🤲 تعبیر خواب نماز از نظر معبران معروف

ن ۱۲ دیدگاه
 • تعبیر خواب نماز 🤲

  نماز خواندن در دنیای بیداری یکی از وظایف واجب و تعیین شده از سمت خداوند برای هر انسان است. همان گونه که در دنیای بیداری نماز خواندن آرامش و لذت خاصی برای مومنین است، در علم تعبیر خواب نیز نماز خواندن از قبیل بهترین خواب هاست. تعبیر گران دیدن چنین خوابی را به شادی و فارغ شدن از غم، سفر حج، امنیت، گشایش، عذت و مقام، حاجت روایی و … تعبیر کرده اند. در ادامه برای شما عزیزان نظر معبران معروف جهان در این باره را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام صادق (ع)

  دانیال نبی

  یوسف نبی

  ابراهیم کرمانی

  محمد ابن سیرین

  محمد العنبری

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  لوک اویتنهاو

  آنلی بیتون

  تعبیر خواب نماز خواندن

  تعبیر خواب نماز بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام صادق (ع) 👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق نماز خواندن در خواب هفت تعبیر دارد:
  ✅تعبیر اول، در امان بودن مصونیت و ایمن بودن شماست. خداوند شما را از تمام خطرات و تهدیدهای اطرافتان حفظ خواهد کرد.
  ✅تعبیر دوم شادی و فرح در زندگی شماست. به زودی ابر های تیره غم و ناراحتی از آسمان دل شما کنار خواهند رفت و از شادی و شادمانی بزرگی برخوردار خواهید شد.
  ✅تعبیر سوم رسیدن به مقام و از این طریق به دست آوردن و عزت و احترام را نشان می دهد.
  ✅تعبیر چهارم، رتبه و جایگاه والا در آینده نزدیک را خبر می دهد.
  ✅تعبیر پنجم، آزادی و رهایی از شر و بدی هاست. اگر اکنون زندگی به هم ریخته ای دارید، چنین خوابی از درست شدن اوضاع و مساعد شدن شرایط خبر می‌دهد‌.
  ✅تعبیر ششم، رسیدن به خواسته و نیت قلبی تان می باشد. در آینده‌ای نزدیک حاجت روا خواهد شد.
  ✅تعبیر هفتم، کم و کاستی می باشد. این کم و کاستی می‌تواند در هر زمینه‌ای چه مالی چه معنوی و… باشد.

  همچنین امام صادق درباره دیدن خودتان و یا شخص دیگری در حال رکوع و سجود نیز پنج تعبیر آورده است:
  ✅تعبیر اول، رسیدن به حاجت و خواسته قلبی تان می باشد. خداوند به شما نظر کرده و شما را به یکی از آرزوهای دیرینه تان خواهد رساند.
  ✅تعبیر دوم به گردهمایی ها و دورهمی هایی که در پیش رو دارید اشاره می‌کند. این دورهمی ها می‌تواند در زمینه کاری، دوستانه و هر گردهمایی دیگری باشد. به هر حال بسیار خیر و نیکو است.
  ✅تعبیر سوم، کمک و حمایت کردن می باشد. شاید خودتان باشید که به شخصی کمک کنید و یا اینکه در زمانی که نیاز به کمک داشته باشید شخصی به فریادتان خواهد رسید.
  ✅تعبیر چهارم، پیروزی و کامیابی می باشد.
  ✅تعبیر پنجم، اطاعت از خداوند یگانه و به جا آوردن حق تعالی می باشد.
  در صورتی که نماز گزار باشید و ببینید که نمازتان را تمام کردید، تعبیر چنین خوابی این است که دعا و طاعات شما مقبول و مورد تایید خداوند خواهد بود.
  اگر چنین خوابی را برعکس دیدید که نماز را تمام نکرده از حالت نمازگزار در خارج شدید، پس تعبیرش هم بالعکس است و خداوند دعا ها و نذر و نیاز شما را قبول نخواهد کرد.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که شخص مرده ای در حال نماز خواندن و عبادت کردن است، این خواب نشان می دهد که آن شخص در زمان حیات بسیار استغفار می کرده است و همواره از خداوند طلب آمرزش داشته است.
  همچنین امام صادق گفته اند: اگر شما در زندگی عادی فردی صالح هستید و در عالم رویا دیدید که وارد عبادتگاه قوم یهود شدید، تعبیر این خواب برای شما خوب و مثبت است. اما اگر شما به لحاظ رفتاری کافر و فاسد می باشید، پس تعبیرش نیز برای شما هم بد است.

