خواب نشان‌دهنده رفتارهای نامناسب شما که نتیجه ی ناپختگی و کم تجربگی شماست، می باشد. شما با این رفتارهایتان احساس بدی در اطرافیانتان به وجود می آورید و رابطه تان را به سمت سردی سوق می دهید. این خواب برای شما هشداری است که سریع تر برای تغییر رفتارهایتان اقدام کنید.

  همچنین بخوانید:  🐭 تعبیر خواب موش از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  اگر خودتان را به وسیله طناب‌دار حلق آویز کردید، یعنی شما در عالم واقعیت اضطراب و پریشانی های زیادی دارید. یعنی در زندگی شخصی و حرفه ایتان وظایف سنگینی بر دوشتان گذاشته شده است که شما از عهده ی انجام همه آنها بر نمی آیید و همین امر شما را دچار سردرگمی و افسردگی کرده است.

  اگر شخصی را که در حال خودکشی است نجات دادید، یعنی در زندگی فعلیتان مشکلات و سختیهایی وجود دارد که در آینده، این مشکلات و سختی ها چند برابر می شود پس بهتر است بار این مسئولیت ها و سختی ها را به تنهایی بر دوش نکشید؛ این مشکلات را با اطرافیان و نزدیکانتان مطرح کنید و از آنها کمک بگیرید.

  اگر ببینید که شخصی که به او علاقه دارید، خودکشی می کند، این امر نشانه ی بی توجهی شما به رابطه تان می باشد.

  احتمال دارد در آینده، این شخص مرتکب خیانت و یا اشتباه دیگری بشود و این رو راست نبودن و دروغگویی اش می تواند منجر به قطع رابطه تان بشود. پس قبل از اینکه مشکلات و اختلافاتتان آنقدر پیشروی کنندکه دیگر کاری از دستتان برنیاید بهتر است فکری به حال رابطه‌تان بکنید.

  اگر در عالم رویا شاهد یک خودکشی بودید، یعنی در اتفاقی که به اعتبار و آبرویتان لطمه می زند؛ دخالت می کنید. این دخالت شما اصلا اتفاقی و یا غیر ارادی نیست، بلکه کاملاً دانسته و ارادی در این امر مشارکت کرده‌اید.

  پس بهتر است قبل از این که رسوایی و بی آبرویی برایتان به وجود بیاید، در تصمیمات و رفتارهایتان تغییراتی ایجاد کنید.

  اگر خواب دیدید که با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کردید این امر به فشاری که بر روی روح و روان شما وجود دارد، اشاره دارد.

  این فشار می تواند ناشی از مسئولیت های خطیر و سنگینی که بر روی دوش شماست و می ترسید که از پس آنها بر نیایید، باشد.

  دائما به این فکر می کنید مسئولیت هایی که در زندگی شخصی و حرفه ای تان وجود دارد برای شخص شما بسیار سنگین می باشد و شما از عهده انجام آن وظایف بر نمی آیید. گاهی نیز به مشکلات جسمانی و بهداشت و تندرستی شما مربوط می باشد.

  ✔️مردن به دلیل قتل

  اگر شخصی شما را به قتل رساند، این خواب به شما هشدار می دهد که امکان دارد دچار سختی و مشقت و ضرر و زیان بشوید و این ضرر امکان دارد از جانب رقیبان و یا دشمنانتان باشد. این رقیبان و دشمنان امکان دارد از نزدیکان و یا دوستان شما باشند، پس باید حواستان را جمع کنید.

  ✔️مردن به علت مسمومیت

  اگر دیدید که به علت مسمومیت فوت کردید یعنی شما به اعمال و رفتارتان باعث شدید که مردم از شما کناره گیری کنند و به سمت انزوا پیش می روید و اگر نمی خواهید شخصی منزوی شوید باید هر چه سریعتر در رفتار و عادات خود تغییر ایجاد کنید.

  ✔️مردن به علت حمله حیوان درنده

  اگر دیدید به خاطر حمله حیوان درنده مانند سگ و یا گاز گرفتن آن جان خود را از دست دادید این امر نشانه ی آن است که به زودی شخصی را که مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داده بودید و او را یاری کرده بودید جای تشکر از شما، در حق شما خیانت بزرگی می کند در حالی که از او انتظار این کار را ندارید.

