احساس - تاروت رنگی

فال عشق و احساس

فال عشق و احساس

ارسال شده در ۰۵ فروردین ۱۳۹۹ ۱۷۹ دیدگاه

عشق، احساسیت درونی نسبت فردی دیگر که می توان انواع مختلف داشته باشد. فال عشق و احساس تاروت رنگی، فال مربوط به احساس شما و فرد مقابلتان نسبت به شماست. در این فال ما به عشق و احساس شما می پردازیم و کارت عشق مربوط به آن را به شما نشان میدهیم. برای گرفتن فال عشق ابتدا چشمان خود را بسته و ذهن خود را از تمامی افکار تخلیه کنید.

روشن
تاریک