  همچنین بخوانید:  📝 تعبیر خواب ثبت نام و نوشتن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  دانیال نبی نیز نماز خواندن در خواب را به سه نوع می داند.
  ✅اول، فریضه باشد. (فرمایشات خداوند مثل نماز، روزه، زکات و…)
  ✅دوم، سنت باشد. (اعمال مستحب)
  ✅سوم، تطوع باشد. (عملی که نه فریضه باشد و نه سنت)

  ✅اگر در خواب دیدید که نماز فریضه به جا می آوردید، تعبیرش این است که خداوند یگانه به شما سفر حج و زیارت خانه خدا را اعطا خواهد کرد. قوله تعالی : “ان الصلاه تنهی عن الفحشآء و المنکر” ( عنکبوت ، ۴۵ ) .
  ✅اگر دیدید که نماز سنت به جا می آوردید، تعبیرش این است که شما با عطوفت و مهربانی به مردم خدمت خواهید کرد.
  ✅اگر دیدید که نماز تطوع به جا می آوردید، تعبیر چنین خوابی مورد لطف و مرحمت خدای یگانه قرارگرفتن می باشد. خداوند به شما برکت و رزق روزی بیشتری نسبت به قبل عطا خواهد کرد.
  ✅اگر دیدید که نماز قافله می خواندید، این خواب از صداقت و راستگویی شما می گوید.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که سوار بر پشت یک حیوان چهار دست و پا بودید، خداوند رزق و روزی و برکت شما را بسیار بیشتر از قبل خواهد کرد.
  ✅اگر شما یک مسلمان و شیعه هستید اما در عالم رویا دیدید که به شیوه سنی ها نماز به جا می آوردید، تعبیرش این است که شما غم خوار و همدل مردم درد کشیده خواهید شد.

  از نظر یوسف نبی 👳‍♂️

  از نظر یوسف نبی اگر در خواب دیدید که در حال نماز خواندن بودید، کار و زندگی شما رونق خواهد گرفت و لحظات بسیار خوش و خرمی در پیش رو خواهید داشت.
  در خواب شاهد نماز خواندن کس دیگری بودید، چنین خوابی نمادی از نزدیکی و مقرب شدن شما به خداوند یگانه می باشد.