  ✔️مردن با غرق شدن

  اگر دیدید که در دریا غرق شدید این خواب هشداری است برای شما تا حواستان بیشتر از قبل به سلامتی خود باشد. امکان دارد که به زودی اتفاقی را که اصلا انتظارش را ندارید و بسیار غیر قابل پیش بینی می باشد، باعث شود که شما متحمل سختی ها و مشقت هایی شوید.

  ✔️مردن با سقوط

  اگر دیدید که سوار هواپیما هستید و هواپیمای شما سقوط کرد و مردید نشان آن است که اگر در عالم واقعیت قصد این را دارید به جایی سفر کنید سعی کنید یا در برنامه تان تغییر ایجاد کنید و یا آن سفر را به عقب بندازید چون امکان دارد برای شما اتفاق ناگواری بیفتد.

  گاهی این خواب به این تعبیر می شود که شما و همسرتان دچار اختلاف هستید و همسر شما از زندگی با شما دلسرد و سرخورده می باشد و این موضوع امکان دارد به جدایی شما دو نفر ختم شود پس بهتر است به این مسئله توجه بیشتری نشان دهید و سعی در رفع این اختلافات نمایید.

  تعبیر دیگری که برای سقوط و مردن بیان شده است حکایت از آن دارد که شما با خانواده تان دچار اختلاف هستید و دلتان می خواهد با تلاش و کوشش فراوان خود را از این اختلافات و سختی ها برهانید و حال خوبی را جایگزین این حس و حال بد کنید.

  ✔️مردن با افتادن از اسب

  اگر دیدید که به علت افتادن از اسب جان خود را از دست دادید تعبیر آن می باشد که رفتارهای شما مورد پسند اطرافیانتان نیست و آنها از رفتار شما با خودشان رضایت ندارند و شما در رفتارتان با آنها بدون در نظر گرفتن احساساتشان باعث ناراحتیشان می شوید و این امر باعث اختلافاتی میان شما و اطرافیانتان می شود.

  ✔️گریه کردن مرده

  اگر در عالم خواب ببینید که شخصی که مرده است در حال گریه کردن می باشد تعبیر به این می شود که شما دچار اختلافات و درگیری هایی با نزدیکان و اطرافیانتان خواهید شد.

  ✔️مردن عشق قبلی

  اگر ببینید کسی که قبلا دوستش داشته اید، مرده است این امر نشانه ی آن است که شما دیگر درگیر رابطه سابقتان نیستید و این رابطه برای شما به طور کامل تمام شده می باشد و آمادگی این را دارید که با شخص جدیدی وارد رابطه شوید و ارتباط جدیدی را تجربه کنید.

  ✔️مردن کودک

  اگر ببینید که کودکی در خوابتان مرده است، این امر نشان‌دهنده ی گذر شما از دوران کودکی و شروع دوران نوجوانی و بالغ شدنتان می باشد.

  ✔️مردن شخص یا حیوان

  اگر خواب مردن شخصی یا حیوانی را ببینید، در حالت کلی برای شما نشانه ی پایان چیزیست. مثلاً خواب مردن حیوانات موذی مانند موش خانگی یا موش صحرایی می تواند نشان دهنده ی افکار و رفتارهای غلط شما باشد که باید هر چه سریعتر آنها را تغییر بدهید و و افکار و عادات مثبت را جایگزین آن کنید.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  68 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۱۲ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۳:۴۹

  سلام
  عموم چند وقتیه به رحمت خدا رفته خواب دیدم تو مراسمی بود که براش گرفته بودیم یهو دیدمش بین مهمونا بود که لباس مشکی پوشیده بود و لبخند میزد جیغ زدم عمو که اینجاس همه دوربرشون نگاه میکردن اما نمیدیدنش که برام سری تکون داد غیب شد دگه ندیدمش

  Nilo
  ۶ تیر ۱۴۰۳ ساعت: ۱۴:۰۱

  سلام
  من خواب دیدم، ادم های بسیار زیادی مرده اند که توی خواب میگفتند مقصر قتل و مرگ اونها من هستم و میخواستند، من رو اعدام کنند ولی کسی که خیلی دوسش دارم به خاطر من فداکاری میکنه و میخواد به جای من بمیره وقتی این کارو میکنه کلا نابود میشه هم جسمش، هم روحش، طوری که انگار اصلا وجود نداشته، من بعد از اینکه اون این طور میمیره مدت زیادی فقط گریه میکردم و کم کم داشتم تبدیل به یه ادم خیلی بد میشدم که دیگه با هیچکس خوب رفتار نمیکنه و دلش میخواد کل چیزهایی جلوی راهش قرار میگیره رو بکشه.
  این در واقع خیلی خواب عجیب و بدی بود میشه بگید تعبیرش چیه؟