  از نظر ابراهیم کرمانی 👴

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در خواب دیدید که شما به‌عنوان امام جماعت نماز ادا میکردی و دیگران پشت سر شما بودند، تعبیر چنین خوابی به بزرگی و سروری شما اشاره می کند. شاید هم در روزهای آینده رهبری گروهی را به شما واگذار کنند.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که نمازتان را قطع کردید و نمی خواستید نماز به جا بیاورید و یا اینکه بدون وضو به نماز ایستادید، تعبیر چنین خوابی این است که شما طالب و متقاضی چیزی هستید اما به آن دست نخواهید یافت. به تعبیر دیگر این خواب نشان می دهد که پایه و بنیان دین و اعتقاد شما بسیار ضعیف و سست است. مال و اموالتان را از دست خواهید داد .
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که در مسجد یا مدرسه‌ای شما به عنوان امام جماعت نماز می خواندید، تعبیرش این است که حاکم و پادشاه دیار و سرزمین تان، مطیع و تابع شما خواهد گشت.
  ✅اگر در خواب دیدید که رکوع و سجود نمازتان را کامل به جا آوردید، تعبیرش این است که اعمال دنیوی و مادی شما رونق خواهد گرفت.
  ✅اگر دیدید که در کعبه بودید و در حال نماز خواندن، تعبیرش رسیدن به مراد و نیت تان از سمت یک خلیفه و یا شخص صاحب مقامی است.
  ✅اگر در خواب دیدید که سلام نمازتان را با دست چپ دادید، تعبیر چنین خوابی خوب نیست و نشان می دهد که کارهای شما کمی به هم خواهد ریخت.
  در خواب دیدید که نماز‌ جمعه می خواندید، سفر و مسافرت برای شما دیده می‌شود که به سبب این سفر مال و دارایی بسیاری به شما خواهد رسید.
  ✅اگر دیدید که در کعبه نماز می خواندید، این خواب نشان می دهد که افرادی با نفوذ و با قدرت در اطراف شما هستند. این اشخاص به شما کمک می کنند تا بتوانید در کار و حرفه خودتان موفق و پیروز باشید.
  ✅اگر در خواب دیدید که وارد مسجدی شدید و بدون قبله به نماز ایستادید، این خواب تعبیرش بی دینی و کافر بودن است. چند وعده است که از خدای خود فاصله گرفته اید.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب نوزاد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر محمد ابن سیرین 👴

  ابن سیرین در این باره گفته است: اگر در خواب مشغول عبادت خدای یگانه باشید، پس تعبیرش این است که شما اعمال نیک انجام می دهید تا برای آخرت توشه داشته باشید. اگر در غیر این صورت را دیدید، یعنی غیر از خدای متعال را عبادت می کردید؛ پس تعبیرش هم برعکس است و شما اعمال و رفتار نا درستی دارید.
  ✅از نظر ابن سیرین اگر در خواب دیدید که دعای قنوت می خواندید، این خواب نشان می‌دهد که شما به حاجت و مراد قلبی تان می رسید و از این بابت مردم شما را تحسین و تکریم می کنند.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که بر بالای کوه و قله ای در حال نماز خواندن یا اذان گفتن بودید، این خواب نشانه ای از پر بار شدن کسب و کار تان و همچنین پیشرفت و ترقی در زندگی است.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که درون یک محراب نماز به جا می آوردید، شما در آینده نه چندان دوری صاحب یک فرزند بسیار صالح و نیکوکار خواهید شد.
  ✅اگر در خواب دیدید که در مسجد عبادت می کنید، شما اعمال نیکو و صواب بسیار دارید. اگر در جای ناروا و غیر مطمئن بودید، پس تعبیرش نیز برعکس است.
  ✅اگر دیدید که در بیت المعمور (مسجدی در آسمان چهارم که از زمرد و یاقوت ساخته شده است و درست مقابل کعبه قرار دارد) حین نماز ادا کردن حضور داشتید اما شبیه به یک مسجد عادی بود، تعبیرش این است که هرچه از خداوند بخواهید به شما می دهد و تمام خواسته هایتان به وقوع می پیوندد.
  ✅اگر دیدید که وارد یک کلیسا شدید و به سمت قبله مسلیمین به نماز ایستادید، تعبیرش توبه و استغفار است. از کار های خطا و نادرست خود پشیمان می شوید و دین و اعتقاد شما نیز قوی تر می شود.

  از نظر محمد العنبری 👴

  العنبری نمازدر خواب را نمادی از وفای به عهد و پیمان و نیز پای بندی به قول و قواعد می داند.
  ✅اگر در خواب دیدید که نماز سنت می خواندید، تعبیرش اخلاص و نیت پاک در اصول دینداری و شریعت مداری است.
  ✅اگر در عالم رویا نماز استخاره به جا می آوردید، این خواب از سعادت و عاقبت به خیری شما خبر می دهد.
  ✅اگر در خواب دیدید که به سمت شرق در حال نماز خواندن بودید، این خواب تعبیرش سفر حج و زیارت خانه خدا می باشد.
  ✅اگر بالعکس به سمت غرب ایستاده بودید و نماز می خواندید، این خواب نشان می دهد که شما دوست دارید جزو یهویان باشید و از دین و قاعده آنان پیروی کنید.

  از نظر جابر مغربی 👴

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که نماز صبح می خواندید، تعبیرش مسافرت و سفر کردن است.
  ✅اگر در خواب دیدید که نماز ظهر می خوانید، این خواب نشان می‌دهد که شما بیش از قبل مقرب خداوند خواهد شد و سعی می کنید که به او نزدیک تر شوید.
  ✅اگر دیدید که نماز عصر می خواندید، این خواب نمادی از شادی و فرح است.
  ✅اگر دیدید که نماز عشا می خواندید، در وعده های نزدیک به یکی از خواسته ها و نیت های قلبی تان خواهید رسید.
  ✅اگر دیدید که نماز جمعه میخواندید، این خواب نشان می دهد که شما به مسافرتی می روید که برایتان حامل مال و اموال است.
  ✅اگر خودتان را در حالت تشهد در نماز دیدید، از غم و اندوه فاصله خواهید گرفت.
  جابر مغربی نیز حالت قنوت در خواب را برای مردم صالح و نیکوکار، به گشایش و حاجا روایی تعبیر کرده است. همچنین اگر شما یکی از بزرگان و صاحب مقامان هستید، این خواب برای شما تعبیر رو به راهی در امور معنوی و دینی دارد.
  ✅اگر در بین باغ و بوستانی در حال نماز خواند بودید، این خواب نماد توبه و استغفار است.
  ✅اگر در خواب دیدید که به پهلو خوابیده بودید و نماز می خواندید، این خواب نشانه بیماری و مریض احوالی است. برای چند صباحی در بستر بیماری خواهید بود.
  ✅اگر به عالم رویا دیدید که در بیت‌المقدس نماز می خواندید، تعبیرش این است که ارث و میراثی ی به شما خواهد رسید و رزق و روزی بر شما گسترده خواهد شد‌.
  ✅اگر دیدید که به حالت نشسته در حال نماز خواندن بودید، چنین خوابی نشان می‌دهد که دشمنان بر شما پیروز خواهند شد و به شخص گناهکار و مقصر کمک می‌کنند تا شما را به جای او مقصر جلوه دهند.
  ✅اگر در خواب دیدید که در تاریکی نماز می خواندید، از شر غم و اندوه و مصیبت ها رها خواهید شد و در کارتان گشایش دیده می شود.
  ✅اگر در خواب دیدید که به حالت تشهد نماز نشسته بودید، تعبیر چنین خوابی رهایی و خلاصی از غم و اندوه می باشد.
  ✅اگر دیدید که در باغی نماز می خواندید، تعبیر چنین خوابی این است که شما از گناهان و خطاهای تان توبه و استغفار خواهید کرد و مجدد به سمت خداوند باز خواهید گشت.

  همچنین بخوانید:  👶 تعبیر خواب نوزاد از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 👴

  از نظر مطیعی عبادت کردن و راز و نیاز در خواب، ناشی از ترس و اضطراب ما برای کوتاهی هایی است که در مقابل فرمایش خداوند و انجام واجبات کرده ایم. این واجبات می تواند هم دینی باشد و هم اخلاقی، فرقی ندارد. هر نوع تکلیف و مسئولیتی که به ما واگذار شده است و ما در مقابل آن کوتاهی کرده ایم را شامل می شود. البته بایستی ذکر کنیم که این تعبیر بار معنوی و دینی آن بیشتر است.
  ✅اگر در خواب دیدید که عبادت می کردید، این خواب خوب و مثبت است. بسیار نیکوتر می شود اگر ببینید که در مسجد و یا یک زیارت گاه، حرم و یا صحن در حال نماز و عبادت باشید. در ضمن می توان گفت که این رویا بیانگر این است که شما کوتاهی های بسیار کرده و در این زمینه کمبود دارید.
  در واقع این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه شما اثبات می کند. به طور کلی نماز خواندن و یا شاهد عبادت و نماز خواندن بودن در خواب، بسیار نیکو و مبارک است.