  بیتا
  ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۲۰:۰۸

  سلام من بعد از ظهر خوابیده بودم و خواب دیدم پدرم به پسر عمه ام زنگ زده که عید قربان رو بهش تبریک بگه بعد به پسر عمه ام میگه گوشی رو بده به احسان (اون یکی پسر عمه ام و برادر پسر عمه ای که اول گفتم) ولی پسر عمه اولیم میگه اون فوت کرده و بابام کلی ناراحت میشه و بعدش یکی به بابام زنگ میزنه راجب پسر عمه ام میپرسه و بابام گریه بهش جواب میده و بعد از خواب بلند میشم
  لطفا بهم تعبیرش رو بگید من بعد از بیدار شدن از خواب خیلی نگران بودم

  فاطمه
  ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۰:۱۲

  باسلام. من خواب دیدم مادرم که در عالم واقعیت زنده است، در خواب مرده و یک ملافه سفید روی اون کشیدن بعد کنارش میشینم و شروع میکنم گریه کردن چند ثانیه بعد انگشت های پاهاش تکون میخوره و من با تعجب نگاش میکنم که زنده شده. انقدر خوشحال میشم اون لحظه که الان که از خواب پاشدم خوشحالیم حس میکنم. تعبیرش چی میتونه باشه

  ناشناس
  ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۱۲:۵۷

  سلام من هر چند وقت یکبار خواب میبینم که یا کسی مرده یعنی تو خوابم میمیرن یا خودم دارم میمیرم و این دفعه خواب دیده بودم که یکی بهم کفت که قراره چند روز دیگه بمیری و وقتی بقیه فهمیدن همه ادم های دور و برم سعی داشتن که تو این مدت باهام خوب رفتار کنن ولی من بهشون میگفتم که نیازی نیست اینجوری رفتار کنین

  دنیس
  ۱۲ خرداد ۱۴۰۳ ساعت: ۰۸:۳۵

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که جلوی در خونمون تهدید به قتل شدم ولی فرار کردم … گوشیم دستم بود ولی به هر کسی که میخواستم زنگ بزنم نمیشد … به یه سینمایی فرار کردم که بیشتر دختر های مدرسه ای اونجا بودند گفتم اونجا بمونم که لباسم شبیه اوناست من رو پیدا نکنه … سرم رو سمت چپ چرخوندم و چند صندلی اونورتر دیدمش … همون موقع یه دختری اومد و گفت من کمکت میکنم فرار کنی ولی نمیشناختمش … دستمو گرفت و از سالن زد بیرون تو راه داشتم واسش قضیه رو توضیح میدادم و با تمام وجود میدویدم که به اتاقی رسیدیم … منو کردند تو اتاق و درو بستند … پنجره ولی باز بود فرار کردم و گوشیم همچنان دستم میخواستم به پلیس زنگ بزنم اما رفتم شماره مامانمو گرفتم ولی نمیشد … تا اینکه ماشین بابامو دیدم … سریع سوار شدم و چسبیدم بهش … گفت چرا انقدر اینجا شلوغه خبری شده … گفتم بهش قضیه رو گفت صبر کن من برم و برگردم، انگار که من کنارش بودم ولی برای اینکه منو پیدا کنه رفت و انگار که یه اتفاقی اونجا افتاده بود که همه مردم جمع شده بودند، با ترس و لرز شماره مامانمو می‌گرفتم ولی نمیشد تا اینکه تو همون زمان پدر مادرم و توی ماشین دیدم و گوشی که دست خودم بود … مامانم میگفت زنگ بزن وحید اون می‌دونه دخترم کجاست … (وحید یکی از پسر های فامیل که به مرگ مشکوک مرد) … زنگ بزن وحید اون می‌دونه دخترم کجاست
  واقعا وحشت زده از خواب بلند شدم … این خواب تعبیرش چیه