  از نظر لوک اویتنهاو 👴

  از نظر لوک اویتنهاو اگر در خواب دیدید که نماز می خواندید، چنین خوابی از یک زندگی شیرین و سرشار از لحظات خوش و آرامش خاطر خبر می دهد.
  ✅اگر در عالم رویا دیدید که شما پیش نماز شده بودید و گروهی پشت سرتان در حال نمازخواندن بودند، نشانه سعادت و کامروایی شما در زندگی دنیوی میباشد.

  از نظر آنلی بیتون 👴

  ✅اگر در خواب دیدید که نماز می خواندید و یا شاهد نماز خواندن دیگران بودید، این خواب نشانه ای از نابودی و شکست می باشد. اگر مراقب نباشید زندگیتان را به مرز نابودی و زوال می‌رسانید. در غیر این صورت بازگشت و سر سامان دادن به زندگی تان بسیار سخت و نیازمند تلاش زیادی است.

  ثبت‌نام رژیم گروهی با تخفیف ویژه

  براساس تجارب ۳۰ ساله‌ی دکتر کرمانی رژیم گروهی بهترین راه‌حل برای حفظ انگیزه‌ی افراد طی رژیم و رسیدن به وزن دلخواه در زمانی کوتاه هست، بیش از ۹۰ درصد افرادی که با برنافیت زیرنظر دکتر کرمانی رژیم گروهی گرفتن به وزن دلخواهشون رسیدن

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  12 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  ناشناس
  ۱۵ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۸:۵۴

  با سلام من تا حالا دوبار خواب نماز خواندن دیدم. یکی دو سال پیش و یکی هم دیشب. خوب دو سال پیش من این بود که من تو مکان سرسبزی حرکت میکردم به طرف مدرسم (دانش اموز بودم دو سال پیش) و مسیر هم به شدت سبز و پر آبشار بود در بین راه یه جا ایستادم که باغی بود با یک استخری تو خوابم اینجور بود که اخوندی بود و ازش طلب مهری کردم برای نماز و تو خوابم داشتم صحبت میکردم و یجورایی اگاه بودم تو خواب دارم نماز میخوانم منتها در همین حین همون اخوند خوابم از پشت شروع کرد به اذیت کردن من تو حین نماز و یهویی اینجوری شد که من هی از مهر دور میشدم انگار یک چیزی منو میکشید بدون اختیار خودم
  خواب دیشب منم این بود که تو خواب داشتم نماز میخواندم بعد یهویی وسطش انگار ازم خواسته شد تو بیداری نماز رو ادامه بدم که من بیدار شدم ولی ادامه ندادم و خوابیدم (چون حقیقتش خیلی ضربه ی روحی روانی و بقدر شدید خوردم این اواخر از دین و خدا و همه چی بیزارم شدید)
  تعبیر این دو خواب چیه؟

  رعنا
  ۸ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۱۰:۴۳

  اگه در خواب ببینی آقای خامنه ای اومده منزلمان داره نماز می‌خوانده و من میخواهم به ایشان اقتدا کنم تعبیرش چیست

  fateme
  ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت: ۱۱:۳۰

  سلام
  اگر یه نفر خواب ببینه که بر خلاف قبله نماز میخونه و یک شخصی که مرده بهش بگه چرا برخلاف قبله نماز میخونی؟ بهت گفتم به سمت قبله نماز بخون. تعبیرش چیه ؟؟

  عرفان
  پاسخ به  fateme
  ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ساعت: ۱۳:۲۴

  این خواب رو من قبلا هم دیدم توی گوگل زدم برام آورد که یعنی از دین رو گردان شدی اخه چند روزی بود نمازم قضا میشد شما هم انگار کار بدی رو انجام دادی

  نسترن
  ۷ اسفند ۱۴۰۰ ساعت: ۱۶:۴۱

  خواب دیدم دارم بر روى گل و لاى نماز مى خوانم و وقتى به سجده رفتم پیشانى ام کمى گلى شد و با ان حالت نمازم را به اتمام رساندم

  خدا شناس
  ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت: ۲۱:۵۱

  من در خواب دیدم که در میان مردگان نماز میخوانم
  هزاران نفر بودن مردگان هم نماز می‌خوانند ولی من میدونم که بینشون فقط من زنده هستم و اینکه من ۲ جا نماز خواندم
  ممنون میشم جواب بدین

  زهرا
  ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ساعت: ۱۷:۵۴

  ببخشید من خواب دیدم وارد یه شهر عربی شدیم و منو مادرم از بقیه جدا میشیم اما اونجا باید بی حجاب باشیم و یکسری کارا کنیم که به عقایدمون همخونی نداشت و انجام ندادیم وقتی وارد شهر شدیم ازمون میپرسیدن و ما می‌گفتیم نه اینکارو نکردیم و خصمانه نگاهمون میکردن در آخر وارد یه جایی شبیه هتل شدیم که ولمون نکردن و گفتن باید باهاشون وارد یه اتاق بشیم وقتی وارد اونجا شدیم دیدم خانم هایی که مثل ما هستن دارن نماز میخونن منو مادرم هم مجبور کردن نماز بخونیم که بعد … که ما بهش میگیم شهادت. مادرم وضو داشت و نماز ظهر رو خوند اما من هنوز کاری نکرده بودم که بعد نماز مادرم دیدم همونا که مجبورمون میکردن دارن نماز رو میخونن و کاری به ما ندارن ما هم یواش از اونجا خارج شدیم و فرار کردیم و سعی کردیم از جاهایی بریم که کسی نشناستمون خلاصه وارد یه جای خرابه و داغون شدیم که بعدش دیدم تنهام و اونجام تاریک و آدمایی هستن که کسی رو ببینن میزنن منم سعی داشتم ازشون فرار کنم ممنون میشم نماز خوندن این قسمت از خوابم رو برام معنی کنید 🙏

  سحرناز
  ۱ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۱۱:۰۴

  انلی بیتون و مطیعی مشکل و اختلال روانی دارن هیچ خوابی از نظرشون خوب نیست پیشنهاد میکنم هیچ وقت تعبیر این دوتا رو نخونین روی خواب و روح و روانتون اثر منفی میذاره. حتی نماز خوندن هم از نظرشون منفی و بدِ. تعبیر خواب خوب فقط امام صادق (ع).

  افسون
  پاسخ به  سحرناز
  ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ ساعت: ۰۵:۳۹

  آنلی بیتون دینش با ما فرق داره و تعبیر خوابشم مطابق با دین و آداب و رسوم خودشون هستش

  اکرم
  پاسخ به  سحرناز
  ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ ساعت: ۰۸:۴۴

  موافقم

  حلما
  پاسخ به  اکرم
  ۲۷ آذر ۱۴۰۰ ساعت: ۰۵:۰۸

  سلام من حلما هستم و ۱۱ سالمه من متاسفانه نماز هامو نمی خوانم فقط گاهی میخوانم و خواب دیدم با مادرم داریم نماز میخوانیم

  بهناز
  پاسخ به  سحرناز
  ۲۹ مهر ۱۴۰۱ ساعت: ۲۱:۳۱

  واقعا درست گفتی. همیش منفی میگن

  روشن
  تاریک